EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0598

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka

COM/2020/598 final

Bruxelles, 24.9.2020.

COM(2020) 598 final

2020/0276(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Vijeće je 7. srpnja 2020. donijelo mandat 1 kojim ovlašćuje Europsku komisiju da otvori pregovore o novom protokolu uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka i mogućem produljenju važećeg Protokola uz taj sporazum, koji prestaje važiti 13. listopada 2020.

U mandatu je utvrđeno da bi, ako pregovori o novom protokolu uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka potraju dulje od očekivanog 2 , a kako bi se izbjegao znatan prekid ribolovnih aktivnosti, Komisija trebala nastojati s Vladom Cookovih Otoka postići dogovor o produljenju važećeg Protokola 3 za ograničeno razdoblje, po mogućnosti ne dulje od jedne godine, te istodobno pokušavati postići dogovor o novom protokolu u skladu s ciljevima utvrđenima u mandatu.

Tijekom prvog kruga pregovora (16. srpnja 2020.) pregovarači Unije i Cookovih Otoka usuglasili su se da će, s obzirom na to da je riječ o složenim pregovorima, za njihovo dovršenje biti potrebno nekoliko krugova. Stoga su se stranke usuglasile o produljenju važećeg Protokola za razdoblje od najviše godinu dana, u skladu s opcijom predviđenom u mandatu Vijeća. To je produljenje utvrđeno u Sporazumu u obliku razmjene pisama, koji je parafiran 29. srpnja 2020. u Bruxellesu i Rarotongi (Cookovi Otoci).

Kako bi se izbjegao prekid ribolovnih aktivnosti za flotu Unije koja obavlja ribolovne aktivnosti u vodama Cookovih Otoka, potrebno je da se odluka Vijeća o odobrenju Sporazuma u obliku razmjene pisama donese pravodobno kako bi stranke mogle potpisati Sporazum prije 13. listopada 2020., kad postojeći Protokol prestaje važiti.

Komisija na temelju toga predlaže da Vijeće odobri potpisivanje i privremenu primjenu te razmjene pisama kojom se omogućuje produljenje postojećeg Protokola za razdoblje od najviše godinu dana.

Cilj je protokola dodijeliti ribolovne mogućnosti plovilima Unije u vodama Cookovih Otoka u skladu sa znanstvenim savjetima te preporukama Komisije za ribarstvo zapadnog i središnjeg Pacifika (WCPFC), u granicama raspoloživog viška. Cilj Protokola je i jačanje suradnje između Unije i Cookovih Otoka radi uspostavljanja partnerskog okvira za razvoj politike održivog ribarstva i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Cookovih Otoka u interesu obiju stranaka.

Važećim Protokolom između Unije i Cookovih Otoka floti Unije dopušteno je loviti tunu u vodama Cookovih Otoka, u okviru indikativnih godišnjih ribolovnih mogućnosti od 7 000 tona.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u tom području

U skladu s prioritetima reformirane ribarstvene politike 4 novim će se protokolom plovilima Unije osigurati ribolovne mogućnosti u vodama Cookovih Otoka na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta i poštujući preporuke WCPFC-a. Protokol Uniji i Cookovim Otocima omogućuje snažniju suradnju u području promicanja odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u vodama Cookovih Otoka te podupiranje rada Vlade Cookovih Otoka na razvoju njezina ribarstva, u interesu obiju stranaka.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Pregovori o novom protokolu o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu, koji obuhvaćaju predloženo produljenje, vode se u okviru vanjskog djelovanja Unije prema afričkim, karipskim i pacifičkim državama (države AKP-a), posebno uzimajući u obzir ciljeve Unije u pogledu poštovanja demokratskih načela i ljudskih prava.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Odabrana pravna osnova jest Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2., kojim je uspostavljena zajednička ribarstvena politika, i članak 218. stavak 5. o postupku potpisivanja sporazuma između Unije i trećih zemalja.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Prijedlog je u isključivoj nadležnosti Europske unije.

Proporcionalnost

Prijedlog je proporcionalan cilju uspostave okvira za zakonsko, okolišno, gospodarsko i društveno upravljanje ribolovnim aktivnostima koje provode plovila Unije u vodama trećih zemalja, kako je utvrđen člankom 31. Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Prijedlog je u skladu s tim odredbama i s odredbama o financijskoj pomoći trećim zemljama utvrđenima u članku 32. te uredbe.

