Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1747

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1747 оd 15. listopada 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu zahtjeva za određene dozvole i certifikate za letačku posadu te pravila o organizacijama za osposobljavanje i nadležnim tijelima (Tekst značajan za EGP)

C/2019/7325

OJ L 268, 22.10.2019, p. 23–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1747/oj

22.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 268/23


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1747

оd 15. listopada 2019.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu zahtjeva za određene dozvole i certifikate za letačku posadu te pravila o organizacijama za osposobljavanje i nadležnim tijelima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (1), a posebno njezin članak 23. stavak 1., članak 27. stavak 1. i članak 62. stavak 14.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1178/2011 (2) utvrđuju se detaljna pravila koja se odnose na tehničke zahtjeve i administrativne postupke za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu.

(2)

Tijekom provedbe Uredbe (EU) br. 1178/2011 zabilježeno je da određeni zahtjevi sadržavaju uredničke pogreške ili dvosmislenosti. Usto, niz rokova ili odredbi koji su prvotno uključeni kako bi se državama članicama omogućilo dovoljno vremena za usklađivanje nacionalnih pravila s Uredbom (EU) br. 1178/2011 istekao je ili više nije valjan. To je dovelo do problema s provedbom i jasnoćom pravila Unije. Te bi zahtjeve trebalo pojasniti i ispraviti. Trebalo bi uvesti nove definicije kako bi se osigurala ujednačena primjena uvjeta.

(3)

Radi poboljšavanja proporcionalnosti i transparentnosti regulatornog sustava općeg zrakoplovstva trebalo bi izmijeniti pravila koja se primjenjuju na pilote lakih zrakoplova, privatne pilote, pilote jedrilica i pilote balona kako bi se uredila proširenja privilegija i pojasnio sadržaj osposobljavanja i ispita. Pri proširenju privilegija potrebno je pojasniti zahtjeve za ovlaštenje za hidroavione, zahtjeve za skorašnjim iskustvom, zahtjeve za ispite iz teorijskog znanja i zahtjeve za priznavanje.

(4)

Zahtjeve za ovlaštenje za instrumentalno letenje za avione i helikoptere trebalo bi izmijeniti kako bi se razjasnili zahtjevi za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje te zahtjevi za produljenje i obnavljanje.

(5)

Trebalo bi izmijeniti zahtjeve za ovlaštenje za klasu i za tip njihovim pojašnjavanjem i osiguravanjem dosljednosti u pogledu varijanti, valjanosti i obnavljanja. Nadalje, potrebno je uvesti izmjene radi pojašnjenja ovlaštenja za akrobatsko letenje, vuču jedrilica i vuču transparenata, noćno letenje i letenje u planinskom području.

(6)

Tijekom provedbe pravila zabilježene su nejasnoće kad je riječ o nekim zahtjevima koji se primjenjuju na instruktore i ispitivače. Stoga bi, kad je riječ o instruktorima, trebalo izmijeniti zahtjeve u vezi s certifikatima instruktora, preduvjetima, procjenom stručnosti, valjanošću, privilegijama i uvjetima, sadržajem tečaja osposobljavanja te produljenjem i obnavljanjem. Kad je riječ o ispitivačima trebalo bi izmijeniti zahtjeve u vezi s certifikatima ispitivača, standardizacijom, preduvjetima, procjenom stručnosti, valjanošću, privilegijima i uvjetima te produljenjem i obnavljanjem.

(7)

Uredbom (EU) 2018/1139 predviđa se mogućnost priznavanja osposobljavanja i iskustva u zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (Prilog I. „Zrakoplovi iz članka 2. stavka 3. točke (d)”) u svrhu stjecanja dozvole iz dijela-FCL. Stoga bi radi omogućavanja takvog priznavanja trebalo izmijeniti relevantna pravila za organizacije za osposobljavanje i nadležna tijela.

(8)

Provedbom pravila koja se odnose na prijavljene organizacije za osposobljavanje (DTO-ovi) (3) utvrđena je potreba za pojašnjavanjem primjenjivih pravila kako bi se osigurao djelotvoran regulatorni nadzor DTO-ova. Zahtjeve bi trebalo izmijeniti kako bi se osiguralo da je osposobljavanje u DTO-u dopušteno samo ako se DTO nalazi na državnom području za koje su države članice odgovorne na temelju Čikaške konvencije.

(9)

Tijekom provedbe pravila o mogućnosti prijenosa dozvola iz dijela-FCL i pripadajućih certifikata o zdravstvenoj sposobnosti utvrđena je potreba za pojašnjavanjem odgovornosti uključenih nadležnih tijela i vremenskog rasporeda prijenosa odgovornosti za nadzor. Stoga bi trebalo izmijeniti odgovarajuća pravila.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom predložene su u Mišljenju br. 05/2017 koje je objavila Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa u skladu s člankom 75. stavkom 2. točkama (b) i (c) i člankom 76. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1139 te u kontekstu naknadnih tehničkih rasprava.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 127. Uredbe (EU) 2018/1139,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 1. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   različite certifikate o zdravstvenoj sposobnosti pilota, uvjete za izdavanje, održavanje, izmjenu, ograničavanje, suspendiranje ili oduzimanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti, privilegije i odgovornosti imatelja certifikata o zdravstvenoj sposobnosti;”

(2)

u članku 2. brišu se točke 4., 9., 10. i 13.:

(3)

u članku 4. briše se stavak 1.;

(4)

u članku 4. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Neovisno o stavku 3., imateljima certifikata instruktora za ovlaštenja za klasu ili certifikata ispitivača koji imaju privilegije za jednopilotni složeni zrakoplov visokih performansi, te se privilegije konvertiraju u certifikat instruktora za ovlaštenje za tip ili certifikat ispitivača za jednopilotne avione.”;

(5)

članak 5. briše se;

(6)

u članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   S obzirom na izdavanje dozvola iz dijela-FCL u skladu s Prilogom I., osposobljavanje koje je započelo prije primjene ove Uredbe u skladu s JAR-ovima i procedurama, pod regulatornim nadzorom države članice predložene za međusobno priznavanje unutar sustava Zajedničkih zrakoplovnih vlasti u odnosu na relevantne JAR-ove, priznaje se u potpunosti ako se osposobljavanje i ispitivanje završi najkasnije do 8. travnja 2016. i ujedno se dozvola iz dijela-FCL izda najkasnije do 1. travnja 2020.”;

(7)

članak 10.a mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Organizacije su u skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/1139 ovlaštene provoditi osposobljavanje pilota uključenih u upravljanje zrakoplovom iz članka 2. stavka 1. točke (b) podtočaka i. i ii. Uredbe (EU) 2018/1139 samo ako je nadležno tijelo tim organizacijama izdalo odobrenje kojim se potvrđuje da ispunjavaju bitne zahtjeve iz Priloga IV. Uredbi (EU) 2018/1139 i zahtjeve iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

Međutim, uzimajući u obzir članak 24. stavak 6. Uredbe (EU) 2018/1139, organizacije čije je glavno mjesto poslovanja u državi članici ovlaštene su provoditi osposobljavanje iz točke DTO.GEN.110 Priloga VIII. ovoj Uredbi bez tog odobrenja unutar državnog područja za koje su države članice odgovorne prema Čikaškoj konvenciji ako su nadležnom tijelu podnijele izjavu u skladu sa zahtjevima iz točke DTO.GEN.115 tog Priloga i, ako je to propisano u točki DTO.GEN.230 podtočki (c) tog Priloga, nadležno je tijelo odobrilo program osposobljavanja.”;

(b)

brišu se stavci 2., 3. i 4.;

(8)

u članku 10.b brišu se stavci 2. i 3.;

(9)

u članku 10.c brišu se stavci 2. i 3.;

(10)

u članku 11. briše se stavak 2.;

(11)

u članku 11.a brišu se stavci 2. i 3.;

(12)

u članku 12. brišu se stavci 1.b, 2., 3., 5. i 6.

(13)

u članku 12. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Ako država članica primjenjuje zahtjeve iz stavaka 2.a i 4., ona o tome obavješćuje Komisiju i Agenciju. U toj se obavijesti opisuju razlozi za takvo odstupanje, kao i program za provedbu koji sadrži predviđene mjere i s njima povezane rokove.”

(14)

Prilog I. (Dio-FCL), Prilog VI. (Dio-ARA) i Prilog VIII. (Dio-DTO) mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, točke 57., 58., 59. i 66. Priloga ovoj Uredbi primjenjuju se od 21. prosinca 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) 2018/1119 оd 31. srpnja 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu prijavljenih organizacija za osposobljavanje (SL L 204, 13.8.2018., str. 13.).


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EU) br. 1178/2011 (Dio-FCL) mijenja se kako slijedi:

(1)

točka FCL.010 mijenja se kako slijedi:

(a)

nakon definicije pojma „Kutna operacija” umeće se sljedeća definicija:

„,Procjena stručnosti’ znači demonstracija vještina, znanja i stava u okviru prvotnog izdavanja, produljenja ili obnavljanja certifikata instruktora ili ispitivača.”;

(b)

nakon definicije pojma „Uređaj za osposobljavanje letačkih i navigacijskih procedura” umeće se sljedeća definicija:

„,Letenje isključivo prema instrumentima’ znači da piloti upravljaju zrakoplovom ne oslanjajući se na bilo kakve vanjske vizualne reference u simuliranim ili stvarnim instrumentalnim meteorološkim uvjetima (IMC).”;

(c)

nakon definicije pojma „Linearna operacija” umeće se sljedeća definicija:

„,linijsko letenje pod nadzorom (LIFUS)’ znači linijsko letenje nakon odobrenog ZFTT tečaja osposobljavanja za ovlaštenje za tip ili linijsko letenje koje se zahtijeva u izvješću o operativnoj prikladnosti (OSD).”;

(d)

nakon definicije pojma „Noć” umeće se sljedeća definicija:

„,OSD’ znači podaci o operativnoj prikladnosti utvrđeni u skladu s Prilogom I. (dio 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.”;

(e)

nakon definicije pojma „Tip zrakoplova” umeće se sljedeća definicija:

„,popis ovlaštenja za tip i upisa u dozvoli’ znači popis koji je Agencija objavila na temelju rezultata evaluacije OSD-a i koji sadržava klase i tipove aviona za potrebe izdavanja dozvola za letačku posadu.”;

(f)

definicija pojma „noć” zamjenjuje se sljedećim:

„,Noć’ znači razdoblje od kraja večernjeg građanskog sumraka do početka jutarnjega građanskog svitanja ili drugo takvo razdoblje od zalaska do izlaska sunca, kako ga propisuje primjereno nadležno tijelo.”;

(g)

definicija pojma „drugi uređaji za osposobljavanje” zamjenjuje se sljedećim:

„,Drugi uređaji za osposobljavanje’ znači pomagala za osposobljavanje, osim uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let (FSTD), koji omogućuju osposobljavanje kada potpuno letačko okruženje nije neophodno.”;

(h)

definicija pojma „provjera stručnosti” zamjenjuje se sljedećim:

„,Provjera stručnosti’ znači prikaz stručne osposobljenosti, koja uključuje i usmeno ispitivanje ako ispitivač to smatra potrebnim, a u svrhu obnavljanja ili produljenja valjanosti ovlaštenja ili privilegija.”;

(2)

točka FCL.025 mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (a) podpodtočka (1) zamjenjuje se sljedećim:

„(1)

Podnositelji zahtjeva moraju pristupiti cjelokupnom setu teorijskog dijela ispita za stjecanje određene dozvole ili ovlaštenja za koje je nadležno tijelo iste države članice.”;

(b)

podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Kriteriji za uspješno položen ispit

(1)

Uspješan prolaz na pojedinom ispitu teorijskog znanja podnositelj zahtjeva postiže ako ima barem 75 % bodova na tom ispitu. Nema kaznenih bodova.

(2)

Ako nije drugačije određeno ovim dijelom, za podnositelja zahtjeva će se smatrati da je uspješno položio zahtijevani ispit iz teorijskog znanja za odgovarajuću dozvolu pilota ili ovlaštenje ako je uspješno položio sve propisane ispite teoretskog znanja unutar razdoblja od 18 mjeseci koje počinje od kraja kalendarskog mjeseca kada je podnositelj zahtjeva prvi put pristupio polaganju ispita.

(3)

Ako podnositelj zahtjeva za ispit teorijskog znanja za ATPL, ili za stjecanje dozvole profesionalnog pilota, ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) ili ovlaštenja za instrumentalno letenje na ruti (EIR) nije uspio položiti pojedini ispit teorijskog znanja u četiri pokušaja ili nije uspio položiti cjelokupni set ispita teorijskog znanja tijekom šest ispitnih rokova ili u razdoblju iz podtočke (b) podpodtočke (2), mora ponovno polagati cjelokupni skup ispita teorijskog znanja.

(4)

Ako podnositelji zahtjeva za izdavanje dozvole pilota lakog zrakoplova (LAPL), dozvole privatnog pilota (PPL), dozvole pilota jedrilice (SPL) ili dozvole pilota balona (BPL) nisu uspjeli položiti pojedini ispit teorijskog znanja u četiri pokušaja ili nisu uspjeli položiti cjelokupni set ispita teorijskog znanja u razdoblju iz podtočke (b) podpodtočke (2), moraju ponovno polagati cjelokupni skup ispita teorijskog znanja.

