EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0320

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Odluke Vijeća 2008/376/EZ o usvajanju Istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program

COM/2020/320 final

Bruxelles, 16.7.2020.

COM(2020) 320 final

2020/0141(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Odluke Vijeća 2008/376/EZ o usvajanju Istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Svrha je ovog prijedloga izmijeniti Odluku Vijeća 2008/376/EZ 1 kako bi je se, prema njezinu članku 2., uskladilo „sa znanstvenim, tehnološkim i političkim ciljevima Zajednice”. Detaljnije, cilj je revidirati istraživačke ciljeve u sektorima ugljena i čelika u okviru Istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik („Istraživački program Istraživačkog fonda”). Prijedlog je izrađen uzimajući u obzir preporuke navedene u izvješću o praćenju i ocjeni Istraživačkog fonda (2011.–2017.) 2 te savjete savjetodavnih skupina za ugljen i čelik 3 i država članica koje sudjeluju u radu Odbora za ugljen i čelik 4 .

Cilj je Komisijina prijedloga usklađivanje Istraživačkog programa Istraživačkog fonda s Pariškim sporazumom 5 , Komisijinim komunikacijama o europskom zelenom planu 6 i Planu ulaganja za održivu Europu 7 , novim akcijskim planom EU-a za kružno gospodarstvo 8 te Komisijinom Komunikacijom naslovljenom Nova industrijska strategija za Europu 9 .

Svrha je prijedloga:

·ažurirati istraživačke ciljeve u sektoru ugljena u skladu s klimatskim, energetskim i ekološkim ciljevima Komisije. Cilj je i postići ugljičnu neutralnost do 2050. te primjenjivati načelo „ne činiti štetu” iz Komunikacije o europskom zelenom planu,

·poduprijeti poštenu i pravednu tranziciju rudarskih regija u skladu s načelima mehanizma za pravednu tranziciju,

·revidirati istraživačke ciljeve u sektoru čelika kako bi se prednost dala tehnologijama za proizvodnju, primjenu i upotrebu čelika s nultim emisijama ugljika,

·omogućiti provedbu dijela Istraživačkog programa Istraživačkog fonda u okviru europskih partnerstava za zajedničke programe,

·zamijeniti poseban režim za stručnjake unutar istraživačkog okvirnog programa općim pravilima o plaćenim vanjskim stručnjacima utvrđenima u Financijskoj uredbi 10 .

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Prijedlog je dio zakonodavnog paketa kojim se revidira Istraživački program Istraživačkog fonda. Točnije, povezan je s prijedlozima Komisije o izmjeni Odluke Vijeća 2003/76/EZ 11 o mjerama potrebnima za provedbu Protokola br. 37 12 i Odluke Vijeća 2003/77/EZ 13 o utvrđivanju višegodišnjih financijskih smjernica za upravljanje imovinom EZUČ-a u likvidaciji i, po završetku likvidacije, imovinom Istraživačkog fonda za ugljen i čelik. Revizija Odluke Vijeća 2003/77/EZ, za koju je odgovorna Glavna uprava za proračun, isto tako je u skladu s Pregledom likvidacije EZUČ-a Europskog revizorskog suda iz 2019. 14

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Europska komisija donijela je 11. prosinca 2019. Komunikaciju o uspostavi okvira za preobrazbu Europe u prvi klimatski neutralan kontinent do 2050., naslovljenu Europski zeleni plan 15 . Tim se planom zahvaćaju izazovi u području klime i okoliša te istodobno razvija moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo u okviru Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i ciljeva održivog razvoja 16 .

U Komunikaciji o europskom zelenom planu naglašeno je da je interes Komisije „poduprijeti napredne tehnologije proizvodnje čistog čelika koje dovode do postupka proizvodnje čelika s nultim emisijama ugljika do 2030. te (...) istražiti može li se iskoristiti dio financiranja koji se likvidira u okviru Europske zajednice za ugljen i čelik. U širem smislu, Fond za inovacije sustava EU-a za trgovanje emisijama pomoći će u uvođenju takvih velikih inovativnih projekata 17 ”.

