EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0576

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/576 оd 8. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za godišnju objavu od strane investicijskih društava informacija o identitetu mjesta izvršenja i o kvaliteti izvršenja (Tekst značajan za EGP. )

C/2016/3337

OJ L 87, 31.3.2017, p. 166–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/576/oj

31.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/166


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/576

оd 8. lipnja 2016.

o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za godišnju objavu od strane investicijskih društava informacija o identitetu mjesta izvršenja i o kvaliteti izvršenja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2004/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (1), a posebno članak 27. stavak 10. prvi podstavak točku (b),

budući da:

(1)

Od ključne je važnosti omogućiti javnosti i ulagateljima da ocijene prakse izvršenja investicijskog društva te da utvrde pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja na kojima su investicijska društva u prethodnoj godini izvršavala naloge klijenata. Radi smislene usporedbe i analize pet najboljih mjesta izvršenja potrebno je da investicijska društva objave informacije posebno za svaki razred financijskih instrumenata. Kako bi se u potpunosti mogao ocijeniti tok naloga klijenata na mjestima trgovanja, ulagatelji i javnost trebali bi moći jasno utvrditi je li sâmo investicijsko društvo bilo među pet najboljih mjesta izvršenja za svaki razred financijskog instrumenta.

(2)

Kako bi se sveobuhvatno ocijenila kvaliteta izvršenja koje se provodi na mjestima izvršenja kojima se služe investicijska društva za izvršavanje naloga klijenata, uključujući mjesta izvršenja u trećim zemljama, primjereno je da investicijska društva objavljuju informacije koje se propisuju ovom Uredbom u vezi s mjestima trgovanja, održavateljima tržišta ili nekim drugim osiguravateljima likvidnosti ili subjektom koji u trećoj zemlji obavlja sličnu funkciju kao bilo koji od prethodno navedenih subjekata

(3)

Kako bi se pružile precizne i usporedive informacije potrebno je utvrditi razrede financijskih instrumenata na temelju njihovih obilježja relevantnih za potrebe objavljivanja. Ti bi razred financijskih instrumenata trebali biti dovoljno uski kako bi se uvidjele razlike među razredima u načinu izvršavanja naloga, ali istodobno i dovoljno široki kako bi se osigurala razmjernost obveze izvješćivanja investicijskih društava. Budući da je razred vlasničkih financijskih instrumenata veoma širok, primjereno ga je podijeliti na podrazrede na temelju likvidnosti. S obzirom na to da je likvidnost ključan čimbenik pri odabiru postupka izvršenja i da se mjesta izvršenja često natječu kako bi privukla tokove dionica kojima se najčešće trguje, primjereno je vlasničke instrumente klasificirati prema njihovoj likvidnosti kako je utvrđeno na temelju režima pomaka cijene iz Direktive 2014/65/EU.

(4)

Pri objavi identiteta pet najboljih mjesta izvršenja na kojima izvršavaju naloge klijenata primjereno je da investicijska društva objave informacije o volumenu i broju naloga koji su izvršeni na svakom mjestu izvršenja kako bi ulagatelji mogli stvoriti predodžbu o toku naloga klijenata od društva do mjesta izvršenja. Ako za jedan ili više razreda financijskih instrumenata investicijsko društvo izvrši samo vrlo mali broj naloga, informacije o pet najboljih mjesta izvršenja ne bi bile smislene niti reprezentativne za postupke izvršavanja naloga. Stoga je primjereno od investicijskih društava zahtijevati da jasno navedu razrede financijskih instrumenata za koje se izvršava vrlo mali broj naloga.

(5)

Kako bi se spriječile objave potencijalno osjetljivih informacija o volumenu poslovanja investicijskog društva, volumen izvršenja i broj izvršenih naloga trebali bi se izraziti kao postotak ukupnog volumena izvršenja investicijskog društva odnosno ukupnog broja izvršenih naloga u tom razredu financijskog instrumenta, a ne kao apsolutne vrijednosti.

