Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0709

2014/709/EU: Provedbena odluka Komisije оd 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7222) Tekst značajan za EGP

OJ L 295, 11.10.2014, p. 63–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/709/oj

11.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 295/63


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 9. listopada 2014.

o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7222)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/709/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice u cilju uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 2002/60/EZ (4) utvrđuju se minimalne mjere koje se primjenjuju unutar Unije za kontrolu afričke svinjske kuge, uključujući mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju izbijanja afričke svinjske kuge na svinjogojskom gospodarstvu i u slučajevima kada se sumnja na afričku svinjsku kugu ili je potvrđena njezina prisutnost kod divljih svinja. Te mjere uključuju planove za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod populacija divljih svinja, koje razvijaju i provode države članice, a odobrava ih Komisija.

(2)

Afrička svinjska kuga prisutna je na Sardiniji u Italiji od 1978. godine te je od 2014. uvedena u druge države članice smještene u istočnoj Europi, uključujući Estoniju, Latviju, Litvu i Poljsku, iz susjednih trećih zemalja u kojima je ta bolest raširena.

(3)

U cilju usmjeravanja mjera kontrole i sprečavanja širenja bolesti te kako bi se spriječilo nepotrebno ometanje trgovine unutar Unije i izbjeglo da treće zemlje nametnu neopravdane prepreke trgovini, dotične države članice žurno su utvrdile popis zaraženih područja i područja u kojima postoji rizik od zaraze u suradnji s dotičnim državama članicama na temelju provedbenih odluka Komisije konsolidiranih Provedbenom odlukom Komisije 2014/178/EU (5). Tom se Odlukom utvrđuju i mjere za kontrolu zdravlja životinja u pogledu premještanja, otpremanja svinja i određenih proizvoda svinjskog podrijetla i označivanje svinjskog mesa iz područja navedenih u Prilogu toj Odluci kako bi se spriječilo širenje te bolesti na druga područja Unije.

(4)

Odlukom Komisije 2005/362/EZ (6) odobren je plan koji je Komisiji dostavila Italija za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod divljih svinja na Sardiniji, a Provedbenom Odlukom Komisije 2014/442/EU (7) odobreni su planovi za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod divljih svinja na određenim područjima Litve i Poljske.

(5)

Afrička svinjska kuga može se smatrati endemskom bolešću kod populacija domaćih i divljih svinja u određenim trećim zemljama koje graniče s Unijom te je stalna prijetnja Uniji.

(6)

Zbog spomenutih slučajeva bolesti mogla bi biti ugrožena i druga krda svinja u nezahvaćenim područjima država u kojima je trenutačno prisutna bolest poput Litve, Italije i Poljske te ostalim državama članicama, osobito u pogledu trgovine proizvodima svinjskog podrijetla.

(7)

Estonija, Italija, Latvija, Litva i Poljska poduzele su mjere za suzbijanje afričke svinjske kuge u okviru Direktive 2002/60/EZ, a Estonija i Latvija dužne su dostaviti Komisiji na odobrenje planove za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod divljih svinja u skladu s člankom 16. te Direktive.

(8)

Primjereno je da se dotične države članice i područja uvrste u Prilog te razvrstaju po razini rizika. U određenim dijelovima Priloga trebala bi se razmotriti epidemiološka situacija u pogledu afričke svinjske kuge te odnosi li se ona i na populacije domaćih i na populacije divljih svinja (dio III. i IV.), samo na populacije divljih svinja (dio II.) i postoji li rizik zbog određene blizine području sa zaraženim populacijama divljih svinja (dio I.). Posebno treba razlikovati je li se epidemiološka situacija stabilizirala i bolest postala endemska (dio IV.) ili je situacija još uvijek dinamična i njezin je razvoj nesiguran (dio III.). Međutim, klasifikaciju državnih područja država članica ili njihovih dijelova u dijelovima I., II., III. i IV. u pogledu dotične svinjske populacije možda će trebati prilagoditi uzimajući u obzir dodatne čimbenike rizika zbog lokalne epidemiološke situacije i njezina razvoja, posebno u novozaraženim područjima u kojima je dostupno manje iskustvo o epidemiologiji bolesti u različitim ekološkim sustavima.

(9)

U pogledu rizika od širenja afričke svinjske kuge, kretanje raznih proizvoda svinjskog podrijetla može se smatrati rizikom različitih razina. U pravilu premještanje živih svinja i njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka te kretanje životinjskih nusproizvoda dobivenih od svinja iz zaraženih područja smatraju se rizikom više razine u pogledu izloženosti i posljedica nego kretanje mesa, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda, kako je navedeno u znanstvenom mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane iz 2010 (8). Stoga je potrebno zabraniti otpremanje živih svinja i njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka te životinjskih nusproizvoda svinjskog podrijetla i određenog mesa, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda iz određenih područja država članica navedenih u dijelovima I., II., III. i IV. Priloga ovoj Odluci. Ta se zabrana odnosi na sve životinje koje pripadaju vrsti svinje iz Direktive Vijeća 92/65/EEZ (9).

(10)

Kako bi se uzele u obzir različite razine rizika ovisno o vrsti proizvoda svinjskog podrijetla i epidemiološkoj situaciji u dotičnoj državi članici i područjima, primjereno je omogućiti određena odstupanja za svaku vrstu proizvoda svinjskog podrijetla iz područja navedenih u dijelovima Priloga ovoj Odluci. Ta su odstupanja u skladu i s mjerama za smanjenje rizika pri uvozu u pogledu afričke svinjske kuge navedenima u Kodeksu o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja. U ovoj se Odluci utvrđuju i dodatne mjere zaštite i zahtjevi za zdravlje životinja ili postupci obrade dotičnih proizvoda, koji se primjenjuju u slučaju odobravanja navedenih odstupanja.

