Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0110

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013

COM/2018/0110 final - 2018/045 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 20/06/2019

Bruxelles, 12.3.2018.

COM(2018) 110 final

2018/0045(COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013

(Tekst značajan za EGP)

{SWD(2018) 54 final}
{SWD(2018) 55 final}


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Komisija je danas donijela paket mjera za produbljivanje unije tržišta kapitala te Komunikaciju „Dovršetak unije tržišta kapitala do 2019. – vrijeme je za brže ostvarivanje rezultata”. Paket uključuje ovaj prijedlog i prijedlog direktive o izmjeni Direktive 2009/65/EZ 1 i Direktive 2011/61/EU 2 u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja, kao i prijedlog učinkovitog okvira EU-a za pokrivene obveznice, prijedlog učinkovitog okvira za europske pružatelje usluga skupnog financiranja za poduzeća, prijedlog o pravu koje se primjenjuje na učinke ustupanja potraživanja na treće strane i Komunikaciju o pravu koje se primjenjuje na učinke prava vlasništva u transakcijama vrijednosnim papirima.

Očekuje se da će se ovim prijedlogom smanjiti trošak prekograničnog poslovanja te bi se njime trebalo doprinijeti bolje integriranom jedinstvenom tržištu investicijskih fondova. Većim tržišnim natjecanjem u EU-u ulagateljima će se osigurati više izbora i bolja vrijednost.

Ovaj prijedlog najavljen je u Programu rada Komisije za 2018. 3 i trebao bi se promatrati u širem kontekstu Akcijskog plana o izgradnji unije tržišta kapitala 4 i preispitivanja akcijskog plana o uniji tržišta kapitala sredinom provedbenog razdoblja 5 u cilju uspostave istinskog unutarnjeg tržišta kapitala rješavanjem problema rascjepkanosti tržišta kapitala, uklanjanjem regulatornih prepreka financiranju gospodarstva i povećanjem ponude kapitala poduzećima. Regulatorne prepreke, odnosno zahtjevi država članica za trgovanje, regulatorne naknade, administrativni zahtjevi i obveze obavješćivanja važan su odvraćajući čimbenik za prekograničnu distribuciju fondova. Te prepreke navedene su u odgovoru na Zelenu knjigu o stvaranju unije tržišta kapitala 6 , Pozivu na očitovanje - regulatorni okvir EU-a za financijske usluge 7 i u javnom savjetovanju o glavnim preprekama za prekograničnu distribuciju investicijskih fondova 8 .

Investicijski fondovi su investicijski proizvodi čija je isključiva svrha objedinjavanje kapitala ulagatelja i zajedničko ulaganje tog kapitala putem portfelja financijskih instrumenata kao što su dionice, obveznice i drugi vrijednosni papiri. U EU-u se investicijski fondovi mogu kategorizirati kao subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i alternativni investicijski fondovi (AIF) kojima upravljaju upravitelji alternativnih investicijskih fondova (UAIF). Na UCITS-e se primjenjuje Direktiva 2009/65/EZ, a na AIF-e Direktiva 2011/61/EU. Direktivu 2011/61/EU dopunjuju četiri okvira za fondove:

·Uredba (EU) br. 345/2013 9 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

·Uredba (EU) br. 346/2013 10 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo

·Uredba 2015/760 11 o europskim fondovima za dugoročna ulaganja i

·Uredba 2017/1131 12 o novčanim fondovima.

Zajednička svrha tih pravila jest olakšati prekograničnu distribuciju i istodobno osigurati visok stupanj zaštite ulagatelja.

Pravila o investicijskim fondovima EU-a dopuštaju upraviteljima investicijskih fondova da distribuiraju svoje fondove i, uz neke iznimke, da njima upravljaju u EU-u. Iako je zabilježeno naglo povećanje investicijskih fondova EU-a koji su u lipnju 2017. upravljali imovinom ukupne vrijednosti od 14 310 milijardi EUR 13 , tržište investicijskih fondova EU-a i dalje je prvenstveno organizirano kao nacionalno tržište: 70 % sve imovine kojom se upravlja drže investicijski fondovi koji imaju odobrenje za rad ili su registrirani za distribuciju samo na svojem nacionalnom tržištu. Samo 37 % UCITS-a i otprilike 3 % AIF-a registrirani su za distribuciju u više od tri države članice. Na tržištu EU-a upravlja se manjim obujmom imovine nego na tržištu Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, u EU-u ima znatno više fondova (58 125 u EU-u u odnosu na 15 415 u SAD-u) 14 , što znači da su fondovi EU-a u prosjeku znatno manji. To negativno utječe na ekonomije razmjera, naknade koje plaćaju ulagatelji i način funkcioniranja unutarnjeg tržišta za investicijske fondove.

U ovom prijedlogu priznaje se i da postoje drugi čimbenici izvan njegova područja primjene koji ograničavaju prekograničnu distribuciju investicijskih fondova u EU-u. Ti čimbenici uključuju nacionalne porezne sustave koji se primjenjuju na investicijske fondove i ulagatelje, vertikalne distribucijske kanale i kulturalne čimbenike zbog kojih se prednost daje nacionalnim investicijskim proizvodima.

Dosljednost s postojećim odredbama politike u određenom području

Ovaj prijedlog predstavlja se zajedno s Direktivom o izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja. Isključivo je usmjeren na prekograničnu distribuciju investicijskih fondova. Prijedlogom se u relevantno zakonodavstvo uvode novi elementi ili se izmjenjuju njegovi postojeći elementi. Ti novi elementi ili izmjene u skladu su s ciljevima postojećih odredaba politike u tom području politike čiji je cilj uspostaviti jedinstveno tržište za investicijske fondove i olakšati prekograničnu distribuciju investicijskih fondova. Prijedlogom se usklađuju i pravila za različite vrste investicijskih fondova. Stoga je zajamčena dosljednost s postojećim odredbama politike.

Dosljednost u odnosu na druge politike Unije

Jačanje gospodarstva EU-a i poticanje ulaganja u cilju otvaranja radnih mjesta glavni su Komisijin prioritet. Ključni element Plana ulaganja za Europu 15 , čiji je cilj ojačati europsko gospodarstvo i poticati ulaganja u svih 28 država članica, jest stvaranje bolje povezanog jedinstvenog tržišta kapitala, odnosno unije tržišta kapitala. Bolje povezanim i integriranim tržištima kapitala poduzećima će se olakšati pristup kapitalu te će se istodobno pridonijeti stvaranju novih prilika za ulaganja za štediše.

Ovim prijedlogom dopunjuje se taj cilj i prioritetna mjera iz preispitivanja unije tržišta kapitala sredinom provedbenog razdoblja 16 jer on sadržava mjere za uklanjanje prepreka tržištu kapitala. Njime se pridonosi uspostavi bolje integriranih tržišta kapitala jer se ulagateljima, upraviteljima fondova i poduzećima u koja fondovi ulažu olakšava iskorištavanje prednosti jedinstvenog tržišta.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Ovaj je prijedlog obuhvaćen područjem primjene zajedničke nadležnosti u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Pravna osnova za djelovanje je članak 114. UFEU-a. Izbor te pravne osnove pokazuje da usklađeni sustav putovnica ima ključnu ulogu u funkcioniranju unutarnjeg tržišta investicijskih fondova.

Od ključne je važnosti investicijskim fondovima olakšati pružanje usluga i tako postići konkurentnije i bolje integrirano unutarnje tržište u Uniji. Regulatorne prepreke prekograničnoj distribuciji trenutačno onemogućuju pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta za investicijske fondove. Regulatorne prepreke dovode do rascjepkanosti unutarnjeg tržišta te investicijskim fondovima otežavaju potpuno iskorištavanje pogodnosti unutarnjeg tržišta. Stoga, kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta za investicijske fondove i poboljšali uvjeti u kojima ono funkcionira, nužno je uspostaviti regulatorni okvir kojim će se smanjiti prepreke prekograničnoj distribuciji investicijskih fondova na razini Unije. Zbog toga se prijedlogom nastoje uskladiti zahtjevi za postupanje investicijskih fondova, odnosno promidžbeni sadržaji za moguće ulagatelje i transparentnost odredaba izvan područja uređenih Direktivom 2009/65/EZ i Direktivom 2011/61/EU, čime se omogućuje olakšavanje mehanizma prekogranične putovnice.

Supsidijarnost (za neisključivu nadležnost)

Ovaj prijedlog je u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU).

Usklađivanjem pravila EU-a o promidžbenim sadržajima za moguće ulagatelje i povećanjem transparentnosti odredaba izvan područja može se postići razvoj bolje integriranih tržišta kapitala za investicijske fondove u Uniji. Stoga je cilj prijedloga osigurati nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta za usluge investicijskih fondova. To nije ograničeno na državno područje jedne države članice i ne može se postići djelovanjem država članica na nacionalnoj razini. Prijedlogom se uvode i dodatne zadaće za Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 17 koje države članice ne mogu postići pojedinačno.

Proporcionalnost

Prijedlog je u skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđeno u članku 5. UEU-a.

Procjena učinka sadržava početne procjene ušteda troškova na temelju činjeničnih i realističnih pretpostavki. Prijedlogom će se smanjiti teret usklađivanja i troškovi investicijskih fondova jer će se povećati transparentnost. Iako je za izradu i ažuriranje ESMA-inih baza podataka potreban doprinos nadležnih tijela u državama članicama (posebno obavijesti ESMA-i), očekivani financijski napori država članica bit će ograničeni. ESMA će na temelju prikupljenih podataka moći bolje obavljati svoju konvergencijsku ulogu. Povećano tržišno natjecanje u sektoru investicijskih fondova pozitivno će utjecati na izbor koji je dostupan ulagateljima i na gospodarstva država članica.

Odabir instrumenta

Ovaj prijedlog uključuje odredbe kojima se investicijskim fondovima osigurava veća pravna sigurnost za pružanje usluga. Nedostatak transparentnosti regulatornih prepreka uočenih u državama članicama ne može se riješiti samo izmjenama Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU, jer bi to moglo dovesti do nejednake provedbe.

