EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0255

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 i 145, prijedlozima izmjena Globalnih tehničkih pravilnika br. 15 i 19, prijedlogu izmjene Zajedničke rezolucije M.R.2, prijedlogu jednog novog pravilnika UN-a i prijedlozima (izmjena) ovlaštenja za razvijanje globalnih tehničkih pravilnika

COM/2019/255 final

Bruxelles, 5.6.2019.

COM(2019) 255 final

2019/0124(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 i 145, prijedlozima izmjena Globalnih tehničkih pravilnika br. 15 i 19, prijedlogu izmjene Zajedničke rezolucije M.R.2, prijedlogu jednog novog pravilnika UN-a i prijedlozima (izmjena) ovlaštenja za razvijanje globalnih tehničkih pravilnika


OBRAZLOŽENJE

1.PREDMET PRIJEDLOGA

Ovaj se Prijedlog odnosi na odluku o utvrđivanju stajališta koje u ime Unije treba zauzeti u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu u pogledu predviđenog donošenja megaodluke.

2.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) na međunarodnoj razini izrađuje usklađene zahtjeve kojima se nastoje ukloniti tehničke prepreke trgovini motornim vozilima među ugovornim strankama Revidiranog sporazuma iz 1958. i osigurati da ta vozila pružaju visoku razinu sigurnosti i zaštite okoliša.

U skladu s Odlukom Vijeća 97/836/EZ od 27. studenoga 1997. Unija je pristupila Sporazumu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu („UNECE”) o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani sporazum iz 1958.”), a u skladu s Odlukom Vijeća 2000/125/EZ od 31. siječnja 2000. o sklapanju Sporazuma o donošenju globalnih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima („Usporedni sporazum”), Unija je pristupila Usporednom sporazumu.

Sastanci WP.29 UNECE-a, Svjetskog foruma za usklađivanje pravilnika o vozilima, održavaju se triput svake kalendarske godine, u ožujku, lipnju i studenome. Na svakom se sastanku donose novi pravilnici UN-a, novi globalni tehnički pravilnici (GTR) UN-a i/ili izmjene postojećih pravilnika UN-a ili globalnih tehničkih pravilnika UN-a kako bi se omogućio tehnički napredak. Prije svakog sastanka WP.29 te izmjene donosi jedna od šest radnih skupina koje djeluju u okviru WP.29.

Zatim se na sastanku WP.29 održava konačno glasovanje za donošenje izmjena, dopuna i ispravaka, uz uvjet da je postignut kvorum i da je prisutna kvalificirana većina ugovornih stranaka. EU je ugovorna stranka dvaju sporazuma (Sporazuma iz 1958. i Sporazuma iz 1998.) u okviru WP.29. Svaki se put priprema Odluka Vijeća, takozvana „megaodluka”, koja sadržava popis pravilnika, izmjena, dopuna i ispravaka te kojom se Komisiju ovlašćuje za glasovanje u ime Unije na svakom sastanku WP.29.

Ovom se Odlukom Vijeća utvrđuje stajalište Unije pri glasovanju o pravilnicima, izmjenama, dopunama i ispravcima o kojima će se glasovati na sastanku WP.29 u lipnju 2019., od 24. do 28. lipnja 2019.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u tom području

Unijina politika unutarnjeg tržišta u području automobilske industrije dopunjava se ovim prijedlogom, koji je potpuno u skladu s njom.

Sustavom WP.29 poboljšava se međunarodno usklađivanje normi za vozila. Sporazum iz 1958. ima ključnu ulogu u postizanju tog cilja jer proizvođači iz EU-a mogu poslovati na temelju zajedničkog skupa homologacijskih pravilnika i pritom biti sigurni da će ugovorne stranke priznati da su proizvodi u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom. Na taj je način, primjerice, omogućeno da se Uredbom (EZ) br. 661/2009 o općoj sigurnosti motornih vozila stavi izvan snage više od 50 direktiva EU-a i da ih se zamijeni odgovarajućim pravilnicima sastavljenima na temelju Sporazuma iz 1958.