(11)

Zbog trenutačne epidemiološke situacije i kao mjeru opreza dotične države članice, odnosno Estonija, Latvija, Litva i Poljska, uspostavile su nova područja dovoljne i odgovarajuće veličine kako je opisano u dijelovima I., II. i III. Priloga ovoj Odluci, koja su prilagođena trenutačnoj epidemiološkoj situaciji i na kojima se primjenjuju odgovarajuća ograničenja premještanja živih svinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka te svježeg svinjskog mesa i određenih proizvoda svinjskog podrijetla. Stanje u pogledu afričke svinjske kuge na Sardiniji (Italija) razlikuje se od onog u drugim državama članicama zbog dugotrajne endemičnosti te bolesti u ovom dijelu talijanskog državnog područja te zbog otočnog geografskog položaja Sardinije; stoga se smatra da je dio IV. potreban u Prilogu ovoj Odluci kako bi njime i dalje bio obuhvaćen cijeli teritorij Sardinije u Italiji.

(12)

Trenutačno primjenjiva veterinarska ograničenja posebice su stroga za područja navedena u dijelu III. Priloga ovoj Odluci te stoga mogu dovesti do problema u pogledu logistike i dobrobiti životinja kada klanje svinja u dotičnim područjima nije moguće, posebno zbog odsutnosti odgovarajuće klaonice ili ograničenja kapaciteta za klanje na relevantnim područjima navedenima u dijelu III.

(13)

Premještanje živih svinja zbog neposrednog klanja predstavlja manji rizik od druge vrste premještanja živih svinja pod uvjetom da su uspostavljene mjere za smanjenje rizika. Stoga je primjereno da dotične države članice mogu, kada se podudaraju prethodno opisane okolnosti, iznimno odobriti odstupanja za otpremu živih svinja iz područja navedenih u dijelu III. Priloga zbog neposrednog klanja u klaonicu izvan tog područja u istoj državi članici pod uvjetom da su ispunjeni strogi uvjeti kako se ne bi ugrozilo kontrolu bolesti.

(14)

Direktivom Vijeća 64/432/EEZ (10) i Odlukom Komisije 93/444/EEZ (11) utvrđeno je da premještanje životinja mora biti popraćeno zdravstvenim certifikatima. Kada za žive svinje namijenjene trgovini unutar Unije ili izvozu u treću zemlju vrijede odstupanja od zabrane otpremanja živih svinja iz područja navedenih u Prilogu ovoj Odluci, ti zdravstveni certifikati moraju sadržavati upućivanje na ovu Odluku kako bi se osiguralo da relevantni certifikati sadržavaju odgovarajuće i točne zdravstvene informacije.

(15)

Uredbom Komisije (EZ) br. 599/2004 (12) utvrđeno je da kretanje određenih proizvoda životinjskog podrijetla mora biti popraćeno zdravstvenim certifikatima. Kako bi se spriječilo širenje afričke svinjske kuge na ostala područja Unije, kad za određenu državu članicu vrijedi zabrana otpremanja svježeg svinjskog mesa, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda koji se sastoje od svinjskog mesa iz određenih dijelova njezina državnog područja ili sadržavaju takvo meso, potrebno je propisati određene uvjete, a posebno u pogledu certificiranja za otpremu takvog mesa, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda iz drugih dijelova državnog područja te države članice, koja nisu pod zabranom, a spomenuti zdravstveni certifikati moraju sadržavati upućivanje na ovu Odluku.

(16)

Nadalje, radi sprečavanja širenja afričke svinjske kuge na druga područja Unije, primjereno je predvidjeti da za otpremu svježeg svinjskog mesa, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda koji se sastoje od mesa koje potječe od svinja iz država članica u kojima se nalaze područja navedena u Prilogu ili koji sadržavaju takvo meso vrijede stroži uvjeti. Konkretno, takvo svježe svinjsko meso, mesne pripravke i proizvode od svinjskog mesa potrebno je označiti posebnim oznakama, koje nije moguće zamijeniti s oznakama zdravstvene ispravnosti iz Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (13) niti s oznakama zdravstvene ispravnosti za svinjsko meso iz Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (14).

(17)

Pri određivanju razdoblja primjene mjera predviđenih ovom Odlukom potrebno je uzeti u obzir epidemiološku situaciju u pogledu afričke svinjske kuge i uvjete za ponovno priznavanje statusa regija slobodnih od afričke svinjske kuge u skladu s Kodeksom o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja, stoga to razdoblje mora trajati najkraće do 31. prosinca 2018.

(18)

Zbog jasnoće Provedbenu odluku 2014/178/EU treba stoga staviti izvan snage i zamijeniti ovom Odlukom.

(19)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Odlukom utvrđuju određene mjere kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u državama članicama ili njihovim područjima navedenima u Prilogu (dotične države članice).

Odluka se primjenjuje ne dovodeći u pitanje planove za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod populacija divljih svinja u dotičnim državama članicama, koje je odobrila Komisija u skladu s člankom 16. Direktive 2002/60/EZ.

Članak 2.