Nadalje, pravila predložena u ovoj Uredbi koja se odnose na ESMA-u i nacionalna tijela tehničke su prirode i neovisna. Prijedlogom se nastoji povećati transparentnost pravila i postupaka koji se primjenjuju na (prekogranično) trgovanje investicijskim fondovima te regulatorne naknade i pristojbe koje naplaćuju nacionalna nadležna tijela. Za postizanje tih ciljeva politike potrebna je izravno primjenjiva uredba kojom se osigurava potpuna usklađenost. Uredba je također prikladno pravno sredstvo kojim se ESMA-i može odrediti zadaća izrade i ažuriranja baza podataka o nacionalnim pravilima o promidžbenim sadržajima, primjenjivim naknadama i pristojbama i za pohranjivanje obavijesti. Uredbom bi se stoga trebala postići najveća usklađenost i izbjeći razlike, čime će se osigurati veća regulatorna konvergencija.

Predlaže se i uvođenje ograničenih izmjena Uredbe (EU) br. 345/2013 i Uredbe (br.) 346/2013 radi uvođenja pojma predmarketinških aktivnosti i uvjeta za predmarketinške aktivnosti u zasebnoj direktivi o prijedlogu izmjena Direktive 2011/61/EU. Izmjene uredaba stoga se moraju uvesti uredbom.

Nadalje, predlaže se uvođenje ograničenih izmjena Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja. U tu svrhu ovaj prijedlog podnosi se zajedno s direktivom o izmjeni tih direktiva (koja se predlaže zasebno).

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Ex post evaluacija/provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Tijekom izrade ovog prijedloga Komisija je provela podrobnu evaluaciju relevantnih odredaba Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU i dodatnih zahtjeva koje su odredile države članice.

Ta je evaluacija pokazala da jedinstveno tržište, unatoč svojem relativnom uspjehu, nije uspjelo ostvariti svoj puni potencijal u pogledu prekogranične distribucije investicijskih fondova jer se fondovi još uvijek suočavaju s brojnim preprekama. Nadalje, pravni zahtjevi i administrativne prakse koji nisu obuhvaćeni usklađivanjem koje je uvedeno Direktivom 2009/65/EZ i Direktivom 2011/61/EU nisu dovoljno transparentni. U Komisijinoj evaluaciji utvrđeno je da države članice primjenjuju različite pristupe na zahtjeve za promidžbene sadržaje i njihove provjere. Znatno se razlikuju i naknade i pristojbe koje nacionalna nadležna tijela naplaćuju za obavljanje nadzornih zadaća u skladu s Direktivom 2009/65/EZ i Direktivom 2011/61/EU, a sve navedeno predstavlja prepreke široj prekograničnoj distribuciji investicijskih fondova.

Savjetovanja s dionicima

Iz odgovora na dva savjetovanja može se zaključiti da regulatorne prepreke prekograničnoj distribuciji investicijskih fondova sprječavaju potpuno ostvarivanje koristi jedinstvenog tržišta. Prvo savjetovanje, odnosno Zelena knjiga o uniji tržišta kapitala, započelo je 18. veljače 2015. Drugo savjetovanje, odnosno Poziv na očitovanje o regulatornom okviru EU-a za financijske usluge, započelo je 30. rujna 2015.

Od nadležnih tijela i ESMA-e zatražile su se dodatne informacije o nacionalnim praksama. Na zahtjev Komisije ESMA je 2016. provela istraživanje među nadležnim tijelima u kojem je zatražila pojedinosti o postojećim nacionalnim praksama u pogledu regulatornih naknada i zahtjeva za trgovanje.

Na temelju doprinosa Zelene knjige o uniji tržišta kapitala i Poziva na očitovanje te na temelju istraživanja ESMA-e Komisija je 2. lipnja 2016. pokrenula javno savjetovanje o prekograničnoj distribuciji investicijskih fondova 18 . S obzirom na već zaprimljene povratne informacije, tijekom savjetovanja tražili su se praktični primjeri problema s kojima se suočavaju i dokazi o njihovu učinku. Kako bi zaprimila velik broj odgovora Komisija je organizirala putujuće kampanje s udruženjima za upravljanje imovinom i njihovim članovima u glavnim središtima za upravljanje imovinom u EU-u, odnosno u Luksemburgu, Francuskoj, Irskoj, UK-u, Njemačkoj i Belgiji. Održano je nekoliko sastanaka i konferencijskih poziva s europskim i nacionalnim udruženjima ulagatelja, a savjetovanje je 15. rujna 2016. predstavljeno Skupini korisnika financijskih usluga. Zaprimljena su ukupno 64 odgovora: 52 odgovora od udruženja ili trgovačkih društava, 8 od javnih tijela ili međunarodnih organizacija i 4 od građana. Većina odgovora pokazala je da regulatorne prepreke u velikoj mjeri odvraćaju od prekogranične distribucije.

Na zahtjev Komisije i na temelju zaprimljenih dokaza ESMA je 2017. provela dodatno istraživanje kako bi prikupila dodatne informacije o specifičnim praksama trgovanja i obvezama obavješćivanja u državama članicama.

Komisija je organizirala i sastanke s pripadnicima sektora investicijskih fondova i s europskim udruženjima ulagatelja kako bi prikupila više informacija. Osam trgovačkih udruženja zaprimilo je 30. svibnja 2017. upitnik o različitim područjima obuhvaćenima prekograničnom distribucijom investicijskih fondova. U tom je upitniku naglasak stavljen na utvrđivanje iznosa troškova koje regulatorne prepreke uzrokuju u prekograničnoj distribuciji i na utvrđivanje mogućih koristi od uklanjanja tih prepreka za upravitelje imovinom i ulagatelje. Na temelju povratnih informacija može se zaključiti da zbog regulatornih prepreka nastaju znatni troškovi: oni čine od 1 do 4 % ukupnih troškova investicijskog fonda. Nadalje, u listopadu 2017. provedeno je ciljano istraživanje među 60 jednako zastupljenih malih, srednjih i velikih investicijskih fondova na temelju nasumičnog slojevitog postupka uzorkovanja. Istraživanje je potvrdilo relevantnost regulatornih prepreka i potrebu za djelovanjem na razini EU-a.

Komisija se savjetovala s dionicima i u lipnju i srpnju 2017. u okviru početne procjene učinka 19 . U pet odgovora zaprimljenih od upravitelja imovinom, njihovih udruženja i udruženja financijskih savjetnika podržana je inicijativa Komisije o smanjenju prepreka prekograničnoj distribuciji investicijskih fondova.

Prikupljanje i primjena stručnih znanja

Komisija se oslanjala na informacije i podatke koje je dobila od društva Morningstar 20 , Europskog udruženja društava za upravljanje fondovima i imovinom (EFAMA) te na tržišna izvješća i studije privatnih društava. Nadalje, preispitana je stručna literatura, posebno literatura o učinku prekogranične distribucije na tržišno natjecanje i očekivano ponašanje potrošača.

Procjena učinka

U okviru priprema za ovu inicijativu provedena je procjena učinka.

Odbor za regulatorni nadzor objavio je 1. prosinca 2017. pozitivno mišljenje s preporukama za daljnje poboljšanje nacrta izvješća o procjeni učinka. Nacrt izvješća naknadno je izmijenjen kako bi se uzele u obzir primjedbe Odbora 21 . Glavne izmjene koje je preporučio Odbor odnosile su se na sljedeće:

·čimbenike koji utječu na prekograničnu distribuciju koji nisu obuhvaćeni inicijativom,

·opis osnovnih značajki nedavnih inicijativa koje imaju (neizravni) utjecaj na prekograničnu distribuciju fondova,

·strukturu, prezentaciju, procjenu i usporedbu mogućnosti i

·prezentaciju, dokumentiranje i opis kvantitativnih metoda i njihovih rezultata.

Revidirano izvješće o procjeni učinka i njegov sažetak objavljuju se uz ovaj prijedlog 22 .

U izvješću o procjeni učinka razmatra se niz mogućnosti politike. Na temelju njihove procjene donesene su sljedeće odluke o politici:

(a)Nacionalni zahtjevi za trgovanje trebali bi biti transparentniji na nacionalnoj razini i razini EU-a. Nadalje, trebalo bi uskladiti definiciju predmarketinških aktivnosti iz Direktive 2011/61/EU te jasnije definirati postupak provjere marketinških sadržaja.

(b)Regulatorne naknade trebale bi biti transparentnije na razini EU-a te bi trebalo uvesti načela na visokoj razini kako bi se osigurala veća usklađenost načina utvrđivanja regulatornih naknada.

(c)Odabir sustava kojim se pruža potpora lokalnim ulagateljima trebao bi se prepustiti upraviteljima investicijskih fondova, te bi trebao uključivati zaštitne mjere za ulagatelje.

(d)Trebalo bi bolje uskladiti postupke i zahtjeve za ažuriranje obavijesti i obavijesti o prestanku uporabe putovnice za trgovanje.

Odlukama o politici zajednički se znatno smanjuju regulatorne prepreke. Njima se povećava mogućnost za prekogranično trgovanje većim brojem fondova, poboljšava se tržišno natjecanje, smanjuje rascjepkanost tržišta i ulagateljima se nudi više izbora u EU-u. Odluke o politici imaju i neizravne koristi zbog njihova društvenog i okolišnog učinka. Bolja prekogranična distribucija trebala bi dovesti do više prilika za ulaganja u investicijske fondove koji ostvaruju društvene ili okolišne ciljeve. S druge strane, time bi se mogao ubrzati rast u tim područjima.

Očekuje se da će se odlukama o politici godišnje uštedjeti od 306 milijuna EUR do 440 milijuna EUR troškova (periodični troškovi) kad je riječ o svim investicijskim fondovima kojima se trenutačno prekogranično trguje u EU-u . Očekuje se da će uštede u jednokratnim troškovima biti još veće: od 378 do 467 milijuna EUR. Ta smanjenja troškova trebala bi potaknuti više prekograničnih aktivnosti i poduprijeti uspostavu bolje integriranog jedinstvenog tržišta za investicijske fondove.

Ovom Uredbom obuhvaćene su odluke o politici (c) i (d). Direktivom o izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU koja se predlaže odvojeno obuhvaćene su odluke o politici (c) i (d).