Jednogodišnje produljenje okvira utvrđenog u Protokolu koji prestaje važiti 13. listopada 2020. u skladu je s pregovorima u cilju osiguranja kontinuiteta ribolovnih aktivnosti flote Unije koja obavlja ribolov u vodama Cookovih Otoka.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENA UČINKA

Ex post evaluacije/provjere primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Provedeno je savjetovanje sa zainteresiranim stranama pri ocjenjivanju Protokola za razdoblje 2016.–2020. Na tehničkim sastancima provedeno je i savjetovanje sa stručnjacima država članica. Ta su savjetovanja dovela do zaključka da postoji interes za obnovom Protokola o partnerstvu u ribarstvu s Cookovim Otocima. Ovaj Prijedlog o produljenju Protokola jedna je od faza u postupku pregovora o njegovoj obnovi.

Savjetovanja s dionicima

U okviru evaluacije provedeno je savjetovanje s državama članicama, predstavnicima industrije, međunarodnim organizacijama civilnog društva te tijelima nadležnima za ribarstvo i civilnim društvom Cookovih Otoka. Održana su savjetovanja i u okviru Savjetodavnog vijeća za otvoreno more.

Prikupljanje i primjena stručnog znanja

U skladu s člankom 31. stavkom 10. Uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici Komisija je ex ante i ex post evaluaciju povjerila neovisnom konzultantu.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Godišnji financijski doprinos Europske unije iznosi 700 000 EUR, a obuhvaća sljedeće:

(a)godišnji iznos za pristup ribolovnim resursima za kategorije predviđene Protokolom, utvrđen na 350 000 EUR za vrijeme trajanja produljenja Protokola;

(b)potporu razvoju sektorske ribarstvene politike Cookovih Otoka u iznosu od 350 000 EUR godišnje tijekom čitavog trajanja Protokola. Ta je potpora u skladu s nacionalnom politikom Cookovih Otoka u području održivog upravljanja njihovim morskim ribolovnim resursima tijekom cijelog trajanja Protokola.

Godišnji iznos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i plaćanje utvrđuje se u okviru godišnjeg proračunskog postupka, uključujući pričuvnu liniju za protokole koji nisu stupili na snagu na početku godine 5 .

U razmjeni pisama o produljenju utvrđeno je razmjerno umanjenje u slučaju da pregovori o obnovi Protokola dovedu do njegova potpisivanja i, slijedom toga, stupanja na snagu prije isteka godišnjeg produljenja na koje se primjenjuje razmjena pisama.

5.DRUGI ELEMENTI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Mehanizmi praćenja utvrđeni su u Protokolu čije je produljenje predmet razmjene pisama.

2020/0276 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka 6 („Sporazum”), odobren Uredbom Vijeća (EU) 2017/418 7 , stupio je na snagu 10. svibnja 2017. Protokol o provedbi Sporazuma („Protokol”) privremeno se primjenjivao od 14. listopada 2016. 8 tijekom razdoblja od četiri godine.

(2)Protokol prestaje važiti 13. listopada 2020.

(3)Vijeće je 7. srpnja 2020. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s Cookovim Otocima o sklapanju novog protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu.

(4)Do dovršetka pregovora o obnovi Protokola Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila Sporazum u obliku razmjene pisama o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih otoka za razdoblje od najviše godinu dana. Pregovori su uspješno zaključeni parafiranjem razmjene pisama 29. srpnja 2020.

(5)Cilj je Sporazuma u obliku razmjene pisama Uniji i Cookovim Otocima omogućiti nastavak suradnje radi promicanja politike održivog ribarstva i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u vodama Cookovih Otoka, a plovilima Unije omogućiti obavljanje ribolovnih aktivnosti u tim vodama.

(6)Stoga bi Sporazum u obliku razmjene pisama trebalo potpisati u ime Unije, podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(7)Kako bi se osigurao kontinuitet ribolovnih aktivnosti plovila Unije u vodama Cookovih Otoka, Sporazum u obliku razmjene pisama trebalo bi privremeno primjenjivati,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potpisivanje Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazumom o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka, koji prestaje važiti 13. listopada 2020., (dalje u tekstu „Sporazum u obliku razmjene pisama”) odobrava se u ime Unije, podložno kasnijem sklapanju tog Sporazuma.

Tekst Sporazuma u obliku razmjene pisama priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Glavno tajništvo Vijeća izdaje za osobu ili osobe koje odredi pregovarač Sporazuma u obliku razmjene pisama punomoć za potpisivanje Sporazuma u obliku razmjene pisama, podložno njegovu sklapanju.

Članak 3.

Sporazum u obliku razmjene pisama se, u skladu s njegovom točkom 6., privremeno primjenjuje od 14. listopada 2020. ili drugog datuma nakon potpisivanja do njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.    OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.    Naslov prijedloga/inicijative

Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka, koji prestaje važiti 13. listopada 2020.

