EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1348

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 оd 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije Tekst značajan za EGP

OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj

18.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 363/121


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1348/2014

оd 17. prosinca 2014.

o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (1), a posebno njezin članak 8. stavke 2. i 6.,

budući da:

(1)

Za djelotvoran nadzor veleprodajnih tržišta energije potrebno je redovito nadziranje pojedinosti o ugovorima, uključujući naloge za trgovanje, kao i podataka o kapacitetu i upotrebi postrojenja za proizvodnju, skladištenje, potrošnju ili prijenos električne energije i transport prirodnog plina.

(2)

Uredbom (EU) br. 1227/2011 zahtijeva se da Agencija za suradnju energetskih regulatora („Agencija”) osnovana Uredbom (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2) nadzire veleprodajna tržišta energije u Uniji. Kako bi Agencija mogla izvršiti svoj zadatak, treba joj pravovremeno dostaviti potpune odgovarajuće informacije.

(3)

Sudionici na tržištu trebaju redovito izvješćivati Agenciju o pojedinostima o veleprodajnim energetskim ugovorima koji se odnose na opskrbu električnom energijom i prirodnim plinom te prijenos/transport tih proizvoda. O ugovorima za usluge uravnoteženja, ugovorima među različitim članovima iste skupine trgovačkih društava i ugovorima o prodaji proizvoda malih postrojenja za proizvodnju energije Agenciju se treba izvijestiti samo na njezin obrazložen zahtjev na ad hoc osnovi.

(4)

Općenito, obje ugovorne stranke trebaju izvijestiti o traženim pojedinostima sklopljenog ugovora. Radi lakšeg izvješćivanja, svaka bi stranka trebala moći izvješćivati u ime druge ugovorne stranke ili se koristiti uslugama trećih osoba u tu svrhu. Neovisno o tome i radi olakšavanja prikupljanja podataka, o pojedinostima ugovora koji se odnose na prijenos električne energije ili transport prirodnog plina stečenih dodjelom primarnih kapaciteta operatora prijenosnog/transportnog sustava („TSO”) treba izvijestiti samo odgovarajući TSO. Treba se izvijestiti i o podacima o ispunjenim i neispunjenim zahtjevima za dodjelu kapaciteta.

(5)

Kako bi se djelotvorno razotkrili slučajevi zlouporabe tržišta, važno je da osim pojedinosti o ugovorima Agencija može nadzirati i naloge za trgovanje izdane na organiziranim tržištima. Budući da se ne može očekivati da sudionici na tržištu takve podatke bilježe s lakoćom, o usklađenim i neusklađenim nalozima treba se izvijestiti putem organiziranog tržišta na kojem su izdani ili putem trećih osoba koje mogu dostaviti takve informacije.

(6)

Kako bi se izbjeglo dvostruko izvješćivanje, Agencija bi trebala prikupljati pojedinosti o izvedenim financijskim instrumentima iz ugovora koji se odnose na opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom, ili prijenos električne energije ili transport prirodnog plina o kojima je izvješteno u skladu s primjenjivim financijskim pravilima koja se primjenjuju na trgovinske repozitorije ili financijske regulatore iz tih izvora. Bez obzira na to, organizirana tržišta i sustavi za usklađivanje trgovanja ili izvješćivanje koji su izvijestili o pojedinostima takvih izvedenica u skladu s financijskim pravilima, uz njihovu suglasnost, trebali bi moći izvješćivati Agenciju o istim informacijama.

(7)

Za učinkovito izvješćivanje i ciljano nadziranje moraju se razlikovati standardni i nestandardni ugovori. S obzirom na to da cijene za standardne ugovore predstavljaju referentne cijene i za nestandardne ugovore, Agenciji se moraju dnevno dostavljati informacije o standardnim ugovorima. O pojedinostima o nestandardnim ugovorima trebalo bi se moći izvijestiti u roku od najviše mjesec dana od njihova sklapanja.

(8)

Sudionici na tržištu trebaju i redovito izvješćivati Agenciju i nacionalna regulatorna tijela, na njihov zahtjev, o podacima o raspoloživosti i upotrebi infrastruktura za proizvodnju i prijenos/transport energije, uključujući ukapljeni prirodni plin i sustave skladišta prirodnog plina. Kako bi se smanjio teret izvješćivanja za sudionike na tržištu te omogućila najučinkovitija upotreba postojećih izvora podataka, u izvješćivanje trebaju biti uključeni, ako je to moguće, operatori prijenosnog/transportnog sustava, Europska mreža operatora prijenosnog sustava za električnu energiju („ENTSO za električnu energiju”), Europska mreža operatora transportnog sustava za prirodni plin („ENTSO za prirodni plin”), operatori terminala za ukapljeni prirodni plin i operatori sustava skladišta za prirodni plin. Učestalost izvješćivanja može varirati ovisno o važnosti i raspoloživosti podataka, pri čemu se o većini podataka izvješćuje dnevno. U okviru uvjeta za izvješćivanje trebala bi se poštovati obveza Agencije da se informacije koje su komercijalno osjetljive ne objavljuju javno, već da se objavljuju samo one informacije za koje je vjerojatnost da uzrokuju narušavanje tržišnog natjecanja na veleprodajnim tržištima energije mala.

(9)

Važno je da stranke koje izvješćuju razumiju o kojim pojedinostima trebaju izvješćivati. U tu bi svrhu Agencija trebala objasniti sadržaj informacija o kojima se izvješćuje u korisničkom priručniku. Agencija bi također trebala osigurati da se o informacijama izvješćuje u elektroničkim oblicima koji su lako dostupni strankama koje izvješćuju.

(10)

Kako bi se osigurao neprekinut i siguran prijenos potpunih podataka, stranke koje izvješćuju trebale bi se pridržavati osnovnih uvjeta u pogledu njihove sposobnosti provjere vjerodostojnosti izvora podataka, provjere točnosti i cjelovitosti podataka i osiguravanja kontinuiteta poslovanja. Agencija treba procijeniti jesu li stranke koje izvješćuju poštovale te uvjete. Procjenom se treba osigurati proporcionalno postupanje sa stručnim vanjskim subjektima koji upravljaju podacima o sudionicima na tržištu i sudionicima na tržištu koji sami izvješćuju o svojim podacima.

(11)

Vrsta i izvor podataka o kojima se izvješćuje mogu utjecati na sredstva i vrijeme koje stranke koje izvješćuju trebaju izdvojiti pri pripremi za dostavljanje podataka. Primjerice, provođenje postupaka za izvješćivanje o standardnim ugovorima koji se zaključuju na organiziranim tržištima traje kraće od uspostave sustava za izvješćivanje o nestandardnim ugovorima ili određenim temeljnim podacima. U tu svrhu, obveza izvješćivanja trebala bi se uvoditi postupno, počevši s prijenosom temeljnih podataka raspoloživih na platformama za transparentnost ENTSO-a za električnu energiju i ENTSO-a za prirodni plin, kao i standardnih ugovora koji se zaključuju na organiziranim tržištima. Nakon toga trebala bi se uvesti i obveza izvješćivanja o nestandardnim ugovorima, uzimajući u obzir dodatno vrijeme koje je potrebno za provođenje postupaka za izvješćivanje. Postupnom dostavom podataka Agenciji bi se pomoglo da bolje raspodijeli svoja sredstva u pripremi za primanje informacija.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1227/2011,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za dostavljanje podataka Agenciji, čime se provodi članak 8. stavci 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011. Njome se utvrđuju pojedinosti o veleprodajnim energetskim proizvodima i temeljni podaci. Njome se uspostavljaju i odgovarajući kanali za izvješćivanje o podacima te se utvrđuju vrijeme i učestalost izvješćivanja o podacima.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EU) br. 1227/2011 i članka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 984/2013 (3).

Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„temeljni podaci” znači informacije koje se odnose na kapacitet i upotrebu postrojenja za proizvodnju, skladištenje, potrošnju ili prijenos električne energije i transport prirodnog plina ili na kapacitet i upotrebu postrojenja za ukapljeni prirodni plin, uključujući planiranu ili neplaniranu neraspoloživost tih postrojenja;

2.

„standardni ugovor” znači ugovor koji se odnosi na određeni veleprodajni energetski proizvod uvršten za trgovanje na organiziranom tržištu, bez obzira na to odvija li se transakcija doista na tom tržištu;

3.

„nestandardni ugovor” znači ugovor o bilo kojem veleprodajnom energetskom proizvodu koji nije standardni ugovor;

4.

