EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2144

Uredba (EU) 2019/2144 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o zahtjevima za homologaciju tipa za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 631/2009, (EU) br. 406/2010, (EU) br. 672/2010, (EU) br. 1003/2010, (EU) br. 1005/2010, (EU) br. 1008/2010, (EU) br. 1009/2010, (EU) br. 19/2011, (EU) br. 109/2011, (EU) br. 458/2011, (EU) br. 65/2012, (EU) br. 130/2012, (EU) br. 347/2012, (EU) br. 351/2012, (EU) br. 1230/2012 i (EU) 2015/166 (Tekst značajan za EGP)

PE/82/2019/REV/1

OJ L 325, 16.12.2019, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/oj

16.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 325/1


UREDBA (EU) 2019/2144 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 27. studenoga 2019.

o zahtjevima za homologaciju tipa za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 631/2009, (EU) br. 406/2010, (EU) br. 672/2010, (EU) br. 1003/2010, (EU) br. 1005/2010, (EU) br. 1008/2010, (EU) br. 1009/2010, (EU) br. 19/2011, (EU) br. 109/2011, (EU) br. 458/2011, (EU) br. 65/2012, (EU) br. 130/2012, (EU) br. 347/2012, (EU) br. 351/2012, (EU) br. 1230/2012 i (EU) 2015/166

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuju se administrativne odredbe i tehnički zahtjevi za homologaciju tipa svih novih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i kako bi se pružila visoka razina učinkovitosti u području sigurnosti i zaštite okoliša.

(2)

Ova je Uredba regulatorni akt za potrebe postupka EU homologacije tipa koji je utvrđen Uredbom (EU) 2018/858. Stoga bi Prilog II. Uredbi (EU) 2018/858 trebalo izmijeniti na odgovarajući način. Administrativne odredbe Uredbe (EU) 2018/858, uključujući odredbe o korektivnim mjerama i sankcijama, u potpunosti su primjenjive na ovu Uredbu.

(3)

Razvoj u području sigurnosti vozila u posljednjim je desetljećima znatno doprinio ukupnom smanjenju broja smrtnih slučajeva i teških ozljeda na cestama. Pa ipak, 2017. na cestama Unije poginulo je 25 300 ljudi, što je brojka koja je u posljednje četiri godine ostala nepromijenjena. Osim toga, najmanje 135 000 ljudi svake godine bude ozbiljno ozlijeđeno u sudarima (4). Unija bi trebala učiniti sve što može kako bi smanjila broj nesreća i ozljeda u cestovnom prometu ili ih eliminirala. Osim mjera sigurnosti kojima se želi zaštititi osobe u vozilu, potrebna je i provedba posebnih mjera za sprečavanje smrtnih slučajeva i ozljeda nezaštićenih sudionika u prometu, kao što su biciklisti i pješaci, kako bi se zaštitilo sudionike cestovnog prometa izvan vozila. Bez novih inicijativa o općoj sigurnosti na cestama, učincima postojećeg pristupa u području sigurnosti više se neće moći kompenzirati učinci povećanja količine prometa. Stoga je potrebno dodatno poboljšati učinkovitost u području sigurnosti vozila u okviru integriranog pristupa sigurnosti na cestama i kako bi se bolje zaštitili nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu.

(4)

Odredbama o homologaciji tipa trebalo bi se osigurati da se razina učinkovitosti motornih vozila procjenjuje na ponovljiv i ponovo proizvodljiv način. Stoga se tehnički zahtjevi iz ove Uredbe odnose samo na pješake i bicikliste jer trenutačno samo oni predstavljaju službeno usklađenu testnu ciljnu skupinu. Osim pješaka i biciklista, nezaštićeni sudionici obično su i drugi nemotorizirani sudionici u cestovnom prometu koji bi se mogli služiti personaliziranim rješenjima mobilnosti bez zaštitne karoserije. Osim toga, sadašnjom se tehnologijom stvara razumno očekivanje da će napredni sustavi reagirati na druge nezaštićene sudionike u cestovnom prometu u redovnim uvjetima vožnje, iako nisu bili posebno testirani. Tehnički zahtjevi u ovoj Uredbi trebali bi dodatno biti prilagođeni tehničkom napretku nakon postupka ocjenjivanja i revizije kako bi se obuhvatili svi sudionici u prometu koji se služe personaliziranim rješenjima mobilnosti bez zaštitne karoserije, poput romobila, vozila koja se sama održavaju u ravnoteži i invalidskih kolica.

(5)

Tehnički napredak u području naprednih sustava za sigurnost vozila nudi nove mogućnosti za smanjivanje broja stradalih. Kako bi se broj ozbiljnih ozljeda i smrtnih slučajeva smanjio na najmanju moguću mjeru, potrebno je uvesti niz novih tehnologija.

(6)

U kontekstu Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5), Komisija je procijenila izvedivost proširenja postojećeg zahtjeva u toj Uredbi s obzirom na ugradnju određenih sustava (primjerice, naprednih sustava za kočenje u slučaju opasnosti i sustava za nadzor tlaka u gumama) u određene kategorije vozila kako bi se on primjenjivao na sve kategorije vozila. Komisija je procijenila i tehničku i ekonomsku izvedivost te spremnost tržišta za uvođenje novog zahtjeva za ugradnju drugih naprednih sigurnosnih karakteristika. Na temelju tih procjena Komisija je 12. prosinca 2016. objavila izvješće za Europski parlament i Vijeće pod naslovom „Spašavanje života: poboljšanje sigurnosti automobila u EU-u”. U radnom dokumentu osoblja Komisije priloženom tom izvješću utvrđeno je i predloženo 19 potencijalnih regulatornih mjera koje bi bile djelotvorne u daljnjem smanjivanju broja prometnih nesreća te broja smrtnih slučajeva i ozljeda na cestama.

(7)

Kako bi se osigurala tehnološka neutralnost, u okviru zahtjevâ za učinkovitost trebalo bi dozvoliti i izravne i neizravne sustave za nadzor tlaka u gumama.

(8)

Napredni sustavi u vozilu mogu biti učinkovitiji u smanjenju smrtnih slučajeva i broja nesreća na cestama te ublažavanju ozljeda i štete samo ako budu osmišljeni tako da budu pogodni za sudionike. Stoga bi proizvođači vozila trebali u najvećoj mogućoj mjeri zajamčiti da se sustavi i karakteristike predviđeni ovom Uredbom razvijaju na način da se pruža potpora vozaču. Funkcioniranje tih sustava i karakteristika, kao i njihovih ograničenja, trebalo bi objasniti u korisničkim uputama za motorno vozilo na jasan način prilagođen korisniku.

(9)

Sigurnosne karakteristike i upozorenja koji se koriste pri pomoći u vožnji trebali bi biti lako uočljivi svim vozačima, uključujući starije osobe i osobe s invaliditetom.

(10)

Napredni sustavi za kočenje u slučaju opasnosti, inteligentni sustavi za pomoć pri kontroli brzine, sustavi za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti, sustavi za upozoravanje u slučaju umora i manjka pozornosti vozača, napredni sustavi za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača i sustavi za detekciju pri vožnji unatrag predstavljaju sigurnosne sustave koji imaju veliki potencijal da znatno smanje broj smrtnih slučajeva. Osim toga, neki od tih sigurnosnih sustava predstavljaju temelj tehnologija koje će se također upotrebljavati za uvođenje automatiziranih vozila. Svi takvi sigurnosni sustavi trebali bi funkcionirati bez upotrebe bilo kakvih biometrijskih podataka vozača ili putnika, uključujući prepoznavanje lica. Stoga bi se na razini Unije trebala uspostaviti usklađena pravila i ispitni postupci za homologaciju tipa vozila u pogledu tih sustava i za homologaciju tipa tih sustava kao zasebnih tehničkih jedinica. Tehnološki napredak tih sustava trebao bi se uzeti u obzir pri svakoj procjeni postojećeg zakonodavstva kako bi se postigla otpornost na buduće izazove, uz strogo poštovanje načela privatnosti i zaštite podataka te kako bi se smanjio ili eliminirao broj nesreća i ozljeda u cestovnom prometu. Isto je tako potrebno zajamčiti da se tijekom cijelog životnog ciklusa vozila ti sustavi mogu sigurno koristiti.

(11)

Inteligentne sustave za pomoć pri kontroli brzine trebalo bi biti moguće isključiti, primjerice kada vozač dobiva lažna upozorenja ili neodgovarajuće povratne informacije zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, privremeno proturječnih cestovnih oznaka u građevinskim zonama ili zavaravajućih, neispravnih ili nepostojećih cestovnih znakova. Takva funkcija isključivanja trebala bi biti pod kontrolom vozača. Ona bi trebala omogućivati da se inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine može isključiti na onoliko dugo koliko je potrebno i da ga vozač lako može ponovo uključiti. Kad je sustav isključen, mogu se pružiti informacije o ograničenju brzine. Taj bi sustav uvijek trebao biti aktivan prilikom paljenja vozila i vozaču bi uvijek trebalo biti dano na znanje je li sustav uključen ili isključen.

(12)

Opće je poznato da su sigurnosni pojasevi jedna od najvažnijih i najučinkovitijih sigurnosnih karakteristika vozila. Stoga se sustavima podsjetnika na vezivanje sigurnosnim pojasom mogu dodatno spriječiti smrtni slučajevi ili ublažiti ozljede povećanjem stope korištenja sigurnosnih pojaseva u cijeloj Uniji. Zbog toga je od 2014. na temelju Uredbe (EZ) br. 661/2009 sustav podsjetnika na vezivanje sigurnosnim pojasom propisan kao obvezan za vozačevo sjedalo u svim novim osobnim automobilima provedbom Pravilnika Ujedinjenih naroda (UN) br. 16, kojim su uspostavljene relevantne tehničke odredbe. Slijedom izmjena tog pravilnika UN-a radi uzimanja u obzir tehničkog napretka, sustav podsjetnika na vezivanje sigurnosnim pojasom za sva prednja i stražnja sjedala obvezan je u vozilima kategorije M1 i N1, kao i za sva prednja sjedala u vozilima kategorije N2, N3, M2 i M3, od 1. rujna 2019. za nove tipove motornih vozila i od 1. rujna 2021. za sva nova motorna vozila.

(13)

Uvođenje uređaja za snimanje podataka o događaju na kojima se pohranjuje niz ključnih anonimiziranih podataka o vozilu, zajedno sa zahtjevima za raspon, točnost i rezoluciju podataka te njihovo prikupljanje, pohranu i mogućnost naknadnog preuzimanja, u kratkom vremenskom okviru prije, tijekom i neposredno nakon sudara (primjerice, izazvanog aktiviranjem zračnog jastuka) važan je korak prema dobivanju točnijih, detaljnih podataka o nesrećama. Stoga bi sva motorna vozila obvezno trebala biti opremljena takvim uređajima za snimanje. Takvi uređaji za snimanje trebali bi moći snimati i pohranjivati podatke na način da samo države članice mogu upotrebljavati te podatke za provođenje analize sigurnosti na cestama i procjenjivanje djelotvornosti konkretnih mjera koje su poduzete bez mogućnosti identifikacije vlasnika ili korisnika pojedinačnih vozila na temelju pohranjenih podataka.

(14)

Svaka obrada osobnih podataka, poput informacija o vozaču obrađenih u uređajima za snimanje podataka ili informacija o umoru i manjku pozornosti vozača ili odvraćanju pozornosti vozača trebala bi se provoditi u skladu s pravom Unije o zaštiti podataka, a posebno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Uređaji za snimanje podataka trebali bi funkcionirati u sustavima zatvorenog kruga, u kojima se preko pohranjenih podataka bilježe novi, a identifikacija vozila ili korisnika je onemogućena. Uz to, sustavi za upozoravanje u slučaju pospanosti i manjka pozornosti vozača te napredni sustavi za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača ne bi smjeli neprekidno bilježiti ili zadržavati bilo kakve podatke osim onih koji su potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni u sustavu zatvorenog kruga. Nadalje, obrada osobnih podataka prikupljenih iz vozila putem ugrađenog sustava eCall za pozivanje broja 112 podložna je posebnim zaštitnim mjerama utvrđenima u Uredbi (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(15)

Napredni sustavi za kočenje u slučaju opasnosti ili sustavi za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti u nekim slučajevima možda neće biti potpunosti operativni, posebno zbog manjkavosti cestovne infrastrukture. U tim bi se slučajevima ti sustavi trebali sami isključiti i vozača obavijestiti o isključivanju. Ako se ne isključe automatski, trebalo bi ih biti moguće ručno isključiti. Takvo bi isključenje trebalo biti privremeno i trebalo bi trajati samo u razdoblju u kojem sustav nije potpuno operativan. Vozači bi isto tako možda trebali moći poništiti napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti ili sustav za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti ako bi rad tih sustava mogao dovesti do većeg rizika ili štete. Time bi se osiguralo da vozač u svakom trenutku ima kontrolu nad vozilom. Međutim, takvi bi sustavi također mogli prepoznati situacije u kojima je vozač onesposobljen i u kojima je stoga potrebna intervencija tih sustava kako bi se spriječilo da prometna nesreća bude teža nego bi inače bila.