1.2.    Predmetna područja politike

11 – Pomorstvo i ribarstvo

11.03 – Obvezni doprinosi regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom (RFMO) i drugim međunarodnim organizacijama i sporazumima o održivom ribarstvu (SFPA)

11.03.01 – Uspostava okvira upravljanja za ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja

1.3.    Prijedlog/inicijativa odnosi se na:

 novo djelovanje 

 novo djelovanje nakon pilot-projekta/pripremnog djelovanja 9  

X produženje postojećeg djelovanja 

 spajanje ili preusmjeravanje jednog ili više djelovanja u drugo/novo djelovanje 

1.4.    Ciljevi

1.4.1.    Opći ciljevi

Pregovaranje i sklapanje SFPA-a s trećim zemljama u skladu je s općim ciljem da se ribarskim plovilima Unije omogući pristup ribolovnim zonama trećih zemalja te da se s tim zemljama razvije partnerstvo radi unapređenja održivog iskorištavanja ribolovnih resursa izvan voda Unije.

SFPA-ima se osigurava i dosljednost između načela kojima se uređuje zajednička ribarstvena politika i obveza iz drugih politika Unije (održivo iskorištavanje resursa trećih zemalja, suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (ribolov NNN), integracija partnerskih zemalja u globalnu ekonomiju te bolje upravljanje ribarstvom na političkoj i financijskoj razini).

1.4.2.    Posebni ciljevi

Posebni cilj

Doprinijeti održivom ribarstvu izvan voda Unije, osigurati prisutnost Unije na otvorenome moru i zaštititi interese Unijina sektora ribarstva i potrošača pregovaranjem i sklapanjem SFPA-a s obalnim državama, u skladu s drugim politikama Unije.

Predmetne aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

Pomorstvo i ribarstvo, u cilju uspostave okvira upravljanja za ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja (SFPA) (proračunska linija 11.03.01).

1.4.3.    Očekivani rezultati i učinak

Navesti očekivane učinke prijedloga/inicijative na ciljane korisnike/skupine.

Produljenjem protokola uz postojeći SFPA izbjegava se prekid ribolovnih aktivnosti plovila Unije nakon prestanka važenja Protokola 13. listopada 2020. Na snazi je najduže godinu dana, do završetka pregovora o obnovi Protokola.

Protokolom se omogućuje uspostava okvira za strateško partnerstvo u ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka. Protokolom će se doprinijeti i boljem upravljanju i očuvanju ribolovnih resursa s pomoću financijske (sektorske) potpore provedbi programa donesenih na nacionalnoj razini partnerske zemlje, posebno onih u području praćenja i suzbijanja nezakonitog ribolova i potpore artizanalnom ribolovu.

1.4.4.    Pokazatelji uspješnosti

Navesti pokazatelje za praćenje napretka i postignuća

Stopa iskorištenosti ribolovnih mogućnosti (godišnji postotak iskorištenih odobrenja za ribolov u odnosu na raspoloživost u okviru Protokola).

Podaci o ulovima (prikupljanje i analiza) i trgovačka vrijednost Sporazuma.

Doprinos zapošljavanju i dodanoj vrijednosti u Uniji te stabilizaciji tržišta Unije (na ukupnoj razini s ostalim SFPA-ima).

Doprinos poboljšanju istraživanja, praćenja i kontrole ribolovnih aktivnosti partnerske zemlje i razvoju njezina sektora ribarstva, u prvom redu artizanalnog ribolova.

1.5.    Osnova prijedloga/inicijative

1.5.1.    Zahtjevi koje treba ispuniti u kratkoročnom ili dugoročnom razdoblju, uključujući detaljan vremenski plan provedbe inicijative

Novi Protokol trebao bi se privremeno primjenjivati od datuma njegova potpisivanja 14. listopada 2020. ili bilo kojeg kasnijeg datuma nakon njegova potpisivanja kako bi se izbjeglo prekidanje obavljanja ribolovnih aktivnosti u okviru važećeg Protokola.

1.5.2.    Dodana vrijednost sudjelovanja Unije (može proizlaziti iz različitih čimbenika, npr. prednosti koordinacije, pravne sigurnosti, veće djelotvornosti ili komplementarnosti). Za potrebe ove točke „dodana vrijednost sudjelovanja Unije” vrijednost je koja proizlazi iz intervencije Unije i predstavlja dodatnu vrijednost u odnosu na vrijednost koju bi države članice inače ostvarile same.

Ako Unija ne sklopi novi protokol, plovila Unije više neće moći obavljati svoje ribolovnih aktivnosti jer Sporazum sadržava odredbu o zabrani ribolovnih aktivnosti koje se obavljaju izvan okvira definiranog protokolom uz Sporazum. Sudjelovanje Unije stoga ima jasnu dodanu vrijednost za flotu Unije za ribolov na otvorenome moru. Protokolom se osigurava i okvir za pojačanu suradnju Unije i Cookovih Otoka.

