Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1131

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1131 оd 2. srpnja 2019. o uspostavi carinskog instrumenta radi provedbe članka 14.a Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 24.a Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća

C/2019/4891

OJ L 179, 3.7.2019, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1131/oj

3.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 179/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1131

оd 2. srpnja 2019.

o uspostavi carinskog instrumenta radi provedbe članka 14.a Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća i članka 24.a Uredbe (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1), a posebno njezin članak 14.a stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1037 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (2), a posebno njezin članak 24.a stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/1036 i Uredbom (EU) 2016/1037 omogućuje se primjena i naplata antidampinških i/ili kompenzacijskih pristojbi na određenu robu u epikontinentalnom pojasu države članice ili isključivom gospodarskom pojasu koji je na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (3) proglasila država članica.

(2)

Ako se predmetni proizvod unese na umjetan otok, nepokretnu ili plutajuću konstrukciju ili bilo koju drugu strukturu u epikontinentalnom pojasu ili u isključivom gospodarskom pojasu države članice Unije iz carinskog područja Unije, Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) u tom se slučaju zahtijeva uporaba deklaracije za ponovni izvoz, obavijesti o ponovnom izvozu ili izlazne skraćene deklaracije za deklariranje takvog proizvoda prije njegove otpreme. Kako bi carinska tijela raspolagala informacijama potrebnima za utvrđivanje postojanja obveze plaćanja antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe ili kako bi se ispunile obveze evidentiranja i izvješćivanja na temelju članka 14. stavaka 5., 5.a i 6. Uredbe (EU) 2016/1036 i članka 24. stavaka 5., 5.a i 6. Uredbe (EU) 2016/1037, od primatelja bi se trebalo zahtijevati da u roku od 30 dana od primitka predmetnog proizvoda na umjetnom otoku, nepokretnoj ili plutajućoj konstrukciji ili bilo kojoj drugoj strukturi u epikontinentalnom pojasu ili u isključivom gospodarskom pojasu podnese izjavu o primitku nadležnom carinskom tijelu države članice u kojoj je deklaracija za ponovni izvoz prihvaćena ili u kojoj je obavijest o ponovnom izvozu ili izlazna skraćena deklaracija evidentirana.

(3)

Ako se predmetni proizvod unese na umjetni otok, nepokretnu ili plutajuću konstrukciju ili bilo koju drugu strukturu u epikontinentalnom pojasu ili u isključivom gospodarskom pojasu države članice Unije izravno s područja izvan carinskog područja Unije, nije moguće upotrijebiti instrumente predviđene Uredbom (EU) br. 952/2013. Kako bi carinska tijela raspolagala informacijama potrebnima za utvrđivanje postojanja obveze plaćanja antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe ili kako bi se ispunile obveze evidentiranja i izvješćivanja na temelju članka 14. stavaka 5., 5.a i 6. Uredbe (EU) 2016/1036 i članka 24. stavaka 5., 5.a i 6. Uredbe (EU) 2016/1037, primatelj bi podnošenjem izjave o primitku trebao deklarirati predmetni proizvod u roku od 30 dana od primitka predmetnog proizvoda na umjetnom otoku, nepokretnoj ili plutajućoj konstrukciji ili bilo kojoj drugoj strukturi u epikontinentalnom pojasu ili u isključivom gospodarskom pojasu. Budući da je država članica kojoj pripada epikontinentalni pojas ili isključivi gospodarski pojas u najboljem položaju za obavljanje provjera, izjavu bi trebalo podnijeti nadležnom carinskom tijelu te države članice.

(4)

Kako bi se pojednostavnile provjere koje obavljaju carinska tijela u skladu s ovom Uredbom, pojam dužnika trebao bi u pravilu biti ograničen na nositelje dozvola kojima se dopušta komercijalno poslovanje u epikontinentalnom pojasu i isključivom gospodarskom pojasu država članica koje primaju predmetne proizvode na umjetnom otoku, nepokretnoj ili plutajućoj konstrukciji ili bilo kojoj drugoj strukturi u tom epikontinentalnom pojasu ili tom isključivom gospodarskom pojasu, bez obzira na to odakle je predmetni proizvod unesen. Međutim, u posebnim slučajevima, osim nositelja dozvola dužnici mogu biti i druge osobe.

(5)

Za slučajeve u kojima se predmetni proizvod stavlja u postupak unutarnje proizvodnje prije njegove isporuke na umjetni otok, nepokretnu ili plutajuću konstrukciju ili bilo koju drugu strukturu u epikontinentalnom pojasu ili u isključivom gospodarskom pojasu države članice Unije, potrebno je uvesti posebno pravilo za sprečavanje mogućeg izbjegavanja antidampinških i/ili kompenzacijskih pristojbi.

