EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0640

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2020.

COM/2020/640 final

Bruxelles, 8.10.2020.

COM(2020) 640 final

2020/0287(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2020.


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Prijedlog se odnosi na nacrt Odluke Vijeća o trećem obroku financijskih doprinosa Europskom razvojnom fondu (ERF) koji države članice trebaju platiti 2020.

U nastavku se navode propisi na temelju kojih se upravlja 11. ERF-om i ostalim još otvorenim ERF-ovima (tj. 8., 9. i 10. ERF-om):

trenutačni Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane („Sporazum o partnerstvu AKP-EU”), kako je zadnje izmijenjen 1 ,

Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2 („Unutarnji sporazum o 11. ERF-u”),

Uredba Vijeća (EU) 2018/1877 o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond 3 („Financijska uredba o 11. ERF-u”).

Navedeni dokumenti sadržavaju višegodišnje obveze država članica u pogledu pružanja financijske potpore riznici ERF-a. U Financijskoj uredbi o 11. ERF-u navodi se da su države članice dužne redovito uplaćivati doprinose u riznicu ERF-a na temelju unaprijed određenih financijskih obveza. Redoviti doprinosi plaćaju se na temelju tehničkih odluka Vijeća u kojima je propisano izvršavanje financijskih obveza o kojima je donesena odluka.

Zbog toga neki naslovi u obrazloženju nisu primjenjivi na pozive za redovite doprinose kao što je ovaj.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

U skladu s člankom 19. stavkom 7. Financijske uredbe o 11. ERF-u odvojeno se utvrđuju iznos kojim upravlja Europska komisija i iznos kojim upravlja Europska investicijska banka (EIB).

U skladu s člankom 46. Financijske uredbe o 11. ERF-u EIB je Europskoj komisiji poslao svoje ažurirane procjene obveza i plaćanja u okviru instrumenata kojima upravlja.

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Financijske uredbe o 11. ERF-u u okviru poziva za doprinose prvo se iskorištavaju raspoloživi iznosi iz prethodnih ERF-ova, jedan za drugim. Stoga se za EIB pozivi za doprinose u ovom prijedlogu odnose na iznose na temelju 10. ERF-a, a za Komisiju na temelju 11. ERF-a.

U skladu s člankom 19. stavkom 5. Financijske uredbe o 11. ERF-u Vijeće o ovom prijedlogu mora odlučiti najkasnije 21 kalendarski dan nakon što ga Europska komisija podnese u ime Europske unije.

Člankom 21. stavkom 1. Financijske uredbe o 11. ERF-u propisuje se da će se od države članice koja obrok doprinosa ne plati u roku zahtijevati plaćanje kamate na neplaćeni iznos; u istom je članku utvrđen i način plaćanja kamata.

2020/0287 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2020.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju potpore Europske unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije 4 (dalje u tekstu „Unutarnji sporazum”), a posebno njegov članak 7.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2018/1877 od 26. studenoga 2018. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond (dalje u tekstu „Financijska uredba o 11. ERF‑u”) 5 , a posebno njezin članak 19. stavak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)U skladu s postupkom utvrđenim u člancima od 19. do 22. Financijske uredbe o 11. ERF-u Europska komisija do 10. listopada 2020. mora podnijeti prijedlog u kojem utvrđuje (a) iznos trećeg obroka doprinosa za 2020., (b) revidirani godišnji doprinos za 2020. ako godišnji iznos odstupa od stvarnih potreba.

(2)U skladu s člankom 46. Financijske uredbe o 11. ERF-u Europska investicijska banka (EIB) poslala je Europskoj komisiji svoje ažurirane procjene obveza i plaćanja u okviru instrumenata kojima upravlja.

(3)U članku 20. stavku 1. Financijske uredbe o 11. ERF-u propisano je da se u okviru poziva na doprinose prvo iskorištavaju iznosi osigurani u prethodnim ERF-ovima. Stoga bi trebalo uputiti poziv za sredstva u okviru 10. ERF-a za EIB i 11. ERF-a za Komisiju.

(4)Odlukom (EU) 2019/1800 6 Vijeće je 24. listopada 2019. na temelju prijedloga Europske komisije donijelo Odluku o utvrđivanju godišnjeg doprinosa država članica ERF-u za 2020. od 4 400 000 000 EUR za Europsku komisiju te 300 000 000 EUR za Europsku investicijsku banku.