„organizirano tržište” znači:

(a)

multilateralni sustav kojime se okupljaju interesi za kupnju i prodaju veleprodajnih energetskih proizvoda nekoliko trećih osoba, ili se omogućava njihovo okupljanje, čime dolazi do sklapanja ugovora;

(b)

bilo koji drugi sustav ili platforma u okviru kojih međudjelovanjem interesa za kupnju i prodaju veleprodajnih energetskih proizvoda nekoliko trećih osoba dolazi do sklapanja ugovora.

To uključuje burze električne energije i prirodnog plina, brokere i ostale osobe koje profesionalno dogovaraju transakcije te mjesta trgovanja kako je utvrđeno u članku 4. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4);

5.

„grupa” ima isto značenje kao u članku 2. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5);

6.

„ugovor unutar grupe” („intragroup contract”) znači ugovor o veleprodajnim energetskim proizvodima koji je sklopljen s drugom ugovornom strankom koja pripada istoj grupi pod uvjetom da su obje ugovorne stranke u cijelosti uključene u istu konsolidaciju;

7.

„izvanburzovne transakcije” („over-the-counter”, „OTC”) znači sve transakcije izvršene izvan organiziranog tržišta;

8.

„nominacija” znači,

za električnu energiju: nositelj fizičkog prava na prijenos i njegova ugovorna stranka obavješćuju odgovarajućeg operatora prijenosnog sustava (TSO-a) o upotrebi kapaciteta među zonama,

za prirodni plin: korisnik mreže prethodno najavljuje TSO-u realni protok koji korisnik mreže namjerava utisnuti u sustav ili povući iz sustava;

9.

„energija za uravnoteženje” znači energija kojom se koriste TSO-i za uravnoteženje;

10.

„kapacitet za uravnoteženje (rezerve)” znači ugovoreni kapacitet rezerve;

11.

„usluge uravnoteženja” znači,

za električnu energiju: kapacitet za uravnoteženje i energija za uravnoteženje, ili samo jedno od navedenog,

za prirodni plin: usluga koja se pruža TSO-u putem ugovora za prirodni plin koji je potreban da bi se moglo odgovoriti na kratkotrajne promjene u potražnji ili ponudi prirodnog plina;

12.

„jedinica potrošnje” znači resurs koji prima električnu energiju ili prirodni plin za vlastitu upotrebu;

13.

„proizvodno postrojenje” znači postrojenje za proizvodnju električne energije koje se sastoji od jedne ili više proizvodnih jedinica.

POGLAVLJE II.

OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA O TRANSAKCIJAMA

Članak 3.

Popis ugovora o kojima se izvješćuje

1.   Agenciju se izvješćuje o sljedećim ugovorima:

(a)

Kad je riječ o veleprodajnim energetskim proizvodima koji se odnose na opskrbu električnom energijom ili plinom s isporukom u Uniji:

i.

unutardnevni („intraday” ili „within-day”) ugovori za opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom prema kojima se isporuka izvršava u Uniji bez obzira na to gdje i kako se odvija trgovanje, a posebno bez obzira na to jesu li oni sklopljeni nakon dražbe ili se trgovanje odvija kontinuirano;

ii.

ugovori za opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom za naredni dan („day-ahead”) prema kojima se isporuka izvršava u Uniji bez obzira na to gdje i kako se odvija trgovanje, a posebno bez obzira na to jesu li oni sklopljeni nakon dražbe ili se trgovanje odvija kontinuirano;

iii.

ugovori za opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom za naredna dva dana („two-days-ahead”) prema kojima se isporuka izvršava u Uniji bez obzira na to gdje i kako se odvija trgovanje, a posebno bez obzira na to jesu li oni sklopljeni nakon dražbe ili se trgovanje odvija kontinuirano;

iv.

ugovori za opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom za naredni vikend („week-end”) prema kojima se isporuka izvršava u Uniji bez obzira na to gdje i kako se odvija trgovanje, a posebno bez obzira na to jesu li oni sklopljeni nakon dražbe ili se trgovanje odvija kontinuirano;

v.

ugovori za opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom za dan nakon završetka radnog dana („after-day”) prema kojima se isporuka izvršava u Uniji bez obzira na to gdje i kako se odvija trgovanje, a posebno bez obzira na to jesu li oni sklopljeni nakon dražbe ili se trgovanje odvija kontinuirano;

vi.

ostali ugovori za opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom s razdobljem isporuke duljim od dva dana prema kojima se isporuka izvršava u Uniji bez obzira na to gdje i kako se odvija trgovanje, a posebno bez obzira na to jesu li oni sklopljeni nakon dražbe ili se trgovanje odvija kontinuirano;

vii.

ugovori za opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom za jednu jedinicu potrošnje koja ima tehničku sposobnost potrošnje od 600 GWh godišnje ili više;

viii.

opcije („options”), ročnice („futures”), zamjene („swaps”) i sve druge izvedenice ugovora koji se odnose na električnu energiju ili prirodni plin koji se proizvode, kojima se trguje ili koji se isporučuju u Uniji.

(b)

Veleprodajni energetski proizvodi za prijenos električne energije ili transport prirodnog plina u Uniji:

i.

ugovori koji se odnose na prijenos električne energije ili transport prirodnog plina u Uniji između dviju ili više lokacija ili područja nadmetanja sklopljeni kao rezultat eksplicitne dodjele primarnih kapaciteta od strane ili u ime TSO-a, navodeći prava ili obveze u odnosu na fizičke ili financijske kapacitete;

ii.

ugovori koji se odnose na prijenos električne energije ili transport prirodnog plina u Uniji između dviju ili više lokacija ili područja nadmetanja sklopljeni među sudionicima na tržištu na sekundarnim tržištima, navodeći fizička ili financijska prava ili obveze u odnosu na kapacitete, uključujući daljnju prodaju i prijenos takvih ugovora;

iii.

opcije („options”), ročnice („futures”), zamjene („swaps”) i sve druge izvedenice ugovora koji se odnose na prijenos električne energije ili transport prirodnog plina u Uniji.

2.   Kako bi se olakšalo izvješćivanje, Agencija sastavlja i vodi javni popis standardnih ugovora te ga redovito ažurira. Kako bi se olakšalo izvješćivanje, Agencija sastavlja i objavljuje popis organiziranih tržišta nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Agencija redovito ažurira taj popis.

Kako bi Agencija mogla ispuniti svoje obveze u skladu s prvim podstavkom, organizirana tržišta dostavljaju referentne podatke za identifikaciju svakog veleprodajnog energetskog proizvoda koji je uvršten za trgovanje Agenciji. Podaci se dostavljaju prije početka trgovanja tim određenim ugovorom u obliku koji određuje Agencija. Organizirana tržišta dostavljaju ažurirane informacije u slučaju promjena.

Kako bi se olakšalo izvješćivanje, krajnji kupci koji su stranke u ugovoru, kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki (a) podtočki vii., obavješćuju drugu ugovornu stranku o tehničkoj sposobnosti potrošnje predmetne jedinice potrošnje od 600 GWh godišnje ili više.

Članak 4.

Popis ugovora o kojima se izvješćuje na zahtjev Agencije

1.   Osim ako su zaključeni na organiziranim tržištima, o sljedećim ugovorima i pojedinostima povezanih transakcija izvješćuje se samo na obrazložen zahtjev Agencije na ad hoc osnovi:

(a)

ugovori unutar grupe;

(b)

ugovori za fizičku isporuku električne energije proizvedene u jednom proizvodnom postrojenju čiji je kapacitet 10 MW ili manji ili proizvodnim postrojenjima čiji je ukupni kapacitet 10 MW ili manji;

(c)

ugovori za fizičku isporuku prirodnoga plina koji je proizveden u jednom proizvodnom postrojenju prirodnog plina čiji je kapacitet 20 MW ili manji;

(d)

ugovori za usluge uravnoteženja električne energije i prirodnog plina.

2.   Sudionici na tržištu koji sudjeluju samo u transakcijama povezanima s ugovorima iz stavka 1. točaka (b) i (c) ne moraju se prijaviti pri nacionalnim regulatornim tijelima u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1227/2011.

Članak 5.

Pojedinosti o ugovorima o kojima se izvješćuje uključujući naloge za trgovanje

1.   U skladu s člankom 3. izvješćuje se:

(a)

u slučaju standardnih ugovora za opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom, o pojedinostima utvrđenima u tablici 1. u Prilogu;

(b)

u slučaju nestandardnih ugovora za opskrbu električnom energijom ili prirodnim plinom, o pojedinostima utvrđenima u tablici 2. u Prilogu;

(c)

u slučaju standardnih i nestandardnih ugovora koji se odnose na prijenos električne energije, o pojedinostima utvrđenima u tablici 3. u Prilogu;

(d)

u slučaju standardnih i nestandardnih ugovora koji se odnose na transport prirodnog plina, o pojedinostima utvrđenima u tablici 4. u Prilogu.

