Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0337

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/337 оd 5. ožujka 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2403 o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/1239

OJ L 65, 8.3.2018, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/337/oj

8.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 65/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/337

оd 5. ožujka 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2403 o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/477/EEZ od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (1), a posebno njezin članak 10.b stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/2403 (2) utvrđuju se pravila i tehničke specifikacije za onesposobljavanje vatrenog oružja u Uniji kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neosposobljeno. Usto, u toj se uredbi opisuje način na koji javna tijela država članica moraju provjeriti i potvrditi onesposobljavanje vatrenog oružja te utvrđuju pravila o označivanju onesposobljenog vatrenog oružja.

(2)

Kako bi se osigurala najveća moguća razina sigurnosti za onesposobljavanje vatrenog oružja, Provedbenom uredbom (EU) 2015/2403 predviđa se redovito preispitivanje i ažuriranje utvrđenih tehničkih specifikacija pri čemu se uzima u obzir iskustvo koje su države članice stekle primjenom tih pravila i dodatnih mjera onesposobljavanja.

(3)

U tu je svrhu Komisija u rujnu 2016. osnovala radnu skupinu s nacionalnim stručnjacima za onesposobljavanje vatrenog oružja u okviru Odbora osnovanog Direktivom 91/477/EEZ. Radna skupina preispitivala je tehničke specifikacije za onesposobljavanje vatrenog oružja utvrđene u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2403 kako bi se poboljšala njihova jasnoća, izbjegla dvosmislenost za osobe koje se bave onesposobljavanjem te osiguralo da su tehničke specifikacije primjenjive na sve vrste vatrenog oružja.

(4)

Direktiva 91/477/EEZ izmijenjena je Direktivom (EU) 2017/853 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Onesposobljeno vatreno oružje obuhvaćeno je područjem primjene izmijenjene Direktive, u kojoj se propisuje njegovo razvrstavanje i iznosi definicija onesposobljenog vatrenog oružja koja odražava opća načela onesposobljavanja vatrenog oružja predviđena Protokolom protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta, priloženim Odluci Vijeća 2014/164/EU (4), kojom se taj Protokol prenosi u pravni poredak Unije.

(5)

Pravila o onesposobljavanju vatrenog oružja utvrđena u Provedbenoj uredbi (EU) 2015/2403 trebala bi odražavati nova pravila o onesposobljavanju vatrenog oružja uvedena Direktivom (EU) 2017/853 i biti u skladu s tim pravilima.

(6)

Područje primjene Provedbene uredbe (EU) 2015/2403 trebalo bi obuhvaćati vatreno oružje svih kategorija iz dijela II. Priloga I. Direktivi 91/477/EEZ.

(7)

Tehničkim specifikacijama za onesposobljavanje vatrenog oružja trebalo bi se spriječiti da se uporabom uobičajenog alata ponovno osposobi vatreno oružje.

(8)

Naglasak tehničkih specifikacija za onesposobljavanje vatrenog oružja na onesposobljavanju je bitnih dijelova vatrenog oružja kako su definirani u Direktivi 91/477/EEZ. To je stoga što se u definiciji onesposobljenog vatrenog oružja iz Direktive 91/477/EZZ propisuje da je nužno osigurati da su svi bitni dijelovi predmetnoga vatrenog oružja postali trajno neuporabljivi i da ih nije moguće ukloniti, zamijeniti ili modificirati kako bi se vatreno oružje na bilo koji način moglo ponovno osposobiti. Tehničke specifikacije za onesposobljavanje vatrenog oružja trebale bi se primjenjivati i na onesposobljavanje izmjenjivih cijevi koje su, s obzirom na to da su odvojeni predmeti, tehnički povezane s vatrenim oružjem koje treba onesposobiti i namijenjene za ugradnju na to oružje.

(9)

Na zahtjev radne skupine nacionalnih stručnjaka za onesposobljavanje nacionalni stručnjaci za onesposobljavanje podvrgnuli su revidirane tehničke specifikacije testiranju otpornosti na stres tijekom pet tjedana: od 9. veljače do 20. ožujka 2017. Rezultati tog testiranja otpornosti na stres doveli su do odluke o preispitivanju specifikacija u pogledu onesposobljavanja. Radi jasnoće, konkretne radnje onesposobljavanja trebalo bi predstaviti tako da je vidljiva razlika među različitim vrstama vatrenog oružja.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog Direktivom 91/477/EEZ.

(11)

Kako bi države članice provele potrebne administrativne promjene i uskladile svoju praksu s ovom izmijenjenom Provedbenom uredbom, ova bi se Uredba trebala primjenjivati tri mjeseca nakon njezina stupanja na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/2403 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ova se Uredba primjenjuje na vatreno oružje svih kategorija navedenih u dijelu II. Priloga I. Direktivi 91/477/EEZ.”;

2.

članak 3. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice imenuju nadležno javno tijelo koje će provjeravati je li vatreno oružje onesposobljeno u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu I. („subjekt koji provodi provjeru”)”;

3.

članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Označivanje onesposobljenog vatrenog oružja

Onesposobljeno vatreno oružje označava se zajedničkom jedinstvenom oznakom u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu II. kako bi se naznačilo da je onesposobljeno u skladu s tehničkim specifikacijama utvrđenima u Prilogu I. Oznaku stavlja subjekt koji provodi provjeru na sve bitne dijelove koji su prepravljeni radi onesposobljavanja vatrenog oružja i ona ispunjava sljedeće kriterije:

(a)

jasno je vidljiva i ne može se ukloniti;

(b)

nosi informacije o državi članici u kojoj je provedeno onesposobljavanje te o subjektu koji provodi provjeru i potvrdio je onesposobljavanje;

(c)

sačuvani su izvorni serijski brojevi vatrenog oružja.”;

4.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

5.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi;

6.

Prilog III. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 28. lipnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 256, 13.9.1991., str. 51.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2403 оd 15. prosinca 2015. o utvrđivanju zajedničkih smjernica o normama i tehnikama onesposobljavanja kako bi se osiguralo da je onesposobljeno vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo (SL L 333, 19.12.2015., str. 62.).