(5)

Prije ponovnog polaganja cjelokupnog seta ispita teorijskog znanja podnositelji zahtjeva moraju obaviti dodatno osposobljavanje u prijavljenoj ili odobrenoj organizaciji za osposobljavanje. Opseg i trajanje tog osposobljavanja određuje prijavljena ili odobrena organizacija za osposobljavanje na temelju potreba podnositelja zahtjeva.”;

(3)

točka FCL.040 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.040 Korištenje privilegija dozvola

Korištenje privilegija koje daje dozvola ovisi o valjanosti ovlaštenja koja su upisana u dozvolu, ako je primjenjivo, i važenju certifikata o zdravstvenoj sposobnosti, koji odgovara privilegijama koje se ostvaruju.”;

(4)

točka FCL.055 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.055 Jezična sposobnost

(a)

Općenito. Piloti aviona, helikoptera, zrakoplova s pogonjenim uzgonom i zračnih brodova, koji su obvezni upotrebljavati radiostanicu, ne smiju ostvarivati privilegije svojih dozvola i ovlaštenja ako u dozvoli nemaju upisanu jezičnu sposobnost na engleskom jeziku ili na jeziku koji se upotrebljava u radio komunikaciji u letu. Upisana jezična sposobnost mora sadržavati jezik, razinu jezične sposobnosti i datum važenja te se izdaje u skladu s postupkom koji je utvrdilo nadležno tijelo. Najniža prihvatljiva razina jezične sposobnosti je operativna razina (razina 4) u skladu s Dodatkom 2. ovom Prilogu.

(b)

Podnositelj zahtjeva za upis jezične sposobnosti mora dokazati, u skladu s Dodatkom 2. ovom Prilogu, barem operativnu razinu jezične sposobnosti u korištenju i frazeologije i običnog jezika procjenitelju kojeg je certificiralo nadležno tijelo ili tijelo za ispitivanje jezične razine koje je odobrilo nadležno tijelo, kako je primjenjivo. U tu svrhu podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost da:

(1)

efikasno komunicira u situacijama komuniciranja samo glasom i u situacijama izravnog komuniciranja (licem-u-lice);

(2)

precizno i razgovijetno komunicira o općenitim temama i temama vezanim za posao;

(3)

upotrebljava prikladne komunikacijske strategije za razmjenu poruka te prepoznaje i rješava nesporazume u općem ili poslovno vezanom kontekstu;

(4)

uspješno svladava jezične izazove nastale zbog komplikacije ili nenadanog spleta događaja do kojih dolazi u kontekstu rutinske poslovne situacije ili komunikacijskih zadataka s kojima su već upoznati; i

(5)

upotrebljava narječje ili naglasak koji je razumljiv u zrakoplovnoj zajednici.

(c)

Osim za pilote koji su dokazali jezičnu sposobnost na stručnoj razini u skladu s Dodatkom 2. ovom Prilogu (razina 6), upis jezične sposobnosti mora se ponovno procijeniti svakih:

(1)

četiri godine za operativnu razinu (razina 4); ili

(2)

šest godina za naprednu razinu (razina 5).

(d)

Specifični zahtjevi za imatelje ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) ili za instrumentalno letenje na ruti (EIR). Ne dovodeći u pitanje prethodne stavke, imatelji ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) ili ovlaštenja za instrumentalno letenje na ruti (EIR) moraju dokazati sposobnost upotrebe engleskog jezika na odgovarajućoj razini jezične sposobnosti, kako je određeno u Dodatku 2. ovom Prilogu.

(e)

Dokazivanje jezične sposobnosti i sposobnosti uporabe engleskog jezika za imatelje IR-a ili EIR-a provodi se metodom procjene koju je uspostavilo bilo koje nadležno tijelo.”;

(5)

u točki FCL.060 podtočka (c) podpodtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.

„Ako pilot ne udovoljava zahtjevu iz podpodtočke 1., mora obaviti let osposobljavanja s instruktorom kvalificiranim u skladu s poddijelom J za instrukcije za taj tip zrakoplova. Let osposobljavanja izvodi se na zrakoplovu ili FFS-u koji predstavlja tip zrakoplova koji će se koristiti i uključuje barem zahtjeve iz podtočke (b) podpodtočaka 1. i 2., prije nego može ponovo koristiti svoje privilegije.”;

(6)

u točki FCL.115 dodaje se nova podtočka (d) kako slijedi:

„(d)

Kad je riječ o osposobljavanju za privilegij klase jednomotornog klipnog hidroaviona u obzir se uzimaju elementi iz točke 7. (ovlaštenja za klasu – more) odjeljka B (Specifični zahtjevi za kategoriju zrakoplova) Dodatka 9. ovom Prilogu.”;

(7)

točka FCL.120 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.120 LAPL – Ispit iz teorijskog znanja

(a)

Podnositelj zahtjeva za LAPL(A) i LAPL(H) mora dokazati razinu teorijskog znanja koje odgovara privilegijima koji se daju, kroz ispite u sljedećim područjima:

(1)

Zajednički predmeti:

zračno pravo i postupci kontrole zračnog prometa;

ljudska izvedba;

meteorologija;

komunikacije;

navigacija.

(2)

Specifični predmeti povezani s različitim kategorijama zrakoplova:

načela letenja;

operativni postupci;

izvedba leta i planiranje leta;

opće znanje o zrakoplovima.

(b)

Podnositelj zahtjeva za LAPL(B) i LAPL(S) mora dokazati razinu teorijskog znanja koje odgovara privilegijima koji se daju, kroz sljedeće ispite:

(1)

Zajednički predmeti:

zračno pravo i postupci kontrole zračnog prometa;

ljudska izvedba;

meteorologija, i

komunikacije.

(2)

Specifični predmeti povezani s različitim kategorijama zrakoplova:

načela letenja;

operativni postupci;

izvedba leta i planiranje leta;

opće znanje o zrakoplovima, i

navigacija.”;

(8)

točka FCL.105.A zamjenjuje se sljedećim:

FCL.105.A LAPL(A) – Privilegiji i uvjeti

(a)

Privilegiji

Privilegiji imatelja LAPL-a za avion omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC jednomotornog aviona s klipnim motorom (SEP(kopno)), jednomotornog hidroaviona s klipnim motorom (SEP(more)) ili TMG-a, maksimalne certificirane težine pri polijetanju od 2 000 kg ili manje, s najviše tri putnika, tako da nikad nisu više od četiri osobe u zrakoplovu.

(b)

Uvjeti

1.

Imatelji LAPL(A)-a smiju prevoziti putnike samo ako su nakon izdavanja dozvole imali 10 sati naleta kao PIC na avionima ili TMG-u.

2.

Imatelji LAPL(A)-a koji su prethodno imali ATPL(A), MPL(A), CPL(A) ili PPL(A) izuzeti su od zahtjeva utvrđenih u podtočki (b) podpodtočki 1.”;

(9)

u točki FCL.135.A, podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Kako bi proširio privilegije na drugu varijantu unutar iste klase, pilot mora obaviti osposobljavanje za razlike ili osposobljavanje za upoznavanje nove varijante. Osposobljavanje za razlike mora se upisati u pilotsku knjižicu letenja ili drugu odgovarajuću evidenciju i instruktor mora taj unos potvrditi potpisom.”;

(10)

točka FCL.140.A zamjenjuje se sljedećim:

FCL.140.A LAPL(A) – Zahtjevi u pogledu skorašnjeg iskustva

(a)

Imatelji LAPL(A) smiju koristiti privilegije iz dozvole samo ako su u zadnje dvije godine ispunili bilo koji od sljedećih uvjeta kao piloti aviona ili TMG-a:

1.

završili su barem 12 sati naleta kao PIC, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, uključujući:

12 polijetanja i slijetanja;

osposobljavanje za osvježenje znanja s instruktorom u trajanju od barem jednog sata;

2.

uspješno su položiti provjeru stručnosti s ispitivačem za LAPL(A). Program provjere stručnosti temelji se na ispitu praktične osposobljenosti za LAPL(A);

(b)

Ako imatelji LAPL (A) imaju i privilegij (SEP(kopno)) i privilegij (SEP(more)), oni mogu ispuniti zahtjeve iz podtočke (a) podpodtočke 1. u bilo kojoj od tih klasa ili njihovoj kombinaciji, što će zatim vrijediti za oba privilegija. U tu svrhu moraju u svakoj klasi obaviti barem jedan sat propisanog trajanja letenja i šest od potrebnih 12 propisanih polijetanja i slijetanja.”;

(11)

točka FCL.140.H zamjenjuje se sljedećim:

FCL.140.H LAPL(H) – Zahtjevi u pogledu skorašnjeg iskustva

Imatelji LAPL(H) smiju koristiti privilegije iz dozvole na određenom tipu samo ako su u zadnjih 12 mjeseci:

(a)

završili barem šest sati naleta na helikopterima toga tipa kao PIC, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, uključujući šest polijetanja, prilaza i slijetanja, te završili osposobljavanje za osvježenje znanja s instruktorom u trajanju od barem jednog sata;

(b)

uspješno položili provjeru stručnosti s ispitivačem na određenom tipu helikoptera prije nego li nastave koristiti privilegije iz dozvole. Taj program provjere stručnosti temelji se na ispitu praktične osposobljenosti za LAPL(H).”;

(12)

točka FCL.215 zamjenjuje se sljedećim:

„FCL.215 Ispiti iz teorijskog znanja

(a)

Podnositelji zahtjeva za PPL moraju dokazati razinu teorijskog znanja koje odgovara privilegijima koje se daju, kroz ispite u sljedećim područjima:

(1)

zajednički predmeti:

zračno pravo;

ljudska izvedba;

meteorologija; i

komunikacije; i

navigacija.

(2)

specifični predmeti povezani s različitim kategorijama zrakoplova:

načela letenja;

operativni postupci;

izvedba leta i planiranje leta; i

opće znanje o zrakoplovima.

(b)

Podnositelji zahtjeva za BPL ili SPL moraju dokazati razinu teorijskog znanja koje odgovara privilegijima koje se daju, kroz ispite u sljedećim područjima:

(1)

zajednički predmeti:

zračno pravo;

ljudska izvedba;

meteorologija; i

komunikacije.

(2)

specifični predmeti povezani s različitim kategorijama zrakoplova:

načela letenja;

operativni postupci;

izvedba leta i planiranje leta;

opće znanje o zrakoplovima; i

navigacija.”;

(13)

u točki FCL.205.A podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Privilegiji imatelja PPL(A) omogućuju imatelju dozvole da bez naknade djeluje kao PIC ili kopilot na avionima ili TMG-ovima u nekomercijalnim operacijama i koristi se svim privilegijama imatelja LAPL(A).”;

(14)

u točki FCL.205.H podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Privilegiji imatelja PPL(H) omogućuju imatelju dozvole da bez naknade djeluje kao PIC ili kopilot na helikopterima u nekomercijalnim operacijama i koristi se svim privilegijama imatelja LAPL(H).”;

(15)

točka FCL.625 IR zamjenjuje se sljedećim:

FCL.625 IR – Valjanost, produljenje i obnavljanje

(a)

Valjanost

Razdoblje valjanosti IR jest jedna godina.

(b)

Produljenje

1.

Valjanost IR će biti produljena unutar tri mjeseca koji prethode datumu njegova isteka ako se ispune kriteriji produljenja za relevantnu kategoriju zrakoplova.

2.

Ako podnositelji zahtjeva odluče ispuniti zahtjeve za produljenje prije roka propisanog u podpodtočki 1., novo razdoblje valjanosti počinje od datuma provjere stručnosti.

3.

Podnositelji zahtjeva koji ne ostvare prolaz u relevantnim sekcijama provjere stručnosti za IR prije isteka valjanosti IR smiju upotrebljavati IR privilegije tek nakon što u potpunosti polože provjeru stručnosti za IR.

(c)

Obnavljanje

Ako je valjanost IR ovlaštenja istekla, kako bi obnovili privilegije koje im ovlaštenje daje, podnositelji zahtjeva ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

1.

završili su osposobljavanje za osvježenje znanja u ATO-u, ako ATO to smatra nužnim radi ostvarivanja razine stručnosti koja je potrebna za uspješan prolaz elemenata instrumentalnog letenja na ispitu praktične osposobljenosti u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu;

2.

uspješno su položili provjeru stručnosti na relevantnoj kategoriji zrakoplova u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu;

3.

imaju ovlaštenje za klasu ili tip, osim ako nije drugačije određeno u ovom Prilogu.

(d)

Ako IR nije produžavan ili obnavljan u prethodnih sedam godina, podnositelji zahtjeva za IR moraju ponovno uspješno položiti ispit iz teorijskog znanja i ispit praktične osposobljenosti za IR.

(e)

Imatelji valjanog IR na dozvoli pilota koju je izdala treća zemlja u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji izuzimaju se od ispunjavanja zahtjeva iz podtočke (c) podpodtočke 1. te podtočke (d) pri obnavljanju IR privilegija iz dozvola izdanih u skladu s ovim Prilogom.

(f)

Provjera stručnosti navedena u podtočki (c) podpodtočki 2. te podtočki (e) može se kombinirati s provjerom stručnosti koja se provodi radi obnavljanja ovlaštenja za odgovarajuću klasu ili za tip.”;

(16)

u točki FCL.625.A podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Produljenje.