Primjerenost propisa i pojednostavljivanje

Ovaj prijedlog trebao bi dovesti do znatnih smanjenja troškova za upravitelje investicijskih fondova koji svoje fondove prekogranično distribuiraju ili ih planiraju prekogranično distribuirati u EU-u. Ta će smanjenja troškova posebno pozitivno utjecati na upravitelje fondova koji upravljaju manjim brojem investicijskih fondova ili investicijskim fondovima koji upravljaju manjim obujmom imovine jer imaju manju osnovu za raspodjelu troškova.

Iako ovaj prijedlog nije izravno usmjeren na mala i srednja poduzeća (MSP), ona će od njega imati neizravne koristi. Povećanom prekograničnom distribucijom investicijskih fondova zapravo će se ubrzati rast investicijskih fondova EU-a i njihovih ulaganja u MSP-ove, posebno iz fondova poduzetničkog kapitala.

Temeljna prava

EU je predan visokim standardima zaštite temeljnih prava. U tom kontekstu ovaj prijedlog ne bi trebao imati izravan utjecaj na ta prava kako su navedena u Povelji o temeljnim pravima Europske unije.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Ovaj će prijedlog na dva načina utjecati na proračun ESMA-e. ESMA će morati učiniti sljedeće:

·izraditi regulatorne i provedbene tehničke standarde i

·razviti i ažurirati baze podataka koje javnost može besplatno upotrebljavati.

Posebni utjecaj na proračun ESMA-e procijenjen je u financijskom izvještaju koji je priložen ovom prijedlogu.

Kako nedavni prijedlog o preispitivanju europskih nadzornih tijela još nije donesen, prijedlog utječe na proračun Unije u obliku Komisijina udjela od 40 % u financiranju ESMA-e.

5.OSTALI DIJELOVI

·Evaluacija

Evaluacija ove Uredbe i Prijedloga direktive o izmjeni direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja provest će se pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija će se oslanjati na javno savjetovanje i rasprave s ESMA-om i nadležnim tijelima.    

·Detaljno obrazloženje posebnih odredbi prijedloga

Člankom 1. uvode se definicije.

Članak 2. o zahtjevima za promidžbene sadržaje sadržava načela koja moraju ispunjavati promidžbeni sadržaji, odnosno i. sadržaji moraju biti prepoznatljivi kao takvi, ii. u njima se moraju na isti način navesti rizici i prednosti kupnje udjela ili dionica AIF-a i UCITS-a i iii. sve informacije iz promidžbenih sadržaja moraju biti nepristrane, jasne i neobmanjujuće. Općenito se temelji na članku 77. Direktive 2009/65/EZ i proširuje područje primjene na Direktivu 2011/61/EU.

Člancima 3. i 4. uvodi se okvir transparentnosti za nacionalne odredbe o zahtjevima za trgovanje. Nadležna tijela objavit će na internetu sve primjenjive nacionalne zakone i druge propise kojima se uređuju pravila o trgovanju za AIF-e i UCITS-e i njihove sažetke barem na jeziku koji je uobičajen u međunarodnim financijama te će tražiti objavu na tom jeziku uz službene jezike ili jedan od službenih jezika u predmetnoj državi članici. Te će se informacije dostavljati ESMA-i koja će na svojim internetskim stranicama objaviti i ažurirati posebnu središnju bazu podataka. U cilju pojednostavnjenja protoka informacija između nadležnih tijela i ESMA-e člankom 3. utvrđuje se ovlaštenje za provedbu tehničkih standarda za utvrđivanje standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavijesti.

U skladu s člankom 5., ako nadležna tijela zahtijevaju sustavno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima u cilju provjere usklađenosti takvih sadržaja s relevantnim nacionalnim odredbama o zahtjevima za trgovanje, nadležna tijela moraju donijeti odluku u roku od 10 radnih dana. Provjera ne smije biti preduvjet za trgovanje. Člankom 5. utvrđuje se i da nadležna tijela moraju primjenjivati i objavljivati primjenjive postupke kojima se osigurava transparentno i nediskriminacijsko postupanje neovisno o podrijetlu provjerenog investicijskog fonda. Nadležna tijela moraju svake godine obavijestiti ESMA-u o odlukama o odbijanju promidžbenih sadržaja ili o traženju njihovih prilagodbi. Kako bi se osigurao dosljedan tretman malih ulagatelja, te bi zahtjeve trebali primjenjivati i UAIF-i ako im države članice dopuštaju da na njihovim državnim područjima trguju udjelima ili dionicama AIF-a s malim ulagateljima.

U članku 6. propisuje se da ako nadležno tijelo naplaćuje naknade ili pristojbe, takve naknade ili pristojbe moraju biti razmjerne obavljenim nadzornim zadaćama te se registriranim sjedištima UAIF-a ili društava za upravljanje UCITS-ima moraju poslati odgovarajući računi.

U članku 7. propisano je da nadležna tijela moraju na svojim internetskim stranicama objavljivati i ažurirati središnje baze podataka za naknade ili pristojbe ili relevantne metodologije za njihov izračun. Informacije moraju biti dostupne barem na jeziku koji se uobičajeno koristi u području međunarodnih financija. U sustavu su predviđene obavijesti kojima nadležna tijela dostavljaju relevantne informacije. Kako bi se pojednostavnio protok informacija između nadležnih tijela i ESMA-e, ESMA mora izraditi provedbene tehničke standarde za utvrđivanje standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za dostavu informacija.

Člankom 8. ESMA-i se povjerava zadaća objave na internetu interaktivne središnje baze podataka s naknadama ili pristojbama koje naplaćuju nadležna tijela ili, prema potrebi, s korištenim metodologijama za izračun, i njezino ažuriranje.

U članku 9. predviđa se, kao dio interaktivne središnje baze podataka uvedene člankom 8., interaktivni instrument za naknade i pristojbe s pomoću kojih korisnik može obavljati izračun na internetu.

Člankom 10. uvodi se zahtjev da ESMA mora na svojim internetskim stranicama objaviti i ažurirati središnju bazu podataka o svim UAIF-ima, društvima za upravljanje UCITS-ima, AIF-ima i UCITS-ima. Ta se baza podataka temelji na informacijama koje je ESMA zaprimila u skladu s člankom 6. stavkom 1. Direktive 2009/65/EZ i člankom 7. stavkom 5. Direktive 2011/61/EU te na obavijestima koje su zaprimila nadležna tijela u skladu s tim direktivama, o čemu je obaviještena ESMA u skladu s člankom 11. stavkom 1. ove Uredbe.

U skladu s člankom 11. nadležna tijela moraju ESMA-i dostavljati obavijesti iz članka 10. U cilju standardizacije i pojednostavnjenja protoka informacija između investicijskih fondova/UAIF-a ili društava za upravljanje UCITS-ima i nadležnih tijela te između nadležnih tijela i ESMA-e tim člankom utvrđuju se i ovlasti za regulatorne i provedbene tehničke standarde.

Člancima 12. i 13. uvodi se pojam predmarketinških aktivnosti u Uredbu (EU) br. 345/2013 i Uredbu (EU) br. 346/2013. Promjenom bi se upraviteljima registriranima u skladu s tim uredbama omogućilo da se usmjere na ulagatelje na način da testiraju njihovo zanimanje za buduće investicijske mogućnosti ili strategije s pomoću predmarketinških aktivnosti. Tom bi se promjenom opravdalo stvaranje konkurentskih uvjeta s upraviteljima ovlaštenima u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU koji imaju koristi od tog koncepta uvedenog [uputa na Direktivu o izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja].

U članku 14. propisano je da će Komisija provesti evaluaciju ove Uredbe 60 mjeseci nakon datuma njezina stupanja na snagu.

2018/0045 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora 23 ,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)Različiti regulatorni i nadzorni pristupi prekograničnoj distribuciji alternativnih investicijskih fondova („AIF”), kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća 24 , i subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire („UCITS”), u smislu Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 25 , uzrokuju rascjepkanost i prepreke prekograničnom trgovanju i pristupu AIF-ima i UCITS-ima, što bi u konačnici moglo spriječiti trgovanje njima u drugim državama članicama.

(2)Kako bi se poboljšao regulatorni okvir primjenjiv na investicijske fondove i bolje zaštitili ulagatelji, promidžbeni sadržaji namijenjeni ulagateljima u AIF-e i UCITS-e trebali bi biti prepoznatljivi kao takvi te bi se na isti način u njima trebali navesti rizici i prednosti kupnje udjela ili dionica AIF-a i UCITS-a. Nadalje, sve informacije iz promidžbenih sadržaja trebale bi biti nepristrane, jasne i neobmanjujuće. Kako bi se jamčila zaštita ulagatelja i osigurali jednaki konkurentski uvjeti između AIF-a i UCITS-a, standardi za promidžbene sadržaje trebali bi se jednako primjenjivati na promidžbene sadržaje za AIF-e i UCITS-e.

(3)Nadležna tijela koja odluče zahtijevati sustavno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima trebala bi provjeriti usklađenost tih sadržaja s ovom Uredbom i drugim primjenjivim zahtjevima, odnosno jesu li promidžbeni sadržaji prepoznatljivi kao takvi, navode li se u njima na isti način rizici i prednosti kupnje udjela ili dionica UCITS-a i AIF-a, ako država članica dopušta trgovanje AIF-ima s malim ulgateljima, te jesu li sve informacije iz promidžbenih sadržaja nepristrane, jasne i neobmanjujuće.

(4)Radi veće transparentnosti i zaštite ulagatelja trebao bi se poboljšati pristup informacijama o zahtjevima za trgovanje udjelima ili dionicama AIF-a ili UCITS-a koji su propisani nacionalnim zakonima i drugim propisima na način da se od nadležnih tijela i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) zahtijeva da na svojim internetskim stranicama vode središnje baze podataka barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija.

(5)Kako bi se osigurao jednak tretman i UAIF-ima i društvima za upravljanje UCITS-ima olakšalo donošenje odluke o tome hoće li se baviti prekograničnom distribucijom investicijskih fondova, važno je da su naknade i pristojbe koje nadležna tijela naplaćuju za izdavanje odobrenja za rad, registraciju i nadzor kako je predviđeno direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU razmjerne nadzornim zadaćama koje se obavljaju te da se javno objavljuju i da se te naknade i pristojbe objavljuju na internetskim stranicama tih tijela. Iz istog razloga ESMA-ine internetske stranice trebale bi sadržavati interaktivni instrument koji omogućuje izračun naknada i pristojbi koje naplaćuju nadležna tijela.