(16)

Uredbom (EZ) br. 661/2009 kombiji, sportska terenska vozila (SUV-ovi) i višenamjenska vozila (MPV-ovi) izuzeta su od sigurnosnih zahtjeva zbog visine sjedala i karakteristika mase vozila. S obzirom na povećanu stopu zastupljenosti tih vozila na tržištu (koja se povećala sa samo 3 % 1996. na 14 % 2016.) i tehnološki razvoj u području provjera sigurnosti električnog sustava nakon sudara, ta su izuzeća zastarjela i neopravdana. Stoga bi se ta izuzeća trebala ukloniti i na ta vozila trebalo bi primijeniti cijeli niz zahtjeva za napredne sustave u vozilima.

(17)

Uredbom (EZ) br. 661/2009 postignuto je znatno pojednostavnjenje zakonodavstva Unije zamjenom 38 direktiva jednakovrijednim pravilnicima UN-a koji su obvezni na temelju Odluke Vijeća 97/836/EZ (8). Kako bi se postiglo dodatno pojednostavnjenje, više pravila Unije trebalo bi zamijeniti postojećim pravilnicima UN-a koji se obvezno primjenjuju u Uniji. Nadalje, Komisija bi trebala promicati i podupirati rad koji je u tijeku na razini UN-a kako bi se uspostavili, bez odgode i u skladu s najvišim dostupnim standardima sigurnosti na cestama, tehnički zahtjevi za homologaciju tipa sigurnosnih sustava vozila koji su predviđeni ovom Uredbom.

(18)

Pravilnike UN-a i njihove izmjene za koje je Unije glasala ili koje primjenjuje, u skladu s Odlukom 97/836/EZ, trebalo bi uključiti u zakonodavstvo Unije o homologaciji tipa. U skladu s time, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast da mijenja popis pravilnika UN-a koji se obvezno primjenjuju kako bi osigurala ažuriranost tog popisa.

(19)

Uredbom (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (9) utvrđuju se zahtjevi za zaštitu pješaka, biciklista i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu u obliku ispitivanja sukladnosti i graničnih vrijednosti za homologaciju tipa vozila s obzirom na njihovu prednju strukturu i za homologaciju tipa prednjih zaštitnih sustava (primjerice, cijevnih zaštitnih lukova). Od donošenja Uredbe (EZ) br. 78/2009, na razini UN-a dodatno su razvijeni tehnički zahtjevi i ispitni postupci za vozila kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak. Pravilnik UN-a br. 127 o utvrđivanju jedinstvenih odredbi o homologaciji motornih vozila s obzirom na njihovu učinkovitost u području sigurnosti pješaka („Pravilnik UN-a br. 127”) trenutačno se isto primjenjuje u Uniji u pogledu homologacije tipa motornih vozila.

(20)

Nakon donošenja Uredbe (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (10), na razini UN-a dodatno su razvijeni tehnički zahtjevi i ispitni postupci za homologaciju tipa vozila s pogonom na vodik i vodikovih sustava i njihovih sastavnih dijelova kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak. Pravilnik UN-a br. 134 o jedinstvenim odredbama u pogledu homologacije motornih vozila i njihovih sastavnih dijelova s obzirom na učinkovitost vozila s pogonom na vodik (HFCV) koja je povezana sa sigurnošću („Pravilnik UN-a br. 134”) (11) trenutačno se isto primjenjuje u Uniji u pogledu homologacije tipa vodikovih sustava u motornim vozilima. Osim tih zahtjeva, kriteriji za kvalitetu materijala i priključaka za napajanje gorivom, koji se upotrebljavaju u sustavima vozila s pogonom na vodik, trebali bi se uspostaviti na razini Unije.

(21)

Radi jasnoće, racionalnosti i pojednostavnjenja, uredbe (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009 trebalo bi staviti izvan snage i zamijeniti ovom Uredbom.

(22)

Povijesno gledano, pravilima Unije ograničavale su se ukupne duljine kombinacija kamiona što je dovelo do uobičajenih konstrukcija s kabinom iznad motora jer se njima u najvećoj mogućoj mjeri povećava teretni prostor. Međutim, visoki položaj vozača doveo je do povećanog područja mrtvog kuta i lošije izravne vidljivosti oko kabine kamiona. To je važan čimbenik u kamionskim nesrećama u koje su uključeni nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu. Broj stradalih mogao bi se znatno smanjiti poboljšanjem izravne vidljivosti. Stoga bi trebalo uvesti zahtjeve radi poboljšanja izravne vidljivosti kako bi se povećala izravna vidljivost pješaka, biciklista i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu s vozačeva sjedala uklanjanjem u najvećoj mogućoj mjeri mrtvih kutova s prednje strane i s bočnih strana vozača. Trebalo bi uzeti u obzir posebnosti različitih tipova vozila.

(23)

Automatizirana vozila imaju potencijal da u velikoj mjeri doprinesu smanjenju smrtnih slučajeva na cestama s obzirom na to da se procjenjuje da je više od 90 % prometnih nesreća posljedica određene razine ljudske pogreške. Kako će automatizirana vozila postupno preuzeti zadaće vozača, na razini Unije trebalo bi donijeti usklađena pravila i tehničke zahtjeve za automatizirane sustave vozila, uključujući one u pogledu provjerljivog sigurnosnog jamstva na temelju kojeg automatizirana vozila donose odluke, uz istovremeno poštovanje načela tehnološke neutralnosti, te ih promicati na međunarodnoj razini u okviru Svjetskog foruma UNECE-a o usklađivanju pravilnika o vozilima (WP.29).

(24)

Sudionici u cestovnom prometu kao što su pješaci i biciklisti te vozači neautomatiziranih vozila koji ne mogu dobiti elektroničke informacije iz vozila u vozilo o ponašanju automatiziranog vozila trebali bi konvencionalnim načinima biti obaviješteni o tom ponašanju kako je predviđeno pravilnicima UN-a ili drugim regulatornim aktima što je prije moguće nakon njihova stupanja na snagu.

(25)

Vožnja vozila u konvoju ima potencijal za ostvarivanje sigurnijeg, čišćeg i učinkovitijeg prometa u budućnosti. Za očekivano uvođenje tehnologije za vožnju u konvoju i odgovarajućih standarda bit će potreban regulatorni okvir s usklađenim pravilima i postupcima.

(26)

Povezivost i automatizacija vozila povećavaju mogućnost neovlaštenog, daljinskog pristupa podacima u vozilu te nezakonite modifikacije softvera bežičnim putem. Kako bi se u obzir uzeli ti rizici potrebno je na obvezujućoj osnovi primijeniti pravila UN-a ili druge regulatorne akte o kibersigurnosti što je prije moguće nakon njihova stupanja na snagu.

(27)

Izmjene softvera mogu znatno promijeniti funkcije vozila. Trebalo bi utvrditi usklađena pravila i tehničke zahtjeve za izmjene softvera u skladu s postupcima homologacije tipa. Stoga bi se pravilnici UN-a ili drugi regulatorni akti u pogledu postupaka ažuriranja softvera trebali početi primjenjivati na obvezujućoj osnovi što je moguće prije nakon njihova stupanja na snagu. Međutim, te sigurnosne mjere ne bi trebale dovesti u pitanje obveze proizvođača vozila da osiguraju pristup sveobuhvatnim dijagnostičkim informacijama i podacima u vozilu koji su relevantni za popravak i održavanje vozila.

(28)

Unija bi trebala na razini UN-a nastaviti promicati razvoj tehničkih zahtjeva za učinak guma u području buke od kotrljanja, otpora kotrljanja i prianjanja na mokroj podlozi. Razlog tome je što Pravilnik UN-a br. 117 o jedinstvenim odredbama o homologaciji guma s obzirom na buku od kotrljanja guma i/ili prianjanje na mokrim površinama i/ili otpor kotrljanja (12) („Pravilnik UN-a br. 117”) sada sadržava te detaljne odredbe. Proces prilagođavanja zahtjeva za gume radi uzimanja u obzir tehničkog napretka trebao bi se brzo i ambiciozno nastaviti na razini UN-a, osobito kako bi se osiguralo da se učinak guma procjenjuje i na kraju radnog vijeka gume u njezinu istrošenom stanju i kako bi se promicala ideja da bi gume trebale ispunjavati te zahtjeve tijekom cijelog radnog vijeka te ih ne bi trebalo prerano zamjenjivati. Postojeće zahtjeve iz Uredbe (EZ) br. 661/2009 koji se odnose na učinak guma trebalo bi zamijeniti jednakovrijednim pravilnicima UN-a.

(29)

Kako bi se osigurala djelotvornost ove Uredbe, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) radi dopune ove Uredbe kad je riječ o zahtjevima za homologaciju tipa koji se odnose na napredne sustave u vozilu i radi izmjene ove Uredbe u vezi s njenim Prilogom II. kako bi se uzeli u obzir tehnički napredak i regulatorni razvoj. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (13) Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(30)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (14).

(31)

S obzirom na usklađivanje zakonodavstva Unije koje se odnosi na regulatorni postupak s kontrolom s pravnim okvirom uvedenim UFEU-om i radi daljnjeg pojednostavnjenja zakonodavstva Unije u području sigurnosti vozila, sljedeće bi uredbe trebalo staviti izvan snage i zamijeniti provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe:

Uredbu Komisije (EZ) br. 631/2009 (15),

Uredbu Komisije (EU) br. 406/2010 (16),

Uredbu Komisije (EU) br. 672/2010 (17),

Uredbu Komisije (EU) br. 1003/2010 (18),

Uredbu Komisije (EU) br. 1005/2010 (19),

Uredbu Komisije (EU) br. 1008/2010 (20),

Uredbu Komisije (EU) br. 1009/2010 (21),

Uredbu Komisije (EU) br. 19/2011 (22),

Uredbu Komisije (EU) br. 109/2011 (23),

Uredbu Komisije (EU) br. 458/2011 (24),

Uredbu Komisije (EU) br. 65/2012 (25),

Uredbu Komisije (EU) br. 130/2012 (26),

Uredbu Komisije (EU) br. 347/2012 (27),

Uredbu Komisije (EU) br. 351/2012 (28),

Uredbu Komisije (EU) br. 1230/2012 (29),

Uredbu Komisije (EU) 2015/166 (30).

(32)

Budući da se EU homologacije tipa koje su odobrene u skladu s Uredbom (EZ) br. 78/2009, Uredbom (EZ) br. 79/2009 ili Uredbom (EZ) br. 661/2009 i njihovim provedbenim aktima trebaju smatrati jednakovrijednima onima odobrenima na temelju ove Uredbe, osim ako se relevantni zahtjevi promijene ovom Uredbom ili sve dok se ne promijene delegiranim aktima ili provedbenim aktima donesenima na temelju ove uredbe, prijelazne odredbe potrebne su da bi se osiguralo da takve homologacije tipa ne budu proglašene nevažećima.

(33)

Za svaku stavku koja se regulira trebali bi biti propisani datumi nakon kojih se odbija dodijeliti EU homologacija tipa, odbija registrirati vozilo i zabranjuje stavljanje na tržište ili stavljanje u upotrebu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica.

(34)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest osiguravanje ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta uvođenjem usklađenih tehničkih zahtjeva za učinkovitost u području sigurnosti i zaštite okoliša motornih vozila i njihovih prikolica, te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(35)

Detaljni tehnički zahtjevi i odgovarajući ispitni postupci, kao i odredbe o jedinstvenim postupcima i tehničkim specifikacijama za homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica trebali bi biti propisani delegiranim i provedbenim aktima dovoljno prije datuma početka njihove primjene kako bi se proizvođačima omogućilo dovoljno vremena da prilagode zahtjeve ove Uredbe te delegiranih i provedbenih akata donesenih u skladu s njom. Neka vozila proizvode se u malim količinama. Stoga je primjereno da se u zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi i delegiranim i provedbenim aktima donesenima u skladu s njom u obzir uzmu takva vozila ili klase vozila ako su takvi zahtjevi nesukladni s uporabom ili konstrukcijom takvih vozila, ili ako se njima nameće nerazmjerno dodatno opterećenje. Stoga bi primjenu ove Uredbe trebalo odgoditi,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se zahtjevi za:

(a)

homologaciju tipa vozila te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica konstruiranih i izrađenih za vozila, s obzirom na njihove opće karakteristike i sigurnost te na zaštitu i sigurnost osoba u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu;

(b)

homologaciju tipa vozila u pogledu sustavâ za nadzor tlaka u gumama, s obzirom na njihovu sigurnost, učinkovitost potrošnje goriva i emisije CO2; i

(c)

homologaciju tipa novoproizvedenih guma s obzirom na njihovu učinkovitost u području sigurnosti i zaštite okoliša.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na vozila kategorija M, N i O, utvrđenih u članku 4. Uredbe (EU) 2018/858, i na sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice konstruirane i izrađene za ta vozila.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 3. Uredbe (EU) 2018/858.

Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„nezaštićeni sudionik u cestovnom prometu” znači nemotorizirani sudionici u cestovnom prometu, uključujući, osobito, bicikliste i pješake, ali i vozače motornih vozila na dva kotača;

2.

