Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ubrzavanje digitalne transformacije uprava u EU-u – Akcijski plan za razdoblje 2016. – 2020.

Ubrzavanje digitalne transformacije uprava u EU-u – Akcijski plan za razdoblje 2016. – 2020.

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Komunikacija Europske komisije (COM(2016) 179 final) – Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020.

Članak 197. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)

Članak 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima

ČEMU SLUŽE OVA KOMUNIKACIJA, ČLANCI UGOVORA I POVELJA?

Europska komisija od 2005. donijela je akcijske planove za e-upravu kako bi unaprijedila plan modernizacije javnog sektora diljem EU-a. Njima se žele podržati europska koordinacija, suradnja i zajedničke akcije o e-upravi.

Najnovijim akcijskim planom želi se pružiti podrška administrativnim postupcima, poboljšavajući kvalitetu usluga i povećavajući učinkovitost s pomoću iskorištavanja digitalne tehnologije. Njime se također želi smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća i građane čineći njihovu interakciju s javnim upravama bržom, praktičnijom i jeftinijom, što dovodi do daljnjih gospodarskih i socijalnih koristi za društvo u cijelosti.

Prema članku 197. UEFU-a, EU može podržati napore zemalja EU-a za poboljšanjem njihovog administrativnog kapaciteta za provedbu prava EU-a.

Prema članku 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, svaka osoba ima pravo:

 • da tijela EU-a njezine predmete obrađuju nepristrano, pravično i u razumnom roku, uključujući pravo na saslušanje prije poduzimanja bilo kakve pojedinačne mjere koja bi na nju mogla nepovoljno utjecati,
 • na pristup svojem spisu, uz poštovanje zakonitih interesa povjerljivosti te profesionalne i poslovne tajne.

KLJUČNE TOČKE

Akcijski plan vođen je vizijom da bi javne uprave i institucije u EU-u trebale do 2020. biti otvorene, učinkovite i uključive te svim građanima i poduzećima pružati personalizirane, prilagođene digitalne javne usluge prekogranično.

Inovativni pristupi upotrebljavaju se za oblikovanje i pružanje boljih usluga u skladu s potrebama i zahtjevima građana i poduzeća. Javne uprave koriste se prilikama koje pruža novo digitalno okruženje kako bi olakšale interakciju sa svim zainteresiranim stranama i drugim javnim upravama.

Ovim akcijskim planom žele se udružiti napori za uklanjanje postojećih digitalnih prepreka jedinstvenom digitalnom tržištu. Nema osigurana namjenska financijska sredstva, no njime će se pridonijeti koordiniranju izvora financiranja dostupnih zemljama EU-a kroz različite programe EU-a. Inicijative u sklopu plana temelje se na ovim načelima:

 • digitalizacija kao standard: opcija kojoj se daje prednost jest digitalno pružanje usluga putem jedinstvene kontaktne točke;
 • načelo „samo jednom”: osiguravanje da građani i poduzeća javnoj upravi samo jednom dostave iste informacije;
 • uključivost i dostupnost: digitalne javne usluge koje su uključive i odgovaraju na različite potrebe, kao što su potrebe starijih osoba i osoba s invaliditetom;
 • otvorenost i transparentnost: javna tijela koja međusobno razmjenjuju informacije i podatke te građani i poduzeća koji imaju pristup vlastitim podacima uključuju se s poduzećima i ostalima u oblikovanju usluga;
 • prekograničnost: omogućavanje prekograničnog pristupa digitalnim javnim uslugama, sprječavajući daljnju fragmentaciju i osiguravajući mobilnost unutar jedinstvenog tržišta EU-a;
 • interoperabilnost,, s javnim uslugama oblikovanima tako da neprekinuto funkcioniraju na cijelom jedinstvenom tržištu i diljem organizacija;
 • pouzdanost i sigurnost, inicijative bi trebale ići dalje od same usklađenosti s pravnim okvirom o zaštiti osobnih podataka i privatnosti te sigurnosti informacijskih tehnologija.