1.5.3.    Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

Na osnovi analize potencijalnih ulova u ribolovnoj zoni Cookovih Otoka, raspoloživih procjena i znanstvenih savjeta stranke su utvrdile referentnu tonažu od 7 000 tona godišnje za tunu i tuni slične vrste te ribolovne mogućnosti za 4 tunolovaca plivaričara. Sektorskom potporom uzimaju se u obzir potrebe za izgradnjom kapaciteta tijela Cookovih Otoka nadležnih za ribarstvo i prioriteti nacionalne ribarstvene strategije u području ribarstva, među ostalim znanstveno istraživanje i inicijative kontrole i praćenja ribarstva.

1.5.4.    Usklađenost s višegodišnjim financijskim okvirom i moguće sinergije s drugim prikladnim instrumentima

Sredstva predviđena za financijski doprinos za pristup u okviru SFPA-a u državnom proračunu Cookovih Otoka čine nenamjenske prihode. Međutim sredstva namijenjena sektorskoj potpori dodjeljuju se (uglavnom uvrštenjem u zakon o godišnjem proračunu) ministarstvu nadležnom za ribarstvo jer je to uvjet za sklapanje i praćenje SFPA-a. Ta su financijska sredstva kompatibilna s drugim izvorima financiranja iz drugih međunarodnih fondova za provođenje projekata i/ili programa koji se provode u ribarstvu na nacionalnoj razini.

1.5.5.    Ocjena različitih dostupnih mogućnosti financiranja, uključujući mogućnost preraspodjele

Nije primjenjivo.

Trajanje i financijski učinak prijedloga/inicijative

X Ograničeno trajanje

   na snazi od 2020. do 2022.

X    financijski učinak u 2020. za odobrena sredstva za preuzete obveze i od 2020. do 2022. za odobrena sredstva za plaćanje

 Neograničeno trajanje

provedba s početnim razdobljem od GGGG do GGGG

nakon čega slijedi redovna provedba.

Predviđeni načini upravljanja 10  

X Izravno upravljanje koje provodi Komisija

X putem svojih službi, uključujući osoblje u delegacijama Unije

◻ putem izvršnih agencija

 Podijeljeno upravljanje s državama članicama

 Neizravno upravljanje povjeravanjem zadaća izvršenja proračuna:

◻ trećim zemljama ili tijelima koja su one odredile

◻ međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti)

◻ EIB-u i Europskom investicijskom fondu

◻ tijelima iz članaka 70. i 71. Financijske uredbe

◻ tijelima javnog prava

◻ tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj daju odgovarajuća financijska jamstva

◻ tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva

◻ osobama kojima je povjerena provedba određenih djelovanja u području ZVSP-a u skladu s glavom V. UEU-a i koje su navedene u odgovarajućem temeljnom aktu.

Ako je navedeno više načina upravljanja, potrebno je pojasniti u odjeljku „Napomene”.

Napomene

2.    MJERE UPRAVLJANJA

2.1.    Pravila praćenja i izvješćivanja

Navesti učestalost i uvjete.

Komisija (Glavna uprava za pomorstvo i ribarstvo, GU MARE, u suradnji sa svojim atašeom u toj regiji (Fidži)) osigurava redovito praćenje provedbe Protokola, posebno u pogledu podataka o ulovima, načina na koji subjekti iskorištavaju ribolovne mogućnosti i poštovanja uvjeta za dodjelu sektorske potpore.

Osim toga, SFPA-om je predviđen najmanje jedan godišnji sastanak Zajedničkog odbora na kojem se Komisija i Vlada Cookovih Otoka međusobno obavješćuju o provedbi Sporazuma i Protokola te, prema potrebi, prilagođavaju programsko planiranje i, ako je to primjenjivo, financijski doprinos.

2.2.    Sustavi upravljanja i kontrole

2.2.1.    Obrazloženje načina upravljanja, mehanizama provedbe financiranja, načina plaćanja i predložene strategije kontrole

Utvrđeno je da postoji rizik da vlasnici plovila Unije ne iskoriste ribolovne mogućnosti u dovoljnoj mjeri ili da Cookovi Otoci kasno ili nedovoljno iskoriste sredstva namijenjena financiranju ribarstvene politike.

2.2.2.    Informacije o utvrđenim rizicima i uspostavljenim sustavima unutarnje kontrole za ublažavanje rizika

Predviđen je pojačan dijalog o programskom planiranju i provedbi sektorske politike utvrđene u Sporazumu i Protokolu. Osim toga, jedna od metoda kontrole jest i zajednička analiza rezultata.

Nadalje, Sporazumom i Protokolom predviđene su posebne odredbe o njihovoj suspenziji, pod određenim uvjetima i u određenim okolnostima.