„sustav za nadzor tlaka u gumama” znači sustav ugrađen u vozilo za procjenu tlaka u gumama ili praćenje promjena tlaka u gumama tijekom određenog vremena i prenošenje odgovarajuće informacije putniku u vožnji;

3.

„inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine” znači sustav koji pomaže vozaču u održavanju brzine primjerene okolnostima na cesti pružanjem namjenskih i prikladnih povratnih informacija;

4.

„olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola” znači standardizirano sučelje koje olakšava naknadnu ugradnju uređajâ za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola u motorna vozila;

5.

„sustav za upozoravanje u slučaju umora i manjka pozornosti vozača” znači sustav koji procjenjuje vozačevu budnost analizom sustava u vozilu i upozorava vozača ako je potrebno;

6.

„napredni sustav za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača” znači sustav koji pomaže vozaču da nastavi obraćati pozornosti na stanje u prometu i koji upozorava vozača u slučaju odvraćanja pozornosti vozača;

7.

„signal za zaustavljanje u nuždi” znači svjetlosna signalna funkcija s ciljem ukazivanja drugim sudionicima u prometu sa stražnje strane vozila na to da na vozilo djeluje velika sila usporenja u odnosu na prevladavajuće uvjete na cesti;

8.

„sustav za detekciju pri vožnji unatrag” znači sustav koji upozorava vozača na osobe ili predmete na stražnjoj strani vozila pri čemu je primarni cilj izbjeći sudar pri vožnji unatrag;

9.

„sustav za upozoravanje o napuštanju prometne trake” znači sustav za upozoravanje vozača kod nenamjernog napuštanja vozila prometne trake kojom se kreće;

10.

„napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti” znači sustav koji može automatski primijetiti potencijalni sudar i pokrenuti sustav kočenja na vozilu kako bi se usporilo njegovo kretanje i izbjegao ili ublažio sudar;

11.

„sustav za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti” znači sustav koji pomaže vozaču da zadrži siguran položaj vozila s obzirom na granice prometne trake ili ceste, barem onda kada vozilo napusti prometnu traku ili će se to ubrzo dogoditi te bi mogla postojati neposredna opasnost od sudara;

12.

„glavni kontrolni prekidač vozila” znači uređaj kojim se ugrađeni elektronički sustav vozila koji je isključen, kao što je slučaj kada je vozilo parkirano i vozač nije prisutan, prebacuje na redovni način rada;

13.

„uređaj za snimanje podataka” znači sustav čija je isključiva svrha da malo prije, tijekom i neposredno nakon sudara snima i pohranjuje kritične parametre i informacije povezane sa sudarom;

14.

„prednji zaštitni sustav” znači zasebna struktura ili više struktura, kao što su cijevni zaštitni luk ili dodatni branik, čija je namjena da štite vanjsku površinu vozila, povrh izvorno ugrađenog branika, od oštećenja u slučaju sudara s nekim predmetom, uz iznimku struktura mase manje od 0,5 kg čija je namjena da štite samo svjetla vozila;

15.

„branik” znači prednji donji vanjski dijelovi konstrukcije vozila, uključujući elemente koji su na njih pričvršćeni, namijenjeni zaštiti vozila u slučaju čelnog sudara s drugim vozilom pri kretanju niskom brzinom; međutim, to ne uključuje prednji zaštitni sustav;

16.

„vozilo s pogonom na vodik” znači svako motorno vozilo koje upotrebljava vodik kao gorivo za pogon vozila;

17.

„vodikov sustav” znači sklop sastavnih dijelova vodikova sustava i spojnih dijelova ugrađenih u vozilo s pogonom na vodik, osim pogonskog sustava s pogonom na vodik ili pomoćne pogonske jedinice;

18.

„pogonski sustav s pogonom na vodik” znači pretvarač energije koji se upotrebljava za pogon vozila;

19.

„sastavni dio vodikova sustava” znači spremnici za vodik i svi drugi dijelovi vozila s pogonom na vodik koji su u izravnom dodiru s vodikom ili čine dio vodikova sustava;

20.

„spremnik za vodik” znači sastavni dio u vodikovu sustavu u kojem se pohranjuje primarna količina vodika kao goriva;

21.

„automatizirano vozilo” znači motorno vozilo konstruirano i izrađeno kako bi se kretalo autonomno tijekom određenog vremenskog razdoblja bez stalnog nadzora vozača, ali u odnosu na koje se intervencija vozača ipak očekuje ili je potrebna;

22.

„potpuno automatizirano vozilo” znači motorno vozilo koje je konstruirano i izrađeno kako bi se kretalo autonomno bez ikakva nadzora vozača;

23.

„sustav za praćenje dostupnosti vozača” znači sustav koji procjenjuje je li vozač u stanju preuzeti funkciju vožnje od automatiziranog vozila u određenim situacijama, prema potrebi;

24.

„vožnja vozila u konvoju” znači povezivanje dvaju vozila ili više njih u konvoj primjenom tehnologije povezivanja i sustavâ za potporu automatiziranoj vožnji koji omogućuju da vozila održavaju stalnu, kratku međusobnu udaljenost kada su povezana tijekom određenih dijelova putovanja i da se prilagođavaju promjenama u kretanju vodećeg vozila pri čemu je potreban mali angažman vozačâ ili on uopće nije potreban;

25.

„najveća masa” znači najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila prema podacima proizvođača;

26.

„stup A” znači krajnji prednji vanjski nosač krova koji se proteže od šasije do krova vozila.

POGLAVLJE II.

OBVEZE PROIZVOĐAČÂ

Članak 4.

Opće obveze i tehnički zahtjevi

1.   Proizvođači dokazuju da je za sva nova vozila koja su stavljena na tržište, registrirana ili stavljena u upotrebu i sve nove sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu, provedena homologacija tipa u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe i iz delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni u skladu s njom.

2.   Homologacija tipa u skladu s pravilnicima UN-a navedenima u Prilogu I. smatra se EU homologacijom tipa u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe i delegiranih i provedbenih akata donesenih u skladu s njom.

3.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 12. radi izmjene Priloga I. kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak i regulatorni razvoj, uvođenjem i ažuriranjem upućivanja na pravilnike UN-a i odgovarajuće nizove izmjena koji se obvezno primjenjuju.

4.   Proizvođači osiguravaju da su vozila konstruirana, izrađena i sastavljena na način kojim se u najvećoj mjeri smanjuje rizik od ozljeda putnika u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

5.   Proizvođači također osiguravaju da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice u skladu s primjenjivim zahtjevima iz Priloga II. od datuma navedenih u tom prilogu, s detaljnim tehničkim zahtjevima i ispitnim postupcima navedenima u delegiranim aktima i s jedinstvenim postupcima i tehničkim specifikacijama utvrđenima u provedbenim aktima i donesenima u skladu s ovom Uredbom, uključujući zahtjeve koji se odnose na sljedeće:

(a)

sustave za vezivanje, ispitivanje sudarom, cjelovitost sustava za gorivo i visokonaponsku električnu sigurnost;

(b)

nezaštićene sudionike u cestovnom prometu, vidno polje i vidljivost;

(c)

šasiju vozila, kočenje, gume i upravljanje;

(d)

instrumente ugrađene u vozilo, električni sustav, osvjetljenje vozila i zaštitu od neovlaštene upotrebe uključujući kibernapade;

(e)

ponašanje vozača i sustava; i

(f)

opću konstrukciju i karakteristike vozila.

6.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 12. radi izmjene Priloga II. kako bi se u obzir uzeo tehnički napredak i regulatorni razvoj, posebno u vezi s pitanjima navedenim u stavku 5. točkama (a) do (f) ovog članka, kao i s onima navedenima u članku 6. stavku 1. točkama (a) do (g), članku 7. stavcima 2., 3., 4. i 5., članku 9. stavcima 2., 3. i 5. te članku 11. stavku 1. s ciljem osiguravanja visoke razine opće sigurnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica te visoke razine zaštite osoba u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu uvođenjem i ažuriranjem upućivanja na pravilnike UN-a i delegirane akte i provedbene akte.

7.   Komisija provedbenim aktima donosi odredbe o jedinstvenim postupcima i tehničkim specifikacijama za homologaciju tipa vozila, sustava, sastavnih dijelova te zasebnih tehničkih jedinica s obzirom na zahtjeve iz Priloga II.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Objavljuju se najmanje 15 mjeseci prije primjenjivih datuma iz Priloga II.

Članak 5.

Posebne odredbe za sustave za nadzor tlaka u gumama i gume

1.   Vozila moraju biti opremljena preciznim sustavom za nadzor tlaka u gumama s mogućnošću davanja, u širokom rasponu uvjeta na cestama i u okolišu, upozorenja vozaču u vozilu u slučaju pada tlaka u gumi.

2.   Sustavi za nadzor tlaka u gumama konstruiraju se tako da se izbjegne njihovo resetiranje ili ponovno umjeravanje pri niskom tlaku u gumama.

3.   Sve gume koje su stavljene na tržište moraju ispunjavati zahtjeve za učinkovitost u području sigurnosti i zaštite okoliša utvrđene u relevantnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu II.

4.   Komisija provedbenim aktima donosi odredbe o jedinstvenim postupcima i tehničkim specifikacijama za:

(a)

homologaciju tipa vozila s obzirom na njihove sustave za nadzor tlaka u gumama;

(b)

homologaciju tipa guma, uključujući tehničke specifikacije o njihovoj ugradnji.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Objavljuju se najmanje 15 mjeseci prije primjenjivih datuma iz Priloga II.

Članak 6.

Napredni sustavi u vozilu za sve kategorije motornih vozila

1.   Motorna vozila opremaju se sljedećim naprednim sustavima u vozilu:

(a)

inteligentnim sustavom za pomoć pri kontroli brzine;

(b)

sustavom za olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola;

(c)

sustavom za upozoravanje u slučaju umora i manjka pozornosti vozača;

(d)

naprednim sustavom za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača;

(e)

signalom za zaustavljanje u nuždi;

(f)

sustava za detekciju pri vožnji unatrag; i

(g)

uređajem za snimanje podataka o događaju.

2.   Inteligentni sustavi za pomoć pri kontroli brzine moraju ispunjavati barem sljedeće zahtjeve:

(a)

omogućuju da se vozača upozori putem kontrole gasa ili putem ciljane i odgovarajuće povratne informacije preko kontrole gasa da je prekoračeno primjenjivo ograničenje brzine;

(b)

sustav je moguće isključiti; i dalje mogu postojati podaci o ograničenju brzine, a inteligentna pomoć pri kontroli brzine mora biti u redovnom načinu rada nakon svake aktivacije glavnog kontrolnog prekidača vozila;

(c)

ciljane i primjerene povratne informacije temelje se na podacima o ograničenju brzine koji se dobivaju opažanjem prometnih znakova i signala na temelju signala infrastrukture ili podataka iz elektroničke karte, ili na temelju jednog i drugog, koji su dostupni u vozilu;

(d)

ne utječe na mogućnost vozača da premaši brzinu vozila koju postavi sustav;

(e)

ciljevi njihove učinkovitosti postavljeni su tako da se izbjegne ili smanji stopa pogreške u stvarnim uvjetima vožnje.

3.   Sustavi za upozoravanje u slučaju umora i manjka pozornosti vozača i napredni sustavi za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača osmišljeni su tako da ne bilježe neprekidno ni ne zadržavaju bilo kakve podatke osim onih koji su potrebni u svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni u sustavu zatvorenog kruga. Nadalje, ti podaci ne smiju ni u kojem trenutku biti dostupni ili stavljeni na raspolaganje trećoj strani i odmah nakon obrade se brišu. Ti sustavi moraju isto tako biti konstruirani na način da se izbjegnu preklapanja te ne smiju vozača odvojeno i istodobno upozoravati ili ga upozoravati na zbunjujući način ako jedna radnja aktivira oba sustava.

4.   Uređaji za snimanje podataka o događaju ispunjavaju posebno sljedeće zahtjeve:

(a)

podaci koje oni mogu snimati i pohranjivati, a koji se odnose na razdoblje malo prije, tijekom i neposredno nakon sudara, uključuju podatke o brzini vozila, kočenju, položaju i nagibu vozila na cesti, stanju i brzini aktivacije svih njegovih sigurnosnih sustava, podatke prikupljene putem ugrađenog sustava eCall za pozivanje broja 112, aktiviranje kočnica i relevantne ulazne parametre ugrađenih sustava za aktivnu sigurnost i izbjegavanje nesreća, uz visoku razinu točnosti i zajamčenu mogućnost očuvanja podataka;

(b)

nije ih moguće isključiti,

(c)

način na koji oni mogu snimati i pohranjivati podatke mora biti takav da:

i.

djeluju u sustavu zatvorenog kruga;

ii.

podaci koje oni prikupe anonimizirani su i zaštićeni od manipulacije i zlouporabe; i

iii.

podaci koje oni prikupe omogućuju da se utvrdi točan tip, varijanta i izvedba vozila te osobito sustavi za aktivnu sigurnost i izbjegavanje nesreća koji su ugrađeni u vozilo; i

(d)

podaci koje oni mogu snimati mogu stavljaju se na raspolaganje nacionalnim tijelima na temelju prava Unije ili nacionalnog prava samo u svrhu istraživanja i analize nesreća, uključujući u svrhu homologacije tipa sustava i sastavnih dijelova te u skladu s Uredbom (EU) 2016/679, putem standardiziranog sučelja.

