EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0219

Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

COM/2019/219 final

Bruxelles, 16.5.2019.

COM(2019) 219 final

2019/0106(NLE)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Kako bi se osigurala dostatna i neprekinuta opskrba određenim poljoprivrednim i industrijskim proizvodima čija je proizvodnja u Uniji nedostatna ili ne postoji te kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu tih proizvoda, Uredbom Vijeća (EU) br. 1387/2013 (dalje u tekstu „Uredba”) djelomično su ili u potpunosti suspendirane određene autonomne carine Zajedničke carinske tarife.

Uredba se ažurira svakih šest mjeseci radi prilagođavanja potrebama industrije Unije. Komisija je uz pomoć Skupine za gospodarska tarifna pitanja preispitala sve zahtjeve država članica za suspenzije autonomnih carina.

Na temelju tog preispitivanja Komisija smatra da je suspenzija carina za određene nove proizvode koji trenutačno nisu navedeni u Prilogu Uredbi opravdana. Kad je riječ o nekim drugim proizvodima, potrebno je izmijeniti uvjete u pogledu: opisa, razvrstavanja, carinskih stopa ili zahtjeva za krajnju uporabu proizvoda. Predlaže se brisanje proizvoda za koje tarifna suspenzija više nije u gospodarskom interesu Unije.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Ovaj prijedlog nije na štetu zemalja koje imaju povlaštene trgovinske sporazume s Unijom, zemalja kandidatkinja ni potencijalnih kandidata za sklapanje povlaštenih sporazuma s Unijom (npr. opći sustav povlastica; trgovinski režim za afričke, karipske i pacifičke države; sporazumi o slobodnoj trgovini).

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Prijedlog je u skladu s politikama Unije u području poljoprivrede, trgovine, poduzetništva, okoliša, razvoja i vanjskih odnosa.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Pravna je osnova ovog prijedloga članak 31. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Prijedlog je u isključivoj nadležnosti Unije. Načelo supsidijarnosti stoga se ne primjenjuje.

Proporcionalnost

Prijedlog je u skladu s načelom proporcionalnosti. Predviđene mjere u skladu su s načelima pojednostavnjenih postupaka za subjekte koji se bave vanjskom trgovinom, kako je navedeno u Komunikaciji Komisije o autonomnim tarifnim suspenzijama i kvotama 1 . Ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje ciljeva članka 5. stavka 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

Odabir instrumenta

U skladu s člankom 31. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) „Vijeće, na prijedlog Komisije, utvrđuje stope zajedničke carinske tarife”. Uredba je stoga primjeren instrument.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Ex post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Cijeli je režim autonomnih suspenzija bio predmet evaluacijske studije provedene 2013. Evaluacija je potvrdila valjanost temeljnog obrazloženja tog režima. Uštede za poduzeća iz EU-a koja uvoze robu u okviru režima mogu biti znatne. Na temelju tih ušteda, ovisno o predmetnom proizvodu, poduzeću ili sektoru, mogu se ostvariti i druge koristi, poput veće konkurentnosti, učinkovitijih proizvodnih metoda, stvaranja ili očuvanja radnih mjesta u Uniji. Pojedinosti o uštedama na temelju ove Uredbe navedene su u priloženom zakonodavnom financijskom izvještaju.

Savjetovanja s dionicima

Skupina za gospodarska tarifna pitanja, sastavljena od predstavnika svih država članica i predstavnika Turske, pomogla je Komisiji u procjeni ovog Prijedloga. Do postizanja dogovora o izmjenama iz ovog Prijedloga ta se skupina sastala tri puta.

Pažljivo je razmotrila svaki zahtjev (novi zahtjev ili zahtjev za izmjenu). Svaki je primjer posebno ispitan kako bi se osiguralo da ne šteti proizvođačima u Uniji te da osnažuje i učvršćuje konkurentnost proizvodnje u Uniji. Članovi Skupine za gospodarska tarifna pitanja proveli su procjenu na temelju održanih rasprava, a države članice provele su savjetovanja s predstavnicima predmetnih industrija, udruženja, gospodarskih komora i ostalih zainteresiranih dionika.

Sve navedene suspenzije carina u skladu su s dogovorima ili kompromisima postignutima nakon rasprave u Skupini za gospodarska tarifna pitanja. Nisu navedeni nikakvi potencijalni ozbiljni rizici s nepopravljivim posljedicama.

Procjena učinka

Predložene izmjene tehničke su prirode i obuhvaćaju samo područje primjene suspenzija navedenih u Prilogu Uredbi Vijeća (EU) br. 1387/2013. Stoga procjena učinka za ovaj Prijedlog nije provedena.

Temeljna prava

Prijedlog ne utječe na temeljna prava.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Ovaj prijedlog nema financijski utjecaj na rashode, ali ima financijski utjecaj na prihode. Nenaplaćene carine iznose otprilike 27,8 milijuna EUR godišnje. Učinak na tradicionalna vlastita proračunska sredstva iznosi 22,2 milijuna EUR (to jest 80 % ukupnog iznosa). Zakonodavni financijski izvještaj sadržava više pojedinosti o utjecaju Prijedloga na proračun.

Gubitak prihoda u tradicionalnim vlastitim sredstvima nadoknađuje se doprinosima država članica na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND).

5.OSTALI DIJELOVI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Predloženim mjerama upravlja se u okviru integrirane tarife Europske unije (TARIC) i primjenjuju ih carinske uprave država članica.

2019/0106 (NLE)

Prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 31.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Kako bi se osigurala dostatna i neprekinuta opskrba određenim poljoprivrednim i industrijskim proizvodima koji u Uniji nisu dostupni te kako bi se izbjegli poremećaji na tržištu tih proizvoda, Uredbom Vijeća (EU) br. 1387/2013 suspendirane su autonomne carine zajedničke carinske tarife na te proizvode 2 . Ti se proizvodi mogu uvoziti u Uniju po sniženim ili nultim stopama carine.

(2)Za 97 proizvoda koji trenutačno nisu navedeni u Prilogu Uredbi Vijeća (EU) br. 1387/2013 količine proizvedene u Uniji nisu dovoljne ili u Uniji takva proizvodnja ne postoji. Stoga je u interesu Unije da se za te proizvode u cijelosti suspendiraju autonomne carine iz Zajedničke carinske tarife.

(3)Potrebno je izmijeniti uvjete za suspenziju autonomnih carina Zajedničke carinske tarife za 47 proizvoda trenutačno navedenih u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 kako bi se u obzir uzeli tehnički razvoj proizvoda i gospodarska kretanja na tržištu.

(4)Zadržavanje suspenzije autonomnih carina zajedničke carinske tarife za 26 proizvoda koji su trenutačno navedeni u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 više nije u interesu Unije. Nadalje, u cilju promicanja integrirane proizvodnje baterija u Uniji i u skladu s ciljevima politike Europske unije u tom području 3 , trebalo bi povući suspenzije za 20 dodatnih proizvoda. Usto, iz tog bi Priloga trebalo izbrisati još 50 suspenzija na temelju rezultata provedbe sporazuma u obliku Izjave o proširenju trgovine proizvodima informacijske tehnologije 4 , čime je stopa carine za predmetne proizvode snižena na nulu.

