EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poljoprivreda u EU-u — pravila financiranja, upravljanja i nadzora

Poljoprivreda u EU-u — pravila financiranja, upravljanja i nadzora

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1306/2013 o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike

KOJI JE CILJ OVE UREDBE?

Ovom Uredbom, koja je jedan od temeljnih akata zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a) EU-a, propisuju se pravila za financiranje, upravljanje i nadzor u okviru dva glavna fonda ZPP-a.

Uredba je nekoliko puta izmijenjena i dopunjena, posljednji put Uredbom (EU) 2017/2393.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Ova Uredba propisuje pravila koja obuhvaćaju:

 • financiranje rashoda u okviru ZPP-a, uključujući rashode za ruralni razvoj;
 • savjetodavni sustav za poljoprivredna gospodarstva;
 • sustave upravljanja i kontrole koje će uspostaviti zemlje EU-a;
 • sustav višestruke sukladnosti;
 • poravnanje računa.

Fondovi za financiranje ZPP-a

Struktura upravljanja

 • Oba fonda djeluju podijeljenim upravljanjem između EU-a i zemalja EU-a.
 • Agencije za plaćanje:
  • Odjeli ili tijela zemalja EU-a.
  • Odgovorni su za upravljanje rashodima i njihovu kontrolu.
  • Moraju poštovati propise Europske komisije.
 • Tijela za ovjeravanje:
  • Javna ili privatna tijela koje je odredila zemlja EU-a.
  • Ona daju mišljenja, sastavljena u skladu s međunarodno priznatim revizorskim standardima o sljedećim aspektima:
   • cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih financijskih izvješća agencije za plaćanja;
   • pravilnom funkcioniranju njezina sustava unutarnje kontrole;
   • zakonitosti i pravilnosti rashoda za koje je od Komisije zatražen povrat troškova.

Upravljanje financijama

Uredbom su propisana pravila za financijsko upravljanje objema fondovima, uključujući:

 • za EFJP
  • financiranje rashoda, uključujući proračunsku gornju granicu i postupak plaćanja
  • proračunsku disciplinu, uključujući sustav mjesečnog ranog upozoravanja i nadzora;
 • za EPFRR
  • financiranje programa ruralnog razvoja, uključujući financijske doprinose fondu EPFRR-a i iz njega, i proračunske obveze
  • financijski doprinos programima ruralnog razvoja — uključujući dogovore o predfinanciranju i privremena plaćanja;
 • sredstva putem kojih Komisija osigurava da su rashodi provedeni u skladu s pravilima EU-a, uključujući ovlast za smanjenje i obustavu plaćanja.

Poravnanje računa

 • Provjere na licu mjesta provodi Komisija u zemljama EU-a, uključujući provjeru:
  • da administrativna praksa poštuje pravo EU-a;
  • da postoje potrebni popratni dokumenti i da odgovaraju aktivnostima koje se financiraju iz fondova;
  • da su uvjeti za financiranje iz EFJP-a ili EPFRR-a ispunjeni i provjereni;
  • akreditacije agencija za plaćanja.
 • Pristup informacijama i dokumentima – Zemlje EU-a trebale bi staviti na raspolaganje Komisiji sve potrebne podatke i dokumente.
 • Postupak odobrenja računa — Komisija donosi provedbenu odluku koja sadrži odluku Komisije o cjelovitosti, točnosti i istinitosti godišnjih izvješća koje podnose akreditirane agencije za plaćanja.
 • Provjera sukladnosti — ako troškovi nisu u skladu s primjenjivim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim pravom, Komisija će odrediti iznos koji će biti isključen iz financiranja EU-a.
 • Nepravilnosti — kada je zbog nepravilnosti ili nepažnje izvršeno neopravdano plaćanje, zemlje EU-a moraju zatražiti povrat od korisnika u roku od 18 mjeseci zajedno s izvješćem u kojem se navodi da je došlo do nepravilnosti.

