Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1278

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1278 оd 29. srpnja 2019. o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/248/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Singapura kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/5802

OJ L 201, 30.7.2019, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1278/oj

30.7.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 201/23


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1278

оd 29. srpnja 2019.

o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/248/EU o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Singapura kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija je temeljem članka 5. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ovlaštena donijeti odluku o jednakosti u kojoj navodi da pravni i nadzorni okvir treće zemlje osigurava da agencije za kreditni rejting koje imaju odobrenje za rad ili su registrirane u toj trećoj zemlji ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve koji su jednaki zahtjevima koji proizlaze iz te uredbe i koji se učinkovito nadziru i provode u toj trećoj zemlji. Da bi se smatrao jednakim, pravni i nadzorni okvir mora ispunjavati barem uvjete utvrđene u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(2)

Komisija je 28. travnja 2014. donijela Provedbenu odluku 2014/248/EU (2) u kojoj je navela da su ta tri uvjeta ispunjena i u kojoj se pravni i nadzorni okvir Singapura za agencije za kreditni rejting smatra jednakim zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koja je tada bila na snazi.

(3)

Pravni i nadzorni okvir Singapura još uvijek ispunjava tri uvjeta koja su izvorno bila utvrđena u članku 5. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Međutim, Uredbom (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uvedeni su dodatni zahtjevi za agencije za kreditni rejting registrirane u Uniji kojima je postrožen pravni i nadzorni režim za te agencije za kreditni rejting. Ti dodatni zahtjevi uključuju pravno obvezujuća pravila za agencije za kreditni rejting o izgledima vezanima uz rejting, upravljanju sukobima interesa, zahtjevima u pogledu povjerljivosti, kvaliteti metodologija vezanih uz rejting te prezentiranju i objavljivanju kreditnih rejtinga.

(4)

U skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom 1. podtočkom (b) Uredbe (EU) br. 462/2013, dodatni zahtjevi primjenjuju se od 1. lipnja 2018. u svrhu procjene jednakosti pravnih i nadzornih okvira trećih zemalja.

(5)

U tom kontekstu Komisija je 13. srpnja 2017. zatražila savjet od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) o jednakosti pravnog i nadzornog okvira, među ostalim Singapura, s tim dodatnim zahtjevima uvedenima Uredbom (EU) br. 462/2013 i njezinu prosudbu o značajnosti bilo kakvih razlika.

(6)

U svojem tehničkom savjetu koji je objavljen 17. studenoga 2017. ESMA je navela da pravni i nadzorni okvir Singapura ne sadržava dovoljno odredbi za ispunjenje ciljeva dodatnih zahtjeva uvedenih Uredbom (EU) br. 462/2013.

(7)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvodi se definicija izgleda vezanog uz rejting u članak 3. stavak 1. točku (w) Uredbe (EZ) br. 1060/2009, a određeni se zahtjevi koji se primjenjuju na kreditne rejtinge proširuju na izglede vezane uz rejting. U pravnom i nadzornom okviru Singapura ne navode se izgledi vezani uz rejting.

(8)

Kako bi se ojačala percepcija neovisnosti agencija za kreditni rejting u odnosu na subjekte kojima se dodjeljuje rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u članku 6. stavku 4., članku 6.a i članku 6.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 proširuju se pravila o sukobima interesa na one koje uzrokuju dioničari ili članovi koji imaju značajan položaj u agenciji za kreditni rejting. Pravni i nadzorni okvir Singapura nije toliko detaljan ni preskriptivan kao režim Unije. Postoji zahtjev za uspostavom funkcije unutarnje kontrole i unutarnjih postupaka za utvrđivanje, ublažavanje i sprečavanje sukoba interesa. Međutim ne postoji izričiti zahtjev za rješavanje sukoba interesa koji se odnose na dioničare. Prema tome, ne postoji zabrana dodjele kreditnog rejtinga subjektu ako član uprave agencije za kreditni rejting ili dioničar s više od 10 % udjela ili prava glasa u agenciji za kreditni rejting ima više od 10 % udjela u subjektu kojem se dodjeljuje rejting. Nije zabranjeno ni da pojedinac ili subjekt s više od 5 % udjela ili prava glasa u agenciji za kreditni rejting obavlja konzultantske poslove ili poslove savjetovanja za subjekt kojem je ta agencija za kreditni rejting dodijelila rejting.

(9)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su nove odredbe kojima se osigurava upotreba povjerljivih podataka samo u svrhu aktivnosti vezanih uz kreditni rejting i njihova zaštita od prijevare, krađe ili zlouporabe. U tu se svrhu člankom 10. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009 propisuje da agencije za kreditni rejting do trenutka objave sve kreditne rejtinge, izglede vezane uz rejting i s njima povezane informacije tretiraju kao povlaštene informacije. Pravni i nadzorni okvir Singapura sadržava definiciju povlaštenih informacija, ali kreditni rejtinzi i s njima povezane informacije nisu automatski priznati kao povlaštene informacije.