(5)Uredbu (EU) br. 1387/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)Kako bi se izbjegao prekid primjene sustava suspenzije autonomnih carina i poštovale smjernice utvrđene u Komunikaciji Komisije o autonomnim tarifnim suspenzijama i kvotama 5 , izmjene predviđene u ovoj Uredbi u pogledu tarifnih suspenzija za predmetne proizvode moraju se primjenjivati od 1. srpnja 2019. Ova bi Uredba stoga trebala hitno stupiti na snagu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 1387/2013 mijenja se kako slijedi:

1.brišu se sve zvjezdice u tablici i bilješka na kraju tablice (*) koja sadržava tekst „Nova pozicija, izmijenjena pozicija ili pozicija čije je važenje produljeno”;

2.brišu se redci u tablici koji se odnose na suspenzije za proizvode za koje su oznake KN i TARIC utvrđene u Prilogu I. ovoj Uredbi;

3.redci za proizvode navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi umeću se u tablicu u skladu s redoslijedom oznaka KN i TARIC navedenih u prvom odnosno drugom stupcu te tablice.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.NASLOV PRIJEDLOGA:

Uredba Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode

2.PRORAČUNSKE LINIJE:

Poglavlje i članak: poglavlje 12. članak 120.

Iznos predviđen u proračunu za 2019. godinu: 21 471 164 786 EUR

3.FINANCIJSKI UČINAK

   Prijedlog nema financijski učinak

X Prijedlog nema financijski utjecaj na rashode, ali ima financijski utjecaj na prihode – utjecaj je sljedeći:

(u milijunima EUR, do jednog decimalnog mjesta 6 )

Proračunska linija

Prihodi 7

Šestomjesečno razdoblje, počevši od d.m.gggg.

[Godina: druga polovina 2019.]

Članak 120.

Učinak na vlastita sredstva

1.7.2019.

–11,1

Stanje nakon djelovanja

[u razdoblju od 2019. do 2023.]

Članak 120.

–22,2 godišnje

Prilog II. sadržava 97 novih proizvoda. Nenaplaćene carine koje odgovaraju tim suspenzijama, izračunane na temelju predviđanja države članice koja je podnijela zahtjev i koja se odnose na razdoblje 2019. – 2023., iznose 28,1 milijun EUR godišnje.

Međutim, na temelju postojećih statističkih podataka za prethodne godine čini se da je potrebno taj iznos uvećati za prosječni faktor procijenjen na 1,8 kako bi se u obzir uzeo uvoz u ostale države članice koje primjenjuju iste suspenzije. To znači da bi nenaplaćene carine iznosile otprilike 50,6 milijuna EUR godišnje.

Zbog ponovnog uvođenja carina iz ovog je Priloga izbrisano 26 proizvoda. Prema procjeni na temelju statističkih podataka za 2018. to znači povećanje naplaćenih carina za 22,8 milijuna EUR.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno učinak na gubitak prihoda za proračun EU-a kao posljedica ove Uredbe procjenjuje se na 50,6 – 22,8 = 27,8 milijuna EUR (bruto iznos, uključujući troškove naplate) x 0,8 = 22,2 milijuna EUR godišnje za razdoblje od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2023.

4.MJERE ZA SPRJEČAVANJE PRIJEVARA

Provjere krajnje uporabe pojedinih proizvoda obuhvaćenih ovom Uredbom Vijeća provest će se u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije.

5.OSTALE NAPOMENE

Gubitak prihoda u tradicionalnim vlastitim sredstvima nadoknađuje se doprinosima država članica na temelju BND-a.

(1)    SL C 363, 13.12.2011., str. 6.
(2)    Uredba Vijeća (EU) br. 1387/2013 od 17. prosinca 2013. o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1344/2011 (SL L 354, 28.12.2013., str. 201.).
(3)    COM(2018) 293 final
(4)     SL L 161, 18.6.2016., str. 4.
(5)    SL C 363, 13.12.2011., str. 6.
(6)    Godišnji iznosi moraju biti procijenjeni na temelju formule navedene u odjeljku 5., uz bilješku koja primjerice glasi „okvirni iznos na temelju dogovorene formule”. Za početnu godinu godišnji iznos uobičajeno se plaća bez smanjenja ili proporcionalnih iznosa.
(7)    Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine za poljoprivredne proizvode, carine) navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, to jest bruto iznosi umanjeni za 20 % na ime troškova naplate.
Top

Bruxelles, 16.5.2019.

COM(2019) 219 final

PRILOZI

Prijedlogu UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1387/2013 o suspenziji autonomnih carina zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne i industrijske proizvode


PRILOG I.

U tablici navedenoj u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 brišu se redci povezani sa suspenzijama za proizvode iz sljedećih oznaka KN i TARIC:

Oznaka KN

TARIC

ex 2826 90 80

10

ex 2826 90 80

20

ex 2920 90 10

15

ex 2920 90 10

25

ex 2920 90 10

35

ex 2921 19 99

25

ex 2926 90 70

12

ex 3208 90 19

20

ex 3506 91 10

10

ex 3506 91 10

40

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

10

ex 3506 91 90

40

ex 3506 91 90

50

ex 3506 91 90

60

ex 3701 30 00

20

ex 3701 30 00

30

ex 3701 99 00

10

ex 3707 90 29

10

ex 3707 90 29

40

ex 3707 90 29

50

ex 3801 10 00

10

ex 3801 90 00

30

ex 3806 90 00

10

ex 3812 39 90

35

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

22

ex 3824 99 92

37

ex 3904 10 00

20

ex 3907 20 20

40

ex 3909 40 00

60

ex 3921 19 00

35

ex 3921 19 00

40

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 93 90

10

ex 7410 11 00

10

ex 8108 20 00

40

ex 8108 20 00

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

50

ex 8479 89 97

80

ex 8479 90 20

80

ex 8479 90 70

80

ex 8481 80 59

30

ex 8481 80 59

40

ex 8481 80 59

50

ex 8481 80 59

60

ex 8482 10 10

40

ex 8482 10 90

30

ex 8501 31 00

55

ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

ex 8504 40 82

40

ex 8504 40 82

50

ex 8504 40 88

30

ex 8504 40 90

15

ex 8504 40 90

25

ex 8504 40 90

30

ex 8504 40 90

40

ex 8504 40 90

50

ex 8504 40 90

70

ex 8504 40 90

80

ex 8504 50 95

20

ex 8504 50 95

40

ex 8504 50 95

50

ex 8504 50 95

60

ex 8504 50 95

70

ex 8504 50 95

80

ex 8504 90 11

10

ex 8504 90 11

20

ex 8504 90 99

20

ex 8506 90 00

10

ex 8507 10 20

80

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

40

ex 8507 60 00

15

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

23

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

33

ex 8507 60 00

43

ex 8507 60 00

45

ex 8507 60 00

47

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

60

ex 8507 60 00

71

ex 8507 60 00

80

ex 8507 60 00

85

ex 8507 80 00

20

ex 8507 90 80

60

ex 8518 29 95

30

ex 8518 29 95

40

ex 8518 30 95

20

ex 8518 40 80

91

ex 8518 40 80

92

ex 8518 40 80

93

ex 8518 90 00

30

ex 8518 90 00

35

ex 8518 90 00

40

ex 8518 90 00

50

ex 8518 90 00

60

ex 8518 90 00

80

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8522 90 80

30

ex 8522 90 80

65

ex 8522 90 80

80

ex 8522 90 80

84

ex 8522 90 80

97

ex 8526 10 00

20

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 10 80

60

ex 8529 10 80

70

ex 8529 90 65

15

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 92

57

ex 8535 90 00

30

ex 8536 49 00

30

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 11

40

ex 8536 50 19

93

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 50 80

83

ex 8536 50 80

97

ex 8545 90 90

30

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

20

ex 9001 90 00

55

ex 9002 11 00

15

ex 9002 11 00

25

ex 9002 11 00

35

ex 9002 11 00

45

ex 9002 11 00

55

ex 9002 11 00

65

ex 9002 11 00

75

ex 9002 19 00

10

ex 9002 19 00

20

ex 9002 19 00

30

ex 9002 19 00

40

ex 9002 19 00

50

ex 9002 19 00

60

ex 9002 19 00

70

ex 9027 10 90

10

ex 9029 20 31

10

ex 9029 90 00

20

ex 9030 31 00

20PRILOG II.