(6)

Primjereno je od investicijskih društava zahtijevati da objavljuju informacije relevantne za njihovo postupanje pri izvršavanju naloga. Kako bi se osiguralo da se investicijska društva ne smatraju odgovornima za odluke o izvršavanju naloga koje nisu ona donijela primjereno je, ako je klijent odredio mjesto izvršenja, da investicijska društva objave postotak naloga koji su izvršeni na svakom od pet najboljih mjesta izvršenja.

(7)

Nekoliko je čimbenika koji bi potencijalno mogli utjecati na postupanje investicijskih društava u vezi s izvršenjem naloga kao što je uska povezanost investicijskih društava i mjesta trgovanja. S obzirom na potencijalnu važnost tih čimbenika primjereno je zahtijevati analizu takvih čimbenika pri procjeni kvalitete izvršenja ostvarene na svim mjestima izvršenja.

(8)

Različite vrste naloga mogu biti važan čimbenik za objašnjenje razloga i načina na koji investicijska društva izvršavaju naloge na određenom mjestu izvršenja. To može utjecati i na način na koji će investicijsko društvo odrediti svoje strategije izvršenja, uključujući programiranje pametnih usmjerivača naloga kako bi se ostvarili posebni ciljevi tih naloga. Stoga je primjereno da se u izvješću jasno naznači razlika između različitih kategorija vrsta naloga.

(9)

Kako bi se informacije ispravno analizirale važno je da su korisnici u mogućnosti razlikovati mjesta izvršenja koja se upotrebljavaju za naloge profesionalnih ulagatelja od mjesta izvršenja koja se upotrebljavaju za naloge malih ulagatelja, s obzirom na znatne razlike u načinu na koji investicijska društva postižu najpovoljniji mogući ishod za male ulagatelje u usporedbi s profesionalnim ulagateljima, budući da pri izvršenju naloga malih ulagatelja investicijska društva moraju pretežno procjenjivati čimbenike cijene i troška. Stoga je primjereno da se informacije o pet najboljih mjesta izvršenja dostavljaju zasebno za male ulagatelje odnosno profesionalne ulagatelje, čime se omogućuje kvalitativna procjena toka naloga na tim mjestima.

(10)

Kako bi ispunila pravnu obvezu najpovoljnijeg izvršenja, investicijska društva, kada primjenjuju kriterije najpovoljnijeg izvršenja za profesionalne klijente, obično neće upotrebljavati ista mjesta izvršenja za transakcije financiranja vrijednosnih papira i druge transakcije. To je zato što se transakcije financiranja vrijednosnih papira upotrebljavaju kao izvor financiranja uz obvezu da će zajmoprimac vratiti istovrijedne vrijednosne papire na neki budući datum te se uvjeti tih transakcija obično utvrđuju bilateralno između drugih ugovornih strana prije izvršenja. Stoga je odabir mjesta izvršenja za transakcije financiranja vrijednosnih papira u većoj mjeri ograničen nego u slučaju drugih transakcija jer ovisi o posebnim uvjetima koje su druge ugovorne unaprijed definirale i o tome postoji li na tim mjestima izvršenja konkretna potražnja za predmetnim financijskim instrumentima. Stoga je primjereno da investicijska društva u zasebnom izvješću sažmu i objave pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja na kojima su izvršavala transakcije financiranja vrijednosnih papira kako bi se omogućila kvalitativna procjena toka naloga na tim mjestima. Zbog posebne prirode transakcija financiranja vrijednosnih papira i s obzirom na to da bi njihova znatna veličina vjerojatno narušila reprezentativniji skup transakcija klijenta (i to one koje ne uključuju transakcije financiranja vrijednosnih papira), potrebno ih je isključiti i iz tablica koje se odnose na pet najboljih mjesta izvršenja na kojima investicijska društva izvršavaju naloge svojih klijenata.

