Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0984

Uredba Komisije (EU) br. 984/2013 оd 14. listopada 2013. o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

OJ L 273, 15.10.2013, p. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/04/2017; stavljeno izvan snage 32017R0459

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/984/oj

15.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 273/5


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 984/2013

оd 14. listopada 2013.

o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 11.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 715/2009 utvrđuju se nediskriminirajuća pravila za pristup transportnim sustavima prirodnog plina radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta plina.

(2)

Udvostručavanje transportnih sustava plina u većini slučajeva nije ni ekonomično niti učinkovito. Tržišno natjecanje na tržištima prirodnog plina stoga zahtijeva transparentan i nediskriminirajući pristup plinskoj infrastrukturi za sve korisnike mreže. Međutim, u velikim dijelovima Unije nedostatak jednakog i transparentnog pristupa transportnim kapacitetima ostaje glavna prepreka za ostvarivanje učinkovitog tržišnog natjecanja na veleprodajnom tržištu. Nadalje, činjenica da se nacionalna pravila razlikuju od jedne države članice do druge ometa stvaranje unutarnjeg tržišta plina koje dobro funkcionira.

(3)

Neučinkovita uporaba visokotlačnih plinovoda Unije i ograničen pristup njima dovode do tržišnih uvjeta koji su manji od optimalnih. Potrebno je uvesti transparentniji, učinkovitiji i nediskriminirajući sustav raspodjele nedostatnih transportnih kapaciteta za visokotlačne plinske mreže Unije kako bi se omogućio daljnji razvoj prekograničnog tržišnog natjecanja i potaknula integracija tržišta. Razvijanje takvih pravila ima dosljednu podršku dionika.

(4)

Za omogućivanje učinkovitog tržišnog natjecanja među dobavljačima unutar i izvan Unije potrebno je da oni mogu fleksibilno koristiti postojeće transportne sustave za slanje plina prema cjenovnim signalima. Samo se mrežom međusobno povezanih transportnih mreža koje dobro funkcioniraju, kojom se svima nudi jednak pristup uvjetima, omogućuje slobodan protok plina u Uniji. Time se s druge strane privlači više dobavljača, povećava likvidnost u tržišnim čvorištima i pridonosi učinkovitim mehanizmima otkrivanja cijena i posljedično pravednim cijenama plina koje se temelje na načelu ponude i potražnje.

(5)

Cilj je ove Uredbe o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizam raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin uspostaviti potrebni stupanj usklađenosti u cijeloj Europi. Nadalje, učinkovita provedba ove Uredbe oslanja se na uvođenje tarifnih sustava koji su usklađeni s mehanizmima raspodjele kapaciteta koji se predlažu u ovoj Uredbi kako bi se osigurala provedba bez štetnog učinka na položaje operatora transportnih sustava s obzirom na prihode i novčani tok.

(6)

Ova je Uredba donesena na temelju Uredbe (EZ) br. 715/2009 koju dopunjuje i čiji je sastavni dio. Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 715/2009 u ostalim pravnim aktima tumače se kao upućivanja i na ovu Uredbu. Ova se Uredba ne primjenjuje na transportne sustave za prirodni plin koji se nalaze u državama članicama tijekom trajanja odstupanja odobrenih na temelju članka 49. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). Ova se Uredba primjenjuje na kapacitete koji nisu izuzeti u novim krupnim infrastrukturama koje su dobile izuzeće od članka 32. Direktive 2009/73/EZ ili od bivšeg članka 18. Direktive 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) u onoj mjeri u kojoj se primjenom ove Uredbe ne dovodi u pitanje takvo izuzeće i uzimajući u obzir posebnu narav međudržavnih spojnih plinovoda pri spajanju.

(7)

Ova je Uredba izrađena u skladu s postupkom utvrđenim u članku 6. Uredbe (EZ) br. 715/2009. Njome se dodatno usklađuju pravila utvrđena u članku 16. Uredbe (EZ) br. 715/2009 i dopunjuju načela mehanizama raspodjele kapaciteta i postupci upravljanja zagušenjem koji se odnose na operatore transportnih sustava kako je utvrđen u točki 2.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009.

(8)

Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje primjena pravila EU-a i nacionalnih pravila o tržišnom natjecanju, posebno zabrane restriktivnih sporazuma (članak 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) i zloporabe vladajućeg položaja (članak 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije). Uvedeni mehanizmi raspodjele kapaciteta trebali bi biti oblikovani na takav način da se izbjegne zatvaranje maloprodajnih tržišta.

(9)

Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje obveze javne usluge operatora transportnog sustava u skladu s člankom 3. Direktive 2009/73/EZ.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 51. Direktive 2009/73/EZ.

(11)

Nacionalna regulatorna tijela i operatori transportnih sustava trebali bi uzeti u obzir najbolje prakse i nastojanja kako bi uskladili procese za provedbu ove Uredbe. Agencija i nacionalna regulatorna tijela bi djelovanjem u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4) trebali osigurati da se mehanizam raspodjele kapaciteta na primjenjivim točkama spajanja plinovoda u cijeloj Uniji provodi na najučinkovitiji način,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja mrežni kodeks kojim se postavljaju standardizirani mehanizmi raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin. Standardizirani mehanizam raspodjele kapaciteta sadržava postupak aukcije za odgovarajuće točke spajanja plinovoda unutar Unije te ponudu i raspodjelu standardnih prekograničnih kapaciteta. Ovom se Uredbom utvrđuje način suradnje susjednih operatora transportnih sustava kako bi se olakšala prodaja kapaciteta, uzimajući u obzir opća komercijalna te tehnička pravila koja se odnose na mehanizme raspodjele kapaciteta.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na točke spajanja plinovoda. Ona se također može primjenjivati na ulazne točke iz trećih država i izlazne točke prema njima, podložno odluci relevantnog nacionalnog regulatornog tijela. Ova se Uredba primjenjuje na izlazne točke prema krajnjim kupcima i distribucijskim mrežama, ulazne točke iz terminala za „ukapljeni prirodni plin” (UPP) i proizvodnih objekata te ulazno-izlazne točke u sustav skladišta ili iz njega.

2.   Ova se Uredba odnosi na sve tehničke i prekidive kapacitete na točkama spajanja plinovoda kao i na dodatne kapacitete u smislu točke 2.2.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009. Ova se Uredba primjenjuje se na točke spajanja plinovoda između država članica ako je jednoj od tih država članica odobreno odstupanje na temelju članka 49. Direktive 2009/73/EZ.

3.   Članak 8. stavci od 1. do 7., članci od 11. do 18., članak 19. stavak 2. i članci od 21. do 27. ne primjenjuju se na nove tehničke kapacitete koje treba dodijeliti otvorenim postupcima raspodjele za nove tehničke kapacitete, kao što su postupci otvorene sezone, osim kapaciteta koji ne bude prodan nakon njegove prvotne ponude putem takvih postupaka.

4.   Ako se primjenjuju implicitne metode raspodjele, nacionalna regulatorna tijela mogu odlučiti ne primijeniti članke od 8. do 27.

5.   Kako bi se spriječilo zatvaranje maloprodajnih tržišta, nadležna nacionalna tijela mogu, nakon savjetovanja s korisnicima mreže, donijeti odluku o poduzimanju razmjernih mjera kako bi ograničile bilo kojeg jedinstvenog korisnika mreže na točkama spajanja plinovoda unutar države članice da unaprijed preda ponudu za kapacitet.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009 i članka 2. Direktive 2009/73/EZ. Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„aukcija sa sukcesivnim porastom cijene” znači aukcija u kojoj korisnik mreže stavlja tražene količine prema definiranom cjenovnom razredu, koji se najavljuje sukcesivno;

2.

„aukcijski kalendar” znači tablica u kojoj se prikazuju podaci koji se odnose na određene aukcije koju objavljuje ENTSOG (Europska mreža operatora transportnih sustava za plin) do siječnja svake kalendarske godine za aukcije koje se odvijaju u razdoblju od ožujka do veljače sljedeće kalendarske godine i koji sadržava sva relevantna vremena aukcija, uključujući datume početka i standardne kapacitete na koje se one odnose;

3.

„krug nadmetanja” znači vremensko razdoblje u kojem korisnici mreže mogu predati, izmijeniti i povući ponude;

4.