Zabrana otpremanja živih svinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka svinja, svinjskog mesa, pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa te ostalih proizvoda koji sadržavaju svinjsko meso, uključujući pošiljke životinjskih nusproizvoda dobivenih od svinja iz određenih područja navedenih u Prilogu

Dotične države članice dužne su zabraniti:

(a)

otpremanje živih svinja iz područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga;

(b)

otpremanje pošiljaka sjemena, jajnih stanica i zametaka svinja iz područja navedenih u dijelovima III. i IV. Priloga;

(c)

otpremanje pošiljaka svinjskog mesa, pripravaka od svinjskog mesa, proizvoda od svinjskog mesa i ostalih proizvoda koji sadržavaju takvo meso iz područja navedenih u dijelovima III. i IV. Priloga;

(d)

otpremanje životinjskih nusproizvoda dobivenih od svinja iz područja navedenih u dijelovima III. i IV. Priloga.

Članak 3.

Odstupanje od zabrane otpremanja živih svinja iz područja navedenih u dijelu II. Priloga

Odstupajući od zabrane iz članka 2. točke (a) dotične države članice mogu odobriti otpremanje živih svinja s gospodarstva koje se nalazi u područjima navedenima u dijelu II. Priloga u druga područja iste države članice pod uvjetom da:

1.

svinje su na gospodarstvu boravile najmanje 30 dana ili od rođenja i na gospodarstvo nisu uvođene žive svinje iz područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma premještanja; i

2.

na svinjama je provedeno laboratorijsko ispitivanje na afričku svinjsku kugu s negativnim rezultatima na uzorcima koji su uzeti u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenima u planu za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge iz članka 1. drugog stavka ove Odluke u roku od 15 dana prije datuma premještanja i službeni je veterinar na dan otpreme proveo klinički pregled prisutnosti afričke svinjske kuge u skladu s postupcima provjere i uzorkovanja utvrđenima u poglavlju IV. dijelu A Priloga Odluci Komisije 2003/422/EZ (15); ili

3.

svinje potječu iz gospodarstva:

(a)

koje je nadležno veterinarsko tijelo pregledalo barem dvaput godišnje, u razmaku od najmanje 4 mjeseca, a pritom je:

i.

slijedilo smjernice i postupke iz poglavlja IV. Priloga Odluci 2003/422/EZ;

ii.

provelo klinički pregled i uzorkovanje u kojem su svinje starije od 60 dana bile podvrgnute laboratorijskom ispitivanju u skladu s postupcima kontrole i uzorkovanja utvrđenima u poglavlju IV. dijelu A Priloga Odluci 2003/422/EZ;

iii.

provjerilo učinkovitu primjenu mjera iz članka 15. stavka 2. točke (b) druge alineje i četvrte do sedme alineje Direktive 2002/60/EZ;

(b)

koje provodi biosigurnosne mjere za afričku svinjsku kugu koje je utvrdilo nadležno tijelo.

Članak 4.

Odstupanje od zabrane otpremanja pošiljaka živih svinja na neodgodivo klanje iz područja navedenih u dijelu III. Priloga i otpremanja pošiljaka svinjskog mesa, pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa dobivenih od takvih svinja

Odstupajući od zabrana iz članka 2. točaka (a) i (c) dotične države članice mogu odobriti otpremanje na neodgodivo klanje živih svinja iz područja navedenih u dijelu III. Priloga u druga područja iste države članice u slučaju da postoje logistička ograničenja kapaciteta za klanje u klaonicama koje je odobrilo nadležno tijelo u skladu s člankom 12., a koje se nalaze u područjima navedenima u dijelu III. Priloga, pod sljedećim uvjetima:

1.

svinje su na gospodarstvu boravile najmanje 30 dana ili od rođenja i na gospodarstvo nisu uvođene žive svinje iz područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma premještanja;

2.

svinje ispunjuju zahtjeve utvrđene u članku 3. stavcima 1. i 2. ili 3.;

3.

svinje se prevoze na neodgodivo klanje izravno, bez zaustavljanja ili istovara, do klaonice odobrene u skladu s člankom 12., koju je posebno nadležno tijelo odredilo u tu svrhu;

4.

nadležno tijelo za otpremu obavješćuje o namjeri slanja svinja nadležno tijelo odgovorno za klaonicu, a ono ga zauzvrat obavješćuje o njihovom dolasku;

5.

po dolasku u klaonicu te se svinje drže i kolju odvojeno od drugih svinja i to na određeni dan na koji se kolju samo svinje iz područja navedenih u dijelu III. Priloga;

6.

prijevoz svinja u klaonicu unutar i preko područja koja su izvan područja navedenih u dijelu III. Priloga provodi se duž unaprijed određenih prometnih putova, a vozila koja su upotrijebljena za prijevoz tih svinja moraju se očistiti i, prema potrebi, dezinficirati te se na njima mora provesti dezinsekcija što je prije moguće nakon istovara;

7.

dotične države članice osiguravaju da su svježe svinjsko meso, pripravci i proizvodi dobiveni od mesa tih svinja:

(a)

proizvedeni, pohranjuju se i obrađuju u objektima koji su odobreni u skladu s člankom 12.;

(b)

označeni u skladu s člankom 16.;

(c)

stavljaju se na tržište samo na državnom području te države članice;

8.

dotične države članice osiguravaju da su nusproizvodi životinjskog podrijetla od tih svinja podvrgnuti obradi u usmjerenom sustavu koji je odobrilo nadležno tijelo koje osigurava da proizvodi dobiveni od tih svinja ne predstavljaju rizik u pogledu afričke svinjske kuge;

9.

dotične države članice odmah obavješćuju Komisiju o odobravanju odstupanja u skladu s ovim člankom i priopćuju nazive i adrese klaonica odobrenih u skladu s ovim člankom.