(3)  Direktiva (EU) 2017/853 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o izmjeni Direktive Vijeća 91/477/EEZ o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (SL L 137, 24.5.2017., str. 22.).

(4)  Odluka Vijeća 2014/164/EU od 11. veljače 2014. o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (SL L 89, 25.3.2014., str. 7.).


PRILOG I.

Tehničke specifikacije za onesposobljavanje vatrenog oružja

Radnje onesposobljavanja koje je potrebno provesti kako bi se vatreno oružje učinilo neopozivo neuporabljivim definirane su na temelju triju tablica:

u tablici I. navode se različite vrste vatrenog oružja,

u tablici II. utvrđuju se opća načela kojih se treba pridržavati pri činjenju vatrenog oružja neopozivo neuporabljivim,

u tablici III. navode se konkretne radnje prema vrsti vatrenog oružja koje treba provesti kako bi vatreno oružje postalo neopozivo neuporabljivo.

Tehničkim specifikacijama za onesposobljavanje vatrenog oružja trebalo bi se spriječiti da se uporabom uobičajenog alata ponovno osposobi vatreno oružje.

Naglasak je tehničkih specifikacija za onesposobljavanje vatrenog oružja na onesposobljavanju bitnih dijelova vatrenog oružja kako su definirani u Direktivi 91/477/EEZ. Tehničke specifikacije za onesposobljavanje vatrenog oružja utvrđene u Prilogu I. primjenjuju se i na onesposobljavanje izmjenjivih cijevi koje su, s obzirom na to da su odvojeni predmeti, tehnički povezane s vatrenim oružjem koje treba onesposobiti i namijenjene za ugradnju na to oružje.

Kako bi se osigurala pravilna i jedinstvena primjena radnji za onesposobljavanje vatrenog oružja, Komisija će izraditi definicije u suradnji s državama članicama.

Tablica I.

Popis vrsta vatrenog oružja

Vrste vatrenog oružja

1.

Pištolji (jednostrijelni, poluautomatski)

2.

Revolveri (uključujući revolvere koji se pune na bubnju)

3.

Jednostrijelno dugocijevno vatreno oružje (koje se ne puni prelamanjem)

4.

Vatreno oružje koje se puni prelamanjem (npr. s glatkom cijevi, užlijebljenom cijevi, kombinacijom glatke i užlijebljene cijevi, s padajućim ili okretnim blokom, kratkocijevno i dugocijevno vatreno oružje)

5.

Repetirajuće dugocijevno vatreno oružje (s glatkom ili užlijebljenom cijevi)

6.

Poluautomatsko dugocijevno vatreno oružje (s glatkom ili užlijebljenom cijevi)

7.

Automatsko vatreno oružje: npr. jurišne puške, strojnice i kratke strojnice, automatski pištolji

8.

Vatreno oružje koje se puni s usta cijevi uključujući oružje koje se puni prelamanjem (osim revolvera koji se pune na bubnju)

Tablica II.

Opća načela

Onemogućiti rastavljanje bitnih dijelova vatrenog oružja zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

Ovisno o nacionalnom pravu, taj se postupak može provesti nakon što nacionalno nadležno tijelo obavi provjere.

Čvrstoća umetaka: tijelo koje vrši onesposobljavanje mora osigurati da upotrijebljeni zatici/klinovi/šipke budu čvrstoće od najmanje 40 HRC te da se materijalom upotrijebljenim za zavarivanje osigurava trajan i djelotvoran spoj.

Tablica III.

Konkretne radnje prema vrsti vatrenog oružja

1.

PIŠTOLJI (JEDNOSTRIJELNI, POLUAUTOMATSKI)

1.1.

Cijev: uzdužno prorezati cijev uključujući ležište naboja, ako postoji (širina: >

Formula

kalibra; duljina: za užlijebljene cijevi trostruko veća od duljine ležišta naboja, a za glatke cijevi dvostruko veća od duljine ležišta naboja).

1.2.

Cijev: kod svih pištolja osim onih s cijevima koje se pune prelamanjem, mora se probušiti rupa kroz obje stijenke ležišta naboja te se kroz nju mora umetnuti zatik od kaljenog čelika i čvrsto zavariti (promjer > 50 % ležišta naboja, najmanje 4,5 mm). Isti zatik može se rabiti za pričvršćivanje cijevi za mehanizam punjenja. Alternativno, klin veličine čahure mora se umetnuti u ležište naboja i čvrsto zavariti.

1.3.

Cijev: ukloniti rampu (kosinu) za uvođenje metka, ako postoji.

1.4.

Cijev: cijev mora biti trajno pričvršćena za vatreno oružje zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti. Za tu se svrhu može upotrijebiti zatik iz radnje 1.2.

1.5.

Cijev: kod izmjenjivih cijevi koje se ne nalaze u pištolju, provesti radnje 1.1.–1.4. i 1.19., kako je primjenjivo. Usto, pričvršćivanje cijevi na vatreno oružje mora se trajno onemogućiti rezanjem, zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

1.6.

Zatvarač/glava zatvarača: ukloniti ili skratiti udarnu iglu.

1.7.

Zatvarač/glava zatvarača: strojno obraditi ili ukloniti čelo zatvarača pod kutem od 45 do 75 stupnjeva mjereno od kuta originalnog čela. Materijal se mora ukloniti s cijelog čela zatvarača. Sve bradavice za zabravljivanje moraju se ukloniti ili znatno oslabiti.

1.8.

Zatvarač/glava zatvarača: zavariti rupu kroz koju prolazi udarna igla.

1.9.

Navlaka: strojno obraditi ili ukloniti čelo zatvarača pod kutem od 45 do 75 stupnjeva mjereno od kuta originalnog čela. Materijal se mora ukloniti s cijelog čela zatvarača.

1.10.

Navlaka: ukloniti udarnu iglu.