Koristeći se tablicom 1. u Prilogu, izvješćuje se o pojedinostima transakcija koje su izvršene u okviru nestandardnih ugovora navodeći barem obujam i cijenu.

2.   Agencija objašnjava pojedinosti o informacijama o kojima se izvješćuje navedenima u stavku 1. u korisničkom priručniku te će ga nakon savjetovanja s odgovarajućim strankama objaviti nakon što ova Uredba stupi na snagu. Agencija se savjetuje s odgovarajućim strankama o značajnim ažuriranjima priručnika za korisnike.

Članak 6.

Kanali za izvješćivanje o transakcijama

1.   Sudionici na tržištu izvješćuju Agenciju o pojedinostima veleprodajnih energetskih proizvoda koji su izvršeni na organiziranim tržištima, uključujući usklađene i neusklađene naloge, putem predmetnog organiziranog tržišta ili sustava za usklađivanje trgovanja ili za izvješćivanje o trgovanju.

Organizirano tržište na kojem je izvršena transakcija povezana s veleprodajnim energetskim proizvodom ili na kojem je izdan nalog mora na zahtjev sudionika na tržištu ponuditi sporazum o izvješćivanju o podacima.

2.   Operateri prijenosnih/transportnih sustava ili treće osobe koje djeluju u njihovo ime izvješćuju o pojedinostima ugovora iz članka 3. stavka 1. točke (b) podtočke i., uključujući usklađene i neusklađene naloge.

3.   Sudionici na tržištu ili treće osobe koje djeluju u njihovo ime izvješćuju o pojedinostima ugovora iz članka 3. stavka 1. točke (a), članka 3. stavka 1. točke (b) podtočke ii. i članka 3. stavka 1. točke (b) podtočke iii. koji su sklopljeni izvan organiziranog tržišta.

4.   Informacije povezane s veleprodajnim energetskim proizvodima o kojima je izvješteno u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7) dostavljaju se Agenciji putem:

(a)

trgovinskih repozitorija iz članka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(b)

ovlaštenih mehanizama izvješćivanja iz članka 2. Uredbe (EU) br. 600/2014;

(c)

nadležnih tijela iz članka 26. Uredbe (EU) br. 600/2014;

(d)

Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala,

prema potrebi.

5.   Ako su osobe izvijestile o pojedinostima transakcija u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 ili člankom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, njihove se obveze povezane s izvješćivanjem o tim pojedinostima iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1227/2011 smatraju ispunjenima.

6.   U skladu s drugim podstavkom članka 8. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1227/2011 i ne dovodeći u pitanje stavak 5. tog članka, organizirana tržišta i sustavi za usklađivanje trgovanja ili izvješćivanje mogu dostaviti informacije iz stavka 1. tog članka izravno Agenciji.

7.   Ako treća osoba izvješćuje u ime jedne ili obiju ugovornih stranaka, ili ako jedna ugovorna stranka izvješćuje o pojedinostima ugovora i u ime druge ugovorne stranke, izvješće mora sadržavati podatke dotične druge ugovorne stranke u pogledu svih ugovornih stranaka i cjelovite podatke koje bi izvješće sadržavalo da je svaka ugovorna stranka o ugovorima izvješćivala odvojeno.

8.   Agencija može tražiti dodatne informacije i objašnjenja od sudionika na tržištu i stranaka koje izvješćuju u pogledu podataka o kojima izvješćuju.

Članak 7.

Vrijeme izvješćivanja o transakcijama

1.   O pojedinostima standardnih ugovora i naloga za trgovanje, uključujući s dražbe, izvješćuje se što je prije moguće, ali najkasnije sljedeći radni dan nakon zaključivanja ugovora ili izdavanja naloga.

O svakoj izmjeni ili raskidu zaključenog ugovora ili naloga za trgovanje izvješćuje se što je prije moguće, ali najkasnije sljedeći radni dan nakon izmjene ili raskida.

2.   U slučaju dražbi na kojima nalozi nisu javno vidljivi izvješćuje se samo o zaključenim ugovorima i konačnim nalozima. O njima se izvješćuje najkasnije radni dan nakon dražbe.

3.   O nalozima koji su izdani uz posredovanje brokera putem telefona te koji se ne pojavljuju na elektroničkim zaslonima izvješćuje se samo na zahtjev Agencije.

4.   O pojedinostima nestandardnih ugovora, uključujući sve izmjene ili raskide ugovora, te transakcijama iz članka 5. stavka 1. drugog podstavka izvješćuje se najkasnije mjesec dana nakon zaključivanja, izmjene ili raskida ugovora.

5.   O pojedinostima ugovora iz članka 3. stavka 1. točke (b) podtočke i. izvješćuje se što je prije moguće, ali najkasnije sljedeći radni dan nakon što rezultati dodjele postanu dostupni. O svakoj izmjeni ili raskidu zaključenih ugovora izvješćuje se što je prije moguće, ali najkasnije sljedeći radni dan nakon izmjene ili raskida.

6.   O pojedinostima veleprodajnih energetskih ugovora koji su zaključeni prije datuma na koji se obveza izvješćivanja počela primjenjivati i na taj datum su još važeći, Agenciju se izvješćuje u roku od 90 dana nakon što se obveza izvješćivanja počne primjenjivati na te ugovore.

Pojedinostima o kojima se izvješćuje obuhvaćaju se samo podaci koji se mogu preuzeti iz postojeće evidencije zapisa o transakcijama sudionika na tržištu. Oni moraju sadržavati barem podatke iz članka 44. stavka 2. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) i članka 40. stavka 2. Direktive 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9).

POGLAVLJE III.

IZVJEŠĆIVANJE O TEMELJNIM PODACIMA

Članak 8.

Pravila izvješćivanja o temeljnim podacima o električnoj energiji

1.   Europska mreža operatora prijenosnih sustava (ENTSO) za električnu energiju, u ime sudionika na tržištu, izvješćuje Agenciju o kapacitetu i upotrebi postrojenja za proizvodnju, potrošnju i prijenos električne energije uključujući planiranu i neplaniranu neraspoloživost tih postrojenja kako je utvrđeno u člancima od 6. do 17. Uredbe Komisije (EU) br. 543/2013 (10). O tim informacijama izvješćuje se putem središnje platforme za transparentnost informacija kako je navedeno u članku 3. Uredbe (EU) br. 543/2013.

2.   ENTSO za električnu energiju Agenciji stavlja na raspolaganje informacije iz stavka 1. čim one postanu dostupne na središnjoj platformi za transparentnost informacija.

Informacije iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 543/2013 stavljaju se na raspolaganje Agenciji u raščlanjenom obliku, uključujući naziv i lokaciju predmetne jedinice potrošnje, najkasnije sljedeći radni dan.

Informacije iz članka 16. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 543/2013 stavljaju se na raspolaganje Agenciji najkasnije sljedeći radni dan.

3.   Operatori prijenosnih sustava električne energije ili treće osobe u njihovo ime izvješćuju Agenciju i, na njihov zahtjev, nacionalna regulatorna tijela u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1227/2011 o konačnim nominacijama u pogledu područja nadmetanja posebno navodeći identitet uključenih sudionika na tržištu i predviđenu količinu. Informacije se stavljaju na raspolaganje najkasnije sljedeći radni dan.

Članak 9.

Pravila izvješćivanja o temeljnim podacima o prirodnom plinu

1.   Europska mreža operatora transportnih sustava (ENTSO) za prirodni plin, u ime sudionika na tržištu, izvješćuje Agenciju o kapacitetu i upotrebi postrojenja za transport prirodnog plina uključujući planiranu i neplaniranu neraspoloživost tih postrojenja kako je navedeno u točki 3.3. podtočki 1. i točki 3.3. podtočki 5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (11). Informacije se stavljaju na raspolaganje putem središnje platforme na razini Unije kako je navedeno u točki 3.1.1. podtočki 1. podtočki (h) Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009.

ENTSO za prirodni plin Agenciji stavlja na raspolaganje informacije iz prvog podstavka čim one postanu dostupne na središnjoj platformi na razini Unije.

2.   Operatori transportnih sustava za prirodni plin ili treće osobe u njihovo ime izvješćuju Agenciju i, na njihov zahtjev, nacionalna regulatorna tijela u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1227/2011 o nominacijama za naredni dan i konačnim ponovnim nominacijama rezerviranih kapaciteta posebno navodeći identitet uključenih sudionika na tržištu i predviđene količine. Informacije se stavljaju na raspolaganje najkasnije sljedeći radni dan.