(10)

Uredbom (EU) br. 462/2013 nastoji se povećati razina transparentnosti i kvalitete metodologija dodjele rejtinga. Njome se u odjeljku D pododjeljku I. stavku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 agencijama za kreditni rejting uvodi obveza da prije objave kreditnog rejtinga ili izgleda vezanog uz rejting subjektu kojem se dodjeljuje rejting omoguće da ukaže na eventualne činjenične pogreške. U pravnom i nadzornom okvirom Singapura ne postoji izričiti zahtjev kojim se od agencije za kreditni rejting zahtijeva da prije objave kreditnog rejtinga obavijesti subjekt kojem dodjeljuje rejting. Agencija za kreditni rejting obavješćuje subjekt kojem se dodjeljuje rejting samo ako je to izvedivo i primjereno.

(11)

Uredbom (EU) br. 462/2013 uvedene su zaštitne mjere u članku 8. stavku 5.a, stavku 6. točkama (aa) i (ab) i stavku 7. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 kako bi se osiguralo da izmjene metodologija vezanih uz rejtinga za posljedicu nemaju manje stroge metodologije. Pravnim i nadzornim okvirom Singapura od agencije za kreditni rejting zahtijeva se uspostava i provedba stroge i formalne funkcije za periodično preispitivanje metodologija vezanih uz rejting. Međutim, u njemu ne postoji izričiti zahtjev kojim se od agencije za kreditni rejting zahtijeva ispravljanje pogrešaka i savjetovanje o promjena metodologija. Iako agencije za kreditni rejting moraju javno objaviti sve značajne promjene svojih metodologija, ne postoji izričiti zahtjev kojim se od njih u takvom slučaju zahtijeva obavještavanje nadzornog tijela ili svih pogođenih subjekata.

(12)

Uredbom (EU) br. 462/2013 jačaju se zahtjevi u pogledu prezentiranja i objavljivanja kreditnih rejtinga. U skladu s člankom 8. stavkom 2. i Prilogom I. odjeljkom D pododjeljkom I. stavkom 2.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting dužna je popratiti objavu metodologija, modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting jasnim i lako razumljivim smjernicama kojima se objašnjavaju pretpostavke, parametri, ograničenja i nesigurnosti povezani s modelima i metodologijama vezanima uz rejting koji su korišteni u postupku dodjele kreditnog rejtinga. U pravnom i nadzornom okviru Singapura postoji zahtjev kojim se osigurava da su metodologija i aktivnost vezane uz kreditni rejting popraćene odgovarajućim smjernicama.

(13)

S ciljem jačanja tržišnog natjecanja i ograničavanja razmjera sukoba interesa u sektoru agencija za kreditni rejting, Uredbom (EU) br. 462/2013 u odjeljak E pododjeljak II. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1060/2009 uvodi se zahtjev prema kojem bi naknade koje agencije za kreditni rejting naplaćuju za dodjelu kreditnih rejtinga i pomoćne usluge morale biti nediskriminirajuće i temeljiti se na stvarnim troškovima. Njime se propisuje da su agencije za kreditni rejting dužne objaviti određene financijske informacije. U pravnom i nadzornom režimu Singapura ne postoji izričiti zahtjev kojim se od agencija za kreditni rejting zahtijeva da nadzornim tijelima ili subjektima kojima se dodjeljuje rejting sustavno podnose na uvid politike određivanja cijena, iako nadzorno tijelo može zatražiti te informacije u okviru svojih nadzornih aktivnosti. Nadalje, ne postoji zahtjev da naknade koje se naplaćuju klijentima moraju biti utemeljene na troškovima i nediskriminirajuće.

(14)

S obzirom na ispitane čimbenike, pravni i nadzorni okvir Singapura za agencije za kreditni rejting ne ispunjava sve uvjete za jednakost utvrđene u članku 5. stavku 6. drugom podstavku Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Stoga se ne može smatrati jednakim pravnom i nadzornom okviru koji je uspostavljen tom uredbom.

(15)

Stoga Provedbenu odluku 2014/248/EU treba staviti izvan snage.

(16)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2014/248/EU stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2019.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 17.11.2009, str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/248/EU оd 28. travnja 2014. o priznavanju pravnog i nadzornog okvira Singapura kao jednakog zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o agencijama za kreditni rejting (SL L 132, 3.5.2014., str. 73.).

(3)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).


Top