EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0020

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka

COM/2021/20 final

Bruxelles, 20.1.2021.

COM(2021) 20 final

2021/0008(COD)

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Direktiva (EU) 2016/680 1 (Direktiva o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva) stupila je na snagu 6. svibnja 2016., a države članice morale su je prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 6. svibnja 2018. Njome je stavljena izvan snage i zamijenjena Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP 2 kao opsežnijim i općenitijim instrumentom za zaštitu podataka. Važno je što se primjenjuje i na domaću i na prekograničnu obradu osobnih podataka koju provode nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje (članak 1. stavak 1.).

Na temelju članka 62. stavka 6. Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva od Komisije se zahtijeva da do 6. svibnja 2019. preispita druge pravne akte kojima se uređuje obrada osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe izvršavanja zakonodavstva kako bi se procijenila potreba da se ti akti usklade s Direktivom i kako bi se, prema potrebi, dali prijedlozi za izmjenu tih akata s ciljem osiguravanja dosljednosti zaštite osobnih podataka u okviru Direktive.

Komisija je rezultate svojeg preispitivanja utvrdila u Komunikaciji pod naslovom „Daljnji koraci u usklađivanju nekadašnjeg trećeg stupa pravne stečevine s pravilima o zaštiti podataka” (od 24. lipnja 2020.) 3 , u kojoj se navodi deset pravnih akata koji bi se trebali uskladiti s Direktivom i vremenski raspored za to usklađivanje. Na tom je popisu navedena Okvirna odluka Vijeća 2002/465/PUP o zajedničkim istražnim timovima 4 . Komisija je navela da će predložiti ciljane izmjene te odluke u posljednjem tromjesečju 2020.; to je svrha ovog prijedloga.

Ovo nije inicijativa u okviru Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT).

Dosljednost s postojećim odredbama politike u tom području

Cilj je Prijedloga uskladiti pravila o zaštiti podataka iz Odluke 2002/465/PUP s načelima i pravilima utvrđenima Direktivom o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva kako bi se osigurao čvrst i usklađen okvir za zaštitu podataka u Uniji.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Nije primjenjivo

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Ovaj prijedlog temelji se na članku 16. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Izvorni akt temeljio se na bivšem članku 34. stavku 2. točki (b) bivšeg Ugovora o Europskoj uniji, koji odgovara članku 82. stavku 1. UFEU-a. Međutim, i cilj i sadržaj predložene izmjene jasno su ograničeni na zaštitu osobnih podataka.

U tom je pogledu članak 16. stavak 2. UFEU-a najprimjerenija pravna osnova. Tim se člankom omogućuje donošenje pravila o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka koju provode države članice pri obavljanju aktivnosti u skladu s pravom Unije, kao i pravila o slobodnom kretanju osobnih podataka.

U skladu s člankom 2.a Protokola br. 22 Dansku ne obvezuju pravila utvrđena na temelju članka 16. UFEU-a koja se odnose na obradu osobnih podataka pri provođenju aktivnosti obuhvaćenih područjem primjene poglavlja 4. i 5. glave IV. trećeg dijela UFEU-a. To vrijedi i za Irsku u skladu s člankom 6.a Protokola br. 21.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Samo Unija može donijeti zakonodavni akt o izmjeni Odluke 2002/465/PUP.

Proporcionalnost

Ovaj je prijedlog ograničen na ono što je potrebno za usklađivanje Odluke 2002/465/PUP sa zakonodavstvom Unije o zaštiti osobnih podataka (uključujući Direktivu o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva), a da se ne promijene mehanizmi suradnje među državama članicama za osnivanje zajedničkih istražnih timova. Ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva u skladu s člankom 5. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.

Odabir instrumenta

Za izmjenu Odluke 2002/465/PUP najprikladniji je instrument direktiva.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENA UČINKA

Ex post evaluacije/provjere primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Ovaj prijedlog temelji se na rezultatima Komisijina preispitivanja u skladu s člankom 62. stavkom 6. Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva, kako su predstavljeni u Komunikaciji „Daljnji koraci u usklađivanju nekadašnjeg trećeg stupa pravne stečevine s pravilima o zaštiti podataka”. U toj su komunikaciji navedene točke u pogledu kojih je potrebno usklađivanje. Konkretnije, utvrđena je potreba za pojašnjenjem da je svaka obrada osobnih podataka u skladu s Odlukom 2002/465/PUP dopuštena samo pod uvjetima iz Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva ili Uredbe (EU) 2016/679 5 (Opća uredba o zaštiti podataka), ovisno o tome odvija li se u kontekstu kaznenih ili nekaznenih postupaka. Usklađivanjem bi se trebalo pojasniti da se podaci dobiveni u skladu s Odlukom mogu obrađivati u druge svrhe osim onih za koje su prikupljeni samo pod uvjetima utvrđenima u Direktivi o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva (članak 4. stavak 2. ili članak 9. stavak 1.) ili Općoj uredbi o zaštiti podataka (članak 6.).

Budući da se u njemu predlaže izmjena članka 1. stavka 10. Odluke 2002/465/PUP, ovaj je prijedlog ograničen na ono što je potrebno u skladu s prethodno navedenim točkama.

Savjetovanja s dionicima

Nije primjenjivo

Prikupljanje i primjena stručnog znanja

Komisija je u preispitivanju uzela u obzir studiju provedenu u okviru pilot-projekta o „preispitivanju instrumenata i programa EU-a za prikupljanje podataka s obzirom na temeljna prava” 6 . U toj su studiji navedeni akti Unije obuhvaćeni člankom 62. stavkom 6. Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva te su utvrđene odredbe koje bi moglo biti nužno uskladiti radi zaštite podataka.