Informacije se dostavljaju za sljedeće točke transportnog sustava:

(a)

sve interkonekcije;

(b)

ulazne točke proizvodnih postrojenja uključujući mreže proizvodnih plinovoda;

(c)

izlazne točke za pojedinačne kupce;

(d)

ulazne i izlazne točke prema skladištu i iz skladišta;

(e)

postrojenja za ukapljeni prirodni plin;

(f)

fizička i virtualna čvorišta.

3.   Operatori terminala za ukapljeni prirodni plin kako je utvrđeno u članku 2. stavku 12. Direktive 2009/73/EZ izvješćuju Agenciju i, na njihov zahtjev, nacionalna regulatorna tijela o sljedećim informacijama za svako postrojenje za ukapljeni prirodni plin:

(a)

o tehničkim, ugovorenim i raspoloživim kapacitetima postrojenja za ukapljeni prirodni plin u prikazu po danima;

(b)

o isporuci prirodnog plina („send-out”) i prikazu stanja („inventory”) postrojenja za ukapljeni prirodni plin po danima;

(c)

o objavama o planiranoj i neplaniranoj neraspoloživosti postrojenja za ukapljeni prirodni plin, uključujući vrijeme objave i predmetne kapacitete.

4.   Informacije iz stavka 3. točaka (a) i (b) stavljaju se na raspolaganje najkasnije sljedeći radni dan.

Ažurirane informacije iz stavka 3. točke (c) stavljaju se na raspolaganje čim postanu dostupne.

5.   Sudionici na tržištu ili operatori terminala za ukapljeni prirodni plin u njihovo ime izvješćuju Agenciju i, na njihov zahtjev, nacionalna regulatorna tijela o sljedećim informacijama za svako postrojenje za ukapljeni prirodni plin:

(a)

u pogledu iskrcaja i ponovnog ukrcaja robe:

i.

o datumu iskrcaja ili ponovnog ukrcaja;

ii.

o količini iskrcane ili ponovno ukrcane robe po brodu;

iii.

o nazivu krajnjeg korisnika;

iv.

o nazivu i veličini broda kojim se koristi postrojenje;

(b)

o planiranom iskrcaju ili ponovnom ukrcaju u postrojenja za ukapljeni prirodni plin u prikazu po danima za sljedeći mjesec posebno navodeći nazive sudionika na tržištu i krajnjeg korisnika (ako se razlikuje od sudionika na tržištu).

6.   Informacije iz stavka 5. točke (a) moraju biti dostupne najkasnije sljedeći radni dan nakon iskrcaja ili ponovnog ukrcaja.

Informacije iz stavka 5. točke (b) moraju biti dostupne prije mjeseca na koji se odnose.

7.   Operatori sustava skladišta u skladu s člankom 2. stavkom 10. Direktive 2009/73/EZ izvješćuju Agenciju i, na njihov zahtjev, nacionalna regulatorna tijela o svakom pojedinom sustavu skladišta ili, u slučaju da se upravlja skupinama sustava skladišta, svakoj skupini sustava skladišta, o sljedećim informacijama putem zajedničke platforme:

(a)

o tehničkim, ugovorenim i raspoloživim kapacitetima sustava skladišta prirodnog plina;

(b)

o uskladištenim količinama plina na kraju plinskog dana, utiskivanju i povlačenju za svaki plinski dan;

(c)

o objavama o planiranoj i neplaniranoj neraspoloživosti sustava skladišta prirodnog plina, uključujući vrijeme objave i predmetne kapacitete.

8.   Informacije iz stavka 7. točaka (a) i (b) stavljaju se na raspolaganje najkasnije sljedeći radni dan.

Ažurirane informacije iz stavka 7. točke (c) stavljaju se na raspolaganje čim postanu dostupne.

9.   Sudionici na tržištu ili operatori sustava skladišta u njihovo ime izvješćuju Agenciju i, na njihov zahtjev, nacionalna regulatorna tijela o količini prirodnog plina koju je sudionik na tržištu pohranio u skladištu na kraju plinskog dana. Te informacije stavljaju se na raspolaganje najkasnije sljedeći radni dan.

Članak 10.

Postupci izvješćivanja

1.   Sudionici na tržištu koji otkrivaju povlaštene informacije na svojem web-mjestu ili pružatelji usluga koji otkrivaju takve informacije u ime sudionika na tržištu trebaju osigurati sažetak sadržaja web-mjesta kako bi omogućili Agenciji da učinkovito prikuplja te podatke.

2.   Kada informacije o kojima se izvješćuje navedene u člancima 6., 8. i 9. uključuju povlaštene informacije, sudionik na tržištu navodi svoj identitet ili njegov identitet navodi treća osoba koja izvješćuje u njegovo ime koristeći se ACER-ovim kodom za registraciju koji je sudionik na tržištu primio ili jedinstvenom oznakom sudionika na tržištu koju je sudionik na tržištu unio pri registraciji u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 1227/2011.

3.   Agencija će nakon savjetovanja s odgovarajućim strankama utvrditi postupke, standarde i elektroničke oblike na temelju postojećih industrijskih standarda za izvješćivanje o informacijama iz članaka 6., 8. i 9. Agencija se savjetuje s odgovarajućim strankama o značajnim ažuriranjima navedenih postupaka, standarda i elektroničkih oblika.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Tehnički i organizacijski uvjeti i odgovornost za izvješćivanje o podacima

1.   Kako bi se osiguralo učinkovito, djelotvorno i sigurno rukovanje informacijama i njihova razmjena, Agencija nakon savjetovanja s odgovarajućim strankama razvija tehničke i organizacijske uvjete za dostavljanje podataka. Agencija se savjetuje s odgovarajućim strankama o značajnim ažuriranjima tih uvjeta.

Uvjetima će se:

(a)

osigurati sigurnost, povjerljivost i cjelovitost podataka;

(b)

omogućiti prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka u izvješćima o podacima;

(c)

omogućiti provjera vjerodostojnosti izvora informacija;

(d)

osigurati kontinuitet poslovanja.

Agencija procjenjuje jesu li stranke koje izvješćuju poštovale uvjete. Agencija će registrirati one stranke koje izvješćuju i pritom poštuju uvjete. Za subjekte navedene u članku 6. stavku 4., uvjeti navedeni u drugom podstavku smatraju se ispunjenima.

2.   Osobe koje moraju izvješćivati o podacima iz članaka 6., 8. i 9. odgovorne su za cjelovitost, točnost i pravovremenost dostavljanja podataka Agenciji i, ako je potrebno, nacionalnim regulatornim tijelima.

Ako osoba iz prvog podstavka izvješćuje o tim podacima putem treće osobe, ona nije odgovorna za nedostatke u pogledu cjelovitosti, točnosti i pravovremenom dostavljanju podataka Agenciji nego se ti nedostaci mogu pripisati trećoj osobi. U tim je slučajevima treća osoba odgovorna za te nedostatke, ne dovodeći u pitanje članke 4. i 18. Uredbe (EU) br. 543/2013 o dostavljanju podataka na tržištima električne energije.

Međutim, osobe iz prvog podstavka moraju poduzeti razumne korake za provjeru cjelovitosti, točnosti i pravovremenosti dostavljanja podataka koje podnose putem trećih osoba.

Članak 12.

Stupanje na snagu i druge mjere

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Obveza izvješćivanja predviđena člankom 9. stavkom 1. primjenjuje se od 7. listopada 2015.

Obveza izvješćivanja predviđena člankom 6. stavkom 1., osim u slučaju ugovora iz članka 3. stavka 1. točke (b), primjenjuje se od 7. listopada 2015.

Obveze izvješćivanja predviđene člankom 8. stavkom 1. primjenjuju se od 7. listopada 2015., ali ne prije nego što središnja platforma za transparentnost informacija započne s djelovanjem u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 543/2013.

Obveze izvješćivanja predviđene člankom 6. stavcima 2. i 3., člankom 8. stavkom 3., člankom 9. stavcima 2., 3., 5., 7. i 9. primjenjuju se od 7. travnja 2016.

Obveza izvješćivanja predviđena člankom 6. stavkom 1. za ugovore iz članka 3. stavka 1. točke (b) primjenjuje se od 7. travnja 2016.

3.   Ne dovodeći u pitanje drugi i peti podstavak stavka 2., Agencija može s organiziranim tržištima i sustavima za usklađivanje trgovanja ili za izvješćivanje sklopiti sporazume radi informiranja o pojedinostima ugovora prije nego se obveza izvješćivanja počne primjenjivati.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 326, 8.12.2011., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (SL L 211, 14.8.2009., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 984/2013 оd 14. listopada 2013. o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 273, 15.10.2013., str. 5.).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(5)  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(6)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.)

