Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019L0069

Provedbena direktiva Komisije (EU) 2019/69 od 16. siječnja 2019. o utvrđivanju tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/108

OJ L 15, 17.1.2019, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/69/oj

17.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 15/22


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2019/69

od 16. siječnja 2019.

o utvrđivanju tehničkih specifikacija oružja za uzbunjivanje i signalizaciju u skladu s Direktivom Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (1), a posebno njezin članak 10.a stavak 3.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Direktivi 91/477/EEZ predviđeno je da predmeti koji odgovaraju definiciji vatrenog oružja navedenoj u toj direktivi nisu uključeni u tu definiciju ako su osmišljeni za uzbunjivanje, signalizaciju ili spašavanje života i mogu se upotrebljavati samo za tu navedenu svrhu.

(2)

Neke naprave osmišljene za uzbunjivanje, signalizaciju ili spašavanje života koje su trenutačno dostupne na tržištu mogu se lako pretvoriti u vatreno oružje upotrebom običnih alata. Stoga, kako bi se naprave smatralo oružjem za uzbunjivanje i signalizaciju u smislu Direktive 91/477/EEZ i kako bi se izbjegle kontrole koje su tom Direktivom propisane za vatreno oružje, naprave bi trebale biti takve da ih upotrebom običnih alata nije moguće modificirati za ispaljivanje niti modificirati tako da se mogu prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva.

(3)

Specifikacija opisana u uvodnoj izjavi 2. trebala bi biti dio paketa tehničkih specifikacija čiji je kumulativni cilj osigurati da se proizvod ne može prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva. Konkretno, s obzirom na to da je cijev takvih naprava od presudne važnosti za njihovo pretvaranje u vatreno oružje, cijev bi trebala biti izrađena na način da se ne može ukloniti ili modificirati bez uzrokovanja neupotrebljivosti cijele naprave. Usto, u cijev bi trebalo umetnuti neuklonjive prepreke, a ležište naboja i cijev bi trebalo pomaknuti u stranu, nagnuti ili nepravilno rasporediti na način kojim se onemogućuje ubacivanje streljiva u napravu i njegovo ispaljivanje iz naprave.

(4)

Kako bi se osiguralo da su tehničke specifikacije oružja za uzbunjivanje i signalizaciju prikladne za postojeći široki spektar oružja za uzbunjivanje i signalizaciju, u specifikacijama utvrđenima ovom Direktivom trebalo bi uzeti u obzir opće prihvaćene međunarodne norme i vrijednosti za streljiva i ležišta naboja oružja za uzbunjivanje i signalizaciju, posebno tablicu VIII. s dimenzijama streljiva i ležišta naboja koju je utvrdila Stalna međunarodna komisija za ispitivanje lakog oružja (C.I.P.).

(5)

Kako bi se spriječilo lako prepravljanje oružja za uzbunjivanje i signalizaciju u vatreno oružje, države članice trebale bi osigurati da je oružje koje je proizvedeno u Uniji ili uvezeno u Uniju podvrgnuto kontrolama radi utvrđivanja njihove usklađenosti s tehničkim specifikacijama utvrđenima u ovoj Direktivi. Ti bi pregledi primjerice mogli uključivati provjeru različitih modela ili vrsta naprava, ili pojedinačnih naprava, ili oboje.

(6)

Države članice trebalo bi obvezati da na zahtjev uzajamno razmjenjuju informacije o rezultatima provjera koje su provele na oružju za uzbunjivanje i signalizaciju. Kako bi se olakšala ta razmjena informacija, države članice trebalo bi obvezati da imenuju barem jednu nacionalnu kontaktnu točku koja može pružiti te informacije drugim državama članicama.

(7)

U cilju olakšavanja provedbe provjera oružja za uzbunjivanje i signalizaciju, države članice trebalo bi obvezati na međusobnu suradnju u provedbi takvih provjera.

(8)

Ovom Direktivom ne dovodi se u pitanje članak 3. Direktive 91/477/EEZ.

(9)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima (2), države članice obvezale su se, u opravdanim slučajevima, uz obavijest o mjerama prenošenja priložiti jedan dokument ili više njih u kojima se objašnjava odnos između dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata prenošenja.

(10)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 13.b stavkom 1. Direktive 91/477/EEZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Tehničke specifikacije

Države članice osiguravaju da naprave s ležištem streljiva koje je namijenjeno samo za ispaljivanje streljiva bez projektila, neškodljivih nadražujućih tvari, drugih aktivnih tvari ili pirotehničkog streljiva za signalizaciju u svakom trenutku ispunjavaju tehničke specifikacije iz Priloga Direktivi 91/477/EEZ, kako se te naprave ne bi smatralo vatrenim oružjem u skladu s tom direktivom.

Članak 2.

Provjera usklađenosti s tehničkim specifikacijama

1.   Države članice osiguravaju da naprave vrsta iz članka 1. podliježu provjerama radi utvrđivanja njihove usklađenosti s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu.

2.   Države članice međusobno surađuju pri provedbi provjera iz stavka 1.

Članak 3.