Sličan se pristup primjenjuje i u pogledu Direktive 2007/46/EZ kojom su sustavi homologacije država članica zamijenjeni homologacijskim postupkom Unije i kojom je uspostavljen usklađeni okvir s administrativnim odredbama i općim tehničkim zahtjevima za sva nova vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice. Tom su direktivom pravilnici UN-a uključeni u homologacijski sustav EU-a kao zahtjevi za homologaciju tipa ili kao alternativa zakonodavstvu Unije. Od donošenja te direktive pravilnici UN-a sve se više uključuju u zakonodavstvo Unije u okviru EZ homologacije.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Sustav WP.29 povezan je s politikom Unije o konkurentnosti, a ova inicijativa pozitivno utječe na nju. Ovaj je prijedlog usklađen i s prometnim, klimatskim i energetskim politikama Unije i te su politike uzete u obzir tijekom postupka za izradu i donošenje propisa UN-a u okviru Sporazuma iz 1958.

3.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Pravna je osnova za ovaj prijedlog članak 114. u vezi s člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Supsidijarnost

Samo Unija može glasovati za međunarodne instrumente kao što su prijedlozi pravilnika UN-a, izmjene pravilnika UN-a i nacrti globalnih tehničkih pravilnika te njihovo uvrštenje u sustav Unije za homologacije tipa motornih vozila. Time ne samo što se sprečava rascjepkanost unutarnjeg tržišta nego se i osiguravaju jednaki standardi sigurnosti i zaštite okoliša diljem Unije. Omogućuju se i prednosti ekonomije razmjera: proizvodi se mogu izrađivati za cijelo tržište Unije, pa i za međunarodno tržište, umjesto da ih se prilagođava radi dobivanja nacionalne homologacije tipa za svaku državu članicu.

Zato je prijedlog u skladu s načelom supsidijarnosti.

Proporcionalnost

Ovom se Odlukom Vijeća ovlašćuje Komisiju da glasuje u ime Unije te je ova Odluka odgovarajući instrument u skladu s člankom 5. stavkom 1. Odluke Vijeća 97/836/EZ za utvrđivanje zajedničkog stajališta EU-a u UNECE-u kad je riječ o glasovanju o radnim dokumentima predloženima u dnevnom redu sastanka WP.29. Ovaj je prijedlog stoga u skladu s načelom proporcionalnosti jer se njime ne zahtijeva izlaženje iz okvira nužnog da bi se ostvarili ciljevi osiguravanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, a njime se pritom pruža i visoka razina javne sigurnosti i zaštite.

Odabir instrumenta

U skladu s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a potrebna je odluka Vijeća kako bi se utvrdila stajališta koja treba zauzeti u ime Unije u tijelu osnovanom na temelju međunarodnog sporazuma.

4.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Ex post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Nije primjenjivo.

Savjetovanja s dionicima

Nije primjenjivo.

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Obraćanje vanjskim stručnjacima nije mjerodavno za ovaj prijedlog. Međutim, pregledat će ga Tehnički odbor za motorna vozila.

Procjena učinka

Ovaj prijedlog ne može biti predmetom procjene učinka jer nije zakonodavne prirode i jer nema drugih političkih opcija ili takve opcije nisu moguće.

Primjerenost propisa i pojednostavljivanje

Inicijativa nema posljedica u pogledu administrativnih opterećenja jer se upućivanjima na izmjene priloženima „megaodluci” neće poduzećima, uključujući mala i srednja poduzeća, uvesti nove obveze u pogledu izvješćivanja ili druge administrativne obveze. Naprotiv, cilj je smanjenje administrativnog opterećenja jer primjena globalno usklađenih zahtjeva proizvođačima omogućuje da predoče homologacijsku dokumentaciju sustava i sastavnih dijelova ne samo u EU-u nego i na izvoznim tržištima ugovornih stranaka Sporazuma iz 1958. izvan EU-a.

Prijedlog ima vrlo pozitivan učinak na konkurentnost automobilskog sektora EU-a i međunarodnu trgovinu. Prihvaćanje međunarodno usklađenih pravilnika o vozilima među trgovačkim partnerima EU-a prepoznato je kao najbolji način za uklanjanje necarinskih prepreka trgovini i otvaranje ili proširenje pristupa tržištima za automobilska poduzeća iz EU-a.

Temeljna prava

Prijedlog ne utječe na zaštitu temeljnih prava.

5.UTJECAJ NA PRORAČUN

Ovom inicijativom ne utječe se na proračun.

6.OSTALI ELEMENTI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Nije primjenjivo.