Komisija se usto drugom Komunikacijom, naslovljenom Plan ulaganja za europski zeleni plan. Plan ulaganja za održivu Europu i predstavljenom 14. siječnja 2020., obvezala „predložiti reviziju uredaba o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik kako bi se omogućilo korištenje dijela imovine Europske zajednice za ugljen i čelik u likvidaciji. Time će se s iznosom podržati održavanje godišnjeg programa istraživanja 18 vrijednog najmanje 40 milijuna EUR te financiranje velikih revolucionarnih projekata u području istraživanja i inovacije za čistu proizvodnju čelika. Istraživačke aktivnosti u sektoru ugljena bit će usmjerene na regije u tranziciji u skladu s načelima mehanizma za pravednu tranziciju. 19 ”.

Ovaj je prijedlog isto tako usklađen s Komunikacijom iz 2018. naslovljenom Čist planet za sve 20 , kojom se u skladu s Pariškim sporazumom utvrđuje dugoročna strateška vizija Europske komisije za klimatski neutralno gospodarstvo. Komisija bi prema Komunikaciji trebala istražiti kako bi se imovinom Europske zajednice za ugljen i čelik u likvidaciji moglo poduprijeti napredne tehnologije za proizvodnju čelika s niskim emisijama ugljika. Komisija je 4. ožujka 2020. donijela prijedlog Europskog propisa o klimi, uključujući pravno obvezujući cilj nultih neto emisija stakleničkih plinova do 2050. u EU-u 21 .

Ovom se revizijom uzima u obzir i potreba da se potiču privatna i javna ulaganja u istraživanje, inovacije i nove tehnologije kojima se razvijaju rješenja za konkurentniju i održiviju industriju, kao što je istaknuto u Komunikaciji Komisije iz 2016. naslovljenoj Industrija čelika: očuvanje održivih radnih mjesta i rasta u Europi 22 .

S navedenim je razvojem politike, a osobito s ciljevima europskog zelenog plana, potrebno uskladiti ciljeve Istraživačkog programa Istraživačkog fonda i njegove višegodišnje tehničke smjernice.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Pravna je osnova članak 2. stavak 2. Protokola (br. 37) o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik, priloženog ugovorima.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Predložene izmjene Istraživačkog programa Istraživačkog fonda mogu se donijeti samo revizijom pravne osnove na razini EU-a.

Proporcionalnost

Prijedlog je nužan kako bi se utvrdile mjere potrebne za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog ugovorima EU-a.

Odabir instrumenta

Uzimajući u obzir članak 2. stavak 2. Protokola br. 37, Odluku Vijeća 2008/376/EZ može izmijeniti Vijeće kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Ex post evaluacije/provjere primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Prijedlog se temelji na rezultatima sedmogodišnjeg izvješća o praćenju Istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik, uključujući procjenu očekivanih koristi, uz podršku panela stručnjaka 23 . Najrecentnije sedmogodišnje izvješće objavljeno je 5. veljače 2020 24 . Stručnjaci su analizirali funkcioniranje Istraživačkog programa Istraživačkog fonda, ocijenili razvoj tehnologija i očekivane koristi programa za sektor i društvo te sastavili preporuke za njegovo poboljšanje, uključujući reviziju pravne osnove.

Savjetovanja s dionicima

Dionici Istraživačkog fonda za ugljen i čelik sudjelovali su na nekoliko ad hoc sastanaka, posebnih sastanaka savjetodavnih skupina (Savjetodavna skupina za ugljen – CAG, Savjetodavna skupina za čelik – SAG) i sastanaka COSCO-a (ekvivalenta odboru programa Obzor 2020.).

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Preliminarni rezultati trenutačnog izvješća o praćenju i ocjeni Istraživačkog fonda prikazani su na seminaru „Čelik i ugljen: nova perspektiva. Europska istraživanja i inovacije na djelu” Europske komisije održanom 28. ožujka 2019., na kojem je bilo prisutno više od 100 dionika 25 .

Procjena učinka

Za predloženu reviziju nije potrebna procjena učinka.

Primjerenost propisa i pojednostavnjivanje

Prijedlog se temelji na rezultatima sedmogodišnjeg izvješća o praćenju i ocjeni Istraživačkog fonda, kojim je predviđena redovita revizija Istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik, uključujući procjenu očekivanih koristi.

