EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0568

Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

COM/2019/568 final

Bruxelles, 5.11.2019.

COM(2019) 568 final

2012/0006(NLE)

Izmijenjeni prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o sklapanju Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

U skladu s ovlaštenjem koje joj je Vijeće dodijelilo u lipnju 2011. Komisija je u pregovorima dogovorila Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane.

Sporazum je potpisan 26. lipnja 2012., podložno njegovu kasnijem sklapanju, u skladu s Odlukom 2012/639/EU Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 1 . Na strani EU-a stranke Sporazuma su Unija i njezine države članice.

Sve su države članice osim Republike Hrvatske završile postupak ratifikacije. Republika Hrvatska pristupila je Sporazumu u skladu s postupkom propisanim u Aktu o pristupanju priloženom Ugovoru o pristupanju od 5. prosinca 2011., a mjerodavni Protokol o pristupanju Republike Hrvatske tom sporazumu potpisan je 22. srpnja 2015. 2

Ponajprije zbog stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona i zbog presude Suda Europske unije od 28. travnja 2015. u predmetu C-28/12, ovim se prijedlogom izmjenjuje početni prijedlog Komisije (COM(2012) 020 final 3 ) prihvaćen 27. siječnja 2012. i zatim podnesen Vijeću. Kako bi se Vijeću olakšalo razmatranje, relevantni se tekst u cijelosti podnosi u obliku izmijenjenog prijedloga.

2.PRAVNA OSNOVA

Pravna je osnova ovog prijedloga članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s njegovim člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Nije primjenjivo.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Prijedlog ne utječe na proračun Unije.

5.OSTALI DIJELOVI

·Sažetak predloženog sporazuma

Sporazum se sastoji od glavnog dijela, koji uključuje temeljna načela, i četiri priloga: Priloga I. o dogovorenim uslugama i utvrđenim rutama; Priloga II. o prijelaznim odredbama, Priloga III. o pravilima primjenjivima na civilno zrakoplovstvo i Priloga IV. s popisom drugih država iz članaka 3. i 4. i Priloga I.

2012/0006 (NLE)

Izmijenjeni prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o sklapanju Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 7.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta 4 ,

budući da:

(1)Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove potpisan je 26. lipnja 2012., podložno njegovu kasnijem sklapanju, u skladu s Odlukom 2012/639/EU Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 7. lipnja 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove 5 .

(2)Sve države članice osim Republike Hrvatske ratificirale su Sporazum. Republika Hrvatska pristupila je Sporazumu u skladu s postupkom propisanim u Aktu o pristupanju priloženom Ugovoru o pristupanju od 5. prosinca 2011., a mjerodavni Protokol o pristupanju Republike Hrvatske tom sporazumu potpisan je 22. srpnja 2015. 6

(3)Sporazum bi trebalo odobriti u ime Unije.

(4)Članci 4. i 5. Odluke 2012/639/EU sadržavaju odredbe o donošenju odluka i zastupanju u vezi s raznim pitanjima navedenima u Sporazumu. S obzirom na presudu Suda Europske unije od 28. travnja 2015. u predmetu C-28/12, primjenu tih odredaba trebalo bi obustaviti. S obzirom na Ugovore, nove odredbe o tim pitanjima nisu nužne, kao ni odredbe o obvezama informiranja za države članice iz članka 6. Odluke. Stoga bi članke 4., 5. i 6. Odluke 2012/639/EU trebalo prestati primjenjivati od datuma stupanja na snagu ove Odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, odobrava se u ime Unije 7 .

Članak 2.

Stajalište koje Unija treba zauzeti u pogledu odluka Zajedničkog odbora u skladu s člankom 22. Sporazuma, koje se odnose samo na uključivanje zakonodavstva Unije u Prilog III. Sporazumu (Propisi primjenjivi na civilno zrakoplovstvo), podložno potrebnim tehničkim prilagodbama, donosi Komisija nakon savjetovanja s posebnim odborom koji imenuje Vijeće.

Članak 3.

Članci 4., 5. i 6. Odluke 2012/639/EU prestaju se primjenjivati od datuma stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

   […]

(1)

   Odluka Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 7. lipnja 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove (2012/639/EU) SL L 292, 20.10.2012., str. 1.–2.

(2)    Odluka Vijeća (EU) 2015/1389 od 7. svibnja 2015. o potpisivanju, u ime Unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji  SL L 215, 14.8.2015., str. 1.
(3)

   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0020&from=EN

(4)    Suglasnost od [datum] (još nije objavljena u Službenom listu).
(5)    Odluka Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 7. lipnja 2012. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove (2012/639/EU) SL L 292, 20.10.2012., str. 1.–2.
(6)    Odluka Vijeća (EU) 2015/1389 od 7. svibnja 2015. o potpisivanju, u ime Unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica i Republike Moldove, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji  SL L_2015_215_R_0001
(7)    Sporazum je objavljen u SL L 292, 20.10.2012., str. 3., zajedno s odlukom o potpisivanju.
Top