5.   Uređaj za snimanje podataka o događaju ne smije moći snimati i pohranjivati posljednje četiri znamenke indikatora vozila u identifikacijskom broju vozila ni bilo koju drugu informaciju kojom bi se omogućila identifikacija samog pojedinačnog vozila, njegova vlasnika ili korisnika.

6.   Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 12. kojima se nadopunjuje ova Uredba utvrđivanjem detaljnih pravila o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za:

(a)

homologaciju tipa vozila s obzirom na napredne sustave u vozilu navedene u stavku 1.;

(b)

homologaciju tipa naprednih sustava u vozilu navedenih u točkama (a), (f) i (g) stavka 1. kao zasebnih tehničkih jedinica.

Ti delegirani akti objavljuju se najmanje 15 mjeseci prije primjenjivih datuma iz Priloga II.

Članak 7.

Posebni zahtjevi za osobne automobile i laka gospodarska vozila

1.   Osim ostalih zahtjeva iz ove Uredbe i iz delegiranih i provedbenih akata donesenih u skladu s njom koji su primjenjivi i na vozila kategorija M1 i N1, vozila iz tih kategorija moraju ispuniti zahtjeve utvrđene u stavcima od 2. do 5. i tehničke specifikacije utvrđene u provedbenim aktima iz stavka 6.

2.   Vozila kategorija M1 i N1 opremaju se naprednim sustavima za kočenje u slučaju opasnosti koji se konstruiraju i ugrađuju u dvjema fazama i u kojima se predviđa:

(a)

detekcija prepreka i vozila u pokretu ispred motornog vozila u prvoj fazi;

(b)

proširenje sposobnosti detekcije iz točke (a) radi uključivanja i pješaka i biciklista ispred motornog vozila u drugoj fazi.

3.   Vozila kategorija M1 i N1 također se opremaju sustavom za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti.

4.   Napredni sustavi za kočenje u slučaju opasnosti i sustavi za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti moraju ispuniti posebno sljedeće minimalne zahtjeve:

(a)

takve je sustave moguće isključiti samo jedan po jedan slijedom postupaka koje poduzima vozač.

(b)

sustavi se moraju nalaziti u redovnom načinu rada nakon svake aktivacije glavnog kontrolnog prekidača;

(c)

mora se omogućiti lako onemogućavanje zvučnih upozorenja, no tim se postupkom ne smiju istodobno onemogućiti ostale funkcije sustava osim zvučnih upozorenja;

(d)

vozač mora moći poništiti radnje takvih sustava.

5.   Vozila kategorija M1 i N1 konstruiraju se i izrađuju tako da bude predviđeno povećano područje zaštite od udarca glavom radi poboljšanja zaštite nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu i ublažavanja njihovih mogućih ozljeda u slučaju sudara.

6.   Komisija provedbenim aktima donosi odredbe o jedinstvenim postupcima i tehničkim specifikacijama za homologaciju tipa vozila s obzirom na zahtjeve utvrđene u stavcima od 2. do 5. ovog članka.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Objavljuju se najmanje 15 mjeseci prije primjenjivih datuma iz Priloga II.

Članak 8.

Prednji zaštitni sustavi za osobne automobile i laka gospodarska vozila

1.   Prednji zaštitni sustavi, bilo da se ugrađuju kao izvorna oprema na vozila kategorija M1 i N1 ili su dostupni na tržištu kao zasebne tehničke jedinice za ta vozila, moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u stavku 2. i s tehničkim specifikacijama utvrđenima u provedbenim aktima iz stavka 3.

2.   Prednjim zaštitnim sustavima koji su dostupni na tržištu kao zasebne tehničke jedinice prilažu se detaljan popis tipova, varijanti i izvedbi vozila za koje je za prednji zaštitni sustav provedena homologacija tipa te jasne upute za sastavljanje.

3.   Komisija provedbenim aktima donosi odredbe o jedinstvenim postupcima i tehničkim specifikacijama za homologaciju tipa prednjih zaštitnih sustava, uključujući tehničke specifikacije koji se odnose na njihovu konstrukciju i ugradnju.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Objavljuju se najmanje 15 mjeseci prije primjenjivih datuma iz Priloga II.

Članak 9.

Posebni zahtjevi za autobuse i kamione

1.   Osim ostalih zahtjeva iz ove Uredbe i iz delegiranih i provedbenih akata donesenih u skladu s njom koji su primjenjivi i na vozila kategorija M2, M3, N2 i N3, vozila iz tih kategorija moraju ispuniti zahtjeve utvrđene u stavcima od 2. do 5. i tehničke specifikacije utvrđene u provedbenim aktima iz stavka 7. Vozila kategorija M2 i M3 moraju ispunjavati i zahtjev utvrđen u stavku 6.

2.   Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 opremaju se sustavom za upozoravanje o napuštanju prometne trake i naprednim sustavom za kočenje u slučaju opasnosti, koja oba moraju biti usklađena s tehničkim specifikacijama utvrđenima u provedbenim aktima iz stavka 7.

3.   Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 opremaju se naprednim sustavima koji imaju sposobnost detekcije pješaka i biciklista koji se nalaze u neposrednoj blizini prednje strane vozila ili strane suvozača i sposobnost upozoravanja ili izbjegavanja sudara s tim nezaštićenim sudionicima u cestovnom prometu.

4.   S obzirom na sustave iz stavaka 2. i 3., oni moraju ispuniti posebno sljedeće minimalne zahtjeve:

(a)

takve je sustave moguće isključiti samo jedan po jedan slijedom postupaka koje poduzima vozač;

(b)

sustavi se moraju nalaziti u redovnom načinu rada nakon svake aktivacije glavnog kontrolnog prekidača;

(c)

mora se omogućiti lako onemogućavanje zvučnih upozorenja, no tim se postupkom ne smiju istodobno onemogućiti ostale funkcije sustava osim zvučnih upozorenja;

(d)

vozač mora moći poništiti radnje tih sustava.

5.   Vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 konstruiraju se i izrađuju tako da se poboljša izravna vidljivost nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu iz vozačeva sjedala, maksimalnim smanjenjem mrtvih kutova s prednje strane i s bočnih strana vozača, uzimajući u obzir posebnosti različitih kategorija vozila.

6.   Vozila kategorija M2 i M3 s kapacitetom većim od 22 putnika uz vozača i izrađena sa stajaćim mjestima za putnike kako bi se omogućilo neometano kretanje putnika konstruiraju se i izrađuju tako da budu pristupačna osobama sa smanjenom mobilnošću, uključujući korisnike invalidskih kolica.

7.   Komisija provedbenim aktima donosi odredbe o jedinstvenim postupcima i tehničkim specifikacijama za:

(a)

homologaciju tipa vozila s obzirom na zahtjeve utvrđene u stavcima od 2. do 5. ovog članka;

(b)

homologaciju tipa sustavâ iz stavka 3. ovog članka kao zasebnih tehničkih jedinica.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

Ako se ti provedbeni akti tiču zahtjeva iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka, objavljuju se najmanje 15 mjeseci prije primjenjivih datuma iz Priloga II.

Ako se ti provedbeni akti tiču zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, objavljuju se najmanje 36 mjeseci prije primjenjivih datuma iz Priloga II.

Članak 10.

Posebni zahtjevi za vozila s pogonom na vodik

1.   Osim ostalih zahtjeva iz ove Uredbe i iz delegiranih i provedbenih akata donesenih u skladu s njom koji su primjenjivi i na vozila kategorija M i N, vozila s pogonom na vodik iz tih kategorija i njihovi vodikovi sustavi te sastavni dijelovi takvih sustava moraju ispuniti tehničke specifikacije utvrđene u provedbenim aktima iz stavka 3.

2.   Proizvođači moraju osigurati da su vodikovi sustavi i sastavni dijelovi vodikovih sustava ugrađeni u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u provedbenim aktima iz stavka 3. Proizvođači, prema potrebi, stavljaju na raspolaganje i informacije za potrebe pregleda vodikovih sustava i njihovih sastavnih dijelova tijekom radnog vijeka vozila s pogonom na vodik.

3.   Komisija provedbenim aktima donosi odredbe o posebnim ispitnim postupcima i tehničkim zahtjevima za homologaciju tipa vozila s pogonom na vodik s obzirom na njihove vodikove sustave, uključujući onima u vezi s usklađenošću materijala i priključcima za napajanje gorivom, i za homologaciju tipa sastavnih dijelova vodikovih sustava, uključujući zahtjeve za njihovu ugradnju.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2. Objavljuju se najmanje 15 mjeseci prije primjenjivih datuma iz Priloga II.

Članak 11.

Posebni zahtjevi za automatizirana vozila i potpuno automatizirana vozila

1.   Osim ostalih zahtjeva iz ove Uredbe i iz delegiranih i provedbenih akata donesenih u skladu s njom koji su primjenjivi na vozila odgovarajućih kategorija, automatizirana vozila i potpuno automatizirana vozila moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u provedbenim aktima iz stavka 2. koje se odnose na:

(a)

sustave za zamjenu vozača u vožnji, uključujući signalizaciju, upravljanje, ubrzavanje i kočenje;

(b)

sustave koji vozilu pružaju informacije u stvarnom vremenu o stanju vozila i njegova okruženja;

(c)

sustave za praćenje dostupnosti vozača;

(d)

uređaje za snimanje podataka o događaju za automatizirana vozila;

(e)

usklađeni format za razmjenu podataka, primjerice, za potrebe vožnje u konvoju vozila različitih marki;

(f)

sustave za pružanje sigurnosnih informacija drugim sudionicima u cestovnom prometu.

Međutim, tehničke specifikacije povezane sa sustavima za praćenje dostupnosti vozača iz prvog podstavka točke (c) ne primjenjuje se na potpuno automatizirana vozila.

2.   Komisija provedbenim aktima donosi odredbe o jedinstvenim postupcima i tehničkim specifikacijama za sustave i ostale elemente iz stavka 1. točaka od (a) do (f) ovog članka, kao i za homologaciju tipa automatiziranih i potpuno automatiziranih vozila s obzirom na te sustave i ostale elemente kako bi se osigurao siguran rad automatiziranih i potpuno automatiziranih vozila na javnim cestama.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 13. stavka 2.

POGLAVLJE III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavaka 3. i 6. te članka 6. stavka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 5. siječnja 2020. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavaka 3. i 6. te članka 6. stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavaka 3. i 6. te članka 6. stavka 6. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 13.

Postupak odbora

1.   Komisiji pomaže Tehnički odbor za motorna vozila (TCMV). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbor ne da nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 14.

Preispitivanje i izvješćivanje

1.   Do 7. srpnja 2027. i svakih pet godina nakon toga, Komisija podnosi izvješće o evaluaciji Europskom parlamentu i Vijeću o postignućima sigurnosnih mjera i sustava, uključujući njihove stope zastupljenosti i prihvaćanje od strane korisnika. Komisija istražuje funkcioniraju li te mjere i sustavi kako je predviđeno ovom Uredbom. To je izvješće po potrebi popraćeno preporukama, uključujući zakonodavni prijedlog za izmjenu zahtjeva u pogledu opće sigurnosti te zaštite i sigurnosti osoba u vozilu i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, kako bi se dodatno smanjio broj nesreća i ozljeda u cestovnom prometu ili ih se potpuno uklonilo.

Komisija posebice ocjenjuje pouzdanost i učinkovitost novih sustava za inteligentnu brzinu te preciznost i stopu pogreške takvih sustava u stvarnim uvjetima vožnje. Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog.

2.   Do 31. siječnja svake godine Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće za proteklu godinu u pogledu aktivnosti Svjetskog foruma UNECE-a o usklađivanju pravilnika o vozilima (WP.29) o postignutom napretku u standardima sigurnosti vozila s obzirom na zahtjeve određene u člancima od 5. do 11. i o stajalištu Unije u odnosu na ta pitanja.

Članak 15.

Prijelazne odredbe

1.   Ovom se Uredbom ne poništava nijedna EU homologacija tipa dodijeljena vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koja je dodijeljena u skladu s Uredbom (EZ) br. 78/2009, Uredbom (EZ) br. 79/2009 ili Uredbom (EZ) br. 661/2009 i njihovim provedbenim mjerama, do 5. srpnja 2022., osim ako su relevantni zahtjevi koji se primjenjuju na takva vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice promijenjeni ili su ovom Uredbom te delegiranim aktima donesenima u skladu s njom dodani novi zahtjevi, kao što je dalje utvrđeno u provedbenim aktima donesenima u skladu s ovom Uredbom.

2.   Homologacijska tijela i dalje dodjeljuju proširenja EU homologacije tipa iz stavka 1.

3.   Odstupajući od ove Uredbe, države članice do datuma navedenog u Prilogu IV. dopuštaju registraciju vozila te prodaju i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova koji nisu u skladu sa zahtjevima Pravilnika UN-a br. 117.

Članak 16.