(6)Budući da bi ESMA, u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća 26 , trebala pratiti i ocjenjivati tržišna kretanja u području svoje nadležnosti, primjereno je i potrebno unaprijediti ESMA-ino znanje na način da se prošire postojeće ESMA-ine baze podataka kako bi obuhvatile sve UAIF-e i društva za upravljanje UCITS-ima i sve AIF-ove i UCITS-e kojima ta društva upravljaju i trguju kao i države članice u kojima se trguje tim investicijskim fondovima. U tu svrhu nadležna tijela trebala bi ESMA-i dostaviti obavijesti ili pisane obavijesti koje prime na temelju direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU.

(7)Kako bi se osigurali jednaki konkurentski uvjeti među kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala kako su definirani člankom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 27 ili među kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo kako su definirani člankom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, 28 s jedne strane i drugim AIF-ima s druge strane, potrebno je u te uredbe uključiti pravila o predmarketinškim aktivnostima koja su identična pravilima o predmarketinškim aktivnostima utvrđenima Direktivom 2011/61/EU. Tim bi se pravilima upraviteljima registriranima u skladu s tim uredbama trebalo omogućiti da se usmjere na ulagatelje na način da testiraju njihovo zanimanje za buduće investicijske mogućnosti ili strategije u okviru kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo.

(8)Komisiji bi se trebale dodijeliti ovlasti za donošenje nacrta regulatornih tehničkih standarda, koje izradi ESMA, u vezi s određivanjem informacija o naknadama ili pristojbama, ili prema potrebi, relevantnim metodologijama izračuna tih naknada ili pristojbi koje naplaćuju nadležna tijela. Nadalje, Komisiji bi se trebale dodijeliti ovlasti za donošenje nacrta regulatornih tehničkih standarda, koje izradi ESMA, u vezi s određivanjem informacija koje treba dostaviti u obavijestima i pisanim obavijestima o prekograničnim aktivnostima koje se propisuju direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU. Komisija bi trebala donijeti te nacrte regulatornih tehničkih standarda putem delegiranih akata na temelju članka 290. UFEU-a i u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(9)Komisiji bi se trebale dodijeliti ovlasti za donošenje provedbenih tehničkih standarda, koje izradi ESMA, u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima koje nadležna tijela trebaju koristiti za potrebe obavješćivanja o zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi za trgovanje primjenjivi na njihovim državnim područjima, kao i o sažecima tih odredbi, iznosima naknada i pristojbi koje naplaćuju i, ako je primjenjivo, relevantnim metodologijama izračuna. Nadalje, kako bi se poboljšalo prosljeđivanje informacija nadležnim tijelima i između nadležnih tijela i ESMA-e, provedbeni tehnički standardi trebali bi uključivati obavijesti i pisane obavijesti o prekograničnim aktivnostima koje su propisane direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU. Komisija bi trebala donijeti te provedbene tehničke standarde putem provedbenih akata na temelju članka 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(10)Potrebno je i uskladiti ovlasti dodijeljene Komisiji za donošenje nacrta regulatornih tehničkih standarda i provedbenih tehničkih standarda, kako ih izradi ESMA, u pogledu obavijesti i pisanih obavijesti o prekograničnim aktivnostima na temelju ove Uredbe i direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU. U okviru [Direktive o izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja] odredbe o tim ovlastima trebale bi se izbrisati iz direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU.

(11)Svaka obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Uredbe, primjerice razmjena ili prosljeđivanje osobnih podataka od strane nadležnih tijela, trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća 29 , i svaka razmjena ili prosljeđivanje informacija od strane ESMA-e trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća 30 .

(12)Komisija bi trebala pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe provesti evaluaciju primjene ove Uredbe. U evaluaciji bi se trebali uzeti u obzir tržišna kretanja i ocijeniti je li se uvedenim mjerama poboljšala prekogranična distribucija investicijskih fondova.

(13)Kako bi se osigurala pravna dosljednost, potrebno je uskladiti datume primjene zakona i drugih propisa kojima se provodi [Direktiva o izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja] i primjene ove Uredbe u pogledu odredbi o promidžbenim sadržajima i predmarketinškim aktivnostima.

(14)S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, odnosno cilj da se poboljša tržišna učinkovitost i istovremeno uspostavi unija tržišta kapitala, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njezina opsega ili učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)    „AIF” znači AIF kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU;

(b)    „UAIF” znači UAIF kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU;

(c)    „nadležno tijelo” znači nadležno tijelo kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (h) Direktive 2009/65/EZ ili nadležno tijelo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (f) Direktive 2011/61/EU ili članku 4. stavku 1. točki (h) Direktive 2011/61/EU;

(d)    „matična država članica” znači država članica u kojoj UAIF ili društvo za upravljanje UCITS-ima ima svoje registrirano sjedište;

(e)    „UCITS” znači UCITS koji ima odobrenje za rad u skladu s člankom 5. Direktive 2009/65/EZ;

(f)    „društvo za upravljanje UCITS-ima” znači društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ.

Članak 2.

Zahtjevi za promidžbene sadržaje

1.UAIF-i ili društva za upravljanje UCITS-ima osiguravaju da su svi promidžbeni sadržaji namijenjeni ulagateljima prepoznatljivi kao takvi te da se na isti način u njima navode rizici i prednosti kupnje udjela ili dionica AIF-a ili UCITS-a te da su sve informacije iz promidžbenih sadržaja nepristrane, jasne i neobmanjujuće.

2.Društva za upravljanje UCITS-ima osiguravaju da promidžbeni sadržaji koji sadržavaju specifične informacije o UCITS-u ne smiju biti proturječni informacijama iz prospekta predviđenog člankom 68. Direktive 2009/65/EZ i ključnim informacijama za ulagatelje predviđenima člankom 78. te Direktive te ne smiju umanjiti značaj tih informacija. Društva za upravljanje UCITS-ima osiguravaju da se u svim promidžbenim sadržajima navodi postojanje prospekta i dostupnost ključnih informacija za ulagatelje. U promidžbenim sadržajima navodi se gdje, kako i na kojem jeziku ulagatelji ili potencijalni ulagatelji mogu dobiti prospekt i ključne informacije za ulagatelje.

3.UAIF-i osiguravaju da promidžbeni sadržaji s pozivom da se kupe udjeli ili dionice AIF-a koji sadržavaju specifične informacije o AIF-u ne smiju uključivati izjavu koja je proturječna informacijama koje se ulagateljima trebaju objaviti u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU ili koja umanjuje značaj tih informacija.

4.Stavak 2. ovog članka primjenjuje se mutatis mutandis na AIF-e koji objavljuju prospekt u skladu s Uredbom 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća 31 ili u skladu s nacionalnim pravom ili koji primjenjuju pravila o formatu i sadržaju ključnih informacija za ulagatelje iz članka 78. Direktive 2009/65/EZ.

5.Do [UP: molimo unijeti datum koji je 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu] ESMA izdaje smjernice o primjeni zahtjeva za promidžbene sadržaje iz prvog stavka, uzimajući u obzir aspekte internetske objave promidžbenih sadržaja, i nakon toga periodično ažurira te smjernice.

Članak 3.

Objava nacionalnih odredbi o zahtjevima za trgovanje

1.Nadležna tijela na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju središnje baze podataka sa svim primjenjivim nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi za trgovanje AIF-ima i UCITS-ima te sažetke tih odredbi barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija.

2.Nadležna tijela ESMA-u obavješćuju o zakonima i drugim propisima te sažecima tih odredbi iz stavka 1. te poveznicama na internetske stranice nadležnih tijela na kojima se te informacije objavljuju.

Nadležna tijela ESMA-u bez odgode obavješćuju o svim promjenama informacija dostavljenih u skladu s prvim podstavkom ovog stavka.

3.ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuju standardni obrasci, predlošci i postupci za dostavu informacija na temelju ovog članka.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [UP: molimo unijeti datum koji je 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

4.Do [UP: molimo unijeti datum koji je 48 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu] ESMA u obliku izvješća ispituje zahtjeve za trgovanje iz stavka 1. te o tome obavješćuje Komisiju. ESMA to izvješće ažurira svake dvije godine.

Članak 4.

ESMA-ina središnja baza podataka s nacionalnim odredbama o zahtjevima za trgovanje

Do [UP: molimo unijeti datum koji je 30 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu] ESMA na svojim internetskim stranicama objavljuje i ažurira središnju bazu podataka sa svim primjenjivim nacionalnim zakonima i drugim propisima koji se odnose na zahtjeve za trgovanje te sažetke tih odredbi i poveznice na internetske stranice nadležnih tijela.

Članak 5.

Provjera promidžbenih sadržaja

1.Isključivo za potrebe provjere usklađenosti s ovom Uredbom i nacionalnim odredbama koje se odnose na zahtjeve za trgovanje, nadležna tijela mogu zahtijevati sustavno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima koje društva za upravljanje UCITS-ima namjeravaju izravno ili neizravno koristiti u svojim poslovima s ulagateljima.

Sustavno obavješćivanje iz prvog podstavka ne smije biti preduvjet za trgovanje udjelima UCITS-a.

Ako zahtijevaju obavješćivanje o promidžbenim sadržajima iz prvog podstavka, nadležna tijela obavješćuju društvo za upravljanje UCITS-ima, u roku od 10 radnih dana koji započinje na radni dan koji slijedi nakon datuma primitka obavijesti, o svakom zahtjevu za promjenu njegovih promidžbenih sadržaja.

2.Nadležna tijela koja zahtijevaju sustavno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima utvrđuju, primjenjuju i na svojim internetskim stranicama objavljuju postupke za sustavno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima. Internim pravilima i postupcima osigurava se transparentan i nediskriminirajući tretman svih UCITS-a neovisno o tome u kojoj državi članici imaju odobrenje za rad.