2.2.3.    Procjena i obrazloženje troškovne učinkovitosti kontrola (omjer troškova kontrole i vrijednosti sredstava kojima se upravlja) i procjena očekivane razine rizika od pogreške (pri plaćanju i pri zaključenju)

2.3.    Mjere za sprečavanje prijevara i nepravilnosti

Navesti postojeće ili predviđene mjere za sprečavanje i zaštitu, npr. iz strategije za borbu protiv prijevara.

Komisija se obvezuje uspostaviti politički dijalog i redovitu koordinaciju s Vladom Cookovih Otoka u cilju poboljšanja upravljanja Sporazumom i Protokolom i unapređenja doprinosa Unije održivom upravljanju resursima. Svaka isplata koju Komisija izvrši u okviru SFPA-a podliježe uobičajenim proračunskim i financijskim pravilima i postupcima Komisije. Prije svega, potrebno je u cijelosti identificirati račun trećih zemalja na koji se uplaćuje financijski doprinos. Protokolom je utvrđeno da se financijski doprinos uplaćuje na nominativni bankovni račun Vlade u Cookovim Otocima.

3.    PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.    Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunske linije rashoda na koje prijedlog/inicijativa ima učinak

Postojeće proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

Proračunska linija

Vrsta rashoda

Doprinos

Broj  

dif./nedif 11 .

zemalja EFTA-e 12

zemalja kandidatkinja 13

trećih zemalja

u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

11.03.01

Uspostava okvira upravljanja za ribolovne aktivnosti koje obavljaju ribarska plovila Unije u vodama trećih zemalja (SFPA)

Dif.

NE

NE

NE

NE

Zatražene nove proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

Proračunska linija

Vrsta rashoda

Doprinos

Broj  

dif./nedif.

zemalja EFTA-e

zemalja kandidatkinja

trećih zemalja

u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

[XX YY YY YY]

DA/NE

DA/NE

DA/NE

DA/NE

3.2.    Procijenjeni financijski učinak prijedloga na odobrena sredstva

3.2.1.    Sažetak procijenjenog učinka na odobrena sredstva za poslovanje

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena sredstva za poslovanje.

X    Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća odobrena sredstva za poslovanje:

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog 
okvira

Broj

2.

Održivi rast: prirodni resursi

Glavna uprava: MARE

2020.

2021.

UKUPNO

•Odobrena sredstva za poslovanje

Proračunska linija 14 11.0301

Obveze

(1a)

0,700

0,700

Plaćanja

(2a)

0,350

0,350

0,700

Proračunska linija

Obveze

(1b)

Plaćanja

(2b)

Administrativna odobrena sredstva koja se financiraju iz omotnice za posebne programe 15  

Proračunska linija

(3)

UKUPNA odobrena sredstva 
za GU MARE

Obveze

=1a+1b+3

Plaćanja

=2a+2b

+3

 UKUPNA odobrena sredstva za poslovanje

Obveze

(4)

0,700

0,700

Plaćanja

(5)

0,350

0,350

0,700

• UKUPNA administrativna odobrena sredstva koja se financiraju iz omotnice za posebne programe

(6)

UKUPNA odobrena sredstva  
iz NASLOVA 2.  
višegodišnjeg financijskog okvira

Obveze

=4+6

0,700

0,700

Plaćanja

=5+6

0,350

0,350

0,700

Ako prijedlog/inicijativa utječe na više od jednog naslova za poslovanje, ponovite prethodni odjeljak:

• UKUPNA odobrena sredstva za poslovanje (svi naslovi za poslovanje)

Obveze

(4)

Plaćanja

(5)

• UKUPNA administrativna odobrena sredstva koja se financiraju iz omotnice za posebne programe (svi naslovi za poslovanje)

(6)

UKUPNA odobrena sredstva 
iz NASLOVA 1.–4. 
višegodišnjeg financijskog okvira 
(referentni iznos)

Obveze

=4+6

0,700

0,700

Plaćanja

=5+6

0,350

0,350

0,700

Naslov višegodišnjeg financijskog 
okvira

5.

„Administrativni rashodi”

U ovaj se dio unose „administrativni proračunski podaci”, koji se najprije unose u prilog zakonodavnom financijskom izvještaju (Prilog V. internim pravilima), koji se učitava u sustav DECIDE za potrebe savjetovanja među službama.

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

2020.

2021.

UKUPNO

Glavna uprava: MARE

• Ljudski resursi

• Ostali administrativni rashodi

UKUPNO DG MARE

Odobrena sredstva

UKUPNA odobrena sredstva 
iz NASLOVA 5. 
višegodišnjeg financijskog okvira 

(ukupne obveze = ukupna plaćanja)

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

2020.

2021.

