Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Zaštita životinja iz uzgoja

Go to the summaries’ table of contents

Zaštita životinja iz uzgoja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 98/58/EZ — zaštita životinja koje se drže u svrhu proizvodnje

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Utvrđuje opća pravila o zaštiti životinja iz uzgoja, neovisno o vrsti.
 • Ona se primjenjuju na životinje iz uzgoja, uključujući ribe, gmazove i vodozemce, namijenjene proizvodnji prehrambenih proizvoda, vune, kože ili krzna ili u druge proizvodne svrhe.

KLJUČNE TOČKE

 • Sve države članice EU-a ratificirale su Europsku konvenciju za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje. Njezini glavni članci odnose se na osiguravanje smještaja, hrane i njege primjerene potrebama tih životinja.
 • Države članice moraju uzeti u obzir te zahtjeve za dobrobit životinja pri sastavljanju i provođenju zakonodavstva EU-a, posebice u području poljoprivredne politike.

Životinje

Ova se direktiva primjenjuje na životinje (uključujući ribe, gmazove i vodozemce) koje se uzgajaju ili drže u svrhu proizvodnje hrane, vune, kože ili krzna ili za druge proizvodne svrhe. Ne primjenjuje se na:

 • divlje životinje
 • životinje namijenjene za uporabu na sportskim ili kulturnim događajima (izložbama)
 • životinje za pokuse ili laboratorije
 • beskralježnjake.

Za više detalja o posebnim kategorijama životinja, vidjeti i:

Uvjeti uzgoja

Države članice moraju donijeti pravila kako bi osigurale da vlasnici ili posjednici životinja skrbe za dobrobit svojih životinja i da se tim životinjama ne nanosi nepotrebna bol, patnja niti ozljeda. Na temelju prethodnih iskustava i trenutačnih znanstvenih spoznaja, uvjeti uzgoja odnose se na sljedeće:

 • Osoblje: o životinjama se treba skrbiti dovoljan broj odgovarajućeg osposobljenog osoblja s primjerenim znanjem i stručnošću.
 • Inspekcije: sve životinje koje se drže u sustavima uzgoja pregledavaju se barem jednom dnevno. Bolesnim ili ozlijeđenim životinjama potrebno je bez odgađanja pružiti pomoć ili ih odvojiti u primjereni prostor.
 • Vođenje evidencije: vlasnik ili posjednik životinja mora voditi evidenciju o svakom liječenju životinja barem tri godine.
 • Sloboda kretanja: svim se životinjama, čak i ako su privezane, na lancima ili borave u ograničenom prostoru, mora dodijeliti dovoljno prostora za kretanje bez nepotrebne patnje ili ozljede.
 • Objekti i smještaj: materijali koji se koriste za izgradnju objekata moraju se moći temeljito čistiti i dezinficirati. Strujanje zraka, koncentracija prašine, temperatura i relativna vlažnost zraka moraju biti u prihvatljivim granicama. Životinje koje se drže u objektima ne smiju se držati u trajnoj tami niti biti neprestano izložene umjetnom osvjetljenju.
 • Automatska ili mehanička oprema: automatska ili mehanička oprema nužna za zdravlje i dobrobit životinja mora se pregledavati barem jednom dnevno. Ako se upotrebljava sustav umjetnog prozračivanja, mora se osigurati pričuvni sustav prozračivanja kao jamstvo dovoljne obnove zraka.
 • Hrana, voda i ostale tvari: životinje se moraju hraniti cjelovitom i primjerenom hranom koja im se daje u dovoljnoj količini i u redovitim vremenskim razmacima. Sve su druge tvari, osim onih koje se daju u svrhu liječenja ili u profilaktičke svrhe ili radi provođenja zootehničkih postupaka zabranjene. Nadalje, oprema za hranjenje i napajanje mora omogućiti smanjivanje na najmanju moguću mjeru rizika od onečišćenja.
 • Sakaćenja: primjenjuju se nacionalne odredbe o sakaćenju.
 • Postupci uzgoja: postupci uzgoja koji uzrokuju patnju ili povredu ne smiju se primjenjivati, osim ako je njihov učinak minimalan, kratkotrajan ili izričito dopušten od strane državnih tijela. Nijedna se životinja ne smije držati u uzgajalištu ako postoji štetni učinak za njezino zdravlje ili dobrobit.

Inspekcije

Države članice EU-a moraju poduzeti potrebne korake kako bi osigurale da nadležna državna tijela provode inspekcije. One moraju o tim inspekcijama izvješćivati Europsku komisiju, koja će na temelju izvješća sastavljati prijedloge o usklađivanju inspekcija.

Ocjena i provedba

Svakih pet godina Komisija mora dostaviti izvješće Vijeću o provedbi ove direktive, uključujući, prema potrebi, prijedloge za poboljšanje. Vijeće donosi to izvješće glasovanjem kvalificiranom većinom.

Državama članicama EU-a dopušteno je zadržati ili uvesti strože odredbe.

Uredba o službenim kontrolama

Uredbom (EU) 2017/625, novim zakonodavnim aktom EU-a o službenim kontrolama hrane namijenjene ljudima i životinjama, izmjenjuju se određene manje tehničke pojedinosti direktive. Te će se izmijene primjenjivati od 14. prosinca 2019.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 8. kolovoza 1998. Države članice EU-a trebale su ju uključiti u nacionalno pravo do 31. prosinca 1999.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (SL L 221, 8.8.1998., str. 23.–27.)

Sukcesivne izmjene Direktive 98/58/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.)

Vidjeti pročišćeni tekst

Odluka Komisije 2006/778/EZ od 14. studenoga 2006. o minimalnim zahtjevima za prikupljanje podataka tijekom inspekcija mjesta proizvodnje na kojima su određene životinje držane u svrhu proizvodnje (SL L 314, 15.11.2006., str. 39.–47.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 13.11.2017

Top