1.11.

Navlaka: ukloniti bradavice za zabravljivanje iz navlake.

1.12.

Navlaka: ako je moguće, strojno obraditi uporište za zabravljivanje s unutrašnje strane navlake kraj otvora za izbacivanje čahura pod kutem od 45 do 75 stupnjeva.

1.13.

Navlaka: ako se zatvarač može skinuti s tijela navlake, na tijelo navlake mora se trajno pričvrstiti onesposobljeni zatvarač.

1.14.

Kućište: ukloniti rampu (kosinu) za uvođenje metka, ako postoji.

1.15.

Kućište: strojnom obradom ukloniti najmanje 2/3 šina vodilica s obiju strana kućišta.

1.16.

Mehanizam za okidanje: osigurati uništenje fizičke operativne veze između okidača i udarača, udarne igle ili zapinjača. Zavariti mehanizam za okidanje unutar kućišta, ako je moguće. Ako takvo zavarivanje mehanizma za okidanje nije moguće, ukloniti mehanizam za okidanje i popuniti prostor varom ili epoksidnom smolom.

1.17.

Mehanizam za okidanje: mehanizam za okidanje i/ili njegovo kućište treba zavariti za kućište oružja (u slučaju čeličnog kućišta) ili zalijepiti za kućište ljepilom otpornim na visoke temperature (u slučaju kućišta od lakog metala ili polimera).

1.18.

Automatski sustav: uništiti plinski klip, plinsku cijev i otvor za odvod plinova rezanjem ili zavarivanjem.

1.19.

Automatski sustav: ako ne postoji plinski klip, ukloniti plinsku cijev. Ako se cijev koristi kao plinski klip, zavariti onesposobljenu cijev za kućište. Ako na cijevi postoji otvor za odvod plinova, zatvoriti ga zavarivanjem.

1.20.

Spremnici: zavariti spremnik točkastim varovima ili primijeniti odgovarajuće mjere jednakovrijednog stupnja trajnosti, ovisno o vrsti oružja i materijala, kako bi se onemogućilo uklanjanje spremnika.

1.21.

Spremnici: ako spremnik nedostaje, na mjestu spremnika postaviti točkaste varove ili primijeniti odgovarajuće mjere ili postaviti blokadu kako bi se trajno onemogućilo umetanje spremnika.

1.22.

Prigušivač: trajno onemogućiti uklanjanje prigušivača s cijevi uporabom zatika od kaljenog čelika ili zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti, ako je prigušivač dio oružja.

1.23.

Prigušivač: ukloniti sve unutarnje dijelove, ako je moguće, kao i njihove pričvrsne točke iz prigušivača tako da ostane samo cijev. Kroz kućište izbušiti rupe promjera većeg od kalibra vatrenog oružja u uzdužnom razmaku od 3 cm (kratkocijevno vatreno oružje) ili 5 cm (dugocijevno vatreno oružje) tako da prolaze i kroz ekspanzijsku komoru. Alternativno, od stražnjeg do prednjeg kraja kućišta izrezati uzdužni prorez od najmanje 6 mm tako da prolazi kroz ekspanzijsku komoru.


2.

REVOLVERI (UKLJUČUJUĆI REVOLVERE KOJI SE PUNE NA BUBNJU)

2.1.

Cijev: izrezati uzdužni prorez (širina >

Formula

kalibra; duljina: najmanje polovina duljine cijevi od prijelaznog konusa).

2.2.

Cijev: mora se probušiti rupa kroz obje stijenke cijevi (blizu prijelaznog konusa) te se kroz nju mora umetnuti zatik od kaljenog čelika i čvrsto zavariti (promjer > 50 % ležišta naboja, najmanje 4,5 mm). Isti zatik može se rabiti za pričvršćivanje cijevi za mehanizam punjenja. Druga je mogućnost čvrsto zavariti klin od kaljenog čelika (duljina: najmanje polovina duljine ležišta bubnja) u cijev počevši od strane bubnja.

2.3.

Cijev: cijev mora biti trajno pričvršćena za kućište zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti. Za tu se svrhu može upotrijebiti zatik iz radnje 2.2.

2.4.

Cijev: kod izmjenjivih cijevi koje nisu pričvršćene na vatreno oružje, provesti radnje 2.1.–2.3., kako je primjenjivo. Usto, pričvršćivanje cijevi na vatreno oružje mora se trajno onemogućiti rezanjem, zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

2.5.

Bubanj: strojnom obradom ukloniti sve unutarnje stijenke u bubnju uzduž najmanje 2/3 njegove duljine. Ukloniti unutarnje stijenke u bubnju u što većoj mjeri, po mogućnosti do promjera vijenca čahure bez probijanja vanjske stijenke.

2.6.

Bubanj: tamo gdje je to moguće, zavarivanjem spriječiti odvajanje bubnja od kućišta ili, ako to nije moguće, onemogućiti odvajanje odgovarajućim mjerama kao što je stavljanje zatika.

2.7.

Bubanj: kod rezervnih bubnjeva koji nisu pričvršćeni za vatreno oružje, provesti radnju 2.5., ako je primjenjivo. Usto, pričvršćivanje bubnja na vatreno oružje mora se trajno onemogućiti rezanjem, zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

2.8.

Kućište: rupu kroz koju prolazi udarna igla trostruko proširiti u odnosu na izvornu veličinu.

2.9.

Kućište: ukloniti ili skratiti udarnu iglu.

2.10.

Mehanizam za okidanje: osigurati uništenje fizičke operativne veze između okidača i udarača, udarne igle ili zapinjača. Zavariti mehanizam za okidanje unutar kućišta, ako je moguće. Ako takvo taljenje mehanizma za okidanje nije moguće, ukloniti mehanizam za okidanje i popuniti prostor varom ili epoksidnom smolom.

2.11.

Mehanizam za okidanje: mehanizam za okidanje i/ili njegovo kućište treba zavariti za kućište oružja (u slučaju čeličnog kućišta) ili zalijepiti za kućište ljepilom otpornim na visoke temperature (u slučaju kućišta od lakog metala ili polimera).