Procjena učinka

Učinak ovog prijedloga ograničen je na obradu osobnih podataka koju provode nadležna tijela u kontekstu Odluke 2002/465/PUP. Učinak novih obveza koje proizlaze iz Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva procijenjen je u kontekstu pripremnog rada za tu direktivu. Za ovaj prijedlog stoga nije potrebna posebna procjena učinka.

Primjerenost i pojednostavnjenje propisa

Nije primjenjivo

Temeljna prava

Pravo na zaštitu osobnih podataka utvrđeno je u članku 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i članku 16. UFEU-a. Zaštita podataka usko je povezana i s poštovanjem privatnog i obiteljskog života, koji je zaštićen člankom 7. Povelje.

Ovim se prijedlogom osigurava da svaka obrada osobnih podataka na temelju Odluke 2002/465/PUP podliježe „horizontalnim” načelima i pravilima iz zakonodavstva EU-a o zaštiti podataka, čime se dodatno provodi članak 8. Povelje. Tim zakonodavstvom nastoji se osigurati visoka razina zaštite osobnih podataka i pojasniti da će puna primjena načela i pravila zakonodavstva EU-a o zaštiti podataka na obradu podataka u skladu s Odlukom imati pozitivan učinak na temeljna prava na privatnost i zaštitu podataka.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Nije primjenjivo

5.DRUGI ELEMENTI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Nije primjenjivo

Dokumenti s objašnjenjima (za direktive)

Za ovaj prijedlog nisu potrebni dokumenti s objašnjenjima o prenošenju jer uključuje ciljanu izmjenu jednog članka Odluke 2002/465/PUP.

Detaljno obrazloženje posebnih odredaba prijedloga

Direktivom o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva uspostavlja se pravni okvir u skladu s kojim nadležna tijela obrađuju osobne podatke u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihovo sprečavanje. Člankom 4. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 1. uređuje se obrada osobnih podataka u svrhe različite od onih za koje se ti podaci prikupljaju.

Konkretnije, člankom 1. stavkom 10. Odluke 2002/465/PUP propisuje se da se određeni osobni podaci mogu pod određenim uvjetima obrađivati u svrhe različite od onih za koje su izvorno prikupljeni. Odlukom se prelaze uvjeti iz Direktive o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva te je stoga potrebno uskladiti Odluku s tom direktivom. Člankom 1. ove Direktive mijenja se članak 1. stavak 10. Odluke na sljedeći način:

slučajevi upotrebe osobnih podataka koje prikupljaju zajednički istražni timovi (članak 1. stavak 10. točka (b)) usklađuju se s načelom ograničenja svrhe, kako je uređeno Direktivom o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva; i

briše se članak 1. stavak 10. točke (c) i (d).

U članku 2. utvrđuje se rok za prenošenje ove Direktive.

U članku 3. utvrđuje se datum stupanja na snagu ove Direktive.

U članku 4. propisano je da je Direktiva upućena državama članicama.

2021/0008 (COD)

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP radi njezina usklađivanja s pravilima EU-a o zaštiti osobnih podataka

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 16. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)U skladu s člankom 62. stavkom 6. Direktive (EU) 2016/680 7 Komisija preispituje druge akte prava Unije kojima se uređuje obrada od strane nadležnih tijela u svrhe iz članka 1. stavka 1. te direktive kako bi se procijenila potreba da se usklade s tom direktivom i kako bi se, prema potrebi, dali potrebni prijedlozi za izmjenu tih akata s ciljem osiguravanja dosljednog pristupa zaštiti osobnih podataka unutar područja primjene te direktive. U tom je preispitivanju Okvirna odluka Vijeća 2002/465/PUP 8 utvrđena kao jedan od tih akata koje treba izmijeniti.

(2)Radi dosljednosti i djelotvorne zaštite osobnih podataka obrada osobnih podataka na temelju Okvirne odluke 2002/465/PUP trebala bi biti u skladu s pravilima iz Direktive (EU) 2016/680.

(3)U skladu s člancima 1. i 2. i člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, i ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Direktive te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(4)U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Direktive te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(5)Okvirnu odluku 2002/465/PUP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2018/1725 9 te je on dao mišljenje XX XXXX 10 ,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Okvirna odluka 2002/465/PUP mijenja se kako slijedi:

(1)u članku 1. stavku 10. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b) u druge svrhe u skladu s člankom 4. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/680.”;

(2)u članku 1. stavku 10. točke (c) i (d) brišu se.

Članak 2.

1.Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom najkasnije do [godinu dana nakon donošenja]. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1)    Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).
(2)    Okvirna odluka Vijeća 2008/977/PUP od 27. studenoga 2008. o zaštiti osobnih podataka obrađenih u okviru policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (SL L 350, 30.12.2008., str. 60.).
(3)    COM(2020) 262 final.
(4)    SL L 162, 20.6.2002., str. 1.
(5)    Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(6)

   Pilot-projekt je zatražio Europski parlament, njime je upravljala Komisija, a proveo ga je izvođač (skupina neovisnih stručnjaka). Komisija je izvođača odabrala na temelju kriterija koje je utvrdio Europski parlament. Rezultati projekta odražavaju samo stajališta i mišljenja izvođača te se Komisija ne može smatrati odgovornom ni za kakvu upotrebu navedenih informacija. Rezultati su objavljeni na http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamental-rights-review-eu-data-collectioninstruments-and-programmes . 

(7)    Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).
(8)    Okvirna odluka Vijeća 2002/465/PUP od 13. lipnja 2002. o zajedničkim istražnim timovima (SL L 162, 20.6.2002., str. 1.). 
(9)    Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).
Top