U tablici navedenoj u Prilogu Uredbi (EU) br. 1387/2013 umeću se sljedeći redci u skladu s redoslijedom oznaka KN i TARIC navedenih u prvom, odnosno drugom stupcu te tablice:

Oznaka KN

TARIC

Opis

Autonomna stopa carine

Dodatna mjerna jedinica

Predviđeni datum obvezne revizije

1516 20 10

Hidrogenirano ricinusovo ulje, tzv. „opal vosak”

0 %

-

31.12.2023

ex 2818 10 11

10

Sol-gel korund (CAS RN 1302-74-5) s masenim udjelom aluminijeva oksida 99,6 % ili većim, mikrokristalne strukture u obliku šipki s omjerom širine i visine od 1,3 ili više, ali ne više od 6,0

0 %

-

31.12.2023

ex 2826 90 80

10

Litijev heksafluorofosfat (1-) (CAS RN 21324-40-3)

0 %

-

31.12.2019

ex 2828 10 00

10

Kalcijev hipoklorit (CAS RN 7778-54-3) s masenim udjelom aktivnog klora 65 % ili više

0 %

-

31.12.2023

ex 2905 32 00

10

(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)

 

 

0 %

-

31.12.2023

ex 2909 30 90

35

1-klor-2-(4-etoksibenzil)-4-jodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

-

31.12.2023

ex 2910 90 00

25

Feniloksiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

-

31.12.2023

ex 2912 29 00

55

Cikloheks-3-en-1-karbaldehid (CAS RN 100-50-5)

0 %

-

31.12.2023

ex 2915 90 70

15

2,2-dimetilbutanoil-klorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

-

31.12.2023

ex 2916 39 90

57

2-fenilprop-2-enojska kiselina (CAS RN 492-38-6)

0 %

-

31.12.2023

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoksi-3-oksobut-1-en-1-olat; 2-metilpropan-1-olat; titanij(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

-

31.12.2023

ex 2918 99 90

33

Vanilinska kiselina (CAS RN 121-34-6) s

najviše 10 ppm paladija (CAS RN 7440-05-3),

najviše 10 ppm bizmuta (CAS RN 7440-69-9),

najviše 14 ppm formaldehida (CAS RN 50-00-0),

masenim udjelom 3,4-dihidroksibenzojske kiseline (CAS RN 99-50-3) ne većim od 1,3 %

masenim udjelom vanillina (CAS RN 121-33-5) ne većim od 0,5 %

0 %

-

31.12.2023

ex 2920 90 10

15

Etil metil karbonat (CAS RN 623-53-0)

0 %

-

31.12.2019

ex 2920 90 10

25

Dietil karbonat (CAS RN 105-58-8)

0 %

-

31.12.2019

ex 2920 90 10

35

Vinilen-karbonat (CAS RN 872-36-6)

0 %

-

31.12.2019

ex 2920 90 70

20

Dietil-fosforokloridat (CAS RN 814-49-3)

0 %

-

31.12.2023

ex 2921 43 00

70

5-brom-4-fluor-2-metilanilin (CAS RN 627871-16-3)

0 %

-

31.12.2023

ex 2921 45 00

30

(5 ili 8)-aminonaftalen-2-sulfonska kiselina (CAS RN 51548-48-2)

0 %

-

31.12.2023

ex 2921 45 00

80

2-aminonaftalen-1-sulfonska kiselina (CAS RN 81-16-3) 

0 %

-

31.12.2023

ex 2921 49 00

35

2-etilanilin (CAS RN 578-54-1)

0 %

-

31.12.2023

ex 2922 19 00

55

3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

-

31.12.2023

ex 2922 29 00

33

o-fenetidin (CAS RN 94-70-2)

0 %

-

31.12.2023

ex 2923 90 00

65

N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminijev hidroksid (CAS RN 53075-09-5) u obliku vodene otopine s masenim udjelom  N,N,N-trimetil-triciklo[3.3.1.13,7]dekan-1-aminijeva hidroksida 17,5 % ili većim, ali ne većim od 27,5 % 

0 %

-

31.12.2023

ex 2924 19 00

75

(S)-4-((tert-butoksikarbonil)amino)-2-hidroksibutanska kiselina (CAS RN 207305-60-0)

0 %

-

31.12.2023

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-diklor-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

-

31.12.2023

ex 2924 29 70

70

N-[(benziloksi)karbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoksikarbonil)oksi]fenil}-3-hidroksipropan-2-il]-L-alaninamid

0 %

-

31.12.2023

ex 2926 90 70

60

Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359–37–5) ili beta-ciflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) s masenim udjelom (čistoćom) 95 % ili više

0 %

-

31.12.2019

ex 2930 90 98

38

Alilizotiocijanat (CAS RN 57-06-7)

0 %

-

31.12.2023

ex 2930 90 98

50

3-merkaptopropionska kiselina (CAS RN 107-96-0) 

0 %

-

31.12.2023

ex 2932 19 00

65

Tefuriltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

-

31.12.2023

ex 2932 20 90

75

3-acetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dion (CAS RN 520-45-6)

0 %

-

31.12.2023

ex 2932 99 00

27

(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroksi-3,5-dijodofenil)metanon (CAS RN 1951-26-4)

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 19 90

65

4-bromo-1-(1-etoksietil)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)  

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 39 99

56

2,5-diklor-4,6-dimetilnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 39 99

59

Klorpirifos-metil (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 39 99

61

6-bromopiridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 39 99

62

Etil-2,6-dikloronikotinat (CAS RN 58584-86-4)

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 39 99

64

Metil-1-(3-klorpiridin-2-il)-3-hidroksimetil-1H-pirazol-5-karboksilat (CAS RN 960316-73-8)

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 39 99

68

1-(3-klorpiridin-2-il)-3-[[5-(trifluormetil)-2H-tetrazol-2-il]metil]-1H-pirazol-5-karboksilna kiselina (CAS RN 1352319-02-8) s masenim udjelom (čistoćom) 85 % ili više

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 49 90

80

Etil 6,7,8-trifluor-1-[formil(metil)amino]-4-okso-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilat (CAS RN 100276-65-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 54 00

10

5,5'-(1,2-diazendiil)bis[2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidintrion](CAS RN 25157-64-6)

 

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 59 95

63

1-(3-klorofenil)piperazin (CAS RN 6640-24-0)

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 69 80

27

Troklozen natrij dihidrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 99 80

58

Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) s masenim udjelom (čistoćom) 90 % ili više

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 99 80

59

Hidrati hidroksibenzotriazola (CAS RN 80029-43-2 i CAS RN 123333-53-9)

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 99 80

61

(1R,5S)-8-benzil-8-azabiciklo(3.2.1)oktan-3-on hidroklorid (CAS RN 83393-23-1)

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 99 80

63

L-prolinamid (CAS RN 7531-52-4)

 