Dokumenti s obrazloženjima (za direktive)

Nije primjenjivo

Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Prijedlogom se utvrđuje stajalište Unije pri glasovanju o sljedećem:

prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 i 145;

prijedlozima izmjena Globalnih tehničkih pravilnika UN-a br. 15 i 19;

prijedlogu izmjene Zajedničke rezolucije M.R.2;

prijedlogu jednog novog pravilnika UN-a; i

prijedlozima triju (izmjena) ovlaštenja za razvijanje globalnog tehničkog pravilnika.

2019/0124 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 i 145, prijedlozima izmjena Globalnih tehničkih pravilnika br. 15 i 19, prijedlogu izmjene Zajedničke rezolucije M.R.2, prijedlogu jednog novog pravilnika UN-a i prijedlozima (izmjena) ovlaštenja za razvijanje globalnih tehničkih pravilnika

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Unija je Odlukom Vijeća 97/836/EZ 1 pristupila Sporazumu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani sporazum iz 1958.”). Revidirani sporazum iz 1958. stupio je na snagu 24. ožujka 1998.

(2)Odlukom Vijeća 2000/125/EZ 2 Unija je pristupila Sporazumu o donošenju globalnih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima („Usporedni sporazum”). Usporedni Sporazum stupio je na snagu 15. veljače 2000.

(3)U skladu s člankom 1. Revidiranog sporazuma iz 1958. i člankom 6. Usporednog sporazuma, Upravni odbor Revidiranog sporazuma iz 1958. i Izvršni odbor Usporednog sporazuma („relevantni odbori Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu”) mogu donijeti, prema potrebi, prijedloge izmjena pravilnika UN-a br. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 i 145, prijedloge izmjena Globalnih tehničkih pravilnika br. 15 i 19, prijedlog izmjene Zajedničke rezolucije M.R.2, prijedlog jednog novog pravilnika UN-a i prijedloge (izmjena) ovlaštenja za razvijanje globalnih tehničkih pravilnika („megaodluku”).

(4)Na 178. zasjedanju Svjetskog foruma, koji će se održati od 24. do 28. lipnja 2019., relevantni odbori Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu trebaju donijeti megaodluku u vezi s administrativnim odredbama i jednakim tehničkim propisima za homologaciju te o globalnim tehničkim propisima za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima.

(5)Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu u pogledu donošenja prijedloga pravilnika UN-a jer će ti pravilnici biti obvezujući za Uniju te će moći presudno utjecati na sadržaj prava Unije u području homologacije vozila.

(6)Direktivom 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 3 homologacijski sustavi država članica zamijenjeni su homologacijskim postupkom Unije te je uspostavljen usklađeni okvir s administrativnim odredbama i općim tehničkim zahtjevima za sva nova vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice. Tom su direktivom pravilnici doneseni na temelju Revidiranog sporazuma iz 1958. („pravilnici UN-a”) uključeni u sustav EU homologacije tipa kao zahtjevi za homologaciju tipa ili kao alternative zakonodavstvu Unije. Od donošenja Direktive 2007/46/EZ pravilnici UN-a sve se više uključuju u zakonodavstvo Unije.

(7)S obzirom na iskustvo i tehnički napredak treba dopuniti zahtjeve koji se odnose na određene elemente ili obilježja obuhvaćene pravilnicima UN-a br. 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 i 140 te izmijeniti globalne tehničke pravilnike UN-a br. 15 i 19. Usto, neke odredbe pravilnika UN-a br. 14, 51, 83, 129 i 145 i Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 15 treba ispraviti. Konačno, treba donijeti nove zahtjeve u pogledu naprednog sustava za kočenje u nuždi,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Upravnog odbora Revidiranog sporazuma iz 1958. i Izvršnog odbora Usporednog sporazuma tijekom 178. zasjedanja Svjetskog foruma koje će se održati od 24. do 28. lipnja 2019. jest da se glasuje za prijedloge navedene u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Odluka Vijeća 97/836/EZ od 27. studenoga 1997. s obzirom na pristupanje Europske zajednice Sporazumu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani sporazum iz 1958.”) ( SL L 346, 17.12.1997., str. 78.).
(2)    Odluka Vijeća 2000/125/EZ od 31. siječnja 2000. o sklapanju Sporazuma o utvrđivanju globalnih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima („Usporedni sporazum”) (SL L 35, 10.2.2000., str. 12.).
(3)    Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).
Top

Bruxelles, 5.6.2019.

