EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0586

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2020/721 od 19. svibnja 2020. kako bi se uključilo stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji tijekom 75. sjednice Odbora za zaštitu morskog okoliša i 102. sjednice Odbora za pomorsku sigurnost u pogledu odobrenja okružnice MSC-MEPC.5 Circular o predlošku sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave

COM/2020/586 final

Bruxelles, 28.9.2020.

COM(2020) 586 final

2020/0271(NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2020/721 od 19. svibnja 2020. kako bi se uključilo stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji tijekom 75. sjednice Odbora za zaštitu morskog okoliša i 102. sjednice Odbora za pomorsku sigurnost u pogledu odobrenja okružnice MSC-MEPC.5 Circular o predlošku sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave


OBRAZLOŽENJE

1.Predmet prijedloga

Ovaj se Prijedlog odnosi na izmjenu Odluke Vijeća (EU) 2020/721 od 19. svibnja 2020. 1 o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 102. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost Međunarodne pomorske organizacije (MSC 102), koja će se održati u Londonu od 4. do 11. studenoga 2020., i na 75. sjednici Odbora za zaštitu morskog okoliša Međunarodne pomorske organizacije (MEPC 75), koja će se održati u Londonu od 16. do 20. studenoga 2020., u vezi s predviđenim donošenjem okružnice MSC-MEPC.5 Circular o predlošku sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave.

Kontekst prijedloga

1.1.Konvencija o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji

Konvencijom o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) osnovan je IMO. IMO služi kao forum za suradnju u području regulative i praksi u pogledu tehničkih pitanja svih vrsta koja utječu na pomorski promet u međunarodnoj trgovini. Uz to, cilj mu je poticati opće prihvaćanje najviših mogućih normi u pitanjima pomorske sigurnosti, učinkovitosti navigacije i sprečavanja i kontrole onečišćenja mora s brodova, uz promicanje ravnopravnih uvjeta, te rješavati povezana administrativna i pravna pitanja.

Konvencija je stupila na snagu 17. ožujka 1958.

Sve države članice EU-a stranke su Konvencije.

Sve države članice EU-a stranke su Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru („SOLAS”) iz 1974., koja je stupila na snagu 25. svibnja 1980. Unija nije stranka Konvencije SOLAS.

Sve države članice EU-a stranke su Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja s brodova (MARPOL) iz 1973., koja je stupila na snagu 2. listopada 1983., i Priloga VI., koji je stupio na snagu 18. svibnja 2005. Unija nije stranka Konvencije MARPOL.

1.2.Međunarodna pomorska organizacija

Međunarodna pomorska organizacija (IMO) specijalizirana je agencija Ujedinjenih naroda nadležna za sigurnost i zaštitu pomorskog prometa te sprečavanje pomorskog onečišćenja s brodova. To je globalna institucija koja postavlja standarde sigurnosti, zaštite i utjecaja na okoliš u međunarodnom pomorskom prometu. Glavna joj je uloga stvaranje pravednog i djelotvornog, univerzalno prihvaćenog i univerzalno primijenjenog regulatornog okvira za pomorski sektor.

Organizaciji se mogu pridružiti sve države; sve države članice EU-a članice su IMO-a. Od 1974. Europska komisija ima status promatrača u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji, na temelju Dogovora za suradnju i međusobnu pomoć Međuvladine pomorske savjetodavne organizacije (IMCO) i Komisije Europskih zajednica o pitanjima koja su u zajedničkom interesu stranaka.

IMO-ov Odbor za pomorsku sigurnost sastoji se i od svih članica IMO-a i sastaje se najmanje jedanput godišnje. Razmatra sva pitanja iz djelokruga Organizacije koja se odnose na navigacijska pomagala, gradnju i opremu plovila, broj članova posade u pogledu sigurnosti, pravila za sprečavanje sudara, postupanje s opasnim teretom, postupke i zahtjeve koji se odnose na pomorsku sigurnost, hidrografske podatke, brodske dnevnike i navigacijske zapise, istraživanje pomorskih nesreća, spašavanje te sva druga pitanja koja izravno utječu na pomorsku sigurnost.

IMO-ov Odbor za pomorsku sigurnost osigurava instrumente za izvršavanje svih dužnosti koje mu povjerava Konvencija IMO-a, Skupština IMO-a ili Vijeće IMO-a, kao i svih dužnosti iz prethodno navedenog djelokruga koje mu mogu biti dodijeljene bilo kojim drugim međunarodnim instrumentom ili u okviru njega, a koje je IMO prihvatio. Odluke Odbora za pomorsku sigurnost i njegovih pomoćnih tijela donose se većinom glasova članova.

