EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Praćenje, izvješćivanje i verifikacija emisija brodova

Praćenje, izvješćivanje i verifikacija emisija brodova

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Njome se utvrđuju pravila za sustav Europske unije (EU) za točno praćenje, izvješćivanje i provjeru (MRV) emisija stakleničkih plinova i drugih relevantnih informacija velikih brodova koji upotrebljavaju luke EU-a.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

 • Uredba se primjenjuje na sva teretna i putnička plovila od 5000 bruto tonaže (GT) i više koja posjećuju luke EU-a.
 • U skladu s europskim zelenim planom (vidjeti sažetak) i nakon izmjene Uredbom (EU) 2023/957, kojom se pruža praćenje dodatnih stakleničkih plinova i emisija iz dodatnih vrsta brodova, Uredba će se primjenjivati i od 2025. za:
  • brodove za opći teret manje od 5000 GT, ali ne manje od 400 GT;
  • odobalne brodove od 400 GT i više.
 • Europska komisija procijeniti će do 31. prosinca 2024. je li potrebno uključiti dodatne brodove koji su ispod 5,000 GT, ali ne ispod 400 GT.
 • Pravila za MRV primjenjuju se na emisije CO2, ali će se od 2024. uključiti i emisije koje nisu CO2 (odnosno metan i dušikov oksid).
 • Obuhvaćaju emisije brodova na moru i na vezu.

Praćenje

 • Svake godine društva moraju pratiti emisije i druge relevantne informacije za svako od svojih plovila obuhvaćenih Uredbom.
 • Kako bi se osiguralo da je praćenje u skladu i usporedivo, društva moraju dokumentirati metodologiju koju će primjenjivati u planu praćenja. Metode za praćenje emisija stakleničkih plinova i drugih relevantnih informacija utvrđene su u prilozima I. i II. Uredbi (EU) 2015/757.
 • Plan praćenja mora sadržavati potpunu i transparentnu dokumentaciju o stavkama kao što su različiti izvori emisija na plovilu i postupci za određivanje podataka o aktivnosti po putovanju (tj. prijeđena udaljenost, broj putnika, pojedinosti o prevezenom teretu, vrijeme provedeno na moru itd.).
 • Društva moraju pripremiti plan praćenja za svaki brod obuhvaćen Uredbom.

Izvješćivanje

 • Svake godine društva moraju Komisiji i tijelima države zastave* podnijeti izvješće o emisijama koje je verificirao vanjski procjenitelj.
 • Brodovi koji su u prethodnom razdoblju izvješćivanja posjećivali luke EU-a moraju na plovilu imati valjani dokument koji pokazuje njihovu usklađenost s obvezama u pogledu MRV-a.
 • Od 2025., do 31. ožujka svake godine društva trebaju za svaki brod pod njihovom odgovornošću dostaviti provjereno izvješće za cjelokupno razdoblje izvješćivanja prethodne godine:
  • nadležnom upravljačkom tijelu;
  • tijelima obuhvaćenih država zastave za brodove koji plove pod zastavom države članice EU-a; i
  • Komisiji.
 • Od 2025., do 31. ožujka svake godine društva također trebaju nadležnom tijelu dostaviti podatke o agregiranim emisijama na razini društva. Potonje treba obuhvatiti emisije svih brodova koji su pod njihovom odgovornošću u razdoblju izvješćivanja prethodne godine o kojima se izvješćuje u skladu s Direktivom EU sustav trgovanja emisijama (Direktiva 2003/87/EZ – vidjeti sažetak) u vezi s aktivnostima pomorskog prijevoza.

Uključivanje emisija iz pomorskog prometa u EU sustav trgovanja emisijama

 • U skladu s europskim zelenim planom i nakon izmjene Direktive EU sustava trgovanja emisijama Direktivnom (EU) 2023/959, emisije iz pomorskog prometa bit će uključene u područje primjene EU sustava trgovanja emisijama iz 2024.
 • EU sustava trgovanja emisijama primjenjivat će se na teretna i putnička plovila od 5000 GT i više od 2024. i na odobalne brodove od 5,000 GT i više od 2027.
 • EU sustava trgovanja emisijama u početku će obuhvaćati emisije CO2 brodova. Također će obuhvaćati njihove emisije metana i dušikovog oksida od 2026.
 • Kako bi se osigurao neometan prijelaz, postoji prijelazno razdoblje. Brodarska će društva platiti 40 % svojih emisija izvještenih za 2024., 70 % emisija izvještenih za 2025. i 100 % emisija izvještenih za 2026.
 • Sve emisije iz putovanja unutar EU-a i emisije koje se emitiraju unutar luke EU-a bit će obuhvaćene, dok će biti obuhvaćena samo polovina emisija iz putovanja u zemlju koja nije članica EU-a ili iz nje.

Procjena i preispitivanje

 • Komisija mora objaviti godišnje izvješće o emisijama stakleničkih plinova i drugim relevantnim informacijama iz pomorskog prometa, uključujući agregirane rezultate koje su dostavila društva.
 • Komisija će svake dvije godine ocijeniti ukupni učinak djelatnosti pomorskog prijevoza na globalnu klimu, među ostalim na temelju emisija ili učinaka drugih stakleničkih plinova koji nisu CO2 i čestica s potencijalom globalnog zatopljenja koje nisu obuhvaćene ovom Uredbom.
 • Također bi trebala preispitati ovu Uredbu do 31. prosinca 2024.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Uredba se primjenjuje od 1. siječnja 2018.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Država zastave. Država koja registrira brod i prema čijem zakonu djeluje.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ (SL L 123, 19.5.2015., str. 55.–76.).

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) 2015/757 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2021/1119 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2021. o uspostavi okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni uredaba (EZ) br. 401/2009 i (EU) 2018/1999 („Europski zakon o klimi”) (SL L 243, 9.7.2021., str. 1.–17.).

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Europski zeleni plan (COM(2019) 640 final, 11.12.2019.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1927 od 4. studenog 2016. o obrascima za planove praćenja, izvješća o emisijama i dokumente o sukladnosti na temelju Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (SL L 299, 26.11.2016., str. 1.-21.).

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1928 od 4. studenoga 2016. o određivanju prevezenog tereta za kategorije brodova osim putničkih, ro-ro i kontejnerskih brodova na temelju Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (SL L 299, 5.11.2016., str. 22.–25.).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2072 od 22. rujna 2016. o aktivnostima provjere i akreditaciji verifikatora na temelju Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji (SL L 320, 26.11.2016., str. 5.–24.).

Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18.11.2010., str. 1.-41.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (preinačena) (SL L 131, 28.5.2009., str. 57.–100.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.–46.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 26.06.2023

Top