Datumi početka provedbe

S obzirom na vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice nacionalna tijela:

(a)

s učinkom od datuma utvrđenih u Prilogu II., u pogledu određenog zahtjeva navedenog u tom prilogu, moraju odbiti, na temelju zahtjeva, dodjelu EU homologacije tipa ili nacionalne homologacije tipa za svaki novi tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koji nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe te iz delegiranih i provedbenih akata donesenih u skladu s njom;

(b)

s učinkom od datuma utvrđenih u Prilogu II., u pogledu određenog zahtjeva navedenog u tom prilogu, moraju smatrati, na temelju tog zahtjeva, certifikate o sukladnosti za nova vozila nevažećima za svrhe članka 48. Uredbe (EU) 2018/858 te zabraniti registriranje takvih vozila, ako ta vozila nisu u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe te iz delegiranih i provedbenih akata donesenih u skladu s njom;

(c)

s učinkom od datuma utvrđenih u Prilogu II., u pogledu određenog zahtjeva navedenog u tom prilogu, moraju zabraniti, na temelju tog zahtjeva, stavljanje na tržište ili stavljanje u uporabu sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ako oni nisu u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe te iz delegiranih i provedbenih akata donesenih u skladu s njom.

Članak 17.

Izmjene Uredbe (EU) 2018/858

Prilog II. Uredbi (EU) 2018/858 mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 18.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredbe (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009, i (EZ) br. 661/2009 te uredbe (EZ) br. 631/2009, (EU) br. 406/2010, (EU) br. 672/2010, (EU) br. 1003/2010, (EU) br. 1005/2010, (EU) br. 1008/2010, (EU) br. 1009/2010, (EU) br. 19/2011, (EU) br. 109/2011, (EU) br. 458/2011, (EU) br. 65/2012, (EU) br. 130/2012, (EU) br. 347/2012, (EU) br. 351/2012, (EU) br. 1230/2012 i (EU) 2015/166 stavljaju se izvan snage s učinkom od datuma početka primjene ove Uredbe.

2.   Upućivanja na uredbe (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009 smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 19.

Stupanje na snagu i datum početka primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 6. srpnja 2022.

Međutim, članak 4. stavci 3., 6. i 7., članak 5. stavak 4., članak 6. stavak 6., članak 7. stavak 6., članak 8. stavak 3., članak 9. stavak 7., članak 10. stavak 3., članak 11. stavak 2., te članci 12. i 13. primjenjuju se od 5. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 27. studenoga 2019.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednica

T. TUPPURAINEN


(1)  SL C 440, 6.12.2018, str. 90.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 8. studenoga 2019.

(3)  Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredbi (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.).

(4)  https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf

(5)  Uredba (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200, 31.7.2009., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) 2015/758 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava eCall ugrađenog u vozilo koji se temelji na službi 112 te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ (SL L 123, 19.5.2015., str. 77.).

(8)  Odluka Vijeća 97/836/EZ od 27. studenoga 1997. s obzirom na pristupanje Europske zajednice Sporazumu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”) (SL L 346, 17.12.1997., str. 78.).

(9)  Uredba (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2003/102/EZ i 2005/66/EZ (SL L 35, 4.2.2009., str. 1.).

(10)  Uredba (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik i izmjenama Direktive 2007/46/EZ (SL L 35, 4.2.2009., str. 32.).

(11)  SL L 129, 17.5.2019., str. 43.

(12)  SL L 218, 12.8.2016., str. 1.

(13)  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

(14)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(15)  Uredba Komisije (EZ) br. 631/2009 od 22. srpnja 2009. o utvrđivanju pravila za primjenu Priloga I. Uredbi (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2003/102/EZ i 2005/66/EZ (SL L 195, 25.7.2009., str. 1.).

(16)  Uredba Komisije (EU) br. 406/2010 od 26. travnja 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 79/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s pogonom na vodik (SL L 122, 18.5.2010., str. 1.).

(17)  Uredba Komisije (EU) br. 672/2010 od 27. srpnja 2010. o zahtjevima za homologaciju tipa sustava za odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla određenih motornih vozila i provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 196, 28.7.2010., str. 5.).

(18)  Uredba Komisije (EU) br. 1003/2010 od 8. studenoga 2010. o zahtjevima za homologaciju tipa za prostor za ugradbu i pričvršćivanje stražnjih registarskih pločica na motorna vozila i njihove prikolice i provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 291, 9.11.2010., str. 22.).

(19)  Uredba Komisije (EU) br. 1005/2010 od 8. studenoga 2010. o zahtjevima za homologaciju tipa naprava za vuču na motornim vozilima i provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 291, 9.11.2010., str. 36.).

(20)  Uredba Komisije (EU) br. 1008/2010 od 9. studenoga 2010. o zahtjevima za homologaciju tipa sustava za brisanje i pranje vjetrobranskog stakla određenih motornih vozila i provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 292, 10.11.2010., str. 2.).

(21)  Uredba Komisije (EU) br. 1009/2010 od 9. studenoga 2010. o zahtjevima za homologaciju tipa blatobrana određenih motornih vozila i o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 292, 10.11.2010., str. 21.).

(22)  Uredba Komisije (EU) br. 19/2011 od 11. siječnja 2011. o zahtjevima za homologaciju tipa za propisanu proizvođačevu pločicu i za identifikacijski broj vozila motornih vozila i njihovih prikolica i provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih njima (SL L 8, 12.1.2011., str. 1.).

(23)  Uredba Komisije (EU) br. 109/2011 od 27. siječnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za homologaciju tipa za određene kategorije motornih vozila i njihovih prikolica u vezi sa sustavima za zaštitu od prskanja ispod kotača (SL L 34, 9.2.2011., str. 2.).

(24)  Uredba Komisije (EU) br. 458/2011 od 12. svibnja 2011. o zahtjevima za homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na ugradbu njihovih guma i o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 124, 13.5.2011., str. 11.).

(25)  Uredba Komisije (EU) br. 65/2012 od 24. siječnja 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na indikatore stupnja prijenosa i izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 28, 31.1.2012., str. 24.).

(26)  Uredba Komisije (EU) br. 130/2012 od 15. veljače 2012. o zahtjevima za homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na pristup vozilu i upravljivost i o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 43, 16.2.2012., str. 6.).

(27)  Uredba Komisije (EU) br. 347/2012 od 16. travnja 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za homologaciju tipa određenih kategorija motornih vozila u odnosu na napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti (SL L 109, 21.4.2012., str. 1.).

(28)  Uredba Komisije (EU) br. 351/2012 od 23. travnja 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve za homologaciju tipa za ugradbu sustava za upozorenje o napuštanju prometne trake u motorna vozila (SL L 110, 24.4.2012., str. 18.).

(29)  Uredba Komisije (EU) br. 1230/2012 od 12. prosinca 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za mase i dimenzije vozila i njihovih prikolica te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 353, 21.12.2012., str. 31.).

(30)  Uredba Komisije (EU) 2015/166 оd 3. veljače 2015. o dopuni i izmjeni Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uključivanja posebnih postupaka, metoda procjene i tehničkih zahtjeva te o izmjeni Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredaba Komisije (EU) br. 1003/2010, (EU) br. 109/2011 i (EU) br. 458/2011 (SL L 28, 4.2.2015., str. 3.).


PRILOG I.

Popis pravilnika UN-a iz članka 4. stavka 2.

Broj pravilnika UN-a

Predmet

Niz izmjena objavljen u SL-u

Upućivanje na SL

Područje primjene obuhvaćeno pravilnikom UN-a

1

Glavna svjetla koja emitiraju asimetrično kratko svjetlo i/ili dugo svjetlo te su opremljena žaruljama sa žarnom niti kategorije R2 i/ili HS1

Niz izmjena 02

SL L 177, 10.7.2010., str. 1.

M, N  (1)

3

Katadiopteri (retroreflektirajući uređaji) za motorna vozila

Niz izmjena 02

SL L 323, 6.12.2011., str. 1.

M, N, O

4

Osvjetljenje stražnjih registracijskih tablica motornih vozila i njihovih prikolica

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 4, 7.1.2012., str. 7.

M, N, O

6

Pokazivači smjera za motorna vozila i njihove prikolice

Niz izmjena 01

SL L 213, 18.7.2014., str. 1.

M, N, O

7

Prednja i stražnja (bočna) pozicijska svjetla, kočna svjetla i gabaritna svjetla za motorna vozila i njihove prikolice

Niz izmjena 02

SL L 285, 30.9.2014., str. 1.

M, N, O

8

Glavna svjetla za motorna vozila (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 i/ili H11)

Niz izmjena 05 Ispravak 1. Revizije 4.

SL L 177, 10.7.2010., str. 71.

M, N  (1)

10

Elektromagnetska kompatibilnost

Niz izmjena 05

SL L 41, 17.2.2017., str. 1.

M, N, O

11

Sastavni dijelovi brava i okova za pričvršćivanje vrata

Niz izmjena 03

SL L 120, 13.5.2010., str. 1.

M1, N1

12

Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

Niz izmjena 04

SL L 89, 27.3.2013., str. 1.

M1, N1

13

Kočenje vozila i prikolica

Niz izmjena 11

SL L 42, 18.2.2016., str. 1.

M2, M3, N, O  (2)

13-H

Kočenje osobnih automobila

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 335, 22.12.2015., str. 1.

M1, N1

14

Sidrišta sigurnosnih pojaseva, sustavi sidrišta ISOFIX i sidrišta gornje sigurnosne uzice ISOFIX

Niz izmjena 07

SL L 218, 19.8.2015., str. 27.

M, N

16

Sigurnosni pojasevi, sustavi za vezivanje, sustavi za držanje djeteta i sustavi za držanje djeteta ISOFIX

Niz izmjena 07

SL L 109, 27.4.2018., str. 1.

M, N

17

Sjedala, njihova sidrišta i nasloni za glavu

Niz izmjena 08

SL L 230, 31.8.2010., str. 81.

M, N

18

Zaštita motornih vozila od neovlaštene uporabe

Niz izmjena 03

SL L 120, 13.5.2010., str. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Prednja svjetla za maglu za motorna vozila

Niz izmjena 04

SL L 250, 22.8.2014., str. 1.

M, N

20

Glavna svjetla koja emitiraju asimetrično kratko svjetlo ili dugo svjetlo ili oba te su opremljena halogenim žaruljama sa žarnom niti (svjetla H4)

Niz izmjena 03

SL L 177, 10.7.2010., str. 170.

M, N  (1)

21

Unutarnja oprema vozila

Niz izmjena 01

SL L 188, 16.7.2008., str. 32.

M1

23

Svjetla za vožnju unatrag za motorna vozila i njihove prikolice

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 237, 8.8.2014., str. 1.

M, N, O

25

Nasloni za glavu, ugrađeni ili ne u sjedala vozila

Niz izmjena 04 Ispravak 2. Revizije 1.

SL L 215, 14.8.2010., str. 1.

M1

26

Vanjske izbočine

Niz izmjena 03

SL L 215, 14.8.2010., str. 27.

M1

28

Uređaji i signali za zvučno upozoravanje

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 323, 6.12.2011, str. 33.

M, N

29

Zaštita putnika u kabini gospodarskog vozila

Niz izmjena 03

SL L 304, 20.11.2010., str. 21.

N

30

Pneumatske gume za motorna vozila i njihove prikolice (klasa C1)

Niz izmjena 02

SL L 307, 23.11.2011., str. 1.

M, N, O

31

„Sealed beam” glavna svjetla (SB) za motorna vozila, koja emitiraju europski asimetrični kratki ili dugi svjetlosni snop ili oba

Niz izmjena 02

SL L 185, 17.7.2010., str. 15.

M, N

34

Sprečavanje rizika od požara (spremnici za tekuće gorivo)

Niz izmjena 03

SL L 231, 26.8.2016., str. 41.

M, N, O

37

Žarulje sa žarnom niti za upotrebu u homologiranim svjetlima vozila na motorni pogon i njihovim prikolicama

Niz izmjena 03

SL L 213, 18.7.2014., str. 36.

M, N, O

38

Stražnja svjetla za maglu za motorna vozila i njihove prikolice

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 4, 7.1.2012., str. 20.

M, N, O

39

Brzinomjer i njegova ugradnja

Niz izmjena 01

SL L 302, 28.11.2018., str. 106.

M, N

43

Materijali za sigurnosna stakla

Niz izmjena 01

SL L 42, 12.2.2014., str. 1.

M, N, O

44

Naprave za držanje djece u motornim vozilima („sustav za držanje djece”)

Niz izmjena 04

SL L 265, 30.9.2016., str. 1.

M, N

45

Uređaji za čišćenje glavnih svjetala

Niz izmjena 01

 

M, N

46

Uređaji za neizravno gledanje i njihova ugradnja

Niz izmjena 04

SL L 237, 8.8.2014., str. 24.

M, N

48

Ugradnja uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju u motorna vozila

Niz izmjena 06

SL L 14, 16.01.2019. str. 42.

M, N, O  (3)

54

Pneumatske gume za gospodarska vozila i njihove prikolice (klase C2 i C3)

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 307, 23.11.2011., str. 2.

