EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0205

NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 3. ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2019. priložen Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji

COM/2019/205 final

Bruxelles, 22.5.2019.

COM(2019) 205 final

NACRT IZMJENE PRORAČUNA br. 3.
ZA OPĆI PRORAČUN ZA 2019.

priložen Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije

radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji


Uzimajući u obzir:

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314., u vezi s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegovim člankom 106.a,

Uredbu (EU, Euratom)  2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (…) 1 , a posebno njezin članak 44.,

opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. kako je donesen 12. prosinca 2018. 2 ,

nacrt izmjene proračuna br. 1/2019 3 , donesen 15. travnja 2019.,

nacrt izmjene proračuna br. 2/2019 4 , donesen 15. svibnja 2019.,

Europska komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi nacrt izmjene proračuna br. 3. za 2019.

IZMJENE RAČUNA PRIHODA I RASHODA PO DIJELOVIMA

Izmjene računa rashoda u dijelu III. dostupne su na EUR-Lexu ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hr.htm ). Verzija izmjena tog računa na engleskom jeziku priložena je u informativne svrhe kao prilog proračunu.

SADRŽAJ

1.    Uvod    

2.    Financiranje    

3.    Odobrena sredstva zatražena u proračunu za 2019.    

4.    Sažeta tablica po naslovima VFO-a    

OBRAZLOŽENJE

1.Uvod

Nacrt izmjene proračuna (NIP) br. 3. za 2019. priložen je Prijedlogu 5 o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije (EUSF) u iznosu od 293 551 794 EUR radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji nakon prirodnih katastrofa koje su se dogodile u tim državama članicama tijekom 2018.

·Rumunjska: poplave nakon obilnih padalina u sjeveroistočnoj regiji u razdoblju od sredine lipnja do početka kolovoza,

·Italija: poplave i odroni zemlje nakon obilnih padalina od alpskih područja na sjeveru sve do Sicilije,

·Austrija: meteorološke pojave u Italiji pogodile su i alpske/južne regije, posebice Korušku i istočni Tirol.

U NIP-u br. 3/2019 predlaže se unos potrebnih odobrenih sredstava u opći proračun za 2019. i za obveze i za plaćanja.

2.    Financiranje

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe o VFO-u ukupan iznos raspoloživ za mobilizaciju EUSF-a na početku 2019. bio je 851 082 072 EUR, što odgovara zbroju dodijeljenih sredstava za 2019. u iznosu od 585 829 691 EUR, uvećano za dodijeljena sredstva za 2018. u iznosu od 265 252 381 EUR koji nije potrošen te je prenesen u 2019.

U ovom se trenutku u 2019. može mobilizirati iznos od 704 624 649 EUR. To odgovara ukupnom iznosu koji je bio na raspolaganju za mobilizaciju EUSF-a početkom 2019. (851 082 072 EUR) umanjenom za iznos od 146 457 423 EUR koji je zadržan radi poštovanja obveze zadržavanja 25 % iznosa dodijeljenih sredstava za 2019. do 1. listopada 2019., kako je propisano člankom 10. stavkom 1. Uredbe o VFO-u.

Sažeta tablica financiranja sredstvima EUSF-a

Iznos

EUR

Dodijeljena sredstva za 2018. prenesena u 2019.

265 252 381

Dodijeljena sredstva za 2019.

585 829 691

---------------

Ukupno raspoloživo na početku 2019.

851 082 072

Umanjeno za zadržani iznos od 25 % dodijeljenih sredstava za 2019.

–146 457 423

---------------

Maksimalni iznos koji je trenutačno na raspolaganju (dodijeljena sredstva za 2018.+2019.)

704 624 649

Ukupni iznos pomoći predložen za mobilizaciju za Rumunjsku, Italiju i Austriju

–293 551 794

Preostala raspoloživa sredstva do 1. listopada 2019.

411 072 855

3.Odobrena sredstva zatražena u proračunu za 2019.

Na temelju zahtjeva Rumunjske, Italije i Austrije izračun financijskog doprinosa iz EUSF-a, koji se temelji na procjeni ukupne izravne štete, utvrđuje se u iznosu od 293 551 794 EUR. Komisija predlaže izmjenu proračuna za 2019. povećanjem proračunske linije 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 293 551 794 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje (vidjeti tablicu u nastavku).

Iznosi u EUR

Proračunska linija

Ime

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

13 06 01

Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo

293 551 794

293 551 794

Ukupno    

293 551 794

293 551 794

4.Sažeta tablica po naslovima VFO-a

Naslov

Proračun za 2019.