„spojeni kapacitet” znači standardni kapacitet koji je ponuđen na stalnoj osnovi i koji sadržava odgovarajući ulazni i izlazni kapacitet na obje strane svake točke spajanja plinovoda;

5.

„konkurentni kapaciteti” znači kapaciteti za koje se dostupni kapacitet u jednoj od predmetnih aukcija ne može dodijeliti bez potpunog ili djelomičnog smanjivanja dostupnog kapaciteta u drugoj predmetnoj aukciji;

6.

„prva prodaja po nižoj cijeni” znači pojava pri kojoj je zbirna potražnja svih korisnika mreže manja od ponuđenog kapaciteta na kraju drugog kruga nadmetanja ili u sljedećem krugu nadmetanja;

7.

„plinski dan” znači razdoblje od 5.00 do 5.00 UTC sljedećeg dana za zimsko vrijeme i od 4.00 do 4.00 UTC sljedećeg dana ako se primjenjuje ljetno računanje vremena;

8.

„implicitna metoda raspodjele” znači metoda raspodjele u kojoj se, po mogućnosti s pomoću aukcije, u isto vrijeme dodjeljuju i transportni kapacitet i odgovarajuća količina plina;

9.

„sporazum o međudržavnim spojnim plinovodima” znači sporazum zaključen između susjednih operatora transportnih sustava, čiji su sustavi povezani na određenoj točki spajanja plinovoda, kojim se određuju uvjeti i odredbe, operativni postupci i odredbe isporuke i/ili povlačenja plina na točki spajanja plinovoda radi olakšavanja učinkovitog uzajamnog djelovanja međusobno povezanih mreža za transport;

10.

„točka spajanja plinovoda” znači fizička ili virtualna točka povezivanja susjednih ulazno-izlaznih sustava ili povezivanja ulazno-izlaznog sustava s međudržavnim spojnim plinovodom u mjeri u kojoj te točke podliježu postupcima korisnika mreže pri rezerviranju kapaciteta;

11.

„veliki cjenovni razred” znači fiksni ili varijabilni iznos koji se definira po točki spajanja plinovoda i standardnom kapacitetu;

12.

„veća nominacija” znači pravo korisnika mreže koji ispunjavaju minimalne zahtjeve za podnošenje nominacija na traženje prekidivog kapaciteta u bilo koje doba dana podnošenjem nominacije kojom se povećava ukupan iznos nominacija na razinu višu od ugovorenog kapaciteta;

13.

„najniža cijena” znači najniža prihvatljiva cijena na aukciji;

14.

„mali cjenovni razred” znači fiksni ili varijabilni iznos koji se definira po točki spajanja plinovoda i standardnom kapacitetu koji je niži od velikog cjenovnog razreda;

15.

„standardni kapacitet” znači određena količina transportnog kapaciteta u određenom vremenskom razdoblju na određenoj točki spajanja plinovoda;

16.

„aukcija po jedinstvenoj cijeni” znači aukcija u kojoj se korisnik mreže u jednom krugu nadmetanja natječe za cijenu i količinu, a svi korisnici mreže, koji su uspješni u dobivanju kapaciteta, plaćaju cijenu najniže uspješne ponude;

17.

„virtualna točka spajanja plinovoda” znači dvije točke spajanja plinovoda ili više njih kojima se povezuju ista dva susjedna ulazno-izlazna sustava, a koje su objedinjene za potrebe pružanja usluge jedinstvenog kapaciteta;

18.

„unutardnevni kapacitet” znači kapacitet ponuđen i dodijeljen nakon zatvaranja aukcija kapaciteta za sljedeći dan u odnosu na taj dan.

POGLAVLJE II.

NAČELA SURADNJE

Članak 4.

Koordiniranje održavanja

Ako održavanje plinovoda ili dijela mreže za transport ima utjecaj na količinu transportnog kapaciteta koja se može ponuditi na točkama spajanja plinovoda, operator transportnog sustava/operatori transportnih sustava potpuno surađuje/surađuju sa susjednim operatorom transportnog sustava/operatorima transportnih sustava u pogledu planova održavanja kako bi se minimalizirao utjecaj na moguće protoke plina i kapacitet na točki spajanja plinovoda.

Članak 5.

Standardizacija komunikacije

1.   Operatori transportnih sustava koordiniraju provedbu standardnih komunikacijskih postupaka, koordiniranih informacijskih sustava i kompatibilnih elektroničkih internetskih komunikacija kao što su zajednički formati za razmjenu podataka i protokoli te dogovaraju načela postupanja s tim podacima.

2.   Standardni komunikacijski procesi posebno sadržavaju one koji se odnose na pristup korisnika mreže aukcijskom sustavu operatora transportnih sustava ili relevantnoj platformi za rezerviranje kapaciteta i pregledavanje danih podataka o aukciji. Vremenski raspored i sadržaj podataka koji se razmjenjuju u skladu su s odredbama utvrđenima u poglavlju III.

3.   Standardni komunikacijski postupci koje usvoje operatori transportnih sustava sadržavaju plan provedbe i trajanje primjenjivosti, što je u skladu s razvojem platforme(-i) za rezerviranje kapaciteta kako je utvrđeno u članku 27. Operatori transportnih sustava osiguravaju povjerljivost komercijalno osjetljivih podataka.

Članak 6.

Izračun i maksimalizacija kapaciteta

1.   Korisnicima mreže stavlja se na raspolaganje maksimalni tehnički kapacitet, uzimajući u obzir cjelovitost sustava, sigurnost i učinkoviti rad mreže.

(a)

Kako bi se maksimalizirala ponuda spojenog kapaciteta kroz optimizaciju tehničkog kapaciteta, operatori transportnih sustava poduzimaju sljedeće mjere na točkama spajanja plinovoda, dajući prednost onim točkama spajanja plinovoda gdje postoji ugovorno zagušenje u skladu s točkom 2.2.3. stavkom 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009: 4. veljače 2015., operatori transportnih sustava utvrđuju i primjenjuju zajedničku metodu, predviđajući konkretne korake koje određeni operatori transportnih sustava moraju poduzeti kako bi ostvarili potrebnu optimizaciju:

1.

zajednička metoda sadržava temeljitu analizu tehničkog kapaciteta, uključujući sva ondje sadržana nepodudaranja na obje strane točke spajanja plinovoda te konkretne postupke i detaljan vremenski raspored – koji uključuje moguće posljedice i sadržava regulatorna odobrenja potrebna za povrat troškova i prilagođavanje regulatornog režima – koji su potrebni za maksimaliziranje ponude spojenog kapaciteta. Takvi konkretni postupci nisu štetni za ponudu kapaciteta na ostalim relevantnim točkama predmetnih sustava i točkama prema distribucijskim mrežama relevantnim za sigurnost opskrbe prema krajnjim kupcima, kao što su one prema skladištima, terminalima za UPP i zaštićenim kupcima kako je definirano Uredbom (EZ) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (5). U ovoj bi se temeljitoj analizi trebale uzeti u obzir pretpostavke navedene u desetogodišnjem planu razvoja na razini Unije u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 715/2009, nacionalnim investicijskim planovima, relevantnim obvezama na temelju primjenjivih nacionalnih zakona i ostalim relevantnim ugovornim obvezama;

2.

relevantni operatori transportnih sustava primjenjuju dinamičan pristup ponovnom izračunu tehničkog kapaciteta, prema potrebi zajedno s dinamičnim izračunom primijenjenim za dodatni kapacitet na temelju točke 2.2.2. stavka 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009, te zajednički definiraju odgovarajuću učestalost ponovnog izračuna po točki spajanja plinovoda i uzimajući u obzir njezina specifična obilježja;

3.

susjedni operatori transportnih sustava uključuju ostale operatore transportnih sustava posebno pogođene točkom spajanja plinovoda u zajedničku metodu;

4.

operatori transportnih sustava uzimaju u obzir podatke koje korisnici mreže mogu dostaviti o očekivanim budućim protocima pri ponovnom izračunu tehničkog kapaciteta.

(b)

Operatori transportnih sustava zajednički procjenjuju barem sljedeće parametre i prema potrebi ih prilagođavaju:

1.

obveze pritiska;

2.

sve relevantne scenarije ponude i potražnje, uključujući pojedinosti o referentnim klimatskim uvjetima i konfiguracijama mreže koje se odnose na ekstremne scenarije;

3.

kaloričnu vrijednost.

