EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Javni ugovori – definiranje jasnih osnovnih pravila

Javni ugovori – definiranje jasnih osnovnih pravila

Direktiva definira pravila o primjeni javnih ugovora za izvođenje radova, nabavu proizvoda ili pružanje usluga poduzeća ili pojedinaca i izuzećima koja se mogu primijeniti.

SAŽETAK

Zakonodavstvo navodi da kada nacionalna tijela koriste javnu nabavu za raspisivanje natječaja za izvršavanje radova, nabavu robe ili pružanje usluga, ona moraju sa svim kandidatima postupati jednako, a ne različito se odnositi prema njima. Također moraju postupati transparentno.

Pragovi

Pravila primjenjiva na javne ugovore moraju se poštivati kada su uključeni iznosi iznad sljedećih pragova:

  • 5 225 000 EUR za javne radove (od 1. 1. 2016.);
  • 135 000 EUR za ugovore tijela središnje državne uprave (od 1. 1. 2016.);
  • 209 000 EUR za ugovore tijela lokalne i regionalne samouprave (od 1. 1. 2016.);
  • 750 000 EUR za ugovore o javnim uslugama za društvene ili druge posebne usluge.

Europska komisija ocjenjuje te pragove svake dvije godine kako bi utvrdila treba li ih mijenjati u skladu s međunarodnim obvezama EU-a.

Kriteriji

Ugovor se dodjeljuje ponuditelju koji je dostavio najpovoljniju ponudu, posebice na temelju najboljeg omjera između cijene i kvalitete. Ti kriteriji mogu uključivati takve čimbenike kao što su ukupna isplativost, kvaliteta, ekološki i socijalni aspekti, uvjeti trgovine i isporuke.

Inovacije i mala poduzeća

Zakonodavstvo uvodi novi postupak za poticanje razvoja inovativnih proizvoda, usluga ili radova. Kako bi se olakšalo sudjelovanje malih poduzeća, nova pravila potiču javne vlasti za podjelu velikih ugovora u pojedinačne dijelove.

Zaštitne mjere

Zemlje EU-a moraju osigurati da gospodarski subjekti i njihovi podugovaratelji zadovoljavaju sve važeće europske i nacionalne ekološke, socijalne i radne zahtjeve, kolektivne ugovore i sve relevantne međunarodne obveze.

Zakonodavstvo je pooštrilo odredbe o iznimno niskim ponudama kako bi se spriječila zloporaba prava radnika.

Izuzeća

Ništa u zakonodavstvu od vlada EU-a ne zahtijeva da sklope ugovor za usluge koje žele pružiti same. Niti utječe na nacionalno zakonodavstvo o socijalnom osiguranju.

Sektor vodnoga gospodarstva, energetski i prometni sektor te sektor poštanskih usluga izuzeti su iz direktive. Oni su, pak, uređeni Direktivom 2014/25/EU.

Osim toga, neki sektori, poput elektroničkih komunikacija, istraživanja i razvoja te obrane i sigurnosti, mogu biti izuzeti pod određenim uvjetima.

POZADINA

Komunikacija Komisije Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19

DOKUMENT

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, od 28.3.2014., str. 65.–242.)

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L (S94, od 28.3.2014., str. 243.–374.)

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94,28.3.2014., str. 1.–64.)

Posljednje ažuriranje 04.05.2020

Top