Za produljenje IR(A), podnositelji zahtjeva moraju:

1.

imati ovlaštenje za odgovarajuću klasu ili za tip, osim ako se produljenje valjanosti IR kombinira s obnavljanjem ovlaštenja za odgovarajuću klasu ili za tip;

2.

uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu, ako se produljenje valjanosti IR kombinira s produljenjem ovlaštenja za klasu ili za tip;

3.

ako produljenje valjanosti IR nije kombinirano s produljenjem ovlaštenja za klasu ili za tip:

i.

za jednopilotne avione, uspješno položiti odjeljak 3b i one dijelove odjeljka 1 koji su relevantni za namjeravani let na provjeri stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu;

ii.

za višemotorne avione, odraditi odjeljak 6 na provjeri stručnosti za jednopilotne avione u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu isključivo prema instrumentima.

4.

FNPT II ili FFS koji predstavlja relevantnu klasu ili tip aviona može se upotrebljavati za produljenje na temelju stavka 2., pod uvjetom da svaka druga provjera stručnosti za produljenje valjanosti IR(A) mora biti obavljena u avionu.”;

(17)

točka FCL.625.H zamjenjuje se sljedećim:

FCL.625.H IR(H) – Produljenje

(a)

Za produljenje IR(H), podnositelji zahtjeva moraju:

1.

imati ovlaštenje za odgovarajući tip, osim ako se produljenje valjanosti IR kombinira s obnavljanjem ovlaštenja za odgovarajući tip;

2.

uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu za odgovarajući tip helikoptera, ako se produljenje valjanosti IR kombinira s produljenjem ovlaštenja za tip;

3.

ako produljenje valjanosti IR nije kombinirano s produljenjem ovlaštenja za tip, uspješno položiti odjeljak 5. i relevantne dijelove odjeljka 1. na provjeri stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu za relevantnu kategoriju helikoptera.

(b)

FTD 2/3 ili FFS koji predstavlja relevantan tip helikoptera može se upotrebljavati za provjeru stručnosti u skladu s podtočkom (a) podpodtočkom 3., pod uvjetom da svaka druga provjera stručnosti za produljenje valjanosti IR(H) mora biti obavljena u helikopteru.

(c)

Priznavanje se provodi u skladu s Dodatkom 8. ovom Prilogu.”;

(18)

točka FCL.710 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.710 Ovlaštenje za klasu ili za tip – varijante

(a)

Piloti moraju završiti osposobljavanje za razlike ili za upoznavanje klase ili tipa zrakoplova kako bi proširili svoje privilegije na drugu varijantu zrakoplova unutar ovlaštenja jedne klase ili tipa. U slučaju varijanti unutar ovlaštenja za klasu ili tip, osposobljavanje za razlike ili za upoznavanje klase ili tipa prema potrebi sadržava relevantne elemente definirane u podacima operativne prikladnosti (OSD).

(b)

Osposobljavanje za razlike može provoditi bilo tko od sljedećih subjekata:

1.

ATO;

2.

DTO u slučaju zrakoplova iz podtočke (a) podpodtočke 1. podpodpodtočke (c) i podtočke (a) podpodtočke 2. podpodpodtočke (c) točke DTO.GEN.110 Priloga VIII.;

3.

imatelj AOC-a s odobrenim programom osposobljavanja za razlike u pogledu odgovarajuće klase ili tipa.

(c)

Neovisno o zahtjevu iz podtočke (b), osposobljavanje za razlike za TMG, jednomotorne klipne avione (SEP), jednomotorne turbinske avione (SET) i višemotorne klipne avione (MEP) mogu obavljati instruktori s odgovarajućim kvalifikacijama, osim ako nije drugačije određeno u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD).

(d)

Ako piloti nisu upravljali varijantom unutar dvije godine nakon osposobljavanja iz podtočke (b), moraju obaviti daljnje osposobljavanje za razlike ili provjeru stručnosti u toj varijanti, osim za tipove ili varijante u okviru ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona i TMG-a.

(e)

Osposobljavanje za razlike ili provjera stručnosti na toj varijanti mora se upisati u pilotsku knjižicu letenja ili drugu odgovarajuću evidenciju i instruktor mora taj unos potvrditi potpisom.”;

(19)

u točki FCL.725 podtočki (b) dodaje se sljedeća podpodtočka 5.:

„5.

Za jednopilotne jednomotorne hidroavione i jednopilotne višemotorne hidroavione ispit teorijskog znanja polaže se pisanim putem i sadržava barem 30 pitanja s višestrukim izborom odgovora.”;

(20)

točka FCL.740 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.740 Valjanost i obnavljanje ovlaštenja za klasu i tip

(a)

Valjanost

Razdoblje valjanosti ovlaštenja za klasu i tip jest jedna godina, osim u slučaju ovlaštenja za klasu jednopilotnih jednomotornih aviona čije je razdoblje valjanosti dvije godine, osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD). Ako piloti odluče ispuniti zahtjeve za produljenje prije roka propisanog u točkama FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL i FCL.740.As, novo razdoblje valjanosti počinje od datuma provjere stručnosti.

(b)

Obnavljanje

Pri obnavljanju ovlaštenja za klasu ili za tip, podnositelj zahtjeva mora ispuniti sve sljedeće zahtjeve:

1.

uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu;

2.

prije provjere stručnosti navedene u podpodtočki 1., uspješno položiti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATO-u ako ATO to smatra potrebnim radi ostvarivanja razine stručnosti za sigurno upravljanje odgovarajućom klasom ili odgovarajućim tipom zrakoplova, osim ako posjeduje valjano ovlaštenje za istu klasu ili tip zrakoplova na dozvoli pilota koju je izdala treća zemlja u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji i ima pravo upotrebljavati privilegije tog ovlaštenja. Podnositelj zahtjeva može pohađati osposobljavanje:

i.

u DTO-u ili ATO-u, ako se isteklo ovlaštenje odnosilo na klasu jednomotornog klipnog aviona koji nema visoke performanse, ovlaštenje za klasu TMG ili ovlaštenje za tip jednomotornog helikoptera iz točke DTO.GEN.110 podtočke (a) podpodtočke 2. podpodpodtočke (c) Priloga VIII.;

ii.

u DTO-u ili ATO-u ili s instruktorom, ako je ovlaštenje isteklo prije najviše tri godine i ako je bila riječ o ovlaštenju za klasu jednomotornog klipnog aviona koji nema visoke performanse ili ovlaštenju za klasu TMG.

3.

Neovisno o podtočki (b) podpodtočkama 1. i 2., piloti koji posjeduju ovlaštenje za testno letenje izdano u skladu s točkom FCL.820 koji su bili uključeni u testno letenje tijekom razvoja, certifikacije ili proizvodnje za tip zrakoplova i imaju ukupno 50 sati naleta ili 10 sati naleta kao PIC na testnim letovima u tom tipu zrakoplova, tijekom godine koja prethodi datumu njihova zahtjeva, imaju pravo podnijeti zahtjev za produljenje ili obnavljanje odgovarajućeg ovlaštenja za tip.”;

(21)

u točki FCL.805 podtočka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Privilegiji ovlaštenja za vuču jedrilica i vuču transparenata ograničeni su na avione ili TMG-ove, ovisno o vrsti zrakoplova na kojem je završeno osposobljavanje. Za vuču transparenata privilegiji su ograničeni na metodu vuče koja je upotrebljavana tijekom letačkog osposobljavanja. Privilegiji se proširuju ako su piloti uspješno završili barem tri leta osposobljavanja s instruktorom, koji obuhvaćaju cijeli nastavni plan za vuču na bilo kojoj vrsti zrakoplova i metodi vuče za vuču transparenata.”;

(22)

u točki FCL.810 uvodna rečenica podtočke (a) podpodtočke 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Podnositelji zahtjeva moraju završiti tečaj osposobljavanja unutar razdoblja od najviše šest mjeseci u DTO-u ili ATO-u kako bi mogli upotrebljavati privilegije LAPL, SPL ili PPL za avione, TMG-ove ili zračne brodove u uvjetima vizualnog letenja (VFR) noću. Tečaj osposobljavanja mora sadržavati:”;

(23)

u točki FCL.815 podtočka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

Produljenje

Za produljenje ovlaštenja za letenje u planinskom području podnositelji zahtjeva moraju ispuniti jedno od sljedećeg:

1.

Obaviti u prethodne dvije godine barem šest slijetanja na površinu za koju se zahtijeva ovlaštenje za letenje u planinskom području;

2.

položiti provjeru stručnosti koja je u skladu sa zahtjevima iz podtočke (c).”;

(24)

u točki FCL.900 podtočka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Osposobljavanje koje se izvodi izvan područja država članica

1.

Odstupajući od podtočke (a), u slučaju letačkog osposobljavanja tijekom tečaja osposobljavanja odobrenog u skladu s ovim Prilogom koje se izvodi izvan područja za koje su države članice odgovorne na temelju Čikaške konvencije, nadležno tijelo izdaje certifikat instruktora podnositeljima zahtjeva koji:

i.

posjeduju dozvolu pilota koja ispunjava sve sljedeće kriterije:

(A)

u skladu je s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji;

(B)

u svakom slučaju, mora posjedovati barem CPL u relevantnoj kategoriji zrakoplova s odgovarajućim ovlaštenjem ili certifikatom;

ii.

udovoljavaju zahtjevima uspostavljenima u ovom poddijelu za izdavanje relevantnog certifikata instruktora;

iii.

dokažu nadležnom tijelu odgovarajuću razinu znanja europskih zrakoplovnih propisa o sigurnosti kako bi mogli upotrebljavati privilegije certifikata instruktora u skladu s ovim Prilogom.

2.

Certifikat se ograničava na provođenje letačkog osposobljavanja tijekom tečaja osposobljavanja odobrenog u skladu s ovim Prilogom koji ispunjava sve sljedeće uvjete:

i.

izvodi se izvan državnog područja za koje su države članice odgovorne na temelju Čikaške konvencije;

ii.

tečaj pohađaju učenici piloti koji su u dovoljnoj mjeri upoznati s jezikom na kojem se provodi letačko osposobljavanje.”;

(25)

u točki FCL.935 podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Osim za instruktore za suradnju višečlane posade (MCCI), instruktore na simulatoru letenja (STI), instruktore za letenje u planinskom području (MI) i instruktore za testne letove (FTI), podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora položiti procjenu stručnosti na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, u odgovarajućoj klasi ili tipu zrakoplova ili u odgovarajućem FSTD-u, te dokazati ispitivaču kvalificiranom u skladu s poddijelom K ovog Priloga sposobnost osposobljavanja učenika pilota do razine potrebne za izdavanje relevantne dozvole, ovlaštenja ili certifikata.”;

(26)

točka FCL.940 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.940 Valjanost certifikata instruktora

Osim MI i neovisno o odredbama točke FCL.900 podtočke (b) podpodtočke 1. i točke FCL.915 podtočke (e) podpodtočke 2., svi certifikati instruktora valjani su u razdoblju od tri godine.”;

(27)

točka FCL.905.FI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.905.FI Privilegiji i uvjeti

Privilegiji instruktora letenja su provođenje letačkog osposobljavanja za stjecanje, produljenje ili obnavljanje za:

(a)

PPL, SPL, BPL i LAPL u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova;

(b)

ovlaštenja za klasu i tip jednopilotnih zrakoplova, osim za jednopilotne složene avione visokih performansi; proširenja klasa i grupa za balone te zadovoljenje skorašnjeg iskustva u klasi za jedrilice;

(c)

ovlaštenja za klasu i tip jednopilotnih zrakoplova, osim za jednopilotne složene avione visokih performansi, u višepilotnim operacijama, pod uvjetom da instruktori letenja ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:

1.

posjeduju ili su posjedovali certifikat TRI za višepilotni avion;

2.

uspješno su završili bilo koje od sljedećeg:

i.

barem 500 sati kao piloti u višepilotnim operacijama na avionima;

ii

tečaj osposobljavanja za MCCI u skladu s točkom FCL.930.MCCI;

(d)

ovlaštenja za tip za jednopilotne ili višepilotne zračne brodove;

(e)

CPL u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, pod uvjetom da instruktori letenja imaju barem 200 sati letačkog osposobljavanja na toj kategoriji zrakoplova;

(f)

ovlaštenje za noćno letenje, pod uvjetom da instruktori letenja ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

1.

kvalificirani su za noćno letenje u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova;

2.

dokazali su sposobnost osposobljavanja noću instruktoru letenja kvalificiranom u skladu s podtočkom (j);

3.

udovoljavaju zahtjevima za iskustvom noću iz točke FCL.060 podtočke (b) podpodtočke 2.;

(g)

ovlaštenja za vuču, ili akrobatsko letenje ili, u slučaju FI(S), ovlaštenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti uz uvjet da instruktori letenja posjeduju te privilegije i da su dokazali sposobnost osposobljavanja za to ovlaštenje instruktoru leta kvalificiranom u skladu s podtočkom (j) u nastavku;

(h)

ovlaštenja za EIR ili IR u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, pod uvjetom da instruktori letenja ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

1.

imaju barem 200 sati naleta u instrumentalnim uvjetima od čega najviše 50 sati na zemlji u FFS-u, FTD-u 2/3 ili FNPT-u II;

2.

uspješno su položili tečaj osposobljavanja za IRI kao učenik pilot te procjenu stručnosti za certifikat IRI;

