EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0896

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/896 оd 19. lipnja 2018. o utvrđivanju metodologije za izračun godišnje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje i o izmjeni Odluke 2005/270/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 3736) (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/3736

SL L 160, 25.6.2018, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/896/oj

25.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 160/6


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/896

оd 19. lipnja 2018.

o utvrđivanju metodologije za izračun godišnje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje i o izmjeni Odluke 2005/270/EZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 3736)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1.a,

budući da:

(1)

Direktivom 94/62/EZ od država članica se zahtijeva da poduzmu mjere za smanjenje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje te se propisuje da je tim mjerama potrebno osigurati da se ne premaši određeni broj laganih plastičnih vrećica za nošenje po osobi godišnje ili ekvivalentni cilj određen u masi.

(2)

Potrebno je primjenjivati usklađeni sustav izvješćivanja i usklađenu metodologiju za izračun potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje po osobi, pratiti tu potrošnju na razini Unije te ocijeniti je li ostvaren cilj održivog smanjenja potrošnje tih vrećica.

(3)

Države članice mogu definirati svoje nacionalne mjere upućivanjem na broj laganih plastičnih vrećica za nošenje ili upućivanjem na masu. Pristupi koji se upotrebljavaju za mjerenje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje neodvojivo su povezani s mjerama koje su uspostavljene s ciljem smanjenja potrošnje. Stoga bi se metodologijom za izračun potrošnje trebao omogućiti izračun na temelju broja i mase kako bi se uzela u obzir mogućnost izbora država članica između dvije vrste mjera za smanjenje.

(4)

Ako se poduzimaju mjere za smanjenje godišnje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje s obzirom na masu, trebalo bi izvijestiti o podacima o prosječnoj masi laganih plastičnih vrećica za nošenje u svrhu omogućivanja konverzije podataka o potrošnji u brojeve kako bi se moglo usporediti podatke na temelju mase ili broja laganih plastičnih vrećica za nošenje o kojima izvješćuju različite države članice.

(5)

Države članice mogu isključiti vrlo lagane plastične vrećice za nošenje iz nacionalnih mjera za smanjenje potrošnje. Bez obzira na to, te se vrećice za potrebe obveza izvješćivanja smatraju laganim plastičnim vrećicama za nošenje i trebaju biti uključene u izvješćivanje o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje. Te izuzete vrećice možda nisu obuhvaćene metodologijama izračuna koje se temelje na prihodima od obveznih poreza, naknada i pristojba. Kako bi se to uzelo u obzir, države članice trebale bi zahtijevati da gospodarski subjekti izvješćuju o broju ili masi svih laganih plastičnih vrećica za nošenje koje su stavljene na tržište, kao i onih koje su izuzete od bilo kojeg takvog poreza, naknade ili pristojbe.

(6)

Formati za izvješćivanje o ambalaži i ambalažnom otpadu utvrđeni su u Odluci Komisije 2005/270/EZ (2). Potrebni su novi formati za potrebe izvješćivanja o potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje. Odluku 2005/270/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

(7)

Mjere propisane ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 21. Direktive 94/62/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Metodologija za izračun godišnje potrošnje i izvješćivanje o njoj

Godišnja potrošnja laganih plastičnih vrećica za nošenje po osobi izračunava se te se o njoj izvješćuje primjenom metodologije za izvješćivanje na temelju broja utvrđene u članku 2. ili metodologije za izvješćivanje na temelju mase utvrđene u članku 3.

Članak 2.

Metodologija za izvješćivanje na temelju broja

1.   Ako godišnju potrošnju laganih plastičnih vrećica za nošenje izračunava te o njoj izvješćuje na temelju broja, država članica upotrebljava jedno od sljedećeg:

(a)

ukupan broj laganih plastičnih vrećica za nošenje stavljenih na njezino nacionalno tržište;

(b)

zbroj:

i.

broja laganih plastičnih vrećica za nošenje koji se izračunava na temelju prihoda od obveznih poreza, naknada i pristojba koji se potrošačima naplaćuju po jedinici laganih plastičnih vrećica za nošenje kako ga gospodarski subjekti prijavljuju ili o njemu izvješćuju u skladu s nacionalnim pravom te

ii.

broja laganih plastičnih vrećica za nošenje izuzetih od tih poreza, naknada ili pristojba koje su stavljene na nacionalno tržište kako gospodarski subjekti o njemu izvješćuju u skladu s nacionalnim pravom.