3.Ako države članice dopuštaju UAIF-ima da na njihovim državnim područjima trguju udjelima ili dionicama s malim ulagateljima, stavci 1. i 2 . ovog članka primjenjuju se mutatis mutandis na te UAIF-e.

4.Nadležna tijela koja zahtijevaju sustavno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima kako se navodi u stavku 1. podnose ESMA-i najkasnije do 31. ožujka svake godine izvješće o odlukama donesenima prethodne godine na temelju kojih su odbili ili zahtijevali prilagodbu promidžbenih sadržaja.

Izvješće koje se podnosi ESMA-i sadržava sljedeće informacije:

(a)ukupan broj donesenih odluka u kojima se jasno razlikuju najčešće povrede, uključujući opis predmeta;

(b)ishod svake odluke;

(c)jedan konkretni primjer za svaku povredu iz točke (a).

ESMA Komisiji do 30. lipnja svake godine podnosi izvješće u kojem se analiziraju učinci nacionalnih zakona i drugih propisa kojima se uređuju promidžbeni sadržaji.

Članak 6.

Zajednička načela o naknadama ili pristojbama

1.Naknade ili pristojbe koje naplaćuju nadležna tijela moraju biti razmjerne troškovima koji se odnose na izdavanje odobrenja za rad ili registraciju i izvršavanje nadzornih i istražnih ovlasti u skladu s člancima 44., 45. i 46. Direktive 2011/61/EU i člancima 97. i 98. Direktive 2009/65/EZ.

2.Nadležna tijela dostavljaju račun za određenu financijsku godinu registriranom sjedištu UAIF-a ili društva za upravljanje UCITS-ima. U računu se navode naknade ili pristojbe iz stavka 1., način plaćanja i datum dospijeća plaćanja.

Članak 7.

Objava nacionalnih odredbi o naknadama i pristojbama

1.Do [UP: molimo unijeti datum koji je 6 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu] nadležna tijela na svojim internetskim stranicama objavljuju i ažuriraju središnje baze podataka s popisom naknada ili pristojbi iz članka 6. stavka 1. ili, ako je primjenjivo, s metodologijom izračuna tih naknada ili pristojbi barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija.

2.Nadležna tijela ESMA-u obavješćuju o iznosima naknada ili pristojbi iz članka 6. stavka 1. i, ako je primjenjivo, metodologijama izračuna tih naknada ili pristojbi.

Nadležna tijela ESMA-u bez odgode obavješćuju o svim promjenama informacija dostavljenih u skladu s prvim podstavkom.

3.ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje nadležna tijela moraju dostaviti ESMA-i u skladu s ovim člankom.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [UP: molimo unijeti datum koji je 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

4.ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuju standardni obrasci, predlošci i postupci za dostavu informacija na temelju ovog članka.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [UP: molimo unijeti datum koji je 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 8.

ESMA-ina interaktivna baza podataka za naknade i pristojbe

Do [UP: molimo unijeti datum koji je 30 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu] ESMA na svojim internetskim stranicama objavljuje i ažurira interaktivnu bazu podataka s popisom naknada ili pristojbi iz članka 6. stavka 1. ili, ako je primjenjivo, s metodologijom izračuna tih naknada ili pristojbi, koja je javno dostupna barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija.

Interaktivna baza podataka sadržava poveznice na internetske stranice nadležnih tijela iz članka 7. stavka 1.

Članak 9.

ESMA-in interaktivni instrument za naknade i pristojbe

Do [UP: molimo unijeti datum koji je 30 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu] ESMA izrađuje, stavlja na raspolaganje i ažurira na svojim internetskim stranicama interaktivni instrument za naknade i pristojbi iz članka 6. stavka 1. koji je javno dostupan barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija.

Interaktivni instrument sastavni je dio interaktivne baze podataka iz članka 8.

Članak 10.

ESMA-ina središnja baza podataka o UAIF-ima, društvima za upravljanje UCITS-ima, AIF-ima i UCITS-ima

Do [UP: molimo unijeti datum koji je 30 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu] ESMA na svojim internetskim stranicama objavljuje i ažurira središnju bazu podataka, koja je javno dostupna barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija, s popisom svih UAIF-a, društava za upravljanje UCITS-ima, AIF-a i UCITS-a kojim ti UAIF-i i društva za upravljanje UCITS-ima upravljaju i trguju te popis država članica u kojima se tim fondovima trguje.

Članak 11.

Standardizacija obavijesti koje se dostavljaju ESMA-i

1.Nadležna tijela matične države članice ESMA-i dostavljaju bez odgode svaku obavijest, pisanu obavijest ili informaciju iz članka 17. stavaka 3. i 8., članka 18. stavaka 2. i 4., članka 93. stavaka 3. i 8. i članka 93.a stavka 3. Direktive 2009/65/EZ i članka 31. stavaka 2. i 4., članka 32. stavaka 3. i 7., članka 32.a stavka 3. i članka 33. stavaka 2. i 3. Direktive 2011/61/EU.

2.ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje se trebaju dostaviti u skladu s člankom 17. stavcima 1., 2., 3., 8. i 9., člankom 18. stavcima 1., 2. i 4., člankom 93. stavcima 1., 2. i 8. i člankom 93.a stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ i člankom 32.a stavkom 2. i člankom 33. stavcima 2., 3. i 6. Direktive 2011/61/EU.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [UP: molimo unijeti datum koji je 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuju obrasci, predlošci i postupci za prosljeđivanje informacija iz članka 17. stavaka 1., 2., 3. 8. i 9., članka 18. stavaka 1., 2. i 4., članka 93. stavaka 1., 2. i 8. i članka 93.a stavka 2. Direktive 2009/65/EZ i članka 31. stavaka 2. i 4., članka 32. stavaka 2. i 7., članka 32.a stavka 2. i članka 33. stavaka 2., 3. i 6. Direktive 2011/61/EU, uključujući i postupak u skladu s kojim nadležna tijela prosljeđuju informacije za potrebe stavka 1.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [UP: molimo unijeti datum koji je 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 12.

Izmjene Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

Uredba (EU) br. 345/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)U članku 3. dodaje se sljedeća točka (o):

„(o)    „predmarketinške aktivnosti” znači izravno ili neizravno pružanje informacija o investicijskim strategijama ili investicijskim idejama od strane upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, ili u njegove ime, potencijalnim ulagateljima s boravištem ili registriranim sjedištem u Uniji kako bi se testiralo njihovo zanimanje za kvalificirani fond poduzetničkog kapitala koji još nije registriran”;

(2)Umeće se sljedeći članak 4.a:

Članak 4.a

1. Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala mogu se baviti predmarketinškim aktivnostima u Uniji, osim ako informacije koje se iznose potencijalnim ulagateljima:

(a)odnose se na osnovane kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala;

(b)sadržavaju upućivanje na osnovane kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala;

(c)omogućuju ulagateljima da se obvežu stjecati udjele ili dionice određenih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala;

(d)jednake su informacijama iz prospekta, osnivačkih akata kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji još nisu registrirani, dokumenata ponude, obrazaca za upis ili sličnim dokumentima u obliku nacrtu ili njihovoj konačnoj verziji na temelju kojih ulagatelji mogu donijeti odluku o ulaganju.

2. Nadležna tijela ne zahtijevaju od upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala da ih obavijeste o svojoj namjeri obavljanja predmarketinških aktivnosti.

3. Upis udjela ili dionica registriranih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala od strane ulagatelja nakon provedbe predmarketinških aktivnosti u skladu sa stavkom 1. ili udjela ili dionica kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala kojim upravljaju i trguju upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji su se bavili predmarketinškim aktivnostima kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji još nisu registrirani i imaju slična obilježja smatra se rezultatom trgovanja.

4. Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji nude upis udjela ili dionica kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji su bili predmet predmarketinških aktivnosti obavješćuju nadležno tijelo u skladu s člankom 15.”

Članak 13.

Izmjene Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo

Uredba (EU) br. 346/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)U članku 3. dodaje se sljedeća točka (o):

„(o)    „predmarketinške aktivnosti” znači izravno ili neizravno pružanje informacija o investicijskim strategijama ili investicijskim idejama od strane upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, ili u njegove ime, potencijalnim ulagateljima s boravištem ili registriranim sjedištem u Uniji kako bi se testiralo njihovo zanimanje za kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo koji još nije registriran”;

(2)Umeće se sljedeći članak 4.a:

Članak 4.a

1. Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo mogu se baviti predmarketinškim aktivnostima u Uniji, osim ako informacije koje se iznose potencijalnim ulagateljima:

(a)odnose se na osnovane kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo;

(b)sadržavaju upućivanje na osnovane kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo;

(c)omogućuju ulagateljima da se obvežu stjecati udjele ili dionice određenih kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo;

(d)jednake su informacijama iz prospekta, osnivačkih akata kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji još nisu registrirani, dokumenata ponude, obrazaca za upis ili sličnim dokumentima u obliku nacrtu ili njihovoj konačnoj verziji na temelju kojih ulagatelji mogu donijeti odluku o ulaganju.

2. Nadležna tijela ne zahtijevaju od upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo da ih obavijeste o svojoj namjeri obavljanja predmarketinških aktivnosti.

3. Upis udjela ili dionica registriranih kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo od strane ulagatelja nakon provedbe predmarketinških aktivnosti u skladu sa stavkom 1. ili udjela ili dionica kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo kojim upravljaju i trguju upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji su se bavili predmarketinškim aktivnostima kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji još nisu registrirani i imaju slična obilježja smatra se rezultatom trgovanja.

4. Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji nude upis udjela ili dionica kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji su bili predmet predmarketinških aktivnosti obavješćuju nadležno tijelo u skladu s člankom 16.”

Članak 14.