2.12.

Prigušivač: trajno onemogućiti uklanjanje prigušivača s cijevi uporabom zatika od kaljenog čelika ili zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti, ako je prigušivač dio oružja.

2.13.

Prigušivač: ukloniti sve unutarnje dijelove, ako je moguće, kao i njihove pričvrsne točke iz prigušivača tako da ostane samo cijev. Kroz kućište izbušiti rupe promjera većeg od kalibra vatrenog oružja u uzdužnom razmaku od 3 cm (kratkocijevno vatreno oružje) ili 5 cm (dugocijevno vatreno oružje) tako da prolaze i kroz ekspanzijsku komoru. Alternativno, od stražnjeg do prednjeg kraja kućišta izrezati uzdužni prorez od najmanje 6 mm tako da prolazi kroz ekspanzijsku komoru.


3.

JEDNOSTRIJELNO DUGOCIJEVNO VATRENO ORUŽJE (KOJE SE NE PUNI PRELAMANJEM)

3.1.

Cijev: uzdužno prorezati cijev uključujući ležište naboja, ako postoji (širina: >

Formula

kalibra; duljina: za užlijebljene cijevi trostruko veća od duljine ležišta naboja, a za glatke cijevi dvostruko veća od duljine ležišta naboja).

3.2.

Cijev: mora se probušiti rupa kroz obje stijenke ležišta naboja te se kroz nju mora umetnuti zatik od kaljenog čelika i čvrsto zavariti (promjer > 50 % ležišta naboja, najmanje 4,5 mm). Isti zatik može se rabiti za pričvršćivanje cijevi za mehanizam punjenja. Alternativno, klin veličine čahure mora se umetnuti u ležište naboja i čvrsto zavariti.

3.3.

Cijev: ukloniti rampu (kosinu) za uvođenje metka, ako postoji.

3.4.

Cijev: cijev mora biti trajno pričvršćena za vatreno oružje zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti. Za tu se svrhu može upotrijebiti zatik iz radnje 3.2.

3.5.

Cijev: kod izmjenjivih cijevi koje nisu pričvršćene na vatreno oružje, provesti radnje 3.1.–3.4., kako je primjenjivo. Usto, pričvršćivanje cijevi na vatreno oružje mora se trajno onemogućiti rezanjem, zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

3.6.

Zatvarač/glava zatvarača: ukloniti ili skratiti udarnu iglu.

3.7.

Zatvarač/glava zatvarača: strojno obraditi ili ukloniti čelo zatvarača pod kutem od 45 do 75 stupnjeva mjereno od kuta originalnog čela. Materijal se mora ukloniti s cijelog čela zatvarača. Sve bradavice za zabravljivanje moraju se ukloniti ili znatno oslabiti.

3.8.

Zatvarač/glava zatvarača: zavariti rupu kroz koju prolazi udarna igla.

3.9.

Mehanizam za okidanje: osigurati uništenje fizičke operativne veze između okidača i udarača, udarne igle ili zapinjača. Zavariti mehanizam za okidanje unutar kućišta, ako je moguće. Ako takvo taljenje mehanizma za okidanje nije moguće, ukloniti mehanizam za okidanje i popuniti prostor varom ili epoksidnom smolom.

3.10.

Mehanizam za okidanje: mehanizam za okidanje i/ili njegovo kućište treba zavariti za kućište oružja (u slučaju čeličnog kućišta) ili zalijepiti za kućište ljepilom otpornim na visoke temperature (u slučaju kućišta od lakog metala ili polimera).

3.11.

Prigušivač: trajno onemogućiti uklanjanje prigušivača s cijevi uporabom zatika od kaljenog čelika ili zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti, ako je prigušivač dio oružja.

3.12.

Prigušivač: ukloniti sve unutarnje dijelove, ako je moguće, kao i njihove pričvrsne točke iz prigušivača tako da ostane samo cijev. Kroz kućište izbušiti rupe promjera većeg od kalibra vatrenog oružja u uzdužnom razmaku od 3 cm (kratkocijevno vatreno oružje) ili 5 cm (dugocijevno vatreno oružje) tako da prolaze i kroz ekspanzijsku komoru. Alternativno, od stražnjeg do prednjeg kraja kućišta izrezati uzdužni prorez od najmanje 6 mm tako da prolazi kroz ekspanzijsku komoru.


4.

VATRENO ORUŽJE KOJE SE PUNI PRELAMANJEM (npr. S GLATKOM CIJEVI, UŽLIJEBLJENOM CIJEVI, KOMBINACIJOM GLATKE I UŽLIJEBLJENE CIJEVI, S PADAJUĆIM ILI OKRETNIM BLOKOM, KRATKOCIJEVNO I DUGOCIJEVNO VATRENO ORUŽJE)

4.1.

Cijev: uzdužno prorezati cijev uključujući ležište naboja, ako postoji (širina: >

Formula

kalibra; duljina: za užlijebljene cijevi trostruko veća od duljine ležišta naboja, a za glatke cijevi dvostruko veća od duljine ležišta naboja). Kod vatrenog oružja bez ležišta naboja u cijevi, izrezati uzdužan prorez (širina >

Formula

kalibra; duljina: najmanje polovina duljine cijevi od prijelaznog konusa).

4.2.

Cijev: klin koji tijesno naliježe i duljine najmanje 2/3 duljine ležišta naboja treba se čvrsto zavariti za ležište i smjestiti što je bliže moguće zatvaraču.

4.3.

Cijev: ukloniti rampu (kosinu) za uvođenje metka, ako postoji.

4.4.

Cijev: cijev mora biti trajno pričvršćena za vatreno oružje zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

4.5.

Cijev: kod izmjenjivih cijevi koje nisu pričvršćene na vatreno oružje, provesti radnje 4.1.–4.4., kako je primjenjivo. Usto, pričvršćivanje cijevi na vatreno oružje mora se trajno onemogućiti rezanjem, zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

4.6.