Akcijski plan od 20 točaka organiziran je u tri stupa i pruža ciljne datume za dovršavanje svake mjere.

1. stup: Modernizacija javne uprave s pomoću IKT-a

Mjerama iz ovog stupa želi se poboljšati učinkovitost i djelotvornost javnih uprava, što je i dalje važno u trenutačnoj gospodarskoj klimi i kontekstu proračunske štednje s pomoću ključnih digitalnih alata:

1. Godine 2019.: podržavati prijelaz zemalja EU-a na potpunu e-nabavu i uporabu registara ugovora.

2. Godine 2016.: ubrzati prihvaćanje usluga eIDAS.

3. Godine 2018.: osigurati održivost infrastrukture prekograničnih digitalnih usluga.

4. U razdoblju 2016. – 2019.: predstaviti revidirani Europski okvir interoperabilnosti (EIF) i podupirati njegovu uporabu u zemljama EU-a.

5. Godine 2017.: koordinirati razvoj prototipa europskog kataloga normi IKT-a za javnu nabavu.

6. U razdoblju 2016. – 2019.: postupno uvoditi načela „digitalizacija kao standard” i „samo jednom”, e-fakturiranje i e-nabavu te ocijeniti utjecaj moguće primjene načela „bez nasljeđa”.

2. stup: Omogućavanje prekogranične mobilnosti s interoperabilnim digitalnim javnim uslugama

Tijekom proteklih godina vrednovanja, e-uprava je pokazala da usluge unutar EU-a znatno zaostaju iza nacionalnih usluga te da dostupnost i kvaliteta ponuđenih usluga nerezidentima nije odgovarajuća. Studiranje u drugoj zemlji, na primjer, može i dalje uključivati postupke podnošenja zahtjeva na papiru i sastanaka licem u lice prije upisa.

Mjerama u ovom stupu želi se olakšati prekogranična mobilnost i pristup digitalnim javnim uslugama za građane i poduzeća u interoperabilnom EU-u:

7. Godine 2017.: podnijeti prijedlog za jedinstveni digitalni pristupnik.

8. Godine 2016.: učiniti europski portal e-pravosuđe jedinstvenom točkom za informacije.

9. Godine 2017.: obvezno međusobno povezivanje poslovnih registara svih zemalja EU-a.

10. Godine 2019.: dodatno razviti elektroničko povezivanje stečajnih registara.

11. Godine 2017.: predstaviti inicijativu za digitalna rješenja tijekom cijelog životnog ciklusa trgovačkog društva.

12. Godine 2016.: proširenje jedinstvenog elektroničkog mehanizma za registraciju i plaćanje PDV-a.

13. Godine 2016.: pokrenuti pilot-projekt o načelu „samo jednom” za poduzeća.

14. Godine 2018.: uspostaviti jedinstvenu točku za potrebe izvješćivanja u pomorskom prometu i digitalizirati prijevozne e-isprave.

15. Godine 2019.: dovršiti uspostavu elektroničke razmjene podataka o socijalnoj sigurnosti.

16. Godine 2017.: dodatno razviti Europski portal za radnu mobilnost (EURES).

17. U razdoblju 2016. – 2018.: podupirati države članice u razvoju prekograničnih usluga e-zdravlja.

3. stup: Olakšavanje digitalne interakcije među građanima i poduzećima

Mjerama u ovom stupu želi se poboljšati uporaba digitalnih javnih usluga građana i poduzeća. Time se želi poboljšati korisničko iskustvo putem, na primjer, personalizacije, poštujući privatnost i zaštitu podataka. To se može postići uključivanjem samih korisnika u osmišljavanje, proizvodnju i dostavu javnih usluga.

Neke od najutjecajnijih aktivnosti uključuju uvođenje elektroničke identifikacije i usluga povjerenja (usluge eIDAS), provedba načela „samo jednom” i ponovna uporaba sastavnica infrastrukture digitalnih usluga za prekogranične javne usluge. Neke se mjere posebno odnose na digitalnu transformaciju same Komisije.