Temeljna prava

Prijedlog je u skladu sa zaštitom temeljnih prava.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Prijedlog ne stvara nove obveze kojima bi se teretio opći proračun u okviru aktualnog VFO-a.

5.OSTALI DIJELOVI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Provedba programa Istraživačkog fonda pratit će se i ocijeniti 2027.

Dokumenti s obrazloženjima (za direktive)

Nije primjenjivo.

Detaljno obrazloženje posebnih odredaba prijedloga

Revizija se odnosi na odredbe u poglavlju II. odjeljcima 1., 3. i 4. Odluke Vijeća 2008/376/EZ (članak 2. i članci od 4. do 10.). Revizijom se predlaže i ažuriranje članaka 28., 39. i 41. Konačno, predlaže se da se među prihvatljive aktivnosti utvrđene u poglavlju III. odjeljku 2. doda novi članak 17.a.

Revizijom se namjerava:

·ažurirati istraživačke ciljeve u sektoru ugljena (članci 4., 5., 6., 7.) u skladu s europskim zelenim planom i mehanizmom za pravednu tranziciju,

·ažurirati istraživačke ciljeve u sektoru čelika (članci 8., 9., 10. i 10.a) u skladu s europskim zelenim planom i Planom ulaganja za održivu Europu,

·među prihvatljive aktivnosti Istraživačkog programa Istraživačkog fonda dodati novi članak 17.a kako bi se istraživačke aktivnosti u okviru europskih partnerstava za zajedničke programe uključile među aktivnosti koje se mogu financirati. Takvim partnerstvima mogla bi se osobito podupirati istraživanja usmjerena na razvoj proizvodnje čelika s nultim emisijama ugljika do 2030. i unapređenje demonstratora tih tehnologija kako bi oni bili na industrijskoj razini,

·staviti izvan snage upućivanje na savjetovanje s Odborom (članci 28. i 41.) kada je procijenjeni iznos doprinosa Europske unije u okviru Istraživačkog programa Istraživačkog fonda jednak ili veći od 0,6 milijuna EUR,

·početi primjenjivati opća pravila o plaćenim vanjskim stručnjacima utvrđena u Financijskoj uredbi umjesto posebnog režima za stručnjake unutar istraživačkog okvirnog programa,

·staviti izvan snage upućivanje na mogućnost izmjene poglavlja II. odjeljaka 3. i 4. provedbenim mjerama (članak 41.) kako bi se mutatis mutandis primijenila načela primjenjiva na ovlasti koje se dodjeljuju zakonodavnim aktima, a koje su utvrđene u Međuinstitucionalnom sporazumu do 18. lipnja 2019. o neobvezujućim kriterijima za primjenu članaka 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 26 .

2020/0141 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Odluke Vijeća 2008/376/EZ o usvajanju Istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Protokol (br. 37) o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 2. drugi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta 27 ,

budući da:

(1)Europska unija ratificirala je Pariški sporazum 5. listopada 2016. 28 Stranke koje su ga ratificirale pozivaju se da ograničavanjem porasta globalne temperature znatno ispod 2 ºC ojačaju globalni odgovor na prijetnju koju predstavljaju klimatske promjene.

(2)Komisija je 11. prosinca 2019. u skladu s Pariškim sporazumom objavila europski zeleni plan, koji je obvezuje da se „suoči s izazovima u području klime i okoliša” i da nastoji EU „preobraziti u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa” 29 . U Komunikaciji o europskom zelenom planu, u kojoj je utvrđena nova strategija rasta, najavljena je potreba da se podupiru napredne tehnologije proizvodnje čistog čelika koje dovode do postupka proizvodnje čelika s nultim emisijama ugljika do 2030. te istraži može li se za to iskoristiti dio financiranja koji se likvidira u okviru Europske zajednice za ugljen i čelik. U Komunikaciji o europskom zelenom planu navedeno je i da bi se „sva djelovanja i politike EU-a trebali (...) ujediniti kako bi EU postigao uspješnu i pravednu tranziciju prema održivoj budućnosti”. U skladu s načelom „ne činiti štetu” ugrađenim u Komunikaciju o europskom zelenom planu revidiraju se istraživački ciljevi Istraživačkog programa Istraživačkog fonda kako više ne bi uključivali aktivnosti kojima se potiče daljnje vađenje, prerada i neublažena upotreba ugljena.

