EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0639

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2022., godišnji iznos za 2021., prvi obrok za 2021. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2023. i 2024.

COM/2020/639 final

Bruxelles, 8.10.2020.

COM(2020) 639 final

2020/0286(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2022., godišnji iznos za 2021., prvi obrok za 2021. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2023. i 2024.


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Prijedlog obuhvaća:

   gornju granicu doprinosa za 2022.,

   godišnji iznos doprinosa za 2021.,

   iznos prvog obroka doprinosa za 2021.,

   neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za 2023. i 2024.

U nastavku se navode propisi na temelju kojih se upravlja 11. ERF-om i ostalim još otvorenim ERF-ovima (tj. 8., 9. i 10. ERF-om):

trenutačni Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane („Sporazum o partnerstvu AKP-EU”), kako je zadnje izmijenjen 1 ,

Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju pomoći Europske unije na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2 („Unutarnji sporazum o 11. ERF-u”),

Uredba Vijeća (EU) 2018/1877 o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond 3 („Financijska uredba o 11. ERF-u”).

Navedeni dokumenti sadržavaju višegodišnje obveze država članica u smislu pružanja financijske potpore riznici ERF-a. U Financijskoj uredbi o 11. ERF-u navodi se da su države članice dužne redovito uplaćivati doprinose u riznicu ERF-a na temelju unaprijed određenih financijskih obveza. Redoviti doprinosi plaćaju se na temelju tehničkih odluka Vijeća u kojima je propisano izvršavanje financijskih obveza o kojima je donesena odluka.

Zbog toga neki naslovi u obrazloženju nisu primjenjivi na pozive za redovite doprinose kao što je ovaj.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

U skladu s člankom 19. stavkom 7. Financijske uredbe o 11. ERF-u odvojeno se utvrđuju iznos kojim upravlja Europska komisija i iznos kojim upravlja Europska investicijska banka (EIB).

U skladu s člankom 46. Financijske uredbe o 11. ERF-u EIB je Europskoj komisiji poslao svoje ažurirane procjene obveza i plaćanja u okviru instrumenata kojima upravlja.

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Financijske uredbe o 11. ERF-u u okviru poziva za doprinose prvo se iskorištavaju raspoloživi iznosi iz prethodnih ERF-ova, jedan za drugim. Stoga se za EIB pozivi za doprinose u ovom prijedlogu odnose na iznose na temelju 10. ERF-a, a za Komisiju na temelju 11. ERF-a.

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Financijske uredbe o 11. ERF-u Vijeće odlučuje o ovom prijedlogu najkasnije do 15. studenoga.

Člankom 21. stavkom 1. Financijske uredbe o 11. ERF-u propisuje se da će se od države članice koja obrok doprinosa ne plati u roku zahtijevati plaćanje kamate na neplaćeni iznos; u istom je članku utvrđen i način plaćanja kamata.

2020/0286 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2022., godišnji iznos za 2021., prvi obrok za 2021. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2023. i 2024.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju potpore Europske unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020., u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EU, i o dodjeli financijske pomoći za prekomorske zemlje i područja na koje se primjenjuje dio četvrti Ugovora o funkcioniranju Europske unije 4 (dalje u tekstu „Unutarnji sporazum”), a posebno njegov članak 7.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2018/1877 od 26. studenoga 2018. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond (dalje u tekstu „Financijska uredba o 11. ERF‑u”) 5 , a posebno njezin članak 19. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)U skladu s postupkom utvrđenim u člancima od 19. do 22. Financijske uredbe o 11. ERF-u Komisija do 15. listopada 2020. mora podnijeti prijedlog kojim se utvrđuju (a) gornja granica godišnjeg iznosa doprinosa za 2022., (b) godišnji iznos doprinosa za 2021., (c) iznos prvog obroka doprinosa za 2021. i (d) indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za 2023. i 2024.

(2)U skladu s člankom 46. Financijske uredbe o 11. ERF-u Europska investicijska banka (EIB) poslala je Komisiji svoje ažurirane procjene obveza i plaćanja u okviru instrumenata kojima upravlja.