2.   Ako optimizacijom tehničkog kapaciteta nastaju troškovi za operatore transportnih sustava, posebno troškovi koji nejednako utječu na operatore transportnih sustava na bilo kojoj strani točke spajanja plinovoda, operatori transportnih sustava mogu izvršiti povrat tako nastalih troškova na učinkovit način putem regulatornog okvira koji su relevantna regulatorna tijela utvrdila u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 715/2009 ili člankom 42. Direktive 2009/73/EZ. Primjenjuje se članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 713/2009.

3.   Prema potrebi, nacionalna regulatorna tijela savjetuju se s korisnicima mreže o primijenjenoj metodi izračuna i zajedničkom pristupu.

4.   Promjene u količini spojenog kapaciteta ponuđenog na točkama spajanja plinovoda kao rezultat procesa u skladu sa stavkom 1. uključuju se u izvješće Agencije objavljeno u skladu s točkom 2.2.1. stavkom 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009.

Članak 7.

Razmjena podataka između susjednih operatora transportnih sustava

1.   Susjedni operatori transportnih sustava redovito razmjenjuju podatke o nominaciji, renominaciji te usklađivanju i potvrđivanju na relevantnim točkama spajanja plinovoda.

2.   Susjedni operatori transportnih sustava razmjenjuju podatke o održavanju njihovih pojedinačnih mreža za transport kako bi pridonijeli procesu donošenja odluka koje se odnose na tehničku uporabu točaka spajanja plinovoda. Postupci razmjene podataka između operatora transportnih sustava uvršteni su u njihove sporazume o međudržavnim spojnim plinovodima.

POGLAVLJE III.

RASPODJELA STALNOG KAPACITETA

Članak 8.

Metodologija raspodjele kapaciteta

1.   Za raspodjelu kapaciteta na točkama spajanja plinovoda koriste se aukcije.

2.   Na svim točkama spajanja plinovoda primjenjuje se isti oblik aukcije. Relevantni procesi aukcije počinju istodobno za sve predmetne točke spajanja plinovoda. Svakim procesom aukcije, koji se odnosi na jedan standardni kapacitet, kapacitet se raspoređuje neovisno o svakom drugom procesu aukcije, osim ako se podložno sporazumu između izravno uključenih operatora transportnih sustava i odobrenju relevantnih nacionalnih regulatornih tijela, ne dodjeljuje konkurentni kapacitet.

3.   Standardni kapaciteti slijede logičnim redoslijedom prema kojem se prvo nude kapaciteti koji obuhvaćaju godišnji kapacitet, nakon čega slijedi kapacitet sa sljedećim najkraćim trajanjem za uporabu u istom razdoblju. Pravodobnost aukcija predviđenih u člancima od 11. do 15. u skladu je s ovim načelom.

4.   Pravila o standardnim kapacitetima kako su utvrđeni u članku 9. i aukcije kako su utvrđene u člancima od 11. do 15. primjenjuju se na spojeni kapacitet i razdvojeni kapacitet na točki spajanja plinovoda.

5.   Za određenu se aukciju dostavlja dostupnost relevantnih standardnih kapaciteta u skladu s člancima od 11. do 15. i u skladu s aukcijskim kalendarom.

6.   Količina od najmanje 20 % tehničkog kapaciteta na svakoj točki spajanja plinovoda se izdvaja i nudi u skladu sa stavkom 7., pod uvjetom da dostupni kapacitet, u trenutku kada ova Uredba stupi na snagu, bude jednak ili veći od razmjera tehničkog kapaciteta koji treba izdvojiti. Ako je dostupni kapacitet, u trenutku kada ova Uredba stupi na snagu, manji od razmjera tehničkog kapaciteta koji treba izdvojiti, izdvaja se bilo koji dostupni kapacitet u cijelosti. Taj se kapacitet nudi u skladu sa stavkom 7. točkom (b), a svaki se drugi preostali izdvojeni kapacitet nudi u skladu sa stavkom 7. točkom (a).

7.   Svaki kapacitet izdvojen u skladu sa stavkom 6. nudi se podložno sljedećim odredbama:

(a)

količina od najmanje 10 % tehničkog kapaciteta na svakoj točki spajanja plinovoda ne nudi se prije nego na godišnjoj aukciji godišnjih kapaciteta kako je predviđeno u članku 11., koja se održava u skladu s aukcijskim kalendarom u petoj plinskoj godini koja prethodi početku relevantne plinske godine; i

(b)

dodatna količina od najmanje 10 % tehničkog kapaciteta na svakoj točki spajanja plinovoda ne nudi se prvi put prije godišnje aukcije tromjesečnih kapaciteta kako je predviđeno u članku 12., koja se održava u skladu s aukcijskim kalendarom u plinskoj godini koja prethodi početku relevantne plinske godine.

8.   U slučaju novog kapaciteta, količina od najmanje 10 % tehničkog kapaciteta na svakoj točki spajanja plinovoda se izdvaja i ne nudi prije godišnje aukcije tromjesečnih kapaciteta kako je previđeno u članku 12., koja se održava u skladu s aukcijskim kalendarom u plinskoj godini koja prethodi početku relevantne plinske godine.

9.   Točan razmjer kapaciteta koji treba izdvojiti u odnosu na stavke 6. i 8. ovisi o savjetovanju s dionicima, usklađenosti između operatora transportnih sustava i odobrenju nacionalnih regulatornih tijela na svakoj točki spajanja plinovoda. Nacionalna regulatorna tijela posebno uzimaju u obzir izdvajanje većih udjela kapaciteta s kraćim trajanjem kako bi spriječila zatvaranje maloprodajnih tržišta.

Članak 9.

Standardni kapaciteti

1.   Operatori transportnih sustava nude godišnje, tromjesečne, mjesečne, dnevne i unutardnevne standardne kapacitete.

2.   Godišnji standardni kapaciteti su kapaciteti za koje se korisnik mreže može prijaviti u određenoj količini za sve plinske dane u određenoj plinskoj godini (počevši od 1. listopada).

3.   Tromjesečni standardni kapaciteti su kapaciteti za koje se korisnik mreže može prijaviti u određenoj količini za sve plinske dane u određenom tromjesečju (počevši od 1. listopada, 1. siječnja, 1. travnja ili 1. srpnja).

4.   Mjesečni standardni kapaciteti su kapaciteti za koje se korisnik mreže može prijaviti u određenoj količini za sve plinske dane u određenom kalendarskom mjesecu (počevši od 1. dana svakog mjeseca).

5.   Dnevni standardni kapaciteti su kapaciteti za koje se korisnik mreže može prijaviti u određenoj količini za jedan plinski dan.

6.   Unutardnevni standardni kapaciteti su kapaciteti za koje se korisnik mreže može prijaviti u određenoj količini od vremena početka unutar određenog plinskog dana do kraja istog plinskog dana.

Članak 10.

Primijenjena jedinica kapaciteta

Ponuđeni kapacitet izražava se u jedinicama energije po jedinici vremena. Koriste se sljedeće jedinice: kWh/h ili kWh/d. U slučaju kWh/d pretpostavlja se fiksna stopa protoka u plinskom danu.

Članak 11.

Godišnje aukcije godišnjih kapaciteta

1.   Aukcije godišnjih kapaciteta održavaju se jednom godišnje.

2.   Kapacitet za svaki godišnji standardni kapacitet nudi se na aukciji kroz godišnju aukciju godišnjeg kapaciteta s pomoću algoritma aukcije sa sukcesivnim porastom cijene u skladu s člankom 17.

3.   Procesom aukcije kapacitet se ne nudi na duže od sljedećih 15 godina.

4.   Godišnje aukcije godišnjih kapaciteta počinju prvog ponedjeljka u ožujku svake godine, osim ako nije drukčije navedeno u aukcijskom kalendaru.

5.   Za vrijeme godišnje aukcije godišnjih kapaciteta korisnici mreže mogu sudjelovati u jednoj ili nekoliko istodobnih aukcija za svaku točku spajanja plinovoda kako bi se prijavili za standardne kapacitete.