Mehanizam za okidanje: osigurati uništenje fizičke operativne veze između okidača i udarača, udarne igle ili zapinjača. Zavariti mehanizam za okidanje unutar kućišta, ako je moguće. Ako takvo zavarivanje mehanizma za okidanje nije moguće, ukloniti mehanizam za okidanje i popuniti prostor varom ili epoksidnom smolom.

4.7.

Mehanizam za okidanje: mehanizam za okidanje i/ili njegovo kućište treba zavariti za kućište oružja (u slučaju čeličnog kućišta) ili zalijepiti za kućište ljepilom otpornim na visoke temperature (u slučaju kućišta od lakog metala ili polimera).

4.8.

Mehanizam punjenja/okidanja: strojnom obradom urezati stožac s kutem od najmanje 60 stupnjeva (kut vrha) i promjera baze od najmanje 10 mm ili jednakog promjeru čela zatvarača.

4.9.

Mehanizam punjenja/okidanja: ukloniti udarnu iglu, povećati promjer rupe kroz koju prolazi udarna igla za najmanje 5 mm i zavariti rupu kroz koju prolazi udarna igla.

4.10.

Prigušivač: trajno onemogućiti uklanjanje prigušivača s cijevi uporabom zatika od kaljenog čelika ili zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti, ako je prigušivač dio oružja.

4.11.

Prigušivač: ukloniti sve unutarnje dijelove, ako je moguće, kao i njihove pričvrsne točke iz prigušivača tako da ostane samo cijev. Kroz kućište izbušiti rupe promjera većeg od kalibra vatrenog oružja u uzdužnom razmaku od 3 cm (kratkocijevno vatreno oružje) ili 5 cm (dugocijevno vatreno oružje) tako da prolaze i kroz ekspanzijsku komoru. Alternativno, od stražnjeg do prednjeg kraja kućišta izrezati uzdužni prorez od najmanje 6 mm tako da prolazi kroz ekspanzijsku komoru.


5.

REPETIRAJUĆE DUGOCIJEVNO VATRENO ORUŽJE (S GLATKOM ILI UŽLIJEBLJENOM CIJEVI)

5.1.

Cijev: uzdužno prorezati cijev uključujući ležište naboja, ako postoji (širina: >

Formula

kalibra; duljina: za užlijebljene cijevi trostruko veća od duljine ležišta naboja, a za glatke cijevi dvostruko veća od duljine ležišta naboja). Kod vatrenog oružja bez ležišta naboja u cijevi, izrezati uzdužan prorez (širina >

Formula

kalibra; duljina: najmanje polovina duljine cijevi od prijelaznog konusa).

5.2.

Cijev: mora se probušiti rupa kroz obje stijenke ležišta naboja te se kroz nju mora umetnuti zatik od kaljenog čelika i čvrsto zavariti (promjer > 50 % ležišta naboja, najmanje 4,5 mm). Isti zatik može se rabiti za pričvršćivanje cijevi za mehanizam punjenja. Alternativno, klin veličine čahure mora se umetnuti u ležište naboja i čvrsto zavariti.

5.3.

Cijev: ukloniti rampu (kosinu) za uvođenje metka, ako postoji.

5.4.

Cijev: cijev mora biti trajno pričvršćena za vatreno oružje zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti. Za tu se svrhu može upotrijebiti zatik iz radnje 5.2.

5.5.

Cijev: kod izmjenjivih cijevi koje nisu pričvršćene na vatreno oružje, provesti radnje 5.1.–5.4., kako je primjenjivo. Usto, pričvršćivanje cijevi na vatreno oružje mora se trajno onemogućiti rezanjem, zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

5.6.

Zatvarač/glava zatvarača: ukloniti ili skratiti udarnu iglu.

5.7.

Zatvarač/glava zatvarača: strojno obraditi ili ukloniti čelo zatvarača pod kutem od 45 do 75 stupnjeva mjereno od kuta originalnog čela. Materijal se mora ukloniti s cijelog čela zatvarača. Sve bradavice za zabravljivanje moraju se ukloniti ili znatno oslabiti.

5.8.

Zatvarač/glava zatvarača: zavariti rupu kroz koju prolazi udarna igla.

5.9.

Mehanizam za okidanje: osigurati uništenje fizičke operativne veze između okidača i udarača, udarne igle ili zapinjača. Zavariti mehanizam za okidanje unutar kućišta, ako je moguće. Ako takvo zavarivanje mehanizma za okidanje nije moguće, ukloniti mehanizam za okidanje i popuniti prostor varom ili epoksidnom smolom.

5.10.

Mehanizam za okidanje: mehanizam za okidanje i/ili njegovo kućište treba zavariti za kućište oružja (u slučaju čeličnog kućišta) ili zalijepiti za kućište ljepilom otpornim na visoke temperature (u slučaju kućišta od lakog metala ili polimera).

5.11.

Spremnici: zavariti spremnik točkastim varovima ili primijeniti odgovarajuće mjere jednakovrijednog stupnja trajnosti, ovisno o vrsti oružja i materijala, kako bi se onemogućilo uklanjanje spremnika.

5.12.

Spremnici: ako spremnik nedostaje, na mjestu spremnika postaviti točkaste varove ili primijeniti odgovarajuće mjere ili postaviti blokadu kako bi se trajno onemogućilo umetanje spremnika.

5.13.

Spremnici: kod cjevastih spremnika, provući jedan ili nekoliko klinova od kaljenog čelika kroz spremnik, ležište naboja i kućište te ih tako trajno povezati. Učvrstiti varenjem.

5.14.

Prigušivač: trajno onemogućiti uklanjanje prigušivača s cijevi uporabom zatika od kaljenog čelika ili zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti, ako je prigušivač dio oružja.

5.15.