Kontrole

 • Kako bi se osigurala pravilna dodjela potpore korisnicima, od zemalja EU-a se zahtijeva da uspostave učinkovite sustave kontrole. Za određene isplate, zemlje EU-a moraju imati sustav za upravljanje i kontrolu plaćanja poljoprivrednicima, tj. integrirani administrativni i kontrolni sustav.
 • Zahtjevi za kontrolu bit će smanjeni u regijama u kojima su prethodne provjere pokazale dobre rezultate, a povećani u regijama u kojima postoje problemi.
 • Kontrola transakcija. Uredbom se propisuju posebna pravila o kontroli komercijalnih dokumenata onih agencija za plaćanje ili korisnika (ili njihovih predstavnika) koja se izravno ili neizravno za EFJP odnose na sustav financiranja kako bi provjerili jesu li transakcije koje čine dio sustava doista ispravno provedene i izvršene.

Sankcije

Uredbom se propisuje da, osim neplaćanja ili povlačenja plaćanja, zemlje EU-a moraju nametnuti administrativne kazne korisnicima koji ne ispunjavaju zahtjeve prihvatljivosti, dužnosti ili obveze.

Višestruka sukladnost

Sva izravna plaćanja, određena plaćanja za ruralni razvoj i određena plaćanja za vinograde povezana su s usklađenosti s nizom minimalnih zakonskih zahtjeva koji se odnose na:

 • okoliš;
 • klimatske promjene;
 • poljoprivredno stanje zemljišta;
 • standarde zdravlja ljudi, životinja i biljaka; i
 • dobrobit životinja.

Savjetodavni sustav za poljoprivredna gospodarstva

Kako bi savjetovali korisnike o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim zemljištem, zemlje EU-a moraju uspostaviti savjetodavni sustav za poljoprivredna gospodarstva.

Sustavi obuhvaćaju više elemenata uključujući:

 • zahtjeve i standarde višestruke sukladnosti;
 • poljoprivredne prakse korisne za klimu, okoliš i održavanje poljoprivrednog područja;
 • mjere na razini poljoprivrednog gospodarstva potrebne u programima ruralnog razvoja za modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, razvoj konkurentnosti, sektorske integracije, inovacije i tržišnu orijentaciju, i za promicanje poduzetništva;
 • osiguravanje da savjetnici posjeduju odgovarajuće kvalifikacije i obuku.

Zajednička pravila

U Uredbi se također određuje niz zajedničkih pravila koja pokrivaju pitanja kao što su:

 • informacije koje zemlje EU-a dostavljaju Komisiji te njihovo korištenje;
 • upotreba eura i primijenjeni devizni tečaj;
 • uspostavljanje okvira za nadzor i evaluaciju s ciljem mjerenja uspješnosti ZPP-a;
 • zahtjev za transparentnošću svih korisnika, osim poljoprivrednih gospodarstava koja ispunjavaju uvjete za program za male poljoprivrednike.

Pandemija bolesti COVID-19

Zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19, Uredbom (EU) 2020/531 omogućuje se zemljama EU-a da isplaćuju višu razinu predujma korisnicima za 2020. Time se nadoknađuju potencijalna kašnjenja u isplati potpore zbog izvanrednih administrativnih poteškoća koje odgađaju obavljanje provjera.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

POZADINA

Dodatne informacije potražite ovdje:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.–607.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 1306/2013 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila upravljanja uvoznim i izvoznim carinskim kvotama na temelju dozvola i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu polaganja sredstava osiguranja u upravljanju carinskim kvotama (SL L 185, 12.6.2020., str. 1.–23.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/761 оd 17. prosinca 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava upravljanja carinskim kvotama na temelju dozvola (SL L 185, 12.6.2020., str. 24.–252.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/531 оd 16. travnja 2020. o odstupanju, za godinu zahtjeva 2020., od članka 75. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu visine predujmova za izravna plaćanja i mjera ruralnog razvoja povezanih s površinom i životinjama te od članka 75. stavka 2. prvog podstavka te uredbe u pogledu izravnih plaćanja (SL L 119, 17.4.2020., str. 1.–2.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.–124.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 809/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31.7.2014., str. 69.–124.)

Vidjeti pročišćenu verziju.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 640/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost (SL L 181, 20.6.2014., str. 48.–73.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 906/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencije (SL L 255, 28.8.2014., str. 1.–17.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.–58.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.–548.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.–670.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.–854.)

Vidjeti pročišćeni tekst

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 906/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu rashoda za javne intervencije (SL L 255, 28.8.2014., str. 1.–17.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.–58.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 14.08.2020

Top