EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0322

Prijedlog UREDBE VIJEĆA o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023.

COM/2020/322 final

Bruxelles, 14.7.2020.

COM(2020) 322 final

2020/0144(NLE)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023.


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Opskrba Unije određenim proizvodima ribarstva u velikoj mjeri ovisi o uvozu. Tijekom posljednjih desetljeća Unija je postala sve ovisnija o uvozu da bi zadovoljila potražnju za proizvodima ribarstva. Unijina proizvodnja ribarstva i akvakulture trenutačno pokriva samo 43 % njezinih potreba. Glavna svrha autonomnih trgovinskih mjera za proizvode ribarstva i akvakulture jest omogućiti Unijinom riboprerađivačkom sektoru da sirovine iz trećih zemalja za daljnju preradu uveze uz snižene carinske pristojbe ili bez carinskih pristojbi. Kako bi se na Unijinu tržištu osiguralo pošteno tržišno natjecanje između uvezenih ribljih proizvoda i ribljih proizvoda iz Unije, u obzir bi trebalo uzeti i utjecaj mjera na konkurentnost proizvođača ribljih proizvoda iz Unije.

Ujedinjena Kraljevina napustila je Uniju 31. siječnja 2020., uz prijelazno razdoblje koje traje do kraja 2020. Ovaj se prijedlog temelji na pretpostavci da će se do kraja prijelaznog razdoblja dogovoriti sporazum o slobodnoj trgovini između Unije i Ujedinjene kraljevine te da će se trgovinski tokovi između država članica Unije i Ujedinjene kraljevine moći nastaviti bez uvoznih carina. Ako trgovinski sporazum ne postigne do kraja prijelaznog razdoblja, Vijeće može odlučiti izmijeniti Uredbu o autonomnim carinskim kvotama.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u tom području

Ova je inicijativa u skladu s politikama Unije i slijedi politiku Unije u pogledu osiguranja primjerene opskrbe prerađivačke industrije Unije proizvodima ribarstva.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Nije primjenjivo.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Pravna je osnova ovog prijedloga članak 31. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Proporcionalnost

Odabir je politike proporcionalan jer je dopuštena samo ograničena količina svakog proizvoda, imajući u vidu stopu iskorištenosti, potrebu za jednakim uvjetima za proizvođače Unije i proizvođače iz trećih zemalja, dodanu vrijednost i druge trgovinske povlastice.

Prijedlog je u skladu s načelom proporcionalnosti jer je carinska unija zajednička politika te bi je stoga trebalo provoditi uredbom koju donosi Vijeće.

Odabir instrumenta

Nije primjenjivo.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENA UČINKA

Ex post evaluacije/provjere primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Nije primjenjivo.

Savjetovanja s dionicima

Savjetovanja s proizvođačima iz Unije, prerađivačima iz Unije te nacionalnim nadležnim tijelima država članica provedena su od siječnja do ožujka 2020. putem upitnika. Komisija je 29. veljače 2020. predstavila postupak savjetovanja Savjetodavnom odboru za tržišta, u kojem su zastupljeni svi dionici (iz relevantnih sektora i NVO-a). Nijedan se dionik nije usprotivio zadržavanju autonomnih carinskih kvota za proizvode ribarstva.

Kao i obično, proizvođači iz Unije predložili su minimalistički pristup (manje količine i manji broj proizvoda), a prerađivačka industrija Unije predložila je maksimalistički pristup (veće količine i više proizvoda). Deset država članica koje su izrazile svoja mišljenja uglavnom je slijedilo savjet nacionalnih relevantnih sektora. Jedna je zemlja jasno zagovarala povećanje samoopskrbe i internu nabavu na temelju Unijina proizvodnog potencijala, primjenom ukupnih dopuštenih ulova (TAC) i sustava kvota kao reference za analizu tog potencijala.

Komisijin je prijedlog uravnotežen i temeljen na činjeničnoj i nepristranoj analizi prikupljenih podataka i informacija. Njime se jamči dovoljno konkurentna opskrba za prerađivačku industriju Unije, pritom uzimajući u obzir interese proizvođača ribe u Uniji.

