EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0162

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/162 оd 4. veljače 2022. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i izvješćivanja o smanjenju potrošnje određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i mjerama koje države članice poduzimaju kako bi je smanjile (Tekst značajan za EGP)

C/2022/565

SL L 26, 7.2.2022, p. 19–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/162/oj

7.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 26/19


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/162

оd 4. veljače 2022.

o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i izvješćivanja o smanjenju potrošnje određenih plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i mjerama koje države članice poduzimaju kako bi je smanjile

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2. i članak 13. stavak 4. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Direktivom (EU) 2019/904 utvrđuje se obveza da države članice poduzmu mjere potrebne za postizanje ambicioznog i trajnog smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu navedenih u dijelu A Priloga toj direktivi („plastični proizvodi za jednokratnu uporabu”). Komisija treba utvrditi metodologiju za izračun i provjeru tog smanjenja potrošnje.

(2)

Direktivom (EU) 2019/904 utvrđuje se i obveza da države članice Komisiji dostavljaju podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu koji se svake godine stavljaju na tržište i informacije o mjerama koje poduzimaju kako bi se smanjila potrošnja takvih proizvoda, uključujući izvješće o provjeri kvalitete. Komisija treba utvrditi format za dostavu tih podataka.

(3)

Direktivom (EU) 2019/904 državama članicama daju se široke diskrecijske ovlasti da same odluče koje će mjere donijeti kako bi postigle ambiciozno i trajno smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu. Te se mjere mogu razlikovati ovisno o učinku koji ti plastični proizvodi za jednokratnu uporabu imaju na okoliš tijekom svojega životnog ciklusa, među ostalim kad ih se odbaci u okoliš kao smeće, te su proporcionalne i nediskriminirajuće.

(4)

Mjerenje smanjenja potrošnje na osnovi mase plastičnog sadržaja u plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište odgovarajuća je metoda mjerenja jer odražava učinak takvih proizvoda na okoliš u smislu onečišćenja odbacivanjem plastičnog smeća u okoliš. Tom se metodom uzimaju u obzir i metode mjerenja i formati za izvješćivanje o ambalaži i ambalažnom otpadu utvrđeni u Odluci Komisije 2005/270/EZ (2), koji se temelje na masi i materijalu.

(5)

Mjerenje smanjenja potrošnje na temelju broja plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu stavljenih na tržište također je odgovarajuća metodologija za praćenje učinka smanjenja potrošnje na sprečavanje nastanka otpada, a time i na moguće smanjenje onečišćenja okoliša plastikom, na razini proizvoda.

(6)

S obzirom na široke diskrecijske ovlasti koje su državama članicama dodijeljene člankom 4. Direktive (EU) 2019/904, državama članicama trebalo bi dati izbor između izračuna smanjenja potrošnje na temelju ukupne mase plastike sadržane u plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu koji su stavljeni na tržište ili broja takvih proizvoda stavljenih na tržište. Budući da se objema metodologijama dobivaju odgovarajući podaci za praćenje trendova potrošnje te učinka poduzetih mjera na sprečavanje nastanka otpada i zamjenu tih proizvoda alternativama koje se mogu ponovno upotrijebiti ili ne sadrže plastiku, državama članicama trebalo bi omogućiti da između tih dviju metodologija odaberu metodologiju koja je usklađena s njihovim politikama i mjerama za smanjenje potrošnje u skladu s člankom 4. Direktive (EU) 2019/904.

(7)

Ako u nekoj državi članici broj plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu stavljenih na tržište ili njihova masa nisu reprezentativni za potrošnju plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu u toj državi članici zbog znatnog kretanja plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu unutar Unije na veleprodajnoj razini, toj bi državi članici trebalo dopustiti da prilagodi njihovu masu ili broj kako bi se takva kretanja uzela u obzir.

(8)

Ako neka država članica odluči primijeniti metodologiju utemeljenu na masi, trebala bi dostaviti i podatke o ukupnoj masi plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu koji su djelomično izrađeni od plastike i koji su stavljeni na tržište jer takve informacije doprinose usporedivosti podataka i omogućuju stjecanje šireg uvida u učinak zahtjeva smanjenja potrošnje utvrđenog u Direktivi (EU) 2019/904.