IMO-ov Odbor za zaštitu morskog okoliša sastoji se od svih članica IMO-a i sastaje se najmanje jedanput godišnje. Rješava pitanja iz djelokruga Organizacije povezana s okolišem koja se odnose na sprečavanje i kontrolu onečišćenja mora s brodova obuhvaćena Konvencijom MARPOL, uključujući naftu, prijevoz kemikalija u rasutom stanju, otpadne vode, otpad i emisije s brodova u zrak, među ostalim onečišćujuće tvari i emisije stakleničkih plinova. Među drugim obuhvaćenim pitanjima su upravljanje balastnim vodama, sustavi protiv obrastanja, recikliranje brodova, pripravnost i odziv na onečišćenje te utvrđivanje posebnih i osobito osjetljivih morskih područja.

IMO-ov Odbor za zaštitu morskog okoliša osigurava instrumente za izvršavanje svih dužnosti koje mu povjerava Konvencija IMO-a, Skupština IMO-a ili Vijeće IMO-a, kao i svih dužnosti iz prethodno navedenog djelokruga koje mu mogu biti dodijeljene bilo kojim drugim međunarodnim instrumentom ili u okviru njega, a koje je IMO prihvatio. Odluke Odbora za zaštitu morskog okoliša i njegovih pomoćnih tijela donose se većinom glasova članova.

1.3.Predviđeni akt Odbora za pomorsku sigurnost IMO-a

Odbor za pomorsku sigurnost treba na svojoj 102. sjednici (MSC 102) od 4. do 11. studenoga 2020. odobriti okružnicu MSC-MEPC.5 Circular, u kojoj će se utvrditi predložak sporazuma koji će vlade upotrebljavati za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u njihovo ime. Okružnicu trebaju zajednički odobriti Odbor za pomorsku sigurnost i Odbor za zaštitu morskog okoliša.

Odbor za pomorsku sigurnost odobrio je 2016. nove rezultate radnog programa za reviziju i izmjenu predloška sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave kako bi uskladio taj predložak s Kodeksom IMO-a o priznatim organizacijama (Kodeks RO). O nacrtu predloška sporazuma, koji se sad podnosi Odboru na odobrenje, raspravljalo se na nekoliko sjednica Pododbora IMO-a za provedbu instrumenata IMO-a.

1.4.Predviđeni akt IMO-ova Odbora za zaštitu morskog okoliša

Odbor za zaštitu morskog okoliša treba na svojoj 75. sjednici (MEPC 75) od 16. do 20. studenoga 2020. odobriti istu okružnicu MSC-MEPC.5 Circular, u kojoj će se utvrditi predložak sporazuma koji će vlade upotrebljavati za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u njihovo ime.

2.Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije

2.1.Odobrenje okružnice MSC-MEPC.5 Circular

Na 97. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost (MSC 97), koja se održala od 21. do 25. studenoga 2016. u Londonu, odobreni su novi rezultati kako bi se revidirao i izmijenio predložak sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave (MSC.1/Circ.710–MEPC.1/Circ.307) radi usklađivanja sa zahtjevima Kodeksa RO. Novi rezultati uvršteni su u dvogodišnji program Pododbora za provedbu instrumenata IMO-a za razdoblje od 2016. do 2017. i na privremeni dnevni red 4. sjednice Pododbora za provedbu instrumenata IMO-a (III 4), s 2018. kao planiranom godinom dovršetka.

Na sjednici III 4, koja se održala od 25. do 29. rujna 2017. u Londonu, odlučeno je da se predložak sporazuma izmijeni na osnovi dokumenta IACS-a te je formirana Skupina za korespondenciju za sastavljanje teksta. Na sjednici III 5, koja se održala od 24. do 28. rujna 2018. u Londonu, dovršen je predložak sporazuma te je proslijeđen na odobrenje na 74. sjednici Odbora za zaštitu morskog okoliša (MEPC 74) i na 101. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost (MSC 101).