Nacrt izmjene proračuna br. 3/2019

Proračun za 2019.

(uklj. nacrt izmjene proračuna 1-2/2019)

(uklj. nacrt izmjene proračuna 1-3/2019)

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanje

1.

Pametan i uključiv rast

80 627 449 848

67 556 947 173

80 627 449 848

67 556 947 173

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

 

 

 

Od čega u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze

524 734 373

 

 

524 734 373

 

Gornja granica

79 924 000 000

 

 

79 924 000 000

 

Razlika do gornje granice

–178 715 475

 

 

 

–178 715 475

 

1a

Konkurentnost za rast i zapošljavanje

23 435 449 848

20 521 537 455

 

 

23 435 449 848

20 521 537 455

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

 

 

 

 

 

Od čega u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze

174 734 373

 

 

 

174 734 373

 

Gornja granica

23 082 000 000

 

 

 

23 082 000 000

 

Razlika do gornje granice

–178 715 475

 

 

 

–178 715 475

 

1b

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija

57 192 000 000

47 035 409 718

 

 

57 192 000 000

47 035 409 718

Od čega u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze

350 000 000

 

 

 

350 000 000

 

Gornja granica

56 842 000 000

 

 

 

56 842 000 000

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

2.

Održivi rast: prirodni resursi

59 642 077 986

57 399 857 331

 

 

59 642 077 986

57 399 857 331

Gornja granica

60 344 000 000

 

 

 

60 344 000 000

 

Razlika do gornje granice

701 922 014

 

 

 

701 922 014

 

Od čega: Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) — Rashodi povezani s tržištem i izravna plaćanja

43 191 947 000

43 116 399 417

 

 

43 191 947 000

43 116 399 417

Posebna gornja granica

43 881 000 000

 

 

 

43 881 000 000

 

Razlika zbog zaokruživanja, isključena iz izračuna razlike do gornje granice

659 000

 

 

 

659 000

 

Razlika do gornje granice za EFJP

688 394 000

 

 

 

688 394 000

 

3.

Sigurnost i građanstvo

3 786 629 138

3 527 434 894

 

 

3 786 629 138

3 527 434 894

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

985 629 138

 

 

 

985 629 138

 

Gornja granica

2 801 000 000

 

 

 

2 801 000 000

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

 

4.

Globalna Europa

11 319 265 627

9 358 295 603

 

 

11 319 265 627

9 358 295 603

Od čega u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze

1 051 265 627

 

 

 

243 842 411

 

Gornja granica

10 268 000 000

 

 

 

10 268 000 000

 

Razlika do gornje granice

 

 

 

–807 423 216

 

5.

Administracija

9 942 974 723

9 944 904 743

 

 

9 942 974 723

9 944 904 743

Gornja granica

10 786 000 000

 

 

 

10 786 000 000

 

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

–253 882 156

 

 

 

–253 882 156

 

Razlika do gornje granice

589 143 121

 

 

 

589 143 121

 

Od čega: Administrativni rashodi institucija

7 747 285 803

7 749 215 823

 

 

7 747 285 803

7 749 215 823

Posebna gornja granica

8 700 000 000

 

 

 

8 700 000 000

 

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

–253 882 156

 

 

 

–253 882 156

 

Razlika do gornje granice

698 832 041

 

 

 

698 832 041

 

Ukupno

165 318 397 322

147 787 439 744

165 318 397 322

147 787 439 744

Od čega u okviru instrumenta fleksibilnosti

1 164 344 613

961 862 659

 

1 164 344 613

961 862 659

Od čega u okviru ukupne razlike do gornje granice za obveze

1 576 000 000

 

 

768 576 784

 

Gornja granica

164 123 000 000

166 709 000 000

 

164 123 000 000

166 709 000 000

Od čega je nadoknađeno iz pričuve za nepredviđene izdatke

–253 882 156

 

 

–253 882 156

 

Razlika do gornje granice

1 291 065 135

19 883 422 915

 

 

483 641 919

19 883 422 915

 

Ostali posebni instrumenti

577 248 000

411 500 000

293 551 794

293 551 794

870 799 794

705 051 794

Sveukupno

165 895 645 322

148 198 939 744

293 551 794

293 551 794

166 189 197 116

148 492 491 538

(1)      SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(2) .    SL L 67, 7.3.2019.
(3)      COM(2019) 300, 15.4.2019.
(4)      COM(2019) 320, 15.5.2019.
(5)      COM(2019) 206, 22.5.2019.
Top