Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Postupak za europski platni nalog

Postupak za europski platni nalog

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1896/2006 – stvaranje postupka za europski platni nalog

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uredbom se stvara postupak za europski platni nalog za nesporne zahtjeve tuženika. To pojednostavnjuje, ubrzava i umanjuje troškove žalbe u slučajevima koji uključuju više od jedne zemlje EU-a.
 • Također dozvoljava slobodnu cirkulaciju europskih platnih naloga koji su prepoznati i izvršavaju se u svim zemljama EU-a.
 • Primjenjuje se na sve zemlje EU-a, osim Danske.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Postupak za europski platni nalog primjenjuje se na sve građanske i trgovačke stvari u slučajevima gdje najmanje jedna od strana živi u zemlji EU-a različitoj od one u kojoj je podnesen zahtjev za nalog.

Ovaj se postupak ne odnosi na određene probleme:

 • porezne, carinske ili upravne stvari;
 • odgovornost države za postupke i propuste u provođenju javnih ovlasti;
 • imovinska prava koja proizlaze iz bračne veze;
 • stečaj, postupke koji se odnose na likvidaciju nelikvidnih društava ili drugih pravnih osoba i sudske nagodbe;
 • socijalnu sigurnost;
 • tražbine koje proizlaze iz izvanugovornih obveza, osim ako je postojao dogovor između strana ili je došlo do priznanja duga; ili se odnose na likvidirane dugove koji proizlaze iz zajedničkog vlasništva nad imovinom.

Postupak za zahtjev

 • Uredba uključuje standardni obrazac kojim se prijavljuje sudu za europski platni nalog.
 • Tražbina mora biti za specifičan iznos koji je dospio u vrijeme kada je podnesen zahtjev.
 • Nadležnost sudova određuje se pravilima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1215/2012.
 • Sud kojem se predaje zahtjev odlučuje jesu li se ispoštovali različiti uvjeti (prekogranična priroda slučaja u građanskim i trgovačkim stvarima, nadležnost suda itd.) što je prije moguće kao i je li tražbina utemeljena.
 • Sud mora obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlozima odbijanja zahtjeva. U tom slučaju, ne postoji pravo na žalbu, ali tužitelj može predati novi zahtjev za europski platni nalog ili se koristiti drugim postupcima dostupnima prema pravu neke zemlje EU-a.

Izdavanje europskog platnog naloga

 • Ako su uvjeti ispunjeni, sud izdaje europski platni nalog što je prije moguće i uobičajeno unutar 30 dana od podnošenja zahtjeva.
 • Europski platni nalog izdaje se isključivo na temelju informacija koje pruža tužitelj ako je tražbina utemeljena.
 • Osim ako tuženik uloži prigovor pred sudom koji ga izdaje, automatski se priznaje se i izvršava u drugim zemljama EU-a bez ikakve mogućnosti za osporavanjem priznavanja.
 • Postupci izvršavanja određeno su nacionalnim pravom zemlje EU-a u kojoj se zatražilo izvršavanje europskog platnog naloga.

Dostava europskog platnog naloga tuženiku

Europski platni nalog dostavlja se tuženiku u skladu s nacionalnim pravom zemlje u kojoj se dostavlja. Moguće metode dostavljanja europskog platnog naloga, s dokazom ili bez dokaza da ga je tuženik preuzeo, utvrđene su u uredbi.

Osporavanje europskog platnog naloga

 • Tuženik može uložiti prigovor pred sudom koji je izdao europski platni nalog. On se mora poslati unutar 30 dana nakon dostave europskog platnog naloga.
 • Kada tuženik uloži prigovor, uobičajeni parnični postupci nastavljaju se pred nadležnim sudovima u zemlji EU-a u kojoj je izdan europski platni nalog, osim ako tužitelj ne želi nastaviti s postupkom.

Tuženik može zahtijevati preispitivanje europskog platnog naloga pred nadležnim sudom nakon isteka 30-dnevnog vremenskog ograničenja za ulaganje prigovora ako:

 • je platni nalog dostavljen bez priznanice od strane tuženika i ako nije izvršen u roku koji bi omogućio pripremu obrane;
 • je tuženik bio spriječen uložiti prigovor na tražbinu zbog više sile ili zbog izvanrednih okolnosti;
 • je platni nalog očigledno je krivo izdan.

Ako sud odbije tuženikov zahtjev, europski platni nalog ostaje na snazi. Ako, s druge strane, sud odluči da je preispitivanje opravdano, europski platni nalog postaje ništav.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 12. prosinca 2008.

POZADINA

Postupak za platne naloge

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog (SL L 399, 30.12.2006., str. 1.–32.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1896/2006 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni Uredbe (EZ) 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog (COM(2015) 495 završna verzija od 13.10.2015.)

Posljednje ažuriranje 25.01.2016

Top