6.   Kapacitet ponuđen na godišnjoj aukciji godišnjih kapaciteta jednak je:

Formula

gdje je:

A

tehnički kapacitet operatora transportnog sustava za svaki standardni kapacitet;

B

količina tehničkog kapaciteta (A) izdvojena u skladu s člankom 8. stavkom 7. točkom (b) za godišnje aukcije godišnjih kapaciteta koje nude kapacitet za sljedećih pet godina; količina tehničkog kapaciteta (A) izdvojena u skladu s člankom 8. stavkom 7. za godišnje aukcije godišnjih kapaciteta za kapacitet duži od prvih pet godina;

C

prethodno prodani tehnički kapacitet, prilagođen s pomoću ponovno ponuđenog kapaciteta u skladu s primjenjivim postupcima upravljanja zagušenjem;

D

dodatni kapacitet, za svaku godinu, ako postoji.

7.   Ponuđeni kapacitet može biti bilo spojeni kapacitet bilo razdvojeni u skladu s člankom 19. To se također primjenjuje na sve ostale aukcije kako je utvrđeno u člancima od 12. do 15.

8.   Mjesec dana prije početka aukcije, operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o količini tehničkog kapaciteta koji se nudi za svaku godinu za predstojeću godišnju aukciju godišnjih kapaciteta. Osim toga, operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o mogućoj dostupnosti dodatnih kapaciteta.

9.   Krugovi nadmetanja svake aukcije se odvijaju od 8.00 UTC do 17.00 UTC (zimsko vrijeme) ili od 7.00 UTC do 16.00 UTC (ljetno računanje vremena) na sve relevantne plinske dane. Krugovi nadmetanja se otvaraju i zatvaraju unutar svakog plinskog dana, kako je navedeno u članku 17. stavku 2.

10.   Rezultati raspodjele kapaciteta na aukciji objavljuju se čim je to razumno moguće, ali najkasnije sljedećeg radnog dana nakon zatvaranja kruga nadmetanja, istodobno pojedinačnim korisnicima mreže koji sudjeluju u određenoj aukciji.

11.   Zbirni podaci o rezultatima aukcije objavljuju se tržištu.

Članak 12.

Godišnje aukcije tromjesečnih kapaciteta

1.   Godišnja aukcija tromjesečnih kapaciteta se održava jednom godišnje.

2.   Kapacitet za svaki tromjesečni standardni kapacitet se nudi na aukciji kroz godišnju aukciju tromjesečnih kapaciteta s pomoću algoritma aukcije sa sukcesivnim porastom cijene u skladu s člankom 17.

3.   Svake plinske godine se kapacitet za svako tromjesečje od prvog tromjesečja (listopad-prosinac) sljedeće plinske godine do zadnjeg tromjesečja (srpanj-rujan) sljedeće plinske godine (uključeno) nudi na aukciji putem godišnje aukcije tromjesečnih kapaciteta.

4.   Za vrijeme godišnje aukcije tromjesečnih kapaciteta korisnici mreže mogu sudjelovati u jednoj od četiri istodobne aukcije za svaku točku spajanja plinovoda kako bi se prijavili za tromjesečne standardne kapacitete.

5.   Godišnje aukcije tromjesečnih kapaciteta počinju prvog ponedjeljka u lipnju svake godine, osim ako nije drukčije navedeno u aukcijskom kalendaru.

6.   Kapacitet ponuđen na godišnjoj aukciji tromjesečnih kapaciteta jednak je:

Formula

gdje je:

A

tehnički kapacitet operatora transportnog sustava za svaki standardni kapacitet;

C

prethodno prodani tehnički kapacitet, prilagođen s pomoću ponovno ponuđenog kapaciteta u skladu s primjenjivim postupcima upravljanja zagušenjem;

D

dodatni kapacitet, za svako tromjesečje, ako postoji.

7.   Dva tjedna prije početka aukcije operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o količini kapaciteta koja će biti ponuđena za svako tromjesečje za predstojeću godišnju aukciju tromjesečnih kapaciteta. Osim toga, operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o mogućoj dostupnosti dodatnog kapaciteta.

8.   Krugovi nadmetanja se za svaku aukciju odvijaju od 8.00 UTC do 17.00 UTC (zimsko vrijeme) ili od 7.00 UTC do 16.00 UTC (ljetno računanje vremena) na sve relevantne plinske dane. Krugovi nadmetanja otvaraju se i zatvaraju unutar svakog plinskog dana, kako je navedeno u članku 17. stavku 2.

9.   Rezultati raspodjele kapaciteta na aukciji objavljuju se čim je to razumno moguće, ali najkasnije sljedećeg radnog dana nakon zatvaranja kruga nadmetanja, istodobno pojedinačnim korisnicima mreže koji sudjeluju u određenoj aukciji.

10.   Zbirni podaci o rezultatima aukcije objavljuju se tržištu.

Članak 13.

Periodične aukcije mjesečnih kapaciteta

1.   Periodične aukcije mjesečnih kapaciteta održavaju se jednom mjesečno.

2.   Kapacitet za svaki mjesečni standardni kapacitet se nudi na aukciji putem periodične aukcije mjesečnih kapaciteta s pomoću algoritma aukcije sa sukcesivnim porastom cijene u skladu s člankom 17. Svakog mjeseca na aukciji se nudi mjesečni standardni kapacitet za sljedeći kalendarski mjesec.

3.   Za vrijeme periodičnih aukcija mjesečnih kapaciteta korisnici mreže mogu se prijaviti za jedan mjesečni standardni kapacitet.

4.   Periodične aukcije mjesečnih kapaciteta počinju trećeg ponedjeljka u svakom mjesecu za sljedeći mjesečni standardni kapacitet osim ako nije drukčije navedeno u aukcijskom kalendaru.

5.   Kapacitet ponuđen na periodičnoj aukciji mjesečnih kapaciteta jednak je:

Formula

gdje je:

A

tehnički kapacitet operatora transportnog sustava za svaki standardni kapacitet;

C

prethodno prodani tehnički kapacitet, prilagođen s pomoću ponovno ponuđenog kapaciteta u skladu s primjenjivim postupcima upravljanja zagušenjem;

D

dodatni kapacitet, za svaki mjesec, ako postoji.

6.   Tjedan dana prije početka aukcije operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o količini kapaciteta koja će biti ponuđena za sljedeću periodičnu aukciju mjesečnih kapaciteta. Osim toga operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o mogućoj dostupnosti dodatnog kapaciteta.

7.   Krugovi nadmetanja za svaku aukciju odvijaju se od 8.00 UTC do 17.00 UTC (zimsko vrijeme) ili od 7.00 UTC do 16.00 UTC (ljetno računanje vremena) na sve relevantne plinske dane. Krugovi nadmetanja otvaraju se i zatvaraju unutar svakog plinskog dana, kako je navedeno u članku 17. stavku 2.

8.   Rezultati raspodjele kapaciteta na aukciji objavljuju se čim to bude razumno moguće, ali najkasnije sljedećeg radnog dana nakon zatvaranja kruga nadmetanja, istodobno pojedinačnim korisnicima mreže koji sudjeluju u određenoj aukciji.

9.   Zbirni podaci o rezultatima aukcije objavljuju se tržištu.

Članak 14.

Periodične aukcije kapaciteta za sljedeći dan

1.   Periodične aukcije kapaciteta za sljedeći dan se održavaju jednom dnevno.

2.   Svakog se dana standardni kapacitet za sljedeći plinski dan nudi na aukciji putem periodične aukcije kapaciteta za sljedeći dan.

3.   Kapacitet za svaki dnevni standardni kapacitet se nudi na aukciji putem periodičnih aukcija kapaciteta za sljedeći dan s pomoću algoritma aukcije po jedinstvenoj cijeni prema članku 18. Svakog se dana na aukciji nudi dnevni standardni kapacitet za sljedeći plinski dan.

4.   Za vrijeme periodične aukcije kapaciteta za sljedeći dan korisnici mreže se mogu prijaviti za kapacitet za jedan standardni dnevni kapacitet.

5.   Krug nadmetanja otvara se svakog dana u 15.30 UTC (zimsko vrijeme) ili u 14.30 UTC (ljetno računanje vremena).

6.   Ponuda kapaciteta za dnevni standardni kapacitet za periodičnu aukciju kapaciteta za sljedeći dan se odvija kako slijedi: predavanje, povlačenje ili izmjena ponuda od 15.30 UTC do 16.00 UTC (zimsko vrijeme) ili od 14.30 UTC do 15.00 UTC (ljetno računanje vremena).