(6)

Kako bi se omogućilo učinkovito funkcioniranje okvira utvrđenog u ovoj Uredbi, relevantni postupci koji su već utvrđeni u Uredbi (EU) br. 952/2013 u pogledu obavješćivanja o carinskom dugu i njegova izračuna, naplate, povrata, otpusta i gašenja te pružanja jamstva trebali bi se primjenjivati u mjeri u kojoj su relevantni prema ovoj Uredbi.

(7)

Budući da se odredbe o carinskim kontrolama iz Uredbe (EU) br. 952/2013 ne primjenjuju izvan carinskog područja Unije, u ovoj Uredbi potrebno je utvrditi posebna pravila u pogledu carinskih provjera.

(8)

Kako bi carinska tijela imala dovoljno vremena da se pripreme za obradu izjava o primitku, trebalo bi odgoditi primjenu odredaba ove Uredbe.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1036 i članka 25. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1037,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti za naplatu antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe na proizvode koji se unose na umjetni otok, nepokretnu ili plutajuću konstrukciju ili bilo koju drugu strukturu u epikontinentalnom pojasu ili isključivom gospodarskom pojasu države članice te postupci koji se odnose na obavješćivanje o takvim proizvodima i njihovo deklariranje te plaćanje takve pristojbe, ako su ti proizvodi predmet jednog od sljedećeg:

(a)

obavijesti o pokretanju antidampinškog ili antisubvencijskog ispitnog postupka;

(b)

provedbene uredbe Komisije o uvođenju obveze evidentiranja uvoza;

(c)

provedbene uredbe Komisije o uvođenju privremene ili konačne antidampinške ili kompenzacijske pristojbe.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„carinska tijela” znači carinske uprave država članica koje su nadležne za primjenu ove Uredbe i carinskog zakonodavstva kako je definirano u članku 5. stavku 2. Uredbe (EU) br. 952/2013;

(2)

„epikontinentalni pojas” znači epikontinentalni pojas kako je definiran u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora;

(3)

„isključivi gospodarski pojas” znači isključivi gospodarski pojas kako je definiran u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora i koji je država članica proglasila isključivim gospodarskim pojasom u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora;

(4)

„predmetni proizvod” znači roba koja je predmet jednog od sljedećeg:

(a)

obavijesti o pokretanju antidampinškog ili antisubvencijskog ispitnog postupka;

(b)

provedbene uredbe Komisije o uvođenju obveze evidentiranja uvoza;

(c)

provedbene uredbe Komisije o uvođenju privremene ili konačne antidampinške ili kompenzacijske pristojbe;

(5)

„izjava o primitku” znači dokument kojim primatelj u propisanom obliku i na propisani način izjavljuje da je primio predmetni proizvod na umjetnom otoku, nepokretnoj ili plutajućoj konstrukciji ili bilo kojoj drugoj strukturi u epikontinentalnom pojasu ili u isključivom gospodarskom pojasu države članice te koji sadržava podatke potrebne za naplatu iznosa antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe koji treba platiti ili za izvješćivanje i/ili evidenciju u skladu s aktom iz članka 1. točke (a) ili (b);

(6)

„dug” znači obveza osobe da plati iznos antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe koja se primjenjuje na predmetni proizvod;

(7)

„primatelj” znači osoba koja je nositelj dozvole ili odobrenja za obavljanje poslovnih djelatnosti u epikontinentalnom pojasu ili u isključivom gospodarskom pojasu države članice i koja prima ili za koju je dogovoreno da prima predmetni proizvod na umjetnom otoku, nepokretnoj ili plutajućoj konstrukciji ili bilo kojoj drugoj strukturi u tom epikontinentalnom pojasu ili u tom isključivom gospodarskom pojasu;

(8)

„dužnik” znači svaka osoba koja je odgovorna za dug.

Članak 3.

Podnošenje izjave o primitku

(1)   Primitak predmetnog proizvoda na umjetnom otoku, nepokretnoj ili plutajućoj konstrukciji ili bilo kojoj drugoj strukturi u epikontinentalnom pojasu ili u isključivom gospodarskom pojasu države članice primatelj deklarira izjavom o primitku.

(2)   Izjava o primitku podnosi se bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka predmetnog proizvoda, s pomoću tehnika elektroničke obrade podataka sljedećim carinskim tijelima:

(a)

ako se predmetni proizvod unosi s carinskog područja Unije, carinskom tijelu države članice u kojoj je prihvaćena deklaracija za ponovni izvoz ili evidentirana obavijest o ponovnom izvozu ili izlazna skraćena deklaracija;

(b)

ako predmetni proizvod nije unesen s carinskog područja Unije, carinskom tijelu države članice kojoj pripada epikontinentalni pojas ili isključivi gospodarski pojas.

(3)   Izjava o primitku sadržava podatkovne elemente navedene u dijelu I. Priloga i popraćena je ispravama kojima se podupiru ti podatkovni elementi.