0 %

-

31.12.2023

ex 2933 99 80

68

5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroksi-3-oksopropil)-2,11,12,15-tetrahidroksi-6-((R)-1-hidroksietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakozahidro-1H-dipirolo[2,1-c:2',1'-l][1,4,7,10,13,16]heksaazaciklohenikozin-23-il)-1,2-dihidroksetil)-2-hidroksifenil hidrogensulfat (CAS RN 168110-44-9)

0 %

-

31.12.2023

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroksi-2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-il](morfolino)metanon (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

-

31.12.2023

ex 2934 99 90

80

2-(dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)

0 %

-

31.12.2023

ex 2935 90 90

33

4-klor-3-piridinsulfonamid (CAS RN 33263-43-3)

0 %

-

31.12.2023

ex 2935 90 90

37

1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)

0 %

-

31.12.2023

ex 2935 90 90

60

4-[(3-metilfenil)amino]piridin-3-sulfonamid (CAS RN72811-73-5)

 

0 %

-

31.12.2023

ex 3204 17 00

31

Bojilo „C.I. Pigment Red 63:1” (CAS RN 6417-83-0) i pripravci na osnovi tog bojila s bojilom „C.I. Pigment Red 63:1” masenog udjela 70 % ili većeg

0 %

-

31.12.2023

ex 3205 00 00

20

Pripravak bojila „C.I. Solvent Red 48” (CAS RN 13473262) u obliku suhog praha, s masenim udjelom od:

16 % ili većim, ali ne većim od 25 % bojila „C.I. Solvent Red 48” (CAS RN 13473262),

65 % ili većim, ali ne većim od 75 % aluminijeva hidroksida (CAS RN 21645512)

0 %

-

31.12.2023

ex 3205 00 00

30

Pripravak bojila „C.I. Pigment Red 174” (CAS RN 15876581) u obliku suhog praha, s masenim udjelom od:

16 % ili većim, ali ne većim od 21 % bojila „C.I. Pigment Red 174” (CAS RN 15876581),

65 % ili većim, ali ne većim od 69 % aluminijeva hidroksida (CAS RN 21645512)

0 %

-

31.12.2023

ex 3208 90 19

55

Pripravak s masenim udjelom 5 % ili više, ali ne više od 20 % kopolimera propilena i anhidrida maleinske kiseline ili smjese polipropilena i kopolimera propilena i anhidrida maleinske kiseline, ili smjese polipropilena i kopolimera propilena, izobutena i anhidrida maleinske kiseline u organskom otapalu  

0 %

-

31.12.2020

ex 3506 91 90

10

Sredstvo za lijepljenje na osnovi vodene disperzije mješavine dimerizirane smole i kopolimera etilena i vinil acetata (EVA)

0 %

-

31.12.2023

ex 3506 91 90

40

Akrilno sredstvo za lijepljenje osjetljivo na pritisak, debljine 0,076 mm ili veće, ali ne veće od 0,127 mm, u svicima širine 45,7 cm ili veće, ali ne veće od 132 cm, na zaštitnoj podlozi, s početnom vrijednosti ljepljivosti pri odstranjivanju od barem 15N/25 mm (mjereno u skladu s ASTM D3330)

0 %

-

31.12.2019

ex 3506 91 90

50

Pripravak s masenim udjelom:

15 % ili više, ali ne više od 60 % kopolimera stiren/butadiena ili kopolimera stiren/izoprena i

10 % ili više, ali ne više od 30 % polimera pinena ili kopolimera pentadiena

otopljen u :

metil-etil-ketonu (CAS RN 78-93-3)

heptanu (CAS RN 142-82-5) i

toluenu (CAS RN 108-88-3) ili lakom alifatskom benzinskom otapalu (CAS RN 64742-89-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 3506 91 90

60

Ljepilo za privremeno spajanje poluvodičkih pločica u obliku suspenzije krutog polimera u D-limonenu (CAS RN 5989-27-5) s masenim udjelom polimera od 25 % do najviše 35 %

0 %

l

31.12.2022

ex 3812 39 90

35

Mješavina s masenim udjelom od:

25 % ili više, ali ne više od 55 % mješavine C15-18 tetrametilpiperidinil estera (CAS RN 86403-32-9)

ne više od 20 % ostalih organskih spojeva

na polipropilenskom nosaču (CAS RN 9003–07–0) ili nosaču od amorfnog silicijevog dioksida (CAS RN 7631-86-9 ili 112926-00-8)

0 %

-

31.12.2023

ex 3815 12 00

20

Sferični katalizator koji se sastoji od podloge od aluminijeva oksida prevučene platinom

promjera 1,4 mm ili većeg, ali ne većeg od 2,0 mm i

s masenim udjelom platine 0,2 % ili većim, ali ne većim od 0,5 %, 

0 %

-

31.12.2023

ex 3815 12 00

30

Katalizator

koji sadržava 0,3 grama po litri ili više, ali ne više od 7 grama plemenitih kovina po litri

položen na keramičku saćastu strukturu prevučenu aluminijevim oksidom ili cerijevim/cirkonijevim oksidom, sa sljedećim karakteristikama saćaste strukture:

s masenim udjelom nikla 1,26 % % ili većim, ali ne većim od 1,29 %,

sa 62 ćelije po cm² ili više, ali ne više od 140 ćelija po cm²,

promjera 100 mm ili većeg, ali ne većeg od 120 mm i

duljine 60 mm ili veće, ali ne veće od 150 mm,

za uporabu u proizvodnji motornih vozila

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 3815 90 90

43

Katalizator u obliku praha s masenim udjelom

92,50 % (± 2) % titanijeva dioksida (CAS RN 13463-67-7)

5 % (± 1) % silicijeva dioksida (CAS RN 112926-00-8) i

2,5 % (± 1,5) % sumporova trioksida (CAS RN 7446-11-9)

0 %

-

31.12.2022

ex 3824 99 92

31

Mješavine tekućeg kristala za uporabu u proizvodnji LCD (zaslon s tekućim kristalom) modula

(2)

0 %

-

31.12.2023

ex 3824 99 92

37

Mješavina acetata 3-buten-1,2-diola s masenim udjelom 3-buten-1,2-diol-diacetata (CAS RN 18085-02-4) 65 % ili većim  

0 %

-

31.12.2023

ex 3824 99 96

33

Pufer patrona ne veća od 8000 ml:

s masenim udjelom 5-kloro-2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-ona (CAS RN 55965-84-9) 0,05 % ili većim, ali ne većim od 0,1 % i

s masenim udjelom 2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-ona (CAS RN 2682-20-4) 0,05 % ili većim, ali ne većim od 0,1 %, kao biostatikom

0 %

-

31.12.2023

ex 3904 69 80

20

Kopolimer tetrafluoretilena, heptafluor-1-pentena i etena (CAS RN 94228-79-2)

0 %

-

31.12.2023

ex 3904 69 80

30

Kopolimer tetrafluoretilena, heksafluorpropena i etena

0 %

-

31.12.2023

ex 3907 20 20

40

Kopolimer tetrahidrofurana i tetrahidro-3-metilfurana s brojčanim prosjekom molekulskih masa (Mn) 900 ili većim, ali ne većim od 3 600

0 %

-

31.12.2023

ex 3920 99 59

30

Poli(tetrafluoroetilenski) film s masenim udjelom grafita 10 % ili većim

0 %

-

31.12.2023

ex 3921 19 00

40

Proziran, mikroporozan, polietilenski film graftiran akrilnom kiselinom, u obliku svitaka

