EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0223

Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

COM/2019/223 final

Bruxelles, 13.5.2019.

COM(2019) 223 final

2019/0108(COD)

Prijedlog

ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

O predmetu

Pogranične regije Italije i Švicarske uvelike su integrirane. Mnogi Talijani putuju na posao u Švicarsku i obrnuto, a prekogranični putnički cestovni promet je gust. U ponudi je nekoliko prekograničnih usluga autobusnog prijevoza koje spajaju pogranične regije dviju zemalja.

Dvosmjerni cestovni prijevoz robe i putnika između Švicarske i EU-a uređen je Sporazumom o cestovnom prijevozu između EU-a i Švicarske 1 (dalje u tekstu „Sporazum EU-a”).

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Sporazuma EU-a, „nije dozvoljen prijevoz između dvije točke na području jedne ugovorne stranke prijevoznika registriranih na području druge ugovorne stranke”. To znači da prijevoznici koji pružaju usluge prekograničnog prijevoza putnika mogu prevoziti putnike preko granice ili unutar državnog područja ugovorne stranke na kojem imaju poslovni nastan. Autobusni prijevoznici s poslovnim nastanom u Švicarskoj ne smiju prevoziti putnike između dvije postaje na talijanskoj strani granice, a prijevoznici s poslovnim nastanom u EU-u ne smiju prevoziti putnike između dvije postaje na švicarskoj strani granice.

Člankom 20. stavkom 2. Sporazuma EU-a dopušteno je ostvarivanje postojećih prava u okviru bilateralnih sporazuma sklopljenih između pojedinačnih država članica EU-a i Švicarske koji su bili na snazi u vrijeme sklapanja Sporazuma EU-a ako ne postoji diskriminacija između prijevoznika iz EU-a ni narušavanje tržišnog natjecanja. Stoga bi u odnosima sa Švicarskom mogla biti moguća kabotaža u autobusnom putničkom prijevozu ako je to bilo predviđeno sporazumom sklopljenim između države članice EU-a i Švicarske koji je bio na snazi 21. lipnja 1999. Međutim, niti jednim od relevantnih bilateralnih sporazuma sklopljenim između država članica EU-a i Švicarske koji su u to vrijeme bili na snazi nisu bila predviđena prava kabotaže kad je riječ o autobusnom putničkom prijevozu 2 .

Dopisom od 7. veljače 2018. Italija je obavijestila Komisiju da bi željela voditi pregovore i sklopiti sporazum sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja. Na sastanku Odbora za unutarnji promet EU – Švicarska, osnovanog Sporazumom EU-a, koji je održan u lipnju 2018., Švicarska je obavijestila Komisiju da je i sama zainteresirana za sklapanje takvog sporazuma.

Kabotažom u autobusnom putničkom prijevozu mogla bi se poboljšati učinkovitost prijevoza jer se njome omogućava povećanje faktora opterećenja vozila. Stoga je EU uglavnom naklonjen otvaranju tržišta kabotaže, kao što je učinjeno unutar EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009 o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima 3 (dalje u tekstu „Uredba (EZ) br. 1073/2009”). Dozvoljavanjem kabotaže u kontekstu pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija Italije i Švicarske uključeni bi prijevoznici mogli postati konkurentniji i učinkovitiji.

O nadležnosti EU-a

Člankom 3. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) određeno je da „Unija ima i isključivu nadležnost za sklapanje međunarodnog sporazuma kada je njegovo sklapanje predviđeno zakonodavnim aktom Unije ili ako je takav sporazum potreban kako bi Uniji omogućio izvršavanje njezine unutarnje nadležnosti ili u mjeri u kojoj bi njegovo sklapanje moglo utjecati na zajednička pravila ili izmijeniti njihov opseg”.

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009 kabotažu unutar Unije mogu pod određenim uvjetima obavljati isključivo prijevoznici koji imaju licenciju Zajednice. Međunarodne obveze kojima se drugim prijevoznicima dopušta obavljanje kabotaže, posebno prijevoznicima iz trećih zemalja, utječu na navedenu Uredbu u smislu članka 3. stavka 2. UFEU-a 4 .

Nadalje, takve međunarodne obveze utječu i na Sporazum EU-a, posebno njegov članak 20. Nisu dozvoljene stavkom 1. tog članka, osim kako je utvrđeno u njegovu stavku 2.

Posljedično, obveze poput onih koje namjerava preuzeti Italija u isključivoj su nadležnosti Unije. Međutim, u skladu s člankom 2. stavkom 1. UFEU-a Unija može ovlastiti države članice za djelovanje u područjima u kojima ima isključivu nadležnost.

Cilj je ovog Prijedloga omogućiti Italiji da vodi pregovore i sklopi sporazum sa Švicarskom kojim bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga prekograničnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza u dotičnim pograničnim regijama tih dviju zemalja.