(7)  Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L 201, 27.7.2012., str. 1.).

(8)  Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 94.).

(9)  Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 55.).

(10)  Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 163, 15.6.2013., str. 1.).

(11)  Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (SL L 211, 14.8.2009., str. 36.).


PRILOG

POJEDINOSTI O UGOVORIMA O KOJIMA SE IZVJEŠĆUJE

Tablica 1.

Pojedinosti o standardnim ugovorima za opskrbu električnom energijom i plinom o kojima se izvješćuje

(Obrazac za izvješćivanje o standardnim ugovorima

Br. polja

Sadržaj polja

Opis

Ugovorne stranke

1.

Identifikacijska oznaka sudionika na tržištu ili ugovorne stranke

Jedinstvena oznaka kojom se označuju sudionik na tržištu ili ugovorna stranka u čije se ime izvješćuje o evidenciji transakcije.

2.

Vrsta oznake koja je navedena u polju 1.

Registracijska oznaka ACER, oznaka pravnog subjekta (LEI), identifikacijska šifra banke (BIC), energetska identifikacijska oznaka (EIC), globalni lokacijski broj (GLN/GS1).

3.

Identifikacijska oznaka trgovca i/ili sudionika na tržištu ili druge ugovorne stranke koju je odredilo organizirano tržište

Korisničko ime za prijavu ili račun za trgovanje trgovca i/ili sudionika na tržištu ili druge ugovorne stranke kako je utvrđeno tehničkim sustavom organiziranog tržišta.

4.

Identifikacijska oznaka drugog sudionika na tržištu ili druge ugovorne stranke

Jedinstvena identifikacijska oznaka druge ugovorne stranke.

5.

Vrsta oznake koja je navedena u polju 4.

Registracijska oznaka ACER, oznaka pravnog subjekta (LEI), identifikacijska šifra banke (BIC), energetska identifikacijska oznaka (EIC), globalni lokacijski broj (GLN/GS1).

6.

Subjekt koji izvješćuje - identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka subjekta koji izvješćuje.

7.

Vrsta oznake koja je navedena u polju 6.

Registracijska oznaka ACER, oznaka pravnog subjekta (LEI), identifikacijska šifra banke (BIC), energetska identifikacijska oznaka (EIC), globalni lokacijski broj (GLN/GS1).

8.

Korisnik - identifikacijska oznaka

Ako je korisnik ugovora iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1227/2011 ugovorna stranka u ovom ugovoru, polje ostaje prazno. Ako korisnik ugovora nije ugovorna stranka u ovom ugovoru, ugovorna stranka koja izvješćuje mora dodijeliti korisniku jedinstvenu oznaku.

9.

Vrsta oznake koja je navedena u polju 8.

Registracijska oznaka ACER, oznaka pravnog subjekta (LEI), identifikacijska šifra banke (BIC), energetska identifikacijska oznaka (EIC), globalni lokacijski broj (GLN/GS1).

10.

Svojstvo u kojem trguju sudionik na tržištu ili druga ugovorna stranka iz polja 1.

Navodi se je li ugovorna stranka koja izvješćuje zaključila ugovor kao naručitelj za svoj račun (u svoje ime ili u ime klijenta) ili kao zastupnik za račun i u ime klijenta.

11.

Pokazatelj kupnje/prodaje

Navodi se je li riječ o ugovoru o kupnji ili prodaji za sudionika na tržištu ili ugovornu stranku iz polja 1.

12.

Inicijator/začetnik

Prilikom trgovanja na brokerskoj platformi elektroničkim putem ili putem telefona, pokretač („initiator”) je stranka koja je prva izdala obvezujući nalog na tržištu, a začetnik („aggressor”) je stranka koja je započela transakciju.

Pojedinosti o nalogu

13.

Identifikacijska oznaka naloga

Nalog se označuje jedinstvenom identifikacijskom oznakom koju dodjeljuje organizirano tržište ili ugovorne stranke.

14.

Vrsta naloga

Vrsta naloga kao što je određeno funkcijom koju nudi organizirano tržište.

15.

Uvjet naloga

Poseban uvjet za izvršenje naloga.

16.

Status naloga

Statusom naloga utvrđuje se, primjerice, je li nalog aktivan ili deaktiviran.

17.

Najmanji obujam za izvršavanje

Najmanji obujam za izvršavanje – najmanja količina/obujam svakog određenog izvršavanja.

18.

Ograničenje cijene

Utvrđeno ograničenje cijene za pokretanje trgovanja („trigger”) ili stop nalog („stop-loss order”).

19.

Neobjavljen obujam

Obujam naloga koji nije objavljen na tržištu.

20.

Trajanje naloga

Trajanje naloga je vrijeme tijekom kojeg nalog postoji u sustavu sve dok nije uklonjen/poništen, osim ako je izvršen.

Pojedinosti o ugovoru

21.

Identifikacijska oznaka ugovora

Ugovor se označuje jedinstvenom identifikacijskom oznakom koju dodjeljuju organizirano tržište ili ugovorne stranke.

22.

Naziv ugovora

Naziv ugovora kojim se koristi organizirano tržište.

23.

Vrsta ugovora

Vrsta ugovora.

24.

Energetski proizvod

Klasifikacija energetskog proizvoda.

25.

Indeks za određivanje ili referentna cijena

Indeks za određivanje cijene za ugovor ili referentna cijena za izvedene financijske instrumente.

26.

Metoda namire

Navodi se namiruje li se ugovor fizički, gotovinom, opcijom ili na drugi način.

27.

Identifikacijska oznaka organiziranog tržišta/OTC

U slučaju da sudionik na tržištu izvršava ugovor na organiziranom tržištu, to organizirano tržište označuje se jedinstvenom oznakom.

28.

Vrijeme trgovanja ugovora

Vrijeme trgovanja ugovora.

29.

Datum i vrijeme posljednjeg trgovanja

Datum i vrijeme posljednjeg trgovanja u okviru ugovora o kojem se izvješćuje.

Pojedinosti o transakciji

30.

Vremenski žig transakcije

Datum i vrijeme izvršenja ugovora ili izdavanja naloga ili njihove izmjene, poništenja ili raskida.

31.

Jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije

Jedinstvena identifikacijska oznaka za transakciju koju dodjeljuje organizirano tržište na kojem je izvršeno trgovanje ili dvoje sudionika na tržištu u slučaju bilateralnih ugovora koja se upotrebljava za povezivanje dviju strana transakcije.

32.

Identifikacijska oznaka povezane transakcije

Identifikacijskom oznakom povezane transakcije označuje se ugovor koji je povezan s izvršenjem.

33.

Identifikacijska oznaka povezanog naloga

Identifikacijskom oznakom povezanog naloga označuje se nalog koji je povezan s izvršenjem.

34.

Transakcija uz posredovanje brokera putem telefona

Navodi se je li transakcija izvršena uz posredovanje brokera putem telefona. Ako je, unosi se znak „Y”, a ako nije, polje ostaje prazno.

35.

Cijena

Jedinična cijena.

36.

Vrijednost indeksa

Vrijednost indeksa za određivanje.

37.

Valuta cijene

Način na koji je cijena izražena.

38.

Zamišljeni iznos

Vrijednost ugovora.

39.

Zamišljeni iznos – valuta

Valuta zamišljenog iznosa.

40.

Količina/obujam

Ukupan broj jedinica obuhvaćenih ugovorom ili nalogom.

41.

Ukupna zamišljena količina ugovora

Ukupan broj jedinica veleprodajnog energetskog proizvoda.

42.

Količinska jedinica za polja 40. i 41.

Mjerna jedinica upotrijebljena za polja 40. i 41.

43.

Datum raskida ugovora

Datum raskida ugovora o kojem se izvješćuje. Ako se ne razlikuje od završnog datuma isporuke, ovo polje ostaje prazno.

Pojedinosti o opciji

44.

Način izvršavanja opcije

Navodi se može li se opcija izvršiti samo na određeni datum (europski i azijski način), na niz unaprijed određenih datuma (bermudski način) ili u bilo kojem trenutku razdoblja valjanosti ugovora (američki način).

45.

Vrsta opcije

Navodi se je li riječ o opciji kupnje („call option”), prodaje („put option”) ili drugoj opciji.

46.

Datum izvršavanja opcije

Datum ili datumi kada se opcija izvršava. Ako postoji više datuma, upotrijebite dodatna polja.

47.

Izvršna cijena opcije

Ugovorena cijena izvršenja opcije.

Profil isporuke

48.

Točka ili područje isporuke

Oznaka/oznake EIC za točku/točke isporuke ili područje/područja tržišta.

49.

Početni datum isporuke

Datum početka isporuke.

50.