širine 98 mm ili više, ali ne više od 170 mm,

debljine 15 µm ili više, ali ne više od 36 µm,

vrste koja se upotrebljava za proizvodnju separatora za alkalne baterije

0 %

-

31.12.2019

ex 3926 30 00

40

Plastična unutarnja ručica vrata koja se upotrebljava u proizvodnji motornih vozila

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 5402 44 00

10

Sintetička elastomerna filamentna pređa:

neupredena ili upredena s 50 ili manje uvoja po metru, finoće 300 deciteksa ili više, ali ne više od 1 000 deciteksa

sačinjena od poliuretanurea koje se temelje na kopolieter glikolu tetrahidrofurana i 3-metiltetrahidrofurana

za uporabu u proizvodnji jednokratnih higijenskih proizvoda iz tarifnog broja 9619  

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 7006 00 90

40

Ploče od natrijeva stakla kvalitete STN (engl. super twisted nematic):

duljine 300 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm,

širine 300 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm,

debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1,1 mm,

s premazom od indijeva kositrova oksida otpora 80 Ω ili većeg, ali ne većeg od 160 Ω s jedne strane,

s višeslojnim antireflektirajućim premazom s druge strane,

obrađenih (oborenih) bridova,

vrste koja se upotrebljava u proizvodnji LCD (zaslon s tekućim kristalom, engl. liquid crystal display) modula

0 %

-

31.12.2023

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tkanine od e-staklenih vlakana:

mase od 20 g/m² ili veće, ali ne veće od 214 g/m²,

impregnirane silanom,

u svitcima,

s masenim udjelom vlage 0,13 % ili manjim i

s najviše tri šuplja vlakna na 100 000 vlakana,

isključivo za upotrebu u proizvodnji predimpregniranih materijala (preprega) i laminata platiranih bakrom

 (2)

0 %

-

31.12.2021

ex 7019 52 00

40

Staklena tkanina prevučena epoksi smolom s masenim udjelom od:

91 % ili većim, ali ne većim od 93 % staklenih vlakana,

7 % ili većim, ali ne većim od 9 % epoksi smole

0 %

-

31.12.2023

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Svitak od laminirane folije od grafita i bakra:

širine 610 mm ili veće, ali ne veće od 620 mm i

promjera 690 mm ili većeg, ali ne većeg od 710 mm,

za upotrebu u proizvodnji litij-ionskih punjivih električnih baterija

 (2)

0 %

-

31.12.2019

ex 7607 20 90

10

Aluminijska folija u svicima:

premazana polipropilenom s jedne i poliamidom s druge strane te s ljepljivim slojevima između

širine 200 mm ili veće, ali ne veće od 400 mm,

debljine 0,138 mm ili veće, ali ne veće od 0,168 mm,

za uporabu u proizvodnji kućišta litij-ionskih baterijskih ćelija

 (2)

0 %

-

31.12.2019

8104 11 00

Magnezij u sirovim oblicima, s masenim udjelom magnezija najmanje 99,8 %

0 %

-

31.12.2023

ex 8108 20 00

40

Legirani titanij u ingotima,

visine 17,8 cm ili veće, duljine 180 cm ili veće i širine 48,3 cm ili veće,

mase 680 kg ili veće,

sa sljedećim masenim udjelima elemenata u leguri:

3 % ili većim, ali ne većim od 6 % aluminija,

2,5 % ili većim, ali ne većim od 5 % kositra,

2,5 % ili većim, ali ne većim od 4,5 % cirkonija,

0,2 % ili većim, ali ne većim od 1 % niobija,

0,1 % ili većim, ali ne većim od 1 % molibdena

0,1 % ili većim, ali ne većim od 0,5 % silikona

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Legirani titanij u ingotima

promjera 63,5 cm ili većeg i duljine 450 cm ili veće,

mase 6350 kg ili veće,

sa sljedećim masenim udjelima elemenata u leguri:

5,5 % ili većim, ali ne većim od 6,7 % aluminija,

3,7 % ili većim, ali ne većim od 4,9 % vanadija

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8301 20 00

10

Mehanička ili elektromehanička brava za zaključavanje stupa upravljača:

visine 10,5 cm (± 3 cm),

širine 6,5 cm (± 3 cm),

u metalnom kućištu,

s nosačem ili bez njega

za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8302 30 00

10

Nosiva konzola za ispušni sustav:

debljine 0,7 mm ili veće, ali ne veće od 1,3 mm,

od nehrđajućeg čelika razreda 1.4310 i 1.4301 norme EN 10088,

s rupama za pričvršćivanje ili bez njih,

za uporabu u proizvodnji ispušnih sustava za automobile

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8409 91 00

60

Modul za dovod zraka u cilindre motora koji se sastoji od:

usisne cijevi,

senzora tlaka,

električnog rasplinjača,

cijevi,

nosača

za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8409 91 00

70

Usisna grana isključivo namijenjena za proizvodnju motornih vozila:

širine 40 mm ili veće, ali ne veće od 70 mm,

duljine 250 mm ili veće, ali ne veće od 350 mm,

zapremnine zraka od 5,2 litre, i

opremljena električnim sustavom kontrole protoka koji osigurava optimalni radni učinak pri kutnoj brzini većoj od 3200 o/min

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8409 99 00

65

Sustav za povrat ispušnih plinova koji se sastoji od:

upravljačke jedinice,

zaklopke za zrak,

usisne cijevi,

ispušnog crijeva

za uporabu u proizvodnji dizelskih motora motornih vozila

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8414 10 25

30

Tandem pumpa koja se sastoji od:

uljne pumpe istisnine 21,6 cm3/rev (±2 cm3/o) i radnog tlaka 1,5 bara pri 1 000 okretaja u minuti,

vakuumske pumpe istisnine 120 cm3/o (±12 cm3/o) i radnog učinka od –666 mbara u šest sekundi pri 750 okretaja u minuti,

za uporabu u proizvodnji motora motornih vozila

 

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8414 10 89

30

Električna vakuumska pumpa sa sljedećim dijelovima:

regulatorom mrežnih područja (CAN sabirnica),

gumenim crijevom ili bez njega,

priključnim kabelom s priključkom,

nosačem za montažu

za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8414 30 89

30

Spiralni kompresor s otvorenim vratilom i sklopom spojke, snage veće od 0,4 kW, za klimatizaciju vozila, za uporabu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8414 59 35

20

Radijalni ventilator:

dimenzija 25 mm (visina) x 85 mm (širina) x 85 mm (dubina),

mase od 120 g,

nazivnog istosmjernog napona od 13,6 V,

radnog istosmjernog napona od 9 V ili većeg, ali ne većeg od 16 V,

nazivne jakosti struje od 1,1 A,

nazivne snage od 15 W,

brzine vrtnje od 500 o/min (okretaja u minuti) ili veće, ali ne veće od 4 800 o/min (okretaja u minuti) (slobodni protok),

protoka zraka od 17,5 l/s ili manjeg,

tlaka zraka od najviše 16 mm H2O ≈ 157 Pa,

ukupnog zvučnog tlaka od 58 dB(A) ili manjeg pri 4800 o/min (okretaja u minuti), i

opremljen sučeljem za FIN (engl. fan interconnect network) za komunikaciju s jedinicom za upravljanje grijanjem i klimatizacijom, kakva se upotrebljava u ventilacijskim sustavima automobilskih sjedala