O postupku

Kabotaža koju unutar Unije obavljaju prijevoznici iz trećih zemalja koji nemaju licenciju Zajednice u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009 utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta usluga autobusnog prijevoza, kako ga je utvrdio zakonodavac Unije navedenom uredbom. Stoga je nužno da ovlast iz članka 2. stavka 1. UFEU-a daje zakonodavac Unije u skladu sa zakonodavnim postupkom iz članka 91. UFEU-a.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Sporazumom EU-a trenutačno nije dozvoljena kabotaža u cestovnom autobusnom putničkom prijevozu. Međutim, člankom 20. stavkom 2. Sporazuma EU-a izričito je dopušteno daljnje ostvarivanje postojećih prava pod uvjetom da ne postoji diskriminacija između prijevoznika iz EU-a ni narušavanje tržišnog natjecanja. Sporazumom između Italije i Švicarske kojim bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza ne bi se izmijenila prava Švicarske iz Sporazuma EU-a. Štoviše, sklapanje bilateralnog sporazuma ograničenog na kabotažu u dotičnim pograničnim regijama i, kad je riječ o nediskriminaciji i nenarušenom tržišnom natjecanju, podložno uvjetima istovjetnima onima utvrđenima u članku 20. stavku 2. Sporazuma EU-a, u skladu je s politikom na kojoj se temelji iznimka utvrđena u toj odredbi.

Kabotaža u cestovnom autobusnom putničkom prijevozu dopuštena je unutar EU-a u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1073/2009. Člankom 15. te uredbe dozvoljena je kabotaža unutar EU-a za sljedeće usluge: 1. usluge povremenog prijevoza; 2. usluge posebnog linijskog prijevoza pod uvjetom da se pružaju na temelju ugovora sklopljenog između organizatora i prijevoznika; 3. usluge linijskog prijevoza koje se pružaju u okviru međunarodnih usluga linijskog prijevoza, osim usluga prijevoza za potrebe urbanog središta ili aglomeracije ili potreba prijevoza između tog središta ili te aglomeracije i okolnih područja. Na provođenje te uredbe utjecalo bi sklapanje bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu koje je zatražila Italija, no taj bi utjecaj bio dovoljno ograničen ako bi dozvola bila izdana pod prethodno opisanim uvjetima.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Sporazum između Italije i Švicarske kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između dotičnih pograničnih regija tih dviju zemalja ne bi bio neusklađen s nijednom drugom politikom Unije.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Pravna su osnova ovog prijedloga članak 2. stavak 1. i članak 91. UFEU-a.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Prijedlog je u isključivoj nadležnosti Unije.

Proporcionalnost

Cilj je ovog Prijedloga odobriti, u skladu s člankom 2. stavkom 1. UFEU-a, vođenje pregovora i sklapanje sporazuma između Italije i Švicarske kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja. Stoga prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Odabir instrumenta

Kabotaža koju unutar Unije obavljaju prijevoznici iz trećih zemalja koji nemaju licenciju Zajednice u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009 utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta usluga autobusnog prijevoza, kako ga je utvrdio zakonodavac Unije navedenom uredbom. Stoga je nužno da ovlast iz članka 2. stavka 1. UFEU-a daje zakonodavac Unije u skladu sa zakonodavnim postupkom iz članka 91. UFEU-a. Predloženi se akt, koji je po svojoj naravi pojedinačna ovlast, treba donijeti kao odgovor na odgovarajući zahtjev Italije. Stoga ga treba donijeti u obliku odluke upućene Italiji. Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća prema tome je odgovarajući instrument za davanje ovlasti Italiji da djeluje po tom pitanju, u skladu s člankom 2. stavkom 1. UFEU-a.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Savjetovanja s dionicima

Ovaj se prijedlog temelji na zahtjevu koji je podnijela Italija i odnosi se samo na tu državu članicu. Sličan je zahtjev podnijela Njemačka i on se razmatra u usporednom postupku.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Ovaj prijedlog ne utječe na proračun EU-a.

2019/0108 (COD)

Prijedlog

ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 2. stavak 1. i članak 91.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora 5 ,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija 6 ,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)U skladu s člankom 20. stavkom 1. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika 7 (dalje u tekstu „Sporazum EU-a”) nije dozvoljen autobusni putnički prijevoz između dvije točke na području iste ugovorne stranke koji obavljaju prijevoznici registrirani na području druge ugovorne stranke.

(2)U skladu s člankom 20. stavkom 2. Sporazuma EU-a i dalje se mogu ostvarivati postojeća prava kabotaže u okviru bilateralnih sporazuma sklopljenih između država članica Unije i Švicarske koji su bili na snazi u vrijeme sklapanja Sporazuma EU-a, to jest 21. lipnja 1999., ako ne postoji diskriminacija između prijevoznika s poslovnim nastanom u Uniji ni narušavanje tržišnog natjecanja. Ne postoji bilateralni sporazum između Italije i Švicarske kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga autobusnog putničkog prijevoza između tih dviju zemalja. Stoga pravo na obavljanje kabotaže kao rezultat sklapanja takvog sporazuma nije među pravima obuhvaćenima člankom 20. stavkom 2. Sporazuma EU-a.