3.

ispunjavaju odredbe točke FCL.915.CRI podtočke (a) te točaka FCL.930.CRI i FCL.935 za višemotorne avione te točke FCL.910.TRI podtočke (c) podpodtočke 1. i točke FCL.915.TRI podtočke (d) podpodtočke 2. za višemotorne helikoptere;

(i)

ovlaštenja za klasu ili tip jednopilotnih višemotornih aviona, osim za jednopilotne složene avione visokih performansi, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

1.

u slučaju aviona, u skladu su s točkom FCL.915.CRI podtočkom (a) te točkama FCL.930.CRI i FCL.935;

2.

u slučaju helikoptera, u skladu su s točkom FCL.910.TRI podtočkom (c) podpodtočkom 1. i točkom FCL.915.TRI podtočkom (d) podpodtočkom 2.;

(j)

FI, IRI, CRI, STI ili MI certifikat, pod uvjetom da ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

1.

imaju barem 50 sati ili 150 startova letačkog osposobljavanja na jedrilicama u slučaju FI(S), barem 50 sati ili 50 polijetanja letačkog osposobljavanja na balonima u slučaju FI(B) i 500 sati letačkog osposobljavanja u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova u svim ostalim slučajevima;

2.

položili su procjenu stručnosti u skladu s točkom FCL.935 na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova te ispitivaču instruktora letenja (FIE) dokazali sposobnost osposobljavanja za odgovarajući certifikat;

(k)

MPL pod uvjetom da instruktori letenja ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

1.

za početnu fazu osposobljavanja, imaju barem 500 sati naleta kao piloti na avionima, uključujući barem 200 sati letačkog osposobljavanja;

2.

za osnovnu fazu osposobljavanja:

i

imaju IR ovlaštenje za višemotorni avion i privilegij osposobljavanja za IR ovlaštenje;

ii.

imaju barem 1 500 sati naleta na zrakoplovu u višečlanim operacijama;

3.

ako su instruktori letenja već kvalificirani za osposobljavanja na ATP(A) ili CPL(A)/IR integriranim tečajevima, zahtjev iz podpodtočke 2. podpodpodtočke ii. može se zamijeniti završenim strukturiranim tečajem osposobljavanja koji se sastoji od:

i.

MCC kvalifikacije;

ii.

obavljenih pet sesija letačkog osposobljavanja u fazi 3 na tečaju za MPL kao promatrač;

iii.

obavljenih pet sekcija letačkog osposobljavanja u fazi 4 na tečaju za MPL kao promatrač;

iv.

obavljenih pet sesija operatorovog periodičkog linijski orijentiranog letačkog osposobljavanja (LOFT), kao promatrač;

v.

sadržaja tečaja za osposobljavanje za MCCI.

U tom slučaju instruktori letenja moraju provesti svojih prvih pet sesija osposobljavanja pod nadzorom TRI(A), MCCI(A) ili SFI(A) kvalificiranog za provođenje osposobljavanja za MPL.”;

(28)

točka FCL.915.FI mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočka (b) podpodtočka 2. podpodpodtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

osim za FI(A) koji provodi osposobljavanje samo za LAPL(A), položen ispit iz teorijskog znanja za CPL, koji se može polagati bez završetka tečaja osposobljavanja za teorijsko znanje za CPL i koji nije valjan za stjecanje CPL-a; i”;

(b)

podtočka (c) podpodtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

barem 200 sati kao PIC, ako podnositelj zahtjeva posjeduje najmanje PPL(H) te položen ispit iz teorijskog znanja za CPL, koji se može polagati bez završetka tečaja osposobljavanja za teorijsko znanje za CPL i koji nije valjan za stjecanje CPL-a;”;

(29)

u točki FCL.930.FI dodaje se sljedeća podtočka (c):

„(c)

Za podnositelje zahtjeva za certifikat instruktora letenja koji posjeduju ili su posjedovali bilo kakav drugi certifikat instruktora izdan u skladu s ovim Prilogom smatra se da ispunjavaju zahtjeve iz podtočke (b) podpodtočke 1.”;

(30)

točka FCL.940.FI zamjenjuje se sljedećim:

„FCL.940.FI – Produljenje i obnavljanje

(a)

Produljenje

1.

Za produljenje FI certifikata imatelji moraju prije datuma isteka FI certifikata ispunjavati barem dva od tri sljedeća zahtjeva:

i.

završili su:

(A)

u slučaju FI(A) i FI(H), barem 50 sati letačkog osposobljavanja u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova kao instruktori letenja, TRI, CRI, IRI, MI ili ispitivači. Ako se produljuje privilegij za osposobljavanje za IR ovlaštenje, barem 10 od tih 50 sati mora biti osposobljavanje za IR ovlaštenje i mora biti odrađeno unutar 12 mjeseci neposredno prije isteka valjanosti FI certifikata;

(B)

u slučaju FI(As), barem 20 sati letačkog osposobljavanja na zračnim brodovima kao instruktori letenja, IRI ili ispitivači. Ako se produljuje privilegij za osposobljavanje za IR ovlaštenje, 10 od tih 20 sati mora biti osposobljavanje za IR ovlaštenje i mora biti odrađeno unutar 12 mjeseci neposredno prije isteka valjanosti odobrenja instruktora letenja;

(C)

u slučaju FI(S), barem 60 polijetanja ili 30 sati letačkog osposobljavanja na jedrilicama, jedrilicama s pomoćnim motorom ili TMG-ovima kao instruktori letenja ili ispitivači;

(D)

u slučaju FI(B), barem šest sati letačkog osposobljavanja na balonima kao instruktori letenja ili ispitivači.

ii.

završili su osposobljavanje za osvježenje znanja instruktora kao instruktori letenja pri ATO-u ili pri nadležnom tijelu. imatelji FI(B) i FI(S) mogu završiti to osposobljavanje za osvježenje znanja instruktora pri DTO-u;

iii.

položili su procjenu stručnosti u skladu s točkom FCL.935 u razdoblju od 12 mjeseci neposredno prije datuma isteka valjanosti FI certifikata.

2.

Za svako drugo produljenje u slučaju FI(A) ili FI(H), ili za svako treće produljenje u slučaju FI(As), FI(S) i FI(B), imatelji odgovarajućeg FI certifikata moraju položiti procjenu stručnosti u skladu s točkom FCL.935.

(b)

Obnavljanje.

Ako je FI certifikat istekao, podnositelji zahtjeva moraju, unutar razdoblja od 12 mjeseci prije datuma podnošenja zahtjeva za obnovu, završiti osposobljavanje za obnovu znanja instruktora letenja pri ATO-u ili nadležnom tijelu ili, u slučaju FI(B) ili FI(S), pri ATO-u, DTO-u ili nadležnom tijelu, te završiti procjenu stručnosti u skladu s točkom FCL.935.”;

(31)

u točki FCL.905.TRI podtočke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećima:

„(b)

stjecanje TRI ili SFI certifikata, pod uvjetom da imatelj ispunjava sve sljedeće uvjete:

1.

ima barem 50 sati letačkog iskustva kao TRI ili SFI u skladu s ovom Uredbom ili Uredbom Komisije (EU) br. 965/2012;

2.

završio je nastavni plan letačkog osposobljavanja odgovarajućeg dijela tečaja osposobljavanja za TRI u skladu s točkom FCL.930.TRI podtočkom (a) podpodtočkom 3. i dobio pozitivnu ocjenu voditelja osposobljavanja ATO-a; i

(c)

u slučaju TRI za jednopilotne avione:

1.

izdavanje, produljenje i obnavljanje ovlaštenja za tip za jednopilotne složene avione visokih performansi, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva traži privilegije za izvođenje jednopilotnih operacija.

Privilegiji TRI(SPA) mogu se proširiti na letačko osposobljavanje za ovlaštenje za jednopilotne složene avione visokih performansi u višepilotnim operacijama, pod uvjetom da TRI ispunjava bilo koji od sljedećih uvjeta:

i.

posjeduje ili je posjedovao TRI certifikat za višepilotne avione;

ii.

ima barem 500 sati na avionima u višepilotnim operacijama i završio je osposobljavanje za MCCI u skladu s točkom FCL.930.MCCI.

2.

za tečaj za MPL u osnovnoj fazi, pod uvjetom da su mu privilegiji prošireni na izvođenje višepilotnih operacija i posjeduje ili je posjedovao FI(A) ili IRI(A) certifikat.”;

(32)

točka FCL.910.TRI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.910.TRI – Ograničenje privilegija

(a)

Općenito. Ako je osposobljavanje za TRI obavljeno samo na FSTD-u, privilegiji za TRI ograničuju se na provođenje osposobljavanja samo na FSTD-u. Međutim, to ograničenje uključuje sljedeće privilegije za izvođenje osposobljavanja na zrakoplovima:

1.

LIFUS, pod uvjetom da je tečaj osposobljavanja za TRI uključivao osposobljavanje navedeno u točki FCL.930.TRI podtočki (a) podpodtočki 4. podpodpodtočki i.;

2.

osposobljavanje za slijetanje, pod uvjetom da je tečaj osposobljavanja za TRI uključivao osposobljavanje navedeno u točki FCL.930.TRI podtočki (a) podpodtočki 4. podpodpodtočki ii.; ili

3.

letove osposobljavanja navedene u točki FCL.060 podtočki (c) podpodtočki 2., pod uvjetom da je tečaj osposobljavanja za TRI uključivao osposobljavanje iz podtočke (a) podpodtočaka 1. i 2.

Ograničenje na FSTD uklanja se ako TRI-jevi završe procjenu stručnosti u zrakoplovu.

(b)

Instruktori za ovlaštenje za tip za avione i zrakoplove s pogonjenim uzgonom – TRI(A) i TRI(PL). Privilegiji instruktora za ovlaštenje za tip (TRI) ograničene su na tip aviona ili zrakoplova s pogonjenim uzgonom na kojem je provedeno osposobljavanje i procjena stručnosti. Ako nije drugačije određeno u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD), za proširenje privilegija TRI-jeva na druge tipove TRI-jevi moraju:

1.

tijekom 12 mjeseci prije predaje zahtjeva, naletjeti najmanje 15 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja na odgovarajućem tipu zrakoplova, od čega najviše sedam sektora smije biti na FSTD-u;

2.

završiti odgovarajuće dijelove tehničkog osposobljavanja i dijelove letačkog osposobljavanja primjenjivog tečaja osposobljavanja za TRI;

3.

položiti relevantne sekcije procjene stručnosti u skladu s točkom FCL.935 u svrhu dokazivanja FIE-u ili TRE-u, kvalificiranom u skladu s poddijelom K ovog Priloga, svoje sposobnosti provođenja osposobljavanja pilota do razine koja je potrebna za stjecanje ovlaštenja za tip, uključujući predpoletno i poslijeletno osposobljavanje te osposobljavanje u području teorijskog znanja.

Privilegiji TRI-jeva proširuju se na druge varijante u skladu s OSD-om ako su TRI-jevi završili odgovarajuće dijelove tehničkog osposobljavanja i dijelove letačkog osposobljavanja primjenjivog tečaja osposobljavanja za TRI.

(c)

Instruktori za ovlaštenje za tip za helikoptere – TRI(H).

1.

Privilegiji imatelja TRI(H) ograničene su na tip helikoptera na kojem je obavljena procjena stručnosti za stjecanje certifikata TRI. Ako nije drukčije određeno u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD), za proširenje privilegija TRI-jeva na druge tipove TRI-jevi moraju:

i.

završiti odgovarajuće dijelove tehničkog osposobljavanja i dijelove letačkog osposobljavanja tečaja osposobljavanja za TRI;

ii.

unutar 12 mjeseci prije datuma podnošenja zahtjeva završiti barem 10 sati na odgovarajućem tipu helikoptera, od čega najviše pet sati može biti završeno na FFS-u ili FTD-u 2/3; i

iii.

položiti relevantne sekcije procjene stručnosti u skladu s točkom FCL.935 u svrhu dokazivanja svoje sposobnosti FIE-u ili TRE-u, kvalificiranom u skladu s poddijelom K ovog Priloga, u pogledu provođenja osposobljavanja pilota do razine koja je potrebna za stjecanje ovlaštenja za tip, uključujući predpoletno i poslijeletno osposobljavanje te osposobljavanje u području teorijskog znanja.

Privilegiji TRI-jeva proširuju se na druge varijante u skladu s OSD-om ako su TRI-jevi završili odgovarajuće dijelove tehničkog osposobljavanja i dijelove letačkog osposobljavanja primjenjivog tečaja osposobljavanja za TRI.

2.

Prije nego se privilegiji TRI(H) prošire s jednopilotnih na višepilotne privilegije na istom tipu helikoptera, imatelj mora završiti barem 100 sati u višepilotnim operacijama na tom tipu.