Članak 5.

Odstupanje od zabrane otpremanja pošiljaka svinjskog mesa, pripravaka od svinjskog mesa, proizvoda od svinjskog mesa i ostalih proizvoda koji se sastoje od svinjskog mesa ili sadržavaju svinjsko meso iz područja navedenih u dijelu III. Priloga

Odstupajući od zabrane iz članka 2. točke (c), dotične države članice mogu odobriti otpremanje svinjskog mesa, pripravaka od svinjskog mesa, proizvoda od svinjskog mesa i ostalih proizvoda koji se sastoje od svinjskog mesa ili sadržavaju svinjsko meso iz područja navedenih u dijelu III. Priloga uz uvjet da su:

(a)

dobiveni od svinja koje su se od rođenja držale na gospodarstvima izvan područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga te da su svinjsko meso, pripravci i proizvodi od svinjskog mesa koji se sastoje od takvog svinjskog mesa ili sadržavaju takvo svinjsko meso proizvedeni, skladišteni i prerađeni u objektima odobrenima u skladu s člankom 12.; ili

(b)

dobiveni od svinja koje ispunjuju zahtjeve utvrđene u članku 3. stavcima 1., 2. ili 3. te da su svinjsko meso, pripravci i proizvodi od svinjskog mesa koji se sastoje od takvog svinjskog mesa ili sadržavaju takvo svinjsko meso proizvedeni, skladišteni i prerađeni u objektima odobrenima u skladu s člankom 12.; ili

(c)

proizvedeni i prerađeni u skladu s člankom 4. stavkom 1. Direktive 2002/99/EZ u objektima koji su odobreni u skladu s člankom 12.

Članak 6.

Odstupanje od zabrane otpremanja pošiljaka svinjskog mesa, pripravaka od svinjskog mesa, proizvoda od svinjskog mesa i ostalih proizvoda koji se sastoje od svinjskog mesa ili sadržavaju svinjsko meso iz područja navedenih u dijelu IV. Priloga

Odstupajući od zabrane iz članka 2. točke (c) dotične države članice mogu odobriti otpremanje svinjskog mesa, pripravaka od svinjskog mesa, proizvoda od svinjskog mesa i ostalih proizvoda koji se sastoje od svinjskog mesa ili sadržavaju svinjsko meso iz područja navedenih u dijelu IV. Priloga uz uvjet da su:

(a)

dobiveni od svinja koje su se od rođenja držale na gospodarstvima izvan područja navedenih u Prilogu te da su svinjsko meso, pripravci i proizvodi od svinjskog mesa koji se sastoje od takvog svinjskog mesa ili sadržavaju takvo svinjsko meso proizvedeni, skladišteni i prerađeni u objektima odobrenima u skladu s člankom 12.; ili

(b)

proizvedeni i prerađeni u skladu s člankom 4. stavkom 1. Direktive 2002/99/EZ u objektima koji su odobreni u skladu s člankom 12.

Članak 7.

Odstupanje od zabrane otpremanja životinjskih nusproizvoda dobivenih od svinja iz područja navedenih u dijelovima III. i IV. Priloga

1.   Odstupajući od zabrane iz članka 2. točke (d) dotične države članice mogu odobriti otpremanje dobivenih proizvoda iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (16) koji se temelje na životinjskim nusproizvodima dobivenima od svinja iz područja navedenih u dijelovima III. i IV. Priloga uz uvjet da su ti nusproizvodi bili podvrgnuti obradi kojom se osigurava da dobiveni proizvodi ne predstavljaju rizik u pogledu afričke svinjske kuge.

2.   Odstupajući od zabrane iz članka 2. točke (d) dotične države članice mogu odobriti otpremanje neprerađenih trupova svinja koje nisu divlje svinje i životinjskih nusproizvoda podrijetlom od svinja koje nisu divlje svinje iz klaonica (17) (dalje u tekstu: nusproizvodi životinjskog podrijetla) iz područja navedenih u dijelu III. Priloga do prerađivačkog pogona, spalionica ili suspalionica smještenih izvan područja navedenih u dijelu III. Priloga, pod sljedećim uvjetima:

(a)

nusproizvodi životinjskog podrijetla potječu s gospodarstava ili iz klaonica smještenih unutar područja navedenih u dijelu III. Priloga, u kojima nije bilo pojave afričke svinjske kuge tijekom najmanje 40 dana prije otpreme;

(b)

svaki kamion i druga vozila koji se koriste za prijevoz navedenih nusproizvoda životinjskog podrijetla pojedinačno je registriralo nadležno tijelo u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 1069/2009; i:

i.

prekriveni nepropusni prostor za prijevoz tih nusproizvoda životinjskog podrijetla izgrađen je na način kojim se omogućuje njegovo učinkovito čišćenje i dezinfekcija, a izradom podova omogućuje se otjecanje i prikupljanje tekućina;

ii.

prijava za registraciju kamiona i druga vozila sadržava dokaze da su kamion ili vozilo uspješno prošli redovite tehničke preglede;

iii.

svaki kamion mora sadržavati satelitski navigacijski sustav radi određivanja njegova položaja u stvarnom vremenu. Prijevoznik nadležnom tijelu omogućuje nadzor nad kretanjem kamiona u stvarnom vremenu i vođenje elektroničke evidencije kretanja tijekom najmanje 2 mjeseca;