Evaluacija

Do [UP: molimo unijeti datum koji je 60 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu] Komisija provodi, na temelju javnog savjetovanja i s obzirom na rasprave s ESMA-om i nadležnim tijelima, evaluaciju primjene ove Uredbe.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se počinje primjenjivati od [UP: molimo unijeti dvadeseti dan od dana objave u Službenom listu Europske unije], osim članka 2. stavaka 1. i 4., članka 3. stavaka 1. i 2., članaka 12. i 13. koji se počinju primjenjivati od [UP: molimo unijeti datum koji je 24 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.Naslov prijedloga/inicijative

1.2.Odgovarajuća područja politike u strukturi ABM/ABB

1.3.Vrsta prijedloga/inicijative

1.4.Ciljevi

1.5.Osnova prijedloga/inicijative

1.6.Trajanje i financijski utjecaj

1.7.Predviđene metode upravljanja

2.MJERE UPRAVLJANJA

2.1.Pravila nadzora i izvješćivanja

2.2.Sustav upravljanja i kontrole

2.3.Mjere za sprečavanje prijevara i nepravilnosti

3.PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

3.2.Procijenjeni utjecaj na rashode

3.2.1.Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

3.2.2.Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva za poslovanje

3.2.3.Procijenjeni utjecaj na odobrena administrativna sredstva

3.2.4.Usklađenost s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom

3.2.5.Doprinos trećih osoba

3.3.Procijenjeni utjecaj na prihode

ZAKONODAVNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

1.OKVIR PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

1.1.Naslov prijedloga/inicijative

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba 345/2013 i 346/2013

1.2.Odgovarajuća područja politike

Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

1.3.Vrsta prijedloga/inicijative

◻Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na novo djelovanje nakon pilot-projekta / pripremnog djelovanja 32

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na produženje postojećeg djelovanja

 Prijedlog/inicijativa odnosi se na djelovanje koje je preusmjereno na novo djelovanje

1.4.Ciljevi

1.4.1.Višegodišnji strateški ciljevi Komisije na koje se odnosi prijedlog/inicijativa

Opći cilj br. 1: Novi poticaj za zapošljavanje, rast i ulaganja

Opći cilj br. 2: Bolje povezano i pravednije unutarnje tržište s jačim industrijskim temeljima

1.4.2.Posebni ciljevi

1.6. Povećati prekogranični tok ulaganja.

2.4. Osigurati da potrošači imaju pristup sigurnim i pouzdanim proizvodima i uslugama osiguranja, mirovinskim proizvodima i uslugama i proizvodima i uslugama UCITS-a, na nacionalnoj razini i prekogranično.

Odgovarajuće aktivnosti u okviru strukture ABM/ABB

12. Financijske usluge i tržišta kapitala

1.4.3.Očekivani rezultati i utjecaj

Navesti učinke koje bi prijedlog/inicijativa trebali imati na ciljane korisnike/skupine.

Smanjenje regulatornih prepreka za prekograničnu distribuciju investicijskih fondova trebalo bi smanjiti troškove za upravitelje imovinom i tako ubrzati povećanje prekogranične distribucije investicijskih fondova i poduprijeti produbljivanje jedinstvenog tržišta investicijskih fondova EU-a.

Time bi se, pak, trebala smanjiti fragmentacija tržišta, povećati tržišno natjecanje i naposljetku pridonijeti pružanju većeg izbora i bolje vrijednosti za ulagatelje u EU-u.

1.4.4.Pokazatelji rezultata i utjecaja

Do kraja 2019. Komisija će utvrditi detaljan program za praćenje ostvarenja, rezultata i učinaka ovog prijedloga. U programu praćenja utvrdit će se sredstva i vremenski razmaci za prikupljanje podataka i drugih potrebnih dokaza. Navest će se mjere koje će Komisija, države članice i ESMA poduzeti pri prikupljanju i analizi podataka i drugih dokaza.

Sljedeći neiscrpan popis može biti osnova za prikupljanje informacija za potrebe praćenja i pripreme evaluacije učinka ovog prijedloga:

(a)    internetske stranice nadležnih tijela s podacima o nacionalnim zahtjevima za trgovanje i regulatornim naknadama i pristojbama,

(b)    ESMA-ina baza podataka o nacionalnim zahtjevima za trgovanje,

(c)    ESMA-ina baza podataka o regulatornim naknadama i pristojbama,

(d)    ESMA-in interaktivni instrument za regulatorne naknade i pristojbe,

(e)    ESMA-ina baza podataka o obavijestima.

S obzirom na to da bi izvor (e) Komisiji omogućio provjeru je li opći cilj politike ispunjen, izvori od (a) do (d) mogli bi služiti za analizu u kojoj su mjeri posebni ciljevi politike ispunjeni.

Pokazatelji za praćenje i evaluaciju povezani s ovim izvorima uključivali bi sljedeća ostvarenja:

   izrada/ažuriranje internetskih stranica nadležnih tijela i ESMA-e (upotreba izvora od (a) do (c), provjere jesu li informacije dostupne na tim internetskim stranicama;

   izrada ESMA-ine interaktivne baze podataka o naknadama i pristojbama (upotreba izvora (d)), provjera uspostave i funkcioniranja baze podataka.

U pogledu rezultata i učinaka, analiza bi se trebala temeljiti na izvoru (e). Taj izvor omogućuje utvrđivanje ukupnog broja obavijesti i broja obavijesti po državi članici te ukupnu stopu rasta i stopu rasta po državi članici. U analizi bi trebalo uzeti u obzir referentno mjerilo za postojeće povećanje prekogranične distribucije fondova: prosječan rast broja prekograničnih fondova tijekom posljednjih pet godina iznosio je 6,8 % godišnje. Ako parametri ostanu isti, rast bi se zahvaljujući ovoj inicijativi trebao još ubrzati. ESMA bi evaluaciju na temelju izvora (e) mogla provesti jednom godišnje i dostaviti je Europskoj komisiji za dodatnu upotrebu ili analizu u okviru njezina praćenja i evaluacije.

1.5.Osnova prijedloga/inicijative

1.5.1.Zahtjevi koje je potrebno kratkoročno ili dugoročno ispuniti

Kratkoročno, ESMA ima zadaću izraditi i ažurirati baze podataka o nacionalnim zahtjevima za trgovanje, regulatornim naknadama i pristojbama te obavijestima. ESMA nadalje ima zadaću u okviru baze podataka o regulatornim naknadama i pristojbama izraditi interaktivni instrument s pomoću kojeg bi dionici mogli izračunati iznos regulatornih naknada za svaku državu članicu.

ESMA će osim toga trebati izraditi regulatorne i provedbene tehničke standarde u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ove inicijative.

1.5.2.Dodana vrijednost sudjelovanja EU-a

Djelovanje na razini EU-a potrebno je jer je glavni problem koji se ovom inicijativom nastoji riješiti funkcioniranje unutarnjeg tržišta investicijskih fondova (točnije upotreba putovnica EU-a za trgovanje investicijskim fondovima), problem koji nije ograničen na državno područje jedne države članice i koji ne mogu riješiti države članice pojedinačno na nacionalnoj razini. Osim toga, prethodni napori za usklađivanje nacionalnih (nadzornih) postupaka u ovom području preko ESMA-e nisu bili uspješni u rješavanju utvrđenog problema. Ovim se prijedlogom stoga ESMA-i dodjeljuju prethodno navedene zadaće koje države članice ne mogu pojedinačno odraditi.

1.5.3.Pouke iz prijašnjih sličnih iskustava

ESMA-i su već povjerene slične zadaće, npr. vođenje registara upravitelja koji imaju odobrenje za upravljanje UCITS-ima, AIF-ima, europskim fondovima poduzetničkog kapitala i europskim fondovima za socijalno poduzetništvo. Iskustvo je općenito bilo pozitivno.

1.5.4.Usklađenost i moguća sinergija s drugim odgovarajućim instrumentima

Inicijativa je u skladu s jačanjem uloge ESMA-e iz prijedloga o preispitivanju europskih nadzornih tijela. Međutim nema nikakav izravan učinak na Komisijin prijedlog o preispitivanju europskih nadzornih tijela jer se odnosi na specifično tehničko pitanje o kojem nije riječ u preispitivanju.

1.6.Trajanje i financijski utjecaj

◻ Prijedlog/inicijativa ograničenog trajanja

◻ prijedlog/inicijativa na snazi od [DD/MM]GGGG do [DD/MM]GGGG

financijski utjecaj od GGGG do GGGG

 Prijedlog/inicijativa neograničenog trajanja

provedba s razdobljem uspostave od GGGG do GGGG,

nakon čega slijedi redovna provedba.

1.7.Predviđene metode upravljanja 33

 Izravno upravljanje koje provodi Komisija s pomoću sljedećeg:

izvršne agencije

 Podijeljeno upravljanje s državama članicama

 Neizravno upravljanje delegiranjem zadaća provedbe:

◻ međunarodnim organizacijama i njihovim agencijama (navesti);

◻ EIB-u i Europskom investicijskom fondu;

☑ tijelima na koja se upućuje u člancima 208. i 209.;

◻ tijelima javnog prava;

◻ tijelima uređenima privatnim pravom koja pružaju javne usluge u mjeri u kojoj daju odgovarajuća financijska jamstva;

◻ tijelima uređenima privatnim pravom države članice kojima je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva i koja daju odgovarajuća financijska jamstva;

◻ osobama kojima je povjerena provedba posebnih aktivnosti u ZVSP-u u skladu s glavom V. UEU-a i koje su navedene u odgovarajućem temeljnom aktu.

Napomene

Nije primjenjivo

2.MJERE UPRAVLJANJA

2.1.Pravila nadzora i izvješćivanja

Navesti učestalost i uvjete.

U skladu s već postojećim mehanizmima ESMA sastavlja redovita izvješća o svojem radu (uključujući interno izvješćivanje višeg rukovodstva, izvješćivanje odbora i sastavljanje godišnjeg izvješća) i Revizorski sud i Služba za unutarnju reviziju provode reviziju njezine uporabe resursa. Praćenje mjera predloženih u ovom prijedlogu i izvješćivanje o tim mjerama bit će u skladu s već postojećim zahtjevima.

2.2.Sustav upravljanja i kontrole

2.2.1.Utvrđeni rizici

Kada je riječ o zakonitom, ekonomičnom i učinkovitom korištenju odobrenih sredstava na temelju prijedloga, očekuje se da prijedlog neće uzrokovati nove rizike koji trenutačno ne bi bili obuhvaćeni postojećim ESMA-inim okvirom unutarnje kontrole.