2.   Države članice koje izvješćuju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje u skladu sa stavkom 1. točkom (a) zahtijevaju od gospodarskih subjekata da za svaku kalendarsku godinu izvijeste o broju laganih plastičnih vrećica za nošenje koje su stavili na tržište na njihovu državnom području.

3.   Države članice koje izvješćuju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje u skladu sa stavkom 1. točkom (b) zahtijevaju od gospodarskih subjekata da za svaku kalendarsku godinu izvijeste o broju laganih plastičnih vrećica za nošenje izuzetih od poreza, naknada ili pristojba koje su stavili na tržište na njihovu državnom području.

4.   Države članice koje primjenjuju metodologiju utvrđenu u stavku 1. točki (a) izvješćuju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje služeći se tablicom 4. u Prilogu Odluci 2005/270/EZ.

5.   Države članice koje primjenjuju metodologiju utvrđenu u stavku 1. točki (b) izvješćuju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje služeći se tablicom 5. u Prilogu Odluci 2005/270/EZ.

Članak 3.

Metodologija za izvješćivanje na temelju mase

1.   Ako godišnju potrošnju laganih plastičnih vrećica za nošenje izračunava te o njoj izvješćuje na temelju mase, država članica upotrebljava jedno od sljedećeg:

(a)

ukupnu masu laganih plastičnih vrećica za nošenje stavljenih na njezino nacionalno tržište;

(b)

zbroj:

i.

mase laganih plastičnih vrećica za nošenje koja se izračunava na temelju prihoda od obveznih poreza, naknada i pristojba koji se potrošačima naplaćuju po jedinici laganih plastičnih vrećica za nošenje kako je gospodarski subjekti prijavljuju ili o njoj izvješćuju u skladu s nacionalnim pravom te

ii.

mase laganih plastičnih vrećica za nošenje izuzetih od tih poreza, naknada ili pristojba koje su stavljene na nacionalno tržište kako gospodarski subjekti o njoj izvješćuju u skladu s nacionalnim pravom.

2.   Države članice koje izvješćuju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje u skladu s ovim člankom zahtijevaju od gospodarskih subjekata da dostave podatke o prosječnoj masi laganih plastičnih vrećica za nošenje.

3.   Države članice koje izvješćuju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje u skladu sa stavkom 1. točkom (a) zahtijevaju od gospodarskih subjekata da izvijeste o ukupnoj masi laganih plastičnih vrećica za nošenje koje su stavili na tržište na njihovu državnom području za svaku kalendarsku godinu.

4.   Države članice koje izvješćuju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje u skladu sa stavkom 1. točkom (b) zahtijevaju od gospodarskih subjekata da za svaku kalendarsku godinu izvijeste o ukupnoj masi laganih plastičnih vrećica za nošenje izuzetih od poreza, naknada ili pristojba koje su stavili na tržište na njihovu državnom području.

5.   Države članice koje primjenjuju metodologiju utvrđenu u stavku 1. točki (a) izvješćuju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje služeći se tablicom 6. u Prilogu Odluci 2005/270/EZ.

6.   Države članice koje primjenjuju metodologiju utvrđenu u stavku 1. točki (b) izvješćuju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje služeći se tablicom 7. u Prilogu Odluci 2005/270/EZ.

Članak 4.

Izmjene Odluke 2005/270/EZ

Odluka 2005/270/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

1.   Države članice dostavljaju podatke o stvaranju, uvozu, izvozu i obradi ambalažnog otpada služeći se formatima utvrđenima u tablicama 1., 2. i 3. Priloga.

2.   Države članice dostavljaju podatke o potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje služeći se formatom utvrđenim u tablici 4. ili 5. u Prilogu, ovisno o slučaju, za izvješćivanje na temelju broja te formatom utvrđenim u tablici 6. ili 7. u Prilogu, ovisno o slučaju, za izvješćivanje na temelju mase.”

2.

Prilog se mijenja kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. lipnja 2018.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 365, 31.12.1994., str. 10.

(2)  Odluka Komisije 2005/270/EZ od 22. ožujka 2005. o utvrđivanju formata u odnosu na sustav baza podataka na temelju Direktive 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 86, 5.4.2005., str. 6.).