7.   Kapacitet ponuđen na periodičnoj aukciji kapaciteta za sljedeći dan, svakog dana, jednak je:

Formula

gdje je:

A

tehnički kapacitet operatora transportnog sustava za svaki standardni kapacitet;

C

prethodno prodani tehnički kapacitet, prilagođen s pomoću ponovno ponuđenog kapaciteta u skladu s primjenjivim postupcima upravljanja zagušenjem;

D

dodatni kapacitet, za svaki dan, ako postoji.

8.   U trenutku otvaranja kruga nadmetanja, operatori transportnog sustava obavješćuju korisnike mreže o količini kapaciteta koja se nudi za sljedeću periodičnu aukciju kapaciteta za sljedeći dan. Osim toga, operatori transportnih sustava obavješćuju korisnike mreže o mogućoj dostupnosti dodatnog kapaciteta.

9.   Rezultati raspodjele kapaciteta na aukciji objavljuju se najkasnije 30 minuta nakon zatvaranja kruga nadmetanja, istodobno pojedinačnim korisnicima mreže koji sudjeluju u određenoj aukciji.

10.   Zbirni podaci o rezultatima aukcije objavljuju se tržištu.

Članak 15.

Aukcije unutardnevnih kapaciteta

1.   Podložno dostupnosti kapaciteta, aukcija unutardnevnih kapaciteta se odvija svakog sata u plinskom danu s pomoću algoritma aukcije po jedinstvenoj cijeni u skladu s člankom 18.

2.   Prvi se krug nadmetanja otvara izravno sljedećeg sata po redu nakon objavljivanja rezultata zadnje aukcije kapaciteta za sljedeći dan (uključujući prekidivi kapacitet ako je ponuđen) u skladu s člankom 14. Prvi krug nadmetanja zatvara se u 1.30 UTC (zimsko vrijeme) ili u 0.30 UTC (ljetno računanje vremena) prije plinskog dana. Raspodjela uspješnih ponuda stupa na snagu od 5.00 UTC (zimsko vrijeme) ili od 4.00 UTC (ljetno računanje vremena) na relevantni plinski dan.

3.   Zadnji krug nadmetanja zatvara se u 0.30 UTC (zimsko vrijeme) ili u 23.30 UTC (ljetno računanje vremena) na relevantni plinski dan.

4.   Korisnici mreže imaju pravo dati, povući ili izmijeniti ponude od otvaranja svakog kruga nadmetanja do zatvaranja tog kruga nadmetanja.

5.   Svakog se sata relevantnog plinskog dana kapacitet koji stupa na snagu od toga sata + 4 daje na aukciju kao unutardnevni kapacitet.

6.   Svaki se krug nadmetanja otvara početkom svakog sata na relevantni plinski dan.

7.   Svaki krug nadmetanja traje 30 minuta od otvaranja kruga nadmetanja.

8.   Kapacitet ponuđen na aukciji unutardnevnih kapaciteta, svakog sata, jednak je:

Formula

gdje je:

A

tehnički kapacitet operatora transportnog sustava za svaki standardni kapacitet;

C

prethodno prodani tehnički kapacitet, prilagođen s pomoću ponovno ponuđenog kapaciteta s primjenjivim postupcima upravljanja zagušenjem;

D

dodatni kapacitet, ako postoji.

9.   Operatori transportnih sustava objavljuju dostupnu količinu unutardnevnih stalnih kapaciteta u ponudi, nakon zatvaranja zadnje aukcije za sljedeći dan i u skladu s člankom 21. stavkom 9.

10.   Operatori transportnih sustava daju mogućnost korisnicima mreže koji daju ponude na aukcijama za sljedeći dan da valjane neuspješne ponude automatski uđu u sljedeću aukciju unutardnevnih kapaciteta.

11.   Kapacitet se dodjeljuje u roku od 30 minuta od zatvaranja kruga nadmetanja pod uvjetom da ponude budu prihvaćene i da operator transportnog sustava vodi proces raspodjele kapaciteta.

12.   Rezultati aukcije se objavljuju istodobno pojedinačnim korisnicima mreže.

13.   Zbirni podaci o rezultatima aukcije se objavljuju barem na kraju svakog dana.

Članak 16.

Algoritmi aukcija

1.   Ako se na aukciji nudi nekoliko standardnih kapaciteta, određeni algoritam aukcije primjenjuje se odvojeno za svaki standardni kapacitet kada se on dodjeljuje. Ponude za različite standardne kapacitete se razmatraju neovisno o ostalim ponudama primjenom algoritma aukcije.

2.   Za godišnje se aukcije godišnjih i tromjesečnih kapaciteta te periodične aukcije mjesečnih kapaciteta primjenjuje algoritam aukcija sa sukcesivnim porastom cijene, s više krugova nadmetanja, kako je predviđeno u članku 17.

3.   Za periodične se aukcije kapaciteta za sljedeći dan i unutardnevnih kapaciteta, primjenjuje algoritam aukcija po jedinstvenoj cijeni u skladu s člankom 18.

Članak 17.

Algoritam aukcija sa sukcesivnim porastom cijene

1.   Aukcije sa sukcesivnim porastom cijene omogućuju korisnicima mreže da predaju ponude za količine prema objavljenim cijenama koje rastu u sljedećim krugovima nadmetanja, počevši od najniže cijene P0.

2.   Prvi krug nadmetanja s pridruženom cijenom jednakom najnižoj cijeni P0 traje 3 sata. Sljedeći krugovi nadmetanja traju 1 sat. Između krugova nadmetanja je jednosatna stanka.

3.   U ponudi se navodi:

(a)

identitet korisnika mreže koji se prijavljuje;

(b)

predmetna točka spajanja plinovoda i smjer protoka;

(c)

standardni kapacitet za koji se kapacitet prijavljuje;

(d)

po cjenovnom razredu, količina kapaciteta za određeni standardni kapacitet;

(e)

kapacitet za koji se podnosi prijava.

4.   Ponuda se smatra valjanom ako je preda korisnik mreže i ako je u skladu sa svim odredbama ovog članka.

5.   Kako bi korisnici mreže sudjelovali u aukciji, obvezno je dati ponudu za količine u prvom krugu nadmetanja.

6.   Operatori transportnih sustava daju korisnicima mreže mogućnost automatskog ulaska ponuda za bilo koji cjenovni razred.

7.   Nakon zatvaranja relevantnog kruga nadmetanja, ne prihvaćaju se nikakve preinake, povlačenje ili zamjene valjanih ponuda. Sve valjane ponude postaju obvezom korisnika mreže da rezervira kapacitet za količinu zatraženu po objavljenoj cijeni, pod uvjetom da je formirana cijena aukcije cijena koja je objavljena u relevantnom krugu nadmetanja.

8.   Ponuda za količinu u bilo kojem krugu nadmetanja po korisniku mreže jednaka je ili niža od kapaciteta ponuđenih na određenoj aukciji. Ponuda za količinu po korisniku mreže po određenoj cijeni jednaka je ili niža od ponude za količinu koju je dao taj korisnik mreže u prethodnom krugu, osim ako se primjenjuje članak 16.

9.   Ponude mogu slobodno ulaziti, mijenjati se i povlačiti u krugu nadmetanja, pod uvjetom da su sve ponude u skladu sa stavkom 8. Valjane ponude ostaju valjane do preinake ili povlačenja.

10.   Veliki i mali cjenovni razred se definiraju po točki spajanja plinovoda i po standardnom kapacitetu te objavljuju prije relevantne aukcije. Mali cjenovni razred se određuje kao takav tako da porast za prirodni broj malih cjenovnih razreda bude jednak porastu za veliki cjenovni razred.

11.   Određivanjem velikog cjenovnog razreda nastoji se minimalizirati, u mjeri u kojoj je to razumno moguće, trajanje procesa aukcije. Određivanjem malog cjenovnog razreda nastoji se minimalizirati, u mjeri u kojoj je to razumno moguće, razina neprodanih kapaciteta ako se aukcija zatvori na cijeni višoj od najniže cijene.

12.   Ako je zbirna potražnja svih korisnika mreže manja od ponuđenog kapaciteta ili njemu jednaka na kraju prvog kruga nadmetanja, aukcija se zatvara.

