EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednakost spolova na tržištu rada

Jednakost spolova na tržištu rada

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2006/54/EZ o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Cilj je ove Direktive objediniti više direktiva o jednakosti spolova pojednostavljivanjem, modernizacijom i poboljšanjem zakonodavstva Europske unije (EU) u području jednakog postupanja prema muškarcima i ženama prilikom zapošljavanja.

KLJUČNE TOČKE

Jednakost muškaraca i žena temeljno je načelo prava EU-a koje se primjenjuje na više aspekata života u društvu, uključujući svijet rada.

Jednakost u zapošljavanju i uvjetima rada

Ovom Direktivom zabranjuje se izravna* ili neizravna diskriminacija* između muškaraca i žena u vezi s uvjetima:

 • zapošljavanja, pristupa zapošljavanju i samozapošljavanja;
 • rada, uključujući plaću i otkaz;
 • strukovnog osposobljavanja i napredovanja;
 • članstva u organizacijama zaposlenika ili poslodavaca.

Nadalje, člankom 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zabranjuje se diskriminacija na osnovi spola u pitanjima plaće za isti rad ili rad jednake vrijednosti. Načelo se također primjenjuje na sustave klasifikacije radnih mjesta koji se upotrebljavaju za određivanje plaće.

Međutim, iznimno, različito postupanje prema muškarcima i ženama može biti opravdano zbog prirode dotičnog posla pod uvjetom da su mjere koje se poduzimaju legitimne i razmjerne.

Države članice EU-a moraju poticati poslodavce da djeluju protiv diskriminacije (i izravne i neizravne) na temelju spola, a posebno protiv uznemiravanja* i spolnog uzmeniravanja*.

Jednakost u području socijalne zaštite

Jednako se postupa prema ženama i muškarcima u sustavima strukovnih socijalnih osiguranja, osobito u pogledu:

 • područja primjene i uvjeta za pristup sustavima;
 • doprinosa;
 • obračuna davanja, uključujući dopunska davanja te uvjete kojima je uređeno trajanje i zadržavanje prava na davanja.

To se načelo primjenjuje na cjelokupno radno stanovništvo, uključujući:

 • samozaposlene djelatnike, međutim, za tu kategoriju države članice mogu omogućiti različito postupanje, u pogledu dobne granice za stjecanje prava na mirovinu;
 • djelatnike čija je aktivnost prekinuta zbog bolesti, nezgode ili prisilne nezaposlenosti;
 • osobe koje traže posao, umirovljenici i osobe s invaliditetom te njihove članove obitelji.

Rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust

Na kraju rodiljnog, roditeljskog ili posvojiteljskog dopusta zaposlenici imaju pravo:

 • vratiti se na svoje radno mjesto ili istovjetno radno mjesto koje za njih nije manje povoljno;
 • uživati sva poboljšanja radnih uvjeta na koja bi imali pravo za vrijeme svoje odsutnosti.

Zaštita prava

Države članice moraju osigurati pravne lijekove zaposlenicima koji su žrtve diskriminacije, kao što su postupak mirenja i sudski postupci. Nadalje, države članice moraju poduzeti potrebne mjere kako bi zaposlenike i njihove predstavnike zaštitile od štetnih postupaka poslodavca kao odgovor na pritužbu unutar poduzeća ili sudski postupak.

One moraju ustanoviti sankcije i mogućnosti restitucije ili naknade štete u odnosu na pretrpljenu štetu.

U slučaju sudskog postupka, teret dokazivanja dijeli se između osobe koja je podnijela tužbu zbog diskriminacije i stranke optužene za diskriminaciju. Ako tužitelj iznese sudu činjenice na temelju kojih je moguća pretpostavka diskriminacije (npr. sve žene u poduzeću imaju niže plaće od muškaraca), tužitelj mora dokazati da nije došlo do kršenja načela jednakog postupanja (npr. njihovi su poslovi različiti ili rade u nepunom radnom vremenu).

Promicanje jednakog postupanja

Države članice imenuju tijela čija je uloga promicanje, analiziranje i praćenje jednakog postupanja, kako bi se osiguralo postupanje u skladu sa zakonodavstvom te kako bi se osiguralo pružanje neovisne podrške žrtvama diskriminacije.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 15. kolovoza 2006. Morala je stupiti na snagu u državama članicama do 15. kolovoza 2008.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Izravna diskriminacija. Ako se prema nekoj osobi zbog njezina spola postupa, ako se postupalo ili bi se postupalo nepovoljnije nego prema nekoj drugoj osobi u usporedivoj situaciji.
Neizravna diskriminacija. Postoji ako prividno neutralna odredba, kriterij ili postupak može na određeni način staviti u nepovoljniji položaj osobe jednog spola u odnosu na osobe drugog spola, osim ako je ta odredba, kriterij odnosno postupak objektivno opravdan legitimnim ciljem i ako su sredstva za postizanje tog cilja primjerena i nužna.
Uznemiravanje. Svako neželjeno ponašanje uvjetovano spolom osobe kojim se želi povrijediti njezino osobno dostojanstvo i stvoriti zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje odnosno kojim se postiže takav učinak.
Spolno uznemiravanje. Svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne naravi kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe odnosno kojim se postiže takav učinak, posebno kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada (preinaka) (SL L 204, 26.7.2006., str. 23.–36.).

Posljednje ažuriranje 03.02.2022

Top