0 %

-

31.12.2023

ex 8467 99 00

10

Mehaničke sklopke za spajanje strujnih krugova:

napona 14,4 V ili većeg, ali ne većeg od 42 V,

jakosti struje 10 A ili veće, ali ne veće od 42 A,

za uporabu u proizvodnji strojeva iz tarifnog broja 8467 

 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8481 80 59

30

Dvosmjerni ventil za regulaciju protoka s kućištem, s:

barem 5, ali ne više od 10 izlaznih otvora promjera od barem 0,09 mm, ali ne većeg od 0,2 mm,

brzine protoka od barem 550 cm3/min, ali ne veće od 2 000 cm3/min,

radnog tlaka od barem 19, ali ne većeg od 300 MPa

0 %

-

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Ventil za regulaciju protoka

izrađen od čelika,

s izlaznim otvorom promjera od barem 0,1 mm, ali ne većim od 0,3 mm,

s ulaznim otvorom promjera od barem 0,4 mm, ali ne većim od 1,3 mm,

s premazom od kromova nitrida,

površinske hrapavosti Rp 0,4

0 %

-

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Elektromagnetski ventil za regulaciju količine s

klipom,

solenoidom otpora zavojnice od barem 2,6 oma, ali ne većeg od 3 oma

 

0 %

-

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Elektromagnetski ventil za regulaciju količine

sa svitkom otpora zavojnice od barem 0,19 oma, ali ne većeg od 0,66 oma te indukcijom ne većom od 1 mH

0 %

-

31.12.2022

ex 8481 80 79

ex 8481 80 99

30

30

Servisni ventil prikladan za plin R410A ili R32 za spajanje unutarnjih i vanjskih jedinica, sa sljedećim karakteristikama:

tlakom otpora tijela ventila 6,3 MPa,

omjerom propusnosti manjim od 1,6 g/a,

omjerom nečistoća manjim od 1,2 mg/PCS,

tlakom nepropusnosti tijela ventila 4,2 MPa

za uporabu u proizvodnji klimatizacijskih uređaja

 

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8484 20 00

20

Mehanički uređaj za brtvljenje površina koji se sastoji od dva pokretna prstena (prvi je keramički spojni element s toplinskom vodljivošću manjom od 80 W/Mk, a drugi je ugljični klizni element), jedne opruge i nitrilnog brtvila s vanjske strane, vrste kakva se upotrebljava u proizvodnji cirkulacijskih pumpi rashladnih sustava motornih vozila

0 %

-

31.12.2023

ex 8501 10 10

30

Motori za zračne pumpe:

radnog istosmjernog napona 9 V ili većeg, ali ne većeg od 24 V,

radne temperature od –40 °C ili više, ali ne više od 80 °C,

izlazne snage ne veće od 18 W 

za uporabu u proizvodnji pneumatske potpore i ventilacijskih sustava za automobilska sjedala

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Istosmjerni motor s komutatorom ili bez njega:

vanjskog promjera 24,2 mm ili većeg, ali ne većeg od 140 mm,

nazivne brzine 3 300 o/min. ili veće, ali ne veće od 26 200 o/min.,

nazivnog napona napajanja 3,6 V ili većeg, ali ne većeg od 230 V,

izlazne snage veće od 37,5 W, ali ne veće od 2 400 W,

jakosti struje u praznom hodu ne veće od 20,1 A,

najveće iskoristivosti 50 % ili veće

za pogon ručnih električnih alata ili kosilica

0 %

-

31.12.2023

ex 8501 33 00

25

Izmjenični pogonski motor izlazne snage 75 kW ili veće, ali ne veće od 375 Kw sa sljedećim karakteristikama:

izlaznog kočnog momenta 200 Nm ili većeg, ali ne većeg od 300 Nm,

izlazne snage 50 kW ili veće, ali ne veće od 100 kW, i

brzine ne veće od 15 000 o/min

za uporabu u proizvodnji električnih vozila

 

 (2)

0 %

-

31.12.2019

ex 8503 00 99

55

Stator za motor bez četkica:

unutarnjeg promjera od 206,6 mm (± 0,5)

vanjskog promjera od 265,0 mm (± 0,2) i

širine od 37,2 mm ili veće, ali ne veće od 47,8 mm

vrste koja se upotrebljava u proizvodnji perilica za rublje, perilica-sušilica za rublje ili sušilica opremljenih bubnjevima s izravnim pogonom

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 90 00

10

Katoda, u svicima, za dugmaste zrak-cink baterije (baterije za slušne aparate)

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8507 60 00

13

Prizmatični litij-ionski akumulatori:

širine 173,0 mm (±0,4 mm),

debljine 45,0 mm (±0,4 mm),

visine 125,0 mm (±0,3 mm),

nazivnog napona od 3,67 V (± 0,01 V) V,

nazivnog kapaciteta od 94 Ah i/ili 120 Ah,

za upotrebu u proizvodnji punjivih baterija za električna vozila

 

 (2)

0 %

-

31.12.2019

ex 8507 60 00

15

Cilindrični litij-ionski akumulatori ili moduli:

nazivnog kapaciteta 8,8 Ah ili većeg, ali ne većeg od 18 Ah

nazivnog napona 36 V ili većeg, ali ne većeg od 48 V

snage 300 Wh ili veće, ali ne veće od 648 Wh

za upotrebu u proizvodnji električnih bicikala

 (2)

0 %

-

31.12.2019

ex 8507 60 00

18

Pravokutni litij-ionski polimerni akumulator opremljen sustavom za upravljanje baterijom i sučeljem CAN-BUS:

duljine 1600 mm ili manje,

širine 448 mm ili manje,

visine 395 mm ili manje,

mase od 125 kg ili veće, ali ne veće od 135 kg,

nazivnog napona od 280 V ili većeg, ali ne većeg od 400 V

nazivnog kapaciteta od 9,7 Ah ili većeg, ali ne većeg od 10,35 Ah

napona napajanja od 110 V ili većeg, ali ne većeg od 230 V, i

sa šest modula po 90 ćelija ili više, ali ne više od 96 ćelija, u čeličnom kućištu,

za upotrebu u proizvodnji vozila koja se mogu puniti priključivanjem na vanjski izvor napajanja električnom energijom iz tarifnog broja 8703

 (2)

0 %

-

31.12.2019

ex 8507 60 00

30

Cilindrični litij-ionski akumulator ili modul, duljine 65,3 mm ili veće i promjera 17,2 mm ili većeg, nazivnog kapaciteta 1 200 mAh ili većeg, za uporabu u proizvodnji baterija koje se može ponovno puniti

 (2)

0 %

-

31.12.2019

ex 8507 60 00

33

Litij-ionski akumulator:

duljine 150 mm ili veće, ali ne veće od 1 000 mm,

širine 100 mm ili veće, ali ne veće od 1 000 mm,

visine 200 mm ili veće, ali ne veće od 1 500 mm,

mase od 75 kg ili veće, ali ne veće od 200 kg,

nazivnog kapaciteta od 150 Ah ili većeg, ali ne većeg od 500 Ah

 