13.   Ako je zbirna potražnja svih korisnika mreže veće od kapaciteta ponuđenog na kraju prvog kruga nadmetanja ili sljedećeg kruga nadmetanja, otvara se novi krug nadmetanja s cijenom jednakom cijeni prethodnog kruga nadmetanja plus veliki cjenovni razred.

14.   Ako je zbirna potražnja svih korisnika mreže jednaka kapacitetu ponuđenom na kraju drugog kruga nadmetanja ili sljedećeg kruga nadmetanja, aukcija se zatvara.

15.   Ako se dogodi prva prodaja po nižoj cijeni, cijena se smanjuje i otvara se sljedeći krug nadmetanja. Sljedeći krug nadmetanja ima cijenu jednaku cijeni primjenjivoj u krugu nadmetanja koji prethodi prvoj prodaji po nižoj cijeni, plus mali cjenovni razred. Potom se otvaraju sljedeći krugovi nadmetanja s porastima malog cjenovnog razreda sve dok zbirna potražnja svih korisnika mreže nije manja od ponuđenog kapaciteta ili njemu jednaka, u kojem se trenutku aukcija zatvara.

16.   Ponuda za količinu po korisniku mreže u prvom krugu nadmetanja, ako se primjenjuju mali cjenovni razredi, jednaka je ili manja od ponude za količinu koju je dao taj korisnik mreže u krugu nadmetanja koji je prethodio prvoj prodaji po nižoj cijeni. Ponuda za količinu po korisniku mreže u svim krugovima nadmetanja, ako se primjenjuju mali cjenovni razredi, jednaka je ili veća od ponude za količinu koju je dao taj korisnik mreže u krugu nadmetanja u kojem se dogodila prva prodaja po nižoj cijeni.

17.   Ako je zbirna potražnja svih korisnika mreže veća od kapaciteta ponuđenog u krugu nadmetanja s cijenom jednakom onoj koja je dovela do prve prodaje po nižoj cijeni, minus jedan mali cjenovni razred, aukcija se zatvara. Formirana cijena je ona cijena koja je dovela do prve prodaje po nižoj cijeni, a uspješne ponude one su koje su predane u prvom krugu nadmetanja u kojem se dogodila prva prodaja po nižoj cijeni.

18.   Nakon svakog se kruga nadmetanja objavljuje potražnja svih korisnika mreže na određenoj aukciji čim je to razumno moguće u zbirnom obliku.

19.   Cijena objavljena za posljednji krug nadmetanja u kojem se aukcija zatvara smatra se formiranom cijenom određene aukcije, osim u slučajevima u kojima se primjenjuje stavak 17.

20.   Svim se korisnicima mreže koji su dali valjane ponude za količine po formiranoj cijeni dodjeljuje kapacitet prema ponudi za količine po formiranoj cijeni. Uspješni korisnici mreže plaćaju formiranu cijenu određene aukcije, koja može biti fiksna ili varijabilna kako je utvrđeno u članku 26. stavku 2. i mogu se koristiti sve ostale moguće pristojbe primjenjive u trenutku kada su im dodijeljeni kapaciteti.

21.   Nakon svake se zatvorene aukcije objavljuje konačni rezultat aukcije zajedno sa zbrojem dodijeljenih kapaciteta i formiranom cijenom. Uspješne se korisnike mreže obavješćuje o količini kapaciteta koji su im dodijeljeni, a pojedinačne se informacije priopćavaju samo dotičnim strankama.

22.   Ako aukcija sa sukcesivnim porastom cijene nije završila prije planiranog početka (u skladu s aukcijskim kalendarom) sljedeće aukcije za kapacitete koji pokrivaju isto razdoblje, prva se aukcija zatvara i ne dodjeljuje se nijedan kapacitet. Kapaciteti se nude na sljedećoj relevantnoj aukciji.

Članak 18.

Algoritam aukcije po jedinstvenoj cijeni

1.   Na aukciji po jedinstvenoj cijeni postoji jedan krug nadmetanja u kojem korisnik mreže daje ponudu za cijenu i količinu.

2.   Tijekom kruga nadmetanja određene aukcije, korisnici mreže mogu predati do 10 ponuda. Sa svakom se ponudom postupa neovisno o ostalim ponudama. Nakon zatvaranja kruga nadmetanja ponude se ne mogu mijenjati ili povući.

3.   U ponudi se navodi:

(a)

identitet korisnika mreže koji se prijavljuje;

(b)

predmetna točka spajanja plinovoda i smjer protoka;

(c)

standardni kapacitet za koji se kapacitet prijavljuje;

(d)

količina kapaciteta za određeni standardni kapacitet za koji se prijavljuje;

(e)

minimalna količina kapaciteta za određeni standardni kapacitet koji bi korisnik mreže želio da mu bude dodijeljen u skladu s relevantnim algoritmom u slučaju da korisniku mreže ne bude dodijeljena količina zatražena u skladu s točkom (d);

(f)

ponudbene cijene, koje ne smiju biti niže od najniže cijene primjenjive za relevantni standardni kapacitet, koje je korisnik mreže spreman platiti za kapacitet za koji se prijavljuje. Ne prihvaćaju se ponude s ponudbenom cijenom nižom od najniže cijene.

4.   Operator transportnog sustava sve cijene svrstava u odnosu na određeni standardni kapacitet prema ponudbenoj cijeni, počevši od najviše cijene.

5.   Sve se ponude koje ostanu poslije zatvaranja kruga nadmetanja smatraju obvezujućim za one korisnike mreže kojima je dodijeljena barem najmanja količina kapaciteta zatražena u skladu sa stavkom 3. točkom (e).

6.   Nakon svrstavanja ponuda u skladu sa stavkom 4. i podložno stavcima od 7. do 10., kapacitet se dodjeljuje ponudama prema redoslijedu cijena. Sve se ponude za koje je kapacitet dodijeljen smatraju uspješnima. Nakon dodjeljivanja kapaciteta, preostali se nedodijeljeni kapacitet smanjuje za tu količinu.

7.   Nakon primjene stavka 6. i podložno stavku 9., ako je količina ponude za kapacitet korisnika mreže veća od preostalog nedodijeljenog kapaciteta (nakon što je kapacitet dodijeljen korisnicima mreže koji su dali najviše ponude), tom se korisniku mreže dodjeljuje kapacitet jednak preostalom nedodijeljenom kapacitetu.

8.   Nakon primjene stavka 7. i podložno stavku 9., ako se u svakoj od dvije ponude ili više njih navodi ista ponudbena cijena i ako je ukupna količina preostalog prijavljenog relevantnog kapaciteta na temelju takvih ponuda veća od preostale količine koja nije dodijeljena, preostala se količina koja nije dodijeljena dodjeljuje razmjerno prijavljenoj količini u svakoj takvoj ponudi.

9.   Ako je količina koju treba dodijeliti za ponudu u skladu sa stavcima 6., 7. ili 8. manja od najmanje količine kapaciteta u skladu sa stavkom 3. točkom (e), ponuda se ne uzima u obzir i postaje ništavna te se provodi revidirana raspodjela između preostale(-ih) jednake(-ih) ponude(-a)cijene u skladu sa stavkom 8. ili se (ovisno o slučaju) provodi raspodjela za sljedeći cjenovnu ponudu u skladu sa stavkom 6.

10.   Ako je preostala količina koju treba dodijeliti za bilo koju ponudu u skladu sa stavcima 6., 7., 8. ili 9. jednaka nuli, preostalim se ponudama ne dodjeljuju daljnji kapaciteti. Te se ponude smatraju neuspješnima.

11.   Formirana cijena se definira kao cijena najniže uspješne ponude ako je potražnja veća od ponude po najnižoj cijeni. U svim ostalim slučajevima, formirana cijena jednaka je najnižoj cijeni. Uspješni korisnici mreže plaćaju formiranu cijenu određene aukcije, koja može biti fiksna ili varijabilna cijena kako je utvrđeno u članku 26. stavku 2. i mogu se koristiti sve ostale moguće pristojbe primjenjive u trenutku kada im je dodijeljen kapacitet.

POGLAVLJE IV.

SPAJANJE PREKOGRANIČNOG KAPACITETA

Članak 19.