Završni datum isporuke

Datum završetka isporuke.

51.

Trajanje

Trajanje razdoblja isporuke.

52.

Vrsta opterećenja

Navodi se profil opterećenja (temeljno opterećenje, vršno opterećenje, slabije opterećenje, blok sati ili drugo)

53.

Dani u tjednu

Dani u tjednu isporuke

54.

Intervali za isporuku opterećenja

Vremenski interval za svaki blok sati ili oblik.

55.

Kapacitet isporuke

Broj jedinica obuhvaćenih transakcijom po vremenskom intervalu isporuke.

56.

Količinska jedinica za polje 55.

Korištena mjerna jedinica.

57.

Cijena/količini vremenskog intervala

Ako je primjenjivo, cijena po količini po vremenskom intervalu isporuke.

Informacije o životnom ciklusu

58.

Vrsta mjere

Ako izvješće sadržava:

ugovor ili nalog za trgovanje po prvi put, označuje se kao „novo”,

izmjenu pojedinosti prethodnog izvješća, označuje se kao „izmjena”,

poništenje izvješća koje je podneseno greškom, označuje se kao „pogreška”,

raskid postojećeg ugovora ili naloga za trgovanje, označuje se kao „poništenje”.


Tablica 2.

Pojedinosti o nestandardnim ugovorima za opskrbu električnom energijom i plinom o kojima se izvješćuje

(Obrazac za izvješćivanje o nestandardnim ugovorima)

Br. polja

Sadržaj polja

Opis

Ugovorne stranke

1.

Identifikacijska oznaka sudionika na tržištu ili ugovorne stranke

Jedinstvena oznaka kojom se označuju sudionik na tržištu ili ugovorna stranka u čije se ime izvješćuje o evidenciji transakcije.

2.

Vrsta oznake koja je navedena u polju 1.

Registracijska oznaka ACER, oznaka pravnog subjekta (LEI), identifikacijska šifra banke (BIC), energetska identifikacijska oznaka (EIC), globalni lokacijski broj (GLN/GS1).

3.

Identifikacijska oznaka drugog sudionika na tržištu ili druge ugovorne stranke

Jedinstvena identifikacijska oznaka druge ugovorne stranke.

4.

Vrsta oznake koja je navedena u polju 3.

Registracijska oznaka ACER, oznaka pravnog subjekta (LEI), identifikacijska šifra banke (BIC), energetska identifikacijska oznaka (EIC), globalni lokacijski broj (GLN/GS1).

5.

Subjekt koji izvješćuje - identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka subjekta koji izvješćuje.

6.

Vrsta oznake koja je navedena u polju 5.

Registracijska oznaka ACER, oznaka pravnog subjekta (LEI), identifikacijska šifra banke (BIC), energetska identifikacijska oznaka (EIC), globalni lokacijski broj (GLN/GS1).

7.

Identifikacijska oznaka korisnika

Ako je korisnik ugovora iz članka 8. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1227/2011 ugovorna stranka u ovom ugovoru, polje ostaje prazno. Ako korisnik ugovora nije ugovorna stranka u ovom ugovoru, ugovorna stranka koja izvješćuje mora dodijeliti korisniku jedinstvenu oznaku.

8.

Vrsta oznake koja je navedena u polju 7.

Registracijska oznaka ACER, oznaka pravnog subjekta (LEI), identifikacijska šifra banke (BIC), energetska identifikacijska oznaka (EIC), globalni lokacijski broj (GLN/GS1).

9.

Svojstvo u kojem trguju sudionik na tržištu ili druga ugovorna stranka iz polja 1.

Navodi se je li ugovorna stranka koja izvješćuje zaključila ugovor kao naručitelj za svoj račun (u svoje ime ili u ime klijenta) ili kao zastupnik za račun i u ime klijenta.

10.

Pokazatelj kupnje/prodaje

Navodi se je li riječ o ugovoru o kupnji ili prodaji za sudionika na tržištu ili drugu ugovornu stranku iz polja 1.

Pojedinosti o ugovoru

11.

Identifikacijska oznaka ugovora

Jedinstvena identifikacijska oznaka ugovora koju dodjeljuje dvoje sudionika na tržištu.

12.

Datum ugovora

Datum kada je postignut sporazum o ugovoru, njegovoj izmjeni, poništenju ili raskidu.

13.

Vrsta ugovora

Vrsta ugovora.

14.

Energetski proizvod

Klasifikacija energetskog proizvoda za sklopljen ugovor.

15.

Cijena ili formula za izračun cijene

Fiksna cijena ili formula za izračun cijene koja se upotrebljava u ugovoru.

16.

Procijenjeni zamišljeni iznos

Procijenjeni zamišljeni iznos ugovora (ako je primjenjivo).

17.

Valuta zamišljenog iznosa

Valuta procijenjenog zamišljenog iznosa.

18.

Ukupna zamišljena količina ugovora

Procijenjen ukupan broj jedinica veleprodajnog energetskog proizvoda. Ovo je izračunan podatak.

19.

Kapacitet izbora obujma

Broj jedinica uključenih u ugovor po vremenskom intervalu isporuke, ako je dostupno.

20.

Jedinica zamišljene količine

Mjerna jedinica upotrijebljena u poljima 18. i 19.

21.

Vrsta obujma

Klasifikacija obujma.

22.

Učestalost vrste obujma

Učestalost vrste obujma: primjerice, dnevna, tjedna, mjesečna, sezonska, godišnja ili druga učestalost, ako je dostupno.

23.

Intervali vrste obujma

Vremenski interval za svaku vrstu obujma, ako je dostupno.

Pojedinosti o indeksu za određivanje

24.

Vrsta indeksne cijene

Fiksna cijena, cijena prema jednostavnom indeksu (na temelju jednog parametra) ili prema složenoj formuli za izračun cijene (na temelju više parametara).

25.

Indeks za određivanje

Popis indeksa kojima se utvrđuje cijena za ugovor. Navedite naziv svakog indeksa. U slučaju košarice indeksa za koju ne postoji jedinstvena identifikacijska oznaka, navodi se košarica ili indeks.

26.

Vrste indeksa za određivanje

Promptni indeks („spot”), terminski indeks („forward”), indeks zamjene („swap”), indeks raspona („spread”) itd.

27.

Izvori indeksa za određivanje

Za svaki indeks posebno navedite izvor objave.

U slučaju košarice indeksa za koje ne postoji jedinstvena identifikacijska oznaka, navodi se košarica ili indeks.

28.

Prvi datum određivanja

Prvi datum određivanja je najraniji datum svih određivanja.

29.

Posljednji datum određivanja

Posljednji datum određivanja je najkasniji datum svih određivanja.

30.

Učestalost određivanja

Učestalost određivanja: primjerice, dnevna, tjedna, mjesečna, sezonska, godišnja ili druga učestalost.

31.

Metoda namire

Navodi se namiruje li se ugovor fizički, gotovinom, na oba načina, opcijom ili na drugi način.

Pojedinosti o opciji

32.

Način izvršavanja opcije

Navodi se može li se opcija izvršiti samo na određen datum (europski i azijski način), na niz unaprijed određenih datuma (bermudski način) ili u bilo kojem trenutku razdoblja valjanosti ugovora (američki način).

33.

Vrsta opcije

Navodi se je li riječ o opciji kupnje („call option”), prodaje („put option”) ili drugoj opciji.

34.

Prvi datum izvršenja opcije

Prvi datum izvršenja je najraniji datum svih izvršenja.

35.

Posljednji datum izvršenja opcije

Posljednji datum izvršenja je najkasniji datum svih izvršenja.

36.

Učestalost izvršenja opcije

Učestalost izbora obujma: primjerice, dnevna, tjedna, mjesečna, sezonska, godišnja ili druga učestalost.

37.

Izvršni indeks opcije

Navedite naziv svakog indeksa. U slučaju košarice indeksa za koje ne postoji jedinstvena identifikacijska oznaka, navodi se košarica ili indeks.

38.

Izvor izvršnog indeksa opcije

Promptni indeks („spot”), terminski indeks („forward”), indeks zamjene („swap”), indeks raspona („spread”) itd.

39.

Izvor izvršnog indeksa opcije

Za svaki indeks, navedite vrstu određivanja. U slučaju košarice indeksa za koje ne postoji jedinstvena identifikacijska oznaka, navodi se košarica ili indeks.

40.

Izvršna cijena opcije

Ugovorena cijena izvršenja opcije.

Profil isporuke

41.

Točka ili područje isporuke

Oznaka/oznake EIC za točku/točke isporuke ili područje/područja tržišta.

42.

Početni datum isporuke

Datum i vrijeme početka isporuke. Za ugovore koji se isporučuju fizički navodi se početni datum isporuke ugovora.