(4)   Carinsko tijelo može dopustiti da se izjava o primitku podnese sredstvima koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka. U tom slučaju primatelj podnosi izvornik i jednu kopiju papirnatog obrasca utvrđenog u dijelu II. Priloga te isprave kojima potvrđuje podatkovne elemente navedene u obrascu. Carinsko tijelo zadržava izvornik, a primjerak vraća primatelju nakon što je evidentiralo izjavu o primitku i potvrdilo njezin primitak.

(5)   Države članice koriste se informacijama iz izjave o primitku kako bi ispunile obveze u pogledu evidentiranja na temelju članka 14. stavaka 5. i 5.a Uredbe (EU) 2016/1036 i članka 24. stavaka 5. i 5.a Uredbe (EU) 2016/1037 te obveze u pogledu izvješćivanja Komisije u skladu s člankom 14. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EU) 2016/1036 i člankom 24. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EU) 2016/1037.

Članak 4.

Dug

(1)   Dug nastaje na temelju sljedećeg:

(a)

podnošenje deklaracije za ponovni izvoz, obavijesti o ponovnom izvozu ili izlazne skraćene deklaracije predmetnog proizvoda, uključujući prerađeni proizvod koji je dobiven od predmetnog proizvoda u postupku unutarnje proizvodnje iz Uredbe (EU) br. 952/2013, koji se unosi na umjetni otok, nepokretnu ili plutajuću konstrukciju ili bilo koju drugu strukturu u epikontinentalnom pojasu ili isključivom gospodarskom pojasu države članice iz carinskog područja Unije;

(b)

primitak predmetnog proizvoda unesenog s područja izvan carinskog područja Unije na umjetni otok, nepokretnu ili plutajuću konstrukciju ili bilo koju drugu strukturu u epikontinentalnom pojasu ili isključivom gospodarskom pojasu države članice.

(2)   U slučajevima iz stavka 1. točke (a) dug nastaje u trenutku prihvaćanja deklaracije za ponovni izvoz ili evidentiranja obavijesti o ponovnom izvozu ili izlazne skraćene deklaracije.

U slučajevima iz stavka 1. točke (b) dug nastaje u trenutku primitka predmetnih proizvoda.

(3)   Primatelj se smatra dužnikom.

Ako je deklaracija za ponovni izvoz, obavijest o ponovnom izvozu, izlazna skraćena deklaracija iz stavka 1. točke (a) ili izjava o primitku iz stavka 4. sastavljena na temelju informacija koje su imale za posljedicu da antidampinška i/ili kompenzacijska pristojba nije ili nije u cijelosti naplaćena, osoba koja je pružila potrebne informacije za popunjavanje carinske deklaracije ili obavijesti i koja je znala, ili je opravdano trebala znati, da su ti podaci lažni, isto se tako smatra dužnikom.

Ako je više osoba odgovorno za plaćanje iznosa antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe koja odgovara jednom dugu, one su solidarno odgovorne za plaćanje tog iznosa.

(4)   Primatelj bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka predmetnog proizvoda, podnosi izjavu o primitku. Primjenjuje se članak 3. stavci 2., 3. i 4.

(5)   Za potrebe primjene stavka 1. točke (a) na deklaraciji za ponovni izvoz, obavijesti o ponovnom izvozu ili izlaznoj skraćenoj deklaraciji navode se informacije o epikontinentalnom pojasu ili isključivom gospodarskom pojasu države članice u koju se predmetni proizvod unosi upotrebom odgovarajuće dodatne referentne oznake kako je utvrđeno u glavi II. točki 2. podatkovnom elementu 2/3 Priloga B Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (5).

(6)   Dug nastaje na mjestu na kojem je podnesena izjava o primitku ili, ako ona nije podnesena u skladu s člankom 3. stavkom 2. ili člankom 4. stavkom 4., na mjestu na kojem je trebala biti podnesena.

Članak 5.

Izračun iznosa antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe

(1)   Iznos antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe koji treba platiti određuje se mutatis mutandis na temelju pravila iz Uredbe (EU) br. 952/2013 koja se odnose na izračun uvozne carine koju treba platiti i koja su se primjenjivala na predmetni proizvod u vrijeme u kojem je nastao dug za predmetni proizvod.

(2)   Ako je riječ o predmetnom proizvodu koji je stavljen u postupak unutarnje proizvodnje kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 952/2013, izračun duga za prerađene proizvode dobivene od predmetnog proizvoda koji se ponovno izvoze s odredištem u epikontinentalnom pojasu ili isključivom gospodarskom pojasu države članice određuje se na temelju razvrstavanja u carinsku tarifu, carinske vrijednosti, količine, prirode i podrijetla predmetnog proizvoda stavljenog u postupak unutarnje proizvodnje u vrijeme prihvaćanja carinske deklaracije za predmetni proizvod.