M, N, O

55

Sastavni dijelovi mehaničkih spojnica za skupove vozila

Niz izmjena 01

SL L 153, 15.6.2016., str. 179.

M, N, O  (3)

58

Uređaji za zaštitu od stražnjeg podlijetanja (RUPD) i njihova ugradnja; zaštita od stražnjeg podlijetanja (RUP)

Niz izmjena 03

SL L 49, 29.2.2019., str. 1.

M, N, O

61

Gospodarska vozila s obzirom na njihove vanjske izbočine ispred stražnje stijenke kabine

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 164, 30.6.2010., str. 1.

N

64

Zamjenska jedinica za privremenu uporabu, gume/sustav sa sposobnošću vožnje bi ako su probušene (i sustav za nadzor tlaka u gumama)

Niz izmjena 02

SL L 310, 26.11.2010., str. 18.

M1, N1

66

Čvrstoća nosive konstrukcije velikih putničkih vozila

Niz izmjena 02

SL L 84, 30.3.2011., str. 1.

M2, M3

67

Motorna vozila na ukapljeni naftni plin (LPG)

Niz izmjena 01

SL L 285, 20.10.2016., str. 1.

M, N

73

Bočna zaštita teretnih vozila

Niz izmjena 01

SL L 122, 8.5.2012., str. 1.

N2, N3, O3, O4

77

Parkirna svjetla za motorna vozila

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 4, 7.1.2012., str. 21.

M, N

79

Uređaj za upravljanje

Niz izmjena 03

SL L 318, 14.12.2018., str. 1.

M, N, O

80

Sjedala u velikim putničkim vozilima

Niz izmjena 03

SL L 226, 24.8.2013., str. 20.

M2, M3

87

Dnevna svjetla za motorna vozila

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 4, 7.1.2012., str. 24.

M, N

89

Uređaji za ograničenje brzine

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 4, 7.1.2012., str. 25.

M, N  (4)

90

Zamjenski sklopovi kočnih obloga i obloge za kočnice s bubnjem za motorna vozila i njihove prikolice

Niz izmjena 02

SL L 185, 13.7.2012., str. 24.

M, N, O

91

Bočna svjetla za označivanje za motorna vozila i njihove prikolice

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 4, 7.1.2012, str. 27.

M, N, O

93

Naprave za zaštitu od prednjeg podlijetanja (FUPD) i njihova ugradnja; zaštita od prednjeg podlijetanja (FUP)

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 185, 17.7.2010., str. 56.

N2, N3

94

Zaštita putnika u slučaju čeonog sudara

Niz izmjena 03

SL L 35, 8.2.2018., str. 1.

M1

95

Zaštita putnika u slučaju bočnog sudara

Niz izmjena 03

SL L 183, 10.7.2015., str. 91.

M1, N1

97

Alarmni sustavi za vozila (VAS)

Niz izmjena 01

SL L 122, 8.5.2012., str. 19.

M1, N1  (5)

98

Glavna svjetla na motornim vozilima opremljenim izvorima svjetlosti s izbojem u plinu

Niz izmjena 01

SL L 176, 14.6.2014., str. 64.

M, N

99

Izvori svjetlosti s izbojem u plinu za uporabu u homologiranim jedinicama svjetala s izbojem u plinu za motorna vozila

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 285, 30.9.2014., str. 35.

M, N

100

Električna sigurnost

Niz izmjena 02

SL L 302, 28.11.2018., str. 114.

M, N

102

Naprava za spajanje vozila i prikolice (CCD); ugradnja homologiranog tipa naprave za spajanje vozila i prikolice

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 351, 30.12.2008., str. 44.

N2, N3, O3, O4

104

Retroreflektirajuće oznake (za teška i duga vozila)

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 75, 14.3.2014., str. 29.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

Niz izmjena 05

SL L 4, 7.1.2012., str. 30.

N,O

107

Vozila M2 i M3

Niz izmjena 07

SL L 52, 23.2.2018., str. 1.

M2, M3

108

Obnovljene gume za osobna vozila i njihove prikolice

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 181, 4.7.2006., str. 1.

M1, O1, O2

109

Obnovljene gume za gospodarska vozila i njihove prikolice.

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 181, 4.7.2006., str. 1.

M2, M3, N, O3, O4

110

Posebni sastavni dijelovi za stlačeni prirodni plin (CNG)

Niz izmjena 01

SL L 166, 30.6.2015., str. 1.

M, N

112

Glavna svjetla motornih vozila koja emitiraju asimetrični kratki svjetlosni snop ili dugi svjetlosni snop ili oba, opremljena žaruljama sa žarnom niti i/ili LED modulima

Niz izmjena 01

SL L 250, 22.8.2014., str. 67.

M, N

114

Zamjenski zračni jastuk

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 373, 27.12.2006., str. 272.

M1, N1

115

Sustav na LPG i CNG za naknadnu ugradnju

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 323, 7.11.2014., str. 91.

M, N

116

Zaštita motornih vozila od neovlaštene uporabe

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 45, 16.2.2012., str. 1.

M1, N1  (5)

117

Gume s obzirom na emisije buke od kotrljanja, prianjanje na mokru površinu i otpor kotrljanja (klase C1, C2 i C3)

Niz izmjena 02

SL L 218, 12.8.2016., str. 1.

M, N, O

118

Vatrootpornost unutarnjih materijala u autobusima

Niz izmjena 02

SL L 102, 21.4.2015., str. 67.

M3

119

Svjetla za skretanje

Niz izmjena 01

SL L 89, 25.3.2014., str. 101.

M, N

121

Mjesto ugradnje i označavanje ručnih komandi, kontrolnih lampica i indikatora

Niz izmjena 01

SL L 5, 8.1.2016., str. 9.

M, N

122

Sustav grijanja vozila

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 164, 30.6.2010., str. 231.

M, N, O

123

Sustavi prilagodljivog prednjeg osvjetljenja (AFS) za motorna vozila

Niz izmjena 01

SL L 49, 20.2.2019., str. 24.

M, N

124

Zamjenski kotači

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 375, 27.12.2006., str. 568.

M1, N1, O1, O2

125

Prednje vidno polje

Niz izmjena 01

SL L 20, 25.1.2018., str. 16.

M1

126

Pregradni sustavi

Izvorna verzija Pravilnika

 

M1

127

Sigurnost pješaka

Niz izmjena 02

 

M1, N1

128

Izvori svjetlosti sa svjetlećom diodom (LED)

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 320, 17.12.2018., str. 63.

M, N, O

129

Poboljšani sustavi za držanje djece

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 97, 29.3.2014., str. 21.

M, N

130

Upozoravanje o napuštanju prometne trake

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 178, 18.6.2014., str. 29.

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Napredno kočenje u slučaju opasnosti

Niz izmjena 01

SL L 214, 19.7.2014., str. 47.

M2, M3, N2, N3  (6)

134

Sigurnost vodika

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 129, 17.5.2019., str. 43.

M, N

135

Bočni udar u stup

Niz izmjena 01

 

M1, N1

137

Čelni sudar cijelom širinom

Niz izmjena 01

 

M1

139

Pomoć pri kočenju

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 269, 26.10.2018., str. 1.

M1, N1

140

Nadzor stabilnosti

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 269 26.10.2018., str. 17.

M1, N1

141

Nadzor tlaka u gumama

Izvorna verzija Pravilnika

SL L 269, 26.10.2018., str. 36.

M1, N1  (7)

142

Ugradnja guma

Izvorna verzija Pravilnika

 

M1

145

Sidrišta za držanje djece

Izvorna verzija Pravilnika

 

M1

Napomene uz tablicu

Nizovi izmjena navedeni u tablici odražavaju verzije koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i njima se ne dovode u pitanje nizovi izmjena s kojima se treba uskladiti na temelju prijelaznih odredbi predviđenih u njima.

Usklađivanje s nizom izmjena donesenih nakon određenog niza navedenog u tablici prihvaća se kao alternativa.

„Revidiranog sporazuma iz 1958.”, koji se odnose na prvu registraciju, stavljanje u uporabu, stavljanje na raspolaganje na tržištu, prodaju, priznavanje homologacija tipa i slične odredbe obvezno se primjenjuju za potrebe članaka 48. i 50. Uredbe (EU) 2018/858, osim ako su u Prilogu II. ovoj Uredbi navedeni alternativni datumi koji se u tom slučaju trebaju primjenjivati.Datumi navedeni u relevantnim nizovima izmjena pravilnika UN-a navedenih u tablici, povezani s obvezama ugovornih stranaka

„Revidiranog sporazuma iz 1958.”, kada primjenjuju određeni niz izmjena tog pravilnika UN-a, u svrhu nacionalne ili regionalne homologacije tipa, od utvrđenog datuma nisu dužne prihvatiti ili mogu odbiti prihvatiti tip homologiran u skladu s prethodnim nizom izmjena ili sadržava tekst sa sličnom namjerom i značenjem. To se tumači kao obvezujuća odredba za nacionalna tijela na temelju koje se certifikati o sukladnosti više ne smatraju važećima za potrebe članka 48. Uredbe (EU) 2018/858, osim ako su u Prilogu II. ovoj Uredbe navedeni alternativni datumi koji se u tom slučaju trebaju primjenjivati.U određenim slučajevima pravilnik UN-a naveden u tablici u svojim prijelaznim odredbama predviđa da ugovorne stranke


(1)  Pravilnici UN-a br. 1, 8 i 20 ne primjenjuju se na EU homologaciju tipa vozila.

(2)  U skladu s pravilnicima UN-a zahtijeva se obvezna ugradnja funkcije nadzora stabilnosti. Međutim, to je obvezno i za vozila kategorije N1.

(3)  Ako je proizvođač vozila naveo da je vozilo prikladno za vuču tereta (točka 2.11.5. u opisnom dokumentu iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/858), a bilo koji dio prikladnog uređaja za mehaničko spajanje vozila bi, bez obzira na to je li ugrađen u tip motornog vozila ili nije, mogao (djelomično) zaklanjati bilo koji dio svjetla i/ili prostora za postavljanje i učvršćivanje stražnje registarske pločice, primjenjuje se sljedeće:

u uputama za korisnike motornog vozila (npr. vlasnički priručnik, priručnik vozila) jasno se navodi da nije dopuštena ugradnja uređaja za mehaničko spajanje koji se ne može lako ukloniti ili premjestiti;

u uputama se također jasno navodi da se, ako je ugrađen, uređaj za mehaničko spajanje uvijek mora ukloniti ili premjestiti kada se ne upotrebljava; i

u slučaju homologacije tipa sustava vozila u skladu s Pravilnikom UN-a br. 55, osigurava se i potpuna usklađenost s odredbama o uklanjanju, premještanju i/ili alternativnom smještanju u pogledu rasvjetnog sustava i prostora za postavljanje i učvršćivanje stražnje registarske pločice.

(4)  Odnosi se samo na uređaje za ograničenje brzine i njihovu obveznu ugradnju u vozila kategorija M2, M3, N2 i N3.

(5)  Uređaji za sprečavanje neovlaštene upotrebe vozila ugrađuju se na vozila kategorija M1 i N1, a sustavi za imobilizaciju ugrađuju se na vozila kategorije M1.

(6)  Vidjeti napomenu s objašnjenjem4 u tablici u Prilogu II.

(7)  Za vozila kategorija M1 s najvećom masom ≤ 3500 kg i N1, koja nisu opremljena dvostrukim kotačima na osovini.


PRILOG II.

Popis zahtjeva iz članka 4. stavka 5. i članka 5. stavka 3. kao i datuma iz članka 16.

Predmet

Regulatorni akti

Dodatne posebne tehničke odredbe

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Sastavnidio

Zahtjevi koji se odnose na

A   SUSTAVE ZA VEZIVANJE, ISPITIVANJE SUDAROM, CJELOVITOST SUSTAVA ZA GORIVO I VISOKONAPONSKU ELEKTRIČNU SIGURNOST

A1 Unutarnja oprema vozila

Pravilnik UN-a br. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Sjedala i nasloni za glavu

Pravilnik UN-a br. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3 Autobusna sjedala

Pravilnik UN-a br. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4 Sidrišta sigurnosnih pojaseva

Pravilnik UN-a br. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5 Sigurnosni pojasevi i sustavi za vezivanje

Pravilnik UN-a br. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A6 Podsjetnici na vezivanje sigurnosnim pojasom

Pravilnik UN-a br. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Pregradni sustavi

Pravilnik UN-a br. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8 Sidrišta za držanje djece

Pravilnik UN-a br. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9 Sustavi za držanje djece

Pravilnik UN-a br. 44

 

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

 

 

 

 

A

A

A10 Unaprijeđeni sustavi za držanje djece

Pravilnik UN-a br. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11 Zaštita od prednjeg podlijetanja

Pravilnik UN-a br. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12 Zaštita od stražnjeg podlijetanja

Pravilnik UN-a br. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Bočna zaštita

Pravilnik UN-a br. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14 Sigurnost spremnika za gorivo

Pravilnik UN-a br. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15 Sigurnost ukapljenog naftnog plina

Pravilnik UN-a br. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16 Sigurnost stlačenog i ukapljenog prirodnog plina

Pravilnik UN-a br. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17 Sigurnost vodika

Pravilnik UN-a br. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18 Prikladnost materijala za vodikov sustav

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19 Električna sigurnost uređaja u upotrebi

Pravilnik UN-a br. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20 Čelni sudar u dio prednje površine

Pravilnik UN-a br. 94

Primjenjuje se na kategorije vozila M1 s najvećom masom ≤ 3 500 kg i N1 s najvećom masom ≤ 2 500 kg. Za vozila s najvećom masom > 2 500 kg primjenjuju se datumi u napomeni B.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21 Čelni sudar cijelom širinom

Pravilnik UN-a br. 137

Dopuštena je upotreba antropomorfne ispitne lutke „Hybrid III” dok se u Pravilnik UN-a ne uvede upotreba ispitnog uređaja THOR (test device for human occupant restraint).