Na sjednici MEPC 74 razmatranje nacrta okružnice odgođeno je za MEPC 75 zbog vremenskog ograničenja. Na sjednici MSC 101 raspravljalo se o nacrtu teksta, ali zbog velikih primjedbi IACS-a zbog neprihvaćanja bitnih izmjena koje je predložio, nacrt s izmjenama koje je predložio IACS vraćen je Pododboru za provedbu instrumenata IMO-a za razmatranje na njegovoj 6. sjednici (III 6). Na sjednici III 6, koja se održala od 1. do 5. srpnja 2019. u Londonu, revidirani su nacrt predloška sporazuma i prijedlozi IACS-a. Uredničke izmjene su prihvaćene, ali bitne izmjene su odbijene. Na sjednici III 6 odlučeno je da se nacrt okružnice proslijedi na odobrenje na sjednicama MEPC 75 i MSC 102.

Unija bi trebala poduprijeti izmjene IMO-ova predloška sporazuma koje su dogovorene na sjednici III 6. Nova okružnica zamijenit će okružnice MSC/Circ.710 i MEPC/Circ.307 te će se njome predložak sporazuma ažurirati i uskladiti s Kodeksom RO (rezolucije MSC.349(92) i MEPC.237(65)). Time će se povećati točnost, transparentnost i odgovornost uprave države zastave broda i priznatih organizacija na globalnoj razini.

2.2.Relevantno zakonodavstvo EU-a i nadležnost EU-a

Predložak sporazuma koji je trenutačno utvrđen u okružnicama MSC/Circ.710 i MEPC/Circ.307 uveden je u pravo EU-a Direktivom 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava. Članak 5. Direktive 2009/15/EZ glasi:

„1.    Države članice koje postupe u skladu s člankom 3. stavkom 2., uspostavljaju „poslovni odnos” između svojih nadležnih uprava i organizacija koje će djelovati u njihovo ime.

2.    Poslovni odnos uređuje se formalnim pisanim sporazumom (…) na nediskriminirajućim osnovama, (…) koji uključuje najmanje: (a) odredbe navedene u Dodatku II. Rezoluciji IMO-a A.739(18) o smjernicama za ovlašćivanje organizacija koje djeluju u ime uprave, pri tom vodeći računa o Prilogu, dodacima i Dopuni okružnica IMO-a MSC/Circ.710 i MEPC/Circ.307 o predlošku sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave. (…)”.

Nadležnost EU-a

Zamjena okružnica MSC/Circ.710 i MEPC/Circ.307 nacrtom okružnice MSC-MEPC.5 Circular utjecala bi na pravo EU-a putem primjene Direktive 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava.

Unija stoga ima isključivu nadležnost na temelju zadnjeg dijela rečenice članka 3. stavka 2. UFEU-a pa je neophodno utvrditi stajalište Unije o aktima kojima se donose ovdje navedene izmjene.

3.Pravna osnova

3.1.Postupovna pravna osnova

3.1.1.Načela

Člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđeno je donošenje odluka kojima se utvrđuju „stajališta koja u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano na temelju sporazuma kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke, uz iznimku akata kojima se dopunjuje ili mijenja institucionalni okvir sporazuma”.

Članak 218. stavak 9. UFEU-a primjenjuje se neovisno o tome je li Unija članica tog tijela ili stranka tog sporazuma 2 .

Pojam „akti koji proizvode pravne učinke” obuhvaća akte koji proizvode pravne učinke na temelju pravila međunarodnog prava kojima se uređuje predmetno tijelo. Obuhvaća i instrumente koji nemaju obvezujući učinak na temelju međunarodnog prava, ali postoji mogućnost da „presudno utječu na sadržaj propisa koje donese zakonodavac Unije” 3 .

3.1.2.Primjena na ovaj predmet

Odbor za zaštitu morskog okoliša i Odbor za pomorsku sigurnost IMO-a tijela su osnovana na temelju sporazuma, konkretno Konvencije o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji.

Akti koje donose Odbor za zaštitu morskog okoliša i Odbor za pomorsku sigurnost IMO-a akti su koji proizvode pravne učinke. Predviđeni akti mogu presudno utjecati na sadržaj sljedećeg zakonodavstva EU-a:

Direktiva 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava.

Razlog je tome to što se u Direktivi 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava zahtijeva od uprava država članica da uređuju poslovni odnos s priznatim organizacijama formalnim pisanim sporazumom na nediskriminirajućim osnovama, koji se mora temeljiti na predlošku sporazuma iz okružnica MSC/Circ. 710 i MEPC/Circ. 307.

Stoga bi nova okružnica koja zamjenjuje okružnice MSC/Circ.710 i MEPC/Circ.307 utjecala na pravo EU-a putem primjene Direktive 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava.

Predviđenim aktom ne dopunjuje se niti mijenja institucionalni okvir sporazuma.

Stoga je postupovna pravna osnova za predloženu odluku članak 218. stavak 9. UFEU-a.