UKUPNO

UKUPNA odobrena sredstva 
iz NASLOVA 1.–5. 
višegodišnjeg financijskog okvira 

Obveze

0,700

0,700

Plaćanja

0,350

0,350

0,700

3.2.2.    Procijenjeni rezultati financirani odobrenim sredstvima za poslovanje

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Navesti ciljeve i rezultate

2019.

2020.

2021.

UKUPNO

Vrsta 16

Prosječni trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Trošak

Broj

Ukupni broj

Ukupni trošak

POSEBNI CILJ br. 1 17 ...

— Pristup

Godišnji

0,350

0,350

4,125

61.625

— Sektorska potpora

Godišnji

0,350

0,350

— Rezultat

Međuzbroj za posebni cilj br. 1

0,700

0,700

POSEBNI CILJ br. 2...

— Rezultat

Međuzbroj za posebni cilj br. 2

UKUPNO

0,700

0,700

3.2.3.    Sažetak procijenjenog učinka na administrativna odobrena sredstva

X    Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna administrativna odobrena sredstva.

   Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća administrativna odobrena sredstva:

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina 
N 18

Godina 
N+1

Godina 
N+2

Godina 
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

UKUPNO

NASLOV 5. 
višegodišnjeg financijskog okvira

Ljudski resursi

Ostali administrativni rashodi

Međuzbroj za NASLOV 5. 
višegodišnjeg financijskog okvira

Izvan NASLOVA 5. 19  
višegodišnjeg financijskog okvira

Ljudski resursi

Ostali administrativni 
rashodi

Međuzbroj 
izvan NASLOVA 5. 
višegodišnjeg financijskog okvira

UKUPNO

Potrebna odobrena sredstva za ljudske resurse i ostale administrativne rashode pokrit će se odobrenim sredstvima glavne uprave koja su već dodijeljena za upravljanje djelovanjem i/ili su preraspodijeljena unutar glavne uprave te, prema potrebi, dodatnim sredstvima koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

3.2.3.1.    Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa

X    Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi.

   Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:

Procjenu navesti u ekvivalentima punog radnog vremena

Godina 
N

Godina 
N+1

Godina N+2

Godina N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

• Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeno osoblje)

XX 01 01 01 (sjedište i predstavništva Komisije)

XX 01 01 02 (delegacije)

XX 01 05 01/11/21 (neizravno istraživanje)

10 01 05 01/11 (izravno istraživanje)

Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPRV) 20

XX 01 02 01 (UO, UNS, UsO iz „globalne omotnice”)

XX 01 02 02 (UO, LO, UNS, UsO i MSD u delegacijama)

XX 01 04 yy  21

– u sjedištima

– u delegacijama

XX 01 05 02/12/22 (UO, UNS, UsO – neizravno istraživanje)

10 01 05 02/12 (UO, UNS, UsO – izravno istraživanje)

Druge proračunske linije (navesti)

UKUPNO

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.

Potrebe za ljudskim resursima pokrit će se osobljem glavne uprave kojemu je već povjereno upravljanje djelovanjem i/ili koje je preraspoređeno unutar glavne uprave te, prema potrebi, resursima koji se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje

Provedba Protokola (plaćanja, pristup plovila Unije vodama Cookovih Otoka, obrada odobrenja za ribolov), priprema i praćenje sastanaka Zajedničkog odbora, priprema obnove Protokola, vanjska evaluacija, zakonodavni postupci, pregovori.

Vanjsko osoblje

Provedba Protokola: kontaktiranje s tijelima Cookovih Otoka u pogledu pristupa plovila Unije vodama Cookovih Otoka, obrada odobrenja za ribolov, priprema i praćenje sastanaka Zajedničkog odbora te provedba sektorske potpore.

3.2.4.    Usklađenost s aktualnim višegodišnjim financijskim okvirom

U prijedlogu/inicijativi:

X    može se u potpunosti financirati preraspodjelom unutar relevantnog naslova višegodišnjeg financijskog okvira (VFO).

To se odnosi na upotrebu pričuvne linije (poglavlje 40.).

   zahtijeva upotrebu nedodijeljene razlike u okviru relevantnog naslova VFO-a i/ili upotrebu posebnih instrumenata kako su definiranih u Uredbi o VFO-u.

Objasniti što je potrebno te navesti predmetne naslove i proračunske linije, odgovarajuće iznose te instrumente čija se upotreba predlaže.

   zahtijeva reviziju VFO-a.

Objasniti što je potrebno te navesti predmetne naslove i proračunske linije te odgovarajuće iznose.

3.2.5.    Doprinos trećih strana

U prijedlogu/inicijativi:

X    ne predviđa se sudjelovanje trećih strana u sufinanciranju.

   predviđa se sudjelovanje trećih strana u sufinanciranju prema sljedećoj procjeni:

Odobrena sredstva u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina 
N 22

Godina 
N+1

Godina 
N+2

Godina 
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

Ukupno

Navesti tijelo koje sudjeluje u financiranju 

UKUPNO sufinancirana odobrena sredstva

 3.3.    Procijenjeni učinak na prihode

X    Prijedlog/inicijativa nema financijski učinak na prihode.

   Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski učinak:

   na vlastita sredstva

   na ostale prihode

navesti jesu li prihodi namijenjeni proračunskim linijama rashoda    

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Proračunska linija prihoda:

Odobrena sredstva dostupna za tekuću financijsku godinu

Učinak prijedloga/inicijative 23

Godina 
N

Godina 
N+1

Godina 
N+2

Godina 
N+3

Unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja učinka (vidjeti točku 1.6.)

Članak ………….

Za namjenske prihode navesti odgovarajuće proračunske linije rashoda.

Ostale napomene (npr. metoda/formula za izračun učinka na prihode ili druge informacije)

(1)    Odluka Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o novom protokolu uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka i mogućem produljenju važećeg protokola uz taj sporazum (ST 8848/20).
(2)    Posebno zbog posljedica povezanih s trenutačnom sanitarnom situacijom u svijetu uzrokovanom pandemijom bolesti COVID-19.
(3)    Protokol o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka (SL L 131, 20.5.2016., str. 10.).
(4)    SL L 354, 28.12.2013., str. 22.
(5)    U skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima (2013/C 373/01).
(6)    SL L 131, 20.5.2016., str. 3.
(7)    Odluka Vijeća (EU) 2017/418 od 28. veljače 2017. o sklapanju u ime Europske unije Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka te Protokola o provedbi uz navedeni sporazum (SL L 64, 10.3.2017, str. 1.).
(8)    SL L 289, 25.10.2016., str. 1.
(9)    Kako je navedeno u članku 58. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.
(10)    Informacije o načinima upravljanja i upućivanja na Financijsku uredbu dostupni su na internetskim stranicama BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(11)    Dif. = diferencirana odobrena sredstva; nedif. = nediferencirana odobrena sredstva.
(12)    EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine.
(13)    Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalni kandidati sa zapadnog Balkana.
(14)    Prema službenoj proračunskoj nomenklaturi.
(15)    Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravno istraživanje, izravno istraživanje.
(16)    Rezultati se odnose na proizvode i usluge koji se isporučuju (npr.: broj financiranih studentskih razmjena, kilometri izgrađenih prometnica itd.).
(17)    Kako je opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni ciljevi…”.
(18)    Godina N je godina početka provedbe prijedloga/inicijative. Umjesto „N” upisati predviđenu prvu godinu provedbe (na primjer: 2021.). Isto vrijedi i za ostale godine.
(19)    Tehnička i/ili administrativna pomoć i rashodi za potporu provedbi programa i/ili djelovanja EU-a (prijašnje linije „BA”), neizravno istraživanje, izravno istraživanje.
(20)    UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama.
(21)    U okviru gornje granice za vanjsko osoblje iz odobrenih sredstava za poslovanje (prijašnje linije „BA”).
(22)    Godina N je godina početka provedbe prijedloga/inicijative. Umjesto „N” upisati predviđenu prvu godinu provedbe (na primjer: 2021.). Isto vrijedi i za ostale godine.
(23)    Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine, pristojbe na šećer) navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, to jest bruto iznosi nakon odbitka od 20 % na ime troškova naplate.
Top

Bruxelles, 24.9.2020.

COM(2020) 598 final

PRILOG

Prijedlogu ODLUKE VIJEĆA

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka


Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka o produljenju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka

Pismo Europske unije 

Poštovani/Poštovana,

čast mi je potvrditi da smo postigli dogovor o sljedećem privremenom aranžmanu radi produljenja Protokola koji je trenutačno na snazi (u razdoblju od 14. listopada 2016. do 13. listopada 2020.), dalje u tekstu „Protokol”, o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka dok se ne dovrše pregovori o obnovi Protokola.

U tom su kontekstu Europska unija i Vlada Cookovih Otoka dogovorile sljedeće:

(1)Od 14. listopada 2020., ili bilo kojeg kasnijeg datuma nakon potpisivanja ove razmjene pisama, aranžman koji se primjenjuje tijekom posljednje godine Protokola produljuje se pod istim uvjetima za razdoblje od najviše godinu dana.

(2)Financijski doprinos Unije za pristup plovila vodama Cookovih Otoka na temelju produljenja odgovara godišnjem iznosu iz članka 2. Protokola. Isplaćuje se u jednom obroku najkasnije tri mjeseca od datuma početka privremene primjene ove razmjene pisama.