(9)

Kako bi se olakšao uvid Komisije u mjere koje države članice poduzimaju kako bi postigle smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu u skladu s Direktivom (EU) 2019/904, format za izvješćivanje trebao bi sadržavati okvirni popis različitih kategorija takvih mjera. Međutim, od država članica se zahtijeva da izvješćuju o svim mjerama koje poduzimaju, čak i ako nisu izričito navedene u okvirnom popisu.

(10)

Kako bi se osigurala točnost i provjera podataka, formatom za izvješćivanje trebalo bi osigurati utvrđivanje svi parametara relevantnih za izračun i provjeru smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu, izvješćivanje o podacima o takvim proizvodima stavljenima na tržište i izvješćivanje o mjerama poduzetima radi smanjenja potrošnje te bi se u njemu trebala utvrditi metodologija koju treba primijeniti za izračun i provjeru smanjenja potrošnje.

(11)

Metodologija za izračun i provjeru smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu iz članka 4. stavka 2. Direktive (EU) 2019/904 te formati za dostavu podataka o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište i informacije o mjerama koje države članice poduzimaju iz članka 13. stavka 4. te direktive usko su povezani s obzirom na njihov predmet. Stoga je primjereno donijeti ovaj akt na temelju obiju odredaba kako bi se osigurala usklađenost pravila o izračunu, provjeri i izvješćivanju o smanjenju potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu i olakšao pristup tim pravilima.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Metodologija za izračun smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu

1.   Države članice izračunavaju smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu na temelju jednog od sljedećih parametara:

(a)

ukupne mase plastike u plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenih na tržište u državi članici u određenoj kalendarskoj godini;

(b)

broja plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu stavljenih na tržište u državi članici u određenoj kalendarskoj godini.

2.   Države članice izračunavaju smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu stavljenih na tržište u državi članici u kalendarskoj godini u skladu s formulama iz Priloga I.

3.   U slučaju izvoza, uvoza ili drugog kretanja većih količina plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu unutar Unije prije stavljanja na raspolaganje krajnjem potrošaču ili korisniku države članice mogu prilagoditi masu ili broj plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu stavljenih na tržište, kako je navedeno u stavku 1., kako bi se takva kretanja uzela u obzir.

Članak 2.

Dostava podataka

1.   Države članice dostavljaju podatke o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište iz članka 13. stavka 1. točke (a) Direktive (EU) 2019/904, izračunate u skladu s člankom 1. ove Odluke, u formatu utvrđenom u Prilogu II. ovoj Odluci.

2.   Države članice dostavljaju informacije o mjerama za smanjenje potrošnje iz članka 13. stavka 1. točke (b) Direktive (EU) 2019/904 u formatu utvrđenom u Prilogu III. ovoj Odluci.

3.   Države članice dostavljaju izvješće o provjeri kvalitete u pogledu podataka i informacija iz ovog članka u formatu utvrđenom u Prilogu IV.

4.   Komisija objavljuje podatke koje su dostavile države članice osim ako, u pogledu informacija navedenih u izvješću o provjeri kvalitete, država članica dostavi opravdan zahtjev da se određeni podaci ne objave.

5.   Države članice, u mjeri u kojoj je to moguće, koriste elektroničke registre za prikupljanje i dostavu podataka Komisiji.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. veljače 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 155, 12.6.2019., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2005/270/EZ od 22. ožujka 2005. o utvrđivanju formata u odnosu na sustav baza podataka na temelju Direktive 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 86, 5.4.2005., str. 6.), kako je izmijenjena Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/665 od 17. travnja 2019., SL L 112, 26.4.2019., str. 26.

(3)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).


PRILOG I.

Formule za izračunavanje smanjenja potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu

Za plastične čaše za napitke za jednokratnu uporabu, uključujući njihove čepove i poklopce iz dijela A točke 1. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 („čaše za napitke”):

Image 1

Za plastične spremnike za hranu za jednokratnu uporabu iz dijela A točke 2. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 („spremnici za hranu”):

Image 2

pri čemu:

CfB znači čaše za napitke;

FC znači spremnici za hranu;

ConRed znači smanjenje potrošnje u državi članici po kalendarskoj godini;

PoMCfB znači:

(a)

ukupna masa plastike (u tonama) sadržana u čašama za napitke stavljenima na tržište države članice u određenoj kalendarskoj godini, ako je potrebno prilagođena u skladu s člankom 1. stavkom 3., ako se za izračunavanje smanjenja potrošnje koristi metodologija iz članka 1. stavka 1. točke (a); ili