3.2.Materijalna pravna osnova

3.2.1.Načela

Materijalna pravna osnova za odluku na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a prije svega ovisi o cilju i sadržaju predviđenog akta o kojemu se zauzima stajalište u ime Unije. Ako predviđeni akt ima dva cilja ili elementa te ako se može utvrditi da je jedan od ta dva cilja ili elementa glavni, a drugi samo sporedan, odluka na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a mora se temeljiti na samo jednoj materijalnoj pravnoj osnovi, naime onoj koju zahtijeva glavni ili prevladavajući cilj ili element.

3.2.2.Primjena na ovaj predmet

Glavni cilj i sadržaj predviđenog akta odnose se na pomorski promet. Stoga je materijalna pravna osnova predložene odluke članak 100. stavak 2. UFEU-a.

3.3.Zaključak

Pravna osnova predložene odluke trebao bi biti članak 100. stavak 2. UFEU-a u vezi s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a.2020/0271 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2020/721 od 19. svibnja 2020. kako bi se uključilo stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji tijekom 75. sjednice Odbora za zaštitu morskog okoliša i 102. sjednice Odbora za pomorsku sigurnost u pogledu odobrenja okružnice MSC-MEPC.5 Circular o predlošku sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Cilj djelovanja Unije u području pomorskog prometa trebao bi biti zaštita morskog okoliša, zdravlja ljudi i poboljšanje pomorske sigurnosti.

(2)Konvencija o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji („IMO”) stupila je na snagu 17. ožujka 1958.

(3)Međunarodna pomorska organizacija specijalizirana je agencija Ujedinjenih naroda nadležna za sigurnost i zaštitu pomorskog prometa te sprečavanje onečišćenja mora i atmosferskog onečišćenja s brodova. Sve države članice Unije članice su IMO-a.

(4)U skladu s člankom 28. stavkom (b) Konvencije o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji Odbor za pomorsku sigurnost osigurava instrumente za izvršavanje svih dužnosti koje mu u skladu s tom Konvencijom povjerava Skupština IMO-a ili Vijeće IMO-a, kao i svih dužnosti obuhvaćenih područjem primjene tog članka koje mogu biti dodijeljene Odboru za pomorsku sigurnost u okviru bilo kojeg drugog međunarodnog instrumenta, a koje je IMO prihvatio.

(5)U skladu s člankom 38. točkom (a) Konvencije o Međunarodnoj pomorskoj organizaciji Odbor za zaštitu morskog okoliša obavlja one zadaće koje Međunarodnoj pomorskoj organizaciji jesu ili mogu biti dodijeljene međunarodnim konvencijama ili u okviru međunarodnih konvencija za sprečavanje i kontrolu onečišćenja mora s brodova, posebice u pogledu donošenja i izmjene pravila ili drugih odredbi.

(6)Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (Konvencija SOLAS) stupila je na snagu 25. svibnja 1980.

(7)U skladu s člankom VIII. stavkom (b) točkom iii. Konvencije SOLAS, Odbor za pomorsku sigurnost IMO-a može donijeti izmjene konvencije SOLAS.

(8)Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova („Konvencija MARPOL”) stupila je na snagu 2. listopada 1983.

(9)U skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (c) Konvencije MARPOL njezine izmjene može donijeti odgovarajuće tijelo, u ovom slučaju Odbor za zaštitu morskog okoliša.

(10)Odbor za pomorsku sigurnost na svojoj 102. sjednici od 4. do 11. studenoga 2020. („MSC 102”) treba zajednički s Odborom za zaštitu morskog okoliša odobriti okružnicu MSC-MEPC.5 Circular o predlošku sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave.

(11)Odbor za zaštitu morskog okoliša na svojoj 75. sjednici od 16. do 20. studenoga 2020. („MEPC 75”) treba zajednički s Odborom za pomorsku sigurnost na njegovoj 102. sjednici odobriti okružnicu MSC-MEPC.5 Circular o predlošku sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave.

(12)Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na MSC-u 102 jer će odobrenje okružnice MSC-MEPC.5 Circular moći presudno utjecati na sadržaj prava Unije, konkretno na Direktivu 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 4 .

