Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaštita kokoši nesilica

Zaštita kokoši nesilica

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva Vijeća 1999/74/EZ — minimalni uvjeti za zaštitu kokoši nesilica

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

 • Utvrđuje minimalne uvjete za zaštitu kokoši nesilica. Ne primjenjuje se na objekte s manje od 350 kokoši nesilica niti na objekte za uzgoj matičnog jata nesilica.
 • Uzgoj kokoši nesilica mora biti u skladu s odgovarajućim pravilima utvrđenima Direktivom 98/58/EZ o zaštiti životinja iz uzgoja i s pravilima utvrđenima u Prilogu toj direktivi.

KLJUČNE TOČKE

Alternativni sustavi

Od 1. siječnja 2002. svi novosagrađeni ili obnovljeni proizvodni sustavi i svi takvi proizvodni sustavi koji se prvi put stavljaju u uporabu ispunjavaju sljedeće minimalne zahtjeve:

 • svi sustavi moraju biti opremljeni:

  • s ravnim hranilicama (od najmanje 10 cm po kokoši) ili okruglim hranilicama (najmanje 4 cm po kokoši),
  • s ravnim pojilicama (najmanje 2,5 cm po kokoši) ili okruglim pojilicama (najmanje 1 cm po kokoši),
  • s najmanje po jednim gnijezdom na sedam kokoši,
  • s odgovarajućim prečkama (najmanje 15 cm po kokoši),
  • i s najmanje 250 cm2 površine sa steljom po kokoši;
 • podovi moraju podupirati svaki naprijed okrenuti prst na obje noge;
 • postoje posebna pravila o sustavima uzgoja koji omogućuju kokošima slobodno kretanje i/ili pristup uređenom ispustu;
 • gustoća naseljenosti ne smije biti veća od devet kokoši nesilica na m2 korisne površine (međutim, gdje je korisna površina jednaka raspoloživoj zemljanoj površini, dopuštena je gustoća naseljenosti od 12 kokoši na m2 do 31. prosinca 2011. za one objekte koji primjenjuju ovaj sustav na dan 3. kolovoza 1999.).

Zemlje EU-a trebale su osigurati da se ti zahtjevi počnu primjenjivati od 1. siječnja 2007.

Držanje u sustavima s neobogaćenim kavezima

 • Od 1. siječnja 2003. svi neobogaćeni kavezi morali su ispuniti sljedeće zahtjeve:

  • najmanje 550 cm2 površine mora biti na raspolaganju za svaku kokoš;
  • na raspolaganju mora biti žlijeb za hranjenje (dužine najmanje 10 cm pomnožene brojem kokoši), koji se može upotrebljavati bez prepreka;
  • svaki kavez mora imati odgovarajući sustav za napajanje vodom;
  • kavezi moraju biti visoki najmanje 40 cm na 65 % površine kaveza i ne niži od 35 cm na bilo kojoj točki;
  • podovi kaveza moraju biti oblikovani tako da podupiru prste na svakoj nozi. Ako je pod na nagibu, on ne smije biti veći od 14 % ili 8 %, osim ako je pod napravljen od drugog materijala koji nije žičana mreža;
  • kavezi moraju biti opremljeni odgovarajućim materijalom za trošenje kandži.
 • Od 1. siječnja 2003. neobogaćeni kavezi ne smiju se proizvoditi niti stavljati u uporabu prvi put. Ta je vrsta sustava uzgoja zabranjena od 1. siječnja 2012.

Držanje u sustavima s obogaćenim kavezima

Od 1. siječnja 2002. svi obogaćeni kavezi morali su ispuniti barem sljedeće zahtjeve:

 • svaka kokoš nesilica mora imati:

  • najmanje 750 cm2 kaveza,
  • gnijezdo,
  • stelju koja omogućava kljucanje i čeprkanje,
  • odgovarajuće prečke dužine najmanje 15 cm;
 • žlijeb za hranjenje koji se može upotrebljavati bez prepreka mora biti na raspolaganju. Njegova dužina mora biti najmanje 12 cm pomnožena brojem kokoši;
 • svaki kavez mora imati odgovarajući sustav za napajanje vodom;
 • prolaz među pojedinim redovima kaveza mora biti širok najmanje 90 cm, a udaljenost od poda objekta do prvog reda kaveza mora iznositi najmanje 35 cm;
 • kavezi moraju biti opremljeni odgovarajućim materijalom za trošenje kandži.

Završna pravila

 • Nadležna tijela zemalja EU-a moraju registrirati gospodarstva obuhvaćena direktivom i dodijeliti im jedinstveni registracijski broj koji omogućuje sljedivost jaja stavljenih na tržište za prehranu ljudi.
 • Zemlje EU-a moraju osigurati da nadležno tijelo provodi inspekcije kako bi provjerilo poštuju li se pravila Direktive. Moraju podnijeti izvješće o inspekcijama Europskoj Komisiji, koja zatim mora obavijestiti Stalni odbor za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje (PAFF).
 • Veterinarski stručnjaci Komisije mogu, u suradnji s nadležnim tijelima, provoditi preglede na licu mjesta. O nalazima tih pregleda mora se raspraviti s nadležnim tijelima, koja poduzimaju sve potrebne mjere za kojima se ukaže potreba na temelju pregledâ.
 • Zemlje EU-a mogu zadržati ili primijeniti na svojem državnom području stroža pravila od onih predviđenih ovom direktivom.

Uredba o službenim kontrolama

Uredbom (EU) 2017/625, novim zakonodavnim aktom EU-a o službenim kontrolama hrane namijenjene ljudima i životinjama, izmjenjuju se određene manje tehničke pojedinosti direktive. Te će se izmijene primjenjivati od 14. prosinca 2019.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 3. kolovoza 1999. Države članice EU-a trebale su ju uključiti u nacionalno pravo do 1. siječnja 2002.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 1999/74/EZ od 19. srpnja 1999. o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (SL L 203, 3.8.1999., str. 53.–57.)

Sukcesivne izmjene Direktive 1999/74/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Komisije 2002/4/EZ od 30. siječnja 2002. o registraciji gospodarstava u kojima se drže kokoši nesilice, obuhvaćenih Direktivom Vijeća 1999/74/EZ (SL L 30, 31.1.2002., str. 44.–46.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 05.09.2017

Top