(11)

Primjereno je da investicijska društva objave procjenu kvalitete izvršenja ostvarene na svim mjestima kojima se društvo služi. Te će informacije pružiti jasnu sliku o strategijama i alatima izvršenja koji se upotrebljavaju za procjenu kvalitete izvršenja ostvarene na tim mjestima. Te će informacije ulagateljima omogućiti i da procijene učinkovitost praćenja koje provode investicijska društva u vezi s tim mjestima izvršenja.

(12)

Kada se konkretno provodi procjena kvalitete izvršenja na svim mjestima izvršenja u vezi s troškovima, primjereno je da investicijsko društvo napravi i analizu dogovora koje je sklopilo s tim mjestima izvršenja u vezi s isplaćenim ili zaprimljenim plaćanjima i zaprimljenim rabatima, popustima ili nenovčanom koristi. Takva bi procjena javnosti trebala omogućiti i da razmotri kako takvi dogovori utječu na troškove za ulagatelja i kako su usklađeni s člankom 27. stavkom 2. Direktive 2014/65/EU.

(13)

Primjereno je utvrditi i područje i primjene takve objave i njezina osnovna obilježja, uključujući način na koji investicijska društva koriste podatke o kvaliteti izvršenja koje mjesta izvršenja stavljaju na raspolaganje na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/575 (2)

(14)

Informacije o identitetu mjesta izvršenja i o kvaliteti izvršenja trebale bi se objavljivati jednom godišnje i trebale bi se odnositi na postupanje u vezi s izvršenjem naloga za svaki razred financijskih instrumenata kako bi se obuhvatile relevantne promjene u prethodnoj kalendarskoj godini.

(15)

Investicijska društva ne bi trebalo spriječiti u primjeni dodatne i detaljnije razine izvješćivanja, uz uvjet da u tom slučaju dodatno izvješće dopunjuje ali ne zamjenjuje zahtjeve iz ove Uredbe.

(16)

Radi dosljednosti i kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da se odredbe ove Uredbe i povezane nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva 2014/65/EU primjenjuju od istog datuma.

(17)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(18)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o sadržaju i obliku informacija koje trebaju objaviti investicijska društva na godišnjoj osnovi u vezi s nalozima klijenata koji se izvršavaju na mjestima trgovanja ili putem sistematskih internalizatora, održavatelja tržišta ili nekih drugih osiguravatelja likvidnosti ili subjekata koji u trećoj zemlji obavljaju funkciju sličnu funkciji koju obavlja bilo koji od prethodno navedenih subjekata

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„pasivni nalog” znači nalog unesen u knjigu naloga koji je osigurao likvidnost;

(b)

„agresivni nalog” znači nalog unesen u knjigu naloga koji je povukao likvidnost;

(c)

„usmjereni nalog” znači nalog kod kojeg je klijent odredio mjesto trgovanja prije izvršenja naloga.

Članak 3.

Informacije o pet najboljih mjesta izvršenja i ostvarena kvaliteta izvršenja

1.   Investicijska društva objavljuju pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja za sve izvršene naloge klijenata po razredu financijskih instrumenata navedenom u Prilogu I. Informacije koje se odnose na male ulagatelje objavljuju se u obliku navedenom u tablici 1. iz Priloga II., a informacije koje se odnose na profesionalne ulagatelje objavljuju se u obliku navedenom u tablici 2. iz Priloga II. U objavu nisu uključeni nalozi koji se odnose na transakcije financiranja vrijednosnih papira i ona sadržava sljedeće informacije:

(a)

razred financijskih instrumenata;

(b)

naziv i identifikator mjesta izvršenja;

(c)

volumen naloga klijenata koji su izvršeni na tom mjestu izvršenja izražen kao postotak ukupnog izvršenog volumena;

(d)

broj naloga klijenata koji su izvršeni na tom mjestu izvršenja izražen kao postotak ukupnih izvršenih naloga;

(e)

postotak izvršenih naloga iz točke (d) koji su bili pasivni i agresivni nalozi;

(f)

postotak naloga iz točke (d) koji su bili usmjereni nalozi;

(g)

potvrdu o tome je li u prosjeku izvršilo manje od jedne transakcije po radnom danu u prethodnoj godini u tom razredu financijskih instrumenata.