Prikupljanje i primjena stručnog znanja

Od vanjskog savjetnika (EUMOFA) naručena je ocjena dodane vrijednosti svakog proizvoda koji podliježe autonomnim carinskim kvotama. Taj se rad temelji na dubinskoj studiji iz 2015. i njezinu ažuriranju iz 2018., kojima se potvrdila važnost, dosljednost i učinkovitost autonomnih carinskih kvota. Svaka predložena kvota izračunana je na temelju podataka Eurostata i podataka o iskorištenosti kvote.

Procjena učinka

Procjena učinka nije provedena. Prijedlog zamjenjuje postojeći pravni akt koji prestaje važiti krajem 2020. te stoga procjena učinka nije potrebna. Međutim, prije rasprave o prijedlogu u radnoj skupini Vijeća provedeno je temeljito savjetovanje s dionicima Unije.

Primjerenost i pojednostavnjenje propisa

Nije primjenjivo.

Temeljna prava

Nije primjenjivo.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Prijedlog ne utječe na proračun Komisije.

5.DRUGI ELEMENTI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Nije primjenjivo.

Dokumenti s objašnjenjima (za direktive)

Nije primjenjivo.

   Detaljno obrazloženje posebnih odredaba prijedloga

Nije primjenjivo.

2020/0144 (NLE)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Opskrba Unije određenim proizvodima ribarstva trenutačno ovisi o uvozu iz trećih zemalja. Kako bi zadovoljila svoju potražnju za proizvodima ribarstva Unija je tijekom posljednjih desetljeća postala ovisnija o uvozu. Uvozne carinske pristojbe za niz proizvoda ribarstva trebalo bi suspendirati ili smanjiti u okviru carinskih kvota odgovarajućeg opsega kako se ne bi ugrozila Unijina proizvodnja proizvoda ribarstva i kako bi se osigurala odgovarajuća opskrba Unijine prerađivačke industrije. Kako bi se na Unijinu tržištu osiguralo pošteno tržišno natjecanje između uvezenih ribljih proizvoda i ribljih proizvoda iz Unije, u obzir bi trebalo uzeti i utjecaj mjera na konkurentnost proizvođača ribljih proizvoda iz Unije.

(2)Uredbom Vijeća (EU) br. 2018/1977 1 otvorene su autonomne carinske kvote Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2019.–2020. i predviđeno je upravljanje njima. S obzirom na to da uredba prestaje važiti 31. prosinca 2020., trebalo bi donijeti novu uredbu o carinskim kvotama za razdoblje 2021.–2023.

(3)Svim uvoznicima u Uniji trebalo bi osigurati jednak i neprekinut pristup carinskim kvotama predviđenima u ovoj Uredbi, dok bi stope utvrđene za carinske kvote trebalo bez prekida primjenjivati na sav uvoz dotičnih proizvoda ribarstva u sve države članice do iskorištenja carinskih kvota.

(4)Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2447 2 predviđen je sustav upravljanja carinskim kvotama prema kronološkom redoslijedu datumâ prihvaćanja carinskih deklaracija o puštanju u slobodni promet. Carinskim kvotama koje su otvorene ovom Uredbom trebale bi upravljati Komisija i države članice u skladu s navedenim sustavom.

(5)Važno je osigurati transparentnost, predvidljivost i pravnu sigurnost za sve dionike. Budući da je svrha carinskih kvota osiguravanje odgovarajuće opskrbe prerađivačke industrije Unije proizvodima ribarstva, za dobivanje prava na kvotu trebali bi se zahtijevati minimalna razina obrade ili postupanja.

(6)Kako bi se osigurala učinkovitost upravljanja carinskim kvotama, državama članicama trebalo bi dopustiti da iz iznosa carinskih kvota povuku potrebne količine koje odgovaraju njihovim stvarnim uvozima. Budući da takva metoda upravljanja iziskuje blisku suradnju između država članica i Komisije, Komisija bi trebala moći pratiti stopu po kojoj se carinske kvote iskorištavaju i u skladu s tim obavješćivati države članice,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uvozne carinske pristojbe za proizvode navedene u Prilogu suspendiraju se ili smanjuju kako bi bile u okviru carinskih kvota, prema stopama, tijekom razdoblja i do iznosa koji su tamo navedeni.