2.2.2.Informacije o uspostavi sustava unutarnje kontrole

Sustavi upravljanja i kontrole kako je predviđeno Uredbom o ESMA-i već su provedeni. ESMA blisko surađuje sa Službom Komisije za unutarnju reviziju kako bi se osigurala primjena odgovarajućih standarda u svim područjima unutarnje kontrole. Ti će se mehanizmi u skladu s ovim prijedlogom primjenjivati i na ulogu ESMA-e. Godišnja izvješća unutarnje revizije dostavljaju se Komisiji, Parlamentu i Vijeću.

2.3.Mjere za sprječavanje prijevara i nepravilnosti

Za potrebe suzbijanja prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji, odredbe Uredbe (EZ) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) primjenjuju se na ESMA-u bez ograničenja.

ESMA trenutačno ima posebnu strategiju suzbijanja prijevara i pripadajući akcijski plan. Strategija i akcijski plan izrađeni su 2014. Pojačana djelovanja ESMA-e u području borbe protiv prijevara bit će u skladu s pravilima i smjernicama iz Financijske uredbe (mjere suzbijanja prijevara u okviru dobrog financijskog upravljanja), OLAF-ovim politikama za sprječavanje prijevara, odredbama iz Strategije Komisije za borbu protiv prijevara (COM(2011) 376) kao i s odredbama iz Zajedničkog pristupa decentraliziranim agencijama EU-a (srpanj 2012.) i pripadajućeg plana.

U Uredbi o osnivanju ESMA-e utvrđene su odredbe o izvršenju i kontroli ESMA-ina proračuna te o primjenjivim financijskim propisima.

3.PROCIJENJENI FINANCIJSKI UTJECAJ PRIJEDLOGA/INICIJATIVE

3.1.Naslovi višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija rashoda na koje se prijedlog/inicijativa odnosi

·Postojeće proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

Proračunska linija

Vrsta
rashoda

Doprinos

1a: Konkurentnost za rast i zapošljavanje

Dif./nedif 34 .

zemalja EFTA-e 35

zemalja kandidatkinja 36

trećih zemalja

u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

1.a

12 02 06 ESMA

Dif.

NE

NE

NE

NE

·Zatražene nove proračunske linije

Prema redoslijedu naslova višegodišnjeg financijskog okvira i proračunskih linija.

Naslov višegodišnjeg financijskog okvira

Proračunska linija

Vrsta
rashoda

Doprinos

Broj
[Naslov………………………………………]

Dif./nedif.

zemalja EFTA-e

zemalja kandidatkinja

trećih zemalja

u smislu članka 21. stavka 2. točke (b) Financijske uredbe

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

DA/NE

DA/NE

DA/NE

DA/NE

3.2.Procijenjeni utjecaj na rashode 37

3.2.1.Sažetak procijenjenog utjecaja na rashode

u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

1a

Konkurentnost za rast i zapošljavanje 

ESMA

Godina
N
38

Godina
N+1
39

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

Glava 1.:

Preuzete obveze

(1)

0 441

0 191

Zbog sporazuma o sufinanciranju europskih nadzornih tijela u omjeru 60/40 ovdje je navedeno samo 40 % procijenjenih troškova.

Plaćanja

(2)

0 441

0 191

Glava 2.:

Preuzete obveze

(1a)

Plaćanja

(2a)

Glava 3.:

Preuzete obveze

(3a)

Plaćanja

(3b)

UKUPNA odobrena sredstva
za ESMA-u

Preuzete obveze

=1+1 a

+3 a

0 441

0 191

Plaćanja

=2+2a

+3b

0 441

0 191


Naslov višegodišnjeg financijskog
okvira

5

„Administrativni rashodi“

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

GU FISMA

• Ljudski resursi

• Ostali administrativni rashodi

UKUPNO za GU FISMA

Odobrena sredstva

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 5

višegodišnjeg financijskog okvira

(Ukupne preuzete obveze = ukupna plaćanja)

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
N 40

Godina
N+1 41

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

UKUPNA odobrena sredstva
iz NASLOVA 1 – 5
višegodišnjeg financijskog okvira
 

Preuzete obveze

0 441

0 191

Plaćanja

0 441

0 191

3.2.2.Procijenjeni utjecaj na odobrena sredstva ESMA-e

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena sredstva za poslovanje.

   Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća odobrena sredstva za poslovanje:

Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Navesti ciljeve i rezultate

Godina
N

Godina
N+1 42

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

REZULTATI

Vrsta 43

Prosječni trošak

NE

Trošak

NE

Trošak

NE

Trošak

NE

Trošak

NE

Trošak

NE

Trošak

NE

Trošak

Ukupni broj

Ukupni trošak

POSEBNI CILJ br. 1.6. i 2.4. 44

– Baza podataka o regulatornim naknadama/pristojbama

0 200

0 040

Zbog sporazuma o sufinanciranju europskih nadzornih tijela u omjeru 60/40 ovdje je navedeno samo 40 % procijenjenih troškova.

– Baza podataka o obavijestima

0 100

0 020

– Rezultat

Međuzbroj za posebni cilj br. 1

POSEBNI CILJ br. 2...

– Rezultat

Međuzbroj za posebni cilj br. 2

UKUPNI TROŠAK

0 300

0 060

3.2.3.Procijenjeni utjecaj na ESMA-ine ljudske resurse

3.2.3.1.Sažetak

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebna odobrena administrativna sredstva.

   Za prijedlog/inicijativu potrebna su sljedeća odobrena administrativna sredstva:

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
N 45  

Godina
N+1 46

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

UKUPNO

Dužnosnici (razred AD)

0 141

(2 zaposlenika uključujući troškove zapošljavanja)

0 131

(2 zaposlenika)

Zbog sporazuma o sufinanciranju europskih nadzornih tijela u omjeru 60/40 ovdje je navedeno samo 40 % procijenjenih troškova.

Dužnosnici (razred AST)

Ugovorno osoblje

Privremeno osoblje

Upućeni nacionalni stručnjaci

UKUPNO

0 141

(2 zaposlenika uključujući troškove zapošljavanja)

0 131 (2 zaposlenika)

Očekivani utjecaj na osoblje (dodatni ekvivalenti punog radnog vremena) – plan radnih mjesta

Funkcijska skupina i razred

Godina N

Godina N +1

Godina N +2

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

AD16

AD15

AD14

AD13

AD12

AD11

AD10

AD9

AD8

AD7

AD6

AD5

 

AD ukupno

0 141
(2 zaposlenika uključujući troškove zapošljavanja)

0 131
(2 zaposlenika)

AST11

AST10

AST9

AST8

AST7

AST6

AST5

AST4

AST3

AST2

AST1

AST ukupno

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC ukupno

SVEUKUPNO

0 141
(2 zaposlenika uključujući troškove zapošljavanja)

0 131
(2 zaposlenika)

Očekivani utjecaj na osoblje (dodatno) – vanjsko osoblje

Ugovorno osoblje

Godina N

Godina N + 1

Godina N + 2

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

Funkcijska skupina IV.

Funkcijska skupina III.

Funkcijska skupina II.

Funkcijska skupina I.

Ukupno

Upućeni nacionalni stručnjaci

Godina N

Godina N + 1

Godina N + +2

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

Ukupno

3.2.3.2.Procijenjene potrebe u pogledu ljudskih resursa za matičnu glavnu upravu

   Za prijedlog/inicijativu nisu potrebni ljudski resursi.

   Za prijedlog/inicijativu potrebni su sljedeći ljudski resursi:

Procjenu navesti u cijelom iznosu (ili najviše do jednog decimalnog mjesta)

Godina
N

Godina
N+1

Godina N+2

Godina N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

·Radna mjesta prema planu radnih mjesta (dužnosnici i privremeni djelatnici)

XX 01 01 01 (Sjedište i predstavništva Komisije)

XX 01 01 02 (Delegacije)

XX 01 05 01 (Neizravno istraživanje)

10 01 05 01 (Izravno istraživanje)

Vanjsko osoblje (u ekvivalentu punog radnog vremena: EPRV) 47

XX 01 02 01 (UO, UNS, UsO iz „globalne omotnice”)

XX 01 02 02 (UO, LO, UNS, UsO i MSD u delegacijama)

XX 01 04 yy 48

- u sjedištima 49

- u delegacijama

XX 01 05 02 (UO, UNS, UsO – neizravno istraživanje)

10 01 05 02 (UO, UNS, UsO – izravno istraživanje)

Ostale proračunske linije (navesti)

UKUPNO

XX se odnosi na odgovarajuće područje politike ili glavu proračuna.

Potrebna odobrena sredstva za ljudske resurse pokrit će se odobrenim sredstvima koja su već namijenjena upravljanju djelovanjem i/ili koja su preraspoređena unutar glavne uprave te, prema potrebi, iz bilo kojih dodatnih sredstava koja se mogu dodijeliti nadležnoj glavnoj upravi u okviru godišnjeg postupka dodjele sredstava uzimajući u obzir proračunska ograničenja.

Opis zadaća:

Dužnosnici i privremeno osoblje

Vanjsko osoblje

Opis izračuna troškova za ekvivalent punog radnog vremena trebao bi biti uključen u Prilog V. odjeljak 3.

3.2.4.Usklađenost s tekućim višegodišnjim financijskim okvirom

   Prijedlog/inicijativa u skladu je s postojećim višegodišnjim financijskim okvirom.

   Prijedlog/inicijativa povlači za sobom reprogramiranje relevantnog naslova višegodišnjeg financijskog okvira.

Objasniti o kakvom je reprogramiranju riječ te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

[…]

   Za prijedlog/inicijativu potrebna je primjena instrumenta za financijsku fleksibilnost ili revizija višegodišnjeg financijskog okvira 50 .

Objasniti što je potrebno te navesti odgovarajuće proračunske linije i iznose.

[…]

3.2.5.Doprinos trećih osoba

Prijedlogom/inicijativom ne predviđa se sufinanciranje od trećih osoba.

