EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1697

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1697 оd 13. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama (Tekst značajan za EGP)

C/2021/5010

SL L 336, 23.9.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1697/oj

23.9.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 336/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1697

оd 13. srpnja 2021.

o izmjeni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kriterija za priznavanje i povlačenje priznavanja kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova nadležnih za obavljanje kontrola ekoloških proizvoda u trećim zemljama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 46. stavak 7. točku (a),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2018/848, Komisija može priznati kontrolna tijela i kontrolne ustanove nadležne za obavljanje kontrola nad uvezenim ekološkim proizvodima i izdavanje ekoloških certifikata u trećim zemljama.

(2)

Na temelju Komisijina iskustva u nadzoru kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova koji djeluju u trećim zemljama, potrebno je ojačati kapacitet kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova za obavljanje učinkovitih kontrola subjekata koji proizvode ekološke proizvode u trećim zemljama kako bi se osigurala djelotvornost kontrola koje oni provode te integritet ekoloških proizvoda uvezenih iz trećih zemalja. U tu bi svrhu trebalo uvesti dodatne kriterije za priznavanje kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova.

(3)

Konkretno, člankom 46. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 propisano je da kontrolna tijela i kontrolne ustanove trebaju imati kapacitet za obavljanje kontrola kako bi se osiguralo da su u odnosu na ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja ispunjeni uvjeti iz članka 45. stavka 1. točke (a), točke (b) podtočke i. i točke (c) te uredbe. Budući da su te kontrole ključne za osiguravanje usklađenosti s Uredbom (EU) 2018/848, kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi ne bi trebalo dopustiti delegiranje zadaća kontrole. Međutim, kako bi se kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama omogućila potrebna fleksibilnost, uzorkovanje ne bi trebalo biti obuhvaćeno zabranom delegiranja zadaća kontrole.

(4)

U slučaju teških ili ponovljenih kršenja u pogledu certificiranja subjekata ili kontrola i mjera koje provodi kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova ili ako kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova propusti poduzeti odgovarajuće i pravovremene korektivne mjere, Komisija bi trebala moći povući priznavanje tog kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove. Stoga bi radi transparentnosti trebalo utvrditi kriterije za povlačenje priznavanja kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova.

(5)

Uredbu (EU) 2018/848 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2018/848,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 46. Uredbe (EU) 2018/848 stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kontrolna tijela i kontrolne ustanove priznaju se u skladu sa stavkom 1. za kontrolu uvoza kategorija proizvoda navedenih u članku 35. stavku 7. ako ispunjavaju sljedeće kriterije:

(a)

imaju zakonit poslovni nastan u jednoj državi članici ili trećoj zemlji;

(b)

imaju kapacitet za obavljanje kontrola kako bi se osiguralo da su u odnosu na ekološke proizvode i proizvode iz prijelaznog razdoblja namijenjene uvozu u Uniju ispunjeni uvjeti iz članka 45. stavka 1. točke (a), točke (b) podtočke i. i točke (c) te iz ovog članka, bez delegiranja zadaća kontrole; za potrebe ove točke, zadaće kontrole koje obavljaju osobe koje na osnovi pojedinačnog ugovora ili formalnog sporazuma podliježu upravljačkoj kontroli i postupcima ugovornih kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova ne smatraju se delegiranjem, a zabrana delegiranja zadaća kontrole ne primjenjuje se na uzorkovanje;

(c)

nude odgovarajuća jamstva za objektivnost i nepristranost te nisu ni u kakvom sukobu interesa u vezi s obavljanjem zadaća kontrole; konkretno, imaju uspostavljene postupke kojima se osigurava da osoblje koje provodi kontrole i druge mjere nije u sukobu interesa te da subjekte ne provjeravaju isti inspektori više od tri godine zaredom;

(d)

kontrolne ustanove za potrebe priznavanja u skladu s ovom Uredbom akreditira samo jedno akreditacijsko tijelo prema relevantnoj usklađenoj normi pod nazivom „Ocjenjivanje sukladnosti – zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga”, čije je upućivanje objavljeno u Službenom listu Europske unije;

(e)

posjeduju stručnost, opremu i infrastrukturu potrebnu za obavljanje zadaća kontrole te imaju dovoljan broj odgovarajućeg kvalificiranog i iskusnog osoblja;

(f)

imaju kapacitet i kompetencije za obavljanje aktivnosti certificiranja i kontrole u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe te posebno Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1698 (*1) za svaku vrstu subjekta (jedan subjekt ili skupina subjekata) u svakoj trećoj zemlji i za svaku kategoriju proizvoda za koju žele biti priznati;

(g)

imaju uspostavljene postupke i mehanizme za osiguravanje nepristranosti, kvalitete, dosljednosti, učinkovitosti i primjerenosti kontrola i drugih mjera koje provode;