(c)

nakon utovara prostor za prijevoz tih nusproizvoda životinjskog podrijetla mora zapečatiti službeni veterinar. Samo službeni veterinar može skinuti plombu i zamijeniti ju novom. O svakom utovaru ili zamjeni plombi obavješćuje se nadležno tijelo;

(d)

zabranjuje se svaki ulaz kamiona ili vozila na svinjogojska gospodarstva, a nadležno tijelo osigurava sigurno prikupljanje trupova svinja;

(e)

prijevoz do prethodno navedenih pogona odvija se neposredno i to samo do navedenih pogona, bez zaustavljanja na putu koji je odobrilo nadležno tijelo, od određene točke dezinfekcije na izlazu iz područja navedenih u dijelu III. Priloga. Na određenoj točki dezinfekcije kamioni i vozila moraju se pravilno očistiti i dezinficirati pod nadzorom službenog veterinara;

(f)

svakoj pošiljci nusproizvoda životinjskog podrijetla priložen je propisno ispunjen komercijalni dokument iz poglavlja III. Priloga VIII. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011 (18). Službeni veterinar odgovoran za pogon za preradu na odredištu svaki dolazak mora potvrditi nadležnom tijelu navedenom u točki (b) podtočki iii.;

(g)

nakon istovara nusproizvoda životinjskog podrijetla kamion ili vozilo i sva druga oprema koji se koriste u prijevozu navedenih nusproizvoda životinjskog podrijetla, koji bi mogli biti kontaminirani, moraju se očistiti, dezinficirati te se prema potrebi na njima u cijelosti mora provesti dezinsekcija, u zatvorenom prostoru pogona za preradu te pod nadzorom službenog veterinara. Primjenjuje se članak 12. točka (a) Direktive 2002/60/EZ;

(h)

nusproizvodi životinjskog podrijetla prerađuju se bez odlaganja. Zabranjeno je svako skladištenje u pogonu za preradu;

(i)

nadležno tijelo mora osigurati da se otpremom nusproizvoda životinjskog podrijetla ne premašuje relevantni dnevni kapacitet za preradu u pogonu za preradu;

(j)

prije prve otpreme iz dijela III. Priloga, nadležno tijelo s relevantnim tijelima osigurava potrebne mjere u smislu točke (c) Priloga VI. Direktivi 2002/60/EZ kako bi se osigurali plan postupanja u slučaju opasnosti, zapovjedni lanac i potpuna suradnja službi u slučaju nesreće tijekom prijevoza, većeg kvara kamiona ili vozila ili bilo koje neovlaštene radnje prijevoznika. Prijevoznici odmah obavješćuju nadležno tijelo o svakoj nesreći ili kvaru kamiona ili vozila.

Članak 8.

Zabrana otpremanja živih svinja iz područja navedenih u Prilogu u druge države članice i treće zemlje

1.   Dotične države članice dužne su osigurati da se s njihova državnog područja u druge države članice i treće zemlje ne otpremaju žive svinje, osim ako te svinje dolaze iz:

(a)

područja koja nisu navedena u Prilogu;

(b)

gospodarstva na koje tijekom razdoblja od najmanje 30 dana neposredno prije datuma otpreme nisu uvođene žive svinje s područja navedenih u Prilogu.

2.   Odstupajući od stavka 1., dotične države članice mogu odobriti otpremu živih svinja s gospodarstva koje se nalazi unutar područja navedenih u dijelu I. Priloga ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

(a)

svinje su na gospodarstvu boravile bez prekida najmanje 30 dana prije datuma otpreme ili od rođenja i na gospodarstvo nisu uvođene žive svinje iz područja navedenih u Prilogu tijekom razdoblja od najmanje 30 dana prije datuma otpreme;

(b)

svinje potječu iz gospodarstva koje provodi biosigurnosne mjere za afričku svinjsku kugu koje je utvrdilo odgovarajuće nadležno tijelo;

(c)

na svinjama je provedeno laboratorijsko ispitivanje na afričku svinjsku kugu s negativnim rezultatima na uzorcima koji su uzeti u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenima u planu za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge iz članka 1. drugog stavka ove Odluke u roku od 15 dana prije premještanja i službeni je veterinar na dan otpreme proveo klinički pregled prisutnosti afričke svinjske kuge u skladu s postupcima provjere i uzorkovanja utvrđenima u poglavlju IV. dijelu A Priloga Odluci 2003/422/EZ; ili

(d)

svinje potječu iz gospodarstva koje je nadležno veterinarsko tijelo pregledalo barem dvaput godišnje u razmaku od najmanje 4 mjeseca, a pritom je:

i.

slijedilo smjernice i postupke iz poglavlja IV. Priloga Odluci 2003/422/EZ;

ii.

provelo klinički pregled i uzorkovanje u kojem su svinje starije od 60 dana bile podvrgnute laboratorijskom ispitivanju u skladu s postupcima kontrole i uzorkovanja utvrđenima u poglavlju IV. dijelu A Priloga Odluci 2003/422/EZ;

iii.

provjerilo učinkovitu primjenu mjera iz članka 15. stavka 2. točke (b) druge alineje i četvrte do sedme alineje Direktive 2002/60/EZ.