Prijedlogom/inicijativom predviđa se sufinanciranje prema sljedećoj procjeni:

u milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Godina
N

Godina
N+1 51

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

Ukupno

Navesti tijelo koje sudjeluje u financiranju 

0 662

0 287

60 % procijenjenih troškova ovdje je navedeno zbog sporazuma o sufinanciranju europskih nadzornih tijela

UKUPNA sredstva sufinanciranja

0 662

0 2873.3.Procijenjeni utjecaj na prihode

   Prijedlog/inicijativa nema financijski utjecaj na prihode.

   Prijedlog/inicijativa ima sljedeći financijski utjecaj:

   na vlastita sredstva

   na razne prihode

U milijunima EUR (do 3 decimalna mjesta)

Proračunska linija u okviru prihoda:

Odobrena sredstva dostupna za tekuću proračunsku godinu

Utjecaj prijedloga/inicijative 52

Godina
N

Godina
N+1

Godina
N+2

Godina
N+3

unijeti onoliko godina koliko je potrebno za prikaz trajanja utjecaja (vidi točku 1.6.)

Članak ………….

Za razne namjenske prihode navesti odgovarajuće proračunske linije rashoda.

[…]

Navesti metodu izračuna utjecaja na prihode.

[…]

   

PRILOG ZAKONODAVNOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU

Primijenjena metodologija i glavne pretpostavke na kojima se temelji procjena

Troškovi koji se odnose na nove zadaće koje su dodijeljene ESMA-i procijenjeni su prema trima kategorijama troškova: troškovi osoblja, infrastrukturni troškovi i operativni troškovi.

Prema Komisijinim trenutačnim preliminarnim procjenama za nove ESMA-ine zadaće bit će potrebna dva nova zaposlenika. To bi bili dodatni zaposlenici, uz postojeće zaposlenike koji trenutačno rade u ESMA-i i čije se plaće isplaćuju iz postojećeg proračuna za ESMA-u. Troškovi se dijele s državama članicama u omjeru 60/40.

Potreba za većim brojem zaposlenika odraz je dodatnih zadaća koje su povjerene ESMA-i i odnosi se na izradu i ažuriranje baza podataka o nacionalnim zahtjevima za trgovanje, regulatornim naknadama i pristojbama te obavijestima. Te nove zadaće utvrđene su u predloženoj Uredbi i dodatno podrobno objašnjene u obrazloženju.

Opće pretpostavke koje se primjenjuju pri izračunu dodatnih resursa

Pri izračunu dodatnih resursa primijenjene su sljedeće pretpostavke.

Pretpostavlja se da će dodatna radna mjesta koja će se otvoriti biti za stalno osoblje ili privremeno osoblje s troškovima prosječne godišnje plaće u iznosu od 143 000 EUR.

Zbog lokacije ESMA-e u Parizu, uzet je u obzir koeficijent ispravka plaće od 1 148 s obzirom na veće troškove života u odnosu na Bruxelles.

Troškovi zapošljavanja (putovanje, hotelski smještaj, liječnički pregledi i ostali troškovi, troškovi preseljenja i slično) procjenjuju se na 12 700 EUR po zaposleniku.

Napominjemo da troškove za ESMA-u trenutačno dijele države članice i Komisija u omjeru 60/40.

Izračun broja dodatnih zaposlenika

Za izračun broja dodatnih zaposlenika nove zadaće podijeljene su u dva glavna područja rada povjerenog ESMA-i: baza podataka o regulatornim naknadama i pristojbama i baza podataka o obavijestima. Za ta područja uzeta je u obzir sljedeća procjena opsega rada. Za bazu podataka o regulatornim naknadama procijenjeno je da je potreban jedan voditelj projekta i jedan član pomoćnog osoblja, a za bazu podataka o obavijestima jedan voditelj projekta i dva člana pomoćnog osoblja za informatičku podršku.

U tablici 1. prikazan je ukupan broj dodatnih zaposlenika za ESMA-u po području:

Tablica 1.: Ukupni godišnji broj zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena po području

Ukupni broj zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena po području

Baza podataka o regulatornim naknadama/pristojbama

1

Baza podataka o obavijestima

1

Ukupno

2

Izračun rashoda za vanjsku infrastrukturu

Pretpostavlja se da je za rashode povezane s informatičkim tehnologijama potrebno 750 000 EUR za izradu baza podataka i 150 000 EUR za tekuće troškove.

Tablica 2.: Ukupni godišnji rashodi za vanjsku infrastrukturu po području

Ukupni rashodi za infrastrukturu po području

Prva godina (jednokratni troškovi)

Sljedeće godine (tekući troškovi)

Baza podataka o regulatornim naknadama/pristojbama

500 000 EUR

100 000 EUR

Baza podataka o obavijestima.

250 000 EUR

50 000 EUR

Ukupno

750 000 EUR

150 000 EUR

Ukupni iznos rashoda

Uzimajući u obzir prethodne pretpostavke ukupni iznosi procijenjeni za nove ESMA-ine zadaće prikazani su u tablici 3.

Tablica 3.: Ukupni povezani rashodi

Vrsta troška

Izračun

Prva godina

Sljedeće godine

Rashodi za osoblje

143 000 EUR x 1. 148 po zaposleniku/godini

328 328 EUR (2 zaposlenika)

328 328 EUR (2 zaposlenika)

Rashodi povezani sa zapošljavanjem

12 700 EUR fiksno po novom zaposleniku

25 400 EUR (2 zaposlenika)

0

Infrastruktura/IT

Vidjeti tablicu 2.

750 000 EUR

150 000 EUR

Ukupno*

1 103 728 EUR

478 328 EUR

*Ukupni iznosi: ne uzimajući u obzir dodjelu sredstava država članica i Komisije u omjeru 60/40 za proračun ESMA-e.

Rashodi za razdoblje 2021-N navode se samo kao primjer. Financijski učinak na proračun EU-a nakon 2020. bit će dio Komisijinih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir.

(1)    Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), SL L 302, 17.11.2009., str. 32.
(2)    Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010, SL L 174, 1.7.2011., str. 1.
(3)

   Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Program rada Komisije za 2018.: Plan za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Europu (COM(2017)650 final).

(4)    Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala (COM(2015)468 final).
(5)    Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: o preispitivanju akcijskog plana o uniji tržišta kapitala sredinom provedbenog razdoblja COM(2017) 292 final).
(6)    Zelena knjiga: Stvaranje unije tržišta kapitala, COM(2015)63 final.
(7)    Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Poziv na očitovanje - regulatorni okvir EU-a za financijske usluge, COM(2016) 855 final.
(8)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(9)    Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.).
(10)    Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.).
(11)    Uredba (EU) 2015/760 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o europskim fondovima za dugoročna ulaganja (SL L 123, 19.5.2015., str. 98. – 121.).
(12)    Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (SL L 169, 30.6.2017., str. 8.).
(13)    EFAMA, Tromjesečno statističko izvješće T2 2017.
(14)    EFAMA Fact Book 2017. i Investment Company Institute (ICI) Fact Book 2017.
(15)    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1507119651257&uri=CELEX:52014DC0903
(16)    Dodatne inicijative usmjerene su i na olakšavanje prekograničnih ulaganja, na primjer smjernice o postojećim standardima EU-a za tretman prekograničnih ulaganja u EU-u i sporazumno rješavanje investicijskih sporova.
(17)    Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
(18)     https://ec.europa.eu/info/publications/consultation-cross-border-distribution-investment-funds_en .
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3132069_en.
(20)    Morningstar je društvo za istraživanje u području ulaganja i pružatelj podataka.
(21)    Mišljenje Odbora za nadzor regulative SEC(2018)129 final.
(22)    Izvješće o procjeni učinka i sažetak procjene učinka .SWD(2018)54 final i SWD(2018)55 final.
(23)    SL C , , str. .
(24)    Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 ((SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).
(25)    Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)  (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).
(26)    Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
(27)    Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.)
(28)    Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.)
(29)    Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(30)    Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
(31)    Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).
(32)    Kako je navedeno u članku 54. stavku 2. točkama (a) ili (b) Financijske uredbe.
(33)    Informacije o načinima upravljanja i upućivanju na Financijsku uredbu dostupne su na internetskim stranicama BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(34)    Dif. = diferencirana odobrena sredstva; nedif. = nediferencirana odobrena sredstva.
(35)    EFTA: Europsko udruženje slobodne trgovine. .
(36)    Zemlje kandidatkinje i, ako je primjenjivo, potencijalne zemlje kandidatkinje sa zapadnog Balkana.
(37)    Vidjeti Prilog za dodatne pojedinosti.
(38)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
(39)    Rashodi za razdoblje 2021-N navode se samo kao primjer. Financijski učinak na proračun EU-a nakon 2020. bit će dio Komisijinih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir.
(40)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
(41)    Rashodi za razdoblje 2021-N navode se samo kao primjer. Financijski učinak na proračun EU-a nakon 2020. bit će dio Komisijinih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir.
(42)    Rashodi za razdoblje 2021-N navode se samo kao primjer. Financijski učinak na proračun EU-a nakon 2020. bit će dio Komisijinih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir.
(43)    Rezultati su proizvodi i usluge koji se isporučuju (npr.: broj financiranih razmjena studenata, broj izgrađenih km cesta itd.).
(44)    Na način opisan u odjeljku 1.4.2. „Posebni ciljevi…”.
(45)    Godina N godina je početka provedbe prijedloga/inicijative.
(46)    Rashodi za razdoblje 2021-N navode se samo kao primjer. Financijski učinak na proračun EU-a nakon 2020. bit će dio Komisijinih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir.
(47)    UO = ugovorno osoblje; LO = lokalno osoblje; UNS = upućeni nacionalni stručnjaci; UsO = ustupljeno osoblje; MSD = mladi stručnjaci u delegacijama. .
(48)    U okviru gornje granice za vanjsko osoblje iz odobrenih sredstava za poslovanje (prijašnje linije „BA”).
(49)    Uglavnom za strukturne fondove, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) i Europski ribarski fond (EFF).
(50)    Vidjeti članke 11. i 17. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. - 2020.
(51)    Rashodi za razdoblje 2021-N navode se samo kao primjer. Financijski učinak na proračun EU-a nakon 2020. bit će dio Komisijinih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir.
(52)    Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima (carine, pristojbe na šećer) navedeni iznosi moraju biti neto iznosi, to jest bruto iznosi umanjeni za 25 % na ime troškova naplate.
Top