EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europski nalog za blokadu računa za naplatu duga među zemljama EU-a

Europski nalog za blokadu računa za naplatu duga među zemljama EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 655/2014 – europski nalog za blokadu računa

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se nastoji pojednostaviti naplata duga među zemljama EU-a u građanskim i trgovačkim stvarima.

Uspostavlja se novi postupak koji omogućuje da sud u jednoj zemlji EU-a zamrzne financijska sredstva na bankovnom računu dužnika u drugoj zemlji EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Europski postupak uspostavljen je na način da vjerovnik može pribaviti europski nalog za blokadu računa (EAPO) kojim se blokiraju novčana sredstva u posjedu dužnika na bankovnom računu ili računima u drugim zemljama EU-a.

Područje primjene

Europski nalog za blokadu računa dostupan je građanima i poslovnim subjektima:

 • u predmetima među zemljama EU-a, tj. kada se račun, na datum zahtjeva za europski nalog za blokadu računa, vodi u zemlji EU-a različitoj od one u kojoj je vjerovnik ima domicil ili nadležni sud sjedište;
 • kao alternativa nacionalnim postupcima, ali ih ne zamjenjuje.

Primjenjuje se na financijska potraživanja u građanskim i trgovačkim stvarima, osim u sljedećim pitanjima:

 • prihod, carinska ili upravna pitanja i socijalna sigurnost;
 • vlasnička prava koja proizlaze iz bračnog odnosa ili odnosa ekvivalentnog braku, oporuke i nasljeđivanje;
 • tražbine prema dužniku prema kojem je pokrenut stečajni postupak, postupak likvidacije insolventnih trgovačkih društava, sudska nagodba, postupak poravnanja ili analogan postupak.

Ne primjenjuje se ni na određene kategorije posebno zaštićenih bankovnih računa.

Europski nalog za blokadu računa nije dostupan za vjerovnike ili bankovne račune iz Danske ili Ujedinjene Kraljevine (1).

Postupak ishođenja europskog naloga za blokadu računa

 • Postupak je otvoren prije pokretanja postupka o meritumu stvari protiv dužnika, tijekom postupka ili nakon ishođenja presude, sudske nagodbe ili vjerodostojne isprave kojom se od dužnika zahtijeva isplata.
 • Nadležni sud za izdavanje europskog naloga za blokadu računa uglavnom je sud nadležan za odlučivanje o meritumu stvari. Ako je dužnik potrošač, nadležnost za izdavanje europskog naloga za blokadu računa radi osiguravanja tražbine koja je povezana s potrošačkim ugovorom ima sud zemlje EU-a u kojoj dužnik ima domicil.
 • U svim slučajevima, vjerovnik mora dostaviti dokaz kojim uvjerava sud da postoji stvarna opasnost kojom bi se opravdala potreba za zamrzavanjem sredstava na dužnikovu računu. Ako vjerovnik zatraži europski nalog za blokadu računa prije dobivanja presude o meritumu stvari, potrebno je podnijeti dostatne dokaze za vjerojatan uspjeh osnovanosti zahtjeva.
 • Za zahtjev za europski nalog za blokadu računa potrebno je upotrijebiti poseban obrazac, zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom.
 • Utvrđeni su kratki rokovi unutar kojih se moraju dovršiti odgovarajući koraci postupka, koji se razlikuju ovisno o tome je li vjerovnik već ishodio presudu ili nije.
 • Vjerovnik ima pravo na žalbu na odbijanje izdavanja europskog naloga za blokadu računa.
 • Kako bi se osigurao učinak iznenađenja i korisnost europskog naloga za blokadu računa, dužnik o njemu ne smije biti obaviješten prije njegove provedbe.
 • Vjerovnik koji nema informacije o dužnikovu računu, može, pod određenim uvjetima, zatražiti od suda ishođenje podataka o računu od imenovanih tijela u državi članici izvršenja.

Priznavanje, izvršivost i izvršenje europskog naloga za blokadu računa

 • Europski nalog za blokadu računa izdan u zemlji EU-a u skladu s Uredbom mora biti priznat i izvršiv u drugim zemljama EU-a bez posebnog postupka ili izjave o izvršivosti.
 • Postoji obveza banke da se putem posebnog obrasca očituje o tome je li nalog doveo do blokade bilo kojih sredstava dužnika.
 • Vjerovnik ima obvezu osigurati otpuštanje svih blokiranih sredstava koja prelaze iznos određen u nalogu.
 • Određeni iznosi izuzeti su od pljenidbe na temelju prava države članice izvršenja, npr. iznosi nužni za osiguranje sredstava za život dužnika i njegove obitelji.

Zaštitne mjere za dužnika

Kako bi se uspostavila protuteža nepostojanja prethodnog saslušanja, postoje sljedeće zaštitne mjere za dužnika kako bi se spriječila zlouporaba naloga:

 • pravna sredstva, uključujući pravo na žalbu za osporavanje naloga za blokadu čim je dužnik obaviješten o blokiranju svojih računa; i
 • pravila o davanju osiguranja od strane vjerovnika, kako bi se osiguralo da se dužniku može nadoknaditi šteta koju mu je uzrokovao nalog za blokadu;
 • pravila o vjerovnikovoj odgovornosti za štetu koju je dužniku uzrokovao nalog za blokadu zbog pogreške vjerovnika.

Obrasci

Ukupno postoji devet obrazaca predviđenih za nalog za blokadu. Njihov je sadržaj utvrđen u Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1823.

Opća pravila

 • Uredbom se rješavaju i razna povezana pitanja, uključujući pravno zastupanje, sudske naknade, troškovi koje snose banke, naknade koje zaračunavaju nadležna tijela, zaštita podataka i jezik dokumenata.
 • Uredba ne utječe na primjenu niza povezanih akata, primjerice Uredbe (EZ) br. 1393/2007 (o dostavi pismena) i Uredbe (EZ) br. 1206/2001 (o izvođenju dokaza).

OTKADA SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba se primjenjuje od 18. siječnja 2017., uz iznimku članka 50. koji se primjenjuje od 18. srpnja 2016. Članak 50. odnosi se na informacije koje zemlje EU-a moraju dostaviti, primjerice sudovi koji su imenovani za izdavanje europskog naloga za blokadu računa (članak 6. stavak 4.) i tijela za njegovo izvršenje.

POZADINA

Uredba prati Zelenu knjigu o poboljšanju učinkovitosti izvršenja sudskih odluka u EU-u. U njoj je Europska komisija opisala kako je rascjepkanost nacionalnih pravila o izvršenju negativno utjecala na naplatu duga u EU-u te je istaknula da će, u praksi, vjerovnik koji nastoji naplatiti novčanu tražbinu u Europi najčešće to pokušati učiniti poduzimanjem mjera izvršenja na teret bankovnog računa dužnika te da takvi postupci postoje u većini zemalja EU-a.

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 189, 27.6.2014., str. 59.–92.)

VEZANI DOKUMENTI

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1823 оd 10. listopada 2016. o uspostavi obrazaca koji se navode u Uredbi (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 283, 19.10.2016., str. 1.–48.)

Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 (SL L 324, 10.12.2007., str. 79.–120.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1393/2007 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Zelena knjiga o poboljšanju učinkovitosti izvršenja sudskih odluka u Europskoj uniji: pljenidba sredstava na bankovnim računima (COM(2006) 618 final, 24.10.2006.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (SL L 174, 27.6.2001., str. 1.–24.)

Vidjeti pročišćeni tekst

Posljednje ažuriranje 04.12.2017(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top