EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Izvršavanje pravila EU-a za poljoprivredno-prehrambeni lanac

Izvršavanje pravila EU-a za poljoprivredno-prehrambeni lanac

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2017/625 — službene kontrole u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu

ŠTO JE CILJ UREDBE?

 • Uredba utvrđuje zajednička pravila za službene kontrole Europske unije (EU) kako bi se osigurala ispravna primjena i provedba zakona o poljoprivredno-prehrambenom lancu za zaštitu zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja biljaka.
 • Uredbom se uvodi bolje usklađeniji i koherentniji pristup službenim kontrolama i mjerama izvršavanja u poljoprivredno-prehrambenom lancu te se osnažuje načelo kontrola utemeljenih na riziku.

KLJUČNE TOČKE

Poljoprivredno-prehrambeni lanac

Uredba uključuje pravila o službenim kontrolama koje se provode u svim poslovima u vezi s hranom i hranom za životinje, od primarnih proizvođača do trgovaca na malo i dobavljača, ali i uzgajivača biljaka i životinja te trgovaca.

Područje primjene

 • Uredbom su obuhvaćene službene kontrole koje provode nacionalna tijela za provedbu zakonodavstva da bi se verificirala usklađenost s pravilima o:
  • hrani i sigurnosti hrane, cjelovitosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane tijekom proizvodnje, prerade i distribucije;
  • upotrebi genetski modificiranih organizama u proizvodnji hrane i hrane za životinje;
  • hrani za životinje i sigurnosti hrane za životinje tijekom proizvodnje, prerade, distribucije i upotrebe;
  • zdravlju i dobrobiti životinja;
  • ekološkoj proizvodnji i označivanju.
 • Uredbom se također obuhvaćaju uvozi određenih životinja i robe:
  • s područja izvan EU-a koji se moraju provjeriti na graničnim kontrolnim postajama;
  • roba koja se prodaje putem interneta.
 • Uredba također obuhvaća službene kontrole radi provjere usklađenosti uvezenih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla s određenim pravilima o uporabi veterinarskih lijekova.

Sustav utemeljen na riziku

 • Njome se uspostavlja sustav kontrole utemeljen na riziku da bi nacionalna provedbena tijela provodila službene kontrole tamo gdje su one najpotrebnije.
 • Općenito, da bi se osigurala njihova djelotvornost, te kontrole neće biti najavljene.

Dobrobit životinja

 • Službene kontrole primjenjuju se na propise o dobrobiti životinja, uključujući tijekom prijevoza, klanja i uzgoja.
 • Europska komisija može usvojiti zakonodavstvo da bi prilagodila pravila službenih kontrola kako bi se zadovoljile posebne potrebe u pogledu dobrobiti životinja.
 • Postojat će referentni centri EU-a za dobrobit životinja koji:
  • pomaže državama članicama EU u njihovim službenim kontrolama:
   • izvođenjem znanstvenih i tehničkih studija,
   • provedbom programa osposobljavanja,
   • širenjem rezultata istraživanja i informacija o tehničkim inovacijama;
  • pružanjem znanstvenog i tehničkog stručnog znanja o metodama za procjenu i unaprjeđenje dobrobiti životinja.

Suradnja među državama članicama

 • Pojašnjava i jača pravila o suradnji i administrativnoj pomoći među državama članicama.
 • Države članice moraju osigurati razmjenu informacija između nacionalnih tijela i tijela za izvršavanje zakona, javnih tužitelja i pravosudnih tijela o mogućim slučajevima neusklađenosti.
 • Integrirani sustav upravljanja za službene kontrole objedinjuje sve postojeće (i buduće) računalne sustave kojima upravlja Komisija.

Transparentnost

Nacionalna tijela moraju objavljivati godišnja izvješća.

Financiranje

Pravila za izračunavanje naknada za službene kontrole osigurat će da države članice primjereno financiraju svoj sustav kontrole te da naknade ne prelaze trošak provođenja službenih kontrola.

OD KADA SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Većina članaka uredbe, kao što su članci o području primjene, definicijama, pravilima za nadležna tijela, financiranju službenih kontrola i provedbenim mjerama nadležnih tijela, primjenjuje se od 14. prosinca 2019.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se poduzimaju kako bi se osigurala primjena zakona o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstava za zaštitu bilja, izmjena i dopuna Uredbi (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i Direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ, te ukidanje Uredbe (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96 /93/EZ i 97/78/EZ i Odluka Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1–142).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2017/625 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/405 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 118–150).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/466 od 30. ožujka 2020. o privremenim mjerama za suzbijanje rizika za zdravlje ljudi, životinja i biljaka te dobrobiti životinja tijekom određenih ozbiljnih poremećaja sustava kontrole država članica zbog bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID-19) (SL L 98, 31.3.2020, str. 30–33).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1014 оd 12. lipnja 2019. o utvrđivanju detaljnih pravila o minimalnim zahtjevima za granične kontrolne postaje, uključujući inspekcijske centre, i za format, kategorije i pokrate koje se upotrebljavaju za popisivanje graničnih kontrolnih postaja i kontrolnih točaka (SL L 165, 21.6.2019., str. 10–22).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1012 оd 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća odstupanjem od pravila o određivanju kontrolnih postaja i od minimalnih zahtjeva za granične kontrolne postaje (SL L 165, 21.6.2019., str. 4–7).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1081 оd 8. ožujka 2019. o utvrđivanju pravila o posebnim zahtjevima za osposobljavanje osoblja radi obavljanja fizičkih provjera na graničnim kontrolnim postajama (SL L 171, 26.6. 2019., str. 1–4).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/624 оd 8. veljače 2019. o posebnim pravilima za provedbu službenih kontrola proizvodnje mesa te za proizvodna područja i područja za ponovno polaganje živih školjkaša u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 131, 17.5.2019., str. 1–17).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/631 оd 7. veljače 2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija Europske unije za organizme štetne za bilje (SL L 105, 25.4.2018., str. 1–2).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/329 od 5. ožujka 2018. o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja (SL L 63, 6.3.2018., str. 13–14).

Uredba (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te izmjenama i ukidanjima određenih zakona u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (SL L 84, 31.3.2016., str. 1–208).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, Uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ ( SL L 189, 27.6.2014., str. 1–32).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o programima kvalitete poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda (SL L 343, 14.12.2012., str. 1–29).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1–50).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1–33).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja (SL L 303, 18.11.2009., str. 1–30).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća2008/120/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite svinja (Kodificirana verzija) (SL L 47, 18.2. 2009., str. 5–13).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi (Kodificirana verzija) (SL L 10, 15.1.2009., str. 7–13).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 2007/43/EZ od 28. lipnja 2007. o utvrđivanju minimalnih pravila za zaštitu pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa (SL L 182, 12.7.2007., str. 19–28).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.–16.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i povezanih postupaka te o izmjeni Direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97 (SL L 3, 5.1.2005., str. 1–44).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 1999/74/EZ od 19. srpnja 1999. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite kokoši nesilica (SL L 203, 3.8.1999., str. 53–57).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (SL L 221, 8.8.1998., str. 23–27).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 28.10.2021

Top