(d)

Neovisno o prethodno navedenim točkama, imatelji TRI certifikata kojima su dobili ovlaštenje za tip u skladu s točkom FCL.725 podtočkom (e) imat će pravo svoje TRI privilegije proširiti na taj novi tip zrakoplova.”;

(33)

u točki FCL.915.TRI podtočka (c) podpodtočka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

za TRI(SPA) certifikat mora imati:

1.

obavljeno unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, barem 30 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja kao zapovjednik na odgovarajućem tipu aviona, od čega najviše 15 sektora smije biti na FSTD-u koji predstavlja taj tip; i”;

(34)

točka FCL.930.TRI mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodna rečenica podtočke (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Tečaj osposobljavanja za TRI provodi se u zrakoplovu samo ako FSTD nije raspoloživ i dostupan, a uključuje:”;

(b)

u podtočki (a) podpodtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

5 sati letačkog osposobljavanja na odgovarajućem zrakoplovu ili FSTD-u koji predstavlja taj zrakoplov za jednopilotne zrakoplove i 10 sati letačkog osposobljavanja na višepilotnom zrakoplovu ili FSTD-u koji predstavlja taj zrakoplov;”;

(c)

umeće se nova točka 4.:

„4.

sljedeće osposobljavanje, prema potrebi:

i.

dodatno posebno osposobljavanje prije izvođenja LIFUS-a;

ii.

dodatno posebno osposobljavanje prije provođenja osposobljavanja za slijetanje. To osposobljavanje na FSTD-u uključuje osposobljavanje za postupke u slučaju opasnosti u pogledu zrakoplova.”;

(35)

točka FCL.935.TRI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.935.TRI – Procjena stručnosti

(a)

Procjena stručnosti za TRI za MPA i PL provodi se na FFS-u. Ako FFS nije raspoloživ ili dostupan, upotrebljava se zrakoplov.

(b)

Procjena stručnosti za TRI za jednopilotne složene avione visokih performansi i helikoptere i mora se provesti u jednom od sljedećih okružja:

1.

u raspoloživom i dostupnom FFS-u;

2.

ako FFS nije raspoloživ ili dostupan, kombiniranjem FSTD-a i zrakoplova;

3.

ako FSTD nije raspoloživ ili dostupan, u zrakoplovu.”;

(36)

točka FCL.940.TRI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.940.TRI – Produljenje i obnavljanje

(a)

Produljenje

1.

Avioni

Za produljenje TRI(A) certifikata, podnositelji zahtjeva moraju unutar 12 mjeseci koji neposredno prethode datumu isteka certifikata ispunjavati barem dva od sljedeća tri zahtjeva:

i.

izvršiti jedan od sljedećih dijelova cjelovitog tečaja osposobljavanja za ovlaštenje za tip ili periodičnog tečaja osposobljavanja: završiti jednu simulatorsku sesiju u trajanju od najmanje tri sata ili jednu letačku vježbu u trajanju od barem jednog sata uključujući najmanje dva polijetanja i slijetanja;

ii.

završiti osposobljavanje za osvježenje instruktorskog znanja u ulozi TRI(A) u ATO-u;

iii.

položiti procjenu stručnosti u skladu s točkom FCL.935. Smatra se da podnositelji zahtjeva koji su ispunili uvjet iz točke FCL.910.TRI podtočke (b) podpodtočke 3. ispunjavaju ovaj zahtjev.

2.

Helikopteri i zrakoplovi s pogonjenim uzgonom

Za produljenje TRI(H) ili TRI(PL) certifikata podnositelji zahtjeva moraju unutar razdoblja valjanosti certifikata TRI ispuniti barem dva od sljedeća tri zahtjeva:

i.

završiti barem 50 sati letačkog osposobljavanja u svakom tipu zrakoplova za koje imaju privilegije osposobljavanja ili na FSTD-u koji predstavlja te tipove, od čega najmanje 15 sati mora biti unutar 12 mjeseci koji neposredno prethode datumu isteka valjanosti TRI certifikata. U slučaju TRI(PL), navedeni sati letačkog osposobljavanja mogu se završiti kao TRI ili ispitivač za ovlaštenje za tip (TRE), ili SFI ili ispitivač na simulatoru (SFE). U slučaju TRI(H), za tu se svrhu uvažava i vrijeme naleta u funkciji instruktora letenja, instruktora za instrumentalno letenje (IRI), instruktora na simulatoru letenja (STI) ili ispitivača bilo koje vrste;

ii.

završiti osposobljavanje za osvježenje instruktorskog znanja pri ATO-u, u ulozi TRI(H) ili TRI(PL), prema potrebi;

iii.

u razdoblju od 12 mjeseci neposredno prije datuma isteka certifikata, uspješno položiti procjenu stručnosti u skladu s točkom FCL.935, točkom FCL.910.TRI podtočkom (b) podpodtočkom 3. ili točkom FCL.910.TRI podtočkom (c) podpodtočkom 3., prema potrebi.

3.

Za svako drugo produljenje TRI certifikata, imatelji moraju položiti procjenu stručnosti u skladu s točkom FCL.935.

4.

Ako TRI-jevi posjeduju certifikat za više od jednog tipa zrakoplova unutar iste kategorije, procjena stručnosti na jednom od tih tipova zrakoplova priznaje se za produljenje TRI certifikata i na drugim tipovima unutar iste kategorije zrakoplova, osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD).

5.

Specifični zahtjevi za produljenje TRI(H) certifikata

Smatra se da imatelji TRI(H) koji posjeduju i FI(H) certifikat ispunjavaju zahtjeve iz podtočke (a). U tom slučaju, TRI(H) certifikat je valjan do isteka FI(H) certifikata.

(b)

Obnavljanje

Za produljenje TRI certifikata, podnositelji zahtjeva u roku od 12 mjeseci koji neposredno prethode datumu podnošenja zahtjeva moraju položiti procjenu stručnosti u skladu s točkom FCL.935 i moraju završiti:

1.

za avione:

i.

barem 30 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja na odgovarajućem tipu aviona, od čega najviše 15 sektora smije biti na FFS-u;

ii.

osposobljavanje za osvježenje instruktorskog znanja TRI-ja u ATO-u, koje mora sadržavati relevantne elemente tečaja osposobljavanja za TRI;

2.

za helikoptere i zrakoplove s pogonjenim uzgonom:

i.

barem 10 sati naleta, uključujući polijetanja i slijetanja na odgovarajućem tipu zrakoplova, od čega najviše pet sati može biti završeno na FFS-u ili FTD-u 2/3;

ii.

osposobljavanje za osvježenje instruktorskog znanja TRI-ja u ATO-u, koje mora sadržavati relevantne elemente tečaja osposobljavanja za TRI.

3.

Ako podnositelji zahtjeva posjeduju TRI certifikat za više od jednog tipa zrakoplova unutar iste kategorije, procjena stručnosti na jednom od tih tipova priznaje se za obnavljanje TRI certifikata za druge tipove unutar iste kategorije zrakoplova, osim ako je u OSD-u navedeno drukčije.”;

(37)

u točki FCL.905.CRI sljedeća podtočka (ba) umeće se nakon podtočke (b):

„(ba)

Privilegiji imatelja CRI certifikata su osposobljavanje za klasu i tip jednopilotnih aviona, osim za jednopilotne složene avione visokih performansi, u višepilotnim operacijama, pod uvjetom da CRI instruktori ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:

1.

posjeduju ili su posjedovali certifikat TRI za višepilotni avion;

2.

imaju barem 500 sati naleta na avionima u višepilotnim operacijama i završili su osposobljavanje za MCCI u skladu s točkom FCL.930.MCCI.”;

(38)

u točki FCL.930.CRI podtočka (a) podpodtočka 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.

„5 sati letačkog osposobljavanja na višemotornim avionima ili FSTD-u koji predstavlja tu klasu ili tip zrakoplova, uključujući barem tri sata u avionu ili barem tri sata letačkog osposobljavanja na jednomotornim avionima, koje pruža instruktor letenja FI(A) kvalificiran u skladu s točkom FCL.905.FI podtočkom (j).”;

(39)

točka FCL.940.CRI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.940.CRI – Produljenje i obnavljanje

(a)

Za produljenje CRI certifikata podnositelji zahtjeva moraju unutar razdoblja valjanosti CRI certifikata ispunjavati barem dva od sljedeća tri zahtjeva:

1.

završeno barem 10 sati letačkog osposobljavanja u ulozi CRI. Ako podnositelji zahtjeva posjeduju CRI privilegije na jednomotornim i višemotornim avionima, ti sati letačkog osposobljavanja moraju biti jednako raspoređeni između jednomotornih i višemotornih aviona;

2.

završeno osposobljavanje za osvježenje znanja u ulozi CRI pri ATO-u ili pri nadležnom tijelu;

3.

položena procjena stručnosti u skladu s točkom FCL.935 za višemotorne ili jednomotorne avione, kako je relevantno.

(b)

Za svako drugo produljenje CRI certifikata imatelji moraju udovoljiti zahtjevu iz podtočke (a) podpodtočke 3.

(c)

Obnavljanje

Ako je CRI certifikat istekao, certifikat se obnavlja ako su podnositelji zahtjeva u razdoblju od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za produljenje ispunili sljedeće:

1.

završili osposobljavanje za osvježenje znanja u ulozi CRI pri ATO-u ili pri nadležnom tijelu;

2.

završili procjenu stručnosti kako je propisano točkom FCL.935.”;

(40)

u točki FCL.915.IRI podtočka (b) podpodtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

u slučaju podnositelja zahtjeva za IRI(H) za višemotorne helikoptere, udovoljiti zahtjevima u točki FCL.905.FI podtočki h) podpodtočki 3. podpodpodtočkiii.;”;

(41)

u točki FCL.930.IRI podtočka (a) podpodtočka 3. podpodpodtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

za IRI(H), barem 10 sati letačkog osposobljavanja na helikopteru, FFS-u, FTD-u 2/3 ili FNPT-u II/III. U slučaju podnositelja zahtjeva koji posjeduju FI(H) certifikat, broj tih sati smanjuje se na najmanje pet;”;

(42)

točka FCL.905.SFI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.905.SFI – Privilegiji i uvjeti

(a)

Privilegiji SFI-jeva su provođenje osposobljavanja na simulatoru letenja, unutar relevantne kategorije zrakoplova, za:

1.

produljenje i obnavljanje IR, pod uvjetom da posjeduju ili su posjedovali IR u relevantnoj kategoriji zrakoplova;

2.

izdavanje IR, pod uvjetom da posjeduju ili su posjedovali IR u relevantnoj kategoriji zrakoplova i završili su IRI tečaj osposobljavanja.

(b)

Privilegiji SFI-jeva za jednopilotne avione su provođenje osposobljavanja na simulatoru letenja za:

1.

izdavanje, produljenje i obnavljanje ovlaštenja za tip za jednopilotne složene avione visokih performansi, ako podnositelji zahtjeva traže privilegije za izvođenje jednopilotnih operacija.

Privilegiji SFI-jeva za jednopilotne avione mogu se proširiti na letačko osposobljavanje za ovlaštenje za jednopilotne složene avione visokih performansi u višepilotnim operacijama, pod uvjetom da ispunjavaju bilo koji od sljedećih uvjeta:

i.

posjeduju ili su posjedovali certifikat TRI za višepilotni avion;

ii.

imaju barem 500 sati na avionima u višepilotnim operacijama i završili su osposobljavanje za MCCI u skladu s točkom FCL.930.MCCI;

2.

MCC i MPL tečajeva osposobljavanja za osnovnu fazu, pod uvjetom da su privilegiji SFI-jeva (SPA) proširene na višepilotne operacije u skladu s podpodtočkom 1.

(c)

Privilegiji SFI-jeva za višepilotne avione su provođenje osposobljavanja na simulatoru letenja za:

1.

izdavanje, produljenje i obnavljanje ovlaštenja za tip za višepilotne avione i ako podnositelji zahtjeva traže privilegije za rad u višepilotnim operacijama, za jednopilotne složene avione visokih performansi;

2.

MCC tečaj osposobljavanja;

3.

za tečaj za MPL u osnovnoj, proširenoj i naprednoj fazi, pod uvjetom da za osnovnu fazu posjeduje ili je posjedovao FI(A) ili IRI(A) certifikat.

(d)

Privilegiji SFI-jeva za helikoptere su provođenje osposobljavanja na simulatoru letenja za:

1.

stjecanje, produljenje i obnavljanje ovlaštenja za tip helikoptera;

2.

MCC osposobljavanje, ako TRI-jevi posjeduju privilegije za provođenje osposobljavanja za višepilotne helikoptere.”;

(43)

točka FCL.910.SFI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.910.SFI – Ograničenje privilegija

Privilegiji SFI-jeva ograničeni su na FTD 2/3 ili FFS za tip zrakoplova na kojem je SFI tečaj osposobljavanja završen.

Privilegiji mogu biti prošireni na druge FSTD-ove koji predstavljaju daljnje tipove iste kategorije zrakoplova ako je imatelj završio:

(a)

simulatorski sadržaj relevantnog tečaja za osposobljavanje za ovlaštenje za tip;

(b)

odgovarajuće dijelove tehničkog osposobljavanja i sadržaj FSTD-a nastavnog plana letačkog osposobljavanja primjenjivog tečaja osposobljavanja za TRI;

(c)

na kompletnom tečaju za osposobljavanje za ovlaštenje za tip najmanje tri sata letačkog osposobljavanja povezanog s dužnostima SFI-a na odgovarajućem tipu pod nadzorom TRE-a ili SFE-a i dobio pozitivnu ocjenu kvalificiranog TRE-a za tu svrhu.

