EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0386

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/386 оd 9. ožujka 2020. o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ u pogledu popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Uniju mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva te o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 u pogledu popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos svježeg mesa u Uniju (Tekst značajan za EGP)

C/2020/1070

OJ L 73, 10.3.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/386/oj

10.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 73/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/386

оd 9. ožujka 2020.

o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ u pogledu popisa trećih zemalja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Uniju mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva te o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 u pogledu popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos svježeg mesa u Uniju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno uvodnu rečenicu članka 8., članak 8. stavak 1. prvi podstavak, članak 8. stavak 4. i članak 9. stavak 4. točku (c) te direktive,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (2), a posebno njezin članak 11. stavak 1.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2007/777/EZ (3) utvrđuju se, među ostalim, pravila u pogledu zdravlja životinja i javnog zdravlja za uvoz u Uniju te provoz kroz Uniju i skladištenje u Uniji pošiljki određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva koji su podvrgnuti jednom od postupaka obrade utvrđenih u dijelu 4. Priloga II. toj odluci („proizvodi”). Osim toga, u dijelu 3. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ utvrđen je popis trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz usoljenog suhog mesa (biltong/jerky) i pasteriziranih mesnih proizvoda u Uniju pod uvjetom da su bili podvrgnuti jednom od navedenih postupaka obrade iz dijela 4. tog priloga.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 206/2010 (4) utvrđuju se, među ostalim, zahtjevi veterinarskog certificiranja za unos u Uniju pošiljaka svježeg mesa papkara. U dijelu 1. Priloga II. toj uredbi utvrđuje se popis trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova iz kojih se takve pošiljke mogu uvesti u Uniju te posebni uvjeti za unos tih pošiljaka iz određenih trećih zemalja.

(3)

Određeni dijelovi Južne Afrike navedeni su u dijelovima 1. i 3. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ kao odobreni za uvoz u Uniju proizvoda odnosno usoljenog suhog mesa (biltong).

(4)

Određeni dijelovi Južne Afrike navedeni su i u dijelu 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 kao odobreni za uvoz u Uniju pošiljaka svježeg mesa određenih domaćih i divljih papkara, osim kopitara. No uvoz svježeg mesa tih vrsta ukinut je od 2011. zbog slučajeva slinavke i šapa u toj zoni.

(5)

Odlukom 2007/777/EZ i Uredbom (EU) br. 206/2010 priznaje se regionalizacija trećih zemalja. Opis dijela državnog područja Južne Afrike oznakom „ZA-1”, kako su ga izmijenile južnoafričke vlasti nakon izbijanja slinavke i šapa 2011., a koji se navodi u ta dva zakona, više nije točan.

(6)

U Prilogu Odluci Komisije 2011/163/EU (5) navodi se popis trećih zemalja čije je planove za praćenje skupina ostataka i tvari u životinjama i životinjskim proizvodima namijenjenima prehrani ljudi odobrila Komisija. S obzirom na to da Južna Afrika nema odobreni plan, u okviru te odluke nije dopušten uvoz iz Južne Afrike u Uniju mesnih proizvoda od svih vrsta životinja, osim mesnih proizvoda od divljači.

(7)

Komisija je u veljači 2017. provela reviziju nad Južnom Afrikom radi evaluacije sustava kontrole zdravlja životinja koji je na snazi u toj trećoj zemlji, osobito u pogledu kontrola slinavke i šapa („revizija Komisije 2017.”). Komisija je utvrdila da, iako se sustavom kontrole proizvodnje proizvoda obuhvaćenih revizijom u načelu mogu pružiti odgovarajuća jamstva da se proizvodnja odvija u skladu s relevantnim zahtjevima Unije, njegova djelotvornost oslabljena je problemima primijećenima u njegovoj provedbi, osobito u pogledu provedbe službenih kontrola i poteškoća s osobljem. Osim toga, pravilima i načelima u pogledu certificiranja pružaju se, općenito, jamstva jednakovrijedna onima utvrđenima u pravu Unije, ali nedostaci uočeni u njihovoj provedbi dovode u pitanje njihovu pouzdanost i jamstva koja se odnose na neke od izjava potpisanih u certifikatima za uvoz u Uniju.

(8)

Budući da uvoz svježeg mesa i mesnih proizvoda od papkara iz Južne Afrike nije dopušten Odlukom 2011/163/EU te uzimajući u obzir nalaze revizije Komisije iz 2017., a osobito nedostatak jamstava o službenim kontrolama za slinavku i šap te kako bi se održala jasnoća i dosljednost zakonodavstva Unije, unos „ZA-1” koji obuhvaća dio državnog područja Južne Afrike trebalo bi izbrisati iz unosa Južne Afrike u dijelovima 1. i 3. Priloga II. Odluci 2007/777/EZ te s popisa trećih zemalja odobrenih za uvoz svježeg mesa papkara iz dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010.

(9)

Uz posredovanje Ujedinjenih naroda (UN) Atena i Skoplje postigli su u lipnju 2018. bilateralni sporazum („Prespanski sporazum”) o izmijeni privremenog UN-ova upućivanja na bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju. Taj su sporazum sada ratificirale obje zemlje, a Republika Sjeverna Makedonija službeno je obavijestila EU o njegovu stupanju na snagu.

(10)

Prilog II. Odluci 2007/777/EZ i Prilog II. Uredbi (EU) br. 206/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 2007/777/EZ mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj uredbi.

Članak 2.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 206/2010 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. ožujka 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.

(3)  Odluka Komisije 2007/777/EZ od 29. studenoga 2007. o utvrđivanju uvjeta za zdravlje životinja i javno zdravlje te obrazaca certifikata za uvoz iz trećih zemalja određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi i o stavljanju izvan snage Odluke 2005/432/EZ (SL L 312, 30.11.2007., str. 49.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja (SL L 73, 20.3.2010., str. 1.).

(5)  Odluka Komisije 2011/163/EU od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (SL L 70, 17.3.2011., str. 40.).


PRILOG I.

Prilog II. Odluci 2007/777/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu 1. u unosu za Južnu Afriku briše se redak za područje ZA-1.

2.

Dio 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju zamjenjuje se sljedećim unosom za Sjevernu Makedoniju:

„MK

Republika Sjeverna Makedonija

A

A

B

A

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX”

(b)

briše se bilješka (**) koja odgovara unosu za bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju.

3.

U dijelu 3. u unosu za Južnu Afriku briše se redak za područje ZA-1.


PRILOG II.

Dio 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 mijenja se kako slijedi:

u unosu za ZA briše se redak za područje ZA-1.


Top