COM(2019) 255 final

PRILOG

EMPTY

Prijedlogu odluke Vijeća

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 i 145, prijedlozima izmjena Globalnih tehničkih pravilnika br. 15 i 19, prijedlogu izmjene Zajedničke rezolucije M.R.2, prijedlogu jednog novog pravilnika UN-a i prijedlozima (izmjena) ovlaštenja za razvijanje globalnih tehničkih pravilnika


PRILOG

Pravilnik br.

Naslov točke dnevnog reda

Oznaka dokumenta 1

14

Prijedlog ispravka 1. dopune 6. nizu izmjena 07 Pravilnika UN-a br. 14 (sidrišta sigurnosnih pojaseva)

ECE/TRANS/WP.29/2019/56

17

Prijedlog dopune 1. nizu izmjena 09 Pravilnika UN-a br. 17 (čvrstoća sjedala)

ECE/TRANS/WP.29/2019/35

24

Prijedlog dopune 5. nizu izmjena 03 Pravilnika UN-a br. 24 (vidljive onečišćujuće tvari, mjerenje snage motora s kompresijskim paljenjem (dim iz dizelskog motora))

ECE/TRANS/WP.29/2019/41

30

Prijedlog dopune 21. nizu izmjena 02 Pravilnika UN-a br. 30 (gume za putnička vozila i njihove prikolice)

ECE/TRANS/WP.29/2019/50

44

Prijedlog dopune 16. nizu izmjena 04 Pravilnika UN-a br. 44 (sustavi za držanje djeteta)

ECE/TRANS/WP.29/2019/36

51

Prijedlog ispravka dopune 4. nizu izmjena 03 Pravilnika UN-a br. 51 (buka vozila kategorija M i N)

ECE/TRANS/WP.29/2019/51

64

Prijedlog dopune 1. nizu izmjena 03 Pravilnika UN-a br. 64 (zamjenska jedinica za privremenu uporabu, gume s produženom mobilnošću)

ECE/TRANS/WP.29/2019/52

75

Prijedlog dopune 18. izvornom nizu izmjena Pravilnika UN-a br. 75 (gume za motocikle/mopede)

ECE/TRANS/WP.29/2019/53

78

Prijedlog dopune 1. nizu izmjena 04 Pravilnika UN-a br. 78 (kočni sustavi motocikala)

ECE/TRANS/WP.29/2019/46

79

Prijedlog dopune 1. nizu izmjena 03 Pravilnika UN-a br. 79 (uređaj za upravljanje)

ECE/TRANS/WP.29/2019/73

83

Prijedlog dopune 13. nizu izmjena 06 Pravilnika UNa br. 83 (emisije iz vozila kategorija M1 i N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/42

83

Prijedlog dopune 9. nizu izmjena 07 Pravilnika UNa br. 83 (emisije iz vozila kategorija M1 i N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/43

83

Prijedlog ispravka 1. dopune 8. nizu izmjena 07 Pravilnika UNa br. 83 (emisije iz vozila kategorija M1 i N1)

ECE/TRANS/WP.29/2019/60

85

Prijedlog dopune 9. Pravilniku UN-a br. 85 (mjerenje neto snage i 30-minutne snage)

ECE/TRANS/WP.29/2019/44

90

Prijedlog dopune 5. nizu izmjena 02 Pravilnika UN-a br. 90 (zamjenski dijelovi kočnog sustava)

ECE/TRANS/WP.29/2019/47

115

Prijedlog dodatka 8 Pravilniku br. 115 (sustavi na ukapljeni naftni plin i stlačeni prirodni plin za naknadnu ugradnju)

ECE/TRANS/WP.29/2019/45

117

Prijedlog dopune 10. nizu izmjena 02 Pravilnika UN-a br. 117 (otpor kotrljanja guma, buka kotrljanja i prianjanje na mokroj podlozi)

ECE/TRANS/WP.29/2019/54

129

Prijedlog dopune 9. izvornom nizu izmjena Pravilnika UN-a br. 129 (unaprijeđeni sustavi za držanje djeteta)

ECE/TRANS/WP.29/2019/37

129

Prijedlog dopune 6. nizu izmjena 01 Pravilnika UN-a br. 129 (unaprijeđeni sustavi za držanje djeteta)