Prigušivač: ukloniti sve unutarnje dijelove, ako je moguće, kao i njihove pričvrsne točke iz prigušivača tako da ostane samo cijev. Kroz kućište izbušiti rupe promjera većeg od kalibra vatrenog oružja u uzdužnom razmaku od 3 cm (kratkocijevno vatreno oružje) ili 5 cm (dugocijevno vatreno oružje) tako da prolaze i kroz ekspanzijsku komoru. Alternativno, od stražnjeg do prednjeg kraja kućišta izrezati uzdužni prorez od najmanje 6 mm tako da prolazi kroz ekspanzijsku komoru.


6.

POLUAUTOMATSKO DUGOCIJEVNO VATRENO ORUŽJE (S GLATKOM ILI UŽLIJEBLJENOM CIJEVI)

6.1.

Cijev: uzdužno prorezati cijev uključujući ležište naboja, ako postoji (širina: >

Formula

kalibra; duljina: za užlijebljene cijevi trostruko veća od duljine ležišta naboja, a za glatke cijevi dvostruko veća od duljine ležišta naboja). Kod vatrenog oružja bez ležišta naboja u cijevi, izrezati uzdužan prorez (širina >

Formula

kalibra; duljina: najmanje polovina duljine cijevi od prijelaznog konusa).

6.2.

Cijev: mora se probušiti rupa kroz obje stijenke ležišta naboja te se kroz nju mora umetnuti zatik od kaljenog čelika i čvrsto zavariti (promjer > 50 % ležišta naboja, najmanje 4,5 mm). Isti zatik može se rabiti za pričvršćivanje cijevi za mehanizam punjenja. Alternativno, klin veličine čahure mora se umetnuti u ležište naboja i čvrsto zavariti.

6.3.

Cijev: ukloniti rampu (kosinu) za uvođenje metka, ako postoji.

6.4.

Cijev: cijev mora biti trajno pričvršćena za vatreno oružje zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti. Za tu se svrhu može upotrijebiti zatik iz radnje 6.2.

6.5.

Cijev: kod izmjenjivih cijevi koje nisu pričvršćene na vatreno oružje, provesti radnje 6.1.–6.4. i 6.12., kako je primjenjivo. Usto, pričvršćivanje cijevi na vatreno oružje mora se trajno onemogućiti rezanjem, zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

6.6.

Zatvarač/glava zatvarača: ukloniti ili skratiti udarnu iglu.

6.7.

Zatvarač/glava zatvarača: strojno obraditi ili ukloniti čelo zatvarača pod kutem od 45 do 75 stupnjeva mjereno od kuta originalnog čela. Materijal se mora ukloniti s cijelog čela zatvarača. Sve bradavice za zabravljivanje moraju se ukloniti ili znatno oslabiti.

6.8.

Zatvarač/glava zatvarača: zavariti rupu kroz koju prolazi udarna igla.

6.9.

Mehanizam za okidanje: osigurati uništenje fizičke operativne veze između okidača i udarača, udarne igle ili zapinjača. Zavariti mehanizam za okidanje unutar kućišta, ako je moguće. Ako takvo zavarivanje mehanizma za okidanje nije moguće, ukloniti mehanizam za okidanje i popuniti prostor varom ili epoksidnom smolom.

6.10.

Mehanizam za okidanje: mehanizam za okidanje i/ili njegovo kućište treba zavariti za kućište oružja (u slučaju čeličnog kućišta) ili zalijepiti za kućište ljepilom otpornim na visoke temperature (u slučaju kućišta od lakog metala ili polimera).

6.11.

Automatski sustav: uništiti plinski klip, plinsku cijev i otvor za odvod plinova rezanjem ili zavarivanjem.

6.12.

Automatski sustav: ako ne postoji plinski klip, ukloniti plinsku cijev. Ako se cijev koristi kao plinski klip, zavariti onesposobljenu cijev za kućište. Ako na cijevi postoji otvor za odvod plinova, zatvoriti ga zavarivanjem.

6.13.

Automatski sustav: strojno obraditi ili ukloniti čelo zatvarača pod kutem od 45 do 75 stupnjeva mjereno od kuta originalnog čela. Materijal se mora ukloniti s cijelog čela zatvarača i drugih dijelova tako da se zatvarač smanji za najmanje 50 % originalne mase. Trajno pričvrstiti zatvarač za vatreno oružje zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

6.14.

Automatski sustav: ako su glave zatvarača ugrađene u nosač zatvarača, nosač se mora smanjiti za najmanje 50 %. Glava zatvarača mora biti trajno pričvršćena za nosač, a nosač mora biti trajno pričvršćen za vatreno oružje zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

6.15.

Spremnici: zavariti spremnik točkastim varovima ili primijeniti odgovarajuće mjere jednakovrijednog stupnja trajnosti, ovisno o vrsti oružja i materijala, kako bi se onemogućilo uklanjanje spremnika.

6.16.

Spremnici: ako spremnik nedostaje, na mjestu spremnika postaviti točkaste varove ili primijeniti odgovarajuće mjere ili postaviti blokadu kako bi se trajno onemogućilo umetanje spremnika.

6.17.

Spremnici: kod cjevastih spremnika, provući jedan ili nekoliko klinova od kaljenog čelika kroz spremnik, ležište naboja i kućište te ih tako trajno povezati. Učvrstiti varenjem.

6.18.

Prigušivač: trajno onemogućiti uklanjanje prigušivača s cijevi uporabom zatika od kaljenog čelika ili zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti, ako je prigušivač dio oružja.

6.19.

Prigušivač: ukloniti sve unutarnje dijelove, ako je moguće, kao i njihove pričvrsne točke iz prigušivača tako da ostane samo cijev. Kroz kućište izbušiti rupe promjera većeg od kalibra vatrenog oružja u uzdužnom razmaku od 3 cm (kratkocijevno vatreno oružje) ili 5 cm (dugocijevno vatreno oružje) tako da prolaze i kroz ekspanzijsku komoru. Alternativno, od stražnjeg do prednjeg kraja kućišta izrezati uzdužni prorez od najmanje 6 mm tako da prolazi kroz ekspanzijsku komoru.


