Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_071_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
03.Земеделие
TOM 71

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

03.   Земеделие

TOM 071

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2006

L 087

1

 

 

32006D0232

 

 

 

Решение на Съвета от 20 декември 2005 година за сключването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина

3

2006

L 087

2

 

 

22006A0324(01)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати за търговията с вина

4

2006

L 088

7

 

 

32006R0489

 

 

 

Регламент (ЕО) № 489/2006 на Комисията от 24 март 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 769/2004 относно сортовете коноп, отглеждани за влакно, които са избираеми за преки плащания

77

2006

L 088

9

 

 

32006L0035

 

 

 

Директива 2006/35/ЕО на Комисията от 24 март 2006 година за изменение на приложения I и IV към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

79

2006

L 088

13

 

 

32006L0036

 

 

 

Директива 2006/36/ЕО на Комисията от 24 март 2006 година за изменение на Директива 2001/32/ЕО относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове, и за отмяна на Директива 92/76/ЕИО

83

2006

L 088

63

 

 

32006D0241

 

 

 

Решение на Комисията от 24 март 2006 година относно определени защитни мерки по отношение на някои продукти от животински произход, с изключение на рибни продукти с произход от Мадагаскар (нотифицирано под номер C(2006) 888) (1)

86

2006

L 089

6

 

 

32006R0492

 

 

 

Регламент (ЕО) № 492/2006 на Комисията от 27 март 2006 година относно временното и постоянното разрешение за някои добавки в храните за животни (1)

89

2006

L 089

11

 

 

32006R0493

 

 

 

Регламент (ЕО) № 493/2006 на Комисията от 27 март 2006 година за установяване на преходни мерки в рамките на реформата на общата организация на пазарите в сектора на захарта и за изменение на Регламенти (ЕО) № 1265/2001 и (ЕО) № 314/2002

94

2006

L 093

1

 

 

32006R0509

 

 

 

Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер

103

2006

L 093

12

 

 

32006R0510

 

 

 

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

114

2006

L 093

65

 

 

32006D0259

 

 

 

Решение на Комисията от 27 март 2006 година за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение районирането на Аржентина и образците на сертификати за внос на прясно говеждо месо от Бразилия (нотифицирано под номер C(2006) 896) (1)

128

2006

L 094

24

 

 

32006R0544

 

 

 

Регламент (ЕО) № 544/2006 на Комисията от 31 март 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за изпълнение на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета по отношение на системата за предоставяне на възстановявания при износ за някои селскостопански продукти, изнасяни във формата на стоки, които не са предмет на приложение I към Договора, и критериите за определяне размера на такива субсидии

142

2006

L 094

26

 

 

32006R0545

 

 

 

Регламент (ЕО) № 545/2006 на Комисията от 31 март 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1464/2004 относно разрешението за 10 години на използването на Monteban при храненето на животни, добавка от групата на кокцидиостатиците и други медицински вещества (1)

144

2006

L 094

28

 

 

32006R0546

 

 

 

Регламент (ЕО) № 546/2006 на Комисията от 31 март 2006 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните програми за контрол на болестта скрейпи и допълнителни гаранции и дерогиране от някои изисквания на Решение 2003/100/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1874/2003

146

2006

L 095

9

 

 

32006D0265

 

 

 

Решение на Комисията от 31 март 2006 година относно определени защитни мерки във връзка със съмнения за високопатогенен вирус на инфлуенца по птиците в Швейцария (нотифицирано под номер C(2006) 1107) (1)

150

2006

L 098

75

 

 

32006D0268

 

 

 

Решение на Комисията от 5 април 2006 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО по отношение на ограничените за достъп зони във връзка с болестта син език в Италия (нотифицирано под номер C(2006) 1260) (1)

153

2006

L 099

6

 

 

32006R0566

 

 

 

Регламент (ЕО) № 566/2006 на Комисията от 6 април 2006 година за изменение и дерогация от Регламент (ЕО) № 2014/2005 относно лицензии по режима за внос на банани в Общността по отношение на банани, допуснати за свободно обращение при облагане по Общата митническа тарифа, и за изменение на Регламент (ЕО) № 219/2006 относно откриване и управление на тарифна квота за банани, попадащи в код по КН 08030019 с произход от страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн за периода от 1 март до 31 декември 2006 година

154

2006

L 099

27

 

 

32006D0270

 

 

 

Решение на Комисията от 4 април 2006 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно определени екипи от Съединените американски щати за събиране и производство на ембриони (нотифицирано под номер C(2006) 1248) (1)

159

2006

L 099

29

 

 

32006D0271

 

 

 

Решение на Комисията от 5 април 2006 година за изменение на Решение 2002/613/ЕО относно одобрените центрове за събиране на сперма от свине в Канада (нотифицирано под номер C(2006) 1258) (1)

161

2006

L 099

31

 

 

32006D0272

 

 

 

Решение на Комисията от 5 април 2006 година за изменение на Решение 2004/453/ЕО относно Швеция и Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2006) 1259) (1)

163

2006

L 099

35

 

 

32006D0273

 

 

 

Решение на Комисията от 6 април 2006 година за изменение на Решение 2005/393/ЕО относно ограничените за достъп зони във връзка с болестта син език в Испания (нотифицирано под номер C(2006) 1262) (1)

167

2006

L 100

4

 

 

32006R0576

 

 