(h)

imaju dovoljno kvalificiranog i iskusnog osoblja da bi se kontrole i druge mjere mogle provesti učinkovito i pravodobno;

(i)

raspolažu odgovarajućim propisno održavanim objektima i opremom kako bi se osiguralo da osoblje može učinkovito i pravodobno provoditi kontrole i druge mjere;

(j)

imaju uspostavljene postupke kako bi se osiguralo da osoblje ima pristup prostorima i dokumentaciji subjekata kako bi moglo obavljati svoje zadaće;

(k)

posjeduju interne vještine, osposobljavanje i postupke prikladne za provedbu učinkovitih kontrola subjekata, uključujući inspekciju, te sustav unutarnje kontrole skupine subjekata, prema potrebi;

(l)

njihovo prethodno priznavanje za određenu treću zemlju i/ili kategoriju proizvoda nije povučeno u skladu sa stavkom 2.a ili nijedno akreditacijsko tijelo nije povuklo niti suspendiralo njihovu akreditaciju u skladu sa svojim postupcima za suspenziju ili povlačenje utvrđenima u skladu s odgovarajućom međunarodnom normom, a posebno normom Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) 17011 – Ocjenjivanje sukladnosti – opći zahtjevi za akreditacijska tijela koja akreditiraju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, tijekom 24 mjeseca koji prethode:

i.

njihovu zahtjevu za priznavanje za istu treću zemlju i/ili za istu kategoriju proizvoda, osim ako je prethodno priznavanje povučeno u skladu sa stavkom 2.a točkom (k);

ii.

njihovu zahtjevu za proširenje područja primjene priznavanja na dodatnu treću zemlju u skladu s člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2021/1698, osim ako je prethodno priznavanje povučeno u skladu sa stavkom 2.a točkom (k) ovog članka;

iii.

njihovu zahtjevu za proširenje područja primjene priznavanja na dodatnu kategoriju proizvoda u skladu s člankom 2. Delegirane uredbe (EU) 2021/1698;

(m)

kontrolna tijela su organizacije javne uprave u trećoj zemlji za koje traže priznavanje;

(n)

ispunjavaju postupovne zahtjeve utvrđene u poglavlju I. Delegirane uredbe (EU) 2021/1698; i

(o)

ispunjavaju sve dodatne kriterije koji se mogu utvrditi u delegiranom aktu donesenom na temelju stavka 7.

2.a   Komisija može povući priznavanje kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove za određenu treću zemlju i/ili kategoriju proizvoda ako:

(a)

više nije ispunjen jedan od kriterija priznavanja iz stavka 2.;

(b)

Komisija nije primila godišnje izvješće iz članka 4. Delegirane uredbe (EU) 2021/1698 do roka navedenog u tom članku ili su informacije uključene u godišnje izvješće nepotpune, netočne ili nisu u skladu sa zahtjevima utvrđenima u toj uredbi;

(c)

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova ne stavi na raspolaganje ili ne dostavi sve informacije povezane s tehničkim dosjeom iz stavka 4., sustavom kontrole koji primjenjuje, ažuriranim popisom subjekata ili skupina subjekata ili ekološkim proizvodima obuhvaćenima područjem primjene priznavanja;

(d)

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u roku od 30 kalendarskih dana ne obavijesti Komisiju o promjenama u svojem tehničkom dosjeu iz stavka 4.;

(e)

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u zadanim rokovima ne dostavi informacije koje zatraži Komisija ili država članica ili su te informacije nepotpune, netočne ili nisu u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, u Delegiranoj uredbi (EU) 2021/1698 i u provedbenom aktu koji treba donijeti u skladu sa stavkom 8. ili ne surađuje s Komisijom, posebno u istragama nesukladnosti;

(f)

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova ne pristane na pregled na terenu ili reviziju koju je pokrenula Komisija;

(g)

pregled na terenu ili revizija ukazuje na sustavnu neučinkovitost mjera kontrole ili kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova u svojem predloženom akcijskom planu dostavljenom Komisiji ne može provesti sve preporuke koje je Komisija dala nakon pregleda na terenu ili revizije;

(h)

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere za uočene nesukladnosti i kršenja u roku koji Komisija odredi u skladu s ozbiljnošću situacije, a koji u pravilu nije kraći od 30 kalendarskih dana;

(i)

subjekt promijeni kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu, a to kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova ne dostavi novom kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi relevantne elemente dokumentacije o kontroli subjekta, uključujući pisanu evidenciju, najkasnije 30 kalendarskih dana nakon što od subjekta ili novog kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove zaprimi zahtjev za prijenos;

(j)

postoji rizik da potrošač donese pogrešne zaključke o pravoj prirodi proizvoda obuhvaćenih područjem primjene priznavanja; ili

(k)

kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova 48 uzastopnih mjeseci ne certificira nijedan subjekt u trećoj zemlji za koju je priznat.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.


Top