(5)U člancima 152. i 153. Sporazuma o povlačenju 7 Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju navodi se da Ujedinjena Kraljevina ostaje sudionica u ERF-u do zaključenja 11. ERF-a i prethodnih nezaključenih ERF-ova; međutim, udio Ujedinjene Kraljevine u opozvanim sredstvima projekata u okviru 10. ERF-a ili prethodnih ERF-ova ne smije se ponovno upotrijebiti.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Pojedinačni doprinosi za Europski razvojni fond koje Europskoj komisiji i Europskoj investicijskoj banci trebaju platiti države članice kao treći obrok za 2020. navedeni su u tablici u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    SL L 317, 15.12.2000., str. 3.
(2)    SL L 210, 6.8.2013., str. 1.
(3)    SL L 307, 3.12.2018., str. 1.–21.
(4)    SL L 210, 6.8.2013., str. 1.
(5)    SL L 307, 3.12.2018., str. 7.–9.
(6)    SL L 274, 24.10.2019., str. 9.–11.
(7)    SL C 384, 12.11.2019.
Top

Bruxelles, 8.10.2020.

COM(2020) 640 final

PRILOG

Prijedlogu
ODLUKE VIJEĆA

o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2020.


PRILOG

DRŽAVE ČLANICE I UJEDINJENA KRALJEVINA

Ključni postotak za 10. ERF

Ključni postotak za 11. ERF

3. obrok za 2020. (EUR)

Ukupno

Komisija

EIB

11. ERF

10. ERF

BELGIJA

3,53

3,24927

32 492 700,00

3 530 000,00

36 022 700,00

BUGARSKA

0,14

0,21853

2 185 300,00

140 000,00

2 325 300,00

ČEŠKA

0,51

0,79745

7 974 500,00

510 000,00

8 484 500,00

DANSKA

2,00

1,98045

19 804 500,00

2 000 000,00

21 804 500,00

NJEMAČKA

20,50

20,57980

205 798 000,00

20 500 000,00

226 298 000,00

ESTONIJA

0,05

0,08635

863 500,00

50 000,00

913 500,00

IRSKA

0,91

0,94006

9 400 600,00

910 000,00

10 310 600,00

GRČKA

1,47

1,50735

15 073 500,00

1 470 000,00

16 543 500,00

ŠPANJOLSKA

7,85

7,93248

79 324 800,00

7 850 000,00

87 174 800,00

FRANCUSKA

19,55

17,81269

178 126 900,00

19 550 000,00

197 676 900,00

HRVATSKA

0,00

0,22518

2 251 800,00

0,00

2 251 800,00

ITALIJA

12,86

12,53009

125 300 900,00

12 860 000,00

138 160 900,00

CIPAR

0,09

0,11162

1 116 200,00

90 000,00

1 206 200,00

LATVIJA

0,07

0,11612

1 161 200,00

70 000,00

1 231 200,00

LITVA

0,12

0,18077

1 807 700,00

120 000,00

1 927 700,00

LUKSEMBURG

0,27

0,25509

2 550 900,00

270 000,00

2 820 900,00

MAĐARSKA

0,55

0,61456

6 145 600,00

550 000,00

6 695 600,00

MALTA

0,03

0,03801

380 100,00

30 000,00

410 100,00

NIZOZEMSKA

4,85

4,77678

47 767 800,00

4 850 000,00

52 617 800,00

AUSTRIJA

2,41

2,39757

23 975 700,00

2 410 000,00

26 385 700,00

POLJSKA

1,30

2,00734

20 073 400,00

1 300 000,00

21 373 400,00

PORTUGAL

1,15

1,19679

11 967 900,00

1 150 000,00

13 117 900,00

RUMUNJSKA

0,37

0,71815

7 181 500,00

370 000,00

7 551 500,00

SLOVENIJA

0,18

0,22452

2 245 200,00

180 000,00

2 425 200,00

SLOVAČKA

0,21

0,37616

3 761 600,00

210 000,00

3 971 600,00

FINSKA

1,47

1,50909

15 090 900,00

1 470 000,00

16 560 900,00

ŠVEDSKA

2,74

2,93911

29 391 100,00

2 740 000,00

32 131 100,00

UJEDINJENA KRALJEVINA

14,82

14,67862

146 786 200,00

14 820 000,00

161 606 200,00

UKUPNO EU-27 I UJEDINJENA KRALJEVINA

100,00

100,00

1 000 000 000,00

100 000 000,00

1 100 000 000,00

Top