Privilegiji SFI-ja proširuju se na druge varijante u skladu s OSD-om ako je SFI završio odgovarajuće dijelove tehničkog osposobljavanja za tip i sadržaj FSTD-a nastavnog plana letačkog osposobljavanja primjenjivog tečaja osposobljavanja za TRI.”;

(44)

u točki FCL.930.SFI podtočka (a) podpodtočka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

odgovarajuće dijelove tehničkog osposobljavanja i sadržaj FSTD-a nastavnog plana letačkog osposobljavanja primjenjivog tečaja osposobljavanja za TRI.”;

(45)

točka FCL.940.SFI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.940.SFI – Produljenje i obnavljanje

(a)

Produljenje

Za produljenje SFI certifikata podnositelji zahtjeva moraju prije isteka valjanosti SFI certifikata ispunjavati barem dva od sljedeća tri zahtjeva:

1.

završeno barem 50 sati kao instruktori ili ispitivači na FSTD-ovima, od čega barem 15 sati u razdoblju od 12 mjeseci neposredno prije isteka valjanosti SFI certifikata;

2.

završeno osposobljavanje za osvježenje znanja za instruktore kao SFI u ATO-u;

3.

uspješno položene relevantne sekcije procjene stručnosti u skladu s točkom FCL.935.

(b)

Dodatno, podnositelji zahtjeva moraju na FFS-u položiti provjeru stručnosti za stjecanje specifičnog ovlaštenja za tip zrakoplova koji predstavlja tipove za koji se posjeduju privilegije.

(c)

Za svako drugo produljenje SFI certifikata, imatelji moraju udovoljiti zahtjevu iz podtočke (a) podpodtočke 3.

(d)

Ako SFI posjeduje certifikat za više od jednog tipa zrakoplova unutar iste kategorije, procjena stručnosti na jednom od tih tipova priznaje se za produljenje SFI certifikata i na drugim tipovima unutar iste kategorije zrakoplova, osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD).

(e)

Obnavljanje

Za obnavljanje SFI certifikata podnositelji zahtjeva moraju, u razdoblju od 12 mjeseci koje neposredno prethodi zahtjevu za obnavljanje, ispunjavati sve sljedeće uvjete:

1.

završeno osposobljavanje za osvježenje znanja za instruktore kao SFI u ATO-u;

2.

položena procjena stručnosti u skladu s točkom FCL.935;

3.

položena provjera stručnosti na FSTD-u za stjecanje specifičnog ovlaštenja za tip zrakoplova koji predstavlja tipove za koji se privilegije obnavljaju.”;

(46)

točka FCL.910.STI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.910.STI – Ograničenje privilegija

Privilegiji STI-jeva ograničeni su na FSTD na kojem je STI tečaj osposobljavanja završen.

Privilegiji mogu biti prošireni na druge FSTD-ove koji predstavljaju daljnje tipove zrakoplova ako je imatelj u razdoblju od 12 mjeseci koje neposredno prethodi zahtjevu završio:

(a)

sadržaj FSTD-a tečaja CRI ili tečaja TRI na klasi ili tipu zrakoplova za koje se traže privilegiji osposobljavanja;

(b)

primjenjivi dio provjere stručnosti na FSTD-u na kojem će se izvoditi letačko osposobljavanje, u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu za odgovarajuću klasu ili tip zrakoplova.

Za imatelje STI(A) koji osposobljavaju samo na BITD-u, provjera stručnosti mora sadržavati samo vježbe koje odgovaraju ispitu praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(A);

(c)

barem tri sata letačkog osposobljavanja u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova za CPL, IR ili PPL pod nadzorom instruktora FI, CRI(A), IRI ili TRI kojeg je u tu svrhu imenovao ATO, uključujući barem jedan sat letačkog osposobljavanja pod nadzorom ispitivača instruktora letenja.”;

(47)

točka FCL.915.STI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.915.STI – Preduvjeti

(a)

Podnositelj zahtjeva za STI certifikat mora:

1.

imati, ili je imao unutar tri godine prije podnošenja zahtjeva, pilotsku dozvolu i privilegije instruktora koje odgovaraju tečajevima za koje se osposobljavanje namjerava provoditi;

2.

imati završenu relevantnu provjeru stručnosti na FSTD-u za ovlaštenje za klasu ili za tip, unutar razdoblja od 12 mjeseci koje neposredno prethodi zahtjevu.

Podnositelji zahtjeva za STI(A) koji žele provoditi osposobljavanje samo na BITD-u, moraju završiti samo one vježbe koje su prikladne za ispit praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(A);

(b)

Uz zahtjeve iz podtočke (a), podnositelji zahtjeva za izdavanje STI(H) certifikata moraju završiti barem jedan sat naleta kao promatrači u pilotskoj kabini odgovarajućeg tipa helikoptera, u razdoblju od 12 mjeseci koje neposredno prethodi zahtjevu.”;

(48)

točka FCL.940.STI zamjenjuje se sljedećim:

FCL.940.STI Produljenje i obnavljanje STI certifikata

(a)

Produljenje

Za produljenje STI certifikata, podnositelji zahtjeva moraju u razdoblju od 12 mjeseci koje neposredno prethodi datumu isteka STI certifikata ispunjavati sve sljedeće zahtjeve:

1.

obavljeno barem tri sata letačkog osposobljavanja na FSTD-u u okviru kompletnog osposobljavanja za CPL, IR ili PPL, ili tečaja za ovlaštenje za klasu ili za tip;

2.

uspješno položeni primjenjivi dijelovi provjere stručnosti na FSTD-u na kojem će se izvoditi letačko osposobljavanje, u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu za odgovarajuću klasu ili tip zrakoplova.

Za imatelje STI(A) koji osposobljavaju samo na BITD-u, provjera stručnosti mora sadržavati samo vježbe koje odgovaraju ispitu praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(A).

(b)

Obnavljanje

Za obnavljanje certifikata STI, podnositelji zahtjeva moraju unutar razdoblja od 12 mjeseci koje neposredno prethodi zahtjevu za produljenje:

1.

završiti pri ATO-u osposobljavanje za osvježenje znanja kao STI;

2.

uspješno položiti primjenjive dijelove provjere stručnosti na FSTD-u na kojem će se izvoditi letačko osposobljavanje, u skladu s Dodatkom 9. ovom Prilogu za odgovarajuću klasu ili tip zrakoplova.

Za STI(A) koji osposobljava samo na BITD-u, provjera stručnosti mora sadržavati samo vježbe koje odgovaraju ispitu praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(A);

3.

završiti barem tri sata letačkog osposobljavanja u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, na potpunom tečaju za CPL, IR, PPL ili odobrenje za klasu ili tip, pod nadzorom instruktora FI, CRI, IRI ili TRI kojeg je u tu svrhu imenovao ATO, uključujući barem jedan sat letačkog osposobljavanja pod nadzorom ispitivača instruktora letenja (FIE).”;

(49)

točka FCL.1000 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.1000 Certifikati ispitivača

(a)

Općenito

Imatelji certifikata ispitivača moraju:

1.

osim ako nije drugačije određeno ovim Prilogom, imati dozvolu, ovlaštenje ili certifikat jednak onima za koje su ovlašteni provoditi ispite praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti i imati privilegije osposobljavanja za njih.

2.

biti kvalificirani za obnašanje dužnosti PIC u zrakoplovu tijekom ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti ako se provode na zrakoplovu.

(b)

Posebni uvjeti:

1.

Nadležno tijelo može izdati poseban certifikat kojim se daju privilegije za provođenje ispita praktične osposobljenosti, provjera stručnosti i procjena stručnosti ako usklađenost sa zahtjevima utvrđenima u ovom pododjeljku nije moguća zbog uvođenja bilo čega od sljedećeg:

i.

novog zrakoplova u državama članicama ili u floti operatora;

ii.

novih tečajeva osposobljavanja u ovom Prilogu.

Takav certifikat ograničen je na ispite praktične osposobljenosti, provjere stručnosti i procjene stručnosti potrebne za uvođenje novog tipa zrakoplova ili novog tečaja i njegova valjanost u svakom slučaju ne može biti dulja od jedne godine.

2.

Imatelji certifikata koji su stekli certifikat u skladu s podtočkom (b) podpodtočkom 1. i koji žele podnijeti zahtjev za certifikat ispitivača moraju ispuniti preduvjete i zahtjeve za produljenje za tu kategoriju certifikata ispitivača.

3.

Ako kvalificirani ispitivač nije dostupan, nadležna tijela mogu, na pojedinačnoj osnovi, ovlastiti inspektore ili ispitivače koji ne ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve ovlaštenja za instruktora, tip ili klasu kako je navedeno u podtočki (a) za obavljanje ispita praktične osposobljenosti, provjera stručnosti i procjene stručnosti.

(c)

Ispitivanje koje se izvodi izvan područja država članica:

1.

Odstupajući od podtočke (a), u slučaju ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti koji se provode izvan državnog područja za koje su države članice odgovorne na temelju Čikaške konvencije, nadležno tijelo države članice izdaje certifikat ispitivača podnositeljima zahtjeva koji imaju pilotsku dozvolu izdanu u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji, ako podnositelji zahtjeva:

i.

posjeduju barem dozvolu, ovlaštenje, ili certifikat ekvivalentnu onima za koje su ovlašteni provoditi ispite praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti, i u svakom slučaju barem CPL;

ii.

posjeduju kvalifikacije za obnašanje dužnosti PIC u zrakoplovu tijekom ispita praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti koji se provode na zrakoplovu;

iii.

ispunjavaju zahtjeve uspostavljene u ovom poddijelu za stjecanje relevantnog certifikata ispitivača; i

iv.

dokažu nadležnom tijelu prikladnu razinu znanja europskih zrakoplovnih propisa o sigurnosti kako bi bili sposobni izvršavati privilegije ispitivača u skladu s ovim Prilogom.

2.

Certifikat iz podpodtočke 1. ograničen je na provođenje ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti:

i.

koji se izvode izvan državnih područja za koje su države članice odgovorne na temelju Čikaške konvencije; te

ii.

pilota koji imaju dovoljno znanja iz jezika u kojem se provjera provodi.”;

(50)

točka FCL.1005 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.1005 Ograničenje privilegija u slučaju postojećih interesa

Ispitivači ne smiju provoditi:

(a)

ispite praktične osposobljenosti ili procjene stručnosti za izdavanje dozvole, ovlaštenja ili certifikata podnositeljima zahtjeva kojima su isporučili više od 25 % propisanog letačkog osposobljavanja za dozvolu, ovlaštenje ili certifikat za koje se provodi ispit praktične osposobljenosti ili procjena stručnosti; i

(b)

ispite praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti ako osjećaju da bi njihova objektivnost mogla biti upitna.”;

(51)

točka FCL.1025 zamjenjuje se sljedećim:

FCL.1025 Valjanost, produljenje i obnavljanje certifikata o ispitivača

(a)

Valjanost

Certifikat ispitivača vrijedi tri godine.

(b)

Produljenje

Za produljenje certifikata ispitivača imatelji moraju ispunjavati sve sljedeće uvjete:

1.

prije datuma isteka valjanosti certifikata, moraju provesti barem šest ispita praktične osposobljenosti, provjera stručnosti ili procjena stručnosti;

2.

u razdoblju od 12 mjeseci neposredno prije datuma isteka certifikata, moraju završiti tečaj za osvježenje znanja ispitivača koji pruža nadležno tijelo ili koje pruža ATO uz odobrenje nadležnog tijela. Ovlašteni ispitivač koji posjeduje certifikat za jedrilice ili balone može, u razdoblju od 12 mjeseci koji neposredno prethodi datumu isteka valjanosti certifikata, završiti tečaj za osvježenje znanja ispitivača koji provodi DTO uz odobrenje nadležnog tijela;

3.

jedan od ispita praktične osposobljenosti, provjera stručnosti ili procjena stručnosti koji se provode u skladu s podpodtočkom 1. mora se provesti u razdoblju od 12 mjeseci neposredno prije datuma isteka certifikata ispitivača te:

i.

ispite mora ocijeniti inspektor iz nadležnog tijela ili nadređeni ispitivač kojeg je za to posebno ovlastilo nadležno tijelo odgovorno za certifikat ispitivača; ili

ii.

moraju ispunjavati zahtjeve iz točke FCL.1020.

Ako podnositelji zahtjeva za produljenje posjeduju privilegije za više od jedne kategorije ispitivača, svi privilegiji ispitivača mogu se produljiti ako podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjeve iz podtočke (b) podpodtočaka 1. i 2. te točke FCL.1020 za jednu od kategorija certifikata ispitivača koju posjeduje, u dogovoru s nadležnim tijelom.

(c)

Obnavljanje

Ako je certifikat istekao, podnositelji zahtjeva moraju prije nego nastave upotrebljavati privilegije ispuniti zahtjeve iz podtočke (b) podpodtočke 2. te točke FCL.1020 u razdoblju od 12 mjeseci koje neposredno prethodi zahtjevu za obnovu.