0 %

-

31.12.2019

ex 8507 60 00

50

Moduli litij-ionskih električnih akumulatora:

duljine 298 mm ili veće, ali ne veće od 408 mm,

širine 33,5 mm ili veće, ali ne veće od 209 mm,

visine 138 mm ili veće, ali ne veće od 228 mm,

mase 3,6 kg ili veće, ali ne veće od 17 kg, i

snage 458 Wh ili veće, ali ne veće od 2 158 Wh

0 %

-

31.12.2019

ex 8507 60 00

71

Litij-ionske baterije koje se mogu ponovno puniti:

duljine 700 mm ili veće, ali ne veće od 2 820 mm

širine 935 mm ili veće, ali ne veće od 1 660 mm

visine 85 mm ili veće, ali ne veće od 700 mm

mase 280 kg ili veće, ali ne veće od 700 kg

snage ne veće od 175 kWh

0 %

-

31.12.2019

ex 8507 60 00

85

Litij-ionski pravokutni moduli za ugradnju u litij-ionske akumulatorske baterije:

duljine 300 mm ili veće, ali ne veće od 350 mm,

širine 79,8 mm ili veće, ali ne veće od 225 mm,

visine 35 mm ili veće, ali ne veće od 168 mm,

mase 3,95 kg ili veće, ali ne veće od 8,85 kg,

kapaciteta 66,6 Ah ili većeg, ali ne većeg od 129 Ah

0 %

-

31.12.2019

ex 8507 90 30

20

Pojačani zaštitni separator za razdvajanje katode i anode u litij-ionskim električnim akumulatorima motornih vozila za upotrebu u proizvodnji litij-ionskih električnih akumulatora motornih vozila

 (2)

0 %

-

31.12.2019

ex 8529 90 65

25

Sklop tiskane pločice, koji uključuje:

radio tuner (s mogućnošću prijama i dekodiranja radio signala, te prijenosa takvih signala unutar sklopa) bez mogućnosti daljnjeg procesiranja signala,

mikroprosesor koji omogućava daljinski prijem poruka i podešavanje tunera,

za uporabu u proizvodnji kućnih sustava za zabavu 

 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 65

28

Elektronički sklop koji sadržava barem sljedeće:

tiskanu pločicu s

procesorima za multimedijske aplikacije i obradu videosignala,

FPGA (programirljiv logički sklop),

flash memoriju,

radnu memoriju,

USB sučelje,

s HDMI, VGA, USB i RJ-45 priključcima ili bez njih,

utikače i utičnice za priključivanje LCD ekrana, LED osvjetljenja i upravljačke ploče

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 65

40

Podsklop tiskane pločice koji uključuje:

radio tuner, s mogućnošću prijama i dekodiranja radio signala te prijenos takvih signala unutar sklopa, sa signal dekoderom,

radiofrekvencijski (RF), daljinski upravljani prijamnik,

infracrveno-daljinski upravljani predajnik,

SCART signal generator

senzor stanja TV-a

za uporabu u proizvodnji kućnih sustava za zabavu

 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

52

LCD modul prekriven staklom ili plastičnom masom, optički povezan,

dijagonale zaslona od 12 cm ili veće, ali ne veće od 31 cm,

s LED pozadinskim osvjetljenjem,

s tiskanom pločicom s EPROM-om (električki izbrisiva programabilna ROM memorija), mikrokontrolerom, vremenskim kontrolerom te drugim aktivnim i pasivnim komponentama,

s priključkom za napajanje te CAN (regulator mrežnih područja) i LVDS (diferencijalna signalizacija pri niskom naponu) sučeljima,

s elektroničkim komponentama za generiranje dodatnih kontrolnih indikatora za informacije o vozilu na zaslonu ili bez njih,

sa zaslonom osjetljivim na dodir ili bez njega,

bez modula za obradu signala,

u kućištu s dodatnim LED indikatorima za svjetlosna upozorenja,

s pokazateljem promjene brzine i fotoosjetljivim senzorom ili bez njih,

vrste koja se upotrebljava na zaslonu za informiranje vozača u motornim vozilima iz poglavlja 87

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8529 90 92

54

LCD zaslon:

s panelom osjetljivim na dodir,

s barem jednom tiskanom pločicom za adresiranje piksela jednostavnog podređenog uređaja (funkcija vremenskog kontrolera) i kontrolom s pomoću dodira, s EPROM-om (električki izbrisiva programabilna ROM memorija) za postavke prikaza,

sa zaslonom dijagonale od 15 cm ili veće, ali ne veće od 21 cm,

s pozadinskim osvjetljenjem,

s priključkom za LVDS (diferencijalna signalizacija pri niskom naponu) i za napajanje,

za upotrebu u proizvodnji motornih vozila iz poglavlja 87

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8529 90 92

57

Držač od kovine, pričvršćivač od kovine ili unutarnja ukruta od kovine, za upotrebu u proizvodnji televizora, monitora i reproduktora videozapisa

 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8535 90 00

30

Poluvodički sklopni modul u kućištu:

koji se sastoji od IGBT tranzistorskog čipa i diodnog čipa, na jednom ili više vodljivih okvira,

za napon od 600 V ili 1 200 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

57

Kontrolna ploča s programirljivom memorijom s

4 ili više pokretača koračnog motora,

4 ili više izlaza s MOSFET tranzistorima,

glavnim procesorom,

3 ili više ulaza za toplinske senzore,

za napon od 10 V ili veći, ali ne veći od 30 V

za uporabu u proizvodnji 3D pisača

 

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8537 10 91

59

Elektroničke upravljačke jedinice za kontrolu međuosovinskog prijenosa zakretnog momenta za vozila s pogonom na sve kotače s

tiskanom pločicom s kontrolerom s programirljivom memorijom,

jednim priključkom i

radnim naponom od 12 V

0 %

-

31.12.2023

ex 8537 10 91

63

Elektroničke upravljačke jedinice koje mogu kontrolirati automatski kontinuirani prijenos za osobna vozila s

tiskanom pločicom s kontrolerom s programirljivom memorijom,

metalnim kućištem,

jednim priključkom,

radnim naponom od 12 V

0 %

-

31.12.2023

ex 8537 10 91

67

Elektronička upravljačka jedinica motora s

tiskanom pločicom,

naponom od 12 V,

mogućnošću reprogramiranja,

mikroprocesorom koji može kontrolirati i evaluirati pomoćne funkcije u automobilima i upravljati njima (vrijednosti ubrizgavanja i pretpaljenja goriva, brzina protoka goriva i zraka)

za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

60

50

Automatski sustav prijenosa s okretnim mjenjačem:

u kućištu od lijevanog aluminija, 

s diferencijalnim zupčanikom,

s 9 automatskih brzina, 

s elektroničkim sustavom za odabir brzina s mogućnošću odabira raspona,

sljedećih dimenzija:

širine 330 mm ili veće, ali ne veće od 420 mm,

visine 380 mm ili veće, ali ne veće od 450 mm,

duljine 580 mm ili veće, ali ne veće od 690 mm

za uporabu u proizvodnji vozila iz poglavlja 87

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Automobilski razdjelni prijenosnik s jednim ulazom i dva izlaza, namijenjen za raspodjelu momenta između prednje i stražnje osovine u aluminijskom kućištu, dimenzija ne većih od 565 x 570 x 510 mm i koji sadržava barem:

aktuator i

unutrašnju distribuciju s pomoću lanca

0 %

-

31.12.2019

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

65

20

Srednje čelično vratilo koje spaja mjenjač i poluosovinu:

duljine 300 mm ili veće, ali ne veće od 650 mm,

s ožlijebljenim krajem s obje strane,

s tlačnim ležajem u kućištu ili bez njega,

s nosačem ili bez njega

za uporabu u proizvodnji robe iz poglavlja 87

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

70

25

Kućište unutarnjeg zgloba poluvratila u obliku tronošca za prijenos zakretnog momenta s motora na kotače motornih vozila:

vanjskog promjera 67,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 84,5 mm,

s 3 hladno kalibrirane valjkaste staze promjera 29,90 mm ili većeg, ali ne većeg od 36,60 mm,

 promjera brtve 34,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 41,0 mm, bez nagiba,

ožlijebljeno s 21 zubom ili više, ali ne više od 35,

promjera ležajnog dosjeda 25,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 30,0 mm, s uljnim žlijebovima ili bez njih