43.

Završni datum isporuke

Datum i vrijeme završetka isporuke. Za ugovore koji se isporučuju fizički navodi se završni datum isporuke ugovora.

44.

Vrsta opterećenja

Identifikacijska oznaka profila opterećenja (temeljno opterećenje, vršno opterećenje, slabije opterećenje, blok sati ili drugo)

Informacije o životnom ciklusu

45.

Vrsta mjere

Ako izvješće sadržava:

ugovor o kojemu se izvješćuje po prvi put, označuje se kao „novo”,

izmjenu pojedinosti ugovora o kojem se već izvješćivalo, označuje se kao „izmjena”,

poništenje izvješća koje je podneseno greškom, označuje se kao „pogreška”,

raskid postojećeg ugovora, označuje se kao „poništenje”.


Tablica 3.

Pojedinosti o kojima se izvješćuje u pogledu veleprodajnih energetskih proizvoda koje se odnose na prijenos električne energije – rezultati primarne dodjele i rezultat preprodaje te ustupanja dugoročnih prava na prijenos električne energije na sekundarnom tržištu

Polje br.

Sadržaj polja

Opis

Zajednički podaci za ukupne rezultate primarne dodjele i preprodaju na sekundarnom tržištu te za ustupanje prava i dokument ponude

1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka dokumenta

Jedinstvena identifikacijska oznaka dokumenta za koji se dostavljaju podaci o vremenskom nizu.

2.

Verzija dokumenta

Verzija dokumenta koji se šalje. Dokument se može slati nekoliko puta, a svako slanje označeno je različitim brojem verzije. Prva verzija označena je brojem 1, a svaka sljedeća uzastopnim brojevima.

3.

Vrsta dokumenta

Vrsta oznake dokumenta koji se šalje.

4.

Identifikacijska oznaka pošiljatelja

Identifikacijska oznaka stranke koja je pošiljatelj dokumenta te je odgovorna za njegov sadržaj (oznaka EIC).

5.

Uloga pošiljatelja

Identifikacijska oznaka uloge pošiljatelja, primjerice operator prijenosnog/transportnog sustava ili drugi subjekt koji izvješćuje.

6.

Identifikacijska oznaka primatelja

Identifikacijska oznaka stranke koja prima dokument.

7.

Uloga primatelja

Identifikacijska oznaka uloge primatelja.

8.

Datum i vrijeme nastanka

Datum i vrijeme nastanka dokumenta, primjerice vrijeme kada operator prijenosnog/transportnog sustava ili drugi subjekt koji izvješćuje šalje transakciju Agenciji,

9.

Vremenski interval ponude/primjenjiv vremenski interval

Datum i vrijeme početka i završetka razdoblja obuhvaćenog dokumentom.

10.

Područje

Područje obuhvaćeno dokumentom.

11.

Status dokumenta (ako je primjenjivo)

Navodi se status dokumenta.

Vremenski niz dodjele kapaciteta (za primarnu dodjelu)

12.

Identifikacijska oznaka vremenskog niza

Jedinstvena identifikacijska oznaka vremenskog niza

13.

Identifikacijska oznaka dokumenta ponude

Identifikacijska oznaka dokumenta koji sadržava upućivanja na ponude ili preprodaje.

14.

Verzija dokumenta ponude

Verzija poslanog dokumenta ponude ili preprodaje.

15.

Identifikacijska oznaka ponude

Identifikacijska oznaka vremenskog niza koji je korišten u prvobitnoj ponudi ili preprodaji.

Ona je jedinstveni broj koji dodjeljuje ponuditelj pri podnošenju prvobitne ponude ili preprodaji. Ostaje prazno ako nije primjenjivo.

16.

Ponuditelj

Identifikacijska oznaka sudionika na tržištu koji je podnio ponudu za kapacitet ili ga preprodao (oznaka EIC X).

17.

Identifikacijska oznaka aukcije

Identifikacijska oznaka kojom se povezuju dodjela i niz specifikacija koje utvrđuje voditelj aukcije.

18.

Vrsta poslovanja

Navodi se priroda vremenskog niza.

19.

Područje isporuke („in area”)

Područje u koje se energija isporučuje (oznaka EIC Y).

20.

Područje proizvodnje („out area”)

Područje iz kojeg se energija isporučuje (oznaka EIC Y).

21.

Vrsta ugovora

Vrstom ugovora utvrđuju se uvjeti pod kojima je kapacitet dodijeljen te pod kojima se njime upravlja, primjerice dnevna, tjedna, mjesečna ili godišnja aukcija, dugotrajni ugovor itd.

22.

Identifikacijska oznaka ugovora

Identifikacijska oznaka ugovora za vremenski niz. Ona mora biti jedinstveni broj koji dodjeljuje voditelj aukcije te se koristi za sva upućivanja na dodjelu.

23.

Mjerna jedinica količine

Mjerna jedinica u kojoj je izražena količina u vremenskom nizu.

24.

Valuta (ako je primjenjivo)

Valuta u kojoj je novčani iznos izražen.

25.

Mjerna jedinica cijene (ako je primjenjivo)

Mjerna jedinica u kojoj je izražena cijena u vremenskom nizu.

26.

Vrsta krivulje (ako je primjenjivo)

Opisuje se vrsta krivulje koja se nalazi u predmetnom vremenskom nizu, primjerice, blok promjenjive veličine, blok određene veličine ili točka.

27.

Kategorija klasifikacije (ako je primjenjivo)

Kategorija proizvoda kako je utvrđeno pravilima tržišta.

Vremenski niz aukcije bez ponuda (za primarnu dodjelu)

28.

Identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka vremenskog niza.

29.

Identifikacijska oznaka aukcije

Identifikacijska oznaka aukcije u kojoj nisu primljene ponude.

30.

Kategorija klasifikacije (ako je primjenjivo)

Kategorija proizvoda kako je utvrđeno pravilima tržišta.

Vremenski niz sekundarnih prava (za sekundarna prava)

31.

Identifikacijska oznaka vremenskog niza

Identifikacijska oznaka vremenskog niza.

Ona mora biti jedinstveni broj koji dodjeljuje pošiljatelj za svaki vremenski niz u dokumentu.

32.

Vrsta poslovanja

Navodi se priroda vremenskog niza, primjerice, prava na kapacitet, obavijest o prijenosu kapaciteta itd.

33.

Područje isporuke („in area”)

Područje u koje se energija isporučuje (oznaka EIC Y).

34.

Područje proizvodnje („out area”)

Područje iz kojeg se energija isporučuje (oznaka EIC Y).

35.

Nositelj prava

Identifikacijska oznaka sudionika na tržištu koji je vlasnik, ili ima pravo upotrebe, predmetnih prava prijenosa (oznaka EIC X).

36.

Primatelj (ako je primjenjivo)

Identifikacijska oznaka sudionika na tržištu kojemu se prenose prava ili osobe koja je zadužena za povezivanje u trgovanju te koju je prenositelj imenovao (kao što je navedeno među svojstvima nositelja prava) za upotrebu prava (oznaka EIC X).

37.

Identifikacijska oznaka ugovora

Identifikacijska oznaka ugovora za vremenski niz. Ona mora biti jedinstveni broj koji dodjeljuje dodjelitelj prijenosnog/transportnog kapaciteta (primjerice, operator prijenosnog/transportnog sustava, voditelj aukcije ili platforma za dodjelu).

38.

Vrsta ugovora

Vrstom ugovora utvrđuju se uvjeti pod kojima su prava dodijeljena te pod kojima se njima upravlja, primjerice dnevna, tjedna, mjesečna ili godišnja aukcija, dugotrajni ugovor itd.

39.

Identifikacijska oznaka prethodnog ugovora (ako je primjenjivo)

Identifikacijska oznaka prethodnog ugovora s pomoću kojeg se utvrđuju prava prijenosa.

40.

Mjerna jedinica količine

Mjerna jedinica u kojoj je izražena količina u vremenskom nizu.

41.

Identifikacijska oznaka aukcije (ako je primjenjivo)

Identifikacijska oznaka kojom se povezuju prava na kapacitet i niz specifikacija koju dodjeljuje dodjeljitelj prijenosnog/transportnog kapaciteta, primjerice operator prijenosnog/transportnog sustava, voditelj aukcije ili platforma za dodjelu.

42.

Valuta (ako je primjenjivo)

Valuta u kojoj je novčani iznos izražen.

43.

Mjerna jedinica cijene (ako je primjenjivo)

Mjerna jedinica u kojoj je izražena cijena u vremenskom nizu.

44.