3.   Za pošiljke živih svinja koje ispunjuju uvjete odstupanja predviđenog u stavku 2., sljedeći dodatni tekst dodaje se odgovarajućim veterinarskim dokumentima i/ili zdravstvenim certifikatima iz članka 5. stavka 1. Direktive 64/432/EEZ i članka 3. stavka 1. Odluke 93/444/EEZ:

„Svinje su u skladu s člankom 8. stavkom 2. Provedbene odluke Komisije 2014/709/EU (19).

Članak 9.

Zabrana otpremanja pošiljaka sjemena svinja te jajnih stanica i zametaka svinja iz područja navedenih u Prilogu u druge države članice i treće zemlje

Dotične države članice osiguravaju da sa svojeg državnog područja u druge države članice i treće zemlje ne otpremaju pošiljke sljedećih proizvoda:

(a)

sjeme svinja, osim ako sjeme potječe od nerasta koji se drže u odobrenom centru za sakupljanje iz članka 3. točke (a) Direktive Vijeća 90/429/EEZ (20) i koji se nalazi izvan područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga ovoj Odluci;

(b)

jajne stanice i zameci životinja koje pripadaju vrsti svinje, osim ako jajne stanice i zameci potječu od krmača darivateljica koje se drže u gospodarstvima koja su u skladu s člankom 8. stavkom 2. i smještena izvan područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga i zameci su začeti ili proizvedeni sjemenom koje je u skladu sa zahtjevima utvrđenima točkom (a).

Članak 10.

Zabrana otpremanja pošiljaka životinjskih nusproizvoda dobivenih od svinja iz područja navedenih u Prilogu u druge države članice i treće zemlje

1.   Dotične države članice osiguravaju da sa svojeg državnog područja u druge države članice i treće zemlje ne otpremaju pošiljke životinjskih nusproizvoda dobivenih od svinja, osim ako su ti svinjski nusproizvodi dobiveni od svinja koje potječu i dolaze iz gospodarstava smještenih na područjima koja nisu navedena u dijelovima II., III. i IV. Priloga.

2.   Odstupajući od stavka 1., dotične države članice mogu odobriti otpremu proizvoda dobivenih od životinjskih nusproizvoda koji potječu od svinja s područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga u druge države članice i treće zemlje, uz sljedeće uvjete:

(a)

ti su nusproizvodi prošli obradu kojom se osigurava da proizvod dobiven od svinja ne predstavlja rizik u pogledu afričke svinjske kuge;

(b)

pošiljkama proizvoda dobivenih od svinja priložen je komercijalni dokument izdan u skladu s poglavljem III. Priloga VIII. Uredbi (EU) br. 142/2011.

Članak 11.

Zabrana otpremanja svježeg svinjskog mesa te određenih pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa iz područja navedenih u Prilogu u druge države članice i treće zemlje

1.   Dotične države članice osiguravaju da u druge države članice i treće zemlje ne otpremaju pošiljke svježeg svinjskog mesa od svinja koje potječu s gospodarstava smještenih na područjima navedenima u Prilogu te pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa koji se sastoje od mesa tih svinja ili ga sadržavaju, osim ako je to svinjsko meso proizvedeno od svinja koje potječu i dolaze s gospodarstava koja nisu smještena na područjima navedenima u dijelovima II., III. i IV. Priloga.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice na čijem se državnom području nalaze područja navedena u dijelovima II., III. i IV. Priloga mogu odobriti otpremu svježeg svinjskog mesa iz stavka 1. te pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa koji se sastoje od takvog svinjskog mesa ili ga sadržavaju u druge države članice i treće zemlje ako su ti pripravci i proizvodi od svinjskog mesa dobiveni od svinja koje se od rođenja drže na gospodarstvima izvan područja navedenih u dijelovima II., III. i IV. Priloga i ako se svježe svinjsko meso te pripravci i proizvodi od svinjskog mesa proizvode, skladište i prerađuju u objektima odobrenima u skladu s člankom 12.

3.   Odstupajući od stavka 1., države članice na čijem se državnom području nalaze područja navedena u dijelu II. Priloga mogu odobriti otpremu svježeg svinjskog mesa iz stavka 1. te pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa koji se sastoje od takvog svinjskog mesa ili ga sadržavaju u druge države članice ako su ti pripravci i proizvodi od svinjskog mesa dobiveni od svinja koje su u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 3. stavku 1. i 2. ili 3.

Članak 12.

Odobrenje klaonica, rasjekavaonica i objekata za preradu mesa za potrebe članaka 4., 5. i 6. te članka 11. stavka 2.

Nadležna tijela dotičnih država članica odobravaju samo klaonice, rasjekavaonice i objekte za preradu mesa za potrebe članaka 4., 5. i 6. i članka 11. stavka 2. u kojima se svježe svinjsko meso te pripravci i proizvodi od svinjskog mesa koji se sastoje od takvog svinjskog mesa ili ga sadržavaju, koji se smiju otpremati u druge države članice i treće zemlje u skladu s odstupanjima iz članaka 4. do 6. i članka 11. stavka 2., proizvode, skladište i prerađuju odvojeno od proizvodnje, skladištenja i prerade ostalih proizvoda koji se sastoje od svježeg svinjskog mesa ili ga sadržavaju te pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa koji se sastoje od mesa ili sadržavaju meso dobiveno od svinja koje potječu ili dolaze s gospodarstava smještenih na područjima navedenima u Prilogu, osim onih odobrenih u skladu s ovim člankom.

Članak 13.