0 %

-

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

75

35

Sustav vanjskih zglobova za prijenos zakretnog momenta s motora na kotače motornih vozila koji se sastoji od:

unutarnjeg prstena sa 6 staza kotrljanja za kuglične ležajeve promjera 15,0 mm ili većeg, ali ne većeg od 20,0 mm,

vanjskog prstena sa 6 staza kotrljanja za 6 kugličnih ležajeva od čelika s udjelom ugljika 0,45 % ili većim, ali ne većim od 0,58 %, s navojem te ožlijebljenog s 26 zuba ili više, ali ne više od 38,

sferičnog kaveza koji drži kuglične ležajeve u pravilnom kutnom položaju na stazama kotrljanja na vanjskom i unutarnjem prstenu, izrađen od materijala pogodnog za karburizaciju, s udjelom ugljika 0,14 % ili većim, ali ne većim od 0,25 %, i

s odjeljkom za mazivo,

koji može raditi stalnom brzinom pri promjenjivom kutu artikulacije ne većem od 50 stupnjeva

0 %

-

31.12.2023

ex 8708 80 99

20

Aluminijsko rame ovjesa, sljedećih dimenzija:

visine 50 mm ili veće, ali ne veće od 150 mm

širine 10 mm ili veće, ali ne veće od 100 mm

duljine 100 mm ili veće, ali ne veće od 600 mm

mase 1 000 g ili veće, ali ne veće od 3 000 g

s barem dva otvora obložena slitinom aluminija sljedećih značajki:

vlačne čvrstoće 2 000 MPa ili više 

čvrstoće 19 kN ili više

krutosti 5 kN/mm ili veće, ali ne veće od 9 kN/mm

frekvencije 400 Hz ili više, ali ne više od 600 Hz

0 %

-

31.12.2023

ex 8708 92 99

10

Unutarnja obloga ispušnog sustava:

debljine stijenke 0,7 mm ili veće, ali ne veće od 1,3 mm,

izrađena od ploča ili zavojnica od nehrđajućeg čelika razreda 1.4310 i 1.4301 norme EN 10088,

s rupama za pričvršćivanje ili bez njih

za uporabu u proizvodnji ispušnih sustava za automobile

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8708 92 99

20

Cijevi za odvod ispušnih plinova iz motora s unutarnjim izgaranjem:

promjera 40 mm ili većeg, ali ne većeg od 100 mm,

duljine 90 mm ili veće, ali ne veće od 410 mm,

debljine stijenke 0,7 mm ili veće, ali ne veće od 1,3 mm,

od nehrđajućeg čelika

za uporabu u proizvodnji ispušnih sustava za automobile

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 8708 92 99

30

Krajnji poklopac ispušnog sustava:

debljine stijenke 0,7 mm ili veće, ali ne veće od 1,3 mm,

izrađen od nehrđajućeg čelika razreda 1.4310 i 1.4301 norme EN 10088,

s unutarnjom oblogom ili bez nje,

s površinskom obradom ili bez nje,

za uporabu u proizvodnji ispušnih sustava za automobile

 (2)

0 %

-

31.12.2023

ex 9001 90 00

55

Optičke, difuzorske, reflektorske ili prizmatske folije, netiskane difuzorske ploče, neovisno imaju li polarizirajuća svojstva ili ne, posebno rezane

0 %

-

31.12.2023

ex 9002 11 00

15

Infracrvena leća s motoriziranom prilagodbom fokusa,

koja upotrebljava valne duljine od 3 μm ili veće, ali ne veće od 5 μm,

omogućuje jasnu sliku od 50 m do beskonačnosti,

s veličinama vidnog polja od 3° x 2,25° i 9° x 6,75°,

mase ne veće od 230 grama,

duljine ne veće od 88 mm,

promjera ne većeg od 46 mm,

atermalizirana,

za uporabu u proizvodnji termalnih kamera, infracrvenih dalekozora, ciljnika na oružju

 (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 9002 11 00

18

Sklop objektiva koji se sastoji od cilindričnog pokrova od metala ili plastične mase te optičkih elemenata:

horizontalnog vidnog polja do najviše 120°,

dijagonalnog vidnog polja do najviše 92°,

žarišne duljine do najviše 7,50 mm,

relativne aperture od najviše F/2,90,

najvećeg promjera od 22 mm,

vrste koja se upotrebljava u proizvodnji kamera za automobile s komplementarnim metal-oksidnim poluvodičem (CMOS)

0 %

-

31.12.2023

ex 9002 11 00

25

Infracrvena optička jedinica koja se sastoji od

leće od monokristalnog silicija, promjera 84 mm (± 0,1 mm) i

leće od monokristalnog germanija, promjera 62 mm (± 0,05 mm)

sastavljena na postolju od strojno obrađene aluminijeve legure, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere

0 %

-

31.12.2021

ex 9002 11 00

35

Infracrvena optička jedinica koja se sastoji od

silicijske leće promjera 29 mm (± 0,05 mm) i

leće od monokristalnog kalcijevog fluorida, promjera 26 mm (± 0,05 mm),

sastavljena na postolju od strojno obrađene aluminijeve legure, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere

0 %

-

31.12.2021

ex 9002 11 00

45

 Infracrvena optička jedinica 

sa silicijskom lećom promjera 62 mm (± 0,05 mm),

postavljena na strojno obrađeno postolje od aluminijeve legure,

vrste koja se upotrebljava za termalne kamere

0 %

-

31.12.2021

ex 9002 11 00

55

Infracrvena optička jedinica koja se sastoji od

leće od germanija promjera 11 mm (± 0,05 mm),

leće od monokristalnog kalcijevog fluorida, promjera 14 mm (± 0,05 mm) i

silicijske leće promjera 17 mm (± 0,05 mm),

sastavljena na postolju od strojno obrađene aluminijeve legure, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere

0 %

-

31.12.2021

ex 9002 11 00

65

Infracrvena optička jedinica

sa silicijskom lećom promjera 26 mm (± 0,1 mm),

postavljena na strojno obrađeno postolje od aluminijeve legure,

vrste koja se upotrebljava za termalne kamere

0 %

-

31.12.2021

ex 9002 11 00

75

Infracrvena optička jedinica koja se sastoji od

leće od germanija promjera 19 mm (± 0,05 mm),

leće od monokristalnog kalcijevog fluorida, promjera 18 mm (± 0,05 mm),

leće od germanija promjera 20,6 mm (± 0,05 mm),

sastavljena na postolju od strojno obrađene aluminijeve legure, vrste koja se upotrebljava za termalne kamere

0 %

-

31.12.2021

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Ploča s instrumentima s mikroprocesorskom kontrolnom pločom, s koračnim motorima ili bez njih te s LED indikatorima koji pokazuju barem:

brzinu,

broj okretaja motora,

temperaturu motora,

količinu goriva

s komunikacijom putem protokola CAN-BUS i/ili K-LINE, vrste koja se upotrebljava u proizvodnji robe iz poglavlja 87

0 %

p/st

31.12.2019

(2)

Suspenzija carina podliježe carinskom nadzoru uporabe u posebne svrhe u skladu s člankom 254. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)

Top