EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statistika o migracijama

Statistika o migracijama

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 862/2007 – Statistika EU-a o migracijama i međunarodnoj zaštiti

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uredbom (EZ) br. 862/2007 utvrđuju se pravila EU-a za prikupljanje i izradu statistike o migracijama (emigraciji* i imigraciji*), međunarodnoj zaštiti (azilu), pravilnoj i nepravilnoj migraciji* i povratku koje provode zemlje EU-a i EFTA-e.
 • Da bi se osigurala dostupnost pouzdane, relevantne i pravodobne statistike u području migracija i međunarodne zaštite i u svrhu podržavanja Europskog migracijskog programa, Uredbom (EU) br. 2020/851, kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 862/2007, uvodi se dodatna statistika koju treba prikupljati Eurostat i dodaju se pravila za uvođenje pilot-studija za testiranje izvedivosti novih prikupljanja podataka ili razvrstavanja u okviru područja primjene Uredbe (EZ) br. 862/2007.

KLJUČNE TOČKE

Statistički zahtjevi

Uredbom se utvrđuju statistički zahtjevi za različite kategorije podataka:

 • Za međunarodne migracije, zemlje EU-a moraju Eurostatu dostaviti statistiku:
  • o imigrantima koji dolaze na njihova državna područja;
  • o emigrantima koji odlaze s njihovih državnih područja;
  • o osobama s uobičajenim boravištem na njihovim državnim područjima;
  • o osobama koje su stekle nacionalno državljanstvo.
 • Za boravišne dozvole i boravište državljana zemalja izvan EU-a, zemlje EU-a Eurostatu moraju dostaviti statistiku:
  • o izdanim boravišnim dozvolama, dozvolama izdanim zbog promjene imigracijskog statusa ili razloga boravka i izdanim dugotrajnim boravišnim dozvolama;
  • o broju valjanih boravišnih dozvola i dugotrajnih boravišnih dozvola.
 • Za međunarodnu zaštitu, zemlje EU-a moraju Eurostatu dostaviti statistiku:
  • o osobama koje podnose zahtjev za međunarodnu zaštitu, uključujući zahtjeve koji se podnose prvi put i naknadne zahtjeve;
  • o djeci bez pratnje koja su podnijela zahtjev za međunarodnu zaštitu;
  • o zahtjevima za međunarodnu zaštitu koji su u obradi;
  • o povučenim zahtjevima za azil;
  • o zahtjevima koji su obrađeni u okviru ubrzanog postupka;
  • o podnositeljima zahtjeva koji su imali korist od materijalnih uvjeta prihvata;
  • o odbijenim zahtjevima za međunarodnu zaštitu;
  • o odobrenjima statusa izbjeglica, supsidijarnog statusa zaštite, nacionalnih humanitarnih statusa ili statusa privremene zaštite;
  • o zahtjevima, zahtjevima za ponovno razmatranje, odlukama i prijenosima u skladu s Uredbom Dublin III;
  • o preseljenim* osobama.
 • Za sprečavanje nepravilnog ulaska i boravka i za povratke, zemlje EU-a moraju dostaviti statistiku o broju:
  • osoba koje nisu državljani EU-a kojima je odbijen ulazak na njihovim vanjskim granicama;
  • osoba koje nisu državljani EU-a za koje je utvrđeno da nezakonito borave na njihovim državnim područjima;
  • upravnih ili sudskih odluka kojima se propisuje obveza napuštanja njihovih državnih područja;
  • osoba koje nisu državljani EU-a, a koje su se vratile nakon što im je propisana obveza napuštanja.

Izvori podataka

Statistika se temelji na nizu izvora, uključujući:

 • evidencije o upravnim i sudskim mjerama;
 • registre stanovništva ili registre koji se odnose na upravne mjere;
 • popise stanovništva;
 • ankete metodom uzorka.

Općenito, statistika se razvrstava prema dobi, spolu i državljanstvu. Međutim, podaci se prikupljaju i za druge kategorije, kao što su razlog izdavanja boravišne dozvole ili zemlja rođenja i zemlja prethodnog ili idućeg boravišta za podatke o migraciji.

Pilot-studije

 • Uredbom (EU) br. 2020/851, kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 862/2007, uvode se pilot-studije za testiranje izvedivosti novih prikupljanja podataka ili razvrstavanja u okviru područja primjene Uredbe (EZ) br. 862/2007.

Financijski doprinosi iz proračuna EU-a na raspolaganju su nacionalnim institutima za:

 • razvoj novih metodologija za statistiku o migracijama i međunarodnoj zaštiti i
 • razvoj ili provedbu novih prikupljanja podataka i razvrstavanja, uključujući nadogradnju izvora podataka i informacijskih sustava, za razdoblje od najviše pet godina.

Provedba

Europska komisija svake tri godine šalje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi uredbe. U izvješću iz 2018. uočena su jasna poboljšanja u dostupnosti podataka, potpunosti, kvaliteti i pravodobnosti.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 20. kolovoza 2007.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Emigracija: čin kojim osoba, koja je prethodno imala boravište u zemlji EU-a, mijenja svoju zemlju boravišta u razdoblju koje traje, ili se očekuje da će trajati, najmanje 12 mjeseci.
Imigracija: čin kojim osoba utvrđuje svoje boravište na državnom području druge zemlje EU-a ili zemlje izvan EU-a u razdoblju koje traje, ili se očekuje da će trajati, najmanje 12 mjeseci.
Nepravilna migracija: kretanje ljudi preko granica koje nije u skladu s administrativnim ili pravnim standardima zemlje koja ih šalje, u kojoj su u provozu ili koja ih prima.
Preseljenje: premještaj državljana zemlje izvan EU-a u zemlju EU-a, u kojoj im je dopušteno boraviti u svrhu međunarodne zaštite.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima (SL L 199, 31.7.2007., str. 23.–29.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 862/2007 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (COM(2018) 594 final, 16.8.2018.)

Uredba Komisije (EU) br. 351/2010 od 23. travnja 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti u pogledu definiranja kategorija skupina zemalja rođenja, skupina zemalja prethodnog uobičajenog boravišta, skupina zemalja sljedećeg uobičajenog boravišta i skupina državljanstva (SL L 104, 24.4.2010., str. 37.–39.)

Uredba Komisije (EU) br. 216/2010 od 15. ožujka 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migraciji i međunarodnoj zaštiti, u pogledu definiranja kategorija razloga za izdavanje boravišnih dozvola (SL L 66, 16.3.2010., str. 1.–2.)

Posljednje ažuriranje 24.08.2020

Top