(3)Unija provodi ambicioznu klimatsku politiku te je uspostavila regulatorni okvir kako bi postigla svoj cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova do 2030. Osobito je u Uredbi (EU) 2018/1999 30 utvrđen zakonodavni temelj za pouzdano, uključivo, troškovno učinkovito, transparentno i predvidljivo upravljanje energetskom unijom i djelovanjem u području klime (mehanizam upravljanja), kojim se osigurava ostvarivanje ciljeva energetske unije za 2030. i dugoročnih ciljeva u skladu s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama iz 2015.

(4)Komisija je u svojoj Komunikaciji naslovljenoj Plan ulaganja za održivu Europu. Plan ulaganja za europski zeleni plan najavila da namjerava zatražiti reviziju Odluke Vijeća 2008/376/EZ 31 u cilju omogućavanja financiranja velikih revolucionarnih projekata u području istraživanja i inovacija za čistu proizvodnju čelika te istraživačkih aktivnosti u sektoru ugljena u skladu s načelima mehanizma za pravednu tranziciju.

(5)Osim toga, u izvješću o praćenju i ocjeni Istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik („Istraživački program”) preporučuje se da se izmijene istraživački ciljevi za ugljen i čelik utvrđeni u poglavlju II. odjeljcima 3. i 4. Odluke Vijeća 2008/376/EZ te da se podupru revolucionarna istraživanja u sektoru čelika i reprezentativni projekti u sektoru čelika.

(6)Stoga je ciljeve Istraživačkog programa Istraživačkog fonda nužno uskladiti s međunarodnim sporazumima, primjerice Pariškim, te znanstvenim, tehnološkim i političkim ciljevima Unije u pogledu klimatske neutralnosti do 2050.

(7)Europska partnerstva za zajedničke programe pokazala su se učinkovitima za udruživanje resursa za zajedničke europske istraživačke ciljeve. Kako bi se pomoglo postizanju cilja klimatski neutralnog gospodarstva do 2050., potrebno je utvrditi mogućnosti za pružanje podrške putem europskih partnerstava za zajedničke programe u sinergiji s drugim programima i nastavno na njih. Europsko partnerstvo moglo bi biti idealan instrument za udruživanje resursa kako bi se podupiralo istraživanje naprednih tehnologija za smanjenje emisija CO2 u industrijskom sektoru čelika.

(8)Odluku Vijeća 2008/376/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVO ODLUKU:

Članak 1.

Odluka Vijeća 2008/376/EZ mijenja se kako slijedi:

(1)u članku 2. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Istraživačkim se programom podupire zajedničko istraživanje u sektorima ugljena i čelika. Njime se isto tako podupiru napredne tehnologije u proizvodnji čistog čelika koje vode prema projektima proizvodnje čelika s nultim emisijama ugljika te istraživački projekti za upravljanje pravednom tranzicijom zatvorenih rudnika ugljena ili onih koji su u postupku zatvaranja i pripadajućom infrastrukturom u skladu s mehanizmom za pravednu tranziciju i člankom 4. stavkom 2. Odluke Vijeća 2003/76/EZ. Istraživački program u skladu je s političkim, znanstvenim i tehnološkim ciljevima Unije te nadopunjuje aktivnosti koje se provode u državama članicama i unutar postojećih istraživačkih programa EU-a, posebno okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (dalje u tekstu: „istraživački okvirni program”).;

(2)članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Podupiranje pravedne tranzicije sektora ugljena i rudarskih regija

1.Istraživačkim projektima podupire se tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu Unije do 2050. s ciljem postupnog ukidanja fosilnih goriva, razvoja zamjenskih aktivnosti na lokacijama zatvorenih rudnika te sprječavanja štete u okolišu ili obnove okoliša oštećenoga zbog rudnika u procesu zatvaranja, zatvorenih rudnika i njihova okruženja. Projekti su posebno usmjereni na:

(a)razvoj i testiranje tehnologija za hvatanje, upotrebu i skladištenje ugljika;

(b)upotrebu geotermalne energije na nekadašnjim lokacijama vađenja ugljena;

(c)energetski neutralnu upotrebu i proizvodnju sirovina od rudarskog otpada i ostataka iz zatvorenih rudnika ugljena ili onih u procesu zatvaranja, uz procjenu da je njihov utjecaj na klimu, okoliš i zdravlje sveden na najmanju moguću mjeru i niži od utjecaja alternativnih rješenja;

(d)prenamjenu nekadašnjih rudnika ugljena i lignita te infrastrukture povezane s ugljenom, uključujući usluge napajanja električnom energijom, u skladu s klimatski neutralnom tranzicijom koja ne šteti okolišu;

(e)promicanje razvoja učinkovitih programa za prekvalifikaciju i usavršavanje vještina radnika na koje je utjecalo postupno ukidanje ugljena. To uključuje istraživanje o osposobljavanju i prekvalifikaciji radne snage koja je bila ili je upravo zaposlena u sektoru ugljena. 

2.Posebna pozornost posvećuje se učvršćivanju europskog vodstva u pogledu upravljanja tranzicijom zatvorenih rudnika i infrastrukturom povezanom s ugljenom koje se temelji na tehnološkim i netehnološkim rješenjima kojima se podupire i tehnološki i netehnološki prijenos. Istraživačke aktivnosti s tim ciljevima moraju donijeti konkretne koristi za klimu i okoliš u skladu s ciljem klimatske neutralnosti do 2050.;

(3)članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Poboljšanje zdravlja i sigurnosti

Pitanja sigurnosti u rudnicima ugljena u procesu zatvaranja i zatvorenim rudnicima ugljena u cilju poboljšanja radnih uvjeta, sigurnosti i zdravlja na radu te pitanja okoliša štetna za zdravlje uzimaju se u obzir u projektima koji obuhvaćaju aktivnosti iz članaka 4. i 6.

Istraživački projekti usmjereni su na bolesti povezane s rudarskim aktivnostima u cilju poboljšanja zdravlja ljudi koji žive u rudarskih regijama u tranziciji. Istraživačkim projektima osiguravaju se i zaštitne mjere pri zatvaranju rudnika i u već zatvorenim rudnicima.”;

(4)članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Smanjenje učinaka rudnika ugljena u tranziciji na okoliš na najmanju moguću mjeru

1.Istraživačkim projektima nastoji se smanjiti utjecaj rudnika ugljena u procesu zatvaranja i zatvorenih rudnika na atmosferu, vodu i tla na najmanju moguću mjeru. Istraživanje je usmjereno na očuvanje i obnovu prirodnih resursa za buduće naraštaje i smanjenje učinka rudnika ugljena u procesu zatvaranja i zatvorenih rudnika na okoliš na najmanju moguću mjeru.

2.Prednost se daje projektima koji predviđaju jedno ili više od sljedećeg:

(a)nove i poboljšane tehnologije kojima se sprječava onečišćenje okoliša (npr. atmosfere, zemljišta, tla i voda), uključujući istjecanje metana, koje bi prouzročili rudnici ugljena u procesu zatvaranja, zatvoreni rudnici i njihov okoliš;

(b)hvatanje, sprječavanje i najveće moguće smanjenje emisija stakleničkih plinova iz ležišta ugljena u procesu zatvaranja, osobito metana;

(c)upravljanje rudarskim otpadom, filterskom prašinom i proizvodima desumporizacije iz rudnika ugljena u procesu zatvaranja i zatvorenih rudnika te njihova ponovna upotreba, popraćeni prema potrebi ostalim oblicima otpada;

(d)preradu nagomilanog otpada i industrijsku upotrebu ostataka iz proizvodnje i potrošnje ugljena u rudarskim regijama u tranziciji;

(e)zaštitu razina vode i pročišćavanje drenažnih voda rudnika;

(f)vraćanje okoliša, posebno vode, zemljišta, tla i biološke raznolikosti, u početno stanje uklanjanjem nekadašnjih postrojenja ili postrojenja koja su u procesu zatvaranja, a koja su upotrebljavala ugljen;

