Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1685

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1685 оd 4. listopada 2019. o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za perad i ostale male životinje iz uzgoja (Tekst značajan za EGP)

C/2019/7072

OJ L 258, 9.10.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1685/oj

9.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 258/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1685

оd 4. listopada 2019.

o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za perad i ostale male životinje iz uzgoja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 95. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/329 (2) konzorcij pod vodstvom instituta Wageningen Livestock Research, u kojem sudjeluje i Sveučilište Aarhus te institut Friedrich Loeffler, određen je kao referentni centar Europske unije za dobrobit životinja odgovoran za podupiranje horizontalnih aktivnosti Komisije i država članica u području zahtjeva u pogledu dobrobiti životinja iz članka 1. stavka 2. točke (f) Uredbe (EU) 2017/625. U skladu sa zadaćama navedenima u višegodišnjem programu rada referentnih centara Europske unije, aktivnosti referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja usmjerene su na dobrobit svinja.

(2)

Naknadno je Komisija u skladu s člankom 95. Uredbe (EU) 2017/625 provela javni natječaj za odabir i određivanje drugog referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja, koji bi trebao podupirati horizontalne aktivnosti Komisije i država članica povezane s primjenom pravila kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu dobrobiti peradi i ostalih malih životinja iz uzgoja.

(3)

Odbor za ocjenjivanje i odabir imenovan za potrebe tog javnog natječaja zaključio je da konzorcij pod vodstvom tijela Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Francuska), u kojem sudjeluju i ustanove Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Španjolska), Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Danska), te Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italija), ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 95. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/625 te bi mu se mogle povjeriti zadaće utvrđene u članku 96. te uredbe, u pogledu peradi i ostalih malih životinja iz uzgoja.

(4)

Taj bi konzorcij stoga trebalo odrediti kao referentni centar Europske unije za dobrobit životinja za perad i ostale male životinje iz uzgoja odgovoran za potporne zadaće u mjeri u kojoj te zadaće budu uključene u godišnje ili višegodišnje programe rada referentnih centara Europske unije. Godišnje ili višegodišnje programe rada trebalo bi utvrditi u skladu s ciljevima i prioritetima relevantnih programa rada koje je Komisija donijela u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(5)

Člankom 95. Uredbe (EU) 2017/625 zahtijeva se da određenje referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja bude vremenski ograničeno ili se redovito preispituje. Stoga bi određenje referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja za perad i ostale male životinje iz uzgoja trebalo preispitati svakih pet godina.

(6)

Određenom referentnom centru Europske unije za dobrobit životinja za perad i ostale male životinje iz uzgoja trebalo bi omogućiti dovoljno vremena za pripremu programa rada za iduće proračunsko razdoblje. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2020.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Sljedeći se konzorcij određuje kao referentni centar Europske unije za dobrobit životinja odgovoran za podupiranje horizontalnih aktivnosti Komisije i država članica u području zahtjeva za dobrobit životinja za perad i ostale male životinje iz uzgoja:

Ime:

:

konzorcij pod vodstvom tijela Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Francuska), u kojem sudjeluju i ustanove Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Španjolska), Aarhus Universitet – Institut for Husdyrvidenskab (Danska) te Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italija)

Adresa:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

FRANCUSKA

2.   To se određenje preispituje svakih pet godina od dana primjene ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/329 оd 5. ožujka 2018. o određivanju referentnog centra Europske unije za dobrobit životinja (SL L 63, 6.3.2018., str. 13.).

(3)  Uredba (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o utvrđivanju odredaba za upravljanje rashodima koji se odnose na prehrambeni lanac, zdravlje i dobrobit životinja te na biljno zdravstvo i biljni reprodukcijski materijal, o izmjeni direktiva Vijeća 98/56/EZ, 2000/29/EZ i 2008/90/EZ, uredbi (EZ) br. 178/2002, (EZ) br. 882/2004 i (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 66/399/EEZ, 76/894/EEZ i 2009/470/EZ (SL L 189, 27.6.2014., str. 1.).


Top