Članak 2.

Carinskim kvotama iz članka 1. ove Uredbe upravlja se u skladu s člancima od 49. do 54. Provedbene uredbe (EU) 2015/2447.

Članak 3.

Carinske kvote podliježu carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 3 .

Članak 4.

1.Suspenzija ili smanjenje uvoznih carinskih pristojbi primjenjuje se samo za proizvode namijenjene ljudskoj prehrani.

2.Carinske kvote nisu dostupne za proizvode koji se prerađuju na razini maloprodaje ili ugostiteljskih usluga.

3.Carinske kvote nisu dostupne za proizvode namijenjene isključivo za jedan ili više sljedećih postupaka:

(a)čišćenje, odstranjivanje utrobe, repova, glava,

(b)rasjecanje,

(c)prepakiranje pojedinačno zamrznutih fileta (IQF),

(d)uzorkovanje, sortiranje,

(e)označivanje,

(f)pakiranje,

(g)rashlađivanje,

(h)zamrzavanje,

(i)duboko zamrzavanje,

(j)odleđivanje,

(k)glaziranje,

(l)odmrzavanje,

(m)odvajanje.

4.Neovisno o stavku 3., carinske kvote primjenjive su za proizvode namijenjene za jedan ili više sljedećih postupaka:

(a)rezanje na kockice,

(b)rezanje na prstenove, rezanje na trake, za materijale razvrstane u oznake KN 0307 43 91, 0307 43 92 i 0307 43 99,

(c)filetiranje,

(d)proizvodnja komada s kožom i bez leđne kosti,

(e)rezanje zamrznutih blokova,

(f)razdvajanje fileta zamrznutih u blokove,

(g)rezanje na komade za materijale iz oznaka KN ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 i ex 0303 89 90,

(h)tretman s plinovima za pakiranje kako je utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća 4 za proizvode iz oznaka KN 0306 16 99 (potpodjele TARIC 20 i 30), 0306 17 92 (potpodjela TARIC 20), 0306 17 99 (potpodjela TARIC 10), 0306 35 90 (potpodjele TARIC 12, 14, 92 i 93), 0306 36 90 (potpodjele TARIC 20 i 30), 1605 21 90 (potpodjele TARIC 45, 55 i 62) te 1605 29 00 (potpodjele TARIC 50, 55 i 60).

Članak 5.

Komisija i carinske službe država članica usko surađuju kako bi osigurale ispravno upravljanje i nadzor nad primjenom ove Uredbe.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   PredsjednikZakonodavni financijski izvještaj „Prihodi’

1.NASLOV PRIJEDLOGA:

Prijedlog Uredbe Vijeća o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023.

2.PRORAČUNSKE LINIJE

Poglavlje i članak: Poglavlje 1 2, članak 1 2 0

3.FINANCIJSKI UČINAK

◻ Prijedlog nema financijski učinak

Prijedlog nema financijski učinak na rashode, no ima financijski učinak na prihode.

(u milijunima EUR do jednog decimalnog mjesta 5 )

Prihodovna linija 6

Godina N

Godina N+1

Godina N+2

Članak 1 2 0

219,2

219,2

219,2

4.MJERE PROTIV PRIJEVARA

Provjere krajnje uporabe pojedinih proizvoda obuhvaćenih ovom Uredbom Vijeća provest će se u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 o utvrđivanju odredaba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice.

5.OSTALE NAPOMENE

Glavni je učinak ove Uredbe gubitak prihoda za Europsku uniju. Na temelju najnovije potpune statistike (2018.) učinak na gubitak prihoda koji proizlazi iz ove Uredbe može se procijeniti na 219,2 milijuna EUR za prvu godinu trogodišnjeg razdoblja koje počinje 2021.

