EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0024

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Upravnom odboru za Carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene te konvencije

COM/2021/24 final

Bruxelles, 22.1.2021.

COM(2021) 24 final

2021/0011(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Upravnom odboru za Carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene te konvencije


OBRAZLOŽENJE

1.Predmet prijedloga

Ovaj se prijedlog odnosi na odluku o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Unije u Upravnom odboru koji je osnovan Carinskom konvencijom o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR 1 („Konvencija TIR”) u vezi s predviđenim donošenjem nekoliko izmjena Konvencije TIR.

2.Kontekst prijedloga

2.1.Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR

Cilj je Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR od 14. studenoga 1975. („Konvencija TIR”) olakšati međunarodni prijevoz robe od polaznih carinarnica do odredišnih carinarnica i kroz onoliko zemalja koliko je potrebno. Sporazum je stupio na snagu 1978. U studenome 2020. Konvencija je imala 76 stranaka, 75 država i Europsku uniju.

Europska unija stranka je Konvencije TIR od 20. lipnja 1983. 2 , a stranke su i sve njezine države članice.

2.2.Upravni odbor

Upravni odbor djeluje u okviru Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR. Uloga je Upravnog odbora razmatranje i donošenje izmjena Konvencije TIR. O prijedlozima se glasuje, a svaka država koja je stranka i zastupljena je na sjednici Upravnog odbora ima jedan glas. Unija ima isključivu nadležnost u području carine koje je uređeno Konvencijom TIR. Međutim, u skladu s člankom 52. stavkom 3. Konvencije Unija kao carinska i ekonomska unija nema pravo glasa povrh glasova njezinih država članica. Sve su države članice EU-a stranke i imaju pravo glasa.

Izmjene Konvencije TIR donose se dvotrećinskom većinom glasova stranaka koje su prisutne i glasuju. Za donošenje odluka potreban je kvorum od najmanje jedne trećine država koje su stranke.

2.3.Predviđeni akt Upravnog odbora

Na svojoj sedamdeset četvrtoj sjednici, koja će se održati u veljači 2021., Upravni odbor treba donijeti odluku o donošenju predloženih izmjena Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR („predviđeni akt”).

Svrha je predviđenog akta prilagoditi obrazac karneta TIR povećanju broja otpremnih i/ili odredišnih carinarnica koje mogu biti uključene u prijevoz TIR.

Predviđeni akt bit će obvezujući za stranke u skladu s člancima 59. i 60. Konvencije TIR.

Članak 59. odnosi se na izmjene glavnog dijela Konvencije TIR i njime se predviđa sljedeće: „Osim ako nije drukčije predviđeno člankom 60., svaka predložena izmjena koja se podnosi u skladu s prethodnim stavkom stupa na snagu za sve ugovorne strane tri mjeseca nakon isteka razdoblja od dvanaest mjeseci od dana podnošenja predložene izmjene, tijekom kojega nijedna država ugovornih strana nije dala prigovor glavnom tajniku Ujedinjenih naroda. Ako je protiv predložene izmjene podnesen prigovor u skladu sa stavkom 3. ovog članka, smatra se da ta izmjena nije prihvaćena i nema nikakva pravnoga učinka.”

Članak 60. odnosi se na izmjene Priloga Konvenciji TIR i njime se predviđa sljedeće: „Svaka predložena izmjena priloga 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. razmatrana u skladu s člankom 59. stavcima 1. i 2. stupa na snagu na dan koji određuje Upravni odbor u trenutku usvajanja izmjene, osim ako do prethodnoga datuma, koji istodobno određuje Upravni odbor, jedna petina ili pet država ugovornih strana, ovisno o tome koji je broj manji, ne obavijesti glavnog tajnika Ujedinjenih naroda o svojem prigovoru na izmjenu. Upravni odbor određuje datume iz ovog stavka dvotrećinskom većinom nazočnih članova koji su glasovali.”

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije:

Unija podržava prijedlog izmjene Priloga 1. Konvenciji TIR i ažuriranje izgleda obrazaca karneta TIR jer je to u skladu s prethodno donesenim izmjenama članka 18., kojima je povećan najveći broj carinskih ureda koji se mogu koristiti tijekom prijevoza TIR.