7.

AUTOMATSKO VATRENO ORUŽJE: npr. JURIŠNE PUŠKE, STROJNICE I KRATKE STROJNICE, AUTOMATSKI PIŠTOLJI

7.1.

Cijev: uzdužno prorezati cijev uključujući ležište naboja, ako postoji (širina: >

Formula

kalibra; duljina: za užlijebljene cijevi trostruko veća od duljine ležišta naboja, a za glatke cijevi dvostruko veća od duljine ležišta naboja).

7.2.

Cijev: mora se probušiti rupa kroz obje stijenke ležišta naboja te se kroz nju mora umetnuti zatik od kaljenog čelika i čvrsto zavariti (promjer > 50 % ležišta naboja, najmanje 4,5 mm). Isti zatik može se rabiti za pričvršćivanje cijevi za mehanizam punjenja. Alternativno, klin veličine čahure mora se umetnuti u ležište naboja i čvrsto zavariti.

7.3.

Cijev: ukloniti rampu (kosinu) za uvođenje metka, ako postoji.

7.4.

Cijev: cijev mora biti trajno pričvršćena za vatreno oružje zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti. Za tu se svrhu može upotrijebiti zatik iz radnje 7.2.

7.5.

Cijev: kod izmjenjivih cijevi koje nisu pričvršćene na vatreno oružje, provesti radnje 7.1.–7.3., kako je primjenjivo. Usto, pričvršćivanje cijevi na vatreno oružje mora se trajno onemogućiti rezanjem, zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

7.6.

Zatvarač/glava zatvarača: ukloniti ili skratiti udarnu iglu.

7.7.

Zatvarač/glava zatvarača: strojno obraditi ili ukloniti čelo zatvarača pod kutem od 45 do 75 stupnjeva mjereno od kuta originalnog čela. Materijal se mora ukloniti s cijelog čela zatvarača. Sve bradavice za zabravljivanje moraju se ukloniti ili znatno oslabiti.

7.8.

Zatvarač/glava zatvarača: zavariti rupu kroz koju prolazi udarna igla.

7.9.

Navlaka (za automatske pištolje): strojno obraditi ili ukloniti čelo zatvarača pod kutem od 45 do 75 stupnjeva mjereno od kuta originalnog čela. Materijal se mora ukloniti s cijelog čela zatvarača.

7.10.

Navlaka (za automatske pištolje): ukloniti udarnu iglu.

7.11.

Navlaka (za automatske pištolje): ukloniti bradavice za zabravljivanje iz navlake.

7.12.

Navlaka (za automatske pištolje): ako je moguće, strojno obraditi uporište za zabravljivanje s unutrašnje strane navlake kraj otvora za izbacivanje čahura pod kutem od 45 do 75 stupnjeva.

7.13.

Navlaka (za automatske pištolje): ako se zatvarač može skinuti s tijela navlake, na tijelo navlake mora se trajno pričvrstiti onesposobljeni zatvarač.

7.14.

Kućište (za automatske pištolje): ukloniti rampu (kosinu) za uvođenje metka, ako postoji.

7.15.

Kućište (za automatske pištolje): strojnom obradom ukloniti najmanje 2/3 šina vodilica s obiju strana kućišta.

7.16.

Mehanizam za okidanje: osigurati uništenje fizičke operativne veze između okidača i udarača, udarne igle ili zapinjača. Zavariti mehanizam za okidanje unutar kućišta, ako je moguće. Ako takvo zavarivanje mehanizma za okidanje nije moguće, ukloniti mehanizam za okidanje i popuniti prostor varom ili epoksidnom smolom.

7.17.

Mehanizam za okidanje: mehanizam za okidanje i/ili njegovo kućište treba zavariti za kućište oružja (u slučaju čeličnog kućišta) ili zalijepiti za kućište ljepilom otpornim na visoke temperature (u slučaju kućišta od lakog metala ili polimera).

7.18.

Automatski sustav: uništiti plinski klip, plinsku cijev i otvor za odvod plinova rezanjem ili zavarivanjem.

7.19.

Automatski sustav: ako ne postoji plinski klip, ukloniti plinsku cijev. Ako se cijev koristi kao plinski klip, zavariti onesposobljenu cijev za kućište. Ako na cijevi postoji otvor za odvod plinova, zatvoriti ga zavarivanjem.

7.20.

Automatski sustav: strojno obraditi ili ukloniti čelo zatvarača pod kutem od 45 do 75 stupnjeva mjereno od kuta originalnog čela. Materijal se mora ukloniti s cijelog čela zatvarača i drugih dijelova tako da se zatvarač smanji za najmanje 50 % originalne mase. Trajno pričvrstiti zatvarač za vatreno oružje zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

7.21.

Automatski sustav: ako su glave zatvarača ugrađene u nosač zatvarača, nosač se mora smanjiti za najmanje 50 %. Glava zatvarača mora biti trajno pričvršćena za nosač, a nosač mora biti trajno pričvršćen za vatreno oružje zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

7.22.

Spremnici: zavariti spremnik točkastim varovima ili primijeniti odgovarajuće mjere jednakovrijednog stupnja trajnosti, ovisno o vrsti oružja i materijala, kako bi se onemogućilo uklanjanje spremnika.

7.23.

Spremnici: ako spremnik nedostaje, na mjestu spremnika postaviti točkaste varove ili primijeniti odgovarajuće mjere ili postaviti blokadu kako bi se trajno onemogućilo umetanje spremnika.

7.24.

Spremnici: kod cjevastih spremnika, provući jedan ili nekoliko klinova od kaljenog čelika kroz spremnik, ležište naboja i kućište te ih tako trajno povezati. Učvrstiti varenjem.

7.25.

Prigušivač: trajno onemogućiti uklanjanje prigušivača s cijevi uporabom zatika od kaljenog čelika ili zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti, ako je prigušivač dio oružja.

7.26.