Odstupanje od zabrane otpremanja svježeg svinjskog mesa te određenih pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa iz područja navedenih u Prilogu

Odstupajući od članka 11., dotične države članice mogu odobriti otpremu svježeg svinjskog mesa te određenih pripravaka i proizvoda od svinjskog mesa koji se sastoje od takvog mesa ili ga sadržavaju iz područja navedenih u dijelovima II., III. ili IV. Priloga u druge države članice i treće zemlje, uz uvjet da su proizvodi:

(a)

proizvedeni i prerađeni u skladu s člankom 4. stavkom 1. Direktive Vijeća 2002/99/EZ;

(b)

podvrgnuti veterinarskom certificiranju u skladu s člankom 5. Direktive 2002/99/EZ;

(c)

popraćeni odgovarajućom zdravstvenim certifikatom za trgovinu unutar Unije, kako je utvrđeno u Prilogu Uredbi (EZ) br. 599/2004 čiji dio II. treba dopuniti sljedećim:

„Proizvodi su u skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu svinjske kuge u određenim državama članicama (21).

(21)  SL L 295, 11.10.2014., str. 63.”"

Članak 14.

Informacije u vezi s člancima 11., 12. i 13.

Svakih šest mjeseci od datuma ove Odluke države članice priopćavaju Komisiji i ostalim državama članicama ažurirani popis odobrenih objekata iz članka 12. i sve relevantne informacije o primjeni članaka 11., 12. i 13.

Članak 15.

Mjere u vezi sa živim divljim svinjama te svježim mesom, mesnim pripravcima i mesnim proizvodima koji se sastoje od mesa divljih svinja ili ga sadržavaju

1.   Države članice osiguravaju da:

(a)

divlje svinje iz područja navedenih u Prilogu ne otpremaju se u druge države članice ili druga područja unutar iste države članice;

(b)

pošiljke svježeg mesa divljih svinja te mesnih pripravaka i mesnih proizvoda koji se sastoje od takvog mesa ili ga sadržavaju iz područja navedenih u Prilogu ne otpremaju se u druge države članice ili druga područja unutar iste države članice.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (b), dotične države članice mogu odobriti otpremu pošiljaka svježeg mesa divljih svinja te mesnih pripravaka i mesnih proizvoda koji se sastoje od takvog mesa ili ga sadržavaju iz područja navedenih u dijelu I. Priloga na druga područja unutar iste države članice koja nisu navedena u Prilogu, uz uvjet da su divlje svinje bile podvrgnute ispitivanju na afričku svinjsku kugu s negativnim rezultatima u skladu s dijagnostičkim postupcima utvrđenima u poglavlju VI. dijelovima C i D Priloga Odluci 2003/422/EZ.

Članak 16.

Posebne oznake zdravstvene ispravnosti i zahtjevi za certificiranje svježeg mesa, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda koji podliježu zabrani iz članka 2., članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 1.

Dotične države članice osiguravaju da su svježe meso, mesni pripravci i mesni proizvodi koji podliježu zabrani iz članka 2., članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 1. označeni posebnom oznakom zdravstvene ispravnosti koja ne smije biti ovalna i ne smije se zamijeniti sa sljedećim oznakama:

(a)

identifikacijskom oznakom za mesne pripravke i mesne proizvode koji se sastoje od svinjskog mesa ili ga sadržavaju, kako je utvrđena u odjeljku I. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(b)

oznakom zdravstvene ispravnosti za svježe svinjsko meso kako je utvrđena u odjeljku I. poglavlju III. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004.

Članak 17.

Zahtjevi za gospodarstva i prijevozna sredstva na područjima navedenima u Prilogu

Države članice osiguravaju da:

(a)

na svinjogojskim gospodarstvima koja se nalaze na područjima navedenima u Prilogu ovoj Odluci primjenjuju se uvjeti iz članka 15. stavka 2. točke (b) druge alineje i četvrte do sedme alineje Direktive 2002/60/EZ;

(b)

vozila koja su se upotrebljavala pri prijevozu svinja ili životinjskih nusproizvoda dobivenih od svinja s gospodarstava smještenih unutar područja navedenih u Prilogu ovoj Odluci čiste se i dezinficiraju neposredno nakon svakog prevoženja, a prijevoznik dostavlja dokaze o takvom čišćenju i dezinfekciji te ih ima sa sobom u vozilu.

Članak 18.

Zahtijevane informacije od dotičnih država članica

Dotične države članice obavješćuju Komisiju i ostale države članice u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje o rezultatima nadziranja afričke svinjske kuge koja su provodile na područjima navedenima u Prilogu, kako je predviđeno u planovima za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod populacija divljih svinja koje je odobrila Komisija u skladu s člankom 16. Direktive 2002/60/EZ i koji su navedeni u drugom stavku članka 1. ove Odluke.

Članak 19.

Sukladnost

Države članice mijenjaju mjere koje primjenjuju na trgovinu kako bi ih uskladile s ovom Odlukom i donesene mjere odmah javno objavljuju na primjeren način. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Provedbena odluka 2014/178/EU stavlja se izvan snage.

Članak 21.

Primjenjivost

Ova se Odluka primjenjuje do 31. prosinca 2018.

Članak 22.

Primatelji

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(4)  Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (SL L 192, 20.7.2002., str. 27.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2014/178/EU od 27. ožujka 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (SL L 95, 29.3.2014., str. 47.).

(6)  Odluka Komisije 2005/362/EZ od 2. svibnja 2005. o odobrenju plana za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod divljih svinja u Sardiniji, Italija (SL L 118, 5.5.2005., str. 37.).