Preciznije, kako je predložila Europska komisija, ažurirat će se inačice 1. i 2. obrasca karneta TIR 3 . Inačica 1. standardna je verzija karneta TIR, koja se trenutačno upotrebljava u praksi, a inačica 2. je karnet TIR za duhan/alkohol, koji se trenutačno ne upotrebljava. Radi dosljednosti i kako bi se izbjegle daljnje promjene u budućnosti, potrebno je istodobno izmijeniti oba obrasca. Novi obrasci bit će priloženi prijedlogu odluke Vijeća.

Te će promjene imati pozitivan učinak na terenu jer će gospodarskim subjektima omogućiti veću fleksibilnost u odabiru njihovih otpremnih i odredišnih carinarnica.

To je pozitivna promjena koji će poboljšati privlačnost Konvencije TIR. Europska unija podupire tu inicijativu kojom se može olakšati korištenje međunarodnog provoznog režima.

3.Pravna osnova

3.1.Postupovnopravna osnova

3.1.1.Načela

Člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđeno je donošenje odluka kojima se utvrđuju „stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma”.

Pojam „akti koji proizvode pravne učinke” obuhvaća akte koji proizvode pravne učinke na temelju pravila međunarodnog prava kojima se uređuje predmetno tijelo. Obuhvaća i instrumente koji nemaju obvezujući učinak na temelju međunarodnog prava, ali postoji mogućnost da „presudno utječu na sadržaj propisa koje donese zakonodavac Unije” 4 .

3.1.2.Primjena na ovaj predmet

Upravni odbor djeluje u okviru Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR.

Akt koji Upravni odbor treba donijeti akt je koji proizvodi pravne učinke. Predviđeni akt bit će obvezujući na temelju međunarodnog prava u skladu s člancima 59. i 60. Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR.

Predviđenim aktom ne dopunjuje se niti mijenja institucionalni okvir sporazuma.

Stoga je postupovnopravna osnova za predloženu odluku članak 218. stavak 9. UFEU-a.

3.2.Materijalnopravna osnova

3.2.1.Načela

Materijalnopravna osnova za odluku na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a prije svega ovisi o cilju i sadržaju predviđenog akta o kojemu se zauzima stajalište u ime Unije. Ako predviđeni akt ima dva cilja ili elementa te ako se može utvrditi da je jedan od ta dva cilja ili elementa glavni, a drugi samo sporedan, odluka na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a mora se temeljiti na samo jednoj materijalnopravnoj osnovi, naime onoj koju zahtijeva glavni ili prevladavajući cilj ili element.

3.2.2.Primjena na ovaj predmet

Glavni cilj i sadržaj predviđenog akta odnose se na zajedničku trgovinsku politiku.

Stoga je materijalnopravna osnova predložene odluke članak 207. stavak 4. UFEU-a.

3.3.Zaključak

Pravna osnova predložene odluke trebao bi biti članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a.

4.Objava predviđenog akta

Budući da će se aktom Upravnog odbora izmijeniti Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR i njezini prilozi, primjereno ga je nakon donošenja objaviti u Službenom listu Europske unije.

2021/0011 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Upravnom odboru za Carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene te konvencije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR od 14. studenoga 1975. („Konvencija TIR”) odobrena je u ime Europske ekonomske zajednice Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2112/78 5 i stupila je na snagu u Zajednici 20. lipnja 1983. 6

(2)Konsolidirana verzija Konvencije TIR objavljena je kao Prilog Odluci Vijeća 2009/477/EZ, a Komisija u skladu s njom objavljuje buduće izmjene Konvencije u Službenom listu Europske unije uz naznaku datuma stupanja na snagu.

(3)U skladu s člancima 59. i 60. Konvencije TIR Upravni odbor za Konvenciju TIR („Upravni odbor”) može donositi izmjene Konvencije TIR i njezinih priloga dvotrećinskom većinom ugovornih stranaka koje su prisutne i glasuju.

(4)Na svojoj sedamdeset četvrtoj sjednici od 9. do 12. veljače 2021. ili na kasnijoj sjednici Upravni odbor treba donijeti nekoliko izmjena Konvencije TIR i njezinih priloga.