(g)zaštita površinske infrastrukture od kratkoročnih i dugoročnih učinaka slijeganja.”;

(5)članak 7. stavlja se izvan snage;

(6)članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Novi, održivi i niskougljični procesi proizvodnje i obrade čelika

Cilj je istraživanja i tehnološkog razvoja razviti, demonstrirati i unaprijediti postupke proizvodnje čelika s nultim emisijama ugljika radi povećanja kvalitete proizvoda i produktivnosti. Znatno smanjenje emisija, potrošnje energije, ugljičnog otiska i drugih učinaka na okoliš te očuvanje resursa sastavni su dio traženih aktivnosti. Istraživački projekti bave se jednim ili više od sljedećih područja:

(a)novim i poboljšanim revolucionarnim procesima i aktivnostima proizvodnje željeza i čelika s nultim emisijama ugljika, pri čemu se posebna pozornost posvećuje izravnom izbjegavanju upotrebe ugljika i/ili pametnoj upotrebi ugljika;

(b)preradom čelika i optimizacijom lanaca prerade (uključujući proizvodnju željeza i čelika, procese temeljene na taljenju otpada, sekundarnu metalurgiju, lijevanje, aktivnosti valjanja, završne obrade i/ili vanjskog oblaganja), što se postiže upotrebom mjernih uređaja, otkrivanjem svojstava polugotovih i gotovih proizvoda, modeliranjem, kontrolom i automatizacijom, uključujući digitalizaciju, primjenu velikih količina podataka i/ili umjetne inteligencije ili bilo koje druge napredne tehnologije;

(c)integracijom prerade čelika i učinkovitosti procesa u proizvodnji čelika s nultim emisijama ugljika;

(d)održavanjem i pouzdanošću alata za proizvodnju čelika;

(e)tehnikama za povećanje mogućnosti recikliranja, sâmog recikliranja i ponovne upotrebe čelika te razvojem kružnoga gospodarstva;

(f)tehnikama za povećanje energetske učinkovitosti proizvodnje čelika na temelju prikupljanja otpadne topline, sprječavanja gubitka energije, hibridnim tehnikama grijanja i rješenjima za upravljanje energijom;

(g)inovativnim tehnologijama i rješenjima za procese proizvodnje željeza i čelika kojima se potiču međusektorske djelatnosti, demonstracijski projekti s integriranom proizvodnjom energije s nultom stopom emisija ugljika ili doprinosom čistom gospodarenju ugljikom.”;

(7)članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Napredni razredi kvalitete čelika i primjene

Istraživanje i tehnološki razvoj usmjereni su na ispunjavanje zahtjeva korisnika čelika povezanih s razvojem novih proizvoda s nultim stopama emisije ugljika te stvaranje novih tržišnih prilika uz istodobno smanjenje emisija i učinaka na okoliš. U kontekstu tehnologija iz članka 8. istraživački projekti bave se jednim ili više sljedećih područja u cilju uvođenja postupaka proizvodnje čelika s nultim emisijama ugljika u Uniju:

(a)novim i naprednim razredima kvalitete čelika;

(b)poboljšanjem svojstava čelika kao što su mehanička i fizikalna svojstva, prikladnost za daljnju preradu te prikladnost za razne primjene i razne uvjete rada;

(c)produljenjem vijeka trajanja, a posebno poboljšanjem otpornosti čelika i čeličnih konstrukcija na toplinu i koroziju, mehanički i toplinski zamor i/ili druge učinke smanjenja kvalitete;

(d)predvidivim simulacijskim modelima mikrostruktura. mehaničkih svojstava i proizvodnih procesa;

(e)tehnologijama koje se odnose na oblikovanje, zavarivanje i spajanje čelika i drugih materijala;

(f)standardizacijom metoda testiranja i evaluacije;

(g)čelikom visokih performansi za primjene poput mobilnosti, uključujući održivost, ekološke projektantske metode, naknadnu ugradnju, lagani dizajn i/ili sigurnosna rješenja.”;

(8)članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Očuvanje resursa, zaštita okoliša i kružno gospodarstvo