(3)Međunarodne obveze kojima se prijevoznicima iz Švicarske dozvoljava obavljanje kabotaže unutar Unije mogu utjecati na članak 20. Sporazuma EU-a u mjeri u kojoj kabotaža tom odredbom nije dozvoljena.

(4)Nadalje, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009 8 , kabotažu unutar Unije mogu pod određenim uvjetima obavljati isključivo prijevoznici koji imaju licenciju Zajednice. Međunarodne obveze kojima se prijevoznicima iz trećih zemalja koji nemaju takvu licenciju dozvoljava obavljanje kabotaže mogu utjecati na tu uredbu.

(5)Posljedično, takve su obveze u isključivoj vanjskoj nadležnosti Unije. Države članice mogu voditi pregovore ili preuzeti takve obveze samo ako ih za to ovlasti Unija u skladu s člankom 2. stavkom 1. UFEU-a.

(6)Kabotaža koju unutar Unije obavljaju prijevoznici iz trećih zemalja koji nemaju licenciju Zajednice u skladu s Uredbom (EZ) br. 1073/2009 utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta usluga autobusnog prijevoza, kako ga je utvrdio zakonodavac Unije navedenom uredbom. Stoga je nužno da ovlast iz članka 2. stavka 1. UFEU-a daje zakonodavac Unije u skladu sa zakonodavnim postupkom iz članka 91. UFEU-a.

(7)Dopisom od 7. veljače 2018. Italija je zatražila da je Unija ovlasti za sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između dotičnih pograničnih regija tih dviju zemalja.

(8)Kabotažom se omogućava povećanje faktora opterećenja vozila, čime se povećava ekonomska učinkovitost usluga. Stoga je primjereno dozvoliti kabotažu tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između dotičnih pograničnih regija Švicarske i Italije. Time bi se dodatno pridonijelo još većoj integraciji tih pograničnih regija.

(9)Kako bi se osiguralo da dotična kabotaža previše ne mijenja funkcioniranje unutarnjeg tržišta usluga autobusnog prijevoza, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1073/2009, trebala bi se dozvoliti ako ne postoji diskriminacija između prijevoznika s poslovnim nastanom u Uniji ni narušavanje tržišnog natjecanja.

(10)Iz istog bi razloga kabotažu trebalo dozvoliti samo u pograničnim regijama Italije tijekom pružanja usluga autobusnog prijevoza između Italije i Švicarske. U tu je svrhu potrebno definirati pogranične regije Italije u smislu ove Odluke vodeći računa o funkcioniranju Uredbe (EZ) br. 1073/2009 te istodobno dopuštajući povećanje učinkovitosti dotične kabotaže,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Italija se ovime ovlašćuje za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža u dotičnim pograničnim regijama Italije i Švicarske tijekom pružanja usluga autobusnog prijevoza između tih dviju zemalja, pod uvjetom da ne postoji diskriminacija između prijevoznika s poslovnim nastanom u Uniji ni narušavanje tržišnog natjecanja.

Pograničnim se regijama u smislu prvog stavka smatraju regije Pijemont i Lombardija te autonomne regije Valle d'Aosta i Trentino-Alto Adige.

Članak 2.

Italija obavješćuje Komisiju o sklapanju sporazuma u skladu s člankom 1. ove Odluke i dostavlja tekst navedenog sporazuma. Komisija o tome obavješćuje Vijeće i Europski parlament.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Talijanskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1)    Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o željezničkom i cestovnom prijevozu robe i putnika, SL L 114, 30.4.2002., str. 91.
(2)    Iako je u posljednjoj rečenici članka 20. stavka 2. Sporazuma EU-a navedeno da su odgovarajuća prava navedena u Prilogu 8. Sporazumu, u tom su Prilogu trenutačno navedena samo prava prijevoza putnika za treću zemlju (u skladu s člankom 19. stavkom 2. Sporazuma EU-a), a ne prava kabotaže.
Francuska je 2007. izmijenila bilateralni sporazum o cestovnom prijevozu koji je sklopila sa Švicarskom 1951. kako bi se dopustila kabotaža u pograničnim regijama tih dviju zemalja tijekom pružanja usluga prekograničnog linijskog prijevoza između njih. Francuska je trenutačno jedina zemlja koja je sa Švicarskom sklopila sporazum kojim se dopušta kabotaža u cestovnom autobusnom putničkom prijevozu.
(3)    Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006, SL L 300, 14.11.2009., str. 88.
(4)    Za sličan slučaj vidjeti Mišljenje 2/15 Suda Europske unije od 16. svibnja 2017., EU:C:2017:376, točke 189. i 190.
(5)    SL C , , str. .
(6)    SL C , , str. .
(7)    SL L 114, 30.4.2002., str. 91.
(8)    SL L 300, 14.11.2009., str. 88.
Top