Navedeni iznos izračunan je na temelju nediskriminacijskih carinskih stopa (MFN), pune iskorištenosti kvota, prosječne cijene (EUR) po toni i činjenice da je 80 % carina uvršteno u proračun Unije (219,2 milijuna EUR = 80 % od 274,0 milijuna EUR). On stoga čini maksimalnu razinu gubitka prihoda jer Zajednica dodjeljuje povoljnije trgovinske povlastice raznim skupinama trećih zemalja (opći sustav povlastica (OSP), OSP+, sporazumi o slobodnoj trgovini).

Stoga stvarni gubitak prihoda uglavnom dovodi do nižeg iznosa jer se nediskriminacijske carinske stope ne primjenjuju jednoobrazno.

(1)

   Uredba Vijeća (EU) 2018/1977 od 11. prosinca 2018. o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje od 2019. do 2020. i upravljanju njima ((SL L 317, 11.12.2018., str. 2.).

(2)

   Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

(3)

   Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(4)    Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (SL L 354, 31.12.2008., str. 16.).
(5)    Godišnji iznosi moraju biti procijenjeni na temelju formule navedene u odjeljku 5., uz bilješku koja primjerice glasi „okvirni iznos na temelju dogovorene formule”. Za početnu godinu godišnji iznos uobičajeno se plaća bez smanjenja ili u proporcionalnom iznosu.
(6)    Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine za poljoprivredne proizvode, pristojbe na šećer, carine) navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, to jest bruto iznosi nakon odbitka od 20 % na ime troškova naplate.
Top

Bruxelles, 14.7.2020.

COM(2020) 322 final

PRILOG

Prijedlogu UREDBE VIJEĆA

o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023.


Redni broj

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Opis

Godišnja količina kvote (u tonama) 1

Carina unutar kvote

Kvotno razdoblje

09.2746

ex 0302 89 90

30

Riba vrste Lutjanus purpureus, svježa, rashlađena, za preradu

1 500

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2748

ex 0302 91 00

ex 0303 91 90

ex 0305 20 00

96

96

31

Tvrda riblja ikra, svježa, rashlađena ili zamrznuta, soljena ili u salamuri, za preradu

5 700

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2750

ex 0305 20 00 35

35

Tvrda riblja ikra, oprana, očišćena od drugih organa i samo soljena ili u salamuri, za preradu nadomjestaka kavijara

1 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2759

ex 0302 51 10

ex 0302 51 90

ex 0302 59 10

ex 0303 63 10

ex 0303 63 30

ex 0303 63 90

ex 0303 69 10

20

10

10

10

10

10

10

Bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i riba vrste Boreogadus saida, osim jetara i ikre, svježi, rashlađeni ili zamrznuti, za preradu

95 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023. 

09.2760

ex 0303 66 11

ex 0303 66 12

ex 0303 66 13

ex 0303 66 19

 
ex 0303 89 70

ex 0303 89 90

10

10

10

 
11

91

 
10

30

Oslić (Merluccius spp. osim Merluccius merluccius, Urophycis spp.) i rožnati huj (Genypterus blacodes i Genypterus capensis), zamrznuti, za preradu

10 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2761

ex 0304 79 50

ex 0304 79 90

ex 0304 95 90

10

11

17

11 
17

Grenadiri (Macruronus spp.), zamrznuti fileti i drugo zamrznuto meso, za preradu

17 500

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2762

ex 0306 11 10

ex 0306 11 90

ex 0306 31 00

10

20

10

Jastozi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), živi, rashlađeni, zamrznuti, za preradu

200

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2765

ex 0305 62 00

ex 0305 69 10

20

25

29

10

Bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i riba vrste Boreogadus saida, soljeni ili u salamuri, ali ne sušeni ili dimljeni, za preradu 

2 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2770

ex 0303 59 10 


ex 0305 63 00

10 


10

Inćuni (Engraulis anchoita i Engraulis capensis), zamrznuti, za preradu i inćuni (Engraulis anchoita), soljeni ili u salamuri, ali ne sušeni ni dimljeni, za preradu