(7)  Provedbena odluka Komisije 2014/442/EU od 7. srpnja 2014. o odobrenju planova za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod divljih svinja na određenim područjima Litve i Poljske (SL L 200, 9.7.2014., str. 21.).

(8)  EFSA Journal (2010.); 8(3):1556.

(9)  Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja za trgovinu unutar Zajednice životinjama, životinjskim sjemenom, jajnim stanicama i zametcima kao i njihov uvoz u Zajednicu koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14.9.1992., str. 54.).

(10)  Direktiva Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (SL L 121, 29.7.1964., str. 1977/64.).

(11)  Odluka Komisije 93/444/EEZ od 2. srpnja 1993. o detaljnim pravilima kojima se unutar Zajednice uređuje trgovina određenim živim životinjama i proizvodima namijenjenima za izvoz u treće zemlje (SL L 208, 19.8.1993., str. 34.).

(12)  Uredba Komisije (EZ) br. 599/2004 od 30. ožujka 2004. o usvajanju usklađenog obrasca certifikata i izvješća inspekcije povezanih s trgovinom životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla unutar Zajednice (SL L 94, 31.3.2004., str. 44.).

(13)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(14)  Uredba (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30.4.2004., str. 206.).

(15)  Odluka Komisije 2003/422/EZ od 26. svibnja 2003. o odobrenju dijagnostičkog priručnika za afričku svinjsku kugu (SL L 143, 11.6.2003., str. 35.).

(16)  Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).

(17)  Odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.) i Uredbom (EZ) br. 853/2004.

(18)  Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).

(20)  Direktiva Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja (SL L 224, 18.8.1990., str. 62.).


PRILOG

DIO I.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Põlvamaa maakond,

Võrumaa maakond,

Häädemeeste vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Kõpu vald,

Laekvere vald,

Nõo vald,

Paikuse vald,

Pärsti vald,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarde vald,

Saare vald,

Saarepeedi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Suure-Jaani vald,

Tahkuranna vald,

Torma vald,

Viiratsi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Kunda linn,

Viljandi linn.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Aizkraukles novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Baltinavas novads,

Balvu novads,

Cēsu novads,

Gulbenes novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiepalgas novads,

Ķeguma novads,

Kocēnu novads,

Krimuldas novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Mālpils novads,

Mazsalacas novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Pārgaujas novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Rugāju novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Biržai rajono savivaldybe,

Jonava rajono savivaldybe,

Kaišiadorys rajono savivaldybe,

Kaunas rajono savivaldybe,

Kedainiai rajono savivaldybe,

Panevežys rajono savivaldybe,

Pasvalys rajono savivaldybe,

Prienai rajono savivaldybe,

Birštonas savivaldybe,

Kazlu Ruda savivaldybe,

Marijampole savivaldybe,

Kalvarija savivaldybe,

Kaunas miesto savivaldybe,

Panevežys miesto savivaldybe,

U Kupiškis rajono savivaldybė, Alizava, Kupiškis, Noriūnai i Subačius seniūnija.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U województwo podlaskie:

M. Suwałki powiat,

M. Białystok; powiat,

Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki gminy u powiat suwalski,

Krasnopol i Puńsk gminy u powiat sejneński,

gminy Augustów, uključujući grad Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny u powiat augustowski,

powiat moniecki,

gminy Suchowola i Korycin u powiat sokólski,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady, i Dobrzyniewo Duże u powiat białostocki,

powiat bielski,

powiat hajnowski,

gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce u powiat siemiatycki,

gminy Rutki u powiat zambrowski,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie, uključujući grad Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo i Ciechanowiec u powiat wysokomazowiecki.

DIO II.

1.   Estonija

Sljedeća područja u Estoniji:

Ida-Virumaa maakond,

Valgamaa maakond,

Abja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Paistu vald,

Tarvastu vald.

2.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Aknīstes novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Ilūkstes novads,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Jēkabpils novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Pļaviņu novads,

Varakļānu novads.

3.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Alytus apskritis,

Šalcininkai rajono savivaldybe,

Širvintos rajono savivaldybe,

Trakai rajono savivaldybe,

Ukmerge rajono savivaldybe,

Vilnius rajono savivaldybe,

Elektrenai savivaldybe,

Vilnius miesto savivaldybe,

U Anykščiai rajono savivaldybė, Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos i dio Svėdasai eniūnija smješten južno do ceste br. 118.

4.   Poljska

Sljedeća područja u Poljskoj:

U podlaskie voivodship:

gminy Giby i Sejny, uključujući grad Sejny u powiat sejneński,

gminy Lipsk i Płaska u powiat augustowski,

gminy Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo u powiat białostocki,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo u powiat sokólski.

DIO III.

1.   Latvija

Sljedeća područja u Latviji:

Aglonas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Streņču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

2.   Litva

Sljedeća područja u Litvi:

Ignalina rajono savivaldybe,

Moletai rajono savivaldybe,

Rokiškis rajono savivaldybe,

Švencionys rajono savivaldybe,

Utena rajono savivaldybe,

Zarasai rajono savivaldybe,

Visaginas savivaldybe,

U Kupiškis rajono savivaldybė, Šimonys i Skapiškis seniūnija,

U Anykščiai rajono savivaldybė, dio Svėdasai Seniūnija smješten sjeverno od ceste br. 118.

DIO IV.

Italija

Sljedeća područja u Italiji:

sva područja Sardinije.


Top