(3)U članku 20. stavku 1. Financijske uredbe o 11. ERF-u propisano je da se u okviru poziva na doprinose prvo iskorištavaju iznosi osigurani u prethodnim ERF-ovima. Stoga bi trebalo uputiti poziv za sredstva u okviru 10. ERF-a za EIB i 11. ERF-a za Komisiju.

(4)U članku 55. Financijske uredbe o 11. ERF-u propisano je da se iznosima iz projekata u okviru 10. ERF-a ili iz drugih prethodnih ERF-ova za koje nisu preuzete obveze u skladu s člankom 1. stavkom 3. Unutarnjeg sporazuma, ili su opozvani u skladu s člankom 1. stavkom 4. Unutarnjeg sporazuma, osim ako Vijeće jednoglasno odluči drukčije, smanjuje taj dio doprinosâ država članica navedenih u članku 1. stavku 2. točki (a) Unutarnjeg sporazuma.

(5)U člancima 152. i 153. Sporazuma o povlačenju 6 Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju navodi se da Ujedinjena Kraljevina ostaje sudionica u ERF-u do zaključenja 11. ERF-a i prethodnih nezaključenih ERF-ova; međutim, udio Ujedinjene Kraljevine u opozvanim sredstvima projekata u okviru 10. ERF-a ili prethodnih ERF-ova ne smije se ponovno upotrijebiti.

(6)Odlukom (EU) 2019/1800 7 Vijeće je 24. listopada 2019. na temelju prijedloga Europske komisije donijelo odluku o utvrđivanju gornje granice godišnjeg doprinosa država članica ERF-u za 2021. na 3 700 000 000 EUR za Europsku komisiju te na 300 000 000 EUR za Europsku investicijsku banku.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Gornja granica za godišnji iznos doprinosa država članica ERF-u za 2022. utvrđena je na 2 800 000 000 EUR. Od tog je iznosa 2 500 000 000 EUR namijenjeno Komisiji, a 300 000 000 EUR Europskoj investicijskoj banci.

Članak 2.

Godišnji iznos doprinosa država članica ERF-u za 2021. utvrđen je na 4 000 000 000 EUR. Od tog je iznosa 3 700 000 000 EUR namijenjeno Komisiji, a 300 000 000 EUR Europskoj investicijskoj banci.

Članak 3.

Pojedinačni doprinosi za Europski razvojni fond koje Europskoj komisiji i Europskoj investicijskoj banci trebaju platiti države članice kao prvi obrok za 2021. navedeni su u tablici u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 4.

Povrat iznosa od 223 000 000 EUR neiskorištenih ili opozvanih sredstava iz projekata u okviru 8. i 9. ERF-a provodi se tako da se smanji plaćanje prvog obroka za 2021., koje je navedeno u članku 3. ove Odluke.

Članak 5.

Indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivani godišnji iznos doprinosa za 2023. utvrđuju se na 1 800 000 000 EUR za Komisiju te na 300 000 000 EUR za EIB, a za 2024. na 1 500 000 000 EUR za Komisiju te na 200 000 000 EUR za EIB.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    SL L 317, 15.12.2000., str. 3.
(2)    SL L 210, 6.8.2013., str. 1.
(3)    SL L 307, 3.12.2018., str. 1.–21.
(4)    SL L 210, 6.8.2013., str. 1.
(5)    SL L 307, 3.12.2018., str. 7.–9.
(6)    SL C 384, 12.11.2019.
(7)    SL L 274, 24.10.2019., str. 9.–11.
Top

Bruxelles, 8.10.2020.

COM(2020) 639 final

PRILOG

Prijedlogu
ODLUKE VIJEĆA

o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2022., godišnji iznos za 2021., prvi obrok za 2021. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za godine 2023. i 2024.