(5)Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Upravnog odbora jer će te izmjene biti obvezujuće za Uniju.

(6)Kako bi se uzela u obzir prethodno donesena izmjena članka 18. Konvencije TIR kojom se povećao broj carinarnica koje mogu biti uključene u prijevoz TIR, potrebno je izmijeniti Prilog 1. Konvenciji TIR i ažurirati izgled inačice 1. i 2. obrasca karneta TIR.

(7)Stajalište koje Unija treba zauzeti u Upravnom odboru stoga bi se trebalo temeljiti na nacrtu izmjena priloženom ovoj Odluci. Time se ne dovodi u pitanje mogućnost da se predstavnici Unije u Upravnom odboru za Konvenciju TIR dogovore o nematerijalnim manjim promjenama nacrta izmjena bez druge odluke Vijeća.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na sedamdeset četvrtoj ili kasnijoj sjednici Upravnog odbora za carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR („Konvencija TIR”) temelji se na nacrtu izmjena koji je priložen ovoj Odluci.

Članak 2.

Stajalište iz članka 1. izražava Komisija. Države članice Unije izražavaju stajalište Unije tijekom službenog glasovanja u Upravnom odboru za Konvenciju TIR, djelujući zajednički u interesu Unije.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama i Komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    „TIR” znači „Transports Internationaux Routiers”, odnosno „Međunarodni cestovni prijevoz”.
(2)    Uredba Vijeća (EEZ) br. 2112/78 od 25. srpnja 1978. o sklapanju Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR (Konvencija TIR) od 14. studenoga 1975. godine iz Ženeve, SL L 252/1.
(3)    U Prilogu ovom prijedlogu dostupan je novi izgled karneta TIR: ako se ne pojavljuje u legiswriteu, provjerite DQC-om.
(4)    Presuda Suda od 7. listopada 2014., Njemačka protiv Vijeća, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, t. 61.–64.
(5)    Uredba Vijeća (EEZ) br. 2112/78 od 25. srpnja 1978. o sklapanju Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR (Konvencija TIR) od 14. studenoga 1975. godine iz Ženeve (SL L 252, 14.9.1978., str. 1.).
(6)    SL L 31, 2.2.1983., str. 13.
Top

Bruxelles, 22.1.2021.

COM(2021) 24 final

PRILOG

Prijedlogu odluke Vijeća

o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Upravnom odboru za Carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene te konvencije


PRILOG

Prilog 1., INAČICA 1., str. 2. korica: Obrazac karneta TIR, „Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR”, br. 5

Umjesto quatre treba stajati huit

Prilog 1., INAČICA 1., str. 3. korica: Obrazac inačice 1. karneta TIR, „Rules regarding the use of the TIR Carnet”, br. 5

Umjesto four treba stajati eight

Prilog 1., INAČICA 1., stranica 5. (bijela) obrasca karneta TIR, Voucher No. 1

Umjesto postojećeg kupona br. 1 treba stajati 1

Prilog 1., INAČICA 1., stranica 6. (zelena) obrasca inačice 1. karneta TIR, Voucher No. 2.

Umjesto postojećeg kupona br. 2 treba stajati 2

Prilog 1., INAČICA 2., str. 2. korica: Obrazac karneta TIR, „Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR”, br. 5

Umjesto quatre treba stajati huit.

Prilog 1., INAČICA br. 2., str. 3. korica: Obrazac inačice 1. karneta TIR, „Rules regarding the use of the TIR Carnet”, br. 5

Umjesto four treba stajati eight

Prilog 1., INAČICA 2., stranica 12. (bijela) obrasca karneta TIR, Voucher No. 1

Umjesto postojećeg kupona br. 1 treba stajati 3

Prilog 1., INAČICA 2., stranica 13. (zelena) obrasca karneta TIR, Voucher No. 2

   Umjesto postojećeg kupona br. 2 treba stajati 4

(1)    Vidjeti stranicu 3. ovog dokumenta.
(2)    Vidjeti stranicu 4. ovog dokumenta.
(3)    Vidjeti stranicu 5. ovog dokumenta.
(4)    Vidjeti stranicu 6. ovog dokumenta.
Top