Prigušivač: ukloniti sve unutarnje dijelove, ako je moguće, kao i njihove pričvrsne točke iz prigušivača tako da ostane samo cijev. Kroz kućište izbušiti rupe promjera većeg od kalibra vatrenog oružja u uzdužnom razmaku od 3 cm (kratkocijevno vatreno oružje) ili 5 cm (dugocijevno vatreno oružje) tako da prolaze i kroz ekspanzijsku komoru. Alternativno, od stražnjeg do prednjeg kraja kućišta izrezati uzdužni prorez od najmanje 6 mm tako da prolazi kroz ekspanzijsku komoru.


8.

VATRENO ORUŽJE KOJE SE PUNI S USTA CIJEVI UKLJUČUJUĆI ORUŽJE KOJE SE PUNI PRELAMANJEM (OSIM REVOLVERA KOJI SE PUNE NA BUBNJU)

8.1.

Cijev: uzdužno prorezati cijev uključujući komoru za izgaranje, ako postoji (širina: > 

Formula

 kalibra; duljina: triput dulja od promjera metka). Kod vatrenog oružja koje nema komoru za izgaranje u cijevi, izrezati uzdužan prorez (širina > 

Formula

 kalibra; duljina: najmanje polovina duljine cijevi od prijelaznog konusa).

8.2.

Cijev: kod vatrenog oružja s komorom za izgaranje u cijevi, mora se probušiti rupa kroz obje stijenke ležišta naboja te se kroz nju mora umetnuti zatik od kaljenog čelika i čvrsto zavariti (promjer > 50 % ležišta naboja, najmanje 4,5 mm) Isti zatik može se rabiti za pričvršćivanje cijevi za mehanizam punjenja.

Kod vatrenog oružja koje nema komoru za izgaranje u cijevi, čvrsto zavariti klin od kaljenog čelika (duljina: najmanje dvostruka duljina promjera metka) za cijev počevši od prijelaznog konusa.

8.3.

Cijev: kod izmjenjivih cijevi koje nisu pričvršćene na vatreno oružje, provesti radnje 8.1.–8.2., kako je primjenjivo. Usto, pričvršćivanje cijevi na vatreno oružje mora se trajno onemogućiti rezanjem, zavarivanjem, spajanjem ili primjenom odgovarajućih mjera jednakovrijednog stupnja trajnosti.

8.4.

U slučaju punjenja prelamanjem: strojnom obradom urezati stožac s kutem od najmanje 60 stupnjeva (kut vrha) i promjera baze od najmanje 10 mm ili jednakog promjeru čela zatvarača.

8.5.

U slučaju punjenja prelamanjem: ukloniti udarnu iglu, povećati promjer rupe kroz koju prolazi udarna igla za najmanje 5 mm i zavariti rupu kroz koju prolazi udarna igla.

8.6.

Mehanizam za okidanje: osigurati uništenje fizičke operativne veze između okidača i udarača, udarne igle ili zapinjača. Zavariti mehanizam za okidanje unutar kućišta, ako je moguće. Ako takvo zavarivanje mehanizma za okidanje nije moguće, ukloniti mehanizam za okidanje i popuniti prostor varom ili epoksidnom smolom.

8.7.

Mehanizam za okidanje: mehanizam za okidanje i/ili njegovo kućište treba zavariti za kućište oružja (u slučaju čeličnog kućišta) ili zalijepiti za kućište ljepilom otpornim na visoke temperature (u slučaju kućišta od lakog metala ili polimera).

8.8.

Cjevčice/rupe za paljenje: ukloniti ili zavariti cjevčicu (cjevčice), zavariti rupu (rupe).

8.9.

Odvojene (višestruke) komore za izgaranje (osim bubnja): kod vatrenog oružja s odvojenim ili višestrukim komorama za izgaranje, strojnom obradom ukloniti unutarnju stijenku/unutarnje stijenke komore/komora za izgaranje duž najmanje 2/3 njezine duljine. Ukloniti unutarnje stijenke u što većoj mjeri, po mogućnosti do promjera kalibra.


PRILOG II.

Obrazac za označivanje onesposobljenog vatrenog oružja

Image

(1)

Oznaka onesposobljavanja (treba ostati „EU” u svim nacionalnim označivanjima)

(2)

Država onesposobljavanja – službena međunarodna oznaka

(3)

Simbol nadležnog tijela koje je potvrdilo onesposobljavanje vatrenog oružja

(4)

Godina onesposobljavanja

Puna se oznaka stavlja samo na kućište vatrenog oružja, a oznaka onesposobljavanja (1) i država onesposobljavanja (2) stavljaju se na sve druge bitne dijelove.


PRILOG III.

Primjer potvrde onesposobljenog vatrenog oružja

(ta se potvrda izdaje na papiru koji se ne može krivotvoriti)

Logotip EU-a

 

Naziv nadležnog tijela koje je provjerilo i potvrdilo sukladnost onesposobljavanja

Logotip

POTVRDA O ONESPOSOBLJAVANJU

Broj potvrde:

Mjere onesposobljavanja u skladu su sa zahtjevima tehničkih specifikacija za onesposobljavanje vatrenog oružja iz Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/337 od 5. ožujka 2018.

Naziv tijela koje je provelo onesposobljavanje:

Država:

Datum/godina izdavanja potvrde o onesposobljavanju:

Proizvođač/marka onesposobljenog vatrenog oružja:

Tip:

Proizvođač/Model:

Kalibar:

Serijski broj (brojevi):

Primjedbe:

 

 

 

EU-ova službena oznaka onesposobljavanja

Ime, titula i potpis odgovorne osobe

 

 

NAPOMENA: Ova je potvrda važan dokument. Vlasnik onesposobljenog vatrenog oružja mora ga čuvati. Bitni dijelovi onesposobljenog vatrenog oružja na koje se odnosi ova potvrda označeni su službenom inspekcijskom oznakom; te se oznake ne smiju uklanjati ili mijenjati.

UPOZORENJE: Krivotvorenje potvrde o onesposobljavanju može predstavljati kazneno djelo u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.


Top