Očuvanje resursa, očuvanje ekosustava, tranzicija prema kružnom gospodarstvu i pitanja sigurnosti sastavni su dio istraživanja i tehnološkog razvoja u okviru proizvodnje i upotrebe čelika. Istraživački projekti bave se jednim ili više od sljedećih područja:

(a)tehnikama recikliranja zastarjelog čelika i nusproizvoda iz različitih izvora i poboljšanjem kvalitete čeličnog otpada;

(b)obradom otpada i oporabom vrijednih sekundarnih sirovina, uključujući trosku, unutar i izvan čeličana;

(c)kontrolom onečišćenja i zaštitom okoliša na radnome mjestu i u čeličani te oko njih: plinovitim, krutim ili tekućim emisijama, upravljanjem vodama, bukom, mirisima, prašinom itd.;

(d)izradom razreda kvalitete čelika i dizajnom konstrukcija za lakše sakupljanje čelika radi recikliranja ili ponovne upotrebe;

(e)upotrebom procesnih plinova i uklanjanjem emisija otpadnih plinova od proizvodnje čelika;

(f)procjenom i razmatranjem životnog ciklusa u proizvodnji i upotrebi čelika.”;

(9)umeće se novi članak 10.a:

„Članak 10.a

Upravljanje radnom snagom i uvjeti rada

Istraživački projekti bave se jednim ili više od sljedećih područja:

(a)razvojem i širenjem kompetencija kako bi se održao korak s novim postupcima proizvodnje čelika s nultim emisijama ugljika, kao što je digitalizacija, te kako bi se odražavalo načelo cjeloživotnog učenja;

(b)poboljšanjem radnih uvjeta, uključujući zdravlje, sigurnost i ergonomiju na radnome mjestu i oko njega.;

(10)umeće se novi članak 17.a:

„Članak 17.a

Europska partnerstva

1.Dio Istraživačkog programa može se provesti putem europskih partnerstava za zajedničke programe utvrđenih u skladu s pravilima iz [članka 8. i Priloga III. Uredbe o Obzoru Europa] 

2.Za potrebe ovog članka europsko partnerstvo za zajedničke programe inicijativa je u čiju su se pripremu rano uključile države članice, unutar koje se Unija i njezini privatni i/ili javni partneri (kao što su industrija, sveučilišta, istraživačke organizacije, tijela koja pružaju javne usluge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini ili organizacije civilnog društva, uključujući zaklade i nevladine organizacije) obvezuju zajednički podupirati razvoj i provedbu programa istraživačkih aktivnosti. Europska partnerstva za zajedničke programe uspostavljena su na temelju memorandumâ o razumijevanju i/ili ugovornih aranžmana između Komisije i takvih privatnih i/ili javnih partnera, a u njima su određeni ciljevi partnerstva, povezane obveze za financijske doprinose i/ili doprinose u naravi partnera, ključni pokazatelji uspješnosti i učinka te željeni rezultati. Utvrđene su i komplementarne istraživačke aktivnosti koje provode partneri i koje se provode u okviru Istraživačkog programa.

3.U okviru europskih partnerstava za zajedničke programe Istraživačkim programom mogu se financirati aktivnosti prihvatljive prema ovom odjeljku, u obliku predviđenom u članku 30. Osim toga, jedan od načina financiranja može biti i u obliku nagrada.”;

(11)u članku 28. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Komisija odlučuje o odabiru projekata i dodjeli sredstava.”;

(12)članak 39. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 39.

Imenovanje neovisnih i visoko kvalificiranih stručnjaka

Za imenovanje neovisnih i visoko kvalificiranih stručnjaka iz članka 18., članka 28. stavka 2. i članka 38. primjenjuju se mutatis mutandis odredbe iz članka 237. Uredbe (EU) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća3.”;