Mjere u ovom stupu uključuju:

18. Godine 2019.: ocijeniti mogućnost primjene načela „samo jednom” za građane u prekograničnom kontekstu.

19. U razdoblju 2016. – 2020.: ubrzati uporabu podatkovne infrastrukture na temelju Direktive INSPIRE.

20. Godine 2018.: preobraziti web-mjesta EU-a radi poticanja sudjelovanja građana i poduzeća u programima i politikama.

Možda će biti potrebne dodatne mjere za postizanje ovih ciljeva te kako bi se prilagodilo tehnološkom okruženju koje se brzo mijenja.

Komisija je uspostavila i upravni odbor Akcijskog plana za e-upravu koji se sastoji od predstavnika zemalja EU-a kako bi koordinirali djelotvornom primjenom i nadzorom Akcijskog plana, kao i ocjenjivali i odabirali nove mjere.

Iako za plan neće biti osigurana namjenska financijska sredstva, primit će sredstva iz različitih programa EU-a. Kada sredstva dolaze iz strukturnih i investicijskih fondova EU-a, uvjet financiranja zemlje u pitanju jest njezino pridržavanje EU-ovih postupaka ekonomskog upravljanja.

POZADINA

Digitalna transformacija uprave olakšava interakciju poduzeća s javnim upravama diljem EU-a kako bi se jednostavno uključila na nova tržišta. Također smanjuje administrativno opterećenje za građane koji žele živjeti, raditi, studirati ili umiroviti se u drugoj zemlji EU-a.

Digitalne javne usluge važne su za smanjenje administrativnog opterećenja građana i poduzeća čineći njihovu interakciju s javnim upravama bržom, praktičnijom i jeftinijom.

Akcijskim planom za e-upravu za razdoblje 2016. – 2020. žele se ukloniti problemi s kojima se suočavaju građani, poduzeća i javne uprave s pomoću strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu:

 • 1.

  modernizacija javne uprave;

 • 2.

  osiguravanje prekogranične interoperabilnosti i

 • 3.

  olakšavanje interakcije s građanima.

Dinamični akcijski plan

U evaluaciji Akcijskog plana za e-upravu za razdoblje 2011. – 2015. u sredini razdoblja predloženo je da trenutačni Akcijski plan više ne bude petogodišnja, statična inicijativa, već da ima fleksibilniji i ponavljajući pristup. Akcijski plan za e-upravu koji se dinamično razvija ima potporu digitalne platforme za uključivanje eGovernment4EU. Na njoj se prikupljaju konkretne ideje za mjere svih zainteresiranih strana. U Petom preispitivanju digitalnog jedinstvenog tržišta u sredini razdoblja, nove mjere već su dodane u Akcijski plan, ali se u Akcijski plan nove mjere i dalje mogu dodati.

Izvan Akcijskog plana

Ministarska deklaracija iz Tallinna o e-upravi iz 2017. predstavlja snažnu političku obvezu europskih zemalja (od EU-a do EFTA-e) za daljnje ubrzavanje digitalne transformacije uprave u skladu s načelima Akcijskog plana za e-upravu. Iako se u njoj prepoznaje uloga Akcijskog plana za e-upravu EU-a iz 2016. u ovoj transformaciji, njome se poziva na utvrđivanje temelja za daljnji digitalni razvoj i zajedničke mjere nakon 2020. širenjem digitalizacije diljem svih političkih područja i osiguravanjem toga da su krajnji korisnici u središtu usluga.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENTI

Pročišćena verzija Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Glava XXIV. – Administrativna suradnja – Članak 197. (SL C 202, 7.6.2016., str. 136.)

Povelja Europske unije o temeljnim pravima – Glava V. – Prava građana – Članak 41. – Pravo na dobru upravu (SL C 202, 7.6.2016, str. 401.–402.)

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020. – Ubrzavanje digitalne transformacije uprave (COM(2016) 179 final, 26.2.2016.)

Posljednje ažuriranje 03.04.2018

Top