2.   Investicijska društva objavljuju pet najboljih mjesta izvršenja u smislu volumena trgovanja za sve izvršene naloge klijenata koji se odnose na transakcije financiranja vrijednosnih papira po razredu financijskih instrumenata navedenom u Prilogu I. u obliku navedenom u tablici 3. iz Priloga II. Objava sadržava sljedeće informacije:

(a)

volumen naloga klijenata koji su izvršeni na tom mjestu izvršenja izražen kao postotak ukupnog izvršenog volumena;

(b)

broj naloga klijenata koji su izvršeni na tom mjestu izvršenja izražen kao postotak ukupnih izvršenih naloga;

(c)

potvrdu o tome je li investicijsko društvo u prosjeku izvršilo manje od jedne transakcije po radnom danu u prethodnoj godini u tom razredu financijskih instrumenata.

3.   Investicijska društva objavljuju za svaki razred financijskih instrumenata sažetak analize i zaključke do kojih su došla detaljnim praćenjem kvalitete izvršenja ostvarene na mjestima izvršenja na kojima su prethodne godine izvršila sve naloge klijenata. Informacije uključuju sljedeće:

(a)

objašnjenje relativne važnosti koje je društvo pri procjeni kvalitete izvršenja dalo čimbenicima izvršenja kao što su cijena, troškovi, brzina, vjerojatnost izvršenja ili bilo kojim drugim elementima, među ostalim kvalitativnim čimbenicima;

(b)

opis svake uske povezanosti, sukoba interesa i zajedničkog vlasništva u odnosu na bilo koje mjesto izvršenja na kojem su izvršeni nalozi;

(c)

opis svih posebnih dogovora s bilo kojim mjestom izvršenja u vezi s isplaćenim ili zaprimljenim plaćanjima i zaprimljenim rabatima, popustima ili nenovčanom koristi;

(d)

objašnjenje čimbenika koji su doveli do izmjene popisa mjesta izvršenja uvrštenog u politiku izvršenja društva, ako je do takve promjene došlo;

(e)

objašnjenje načina na koji se izvršenje naloga razlikuje s obzirom na kategorizaciju klijenata, ako društvo različito tretira kategorije klijenata i ako to može utjecati na dogovore o izvršenju naloga;

(f)

naznaka o tome je li drugim kriterijima dana prednost u odnosu na razmatranje neposredne cijene i troška pri izvršavanju naloga malih ulagatelja te zašto su ti drugi kriteriji bili nužni za postizanje najpovoljnijeg mogućeg ishoda za malog ulagatelja u pogledu ukupne vrijednosti;

(g)

objašnjenje načina na koji je investicijsko društvo upotrijebilo podatke ili alate koji se odnose na kvalitetu izvršenja, uključujući sve podatke objavljene na temelju Delegirane uredbe (EU) 2017/575;

(h)

prema potrebi, objašnjenje načina na koji je investicijsko društvo iskoristilo podatke koje dostavljaju pružatelji konsolidiranih podataka o trgovanju uspostavljeni na temelju članka 65. Direktive 2014/65/EU.

Članak 4.

Oblik

Investicijska društva objavljuju informacije koje se propisuju člankom 3. stavcima 1. i 2. na svojim web-mjestima, koristeći se predlošcima iz Priloga II, u strojno čitljivom elektroničkom formatu koji je javno dostupan za preuzimanje, a informacije koje se propisuju člankom 3. stavkom 3. objavljuju se na njihovim web-mjestima u elektroničkom formatu koji je javno dostupan za preuzimanje.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 349.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/575 od 8. lipnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o tržištu financijskih instrumenata u pogledu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na podatke o kvaliteti izvršenja transakcija koje objavljuju mjesta izvršenja (vidjeti stranicu 152. ovog Službenog lista).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG I.