(13)Primjereno je utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije na MEPC-u 75 jer će odobrenje okružnice MSC-MEPC.5 Circular moći presudno utjecati na sadržaj prava Unije, konkretno na Direktivu 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

(14)Odobrenjem okružnice MSC-MEPC.5 Circular, koja zamjenjuje okružnice MSC/Circ.710 i MEPC/Circ.307, predložak sporazuma će se ažurirati i uskladiti s Kodeksom IMO-a o priznatim organizacijama (Kodeks RO) (rezolucije MSC.349(92) i MEPC.237(65)). Time će se pridonijeti većoj točnosti, transparentnosti i odgovornosti uprave države zastave broda i priznatih organizacija na globalnoj razini.

(15)Trebalo bi izmijeniti Odluku Vijeća (EU) 2020/721 od 19. svibnja 2020. 5 kako bi se uključilo upućivanje na odobrenje okružnice MSC-MEPC.5 Circular.

(16)Stajalište Unije izražavaju države članice Unije koje su članice Odbora za zaštitu morskog okoliša i Odbora za pomorsku sigurnost Međunarodne pomorske organizacije, djelujući zajednički,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka Vijeća (EU) 2020/721 mijenja se kako slijedi:

„Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora za zaštitu morskog okoliša Međunarodne pomorske organizacije na njegovoj 75. sjednici jest da se podrži donošenje izmjena pravila 2, 14 i 18 te dodataka I. i VI. Prilogu VI. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova, kako je utvrđeno u Prilogu dokumentu IMO-a MEPC 75/3, i odobrenje okružnice MSC-MEPC.5 Circular, kako je utvrđeno u Prilogu 8. dokumentu IMO-a III 6/15.

Članak 2.

1. Stajalište koja treba zauzeti u ime Unije u okviru Odbora za pomorsku sigurnost Međunarodne pomorske organizacije na njegovoj 102. sjednici jest da se podrži donošenje izmjena:

a) dijelova A-1, B, B-1, od B-2 do B-4 poglavlja II-1 Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, kako je utvrđeno u Prilogu 1. dokumentu IMO-a MSC 102/3;

b) dijelova A-1 i B-1 Međunarodnog kodeksa o sigurnosti brodova koji koriste plinove ili goriva s niskom točkom zapaljivosti, kako je utvrđeno u Prilogu 2. dokumentu IMO-a MSC 102/3;

c) Rezolucije A.658(16) o upotrebi katadiopterskih materijala na sredstvima za spašavanje te njihovu ugrađivanju na ta sredstva;

i odobrenje okružnice MSC-MEPC.5 Circular o predlošku sporazuma za ovlašćivanje priznatih organizacija koje djeluju u ime uprave.”.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

   Za Vijeće

   Predsjednik

(1)    Odluka Vijeća (EU) 2020/721 od 19. svibnja 2020. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za zaštitu morskog okoliša Međunarodne pomorske organizacije na njegovoj 75. sjednici i u okviru Odbora za pomorsku sigurnost Međunarodne pomorske organizacije na njegovoj 102. sjednici u pogledu donošenja izmjena pravila 2, 14 i 18 te dodataka I. i VI. Prilogu VI. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova, dijelova A-1, B, B-1, od B-2 do B-4 poglavlja II-1 Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, dijelova A-1 i B-1 Međunarodnog kodeksa o sigurnosti brodova koji koriste plinove ili goriva s niskom točkom zapaljivosti i Rezolucije A.658(16) o upotrebi katadiopterskih materijala na sredstvima za spašavanje te njihovu ugrađivanju na ta sredstva (SL L 171, 2.6.2020., str. 1.–3.).
(2)    Predmet C-399/12, Njemačka protiv Vijeća (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, točka 64.
(3)    Predmet C-399/12, Njemačka protiv Vijeća (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, točke 61.–64.
(4)    Direktiva 2009/15/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova te za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava (SL L 131, 23.4.2009., str. 47.).
(5)    Odluka Vijeća (EU) 2020/721 od 19. svibnja 2020. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za zaštitu morskog okoliša Međunarodne pomorske organizacije na njegovoj 75. sjednici i u okviru Odbora za pomorsku sigurnost Međunarodne pomorske organizacije na njegovoj 102. sjednici u pogledu donošenja izmjena pravila 2, 14 i 18 te dodataka I. i VI. Prilogu VI. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova, dijelova A-1, B, B-1, od B-2 do B-4 poglavlja II-1 Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru, dijelova A-1 i B-1 Međunarodnog kodeksa o sigurnosti brodova koji koriste plinove ili goriva s niskom točkom zapaljivosti i Rezolucije A.658(16) o upotrebi katadiopterskih materijala na sredstvima za spašavanje te njihovu ugrađivanju na ta sredstva (SL L 171, 2.6.2020., str. 1.–3.).
Top