EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0239

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda (Proračunska linija 02 03 01 – Unutarnje tržište i proračunska linija 02 03 04 – Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem)

COM/2019/239 final

Bruxelles, 27.5.2019.

COM(2019) 239 final

2019/0114(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije,
u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda

(Proračunska linija 02 03 01 – Unutarnje tržište i proračunska linija 02 03 04 – Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem)

(Tekst značajan za EGP)


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Kako bi se zajamčile pravna sigurnost i ujednačenost unutarnjeg tržišta, Zajednički odbor EGP-a mora u Sporazum o EGP-u u što kraćem roku nakon njegova donošenja uključiti cjelokupno relevantno zakonodavstvo EU-a te također omogućiti sudjelovanje država EFTA-e koje su članice EGP-a u aktivnostima ili programima EU-a relevantnima za EGP.

Nacrtom odluke Zajedničkog odbora EGP-a (priložen predloženoj odluci Vijeća) želi se izmijeniti Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u o „suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda”. To je potrebno kako bi se državama EFTA-e koje su članice EGP-a omogućilo sudjelovanje u programima i djelovanjima Unije koji se financiraju iz proračunskih linija općeg proračuna Europske unije. U ovom je slučaju svrha izmjene omogućiti državama EFTA-e koje su članice EGP-a (Norveška, Island i Lihtenštajn) da sudjeluju u djelovanjima Unije koja su povezana s proračunskom linijom 02 03 01 „Unutarnje tržište” i proračunskom linijom 02 03 04 „Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem”, koje su uključene u opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Priloženi nacrt odluke Zajedničkog odbora u potpunosti je u skladu s ciljem Sporazuma o EGP-u u pogledu promicanja trajnog i uravnoteženog jačanja trgovinskih i gospodarskih odnosa među ugovornim strankama s jednakim uvjetima tržišnog natjecanja i poštovanjem istih pravila radi stvaranja homogenog Europskoga gospodarskog prostora.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Odluka Zajedničkog odbora u skladu je i s drugim politikama Unije, posebno u pogledu cilja o zaštiti homogenosti unutarnjeg tržišta EU-a.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Prijedlog se temelji na članku 114. UFEU-a u vezi s njegovim člankom 218. stavkom 9. Člankom 1. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2894/94 1 o rješenjima za provedbu Sporazuma o EGP-u predviđa se da Vijeće na prijedlog Komisije utvrđuje stajalište o takvim odlukama koje treba zauzeti u ime Unije.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Prijedlog je u skladu s načelom supsidijarnosti iz sljedećeg razloga:

cilj ovog prijedloga – osiguravanje homogenosti unutarnjeg tržišta – ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice i stoga se zbog svojih učinaka on može bolje ostvariti na razini Unije.

Proporcionalnost

U skladu s načelom proporcionalnosti, prijedlog ne prelazi ono što je potrebno za postizanje njegova cilja – osiguravanja homogenosti unutarnjeg tržišta.

Odabir instrumenta

U skladu s člankom 98. Sporazuma o EGP-u, odabrani je instrument odluka Zajedničkog odbora EGP-a. Zajednički odbor EGP-a osigurava učinkovitu provedbu i primjenu Sporazuma o EGP-u. U tu svrhu on donosi odluke u slučajevima koji su predviđeni u tom sporazumu.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Nije primjenjivo

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Države EFTA-e koje su članice EGP-a daju financijski doprinos proračunskoj liniji 02 03 01 „Unutarnje tržište” i proračunskoj liniji 02 03 04 „Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem”. Točni iznos utvrđuje se u skladu s odredbama Sporazuma o EGP-u nakon donošenja ovog nacrta odluke Vijeća.

5.OSTALI DIJELOVI

U skladu s proračunskom politikom EU-a u aktivnostima EU-a može se sudjelovati tek kad je plaćen odgovarajući financijski doprinos. Međutim, u skladu s Protokolom 32 uz Sporazum o EGP-u godišnji financijski doprinos država EFTA-e koje su članice EGP-a uplaćuje se svake godine do 31. kolovoza, nakon poziva EU-a za sredstva koji raspisuje Europska komisija i do 15. kolovoza dostavlja državama EFTA-e koje su članice EGP-a.

Kako bi se premostilo razdoblje od siječnja do kolovoza, nacrt odluke zajedničkog odbora EGP-a primjenjuje se retroaktivno od siječnja. Na taj se način kontinuitet suradnje, kako je predviđeno u Sporazumu o EGP-u, osigurava tijekom cijele kalendarske godine.

Retroaktivnost ne utječe na prava i obveze predmetnih osoba te je u skladu s načelom opravdanih očekivanja.

2019/0114 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije,
u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda


(Proračunska linija 02 03 01 – Unutarnje tržište i proračunska linija 02 03 04 – Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem)

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru 2 , a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru 3 („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.

(2)Na temelju članka 98. Sporazuma o EGP-u Zajednički odbor EGP-a može odlučiti izmijeniti, među ostalim, Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u („Protokol 31”).

(3)Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u sadržava odredbe o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda.

(4)Primjereno je nastaviti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u u djelovanjima Unije koja se financiraju iz općeg proračuna Europske unije, a odnose se na funkcioniranje i razvoj unutarnjeg tržišta robe i usluga.

(5)Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje od 1. siječnja 2019.

(6)Stajalište Unije u Zajedničkom odboru EGP-a trebalo bi se temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti, u ime Unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o predloženoj izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog odbora EGP-a priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    SL L 305, 30.11.1994., str. 6.–8.
(2)    SL L 305, 30.11.1994., str. 6.
(3)    SL L 1, 3.1.1994., str. 3.
Top

Bruxelles, 27.5.2019.

COM(2019) 239 final

PRILOG

Prijedlogu ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda

(Proračunska linija 02 03 01 – Unutarnje tržište i proračunska linija 02 03 04 – Sredstva za upravljanje unutarnjim tržištem)


PRILOG

ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. […]

od […]

o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u,
o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

Primjereno je nastaviti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u u djelovanjima Unije koja se financiraju iz općeg proračuna Unije, a odnose se na funkcioniranje i razvoj unutarnjeg tržišta robe i usluga te na instrumente za upravljanje unutarnjim tržištem.

Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje od 1. siječnja 2019.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 7. stavcima 12. i 14. Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u riječi „i 2018.” zamjenjuju se riječima „, 2018. i 2019.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon posljednjeg priopćenja u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma o EGP-u 1*.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu […].

   Za Zajednički odbor EGP-a

   Predsjednik

   […]

   Tajnici

   Zajedničkog odbora EGP-a

   […]

(1) *    [Ustavni zahtjevi nisu navedeni.] [Ustavni su zahtjevi navedeni.]
Top