PRILOG

DRŽAVE ČLANICE I UJEDINJENA KRALJEVINA

Ključni postotak za 8./9. ERF

Ključni postotak za 10. ERF

Ključni postotak za 11. ERF

1. obrok za 2021. (EUR)

1. obrok za 2021. (EUR)

EIB

Komisija

Komisija

Komisija

10. ERF

11. ERF

Povrat za 8./9. ERF

11. ERF minus  
povrat za 8./9. ERF

BELGIJA

3,92

3,53

3,24927

2 471 000,00

51 988 320,00

–8 741 600,00

43 246 720,00

BUGARSKA

 

0,14

0,21853

98 000,00

3 496 480,00

0,00

3 496 480,00

ČEŠKA

 

0,51

0,79745

357 000,00

12 759 200,00

0,00

12 759 200,00

DANSKA

2,14

2,00

1,98045

1 400 000,00

31 687 200,00

–4 772 200,00

26 915 000,00

NJEMAČKA

23,36

20,50

20,57980

14 350 000,00

329 276 800,00

–52 092 800,00

277 184 000,00

ESTONIJA

 

0,05

0,08635

35 000,00

1 381 600,00

0,00

1 381 600,00

IRSKA

0,62

0,91

0,94006

637 000,00

15 040 960,00

–1 382 600,00

13 658 360,00

GRČKA

1,25

1,47

1,50735

1 029 000,00

24 117 600,00

–2 787 500,00

21 330 100,00

ŠPANJOLSKA

5,84

7,85

7,93248

5 495 000,00

126 919 680,00

–13 023 200,00

113 896 480,00

FRANCUSKA

24,30

19,55

17,81269

13 685 000,00

285 003 040,00

–54 189 000,00

230 814 040,00

HRVATSKA

 

0,00

0,22518

0,00

3 602 880,00

0,00

3 602 880,00

ITALIJA

12,54

12,86

12,53009

9 002 000,00

200 481 440,00

–27 964 200,00

172 517 240,00

CIPAR

 

0,09

0,11162

63 000,00

1 785 920,00

0,00

1 785 920,00

LATVIJA

 

0,07

0,11612

49 000,00

1 857 920,00

0,00

1 857 920,00

LITVA

 

0,12

0,18077

84 000,00

2 892 320,00

0,00

2 892 320,00

LUKSEMBURG

0,29

0,27

0,25509

189 000,00

4 081 440,00

–646 700,00

3 434 740,00

MAĐARSKA

 

0,55

0,61456

385 000,00

9 832 960,00

0,00

9 832 960,00

MALTA

 

0,03

0,03801

21 000,00

608 160,00

0,00

608 160,00

NIZOZEMSKA

5,22

4,85

4,77678

3 395 000,00

76 428 480,00

–11 640 600,00

64 787 880,00

AUSTRIJA

2,65

2,41

2,39757

1 687 000,00

38 361 120,00

–5 909 500,00

32 451 620,00

POLJSKA

 

1,30

2,00734

910 000,00

32 117 440,00

0,00

32 117 440,00

PORTUGAL

0,97

1,15

1,19679

805 000,00

19 148 640,00

–2 163 100,00

16 985 540,00

RUMUNJSKA

 

0,37

0,71815

259 000,00

11 490 400,00

0,00

11 490 400,00

SLOVENIJA

 

0,18

0,22452

126 000,00

3 592 320,00

0,00

3 592 320,00

SLOVAČKA

 

0,21

0,37616

147 000,00

6 018 560,00

0,00

6 018 560,00

FINSKA

1,48

1,47

1,50909

1 029 000,00

24 145 440,00

–3 300 400,00

20 845 040,00

ŠVEDSKA

2,73

2,74

2,93911

1 918 000,00

47 025 760,00

–6 087 900,00

40 937 860,00

UJEDINJENA KRALJEVINA

12,69

14,82

14,67862

10 374 000,00

234 857 920,00

–28 298 700,00

206 559 220,00

UKUPNO EU-27 I UJEDINJENA KRALJEVINA

100,00

100,00

100,00

70 000 000,00

1 600 000 000,00

–223 000 000,00

1 377 000 000,00

Top