(b)

ukupan broj plastičnih čaša za napitke za jednokratnu uporabu stavljenih na tržište države članice u određenoj kalendarskoj godini, ako je potrebno prilagođen u skladu s člankom 1. stavkom 3., ako se za izračunavanje smanjenja potrošnje koristi metodologija iz članka 1. stavka 1. točke (b);

PoMFC znači:

i.

ukupna masa plastike (u tonama) sadržana u spremnicima za hranu stavljenima na tržište države članice u određenoj kalendarskoj godini, ako je potrebno prilagođena u skladu s člankom 1. stavkom 3., ako se za izračunavanje smanjenja potrošnje koristi metodologija iz članka 1. stavka 1. točke (a); ili

ii.

ukupan broj spremnika za hranu stavljenih na tržište države članice u određenoj kalendarskoj godini, po potrebi prilagođen u skladu s člankom 1. stavkom 3., ako se za izračunavanje smanjenja potrošnje koristi metodologija iz članka 1. stavka 1. točke (b);

t2022 znači referentna godina, a to je kalendarska godina 2022.;

t znači referentna godina (godina za koju se prikupljaju i dostavljaju podaci).


PRILOG II.

Format za dostavu podataka o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište

 

Masa plastike (1) (u tonama)

Ukupna masa (2) (u tonama)

Proizvodi (3)

(tisuća)

Plastične čaše za napitke za jednokratnu uporabu, uključujući njihove čepove i poklopce, iz dijela A točke 1. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 koje su u potpunosti izrađene od plastike

 

 

 

Plastični spremnici za hranu za jednokratnu uporabu iz dijela A točke 2. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 koji su u potpunosti izrađeni od plastike

 

 

 

Plastične čaše za napitke za jednokratnu uporabu, uključujući njihove čepove i poklopce, iz dijela A točke 1. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 koje su djelomično izrađene od plastike

 

 

 

Plastični spremnici za hranu za jednokratnu uporabu iz dijela A točke 2. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 koji su djelomično izrađeni od plastike

 

 

 


(1)  Dostava podataka je obvezna ako država članica koristi metodologiju iz članka 1. stavka 1. točke (a) i može se prilagoditi u skladu s člankom 1. stavkom 3. Dostava podataka je dobrovoljna ako država članica koristi metodologiju iz članka 1. stavka 1. točke (b).

(2)  Dostava podataka je obvezna ako država članica koristi metodologiju iz članka 1. stavka 1. točke (a) i može se prilagoditi u skladu s člankom 1. stavkom 3. Dostava podataka je dobrovoljna ako država članica koristi metodologiju iz članka 1. stavka 1. točke (b).

(3)  Dostava podataka je obvezna ako država članica koristi metodologiju iz članka 1. stavka 1. točke (b) i može se prilagoditi u skladu s člankom 1. stavkom 3. Dostava podataka je dobrovoljna ako država članica koristi metodologiju iz članka 1. stavka 1. točke (a).


PRILOG III.

Format za dostavljanje informacija o mjerama za smanjenje potrošnje

1.   Mjere za postizanje smanjenja potrošnje plastičnih čaša za napitke za jednokratnu uporabu, uključujući njihove čepove i poklopce, iz dijela A točke 1. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 (SUP CfB)

Mjere za smanjenje potrošnje

Opis mjere (potkategorije)

Kvantitativan/kvalitativan opis mjere

Stupanje mjere na snagu

Pravna priroda mjere (dobrovoljna/obvezna)

Obuhvat mjere (lokalna, regionalna, nacionalna ili drugo)

Ciljna skupina mjere (proizvođači, uvoznici, dobavljači, potrošači)

Kvantitativni ciljevi

Kvantitativni ciljevi za smanjenje udjela SUP CfB-ova stavljenih na tržište i na raspolaganje potrošačima

Kvantitativni ciljevi za povećanje udjela alternativa SUP CfB-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti, a koje su stavljene na tržište i na raspolaganje potrošačima

 

 

 

 

 

Promicanje održivih alternativa SUP CfB-ovima (uključujući plastične CfB-ove koji se mogu ponovno upotrijebiti)

Mjere kojima se u javnim upravama promiču alternative SUP CfB-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti

Mjere za utvrđivanje obveza ili poticaja za gospodarske subjekte da potrošačima na velikim javnim događanjima na raspolaganje stave alternative SUP CfB-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti

Mjere za utvrđivanje sustava kojim se potrošačima omogućuje da ponesu vlastite čaše za napitke

Promicanje poslovnih modela kojima se pružaju alternative SUP CfB-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti

Mjere kojima se gospodarski subjekti obvezuju ili potiču na pružanje održive alternative CfB-u na mjestu prodaje krajnjem potrošaču

Promicanje besplatnih javnih izvora pitke vode kojima bi se građane potaknulo da ponesu čašu za višekratnu uporabu ili piju vodu iz slavine

 

 

 

 

 

Gospodarski instrumenti

Nameti koji se naplaćuju gospodarskim subjektima koji na tržište stavljaju SUP CfB-ove

Zelena javna nabava

Sustavi povratnih naknada

Subvencije ili smanjeni nameti za gospodarske subjekte koji na tržište stavljaju alternative SUP CfB-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti

Instrumenti kojima se osiguravaju popusti za potrošače koji kupuju ili ponesu vlastite alternative SUP CfB-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti

Obveze proširene odgovornosti proizvođača za proizvođače SUP CfB-ova

 

 

 

 

 

Ograničenja u pogledu stavljanja na tržište i uporabe

Ograničenja za stavljanje SUP CfB-ova na tržište kako bi se osiguralo da se zamijene alternativama koje se mogu ponovno upotrijebiti ili ne sadržavaju plastiku ili sadržavaju manje plastike kako je navedeno u članku 4. stavku 1. trećem podstavku Direktive (EU) 2019/904

Ograničenja dostupnosti SUP CfB-ova na određenim posebnim lokacijama (npr. na javnim plažama ili u parkovima) ili od strane gospodarskih subjekata i javnih uprava

Ograničenja uporabe SUP CfB-ova prilikom posluživanja pića potrošačima

 

 

 

 

 

Sporazumi između nadležnih tijela i gospodarskih sektora u skladu s člankom 17. stavkom 3. Direktive (EU) 2019/904

Sporazumi koji sadrže kvantitativne ciljeve za smanjenje broja SUP CfB-ova na tržištu

Sporazumi koji sadrže kvantitativne ciljeve za stavljanje na tržište alternativa koje se mogu ponovno upotrijebiti ili proizvoda bez plastike

Sporazumi koji obvezuju gospodarske subjekte [u relevantnim gospodarskim sektorima] da informiraju potrošače ili ih potiču da koriste alternative SUP CfB-ovima ili sustave ponovne uporabe

 

 

 

 

Predmetni sektor i broj sudionika koji su prihvatili sporazum

Mjere informiranja [usmjerene na SUP CfB-ove]

Informativne kampanje o negativnim učincima SUP CfB-ova na okoliš zbog odbacivanja smeća u okoliš i drugih oblika neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada, uključujući u okviru kampanja čišćenja smeća

Promicanje održivih alternativa SUP CfB-ovima (npr. čaše za napitke koje se mogu ponovno upotrijebiti)

Promicanje mjesta koja sudjeluju u programima kojima se potiče ponovna uporaba (npr. program kojim se potrošačima omogućuje da ponesu vlastitu čašu)

 

 

 

 

 

Druge mjere

Navedite pobliže

 

 

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

 

2.   Mjere za postizanje smanjenja potrošnje plastičnih spremnika za hranu za jednokratnu uporabu iz dijela A točke 2. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 (SUP FC)

Mjera za smanjenje potrošnje

Opis mjere (potkategorije)

Kvantitativan/kvalitativan opis mjere

Stupanje mjere na snagu

Pravna priroda mjere (dobrovoljna/obvezna)

Obuhvat mjere (lokalna, regionalna, nacionalna ili drugo)

Ciljna skupina mjere (proizvođači, uvoznici, dobavljači, potrošači)

Kvantitativni cilj

Kvantitativni ciljevi za smanjenje udjela SUP FC-ova stavljenih na tržište i na raspolaganje potrošačima

Kvantitativni ciljevi za povećanje udjela alternativa SUP FC-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti, a koje su stavljene na tržište i na raspolaganje potrošačima

 

 

 

 

 

Promicanje održivih alternativa SUP FC-ovima (uključujući plastiku koja se može ponovno upotrijebiti)

Mjere kojima se u javnim upravama promiču alternative SUP FC-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti

Mjere za utvrđivanje obveza ili poticaja za gospodarske subjekte da potrošačima na velikim javnim događanjima na raspolaganje stave alternative SUP FC-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti

Mjere za utvrđivanje sustava kojim se potrošačima omogućuje da ponesu vlastite spremnike za hranu

Promicanje poslovnih modela kojima se pružaju alternative SUP FC-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti, primjerice sustavi povratnih naknada. Mjere kojima se gospodarski subjekti obvezuju ili potiču na pružanje održive alternative SUP FC-ovima na mjestu prodaje krajnjem potrošaču

Promicanje poslovnih modela kojima se pružaju alternative SUP FC-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti

 

 

 

 

 

Gospodarski instrumenti

Nameti za gospodarske subjekte koji na tržište stavljaju SUP FC-ove

Subvencije ili smanjeni nameti za gospodarske subjekte koji na tržište stavljaju alternative SUP FC-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti

Zelena javna nabava

Sustavi povratnih naknada

Instrumenti kojima se osiguravaju popusti za potrošače koji kupuju alternative SUP FC-ovima koje se mogu ponovno upotrijebiti

 

 

 

 

 

Ograničenja u pogledu stavljanja na tržište i uporabe

Ograničenja za stavljanje SUP FC-ova na tržište kako bi se osiguralo da se zamijene alternativama koje se mogu ponovno upotrijebiti ili ne sadržavaju plastiku ili sadržavaju manje plastike kako je navedeno u članku 4. stavku 1. trećem podstavku Direktive (EU) 2019/904

Ograničenja dostupnosti SUP FC-ova na određenim posebnim lokacijama (npr. na javnim plažama ili u parkovima) ili od strane gospodarskih subjekata i javnih uprava

Ograničenja uporabe SUP FC-ova prilikom posluživanja hrane

 

 

 

 

 

Sporazumi između nadležnih tijela i gospodarskih sektora u skladu s člankom 17. stavkom 3. Direktive (EU) 2019/904

Sporazumi koji sadrže kvantitativne ciljeve za smanjenje broja SUP FC-ova na tržištu

Sporazumi koji sadrže kvantitativne ciljeve za stavljanje na tržište alternativa koje se mogu ponovno upotrijebiti ili proizvoda bez plastike

Sporazumi koji obvezuju gospodarske subjekte [u relevantnim gospodarskim sektorima] da informiraju potrošače ili ih potiču da koriste alternative SUP FC-ovima ili sustave ponovne uporabe

 

 

 

 

Predmetni sektor i broj sudionika koji su prihvatili sporazum

Mjere informiranja [usmjerene na SUP FC-ove]

Informativne kampanje o negativnim učincima SUP FC-ova na okoliš zbog odbacivanja smeća u okoliš i drugih oblika neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada, uključujući u okviru kampanja čišćenja smeća

Promicanje održivih alternativa SUP FC-ovima (npr. spremnici za hranu koji se mogu ponovno upotrijebiti)

Promicanje prodajnih mjesta koja sudjeluju u programima kojima se potiče ponovna uporaba (npr. program kojim se potrošačima omogućuje da ponesu vlastiti spremnik za hranu)

 

 

 

 

 

Druge mjere

Navedite pobliže

 

 

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

 


PRILOG IV.

Format za izvješće o provjeri kvalitete

1.   Opće informacije

1.1.

Država članica:

1.2.

Organizacija koja dostavlja podatke i opis:

1.3.

Osoba za kontakt/podaci za kontakt:

1.4.

Referentna godina:

1.5.

Datum dostave/verzija:

1.6

Poveznica na podatke koje objavljuje država članica (ako postoji):

2.   Opis stranaka uključenih u prikupljanje podataka:

Naziv institucije

Opis ključnih odgovornosti

 

 

Po potrebi dodajte retke.

3.   Opis primijenjenih metoda.

(a)   Izvori podataka za izračunavanje podataka o plastičnim čašama za napitke za jednokratnu uporabu, uključujući njihove čepove i poklopce, iz dijela A točke 1. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 stavljenima na tržište države članice

Izvori podataka

Je li izvor podataka korišten? (da/ne)

Opis primijenjenih metoda

Udio u ukupnim podacima

Podaci dobiveni iz sustava povratnih naknada

 

 

 

Podaci dobiveni iz programa proširene odgovornosti proizvođača (EPR) Podaci dobiveni od proizvođača ili organizacija koje u njihovo ime provode obveze iz programa proširene odgovornosti proizvođača

 

 

 

Podaci dobiveni iz središnjih registara o plastičnim čašama za napitke za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište

 

 

 

Podaci dobiveni iz općina

 

 

 

Ispitivanja

 

 

 

Elektronički registri

 

 

 

Administrativna izvješća

 

 

 

Statistički podaci o proizvodnji – nacionalne oznake

 

 

 

Statistički podaci o porezima

 

 

 

Statistički podaci iz industrije

 

 

 

Drugi izvori (navesti)

 

 

 

(b)   Izvori podataka za izračunavanje podataka o plastičnim spremnicima za hranu za jednokratnu uporabu iz dijela A točke 2. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 stavljenima na tržište države članice

Izvori podataka

Je li izvor podataka korišten? (da/ne)

Opis primijenjenih metoda

Udio u ukupnim podacima

Podaci dobiveni iz sustava povratnih naknada

 

 

 

Podaci dobiveni iz programa proširene odgovornosti proizvođača (EPR) Podaci dobiveni od proizvođača ili organizacija koje u njihovo ime provode obveze iz programa proširene odgovornosti proizvođača

 

 

 

Podaci dobiveni iz središnjih registara o plastičnim spremnicima za hranu za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište

 

 

 

Podaci dobiveni iz općina

 

 

 

Ispitivanja

 

 

 

Analize sastava

 

 

 

Elektronički registar

 

 

 

Administrativna izvješća

 

 

 

Statistički podaci o proizvodnji – nacionalne oznake

 

 

 

Statistički podaci o porezima

 

 

 

Statistički podaci iz sektora industrije

 

 

 

Drugi izvori (navesti)

 

 

 

(c)   Ako se dostavljaju podaci na temelju mase koristeći metodologiju iz članka 1. stavka 1. točke (a), navesti je li korištena procjena mase plastike sadržane u plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište države članice i ukupne mase takvih proizvoda, ako prikupljanje podataka ne obuhvaća cijelo tržište. Ako obuhvaća, u % navesti dodanu masu plastike u ukupnoj navedenoj masi.

Posebne okolnosti

Opis primijenjenih metoda za utvrđivanje procjena (5)

%

 

Subjekti koji ne ispunjavaju obveze  (1)

 

 

 

Privatno kretanje unutar Unije, uvoz/izvoz  (2)

 

 

 

Internetska prodaja  (3)

 

 

 

De minimis pravila  (4)

 

 

 

Ostalo (navesti)

 

 

 

(d)   Ako se dostavljaju podaci na temelju broja proizvoda koristeći se metodologijom iz članka 1. stavka 1. točke (b), navesti je li korištena procjena broja plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu stavljenih na tržište države članice, ako prikupljanje podataka ne obuhvaća cijelo tržište. Ako je odgovor potvrdan, u % navesti dodani broj proizvoda u ukupnom navedenom broju.

Posebne okolnosti

Opis primijenjenih metoda za utvrđivanje procjena (5)

%

Subjekti koji ne ispunjavaju obveze  (5)

 

 

Privatno kretanje unutar EU-a, uvoz/izvoz  (6)

 

 

Internetska prodaja  (7)

 

 

De minimis pravila  (8)

 

 

Ostalo (navesti)

 

 

4.   Sustav provjere podataka i kontrole

(a)   Provjera podataka o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište države članice

Postupci provjere i kontrole

Primjenjuje se na podatke o

Dodatne napomene, ako su relevantne

plastičnim čašama za napitke za jednokratnu uporabu, uključujući njihove čepove i poklopce, iz dijela A točke 1. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 stavljenima na tržište (da/ne)

plastičnim spremnicima za hranu za jednokratnu uporabu iz dijela A točke 2. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 stavljenima na tržište (da/ne)

Provjere potpunosti podataka

 

 

 

Unakrsne provjere

 

 

 

Provjere vremenskih nizova

 

 

 

Revizijske provjere

 

 

 

Ostalo (navesti)

 

 

 

(b)   Opis glavnih čimbenika koji utječu na točnost podataka o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište države članice

Čimbenici koji mogu utjecati na pouzdanost [točnost] podataka

Čimbenici relevantni za sve podatke o

Opis utjecaja na točnost podataka i metoda koje su primijenjene kako bi se taj utjecaj sveo na najmanju moguću mjeru

plastičnim čašama za napitke za jednokratnu uporabu, uključujući njihove čepove i poklopce, iz dijela A točke 1. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 stavljenima na tržište (da/ne)

plastičnim spremnicima za hranu za jednokratnu uporabu iz dijela A točke 2. Priloga Direktivi (EU) 2019/904 stavljenima na tržište (da/ne)