Razredi financijskih instrumenata

(a)

Vlasnički instrumenti – dionice i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima

i.

Kategorije likvidnosti na temelju pomaka cijene 5 i 6 (od 2 000 transakcija dnevno)

ii.

Kategorije likvidnosti na temelju pomaka cijene 3 i 4 (od 80 do 1 999 transakcija dnevno)

iii.

Kategorije likvidnosti na temelju pomaka cijene 1 i 2 (od 0 do 79 transakcija dnevno)

(b)

Dužnički instrumenti

i.

Obveznice

ii.

Instrumenti tržišta novca

(c)

Kamatne izvedenice

i.

Budućnosnice i opcije uvrštene za trgovanje na mjestu trgovanja

ii.

Ugovori o razmjeni, terminski ugovori i ostale kamatne izvedenice

(d)

Kreditne izvedenice

i.

Budućnosnice i opcije uvrštene za trgovanje na mjestu trgovanja

ii.

Ostale kreditne izvedenice

(e)

Valutne izvedenice

i.

Budućnosnice i opcije uvrštene za trgovanje na mjestu trgovanja

ii.

Ugovori o razmjeni, terminski ugovori i ostale valutne izvedenice

(f)

Strukturirani financijski instrumenti

(g)

Vlasničke izvedenice

i.

Opcije i budućnosnice uvrštene za trgovanje na mjestu trgovanja

ii.

Ugovori o razmjeni i ostale vlasničke izvedenice

(h)

Sekuritizirane izvedenice

i.

Varanti i certifikati

ii.

Ostale sekuritizirane izvedenice

(i)

Robne izvedenice i izvedenice emisijskih jedinica

i.

Opcije i budućnosnice uvrštene za trgovanje na mjestu trgovanja

ii.

Ostale robne izvedenice i izvedenice emisijskih jedinica

(j)

Ugovori za razlike

(k)

Proizvodi kojima se trguje na burzi (fondovi čijim se udjelima trguje na burzi, dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi i roba kojom se trguje na burzi)

(l)

Emisijske jedinice

(m)

Ostali instrumenti


PRILOG II.

Tablica 1.

Razred instrumenta

 

Navesti ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini

Da/Ne

Pet najboljih mjesta izvršenja razvrstanih prema volumenu trgovanja (silazni redoslijed)

Udio volumena trgovanja kao postotak ukupnog volumena u tom razredu

Udio izvršenih naloga kao postotak ukupnih naloga u tom razredu

Postotak pasivnih naloga

Postotak agresivnih naloga

Postotak usmjerenih naloga

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

 

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

 

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

 

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

 

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

 

 

 


Tablica 2.

Razred instrumenta

 

Navesti ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini

Da/Ne

Pet najboljih mjesta izvršenja razvrstanih prema volumenu trgovanja (silazni redoslijed)

Udio volumena trgovanja kao postotak ukupnog volumena u tom razredu

Udio izvršenih naloga kao postotak ukupnih naloga u tom razredu

Postotak pasivnih naloga

Postotak agresivnih naloga

Postotak usmjerenih naloga

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

 

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

 

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

 

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

 

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

 

 

 


Tablica 3.

Razred instrumenta

 

Navesti ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini

Da/Ne

Pet najboljih mjesta izvršenja razvrstanih prema volumenu trgovanja (silazni redoslijed)

Udio izvršenog volumena kao postotak ukupnog volumena u tom razredu

Udio izvršenih naloga kao postotak ukupnih naloga u tom razredu

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 

Naziv i identifikator mjesta (MIC ili LEI)

 

 


Top