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22 Zaštita vozača od upravljačkog mehanizma u slučaju sudara

Pravilnik UN-a br. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23 Zamjenski zračni jastuk

Pravilnik UN-a br. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24 Sudar s kabinom

Pravilnik UN-a br. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25 Bočni udar u stup

Pravilnik UN-a br. 95

Primjenjuje se na sva vozila kategorija M1 i N1, uključujući ona kod kojih je točka R najnižeg sjedala > 700 mm od razine tla. Za vozila koja točku R imaju na najnižem sjedalu > 700 mm od razine tla primjenjuju se datumi iz napomene B.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26 Bočni udar u stup

Pravilnik UN-a br. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27 Stražnji sudar

Pravilnik UN-a br. 34

Primjenjuje se na kategorije vozila M1 s najvećom masom ≤ 3 500 kg i N1. Mora se osigurati poštovanje zahtjeva u pogledu sigurnosti električnih uređaja nakon sudara

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjevi koji se odnose na

B   NEZAŠTIĆENE SUDIONIKE U CESTOVNOM PROMETU, VIDNO POLJE I VIDLJIVOST

B1 Zaštita glave i nogu pješaka

Pravilnik UN-a br. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 Povećano područje zaštite od udarca glavom pješaka i biciklista

Pravilnik UN-a br. 127

Ispitno područje modela glave djeteta i odrasle osobe ograničeno je „razvijenom duljinom odrasle osobe” od 2 500 m ili „stražnjom referentnom crtom vjetrobranskog stakla”, ovisno o tome što se nalazi više ispred. Dodir modela glave s prednjim držačima krova (A-pillars), gornjim držačem vjetrobranskog stakla i područjem ispred vjetrobranskog stakla vozila isključen je, ali mora se pratiti.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 Prednji zaštitni sustav

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4 Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti za pješake i bicikliste

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5 Upozoravanje na sudar s pješakom i biciklistom

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6 Sustav za obavješćivanje vozača o mrtvom kutu

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7 Sustav za detekciju pri vožnji unatrag;

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8 Prednje vidno polje

Pravilnik UN-a br. 125

Primjenjuje se na kategorije vozila M1 i N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9 Izravno vidno polje u teškim vozilima

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10 Sigurnosna stakla

Pravilnik UN-a br. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11 Odmrzavanje/odmagljivanje

 

 

A

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

 

 

 

 

 

 

B12 Brisači/naprave za pranje

 

 

A

A (3)

A (3)

A (3)

A (3)

A (3)

 

 

 

 

A

 

B13 Uređaji za neizravno gledanje

Pravilnik UN-a br. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

Zahtjevi koji se odnose na

C   ŠASIJU VOZILA, KOČENJE, GUME I UPRAVLJANJE

C1 Uređaj za upravljanje

Pravilnik UN-a br. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2 Sustav za upozoravanje o napuštanju prometne trake

Pravilnik UN-a br. 130

 

 

A (4)

A (4)

 

A (4)

A (4)

 

 

 

 

 

 

C3 Sustav za zadržavanje u prometnoj traci u slučaju opasnosti

 

 

B (6)

 

 

B (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 Kočenje

Pravilnik UN-a br. 13

Pravilnik UN-a br. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5 Zamjenski dijelovi za kočenje

Pravilnik UN-a br. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6 Pomoć pri kočenju

Pravilnik UN-a br. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7 Nadzor stabilnosti

Pravilnik UN-a br. 13

Pravilnik UN-a br. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8 Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti u teškim vozilima

Pravilnik UN-a br. 131

 

 

A (4)

A (4)

 

A (4)

A (4)

 

 

 

 

 

 

C9 Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti u lakim vozilima

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10 Učinkovitost guma u području sigurnosti i zaštite okoliša

Pravilnik UN-a br. 30

Pravilnik UN-a br. 54

Pravilnik UN-a br. 117

Osiguravaju se i ispitni postupci za istrošene gume; primjenjuju se datumi iz napomene C.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11 Rezervni kotači i gume sa sposobnošću vožnje i ako su probušene

Pravilnik UN-a br. 64

 

A (1)

 

 

A (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

C12 Obnovljene gume

Pravilnik UN-a br. 108

Pravilnik UN-a br. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13 Nadzor tlaka u gumama za laka vozila

Pravilnik UN-a br. 141

Primjenjuje se na kategorije vozila M1 s najvećom masom ≤ 3 500 kg i N1.

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14 Nadzor tlaka u gumama za teška vozila

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15 Ugradnja guma

Pravilnik UN-a br. 142

Primjenjuje se na sve kategorije vozila

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16 Zamjenski kotači

Pravilnik UN-a br. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

Zahtjevi koji se odnose na

D   INSTRUMENTE UGRAĐENE U VOZILO, ELEKTRIČNI SUSTAV, OSVJETLJENJE VOZILA I ZAŠTITU OD NEOVLAŠTENE UPOTREBE, MEĐU OSTALIM OD KIBERNAPADA

D1 Zvučno upozoravanje

Pravilnik UN-a br. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2 Radiofrekvencijske smetnje (elektromagnetska kompatibilnost)

Pravilnik UN-a br. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Zaštita od neovlaštene upotrebe, imobilizator i alarmni sustavi

Pravilnik UN-a br. 18

Pravilnik UN-a br. 97

Pravilnik UN-a br. 116

 

A

A (1)

A (1)

A

A (1)

A (1)

 

 

 

 

A

A

D4 Zaštita vozila od kibernapada

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Brzinomjer

Pravilnik UN-a br. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6 Brojač kilometara

Pravilnik UN-a br. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7 Uređaji za ograničenje brzine

Pravilnik UN-a br. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8 Inteligentni sustav za pomoć pri kontroli brzine

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9 Označivanje upravljačkih naprava, pokaznih svjetiljki i indikatora

Pravilnik UN-a br. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10 Sustavi za grijanje koji rade na UNP

Pravilnik UN-a br. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11 Uređaji za svjetlosnu signalizaciju

Pravilnik UN-a br. 4

Pravilnik UN-a br. 6

Pravilnik UN-a br. 7

Pravilnik UN-a br. 19

Pravilnik UN-a br. 23

Pravilnik UN-a br. 38

Pravilnik UN-a br. 77

Pravilnik UN-a br. 87

Pravilnik UN-a br. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12 Uređaji za osvjetljavanje ceste

Pravilnik UN-a br. 31

Pravilnik UN-a br. 98

Pravilnik UN-a br. 112

Pravilnik UN-a br. 119

Pravilnik UN-a br. 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13 Katadiopteri (retroreflektirajući uređaji)

Pravilnik UN-a br. 3

Pravilnik UN-a br. 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14 Izvor svjetlosti

Pravilnik UN-a br. 37

Pravilnik UN-a br. 99

Pravilnik UN-a br. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15 Ugradnja uređaja za svjetlosnu signalizaciju, osvjetljavanje ceste i katadioptera

Pravilnik UN-a br. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16 Signal za zaustavljanje u nuždi

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

D17 Uređaji za čišćenje glavnih svjetala

Pravilnik UN-a br. 45

 

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

A

D18 Pokazivač promjene stupnja prijenosa

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtjevi koji se odnose na

E   PONAŠANJE VOZAČA I SUSTAVA

E1 Olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2 Sustav za upozoravanje u slučaju pospanosti i manjka pozornosti vozača

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3 Napredni sustav za upozoravanje u slučaju odvraćanja pozornosti vozača

 

I izbjegavanje odvraćanja pozornosti vozača tehničkim sredstvima može se uzeti u obzir.

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4 Sustav nadzora dostupnosti vozača

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

E5 Uređaj za snimanje podataka o događaju

 

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 

E6 Sustavi za zamjenu vozača u vožnji

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

E7 Sustavi koji vozilu pružaju informacije o stanju vozila i njegova okruženja

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

E8 Vožnja u konvoju

 

 

 

B (1)

B (1)

 

B (1)

B (1)

 

 

 

 

 

 

E9 Sustavi za pružanje sigurnosnih informacija drugim sudionicima u cestovnom prometu

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

Zahtjevi koji se odnose na

F   OPĆU KONSTRUKCIJU VOZILA I KARAKTERISTIKE

F1 Mjesto za registarsku pločicu

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2 Vožnja unatrag

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3 Brave i šarke vrata

Pravilnik UN-a br. 11

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

F4 Stepenice za pristup vratima, rukohvati i bočne stepenice

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5 Vanjske izbočine

Pravilnik UN-a br. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6 Vanjske izbočine kabina gospodarskih vozila

Pravilnik UN-a br. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7 Propisana pločica i identifikacijski broj vozila

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8 Naprave za vuču

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9 Zaštita kotača

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10 Zaštita od prskanja ispod kotača

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11 Mase i dimenzije

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12 Mehaničke spojnice

Pravilnik UN-a br. 55

Pravilnik UN-a br. 102

 

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A

A

A

A

A

A

F13 Vozila namijenjena za prijevoz opasnih tvari

Pravilnik UN-a br. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14 Opća konstrukcija autobusa

Pravilnik UN-a br. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15 Čvrstoća nosive konstrukcije autobusa

Pravilnik UN-a br. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16 Zapaljivost u autobusima

Pravilnik UN-a br. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Napomene uz tablicu

A:

Datumi nakon kojeg se zabranjuje registrirati vozilo i zabranjuje stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica:

6. srpnja 2022.

B:

Datum nakon kojeg se odbija dodijeliti EU homologacija tipa:

6. srpnja 2022.

Datumi nakon kojeg se zabranjuje registrirati vozilo i zabranjuje stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica:

7. srpnja 2024.

C:

Datum nakon kojeg se odbija dodijeliti EU homologacija tipa:

7. srpnja 2024.

Datumi nakon kojeg se zabranjuje registrirati vozilo i zabranjuje stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica:

7. srpnja 2026.

D:

Datum nakon kojeg se odbija dodijeliti EU homologacija tipa:

7. siječnja 2026.

Datumi nakon kojeg se zabranjuje registrirati vozilo i zabranjuje stavljanje na tržište i stavljanje u uporabu sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica:

7. siječnja 2029.

X:

Predmetni sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica odnosi se na navedene kategorije vozila.


(1)  Usklađenost se zahtijeva ako je ugrađeno.

(2)  U vozila iz ove kategorije ugrađuje se prikladni uređaj za odmrzavanje i odmagljivanje vjetrobranskog stakla.

(3)  U vozila iz ove kategorije ugrađuju se prikladni uređaji za pranje i brisanje vjetrobranskog stakla..

(4)

  Sljedeća su vozila izuzeta:

vučna vozila za poluprikolicu kategorije N2 čija je najveća masa veća od 3,5 tone, ali nije veća od 8 tona;

vozila kategorija M2 i M3 razreda A, razreda I i razreda II kako je definirano u stavku 2.1. Pravilnika UN-a br. 107;

zglobni autobusi kategorije M3 razreda A, razreda I i razreda II kako je definirano u stavku 2.1. Pravilnika UN-a br. 107;

terenska vozila kategorija M2, M3, N2 i N3;

vozila za posebnu namjenu kategorija M2, M3, N2 i N3; i

vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 s više od tri osovine.

(5)  Usklađenost se zahtijeva u slučaju automatiziranih vozila.

(6)  Za motorna vozila s upravljačkim sustavima potpomognutima hidrauličnim pogonom primjenjuju se datumi iz napomene C. Međutim, ta se vozila umjesto toga opremaju sustavom upozorenja o napuštanju prometne trake.


PRILOG III.