Članak 6.

Obavješćivanje o dugu, njegovo plaćanje, povrat, otpust i gašenje te pružanja jamstva

Za potrebe obavješćivanja o dugu, njegovo plaćanje, povrat, otpust i gašenje te pružanje jamstva, relevantne odredbe iz glave III. poglavlja 2., 3. i 4. Uredbe (EU) br. 952/2013 primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 7.

Provjere koje obavljaju carinska tijela

(1)   Carinska tijela mogu ispitati predmetni proizvod i/ili uzeti uzorke ako je to još moguće, provjeriti točnost i potpunost informacija navedenih u deklaraciji za ponovni izvoz, obavijesti o ponovnom izvozu, izlaznoj skraćenoj deklaraciji ili izjavi o primitku te provjeriti postojanje, vjerodostojnost, točnost i valjanost svih pratećih isprava.

(2)   Carinska tijela mogu ispitati račune dužnika i drugu evidenciju koja se odnosi na aktivnosti povezane s predmetnim proizvodom ili na prethodne ili naknadne trgovinske aktivnosti koje se odnose na te proizvode.

(3)   Ako postoje dokazi da osoba nije ispunila neku od obveza utvrđenih ovom Uredbom, carinska tijela mogu ispitati račune te osobe i drugu evidenciju koja se odnosi na aktivnosti povezane s predmetnim proizvodom ili na prethodne ili naknadne trgovinske aktivnosti koje se odnose na te proizvode.

(4)   Provjere i ispitivanja iz stavaka 1., 2. i 3. mogu se obavljati u poslovnim prostorima posjednika robe ili posjednikovog zastupnika ili prostorima bilo koje osobe koja je izravno ili neizravno uključena u te aktivnosti u poslovnom svojstvu ili bilo koje druge osobe koja je u posjedu tih isprava i podataka u poslovne svrhe.

Članak 8.

Čuvanje isprava i drugih informacija te naknade i troškovi

Članak 51. Uredbe (EU) br. 952/2013 primjenjuje se mutatis mutandis za čuvanje isprava i drugih informacija.

Članak 52. Uredbe (EU) br. 952/2013 primjenjuje se mutatis mutandis za naknade i troškove.

Članak 9.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Počinje se primjenjivati nakon četiri mjeseca od datuma objave.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  SL L 176, 30.6.2016., str. 55.

(3)  SL L 179, 23.6.1998., str. 3.

(4)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).


PRILOG

IZJAVA O PRIMITKU

DIO I.

Podatkovni elementi

Primatelj elektroničkim putem podnosi izjavu o primitku koja sadržava sljedeće podatkovne elemente:

(1)

Ime, adresa i EORI broj primatelja

(2)

Opis deklariranog predmetnog proizvoda, oznaka robe – oznaka TARIC i dodatna oznaka TARIC (prema potrebi), bruto i neto masa, količina izražena u dodatnoj jedinici (prema potrebi), oznaka zemlje podrijetla i/ili, prema potrebi, oznaka zemlje otpreme (1)

(3)

Nadležna država članica (vidjeti članak 3. stavak 2. i članak 4. stavak 4.)

(4)

Broj uredbi ili obavijesti o pokretanju postupka koje se primjenjuju na ovu izjavu

Mjera koja se primjenjuje:

Antidampinški/kompenzacijski statistički podaci

Obavijest o pokretanju

Evidentiranje

Privremena antidampinška pristojba

Privremena kompenzacijska pristojba

Konačna antidampinška pristojba

Konačna kompenzacijska pristojba

(5)

Neto cijena franko granica epikontinentalnog pojasa ili isključivog gospodarskog pojasa

(6)

Izračun iznosa privremene i/ili konačne antidampinške i/ili kompenzacijske pristojbe, prema potrebi

(7)

Datum primitka predmetnog proizvoda i, prema potrebi, MRN

(8)

Priložene isprave, potvrde i odobrenja, dodatni referentni podaci (u slučaju prodaje predmetnog proizvoda prilaže se račun)

(9)

Datum, ime i potpis primatelja

Carinska tijela mogu dopustiti da se ti podatkovni elementi dostave ne koristeći se tehnikama elektroničke obrade podataka. U tom slučaju primatelj se koristi sljedećim papirnatim obrascem u papirnatom obliku: „Potvrda o primitku”.

DIO II.

Obrazac

Image 1 Tekst slike Image 2 Tekst slike

Napomena:

Na primjerku potvrde o primitku navodi se sljedeće:

„Primjerak

Za primatelja”


(1)  U slučaju da su antidampinške ili antisubvencijske mjere proširene na proizvode koji se otpremaju iz zemlje koja nije zemlja na koju se odnose mjere nakon ispitnog postupka za sprečavanje izbjegavanja mjera.


Top