Razmjena informacija

Na zahtjev, država članica dostavlja drugoj državi članici rezultate provjera koje provodi u skladu s člankom 2. U tu svrhu svaka država članica imenuje barem jednu nacionalnu kontaktnu točku za dostavljanje takvih rezultata i Komisiji priopćuje kontaktne podatke nacionalne kontaktne točke.

Članak 4.

Odredbe o prenošenju

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 17. siječnja 2020. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. siječnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 256, 13.9.1991., str. 51.

(2)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.


PRILOG

Tehničke specifikacije za naprave iz članka 1.

1.

Naprave moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a)

iz naprava je moguće ispaliti pirotehnička sredstva za signalizaciju samo ako je na usta cijevi pričvršćen adapter;

(b)

unutar naprave je trajna naprava kojom se sprječava ispaljivanje streljiva napunjenog s jednom čvrstom sačmom ili više njih, kao i ispaljivanje čvrstog zrna ili čvrstog projektila;

(c)

namijenjene su za streljivo koje je navedeno na popisu i ispunjava norme o dimenzijama i druge norme iz tablice VIII. s dimenzijama streljiva i ležišta naboja koju je utvrdila Stalna međunarodna komisija za ispitivanje lakog oružja (C.I.P.), kako se ta tablica primjenjuje u verziji koja je na snazi u vrijeme donošenja ove Direktive.

2.

Upotrebom običnih alata naprave nije moguće modificirati za ispaljivanje niti modificirati tako da se mogu prepraviti za ispaljivanje sačme, zrna ili projektila djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva.

3.

Svi bitni dijelovi naprava takvi su da se ne mogu pričvrstiti na vatreno oružje niti upotrijebiti kao bitni dijelovi vatrenog oružja.

4.

Cijevi naprave nije moguće ukloniti ili modificirati bez znatnog oštećenja ili uništavanja naprave.

5.

Kad je riječ o napravama čija cijev nije dulja od 30 cm ili čija ukupna duljina nije veća od 60 cm, naprave su opremljene neuklonjivim preprekama duž cijele duljine cijevi na način da sačma, zrno ili projektil ne mogu proći kroz cijev djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva i na način da eventualni slobodni prostor na ustima cijevi nije dulji od 1 cm.

6.

Kad je riječ o napravama koje nisu obuhvaćene točkom 5., naprave su opremljene neuklonjivim preprekama barem duž trećine duljine cijevi na način da sačma, zrno ili projektil ne mogu proći kroz cijev djelovanjem zapaljivog potisnog sredstva i na način da eventualni slobodni prostor na ustima cijevi nije dulji od 1 cm.

7.

U svakom slučaju, neovisno o tome je li naprava obuhvaćena točkom 5. ili 6., prva prepreka u cijevi nalazi se iza ležišta naboja naprave što je bliže moguće te omogućuje izbacivanje plinova kroz izlazne otvore.

8.

Kad je riječ o napravama koje su namijenjene samo za ispaljivanje streljiva bez projektila, prepreke iz točaka 5. ili 6. u cijelosti odvajaju cijev od jednog ili više izlaznih otvora za plin pod tlakom. Usto, prepreke u cijelosti blokiraju cijev na način da plin ne može biti ispaljen s prednje strane naprave.

9.

Sve prepreke su trajne i ne mogu se ukloniti bez uništenja ležišta naboja ili cijevi naprave.

Kad je riječ o napravama koje su namijenjene samo za ispaljivanje streljiva bez projektila, prepreke su u cijelosti izrađene od materijala otpornog na rezanje, bušenje, svrdlanje ili brušenje (ili bilo koji sličan postupak) i čija je tvrdoća barem 700 HV30 (prema testu tvrdoće po Vickersu).

Kad je riječ o napravama koje nisu obuhvaćene drugim podstavkom ove točke, prepreke su izrađene od materijala otpornog na rezanje, bušenje, svrdlanje ili brušenje (ili bilo koji sličan postupak) i čija je tvrdoća barem 610 HV30. Cijev može imati žlijeb uzduž svoje osi koji omogućuje ispaljivanje nadražujućih tvari i drugih aktivnih tvari iz naprave.

Preprekama se u svakom slučaju mora spriječiti sljedeće:

(a)

stvaranje ili proširivanje otvora u cijevi uzduž njegove osi;

(b)

uklanjanje cijevi, osim ako zbog takvog uklanjanja ležište naboja i kućište naprave postanu neupotrebljivima ili naprava postane oštećena u toj mjeri da se ne može upotrebljavati kao osnova za izradu vatrenog oružja bez znatnog popravka ili dodavanja.

10.

Ležište naboja i cijev istodobno su pomaknuti u stranu te nagnuti ili nepravilno raspoređeni na način kojim se onemogućuje ubacivanje streljiva u napravu ili njegovo ispaljivanje iz naprave. Usto, kad je riječ o napravama tipa revolvera:

(a)

prednji otvori ležišta bubnja suženi su kako bi se osiguralo da je streljivo blokirano u ležištu;

(b)

ti su otvori pomaknuti u stranu u odnosu na ležište naboja.


Top