Spojeni kapaciteti

Susjedni operatori transportnih sustava zajednički nude spojene kapacitete prema sljedećim načelima:

1.

na obje strane točke spajanja plinovoda svi se stalni kapaciteti nude kao spojeni kapaciteti u mjeri u kojoj postoje dostupni stalni kapaciteti na obje strane točke spajanja plinovoda;

2.

operatori transportnih sustava nude kapacitet za relevantni standardni kapacitet na platformi za rezerviranje kapaciteta u skladu s člankom 27. i u skladu s primjenjivim postupkom raspodjele kapaciteta kako je utvrđeno u poglavlju III.;

3.

spojeni kapacitet koji nude predmetni operatori transportnih sustava na točki spajanja plinovoda ugovara se putem jedinstvenog postupka raspodjele kapaciteta;

4.

korisnici mreže poštuju primjenjive uvjete i odredbe ugovora o transportu predmetnih operatora transportnih sustava od trenutka ugovaranja transportnog kapaciteta;

5.

ako postoji više dostupnih stalnih kapaciteta na jednoj strani točke spajanja plinovoda nego na drugoj strani u bilo kojem predmetnom razdoblju, operator transportnog sustava s najvećim dostupnim stalnim kapacitetom može ponuditi takav višak kapaciteta korisnicima mreže kao razdvojeni kapacitet u skladu s aukcijskim kalendarom i sljedećim pravilima:

(a)

ako postoji ugovor o razdvojenom transportu na drugoj strani točke spajanja plinovoda, kapacitet se može ponuditi na razdvojenoj osnovi koji po količini i trajanju neće prekoračiti postojeći ugovor o transportu na drugoj strani;

(b)

ako takav višak kapaciteta ne ulazi u područje primjene stavka 5. točke (a), on se može ponuditi na razdoblje od najviše godinu dana;

6.

svaki razdvojeni kapacitet dodijeljen u skladu sa stavkom 5. može se kao takav koristiti i nominirati. Njime se također može trgovati na sekundarnom tržištu;

7.

susjedni operatori transportnih sustava uspostavljaju zajednički nominacijski postupak za spojeni kapacitet, na koji način korisnicima mreže daju sredstva za nominiranje protoka njihovog spojenog kapaciteta s pomoću jedinstvene nominacije;

8.

obveze ponude spojenog kapaciteta također se primjenjuju, u onoj mjeri u kojoj su relevantne, na sekundarna tržišta kapaciteta. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., kapacitet koji je prvotno dodijeljen kao spojeni kapacitet može se preprodati samo kao spojeni kapacitet na sekundarnom tržištu;

9.

ako dvije ili više točaka spajanja plinovoda povezuju dva ista susjedna ulazno-izlazna sustava, dotični susjedni operatori transportnih sustava nude dostupne kapacitete na točkama spajanja plinovoda na jednoj virtualnoj točki spajanja plinovoda. U slučaju da se radi o više od dva operatora transportnih sustava zato što više od jednog operatora transportnog sustava trguje kapacitetom u jednom ili u oba ulazno-izlazna sustava, virtualna točka spajanja plinovoda uključuje sve te operatore transportnih sustava u onoj mjeri u kojoj je to moguće. U svim slučajevima virtualna točka spajanja plinovoda uspostavlja se samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

ukupni tehnički kapacitet na virtualnim točkama spajanja plinovoda jednak je ili veći od zbroja tehničkih kapaciteta na svakoj točki spajanja plinovoda što pridonosi virtualnim točkama spajanja plinovoda;

(b)

oni olakšavaju gospodarsku i učinkovitu uporabu sustava uključujući, između ostalog, pravila utvrđena u članku 16. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

Susjedni operatori transportnih sustava počinju potrebnu analizu i uspostavljaju funkcionalne virtualne točke spajanja plinovoda najkasnije 5 godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 20.

Spajanje u slučaju postojećih ugovora o transportu

1.   Korisnici mreže koji su stranke u postojećim ugovorima o transportu u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe na određenim točkama spajanja plinovoda trebali bi pokušati sklopiti sporazum o spajanju kapaciteta s pomoću ugovornih dogovora („dogovor o spajanju”) u skladu s odredbama utvrđenima u članku 19. ove Uredbe. Ti korisnici mreže i operatori transportnih sustava izvješćuju relevantna nacionalna regulatorna tijela o svim dogovorima o spajanju koje su zaključile sve stranke postojećih ugovora o transportu. Na toj osnovi nacionalno regulatorno tijelo šalje izvješće Agenciji o godišnjem napredovanju spojenog kapaciteta u dotičnoj državi članici. Agencija, dvije godine od stupanja na snagu ove Uredbe, objavljuje izvješće o napredovanju spojenog kapaciteta.

2.   Operatori transportnih sustava koji su stranke u postojećim ugovorima o transportu mogu sudjelovati u raspravama o dogovorima o spajanju u svakom trenutku na poziv korisnika mreže koji su strane u postojećim ugovorima o transportu.

3.   Ako se usuglasi dogovor o spajanju između određenih korisnika mreže, stranke obavješćuju operatore transportnih sustava koji su uključeni na točkama spajanja plinovoda o takvom planiranom dogovoru o spajanju bez nepotrebnog odlaganja i provodi se prijenos predmetnog kapaciteta. U svakom slučaju dogovor o spajanju provodi se ovisno o primjenjivim uvjetima i odredbama postojećih povezanih ugovora o transportu. Nakon provedbe dogovora o spajanju, s relevantnim se kapacitetom postupa kao sa spojenim kapacitetom.

4.   U svakom slučaju, trajanje dogovora o spajanju u vezi s kapacitetom spojenim u skladu s izmjenama postojećih ugovora ne smije premašiti trajanje izvornih ugovora o transportu.

5.   Svi se kapaciteti spajaju pri prvoj prilici. Postojeći ugovori o transportu za razdvojene kapacitete ne mogu se obnoviti, produžiti ili prenijeti nakon datuma isteka. Takvi kapaciteti ostaju dostupni kapaciteti od datuma isteka ugovora o transportu.

POGLAVLJE V.

PREKIDIVI KAPACITET

Članak 21.

Raspodjela prekidivih usluga

1.   Operatori transportnih sustava nude dnevni kapacitet za prekidivi kapacitet u oba smjera na točkama spajanja plinovoda na kojima se nudi stalni kapacitet, ali je prodan za sljedeći dan. Na jednosmjernim točkama spajanja plinovoda na kojima se tehnički kapacitet nudi samo u jednom smjeru, operatori transportnih sustava nude dnevni proizvod za prekidivi kapacitet u drugom smjeru. Operatori transportnih sustava također mogu ponuditi prekidivi kapacitet duljeg trajanja.

2.   Ako se ponudi prekidivi kapacitet, to neće biti na štetu količine stalnog kapaciteta u ponudi. Operatori transportnih sustava ne izdvajaju kapacitet koji se može ponuditi kao stalni kapacitet kako bi ga ponudili kao prekidivi kapacitet.

3.   Ako se nude prekidivi kapaciteti koji nisu dnevni kapaciteti, isti standardni kapacitet za stalni kapacitet se primjenjuje i za prekidivi kapacitet s obzirom na trajanje kapaciteta.

4.   Ako se nudi prekidivi kapacitet, on se dodjeljuje s pomoću procesa aukcije, osim unutardnevnog prekidivog kapaciteta.

5.   Unutardnevni prekidivi kapacitet dodjeljuje se s pomoću postupka veće nominacije.

6.   Unutardnevni prekidivi kapacitet se dodjeljuje samo ako je rasprodan stalni kapacitet, bez obzira radi li se o tehničkom kapacitetu ili dodatnom.

7.   Ako se aukcije održavaju za prekidive kapacitete koji su duži od unutardnevnih kapaciteta, operatori transportnih sustava objavljuju količine prekidivog kapaciteta, ako su im poznate, u ponudi prije početka procesa aukcije.

8.   Ako je u ponudi, prekidivi kapacitet se dodjeljuje s pomoću posebne aukcije nakon dodjeljivanja stalnog kapaciteta jednakog trajanja, ali prije početka aukcije stalnog kapaciteta s kraćim trajanjem, osim unutardnevnog prekidivog kapaciteta.

9.   Ako su u ponudi, aukcije prekidivog kapaciteta obavljaju se u skladu s istim načelima oblikovanja i vremenskim rasporedima koji se primjenjuju za stalni kapacitet. Točni vremenski rasporedi primjenjivi na aukcije prekidivih kapaciteta se navode u aukcijskom kalendaru, osim unutardnevnih prekidivih kapaciteta.

