EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaštita svinja

Zaštita svinja

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2008/120/EZ — minimalni uvjeti za zaštitu svinja

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se nastoje utvrditi minimalni uvjeti za zaštitu svinja.

KLJUČNE TOČKE

Osim utvrđivanja uvjeta za zaštitu svinja, direktivom se utvrđuju i pravila koja se odnose na postupke koji izazivaju bol, a posebno kastraciju, amputaciju repova (skraćivanje repova), uklanjanje zubi itd.

Područje primjene

 • Minimalni uvjeti primjenjuju se na sve kategorije svinja koje se drže za rasplod i tov:
  • prasad (od prasenja do odbića);
  • odbijena prasad (od odbića do dobi od 10 tjedana);
  • svinje za uzgoj (u dobi od više od 10 tjedana);
  • krmače i nazimice (spolno zrela ženka koja se još nije prasila);
  • nerasti (spolno zreli mužjaci namijenjeni za rasplod) i tako dalje.
 • Te se životinje moraju uzgajati u skupinama, uz određene iznimke (dojne krmače, nerasti). Poljoprivrednici moraju poduzeti mjere usmjerene na ispunjavanje osnovnih potreba i sprječavanje agresivnog ponašanja unutar skupine. Konkretno, svinje moraju imati stalan pristup dovoljnoj količini materijala za obogaćivanje kojim se potiče njihovo istraživačko ponašanje.

Krmače i nazimice

 • Prema potrebi, suprasne krmače i nazimice treba tretirati protiv parazita. Privezivanje krmača i nazimica zabranjeno je od 1. siječnja 2006.
 • Krmače i nazimice može se izolirati jedan tjedan prije prasenja. Mora se osigurati slobodna površina za prirodno ili potpomognuto prasenje. Odjeljci se moraju opremiti sustavima za zaštitu prasadi.

Prasad (prije odbića)

Prasad mlađa od 28 dana ne smije se odbiti od krmače, osim u slučajevima kad je ugroženo zdravlje ili dobrobit krmače ili prasadi.

Odbijena prasad i svinje za uzgoj

 • Potrebno je poduzeti mjere kojima se osigurava da se životinje ne sukobljavaju.
 • Svinje se drži u skupinama i ne smije ih se miješati (osim prije odbića ili tijekom tjedna nakon odbića, ako je to potrebno).
 • Agresivne (i ozlijeđene) životinje mora se čuvati odvojeno od skupine.
 • Sredstva za smirenje smiju se upotrebljavati samo u svrhu olakšanja miješanja svinja u iznimnim slučajevima i nakon savjetovanja s veterinarom.

Postupci koji izazivaju bol kod životinja

 • Veterinar ili „pružatelj skrbi” osposobljen za aspekte povezane s dobrobiti životinja ovlašten je obavljati sljedeće:
  • smanjenje zuba prasadi;
  • skraćivanje repova (prije dobi od sedam dana ili nakon te dobi ako postupak obavlja veterinar, uz primjenu anestezije i sredstva za ublažavanje boli produženog djelovanja);
  • kastracija mužjaka (prije dobi od sedam dana ili nakon te dobi ako postupak obavlja veterinar, uz primjenu anestezije i sredstva za ublažavanje boli produženog djelovanja);
  • stavljanje prstena na nos u slobodnom sustavu držanja životinja.
 • Skraćivanje repova ili smanjenje zuba ne smije se provoditi rutinski, nego samo kad postoje dokazi da je došlo do ranjavanja sisa krmača ili uški ili repova drugih svinja. Prije provedbe takvih zahvata, moraju se poduzeti druge mjere kako bi se spriječilo grizenje repova ili druge loše navike, pri čemu treba voditi računa o načinu smještaja i gustoći naseljenosti. U tu svrhu moraju se mijenjati neprikladni uvjeti smještaja ili sustavi držanja.

Zdravlje

Bolesne ili ozlijeđene životinje moraju se smjestiti u pojedinačne odjeljke.

Hrana za životinje

Direktivom su predviđeni uvjeti povezani s hranjenjem „dostatnom količinom” hrane i „stalnim” pristupom vodi za piće. Svaka svinja mora imati pristup hrani u isto vrijeme kao i sve ostale životinje u skupini. Životinje se moraju hraniti najmanje jednom dnevno.

Nastambe

 • Uvjeti koji se odnose na podnu površinu utvrđuju se u skladu s težinom životinje:
  • između 0,15 m2 za svinje koje teže manje od 10 kg i 1 m2 po životinji za svinje koje teže više od 110 kg;
  • 1,64 m2 za nazimice;
  • 2,25 m2 za krmače;
  • 6 m2 za nerasta (10 m2 ako se nerast upotrebljava za prirodni pripust).
 • Neki od uvjeta za nastambe u primjeni su tek od 1. siječnja 2013. (za nastambe sagrađene prije 2003. ili nakon datuma pristupanja EU-u).
 • Podovi moraju biti glatki, ali ne skliski kako bi se spriječilo ozljeđivanje svinja.
 • Prostor za ležanje mora biti udoban, čist i suh.

Okolina

Mora se izbjegavati stalna buka razine glasnoće od 85 dBA. Jačina svjetla mora iznositi najmanje 40 luksa tijekom osam sati.

Inspekcije

 • Države članice EU-a moraju svake godine provoditi inspekcije na statistički reprezentativnom uzorku.
 • Europska komisija može poslati veterinarske stručnjake da provode preglede na licu mjesta na gospodarstvima, u suradnji s nacionalnim inspektorima.

Posebna pravila

Države članice EU-a mogu na svojem državnom području primjenjivati stroža pravila od onih utvrđenih u ovoj direktivi. U tom slučaju moraju unaprijed obavijestiti Komisiju o takvim mjerama.

Uredba o službenim kontrolama

Uredbom (EU) 2017/625, novim zakonodavnim aktom EU-a o službenim kontrolama hrane namijenjene ljudima i životinjama, izmjenjuju se određene manje tehničke pojedinosti direktive. Te će se izmijene primjenjivati od 14. prosinca 2019.

OTKADA SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 10. ožujka 2009. Direktiva 2008/120/EZ kodificirana je verzija Direktive 91/630/EEZ i njezinih naknadnih izmjena. Države članice EU-a morale su preuzeti izvornu Direktivu 91/630/EEZ u nacionalno pravo do 1994. (a njezine izmjene do 2003.).

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2008/120/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu svinja (kodificirana verzija) (SL L 47, 18.2.2009., str. 5.–13.)

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/625 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.–142.)

Sukcesivne izmjene Uredbe (EU) br. 2017/625 uključene su u izvorni dokument. Ova pročišćena verzija namijenjena je isključivo dokumentiranju.

Posljednje ažuriranje 23.10.2017

Top