PRILOG

Sljedeće tablice od 4. do 7. umeću se u Prilog Odluci 2005/270/EZ:

TABLICA 4.

Godišnja potrošnja laganih plastičnih vrećica za nošenje izračunana u skladu s metodologijom utvrđenom u članku 2. stavku 1. točki (a) Provedbene odluke Komisije (EU) 2018/896  (*1)

Broj laganih plastičnih vrećica za nošenje stavljenih na tržište

 

Od kojih vrećice sa stijenkom debljine

< 15 mikrona

15 < 50 mikrona

 

 

Napomene:

1.

Bijelo polje: dostava podataka je obvezna.

2.

Zasjenjena polja: dostava podataka je dobrovoljna.

TABLICA 5.

Godišnja potrošnja laganih plastičnih vrećica za nošenje izračunana u skladu s metodologijom utvrđenom u članku 2. stavku 1. točki (b) Provedbene odluke (EU) 2018/896

Broj laganih plastičnih vrećica za nošenje izračunan na temelju obveznih poreza, naknada i pristojba

Broj laganih plastičnih vrećica za nošenje koji je izračunan na temelju obveznih poreza, naknada i pristojba kako ga prijavljuju ili o njemu izvješćuju gospodarski subjekti

Broj laganih plastičnih vrećica za nošenje izuzetih od obveznih poreza, naknada i pristojba kako o njemu izvješćuju gospodarski subjekti

(a)

(b)

(a) + (b)

Od kojih vrećice sa stijenkom debljine

< 15 mikrona

15 < 50 mikrona

< 15 mikrona

15 < 50 mikrona

 

 

 

 

Napomene:

1.

Bijelo polje: dostava podataka je obvezna.

2.

Zasjenjena polja: dostava podataka je dobrovoljna.

3.

Ako nema izuzeća, vrijednost za (b) navodi se kao 0.

TABLICA 6.

Godišnja potrošnja laganih plastičnih vrećica za nošenje izračunana u skladu s metodologijom utvrđenom u članku 3. stavku 1. točki (a) Provedbene odluke (EU) 2018/896

Masa laganih plastičnih vrećica za nošenje stavljenih na tržište

Masa laganih plastičnih vrećica za nošenje stavljenih na tržište

Ponderirana prosječna masa po laganoj plastičnoj vrećici za nošenje o kojoj su izvijestili gospodarski subjekti

 

 

Od kojih vrećice sa stijenkom debljine

Sa stijenkom debljine

 

< 15 mikrona

15 < 50 mikrona

< 15 mikrona

15 < 50 mikrona

 

 

 

 

Napomene:

1.

Bijelo polje: dostava podataka je obvezna.

2.

Zasjenjena polja: dostava podataka je dobrovoljna.

TABLICA 7.

Godišnja potrošnja laganih plastičnih vrećica za nošenje izračunana u skladu s metodologijom utvrđenom u članku 3. stavku 1. točki (b) Provedbene odluke (EU) 2018/896

Masa laganih plastičnih vrećica za nošenje izračunana na temelju obveznih poreza, naknada i pristojba

Masa laganih plastičnih vrećica za nošenje koja je izračunana na temelju obveznih poreza, naknada i pristojba kako je prijavljuju ili o njoj izvješćuju gospodarski subjekti

Masa laganih plastičnih vrećica za nošenje izuzetih od obveznih poreza, naknada i pristojba kako o njoj izvješćuju gospodarski subjekti

Prosječna masa po laganoj plastičnoj vrećici za nošenje o kojoj su izvijestili gospodarski subjekti

a

b

 

a + b

Od kojih vrećice sa stijenkom debljine

< 15 mikrona

15 < 50 mikrona

< 15 mikrona

15 < 50 mikrona

(a)

15 < 50 mikrona

(b)

15 < 50 mikrona

 

 

 

 

 

 

Napomene:

1.

Bijelo polje: dostava podataka je obvezna.

2.

Zasjenjena polja: dostava podataka je dobrovoljna.

3.

Ako nema izuzeća, vrijednost za (b) jednaka je nuli.”

(*1)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/896 оd 19. lipnja 2018. o utvrđivanju metodologije za izračun godišnje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje i o izmjeni Odluke 2005/270/EZ (SL L 160, 25.6.2018., str. 6.).


Top