Izmjene Priloga II. Uredbi (EU) 2018/858

Prilog II. Uredbi (EU) 2018/858 mijenja se kako slijedi:

1.

upućivanja na „Uredbu (EZ) br. 661/2009” mijenjaju se kako slijedi:

(a)

u tablici u dijelu I., u unosu za točku 3.A, upućivanje u trećem stupcu na „Uredbu (EZ) br. 661/2009” zamjenjuje se sljedećim:

„Uredba (EU) 2019/2144 Europskog parlamenta i Vijeća (*1)

(*1)  Uredba (EU) 2019/2144 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o zahtjevima za homologaciju tipa za motorna vozila i njihove prikolice te sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 631/2009, (EU) br. 406/2010, (EU) br. 672/2010, (EU) br. 1003/2010, (EU) br. 1005/2010, (EU) br. 1008/2010, (EU) br. 1009/2010, (EU) br. 19/2011, (EU) br. 109/2011, (EU) br. 458/2011, (EU) br. 65/2012, (EU) br. 130/2012, (EU) br. 347/2012, (EU) br. 351/2012, (EU) br. 1230/2012 i (EU) 2015/166 (SL L 325, 16.12.2019., str. 1).”;"

(b)

svako naknadno upućivanje na „Uredbu (EZ) br. 661/2009” u cijelom Prilogu II. zamjenjuje se upućivanjem na „Uredbu (EU) 2019/2144”; i

2.

dio I. mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica se mijenja kako slijedi:

i.

sljedeći unos umeće se iza unosa za točku 54.A:

„55.A

Bočni udar u stup

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 135

X

 

 

X”;

 

 

 

 

 

 

 

ii.

unos za točku 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Sigurnost pješaka

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 127

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X”;

iii.

unosi za točke 62. i 63. zamjenjuju se sljedećim:

„62

Vodikov sustav

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

63

Opća sigurnost

Uredba (EU) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

iv.

unosi za točke 65. i 66. zamjenjuju se sljedećim:

„65

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 131

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

66

Sustav za upozoravanje o napuštanju prometne trake

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 130

 

X

X

 

X

X”;

 

 

 

 

 

(b)

napomene s objašnjenjem mijenjaju se kako slijedi:

i.

napomene s objašnjenjem 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„(3)

Ugradnja funkcije stabilnosti vozila zahtijeva se u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/2144.

(4)

Ugradnja sustava elektroničkog nadzora stabilnosti vozila zahtijeva se u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/2144.”;

ii.

napomena s objašnjenjem 9.A zamjenjuje se sljedećim:

„ (9A)

Ugradnja sustava za nadzor tlaka u gumama zahtijeva se u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/2144”;

iii.

napomena s objašnjenjem 15. zamjenjuje se sljedećim:

„(15)

Usklađenost s Uredbom (EU) 2019/2144 obvezna je. Međutim, homologacija tipa prema ovoj točki nije predviđena jer ova točka samo predstavlja kombinaciju pojedinačnih točaka navedenih drugdje u tablici u kojima se upućuje na Uredbu (EU) 2019/2144.”;

(c)

u Dodatku 1. tablica 1. mijenja se kako slijedi:

i.

unos za točku 46.A zamjenjuje se sljedećim:

„46.A

Ugradnja guma

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 142

 

B”;

ii.

unos za točku 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Sigurnost pješaka

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 127

 

C

Datum nakon kojeg se odbija dodijeliti EU homologacija tipa:

7. siječnja 2026.

Datum nakon kojeg se zabranjuje registracija vozila:

7. srpnja 2034.”;

iii.

unosi za točke 62. i 63. zamjenjuju se sljedećim:

„62

Vodikov sustav

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 134

 

X

63

Opća sigurnost

Uredba (EU) 2019/2144

 

Usklađenost s Uredbom (EU) 2019/2144 obvezna je. Međutim, homologacija tipa prema ovoj točki nije predviđena jer ova točka samo predstavlja kombinaciju pojedinačnih točaka navedenih drugdje u tablici u kojima se upućuje na Uredbu (EU) 2019/2144.”;

(d)

u napomeni s objašnjenjem NA uz tablicu 1. u Dodatku 1. zamjenjuje se sljedećim:

„N/A

Regulatorni se akt ne primjenjuje. Može se nametnuti usklađivanje s jednim ili više specifičnih aspekata regulatornog akta.”;

(e)

u Dodatku 1. tablica 2. mijenja se kako slijedi:

i.

unos za točku 46.A zamjenjuje se sljedećim:

„46.A

Ugradnja guma

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 142

 

B”;

ii.

unos za točku 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Sigurnost pješaka

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 127

 

C

Datum nakon kojeg se odbija dodijeliti EU homologacija tipa:

7. siječnja 2026.

Datum nakon kojeg se zabranjuje registracija vozila:

7. srpnja 2034.”;

iii.

unosi za točke 62. i 63. zamjenjuju se sljedećim:

„62

Vodikov sustav

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 134

 

X

63

Opća sigurnost

Uredba (EU) 2019/2144

 

Usklađenost s Uredbom (EU) 2019/2144 obvezna je. Međutim, homologacija tipa prema ovoj točki nije predviđena jer ova točka samo predstavlja kombinaciju pojedinačnih točaka navedenih drugdje u tablici u kojima se upućuje na Uredbu (EU) 2019/2144.”;

(f)

u Dodatku 2. točka 4. mijenja se kako slijedi:

i.

tablica „Dio I.: Vozila kategorije M1” mijenja se kako slijedi:

unos za točku 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Pravilnik UN-a br. 127

Uredba (EU) 2019/2144

(Sigurnost pješaka)

Vozila se opremaju elektroničkim protublokirajućim kočnim sustavom koji djeluje na sve kotače.

Primjenjuju se zahtjevi iz Pravilnika UN-a br. 127.

Za svaki prednji zaštitni sustav mora biti integralni dio vozila i stoga u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika UN-a br. 127 ili mora biti provedena homologacija tipa kao za zasebnu tehničku jedinicu”;

iza unosa za točku 61. umeće se sljedeći unos:

„62

Pravilnik UN-a br. 134

Uredba (EU) 2019/2144

(Vodikov sustav)

Primjenjuju se zahtjevi iz Pravilnika UN-a br. 134.

Alternativno, mora se dokazati da je vozilo u skladu s:

bitnim zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 79/2009 u verziji koja se primjenjuje od 5. srpnja 2022.;

Dodatak 100 – tehnički standard za sustave za gorivo motornih vozila pogonjenih stlačenim vodikom (Japan);

propisom GB/T 24549-2009 Električna vozila s gorivnom ćelijom – sigurnosni zahtjevi (Kina);

Međunarodna norma ISO 23273:2013 dio 1.: Funkcionalna sigurnost vozila i dio 2.: Zaštita od opasnosti povezanih s vodikom za vozila koja kao gorivo koriste stlačeni vodik; ili

SAE J2578 – Opća sigurnost vozila s gorivnim ćelijama”;

ii.

tablica „Dio II. Vozila kategorije N1” mijenja se kako slijedi:

unos za točku 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Pravilnik UN-a br. 127

Uredba (EU) 2019/2144

(Sigurnost pješaka)

Vozila se opremaju elektroničkim protublokirajućim kočnim sustavom koji djeluje na sve kotače.

Primjenjuju se zahtjevi iz Pravilnika UN-a br. 127.

Svaki prednji zaštitni sustav mora biti integralni dio vozila i stoga u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika UN-a br. 127 ili mora biti provedena homologacija tipa kao za zasebnu tehničku jedinicu”;

iza unosa za točku 61. umeće se sljedeći unos:

„62

Pravilnik UN-a br. 134

Uredba (EU) 2019/2144

(Vodikov sustav)

Primjenjuju se zahtjevi iz Pravilnika UN-a br. 134.

Alternativno, mora se dokazati da je vozilo u skladu s:

bitnim zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 79/2009 u verziji koja se primjenjuje od 5. srpnja 2022.;

Dodatak 100 – tehnički standard za sustave za gorivo motornih vozila pogonjenih stlačenim vodikom (Japan);

propisom GB/T 24549-2009 Električna vozila s gorivnom ćelijom – sigurnosni zahtjevi (Kina);

Međunarodna norma ISO 23273:2013 dio 1.: Funkcionalna sigurnost vozila i dio 2.: Zaštita od opasnosti povezanih s vodikom za vozila koja kao gorivo koriste stlačeni vodik; ili

SAE J2578 – Opća sigurnost vozila s gorivnim ćelijama”;

3.

u dijelu II., u tablici, unosi za točke 58., 65. i 66. brišu se;

4.

dio III. mijenja se kako slijedi:

(a)

u Dodatku 1. tablica se mijenja kako slijedi

i.

unos za točku 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Sigurnost pješaka

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 127

X

X”;

 

 

ii.

unosi za točke 62. i 63. zamjenjuju se sljedećim:

„62

Vodikov sustav

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 134

X

X

X

X

63

Opća sigurnost

Uredba (EU) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

iii.

unosi za točke 65. i 66. zamjenjuju se sljedećim:

„65

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 131

 

 

nije primjenjivo

nije primjenjivo

66

Sustav za upozoravanje o napuštanju prometne trake

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 130

 

 

nije primjenjivo

nije primjenjivo”;

(b)

u Dodatku 2. tablica se mijenja kako slijedi:

i.

iza unosa za točku 54.A umeće se sljedeći unos:

„55.A

Bočni udar u stup

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 135

nije primjenjivo

 

 

nije primjenjivo”;

 

 

 

 

 

 

ii.

unos za točku 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Sigurnost pješaka

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 127

nije primjenjivo

 

 

nije primjenjivo”;

 

 

 

 

 

 

iii.

unosi za točke 62. i 63. zamjenjuju se sljedećim:

„62

Vodikov sustav

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Opća sigurnost

Uredba (EU) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)”;

iv.

unosi za točke 65. i 66. zamjenjuju se sljedećim:

„65

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 131

 

nije primjenjivo

nije primjenjivo

 

nije primjenjivo

nije primjenjivo

 

 

 

 

66

Sustav za upozoravanje o napuštanju prometne trake

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 130

 

nije primjenjivo

nije primjenjivo

 

nije primjenjivo

nije primjenjivo”;

 

 

 

 

(c)

dodatak 3. mijenja se kako slijedi:

i.

u tablici iza unosa za točku 54. umeće se sljedeći unos:

„55.A

Bočni udar u stup

Uredba (EU)2019/2144

Pravilnik UN-a br. 135

nije primjenjivo”;

ii.

u tablici, unos za točku 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58

Sigurnost pješaka

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 127

G”;

iii.

u tablici, unosi za točke 62. i 63. zamjenjuju se sljedećim:

„62

Vodikov sustav

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 134

X

63

Opća sigurnost

Uredba (EU) 2019/2144

X(15)”;

iv.

dodaje se sljedeća točka:

„5.

Odredbe iz točaka od 1. do 4.2. primjenjuju se i na vozila kategorije M1 koja nisu određena kao vozila za posebnu namjenu, ali su pristupačna za invalidska kolica.”;

(d)

u Dodatku 4. tablica se mijenja kako slijedi:

i.

iza unosa za točku 54.A umeće se sljedeći unos:

„55.A

Bočni udar u stup

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 135

 

 

A”;

 

 

 

 

 

 

ii.

unos za točku 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58

Sigurnost pješaka

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 127

 

 

A”;

 

 

 

 

 

 

iii.

unosi za točke 62., 63., 65. i 66. zamjenjuju se sljedećim:

‘62

Vodikov sustav

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Opća sigurnost

Uredba (EU) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

„65

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 131

nije primjenjivo

nije primjenjivo

 

nije primjenjivo

nije primjenjivo

 

 

 

 

66

Sustav za upozoravanje o napuštanju prometne trake

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 130

nije primjenjivo

nije primjenjivo

 

nije primjenjivo

nije primjenjivo”;

 

 

 

 

(e)

u Dodatku 5., u tablici, unosi za točke 62., 63., 65. i 66. zamjenjuju se sljedećim:

„62

Vodikov sustav

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 134

X

63

Opća sigurnost

Uredba (EU) 2019/2144

X(15)

65

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 131

nije primjenjivo

66

Sustav za upozoravanje o napuštanju prometne trake

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 130

nije primjenjivo”;

(f)

u Dodatku 6., u tablici, unosi za točke 62., 63., 65. i 66. zamjenjuju se sljedećim:

„62

Vodikov sustav

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 134

X

 

63

Opća sigurnost

Uredba (EU) 2019/2144

X(15)

X(15)

65

Napredni sustav za kočenje u slučaju opasnosti

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 131

nije primjenjivo

 

66

Sustav za upozoravanje o napuštanju prometne trake

Uredba (EU) 2019/2144

Pravilnik UN-a br. 130

nije primjenjivo”;

 

(g)

napomene s objašnjenjem mijenjaju se kako slijedi:

i.

napomena s objašnjenjem za X zamjenjuje se sljedećim:

„X

Primjenjivi su zahtjevi iz relevantnog regulatornog akta.”;

ii.

napomene s objašnjenjem 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„(3)

Ugradnja funkcije stabilnosti vozila zahtijeva se u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/2144.

(4)

Ugradnja sustava elektroničkog nadzora stabilnosti vozila zahtijeva se u skladu s člankom 4. stavkom 5. Uredbe (EU) 2019/2144”;

iii.

napomena s objašnjenjem 9.A zamjenjuje se sljedećim:

„(9A)

Primjenjuje se samo ako je u vozila ugrađena oprema obuhvaćena Pravilnikom UN-a br. 64. Međutim, ugradnja sustava za nadzor tlaka u gumama obvezna je u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/2144”;

iv.

napomena s objašnjenjem 15. zamjenjuje se sljedećim:

„(15)

Usklađenost s Uredbom (EU) 2019/2144 obvezna je. Međutim, homologacija tipa prema ovoj točki nije predviđena jer ova točka samo predstavlja kombinaciju pojedinačnih točaka navedenih drugdje u relevantnoj tablici.”;