EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0184

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/184 оd 7. veljače 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari FEN 560 (također poznat pod nazivom piskavica ili sjeme u prahu piskavice) i sulfuril fluorid (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/0605

SL L 34, 8.2.2018, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/184/oj

8.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/184

оd 7. veljače 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari FEN 560 (također poznat pod nazivom piskavica ili sjeme u prahu piskavice) i sulfuril fluorid

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Podneseni su zahtjevi za obnavljanje odobrenja aktivnih tvari FEN 560 (također poznat pod nazivom piskavica ili sjeme u prahu piskavice) i sulfuril fluorid u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 844/2012 (3). Međutim, zbog razloga koji su izvan kontrole podnositelja zahtjeva, odobrenje za te tvari vjerojatno će isteći prije donošenja odluke o produljenju odobrenja tih tvari. Stoga je potrebno produljiti rok važenja tih odobrenja u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(3)

S obzirom na vrijeme i sredstva koji su potrebni za dovršenje procjene zahtjevâ za produljenje odobrenja velikog broja aktivnih tvari za koje odobrenja istječu između 2019. i 2021., Provedbenom odlukom Komisije C(2016)6104 (4) utvrđen je program rada u kojemu se grupiraju slične aktivne tvari i određuju prioriteti na temelju pitanjâ sigurnosti za zdravlje ljudi i životinja ili za okoliš, kako je predviđeno člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(4)

Tvarima za koje se smatra da su manjeg rizika treba dati prioritet u skladu s Provedbenom odlukom C(2016)6104. Stoga bi odobrenje za te tvari trebalo produljiti za najkraće moguće razdoblje. Uzimajući u obzir raspodjelu odgovornosti i rada među državama članicama koje djeluju kao izvjestiteljice i suizvjestiteljice te dostupne resurse potrebne za procjenu i donošenje odluke, to bi razdoblje za aktivnu tvar FEN 560 (također poznat pod nazivom piskavica ili sjeme u prahu piskavice) trebalo trajati jednu godinu.

(5)

Za aktivne tvari koje nisu obuhvaćene prioritetnim kategorijama u Provedbenoj odluci C(2016)6104 rok važenja odobrenja trebalo bi produljiti za dvije ili tri godine, uzimajući u obzir sadašnji datum prestanka odobrenja, činjenicu da se u skladu s člankom 6. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 844/2012 dopunska dokumentacija za aktivnu tvar dostavlja najkasnije 30 mjeseci prije isteka odobrenja, potrebu da se osigura ujednačena raspodjela odgovornosti i rada među državama članicama koje djeluju kao izvjestiteljice i suizvjestiteljice te raspoložive resurse potrebne za procjenu i donošenje odluke. Stoga je primjereno produljiti rok važenja odobrenja za aktivnu tvar sulfuril fluorid za tri godine.

(6)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009, ako se dopunska dokumentacija ne dostavi u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 844/2012 najkasnije 30 mjeseci prije datuma prestanka odobrenja utvrđenog u Prilogu toj uredbi, Komisija će kao datum prestanka odobrenja odrediti isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili najraniji mogući datum nakon tog datuma.

(7)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučajevima u kojima Komisija donese uredbu kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi ne produljuje jer nisu ispunjena mjerila za odobrenje, Komisija kao datum isteka određuje isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili datum stupanja na snagu uredbe kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari ne produljuje, ovisno o tome koji je datum kasniji. U slučajevima u kojima Komisija donese uredbu kojom se predviđa produljenje odobrenja aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi, Komisija će nastojati, u skladu s okolnostima, odrediti najraniji mogući datum primjene.

(8)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).

(4)  Provedbena odluka Komisije оd 28. rujna 2016. o uspostavi programa rada za procjenu zahtjeva za produljenje odobrenja aktivnih tvari koja istječu u 2019., 2020. i 2021. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL C 357, 29.9.2016., str. 9.).


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 307., sulfuril fluorid, datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2023.”;

(2)

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 308., FEN 560 (također poznat pod nazivom piskavica ili sjeme u prahu piskavice), datum se zamjenjuje datumom „31. listopada 2021.”.


Top