EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izdavatelji vrijednosnih papira - transparentnije informacije

Izdavatelji vrijednosnih papira - transparentnije informacije

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2004/109/EZ – zahtjevi za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Ovom se Direktivom nastoji poboljšati kvaliteta informacija koje se dostavljaju ulagateljima o izdavateljima vrijednosnih papira uvrštenima za trgovanje na uređenom tržištu, koji su smješteni u nekoj od zemalja EU-a ili posluju u njoj. Direktivom se zemlje EU-a obvezuju na objavu periodičnih financijskih informacija o svom prihodu tijekom financijske godine, kao dodatak kontinuiranom objavljivanju informacija vezanih uz posjedovanje značajnih postotaka prava glasa.

„Direktiva o transparentnosti” izmijenjena je 2013. godine Direktivom 2013/50/EU. Svrha je te izmjene:

  • smanjiti administrativni teret za male i srednje izdavatelje, kako bi se poboljšao njihov pristup kapitalu;
  • unaprijediti učinkovitost režima transparentnosti, posebno u vezi objave informacija o korporativnom vlasništvu.

Direktiva 2013/50/EU morala je biti uvrštena u nacionalno pravo zemalja članica do 26. studenoga 2015.

Periodične financijske informacije

Periodične informacije odnose se na financijsku situaciju izdavatelja vrijednosnih papira i situaciju društava koje kontrolira. Izdavatelji vrijednosnih papira moraju objaviti godišnja, financijskaizvješća , kao i privremena financijska izvješća („privremena izvješća uprave”) ako već ne objavljuju tromjesečna financijska izvješća.

Unatoč tome, Direktivom 2013/50/EU je ukinuta obveza objave privremenog izvješća ili tromjesečnih financijskih izvješća. S druge strane, financijsko izvješće mora ostati dostupno javnosti najmanje deset godina, a ne više pet.

Obavijest u vezi posjedovanja značajnih prava glasa

Kada dioničar stekne ili izda dionice izdavatelja čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, a koje nose pravo glasa, mora obavijestiti izdavatelja o postotku prava glasa koja posjeduje nakon provedene poslovne radnje. Ovo se pravilo primjenjuje ukoliko postotak koji netko posjeduje dostigne određene pragove (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 i 75 %) ili se podigne iznad ili spusti ispod tih pragova. Ovo također vrijedi u drugim slučajevima kada fizička ili pravna osoba ima pravo stjecanja, izdavanja ili ostvarivanja prava glasa.

Direktiva 2013/50/EU proširila je obavješćivanje o prelasku praga i na financijske instrumente koji daju pravo ili sposobnost stjecanja udjela sa značajnim gospodarskim učinkom. Kako bi se procijenio prelazak praga, vlasnik mora potvrditi dionice drugim financijskim instrumentima.

Obavijest, koja mora biti izdana što je prije moguće, odnosi se na novu raspodjelu prava glasa, identifikaciju dioničara, datum promjene i dosegnuti prag glasova.

Izvješće o isplatama državi

Ovo je nova mjera uvedena Direktivom 2013/50/EU. Ovom Direktivom obvezuju se društva izlistana na burzi, a aktivna u ekstraktivnoj industriji (nafta, plin i minerali) i eksploataciji šuma da u posebnom izvješću na godišnjoj osnovi objave plaćanja vladama u državama u kojima posluju.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. siječnja 2005. Zemlje EU-a morale su je uvrstiti u nacionalno pravo do 20. siječnja 2007.

DOKUMENT

Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 390, 31.12.2004., str. 38.–57.)

Naknadne izmjene Direktive 2004/109/EZ uvrštene su u osnovni tekst. Ova pročišćena verzija ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (EZ) br. 1569/2007 od 21. prosinca 2007.o uspostavi mehanizma za utvrđivanje istovjetnosti računovodstvenih standarda koje primjenjuju izdavatelji vrijednosnih papira iz trećih zemalja u skladu s direktivama 2003/71/EZ i 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 340, 22.12.2007., str. 66.–68.). Vidjeti pročišćenu verziju.

Preporuka Komisije 2007/657/EZ od 11. listopada 2007. o elektroničkoj mreži službeno imenovanih mehanizama za središnju pohranu propisanih informacija iz Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 267, 12.10.2007, str. 16.–22.)

Direktiva Komisije 2007/14/EZ od 8. ožujka 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u odnosu na informacije o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu (SL L 69, 9.3.2007., str. 27.–36.). Vidjeti pročišćenu verziju.

Posljednje ažuriranje 30.11.2015

Top