Vrsta krivulje (ako je primjenjivo)

Opisuje se vrsta krivulje koja se nalazi u predmetnom vremenskom nizu, primjerice blok promjenjive veličine, blok određene veličine ili točka.

Razdoblje za primarnu dodjelu i sekundarne postupke

45.

Vremenski interval

Navode se datum i vrijeme početka i završetka razdoblja o kojem se izvješćuje.

46.

Prikaz

Prikaz kojim se određuje broj razdoblja na koja je vremenski interval podijeljen (ISO 8601).

Vremenski interval za primarnu dodjelu i sekundarne postupke

47.

Položaj

Relativni položaj razdoblja unutar intervala.

48.

Količina

Količina koja je dodijeljena u primarnoj aukciji. Količina koja je dodijeljena stranci za imenovanje za sekundarna prava.

49.

Iznos cijene (ako je primjenjivo)

Cijena izražena za svaku jedinicu količine koja je dodijeljena primarnom dodjelom. Cijena koja je prijavljena za svaku jedinicu preprodane ili prenesene količine na sekundarnom tržištu, ako je primjenjivo.

50.

Količina ponude (ako je primjenjivo)

Količina iz prvobitnog dokumenta ponude.

51.

Iznos cijene ponude (ako je primjenjivo)

Prvotna cijena navedena u prvobitnoj ponudi ili preprodaji za svaku zatraženu jedinicu količine.

Razlog za primarnu dodjelu i sekundarne postupke

52.

Oznaka razloga (ako je primjenjivo)

Oznaka statusa dodjele ili prava.

53.

Tekst razloga (ako je primjenjivo)

Tekstovno obrazloženje oznake razloga.

Zaglavlje i polja dokumenta ponude za organizirana tržišta (primjenjivo za sekundarno trgovanje)

54.

Subjekt

Identifikacijska oznaka sudionika na tržištu za kojeg se podnosi ponuda (oznaka EIC).

55.

Uloga subjekta

Uloga predmetne stranke (subjekta).

56.

Djeljivost

Navodi se može li se svaki element ponude prihvatiti zasebno ili ne.

57.

Identifikacijska oznaka povezanih ponuda (ako je primjenjivo)

Jedinstvena identifikacijska oznaka svih povezanih ponuda.

58.

Blok ponuda

Navodi se predstavljaju li vrijednosti u određenom razdoblju blok ponudu te mogu li se promijeniti.


Tablica 4.

Pojedinosti o kojima se izvješćuje u pogledu veleprodajnih energetskih proizvoda koje se odnose na transport plina – primarna i sekundarna dodjela kapaciteta za plin

Polje br.

Sadržaj polja

Opis

Zajednički podaci za primarne i sekundarne postupke dodjele

1.

Identifikacijska oznaka pošiljatelja

Identifikacijska oznaka stranke koja je vlasnik dokumenta te je odgovorna za njegov sadržaj.

2.

Organizirano tržište - identifikacijska oznaka

Identifikacijska oznaka organiziranog tržišta.

3.

Identifikacijska oznaka postupka

Identifikacijska oznaka aukcije ili drugog postupka koju određuje subjekt koji dodjeljuje kapacitet.

4.

Vrsta plina

Navodi se vrsta plina.

5.

Identifikacijska oznaka transakcije za prijenos

Jedinstven identifikacijski broj za dodjelu kapaciteta koji dodjeljuje organizirano tržište ili operator prijenosnog/transportnog sustava.

6.

Datum i vrijeme nastanka

Datum i vrijeme nastanka transakcije.

7.

Datum/vrijeme otvorenja aukcije

Datum i vrijeme kada se aukcija otvara za podnošenje ponuda.

8.

Datum/vrijeme zatvaranja aukcije

Datum i vrijeme kada se aukcija zatvara.

9.

Vrsta transakcije za prijenos/transport

Vrstom se određuje priroda transakcije za prijenos/transport o kojoj se treba izvijestiti u skladu s važećim primjenjivim industrijskim standardima kako je utvrđeno kodeksom plinske mreže o interoperabilnosti i razmjeni podataka.

10.

Datum i vrijeme početka

Datum i vrijeme početka izvođenja transakcije za prijenos/transport.

11.

Datum i vrijeme završetka

Datum i vrijeme završetka izvođenja transakcije za prijenos/transport.

12.

Ponuđeni kapacitet

Količina kapaciteta dostupnog u aukciji izražena mjernom jedinicom. Relevantno samo za praćenje ponašanja u nadmetanju.

13.

Kategorija kapaciteta

Kategorija kapaciteta koja se primjenjuje.

Podaci za izvješćivanje o životnom ciklusu

14.

Vrsta mjere

Oznaka statusa izvješća o kojem se treba izvijestiti u skladu s važećim primjenjivim industrijskim normama kako je utvrđeno kodeksom plinske mjere o interoperabilnosti i razmjeni podataka.

Podaci za izvješćivanje o količini i cijeni

15.

Količina

Ukupan broj jedinica dodijeljenih transakcijom za prijenos izraženih u mjernoj jedinici.

16.

Mjerna jedinica

Mjerna jedinica koja se upotrebljava.

17.

Valuta

Valuta u kojoj je novčani iznos izražen.

18.

Ukupna cijena

Najniža cijena u trenutku aukcije plus premija nadmetanja ili regulirana tarifa u slučaju drugog mehanizma dodjele osim aukcije.

19.

Fiksna ili promjenjiva najniža cijena

Identifikacijska oznaka vrste najniže cijene.

20.

Najniža cijena

Utvrđivanje najniže cijene za aukciju.

21.

Cjenovna premija

Utvrđivanje cjenovne premije za aukciju.

Podaci za identifikaciju lokacije i sudionika na tržištu

22.

Identifikacijska oznaka mrežne točke

Unutar mrežnog sustava prema oznaci EIC.

23.

Spajanje

Specifikacija spajanja.

24.

Smjer

Specifikacija smjera.

25.

Identifikacijska oznaka TSO-a 1

Identifikacijska oznaka TSO-a za koji se izvješćuju podaci.

26.

Identifikacijska oznaka TSO-a 2

Identifikacijska oznaka drugog TSO-a.

27.

Identifikacijska oznaka sudionika na tržištu

Sudionik na tržištu kojem je dodijeljen kapacitet.

28.

Oznaka bilančne skupine ili oznaka portfelja (ako je primjenjivo)

Identifikacijska oznaka bilančne skupine (ili bilančnih skupina spojenih proizvoda) kojoj pripada pošiljatelj ili oznaka portfelja kojom se koristi pošiljatelj ako nema bilančne skupine.

Podaci koji se primjenjuju samo na sekundarne dodjele

29.

Postupak koji se primjenjuje

Specifikacija postupka koji se primjenjuje.

30.

Iznos najviše ponude

Najveći iznos koji je primatelj spreman ponuditi izražen u valuti po mjernoj jedinici.

31.

Iznos najniže ponude

Najniži iznos koji je prenositelj spreman ponuditi izražen u valuti po mjernoj jedinici.

32.

Najveća količina

Najveća količina koju bi primatelj/prenositelj bio spreman kupiti/prodati pri stvaranju prijedloga o trgovanju.

33.

Najmanja količina

Najmanja količina koju bi primatelj/prenositelj bio spreman kupiti/prodati pri stvaranju prijedloga o trgovanju.

34.

Cijena plaćena operatoru prijenosnog/transportnog sustava (osnovna cijena)

Primjenjivo samo pri ustupanju izraženom u valuti po mjernoj jedinici koja mora biti kWh/h.

35.

Cijena koju primatelj plaća prenositelju

Cijena koju primatelj plaća prenositelju izražena u valuti po mjernoj jedinici koja mora biti kWh/h.

36.

Identifikacijska oznaka prenositelja

Sudionik na tržištu koji predaje kapacitet.

37.

Identifikacijska oznaka primatelja

Sudionik na tržištu koji prima kapacitet.

Podatkovna polja koja se primjenjuju samo na naloge izdane na aukcijama za primarne dodjele

38.

Identifikacijska oznaka ponude

Brojčana identifikacijska oznaka ponude koju dodjeljuje subjekt koji izvješćuje.

39.

Broj kruga aukcije

Cijeli broj koji se povećava svaki put kada je aukcija neuspješna te se ponovno pokreće s drukčijim parametrima - počinje s 1. Ostaje prazno u slučaju aukcije bez krugova za prikupljanje obvezujućih ponuda, primjerice aukcije za naredni dan.

40.

Cijena ponude

Ponuđena cijena za svaku jedinicu kapaciteta bez najniže cijene. Izražena u valuti i mjernoj jedinici.

41.

Količina ponude

Ponuđena količina izražena u mjernoj jedinici.


Top