(d)

Certifikat ispitivača će biti produljen ili obnovljen samo ako podnositelji zahtjeva dokažu kontinuiranu usklađenost sa zahtjevima iz točaka FCL.1010 i FCL.1030.”;

(52)

točka FCL.1005.TRE mijenja se kako slijedi:

(a)

u podtočki (a) podpodtočka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.

procjena stručnosti za stjecanje, produljenje ili obnavljanje TRI ili SFI certifikata u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, pod uvjetom da su barem tri godine proveli u ulozi TRE-a i da su prošli posebno osposobljavanje za procjene stručnosti u skladu s točkom FCL.1015 podtočkom (b).”;

(b)

u podtočki (b) podpodtočka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

procjena stručnosti za stjecanje, produljenje ili obnavljanje TRI(H) ili SFI(H) certifikata, pod uvjetom da su barem tri godine proveli u ulozi TRE-a i da su prošli posebno osposobljavanje za procjene stručnosti u skladu s točkom FCL.1015 podtočkom (b).”;

(53)

u točki FCL.1005.CRE podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„provjera stručnosti za:

1.

produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za klasu i za tip;

2.

produljenje IR, pod uvjetom da su proveli barem 1 500 sati kao piloti aviona i barem 450 sati naleta u instrumentalnim uvjetima;

3.

obnavljanje IR, pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u točki FCL.1010.IRE podtočki (a); i

4.

produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za EIR, pod uvjetom da su proveli barem 1 500 sati kao piloti aviona i ispunjavaju uvjete iz točke FCL.1010.IRE podtočke (a) podpodtočke 2.”;

(54)

u točki FCL.1010.CRE podtočka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

imati CRI ili FI certifikat s privilegijima instruktora za odgovarajuću klasu ili tip;”;

(55)

točka FCL.1010.IRE zamjenjuje se sljedećim:

FCL.1010.IRE – Preduvjeti

(a)

IRE(A)

Podnositelji zahtjeva za IRE certifikat za avione moraju posjedovati IRI(A) ili FI(A) certifikat s privilegijima instruktora za IR(A) i moraju završiti:

1.

2 000 sati naleta kao piloti aviona; i

2.

450 sati naleta u instrumentalnim uvjetima, od čega 250 sati mora biti u ulozi instruktora.

(b)

IRE(H)

Podnositelji zahtjeva za IRE certifikat za helikoptere moraju posjedovati IRI(H) ili FI(H) certifikat s privilegijima instruktora za IR(H) i moraju završiti:

1.

2 000 sati naleta kao piloti helikoptera; i

2.

300 sati instrumentalnog letenja na helikopterima, od čega 200 sati mora biti u ulozi instruktora.

(c)

IRE(As)

Podnositelji zahtjeva za IRE certifikat za zračne brodove moraju posjedovati IRI(As) ili FI(As) certifikat s privilegijima instruktora za IR(As) i moraju završiti:

1.

500 sati naleta kao piloti zračnih brodova; i

2.

100 sati instrumentalnog letenja na zračnim brodovima, od čega 50 sati mora biti u ulozi instruktora.”;

(56)

točka FCL.1005.SFE zamjenjuje se sljedećim:

FCL.1005.SFE – Privilegiji i uvjeti

(a)

Ispitivači na simulatoru za avione (SFE(A)) i SFE za zrakoplove s pogonjenim uzgonom (SFE(PL))

Privilegiji SFE-a za avione ili zrakoplove s pogonjenim uzgonom su provođenje sljedećih ispita i provjera na FFS-u ili, za procjene iz podpodtočke 5., na primjenjivom FSTD-u:

1.

ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za stjecanje, produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za tip za avione ili zrakoplove s pogonjenim uzgonom, kako je primjenjivo;

2.

provjera stručnosti za produljenje ili obnavljanje IR-a, ako je kombinirano s produljenjem ili obnavljanjem ovlaštenja za tip, pod uvjetom da su tijekom protekle godine prošli provjeru stručnosti za tip zrakoplova uključujući i ovlaštenje za instrumentalno letenje;

3.

ispita praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL(A);

4.

ispita praktične osposobljenosti za stjecanje MPL, pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve iz točke FCL.925; i

5.

procjenjivanja stručnosti za izdavanje, produljenje ili obnavljanje SFI certifikata u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, pod uvjetom da su proveli barem tri godine u ulozi SFE(A)-a i da su prošli posebno osposobljavanje za procjene stručnosti u skladu s točkom FCL.1015 podtočkom (b).

(b)

SFE za helikoptere (SFE(H))

Privilegiji SFE za helikoptere su provođenje sljedećih ispita i provjera na FFS-u ili, za procjene iz podpodtočke 4., na FSTD-u koji je primjenjiv:

1.

ispita praktične osposobljenosti za stjecanje, produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za tip;

2.

provjera stručnosti za produljenje ili obnavljanje IR-a ako su te provjere kombinirane s produljenjem ili obnavljanjem ovlaštenja za tip, pod uvjetom da su SFE-ovi tijekom protekle godine koja prethodi provjeri stručnosti prošli provjeru stručnosti za tip zrakoplova uključujući i ovlaštenje za instrumentalno letenje;

3.

ispita praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL(H); i

4.

procjenjivanja stručnosti za izdavanje, produljenje ili obnavljanje SFI(H) certifikata, pod uvjetom da su proveli barem tri godine u ulozi SFE(H)-a i da su prošli posebno osposobljavanje za procjene stručnosti u skladu s točkom FCL.1015 podtočkom (b).”;

(57)

točka FCL.1010.SFE zamjenjuje se sljedećim:

FCL.1010.SFE – Preduvjeti

(a)

SFE(A)

Podnositelji zahtjeva za SFE(A) certifikat moraju ispunjavati sve sljedeće uvjete:

1.

za višepilotne avione:

i.

posjeduju ili su posjedovali ATPL(A) i ovlaštenje za odgovarajući tip aviona;

ii.

posjeduju SFI(A) certifikat za odgovarajući tip aviona; i

iii.

imaju barem 1 500 sati naleta kao piloti u višepilotnim avionima;

2.

za jednopilotne složene avione visokih performansi;

i.

posjeduju ili su posjedovali CPL(A) ili ATPL(A) i ovlaštenje za odgovarajući tip aviona;

ii.

posjeduju SFI(A) certifikat za odgovarajuću klasu ili tip aviona;

iii.

imaju barem 500 sati naleta kao piloti u jednopilotnim avionima;

3.

za prvo stjecanje SFE certifikata, prošli su barem 50 sati osposobljavanja na simulatoru u ulozi TRI(A) ili SFI(A) na odgovarajućem tipu.

(b)

SFE(H)

Podnositelji zahtjeva za SFE(H) certifikat moraju ispunjavati sve sljedeće uvjete:

1.

posjeduju ili su posjedovali ATPL(H) i ovlaštenje za odgovarajući tip helikoptera;

2.

posjeduju SFI(H) certifikat za odgovarajući tip helikoptera;

3.

imaju barem 1 000 sati naleta kao piloti u višepilotnim helikopterima;

4.

za prvo stjecanje SFE certifikata, imaju barem 50 sati osposobljavanja na simulatoru letenja u ulozi TRI(H) ili SFI(H) na odgovarajućem tipu.”;

(58)

točke 1.1. i 1.2. Dodatka 1. zamjenjuju se sljedećim:

„1.1

Za stjecanje LAPL-a, imatelju LAPL-a u drugoj kategoriji zrakoplova priznaje se u potpunosti teorijsko znanje iz zajedničkih predmeta kako je definirano u točki FCL.120. Međutim, predmet „navigacija” podliježe takvom priznavanju samo u slučaju imatelja LAPL(A) koji podnese zahtjev za stjecanje LAPL(H), ili imatelja LAPL(H) koji podnese zahtjev za stjecanje LAPL(A).

1.2

Za stjecanje LAPL(A)-a, LAPL(H)-a ili PPL-a imateljima PPL-a, CPL-a ili ATPL-a u drugoj kategoriji zrakoplova u potpunosti se priznaje teorijsko znanje iz zajedničkih predmeta kako je definirano u točki FCL.215 podtočki (a) podpodtočki 1.”;

(59)

u Dodatak 1. umeće se nova točka 1.2.a kako slijedi:

„1.2.a

Za stjecanje LAPL(B)-a, LAPL(S)-a, BPL-a ili SPL-a imateljima dozvole u drugoj kategoriji zrakoplova u potpunosti se priznaje teorijsko znanje iz zajedničkih predmeta kako je definirano u točki FCL.215 podtočki (b) podpodtočki 1.”;

(60)

u dijelu A Dodatka 3., podtočka (b) točke 9. zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

70 sati u ulozi PIC, od čega najviše 55 sati može biti u ulozi SPIC. Vrijeme instrumentalnog naleta u ulozi SPIC uračunava se kao vrijeme naleta u ulozi PIC do najviše 20 sati.”;

(61)

u dijelu C Dodatka 3., podtočka (b) točke 8. zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

70 sati u ulozi PIC, od čega najviše 55 sati može biti u ulozi SPIC. Vrijeme instrumentalnog naleta u ulozi SPIC uračunava se kao vrijeme naleta u ulozi PIC do najviše 20 sati.”;

(62)

u dijelu D Dodatka 3., podtočka (b) točke 8. zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

70 sati u ulozi PIC, od čega najviše 55 sati može biti u ulozi SPIC.”

(63)

u dijelu E Dodatka 3., podtočka (a) točke 3. zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

imati 150 sati naleta na avionu;

Osim za zahtjev od 50 sati u ulozi PIC na avionima, sati u ulozi PIC na drugim kategorijama zrakoplova mogu se uračunavati za 150 sati naleta avionom u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

1.

20 sati na helikopterima, ako podnositelji zahtjeva posjeduju PPL(H);

2.

50 sati na helikopterima, ako podnositelji zahtjeva posjeduju CPL(H);

3.

10 sati na TMG-ovima ili jedrilicama;

4.

20 sati na zračnim brodovima, ako podnositelji zahtjeva posjeduju PPL(As);

5.

50 sati na zračnim brodovima, ako podnositelji zahtjeva posjeduju CPL(As);”;

(64)

u dijelu K Dodatka 3., podtočka (a) točke 3. zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

imati 155 sati naleta, uključujući 50 sati kao PIC na helikopterima od čega je 10 sati rutno navigacijsko letenje.

Osim za zahtjev od 50 sati u ulozi PIC na helikopterima, sati u ulozi PIC na drugim kategorijama zrakoplova mogu se uračunavati za 155 sati naleta helikopterom u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

1.

20 sati na avionima, ako podnositelji zahtjeva posjeduju PPL(A);

2.

50 sati na avionima, ako podnositelji zahtjeva posjeduju CPL(A);

3.

10 sati na TMG-ovima ili jedrilicama;

4.

20 sati na zračnim brodovima, ako podnositelji zahtjeva posjeduju PPL(As);

5.

50 sati na zračnim brodovima, ako podnositelji zahtjeva posjeduju CPL(As);”;

(65)

Tablica SADRŽAJ ISPITA povezana s kategorijom aviona u Dodatku 7. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Avioni

ODJELJAK 1. – OPERACIJE PRIJE LETA I ODLAZAK S AERODROMA

Uporaba liste provjere aviona, sposobnost letenja, postupak sprječavanja zaleđivanja odnosno postupak odleđivanja itd. primjenjuju se u svim odjeljcima

a

Uporaba letačkog priručnika (ili slično) posebno za izračunavanje performansi zrakoplova, mase i ravnoteže

b

Uporaba dokumenata službi kontrole zračnog prometa, meteoroloških izvještaja

c

Priprema ATC plana leta, IFR plan/dnevnik leta

d

Identifikacija potrebnih navigacijskih sredstava za postupke odlaska, dolaska i prilaza

e

Pretpoletni pregled

f

Meteorološki minimumi

g

Taksiranje

h

PBN odlazak (ako je primjenjivo):

– provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak, i – unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i odlazne karte.

i

Upute prije polijetanja, polijetanje

j (°)

Prijelaz na instrumentalni let

k (°)

Postupci instrumentalnog odlaska, uključujući PBN odlaske, i podešavanje visinomjera

l (°)

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 2. — OPĆE UPRAVLJANJE (°)

a

Upravljanje avionom isključivo prema instrumentima, uključujući horizontalni let pri različitim brzinama, trimanje

b

Zaokreti u penjanju i snižavanju s kontinuiranim zaokretom Rate 1

c

Oporavak iz neuobičajenih položaja, uključujući kontinuirane nagibe od 45° i zaokrete u strmom snižavanju

d (*1)

Oporavak iz približavanja prevlačenju u horizontalnom letu, zaokreti tijekom penjanja/snižavanja i u konfiguraciji za slijetanje

e

Ograničena instrumentna tabla: stabilizirano penjanje ili snižavanje, horizontalni zaokreti s nagibom Rate 1 u zadani smjer leta, oporavak iz neuobičajenih položaja

ODJELJAK 3. — IFR POSTUPCI NA RUTI (°)

a

Putanja leta po radiosredstvu, uključujući presretanje signala, npr. NDB, VOR ili putanju između međutočaka

b

Uporaba navigacijskog sustava i radio sredstava

c

Horizontalni let, kontrola smjera letenja, visine i brzine, postavke snage, tehnike trimanja

d

Postavke visinomjera

e

Mjerenje vremena i revizija predviđenog vremena dolaska (ETA) (čekanje na ruti, ako je potrebno)

f

Nadziranje napretka leta, dnevnika leta, potrošnje goriva, upravljanje sustavima

g

Postupci zaštite od zaleđivanja, ako je potrebno simulirati

h

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 3.a – POSTUPCI DOLASKA

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava, i identifikacija sredstava, ako je primjenjivo

b

Postupci dolaska, provjere visinomjera

c

Ograničenja visine i brzine, ako je primjenjivo

d

PBN dolazak (ako je primjenjivo):

– provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak, i – unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i dolazne karte.