Članak 22.

Najkraće vrijeme trajanja prekida

1.   Prekidivi kapaciteti imaju najkraće vrijeme trajanja prekida koje zajednički određuju susjedni operatori transportnih sustava.

2.   Standardno najkraće vrijeme trajanja prekida za određeni plinski sat iznosi četrdeset i pet minuta od početka ciklusa renominacije za taj plinski sat. Ako dva operatora transportnih sustava žele skratiti vrijeme trajanja prekida, svaki sporazum koji zaključe operatori transportnih sustava s tim u vezi podliježe odobrenju nadležnog nacionalnog regulatornog tijela.

Članak 23.

Koordiniranje procesom prekida

Operator transportnog sustava koji pokrene prekid obavješćuje relevantnog susjednog operatora transportnog sustava. Susjedni operatori transportnih sustava obavješćuju svoje pogođene korisnike mreže u najkraćem mogućem roku, ali s propisnim uvažavanjem pouzdanosti podataka.

Članak 24.

Definirani niz prekida

1.   Redoslijed kojim se provode prekidi, ako je ukupan broj nominacija veći od količine plina u protoku na određenim točkama spajanja plinovoda, određuje se na temelju ugovorno zabilježenog vremena u određenim ugovorima o transportu na prekidivoj osnovi. U slučaju prekida, ugovor o transportu koji stupa na snagu ranije ima prednost nad ugovorom o transportu koji stupa na snagu kasnije.

2.   Ako su nakon primjene postupka opisanog u stavku 1., dvije ili više nominacija svrstane na isto mjesto prema redoslijedu prekida, a operator transportnog sustava ne prekine sve njih, primjenjuje se razmjerno smanjivanje tih konkretnih nominacija.

3.   Kako bi prihvatili razlike između različitih usluga prekidivih kapaciteta unutar Unije, susjedni operatori transportnih sustava provode i koordiniraju zajedničke postupke predviđene u ovom članku na točki spajanja plinovoda na temelju točke spajanja plinovoda.

Članak 25.

Razlozi za prekide

Operatori transportnih sustava uključuju razloge za prekide bilo izravno u svojim ugovorima o prekidivom transportu bilo u općim uvjetima i odredbama kojima se uređuju ti ugovori. Razlozi za prekide, između ostalog, mogu uključivati kvalitetu plina, pritisak, temperaturu, modele protoka, uporabu stalnih ugovora, održavanje, proizvodna ili prodajna ograničenja, obveze javne usluge i upravljanje kapacitetima koji proizlaze iz postupaka upravljanja zagušenjem.

POGLAVLJE VI.

TARIFE I PLATFORME ZA REZERVIRANJE KAPACITETA

Članak 26.

Tarife

1.   Tarifa koja se izračuna s pomoću metodologije koju odredi i/ili odobri nacionalno regulatorno tijelo ili tarifa koju odredi i/ili odobri nacionalno regulatorno tijelo koristi se kao najniža cijena na svim aukcijama za sve standardne kapacitete za stalni i prekidivi kapacitet.

2.   Plativa cijena određena na aukciji kapaciteta može biti bilo fiksna bilo varijabilna ili ovisiti o ostalim dogovorima predviđenim u primjenjivom regulatornom režimu. Fiksna se cijena sastoji od primjenjive tarife u trenutku aukcije i aukcijske premije. Varijabilna se cijena sastoji od primjenjive tarife u trenutku kada se kapacitet može koristiti i aukcijske premije. Dogovori mogu biti različiti za kapacitete u spojenom kapacitetu na bilo kojoj strani točke spajanja plinovoda.

3.   Odgovarajući dogovori o tarifama za provedbu ove Uredbe pravovremeno se utvrđuju na razini Unije i/ili na nacionalnoj razini. Tim se dogovorima omogućuje pravovremena provedba mehanizama raspodjele kapaciteta koji su utvrđeni ovom Uredbom, bez nastajanja štetnih učinaka na položaje operatora transportnih sustava s obzirom na prihode i toka novca zbog provedbe ove Uredbe, posebno odredaba koje se odnose na izdvajanje dijela kapaciteta, uključujući novi kapacitet, u skladu s člankom 2. stavkom 3., člankom 8. stavcima 7. i 8. te člankom 19. stavkom 5. točkom (b).

4.   Prihodi od aukcija spojenih kapaciteta se moraju podijeliti među operatorima transportnih sustava koji stavljaju kapacitete u spojeni kapacitet. Najniža cijena spojenog kapaciteta je zbroj najnižih cijena kapaciteta u spojenom kapacitetu. Svi se prihodi od prodaje spojenog kapaciteta pripisuju prihodovnim operatorima transportnih sustava nakon svake transakcije kapaciteta.

5.   Prihodi od najniže cijene spojenog kapaciteta se pripisuju operatorima transportnih sustava razmjerno najnižim cijenama njihovih kapaciteta u spojenom kapacitetu. Prihodi od aukcijske premije od spojenog kapaciteta iznad najniže cijene se dijele u skladu sa sporazumom između operatora transportnih sustava, što odobrava relevantno nacionalno regulatorno tijelo, prema potrebi, prije aukcija. Ako sporazum nije zaključen prije aukcije, prihodi od aukcijske premije od spojenog kapaciteta se pripisuju operatorima transportnih sustava u jednakim omjerima.

6.   Nacionalna regulatorna tijela odobravaju mehanizme prekomjernog i nedostatnog povrata. Ako se primjenjuje režim cjenovne granice, nacionalno regulatorno tijelo odobrava uporabu prihoda od cijena kapaciteta koje su više od određene tarife.

Članak 27.

Platforme za rezerviranje kapaciteta

1.   Operatori transportnih sustava primjenjuju ovu Uredbu ponudom kapaciteta s pomoću jednog ili ograničenog broja zajedničkih internetskih platformi za rezerviranje kapaciteta. Operatori transportnih sustava mogu sami upravljati takvim platformama ili s pomoću ugovorne strane koja, ako je potrebno, djeluje u njihovo ime prema korisnicima mreže.

2.   Zajedničke platforme za rezerviranje kapaciteta primjenjuju sljedeća pravila:

(a)

primjenjuju se pravila i postupci za ponudu i raspodjelu svih kapaciteta u skladu s poglavljem III.;

(b)

prednost ima uspostavljanje procesa za ponudu stalnog spojenog kapaciteta u skladu s poglavljem IV.;

(c)

osiguravaju se funkcije za korisnike mreže za ponudu i pribavljanje sekundarnih kapaciteta;

(d)

kako bi se koristile usluge platformi za rezerviranje kapaciteta korisnici mreže prihvaćaju i poštuju sve primjenjive zakonske i ugovorne zahtjeve koji im omogućuju rezerviranje i uporabu kapaciteta u relevantnoj mreži operatora transportnih sustava u skladu s ugovorom o transportu;

(e)

na bilo kojoj jedinstvenoj ili virtualnoj točki spajanja plinovoda kapacitet se nudi samo na jednoj platformi za rezerviranje kapaciteta.

3.   Uspostavljanjem jedne ili ograničenog broja zajedničkih platformi za rezerviranje kapaciteta olakšava se i pojednostavljuje rezerviranje kapaciteta na točkama spajanja plinovoda u cijeloj Uniji u korist korisnika mreže. U tu svrhu, ENTSOG, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe, provodi javno savjetovanje za utvrđivanje potreba na tržištu. Proces savjetovanja traje najviše šest mjeseci, uključujući ENTSOG-ovo objavljivanje izvješća s rezultatima savjetovanja. Izvješćem se utvrđuju mogućnosti provedbe naznačenih potreba na tržištu, uzimajući u obzir troškove i vrijeme, s ciljem da operatori transportnih sustava ili treće strane u njihovo ime provedu najprihvatljiviju mogućnost. Prema potrebi, ovaj proces olakšavaju ENSOG i Agencija.

POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 1. točku (a), ova se Uredba primjenjuje od 1. studenoga 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 211, 14.8.2009., str. 36.

(2)  SL L 211, 14.8.2009., str. 94.

(3)  SL L 176, 15.7.2003., str. 57.

(4)  SL L 211, 14.8.2009., str. 1.

(5)  SL L 295, 12.11.2010., str. 1.


Top