(3)Iznos godišnje sektorske potpore u okviru ovog Sporazuma o produljenju iznosi 350 000 EUR. Zajednički odbor iz članka 6. Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu odobrava programsko planiranje tog iznosa u skladu s člankom 3. Protokola najkasnije četiri mjeseca od datuma početka primjene ove razmjene pisama. Uvjeti iz članka 3. Protokola o provedbi i plaćanjima sektorske potpore primjenjuju se mutatis mutandis.

(4)Ako pregovori o obnovi Protokola dovedu do njegova potpisivanja i, slijedom toga, njegove primjene prije datuma isteka jednogodišnjeg razdoblja iz točke 1., plaćanje financijskog doprinosa iz točaka 2. i 3. umanjit će se pro rata temporis. Već isplaćen odgovarajući iznos oduzet će se od prvog financijskog doprinosa koji treba platiti na temelju novog protokola.

(5)Tijekom razdoblja primjene ovog sporazuma o produljenju povlastice za ribolov dodjeljivat će se u granicama utvrđenima u Protokolu, podložno pristojbama ili predujmovima koji odgovaraju onima utvrđenima u odjeljku 5. Priloga 1. Protokolu za zadnju godinu primjene Protokola.

(6)Ova se razmjena pisama privremeno primjenjuje od 14. listopada 2020. ili bilo kojeg kasnijeg datuma nakon njezina potpisivanja do njezina stupanja na snagu. Ona stupa na snagu na dan kad se stranke međusobno obavijeste o dovršetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

Bio bih Vam zahvalan / Bila bih vam zahvalna ako biste potvrdili primitak ovog pisma i dali suglasnost na njegov sadržaj.

S poštovanjem

                   …………………………

Za Europsku uniju

Pismo Vlade Cookovih Otoka 

Poštovani/Poštovana,

čast mi je potvrditi primitak Vašeg pisma s današnjim datumom koje glasi:

„Poštovani/Poštovana,

čast mi je potvrditi da smo postigli dogovor o sljedećem privremenom aranžmanu radi produljenja Protokola koji je trenutačno na snazi (u razdoblju od 14. listopada 2016. do 13. listopada 2020.), dalje u tekstu „Protokol”, o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Vlade Cookovih Otoka dok se ne dovrše pregovori o obnovi Protokola.

U tom su kontekstu Europska unija i Vlada Cookovih Otoka dogovorile sljedeće: 

(1)Od 14. listopada 2020., ili bilo kojeg kasnijeg datuma nakon potpisivanja ove razmjene pisama, aranžman koji se primjenjuje tijekom posljednje godine Protokola produljuje se pod istim uvjetima za razdoblje od najviše godinu dana.

(2)Financijski doprinos Unije za pristup plovila vodama Cookovih Otoka na temelju produljenja odgovara godišnjem iznosu iz članka 2. Protokola. Isplaćuje se u jednom obroku najkasnije tri mjeseca od datuma početka privremene primjene ove razmjene pisama.

(3)Iznos godišnje sektorske potpore u okviru ovog Sporazuma o produljenju iznosi 350 000 EUR. Zajednički odbor iz članka 6. Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu odobrava programsko planiranje tog iznosa u skladu s člankom 3. Protokola najkasnije četiri mjeseca od datuma početka primjene ove razmjene pisama. Uvjeti iz članka 3. Protokola o provedbi i plaćanjima sektorske potpore primjenjuju se mutatis mutandis.

(4)Ako pregovori o obnovi Protokola dovedu do njegova potpisivanja i, slijedom toga, njegove primjene prije datuma isteka jednogodišnjeg razdoblja iz točke 1., plaćanje financijskog doprinosa iz točaka 2. i 3. umanjit će se pro rata temporis. Već isplaćen odgovarajući iznos oduzet će se od prvog financijskog doprinosa koji treba platiti na temelju novog protokola.

(5)Tijekom razdoblja primjene ovog sporazuma o produljenju povlastice za ribolov dodjeljivat će se u granicama utvrđenima u Protokolu, podložno pristojbama ili predujmovima koji odgovaraju onima utvrđenima u odjeljku 5. Priloga 1. Protokolu za zadnju godinu primjene Protokola.

(6)Ova se razmjena pisama privremeno primjenjuje od 14. listopada 2020. ili bilo kojeg kasnijeg datuma nakon njezina potpisivanja do njezina stupanja na snagu. Ona stupa na snagu na dan kad se stranke međusobno obavijeste o dovršetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

Bio bih Vam zahvalan / Bila bih vam zahvalna ako biste potvrdili primitak ovog pisma i dali suglasnost na njegov sadržaj.”

Potvrđujem da je sadržaj Vašeg pisma prihvatljiv mojoj Vladi.

Vaše pismo i ovo pismo predstavljaju sporazum u skladu s Vašim prijedlogom.

S poštovanjem

Za Vladu Cookovih Otoka,

Top