ODJELJAK 4. (°) – 3D OPERACIJE (++)

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava

Provjera kuta vertikalne putanje

Za RNP APCH:

– provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak, i – unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i prilazne karte.

b

Upute za prilaz i slijetanje, uključujući provjere snižavanja/prilaza/slijetanja, uključujući identifikaciju sredstava

c (+)

Postupak čekanja

d

Usklađenost s objavljenim postupkom prilaza

e

Tempiranje prilaza

f

Visina, brzina, kontrola brzine i smjera (stabilizirani prilaz)

g (+)

Prekinuti prilaz

h (+)

Postupak prekinutog prilaza/slijetanje

i

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 5. (°) – 2D OPERACIJE (++)

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava

Za RNP APCH:

– provjera je li u navigacijski sustav unesen ispravan postupak, i – unakrsna provjera između zaslona navigacijskog sustava i prilazne karte.

b

Upute za prilaz i slijetanje, uključujući provjere snižavanja/prilaza/slijetanja, uključujući identifikaciju sredstava

c (+)

Postupak čekanja

d

Usklađenost s objavljenim postupkom prilaza

e

Tempiranje prilaza

f

Visina/udaljenost do MAPT-a, kontrola brzine i smjera (stabilizirani prilaz), postavke za slijetanje (step down fixes, SDF), ako je primjenjivo

g (+)

Prekinuti prilaz

h (+)

Postupak prekinutog prilaza/slijetanje

i

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

ODJELJAK 6. — LET S JEDNIM NEISPRAVNIM MOTOROM (samo za višemotorne avione)  (°)

a

Simulirano otkazivanje motora nakon polijetanja ili tijekom prekinutog prilaza

b

Prilaz, prekinuti prilaz i postupak neuspjelog prilaza s jednim neispravnim motorom

c

Prilaz i slijetanje s jednim neispravnim motorom

d

Suradnja s ATC-om – usklađenost, R/T postupci

(66)

Dodatak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„DODATAK 8.

Priznavanje IR dijela provjere praktične osposobljenosti na klasi ili tipu

A.   Avioni

Priznavat će se samo ako imatelji dozvole produljuju ili obnavljaju IR privilegije za jednopilotne jednomotorne ili jednopilotne višemotorne (ME) avione, ovisno što je odgovarajuće.

Ako se provodi ispit praktične osposobljenosti ili provjera stručnosti, uključujući IR, i imatelji dozvola imaju valjano:

Priznavanje je valjano za IR dio u provjeri stručnosti za:

ovlaštenje za tip višepilotnog aviona (MPA);

ovlaštenje za tip za složene zrakoplove visokih performansi

SE ovlaštenje za klasu (*2) i

SE ovlaštenje za tip (*2) i

ovlaštenje za SP ME klasu ili tip osim za tip složenih zrakoplova visokih performansi, samo priznavanje za odjeljak 3.B provjere stručnosti u točki B.5. Dodatka 9.

SP ME ovlaštenje za klasu ili za tip, osim za tip složenih aviona visokih performansi kojima se izvode jednopilotne operacije

SE ovlaštenje za klasu i

SE ovlaštenje za tip i

SP ME ovlaštenje za klasu ili za tip, osim za tip složenih aviona visokih performansi

SP ME ovlaštenje za klasu ili za tip, osim za tip složenih zrakoplova visokih performansi koji su ograničeni na višepilotne operacije

SE ovlaštenje za klasu (*2) i

SE ovlaštenje za tip (*2) i

SP ME ovlaštenje za klasu ili za tip, osim za tip složenih aviona visokih performansi (*2).

SP SE ovlaštenje za klasu ili za tip aviona

SE ovlaštenje za klasu i

SE ovlaštenje za tip

B.   Helikopteri

Priznavat će se samo ako imatelji dozvole produljuju IR privilegije za jednomotorne ili jednopilotne višemotorne helikoptere, ovisno što je odgovarajuće.

Ako se provodi ispit praktične osposobljenosti ili provjera stručnosti, uključujući IR,

i imatelji dozvola imaju valjano:

Priznavanje je valjano za IR dio u

provjeri stručnosti za:

ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera (MPH)

SE ovlaštenje za tip (*3); i

SP ME ovlaštenje za tip (*3).

SP ME ovlaštenje za tip, kojim se izvode jednopilotne operacije

SE ovlaštenje za tip (*3); i

SP ME ovlaštenje za tip (*3).

SP ME ovlaštenje za tip, ograničen na višepilotne operacije

SE ovlaštenje za tip (*3); i

SP ME ovlaštenje za tip (*3).

SP SE ovlaštenje za tip, kojim se izvode jednopilotne operacije

SP SE ovlaštenje za tip, kojim se izvode jednopilotne operacije

(67)

U Dodatku 9. odjeljak B mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica u podtočki (k) točke 5. zamjenjuje se sljedećim:

 

„1.

2.

3.

4.

5.

Vrsta operacije

Jednopilotna

Višepilotna

Jednopilotna → višepilotna (prva)

Višepilotna → jednopilotna (prva)

Jednopilotna + višepilotna

 

Osposobljavanje

Ispitivanje/provjera

Osposobljavanje

Ispitivanje/provjera

Osposobljavanje

Ispitivanje/provjera

Osposobljavanje, ispitivanje i provjera (jednomotorni avioni)

Osposobljavanje, ispitivanje i provjera (višemotorni avioni)

Jednomotorni avioni

Višemotorni avioni

Prvo izdavanje

Jednopilotni složeni

Sekcije

1.-6.

1.–7.

Sekcije

1.-6.

1.-6.

Sekcije 1.-7.

Sekcije

1.-6.

MCC

CRM

Ljudski faktor

Upravljanje prijetnjom i greškom

Sekcija 7.

Sekcije

1.-6.

1.6., 4.5., 4.6., 5.2. i, ako je primjenjivo, jedan prilaz iz sekcije 3.B

1.6., sekcija 6. i, ako je primjenjivo, jedan prilaz iz sekcije 3.B

 

 

Produljenje

Jednopilotni složeni

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Sekcije

1.-6.

1.-6.

Nije primjenjivo

Sekcije

1.-6.

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Višepilotne operacije:

Sekcije 1.7. (osposobljavanje)

Sekcije 1.–6. (provjera)

Jednopilotne operacije:

1.6., 4.5., 4.6., 5.2. i, ako je primjenjivo, jedan prilaz iz sekcije 3.B

Višepilotne operacije:

Sekcije 1.7. (osposobljavanje)

Sekcije 1.–6. (provjera)

Jednopilotne operacije:

1.6., sekcija 6. i, ako je primjenjivo, jedan prilaz iz sekcije 3.B

Obnavljanje

Jednopilotni složeni

FCL.740

Sekcije

1.-6.

1.-6.

FCL.740

Sekcije

1.-6.

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Osposobljavanje: FCL.740

Provjera: kao za produljenje

Osposobljavanje: FCL.740

Provjera: kao za produljenje”

(b)

u tablici iza podtočke (l) točke 5., redak za vježbu 7.2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„7.2.2.

Sljedeće vježbe koje se odnose na nepravilan položaj:

vađenje iz položaja s nosom prema gore pri različitim kutovima bočnog nagiba i

vađenje iz položaja s nosom prema dolje pri različitim kutovima bočnog nagiba

P

X

Za ovu se vježbu ne upotrebljava avion”

 

 

 

Prilog VI. (Dio-ARA) Uredbi (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

(68)

u točki ARA.GEN.220 podtočki (a) podpodtočke (11) i (12) zamjenjuju se i umeće se nova podpodtočka (13) kako slijedi:

„(11)

sigurnosnih informacija i daljnjih mjera;

(12)

primjene odredbi o fleksibilnosti u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) 2018/1139; i

(13)

postupka ocjenjivanja i odobravanja zrakoplova utvrđenog u točki ORA.ATO.135 podtočki (a) i točki DTO.GEN.240 podtočki (a).”;

(69)

umeće se nova točka ARA.GEN.360 kako slijedi:

„ARA.GEN.360 Promjena nadležnog tijela

(a)

Nakon primitka zahtjeva imatelja dozvole za promjenom nadležnog tijela kako je navedeno u točki FCL.015 podtočki (d) Priloga I. (dio FCL), nadležno tijelo koje je primilo zahtjev odmah od nadležnog tijela imatelja dozvole traži da odmah prenese sve od sljedećeg:

1.

potvrdu dozvole;

2.

preslike medicinske dokumentacije imatelja dozvole koju to nadležno tijelo vodi u skladu s točkama ARA.GEN.220 i ARA.MED.150. Medicinska dokumentacija se prenosi u skladu s točkom MED.A.015 Priloga IV. (Dio-MED) i uključuje sažetak relevantne medicinske povijesti podnositelja zahtjeva, koju provjerava i potpisuje medicinski procjenitelj.

(b)

Nadležno tijelo koje obavlja prijenos zadržava izvornu dozvolu imatelja dozvole i medicinsku dokumentaciju u skladu s točkama ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 i ARA.MED.150.

(c)

Nadležno tijelo primatelj odmah ponovno izdaje dozvolu i certifikat o zdravstvenoj sposobnosti pod uvjetom da je primilo i obradilo sve dokumente navedene u podtočki (a). Nakon ponovnog izdavanja dozvole i certifikata o zdravstvenoj sposobnosti, nadležno tijelo primatelj odmah od imatelja dozvole zahtijeva da mu dostavi dozvolu koju je izdalo nadležno tijelo koje obavlja prijenos i pripadajući certifikat o zdravstvenoj sposobnosti.

(d)

Nadležno tijelo primatelj odmah obavješćuje nadležno tijelo koje obavlja prijenos o ponovnom izdavanju dozvole i certifikata o zdravstvenoj sposobnosti imatelju dozvole te da je imatelj dozvole predao dozvolu i pripadajući certifikat o zdravstvenoj sposobnosti u skladu s podtočkom (c). Do primitka takve obavijesti nadležno tijelo koje obavlja prijenos ostaje odgovorno za izdavanje dozvole i certifikata o zdravstvenoj sposobnosti izvorno izdanih tom imatelju dozvole.”;

Prilog VII. (Dio-ORA) Uredbi (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

(70)

u točki ORA.ATO.135 podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

ATO upotrebljava prikladnu flotu zrakoplova za osposobljavanje ili FSTD-ove koji su odgovarajuće opremljeni za tečajeve osposobljavanja koji se pružaju. Flota zrakoplova mora biti sastavljena od zrakoplova koji ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2018/1139. Zrakoplovi obuhvaćeni točkama (a), (b), (c) ili (d) Priloga I. Uredbi (EU) 2018/1139 mogu se upotrebljavati za osposobljavanje ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1.

tijekom postupka ocjenjivanja nadležno tijelo potvrdilo je razinu sigurnosti usporedivu s onom koja je definirana svim bitnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. Uredbi (EU) 2018/1139;

2.

nadležno tijelo odobrilo je uporabu zrakoplova za osposobljavanje u ATO-u.”;

Prilog VIII. (Dio-DTO) Uredbi (EU) br. 1178/2011 mijenja se kako slijedi:

(71)

u točki DTO.GEN.240 podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

DTO upotrebljava prikladnu flotu zrakoplova za osposobljavanje ili FSTD-ove koji su odgovarajuće opremljeni za tečaj osposobljavanja koji pruža. Flota zrakoplova mora biti sastavljena od zrakoplova koji ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2018/1139. Zrakoplovi obuhvaćeni točkama (a), (b), (c) ili (d) Priloga I. Uredbi (EU) 2018/1139 mogu se upotrebljavati za osposobljavanje ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1.

tijekom postupka ocjenjivanja nadležno tijelo potvrdilo je razinu sigurnosti usporedivu s onom koja je definirana svim bitnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. Uredbi (EU) 2018/1139;

2.

nadležno tijelo odobrilo je uporabu zrakoplova za osposobljavanje u DTO-u.”.


(°)  Mora biti obavljeno isključivo prema instrumentima.

(*1)  Može biti obavljeno u FFS, FTD 2/3 ili FNPT II.

(+)  Može biti obavljeno u odjeljku 4. ili odjeljku 5.

(++)  Za dobivanje ili zadržavanje privilegija PBN jedan prilaz u odjeljku 4. ili odjeljku 5. mora biti RNP APCH. Ako RNP APCH nije moguć, obavlja se u odgovarajuće opremljenom FSTD-u.”;

(*2)  Ako su unutar posljednjih 12 mjeseci podnositelji zahtjeva obavili barem tri IFR odlaska i prilaza korištenjem privilegija za PBN, uključujući barem jedan RNP APCH prilaz na SP klasi ili tipu aviona u SP operacijama ili su, za višemotorne avione koji nisu HP kompleksni avioni, podnositelji zahtjeva položili odjeljak 6. ispita praktične osposobljenosti za SP koji nisu HP kompleksni avioni leteći isključivo prema instrumentima u SP operacijama.

(*3)  Ako su unutar posljednjih 12 mjeseci obavljena najmanje tri IFR odlaska i prilaza korištenjem privilegija za PBN, uključujući jedan RNP APCH prilaz (može biti prilaz putem točke u prostoru (Point in Space, PinS)) na SP tipu helikoptera u SP operacijama.”;


Top