Pogreške uzorkovanja  (9)

(npr. koeficijenti varijacije)

 

 

 

Pogreške obuhvata  (10)

(npr. de minimis pravila, regionalna obuhvaćenost)

 

 

 

Pogreške mjerenja  (11)

 

 

 

Instrumenti za testiranje prikupljanja podataka  (12)

(npr. upitnici)

 

 

 

Pogreške u obradi  (13)

 

 

 

Pogreške zbog neodgovaranja  (14)

 

 

 

Pogreške u pretpostavkama modela  (15)

 

 

 

Drugo (navedite)

 

 

 

 

(c)   Objašnjenje opsega i valjanosti ispitivanja radi dobivanja podataka o plastičnim predmetima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište države članice

Po potrebi dodajte retke.

(d)   Razlike u odnosu na podatke dostavljene u prethodnim godinama izvješćivanja

Značajne metodološke promjene u metodi izračuna koja se koristi za trenutačnu referentnu godinu u odnosu na metodu izračuna koja se primjenjivala za prethodne referentne godine ako postoje (posebice uključiti retrospektivna preispitivanja i njihovu vrstu te navesti je li u podacima za određenu godinu potrebno označiti trenutak promjene metodologije)

Po potrebi dodajte retke.

(e)   Ako su se masa plastike u plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište države članice i ukupna masa tih proizvoda ili njihov broj povećali za više od 10 % u usporedbi s prethodnom godinom izvješćivanja, trebalo bi dodati objašnjenje razloga koji su doveli do tog povećanja.

Plastični proizvodi za jednokratnu uporabu stavljeni na tržište

Varijacija (%)

Glavni uzrok varijacije

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

5.   Povjerljivost

Obrazloženje zahtjeva za uskraćivanje objave određenih dijelova ovog izvješća o provjeri kvalitete u skladu s člankom 2. stavkom 4. zajedno s popisom dijelova za koje se traži da ih se ne objavi.

Po potrebi dodajte retke.

6.   Glavne nacionalne internetske stranice, referentni dokumenti i publikacije

Navedite naziv i adresu glavnih internetskih stranica, referentnih dokumenata i publikacija povezanih s ovim prikupljanjem podataka.

 

Po potrebi dodajte retke.


(1)  Subjekt koji ne ispunjava obveze je proizvođač ili distributer koji na tržište stavlja plastične proizvode za jednokratnu uporabu, ali ne ispunjava obveze utvrđene programom proširene odgovornosti proizvođača pojedinačno ni zajedno s drugim proizvođačima.

(2)  Kretanje unutar Unije i uvoz/izvoz proizvoda nakon što su prodani krajnjim korisnicima.

(3)  Podaci o stavljanju na tržište moraju uključivati prodaju putem komunikacije na daljinu.

(4)  De minimis pravila koja se primjenjuju na dostavu podataka o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište.

(5)  Subjekt koji ne ispunjava obveze je proizvođač ili distributer koji na tržište stavlja plastične proizvode za jednokratnu uporabu, ali ne ispunjava obveze utvrđene programom proširene odgovornosti proizvođača pojedinačno ni zajedno s drugim proizvođačima.

(6)  Kretanje unutar Unije i uvoz/izvoz proizvoda nakon što su prodani krajnjim korisnicima.

(7)  Podaci o stavljanju na tržište moraju uključivati prodaju putem komunikacije na daljinu.

(8)  De minimis pravila koja se primjenjuju na dostavu podataka o plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu stavljenima na tržište.

(9)  Opišite procijenjene koeficijente varijacije i metodologije primijenjene za procjenu varijance.

(10)  Opišite vrstu i opseg pogrešaka obuhvata.

(11)  Opišite instrumente za smanjenje potencijalnih rizika i izbjegavanje pogrešaka.

(12)  Opišite instrumente i metodologije koje se primjenjuju za osiguravanje kvalitete i relevantnost instrumenata za prikupljanje podataka.

(13)  Opišite korake u obradi između prikupljanja podataka i izrade statistike te navedite sve utvrđene pogreške u obradi i njihov opseg.

(14)  Opišite stope neodgovaranja za glavne varijable i metode imputacije (ako postoje).

(15)  Opišite vrstu i opseg pogrešaka u pretpostavkama modela.


Top