_________________________

3Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

(13)u članku 41. brišu se točke (a) i (c).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od datuma primjene Odluke 2003/76/EZ ili od 1. siječnja 2021., ovisno o tome što je kasnije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Odluka Vijeća 2008/376/EZ od 29. travnja 2008. o usvajanju istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkih smjernicama za taj program (SL L 130, 20.5.2008., str. 7.).
(2)    Dostupno na: https://ec.europa.eu/info/publications/research-fund-coal-and-steel-monitoring-and-assessment-report_hr
(3)    Savjetodavna skupina za ugljen dostavila je svoje primjedbe 3. prosinca 2019., a Savjetodavna skupina za čelik 4. prosinca 2019. Informacije su dostupne u Registru stručnih skupina Komisije: https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=18626  
(4)    Odbor za ugljen i čelik podržao je predloženi pristup 19. prosinca 2019.
(5)    Multilateralni ugovor, Poglavlje XXVII. Okoliš, 7.d Pariški sporazum. Stupio je na snagu 4. studenoga 2016.
(6)    Komunikacija Komisije – Europski zeleni plan, Bruxelles, 11. prosinca 2019., COM(2019) 640.
(7)    Komunikacija Komisije – Plan ulaganja za održivu Europu. Plan ulaganja za europski zeleni plan, Bruxelles, 14. siječnja 2020., COM(2020) 21.
(8)    Komunikacija Komisije – Novi akcijski plan za kružno gospodarstvo, Bruxelles, 11. ožujka 2020., COM(2020) 98.
(9)    Komunikacija Komisije – Nova industrijska strategija za Europu, Bruxelles, 10. ožujka 2020., COM(2020) 102.
(10)    Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).
(11)    Odluka Vijeća 2003/76/EZ od 1. veljače 2003. o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, SL L 29, 5.2.2003. Izmijenjena Odlukom Vijeća 2018/599 od 16. travnja 2018.
(12)    Protokol (br. 37) o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik, SL C 115, 9.5.2008., str. 327.–328.
(13)    Odluka Vijeća 2003/77/EZ od 1. veljače 2003. o utvrđivanju višegodišnjih financijskih smjernica za upravljanje imovinom EZUČ-a u likvidaciji i, po završetku likvidacije, imovinom Istraživačkog fonda za ugljen i čelik, SL L 29, 5.2.2003., str. 25.–27. Izmijenjena Odlukom Vijeća 2008/750/EZ.
(14)    Europski revizorski sud, „Pregled br. 10/2019: Europska zajednica za ugljen i čelik: postupak likvidacije teče prema planu, no financiranje istraživanja više nije održivo”, 2019. Dostupno na: https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/rw19_10/rw_ecsc_hr.pdf
(15)    COM(2019) 640.
(16)     https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(17)    COM(2019) 640, str. 8., 9.
(18)    U skladu s Protokolom (br. 37) o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik. SL C 115, 9.5.2008., str. 327.–328.
(19)    COM(2020) 21, str. 18.
(20)    Komunikacija Komisije – Čist planet za sve. Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo, COM(2018) 773.
(21)    Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)
(22)    Komunikacija Komisije – Industrija čelika: očuvanje održivih radnih mjesta i rasta u Europi, COM(2016) 155.
(23)    Izvješće o praćenju i ocjeni predviđeno je odredbama Odluke Vijeća 2008/376/EZ od 20. svibnja 2008., objavljene u Službenom listu (SL 130/7) i izmijenjene Odlukom Vijeća (EU) 2017/955 od 29. svibnja 2017. Ta stručna skupina predviđena je Provedbenom odlukom Komisije od 30.5.2018. (C(2018) 3245).
(24)    Dostupno na: https://ec.europa.eu/info/publications/research-fund-coal-and-steel-monitoring-and-assessment-report_hr
(25)    GU RTD Europske komisije, „Čelik i ugljen: europska istraživanja i inovacije na djelu”, 2019. Dostupno na internetu: https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/abecfd79-9243-11e9-9369-01aa75ed71a1
(26)    Neobvezujući kriteriji za primjenu članaka 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – 18. lipnja 2019.(SL C 223, 3.7.2019., str. 1.–4.).
(27)    SL C , , str. .
(28)    Multilateralni ugovor, Poglavlje XXVII. Okoliš, 7.d Pariški sporazum. Stupio je na snagu 4. studenoga 2016.
(29)    COM(2019) 640, str. 2.
(30)    SL L 328, 21.12.2018., str. 1.–77.
(31)    Odluka Vijeća 2008/376/EZ od 29. travnja 2008. o usvajanju istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkih smjernicama za taj program (SL L 130, 20.5.2008., str. 7.).
Top