 

Регламент (ЕО) № 576/2006 на Комисията от 7 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1433/2003 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета по отношение на оперативните фондове, оперативните програми и финансовата помощ

168

2006

L 104

8

 

 

32006R0590

 

 

 

Регламент (ЕО) № 590/2006 на Комисията от 12 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка със страни и територии (1)

169

2006

L 104

11

 

 

32006R0591

 

 

 

Регламент (ЕО) № 591/2006 на Комисията от 12 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и на откриване на тарифни квоти

172

2006

L 104

30

 

 

32006L0039

 

 

 

Директива 2006/39/ЕО на Комисията от 12 април 2006 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на активните вещества клодинафоп, пиримикарб, римсулфурон, толклофос-метил и тритиконазол (1)

174

2006

L 104

40

 

 

32006D0282

 

 

 

Решение на Комисията от 4 април 2006 година за изменение на Решение 2004/450/ЕО за установяване на стандартни изисквания за съдържанието на заявленията за финансиране от Общността на програми за ликвидиране, мониторинг и контрол върху трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) (нотифицирано под номер C(2006) 1247) (1)

180

2006

L 106

21

 

 

32006D0290

 

 

 

Решение на Комисията от 18 април 2006 година за изменение на Решение 2003/467/ЕО относно декларацията, че определени региони на Италия са официално свободни от туберкулоза и ензоотична левкоза по говедата, както и че Словакия официално е свободна от ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2006) 1551) (1)

185

2006

L 107

23

 

 

32006R0606

 

 

 

Регламент (ЕО) № 606/2006 на Комисията от 19 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2799/1999 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 по отношение на отпускането на помощ за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, предназначени за храна за животни, и продажбата на такова обезмаслено мляко на прах

188

2006

L 107

42

 

 

32006D0292

 

 

 

Решение на Комисията от 12 април 2006 година за изменение на Решение 2004/639/ЕО относно Хърватска (нотифицирано под номер C(2006) 1541) (1)

189

2006

L 112

3

 

 

32006R0634

 

 

 

Регламент (ЕО) № 634/2006 на Комисията от 25 април 2006 година за определяне на стандартите за търговия с главесто зеле и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1591/87

191

2006

L 112

15

 

 

32006D0302

 

 

 

Решение на Комисията от 25 април 2006 година за невключване на метабензтиазурон в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за оттегляне на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество (нотифицирано под номер С(2006) 1653) (1)

197

2006

L 115

4

 

 

32006R0642

 

 

 

Регламент (ЕО) № 642/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за уреждане на задълженията за доставка на тръстикова захар, която ще бъде внасяна по силата на протокола АКТБ и Споразумението с Индия за период на доставка 2006—2007 г.

200

2006

L 115

6

 

 

32006R0643

 

 

 

Регламент (ЕО) № 643/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на eнологичните практики и обработки, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 884/2001 относно определяне на подробни правила за придружителните документи при превоза на лозаро-винарски продукти и за регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор

202

2006

L 116

9

 

 

32006R0657

 

 

 

Регламент (ЕО) № 657/2006 на Комисията от 10 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Обединеното кралство и за отмяна на Решение 98/256/ЕО на Съвета и Решения 98/351/ЕО и 1999/514/ЕО (1)

206

2006

L 116

14

 

 

32006R0658

 

 

 

Регламент (ЕО) № 658/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003

211

2006

L 116

20

 

 

32006R0659

 

 

 

Регламент (ЕО) № 659/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробните правила за прилагане на кръстосано съответствие, модулации и интеграционната система за администриране и контрол, предвидени в Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета за създаване на общи правила за схеми за пряка помощ в рамките на Общата селскостопанска политика и за създаване на някои схеми за помощ на земеделски производители

217

2006

L 116

27

 

 

32006R0660

 

 

 

Регламент (ЕО) № 660/2006 на Комисията от 27 април 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1973/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1782/2003 на Съвета относно схемите за помощ, предвидени в раздели IV и IVа от упоменатия регламент, и използването на земята, заделена за производството на суровини

224

2006

L 119

1

 

 

32006R0679

 

 

 

Регламент (ЕО) № 679/2006 на Съвета от 25 април 2006 година за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2771/75 и (ЕИО) № 2777/75 по отношение на прилагането на извънредни мерки за подкрепа на пазара

233

2006

L 120

10

 

 

32006R0688

 

 

 

Регламент (ЕО) № 688/2006 на Комисията от 4 май 2006 година за изменение на приложения III и ХI към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга върху трансмисивните спонгиформни енцефалопатии и специфичните рискови материали от животни от рода на едрия рогат добитък в Швеция (1)

235

2006

L 121

43

 

 

32006D0330

 

 

 

Решение на Комисията от 5 април 2006 година за изменение на Решение 2005/432/ЕО за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на месни продукти за консумация от човека и за отмяна на Решения 97/41/ЕО, 97/221/ЕО и 97/222/ЕО (нотифицирано под номер С (2006) 1319) (1)

236

2006

L 122

8

 

 

32006R0704

 

 

 

Регламент (ЕО) № 704/2006 на Комисията от 8 май 2006 година за откриване и управление на тарифна квота за замразено месо от едър рогат добитък, включено в код по КН 0202, и продукти, включени в код по КН 02062991 (от 1 юли 2006 г. до 30 юни 2007 г.)

248

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top