ECE/TRANS/WP.29/2019/38

129

Prijedlog dopune 5. nizu izmjena 02 Pravilnika UN-a br. 129 (unaprijeđeni sustavi za držanje djeteta)

ECE/TRANS/WP.29/2019/39

129

Prijedlog dopune 2. nizu izmjena 03 Pravilnika UN-a br. 129 (unaprijeđeni sustavi za držanje djeteta)

ECE/TRANS/WP.29/2019/40

129

Prijedlog ispravka 3. izvorne verzije Pravilnika UN-a br. 129 (unaprijeđeni sustavi za držanje djeteta)

ECE/TRANS/WP.29/2019/58

129

Prijedlog ispravka 1. niza izmjena 03 Pravilnika UN-a br. 129 (unaprijeđeni sustavi za držanje djeteta)

ECE/TRANS/WP.29/2019/59

138

Prijedlog dopune 1. nizu izmjena 01 Pravilnika UN-a br. 138 (tiha cestovna vozila)

ECE/TRANS/WP.29/2019/55

139

Prijedlog dopune 2. Pravilniku UN-a br. 139 (sustav pomoći pri kočenju – BAS)

ECE/TRANS/WP.29/2019/48

140

Prijedlog dopune 3. Pravilniku UN-a br. 140 (elektronički nadzor stabilnosti – ESC)

ECE/TRANS/WP.29/2019/49

145

Prijedlog ispravka 1. izvorne verzije Pravilnika UN-a br. 145 (sustavi sidrišta ISOFIX, sidrišta gornje sigurnosne uzice ISOFIX i i-Size sjedeća mjesta)

ECE/TRANS/WP.29/2019/57

Novi pravilnik UN-a

Prijedlog novog pravilnika UN-a o jedinstvenim odredbama o homologaciji motornih vozila s obzirom na napredni sustav za kočenje u nuždi (AEBS) za vozila kategorije M1 i N1

ECE/TRANS/WP.29/2019/61

Broj GTR-a

Naslov točke dnevnog reda

Oznaka dokumenta

15

Prijedlog izmjene 5. Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 15 (globalno usklađeni ispitni postupci za laka vozila (WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/62

15

Prijedlog ispravka Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 15 (globalno usklađeni ispitni postupci za laka vozila (WLTP)); samo tekst na francuskom jeziku.

Prijedlog ispravka izmjene 1. Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 15 (globalno usklađeni ispitni postupci za laka vozila (WLTP)); samo tekst na francuskom jeziku.

Prijedlog ispravka izmjene 2. Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 15 (globalno usklađeni ispitni postupci za laka vozila (WLTP)); samo tekst na francuskom jeziku.

Prijedlog ispravka izmjene 3. Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 15 (globalno usklađeni ispitni postupci za laka vozila (WLTP)); samo tekst na francuskom jeziku.

Prijedlog ispravka izmjene 4. Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 15 (globalno usklađeni ispitni postupci za laka vozila (WLTP)); samo tekst na francuskom jeziku.

ECE/TRANS/WP.29/2019/66

ECE/TRANS/WP.29/2019/67

ECE/TRANS/WP.29/2019/68

ECE/TRANS/WP.29/2019/69

ECE/TRANS/WP.29/2019/70

19

Prijedlog izmjene 2. Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 19 (postupci ispitivanja emisija nastalih isparavanjem za globalno usklađene ispitne postupke za laka vozila (EVAP WLTP))

ECE/TRANS/WP.29/2019/64

 

Zajednička rezolucija br.

Naslov točke dnevnog reda

Oznaka dokumenta

M.R.2

Prijedlog izmjene 1. Zajedničke rezolucije br. 2 s definicijama pogonskih sustava vozila

ECE/TRANS/WP.29/2019/71

Razno

Naslov točke dnevnog reda

Oznaka dokumenta

Revidirano odobrenje za razvijanje izmjene br. 2 Globalnog tehničkog pravilnika UN-a br. 16 (gume)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

Prijedlog izmjena odobrenja za razvijanje Globalnog tehničkog pravilnika UN-a o globalnim stvarnim emisijama tijekom vožnje

ECE/TRANS/WP.29/2019/72

Odobrenje za razvijanje novog Globalnog tehničkog pravilnika UN-a o određivanju snage elektrificiranog vozila (DEVP)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53

(1)    Svi dokumenti na koje se upućuje u tablici dostupni su na: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html
Top