1 500

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2772

ex 0304 93 10

ex 0304 94 10

ex 0304 95 10

ex 0304 99 10

10

10

10

10

Surimi, zamrznuti, za preradu

60 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2774

ex 0304 74 19

ex 0304 74 19

ex 0304 95 50

10

10

10

20

Sjevernopacifički oslić (Merluccius productus) i argentinski oslić (oslić iz jugozapadnog Atlantika) (Merluccius hubbsi), zamrznuti fileti i drugo meso za preradu

25 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2776

ex 0304 71 10

ex 0304 71 90

ex 0304 95 21

ex 0304 95 25

10

10

10

10

Bakalar, (Gadus morhua, Gadus macrocephalu), smrznuti fileti i smrznuto meso, za preradu

50 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2777

ex 0303 67 00

ex 0304 75 00

ex 0304 94 90

10

10

10

Aljaška kolja (Theragra chalcogramma), zamrznuta, zamrznuti fileti i drugo zamrznuto meso, za preradu

320 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2778

ex 0304 83 90 
ex 0304 99 99

21 
65

Riba iz reda plosnatica, zamrznuti fileti i drugo riblje meso (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), za preradu

10 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2785

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

10

10

21

Trup 2 lignje (Ommastrephes spp., osim Todarodes sagittatus (sinonim Ommastrephes sagittatus), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) i Illex spp., zamrznuti, s kožom i perajama, za preradu

20 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2786

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

20

20 
29

Lignja (Ommastrephes spp., osim Todarodes sagittatus (sinonim Ommastrephes sagittatus), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) i Illex spp., zamrznuta, cijela ili krakovi i peraje, za preradu

5 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2788

ex 0302 41 00

ex 0303 51 00

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

10

10

10

10

Haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), težine veće od 100 g po komadu ili komadi s kožom i bez leđne kosti težine veće od 80 g po komadu, osim jetara i ikre, za preradu

8 000 3

0 %

1.10.2021.–31.12.2021.

1.10.2021.–31.12.2021.

1.10.2022.–31.12.2022.

09.2790

ex 1604 14 26 
ex 1604 14 36

ex 1604 14 46 

10

10

11 
21

92

94

Fileti, poznati kao ‚loins’, tune i trupca prugavca, za preradu

30 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2794

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

45

62

50

55

Kozice i škampi vrsta Pandalus borealis i Pandalus montagui, kuhani i oguljeni, za preradu

3 500

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2798

ex 0306 16 99

ex 0306 35 90

20

30

12

14

92

93

Kozice i škampi vrsta Pandalus borealis i Pandalus montagui, u ljusci, svježi, rashlađeni ili zamrznuti, za preradu

2 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2800

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

55

60

Kozice i škampi vrste Pandalus jordani, kuhani i oguljeni, za preradu

2 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2802

ex 0306 17 92 

ex 0306 36 90

20 

30

Kozice i škampi vrsta Penaeus vannamei i Penaeus monodon, neovisno o tome jesu li u ljusci ili ne, svježi, rashlađeni ili zamrznuti, nekuhani, za preradu

40 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2822

ex 0303 11 00

ex 0303 12 00

20

20

Pacifički losos, bez glave i utrobe, zamrznuti, vrste Oncorhynchus nerka (buljooki losos (crveni losos)) i Oncorhynchus kisutch, za preradu.

10 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2824

ex 0302 52 00 
ex 0303 64 00

10

10

Koljak (Melanogrammus aeglefinus) svjež, rashlađen ili zamrznut bez glave, škrga i utrobe, za preradu

3 500

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

09.2826

ex 0306 17 99

ex 0306 36 90    

10

20

Kozice i škampi vrste Pleoticus muelleri, neovisno jesu li u ljusci ili ne, svježi, rashlađeni ili zamrznuti, za preradu

6 000

0 %

1.1.2021.–31.12.2023.

(1)    Izraženo u neto težini ako nije drukčije navedeno.
(2)    Trup glavonošca ili lignje bez glave i krakova, s kožom i perajama.
(3)    Izraženo u neto ocijeđenoj težini.
Top