Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0886

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 886/2013 оd 15. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na podatke i postupke za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti Tekst značajan za EGP

OJ L 247, 18.9.2013, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/886/oj

18.9.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 247/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 886/2013

оd 15. svibnja 2013.

o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na podatke i postupke za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (1), a posebno njezin članak 3. točku (c) i članak 6. stavak 1.,

nakon savjetovanja s europskim nadzornikom za zaštitu podataka,

budući da:

(1)

člankom 3. točkom (c) Direktive 2010/40/EU utvrđeni su, kao prioritetna mjera, podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti.

(2)

Prema članku 6. stavku 1. Direktive 2010/40/EU, Komisija mora donijeti specifikacije potrebne za osiguravanje usklađenosti, interoperabilnosti i kontinuiteta pri uvođenju i operativnoj uporabi inteligentnih prometnih sustava (ITS) za prioritetne mjere.

(3)

U Komunikaciji „Ususret europskom području sigurnosti na cestama: smjer politike cestovne sigurnosti za razdoblje 2011.-2020.” (2) priznaje se da „ITS-ovi imaju potencijal da zauzmu značajnu ulogu u poboljšanju sigurnosti prometa, kao primjerice prihvaćanjem sustava za otkrivanje događaja i nadzor prometa koji mogu pružati informacije sudionicima u cestovnom prometu u realnom vremenu.”

(4)

Za pružanje usluga informiranja, u Direktivi 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnom korištenju informacija javnog sektora (3) utvrđena su minimalna pravila za ponovno korištenje informacija javnog sektora diljem Unije te se države članice potiču da učine više od onoga što je propisano minimalnim pravilima i donesu politike kojima se omogućuje široka uporaba informacija ili podataka u vlasništvu tijela javnog sektora.

(5)

Uvođenje i korištenje aplikacija ITS-ova uključuje obradu osobnih podataka koja se provodi u skladu s pravom Unije kako je posebno utvrđeno u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (4) i Direktivi 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (5). Stoga se na aplikacije i usluge ITS-ova trebaju primijeniti načela ograničenja svrhe i smanjenja količine podataka na najmanju moguću mjeru.

(6)

Radi postizanja usklađenosti, interoperabilnosti i kontinuiteta potrebno je odrediti minimalne zahtjeve za usluge općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti. Ti se zahtjevi trebaju odnositi na identifikaciju i uporabu standardiziranog popisa prometnih događaja ili uvjeta povezanih sa sigurnosti koje treba dojaviti krajnjim korisnicima, kao i na sadržaj informacija koje će se proslijediti krajnjim korisnicima. Ako krajnji korisnici prime informacije preko raznih distribucijskih kanala koji su pod nadzorom javnih i/ili privatnih operatora cestovnog prometa, pružatelja usluga i radijskih i televizijskih nakladnika posvećenih prometnim informacijama, te informacije ne smiju biti proturječne te stoga trebaju biti sastavljene od istih elemenata i trebaju se temeljiti na istom opisu predmetnog događaja ili uvjeta.

(7)

Prometni podaci u vezi s cestovnom sigurnosti ključni su za pružanje osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti. Prikupljaju ih i čuvaju javni i/ili privatni operatori i pružatelji usluga. Da bi ti podaci postali lako dostupni za razmjenu i ponovno korištenje za pružanje usluga informiranja, javni i/ili privatni operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga trebaju ih učiniti dostupnima preko pojedinačnih pristupnih točaka ili se uvjeriti da su dostupne preko nacionalnih pristupnih točaka te da njima upravljaju države članice. Te nacionalne pristupne točke mogu biti u obliku repozitorija, registra, internetskog portala ili slično.

(8)

Prometni podaci u vezi s cestovnom sigurnosti trebaju se učiniti dostupnima u skladu sa zahtjevima zaštite podataka (npr. anonimizacija osobnih podataka). Ako se usluga informiranja u budućnosti bude temeljila na prikupljanju podataka, uključujući zemljopisnu lokaciju, od samih krajnjih korisnika ili putem kooperativnih sustava, tada krajnje korisnike treba jasno informirati o prikupljanju takvih podataka, dogovorima povezanim s prikupljanjem podataka i potencijalnom praćenju, kao i koliko se dugo podaci čuvaju. Javni i/ili privatni operatori cestovnog prometa, pružatelji usluga i automobilska industrija trebaju provesti adekvatne tehničke mjere kojima će se osigurati anonimnost podataka dobivenih od krajnjih korisnika ili njihovog vozila.

(9)

Države članice koje već pružaju neku vrstu prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti na svome području trebale bi moći i dalje koristiti postojeće metode, ukoliko su one u skladu sa zahtjevima ove Uredbe. Da bi utjecaj pružanja usluga informiranja o sigurnosti na cestama i prometnim uvjetima imao najveći učinak na smanjenje broja nesreća i smrtnih slučajeva na cestama unutar Unije, pružanje osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti treba biti usklađeno, interoperabilno i kontinuirano među različitim državama članicama, treba održavati osnovnu razinu kvalitete i, gdje je to moguće, biti besplatno za sve krajnje korisnike.

(10)

Da bi sve države članice razvile usklađen i neprekinut pristup pružanju osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti diljem Unije, važno je odrediti uvjete za cijelu Uniju koji bi se primjenjivali na pružanje svih usluga osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti. Države članice mogu se osloniti na postojeća tehnička rješenja i otvorene norme europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju da bi se osigurala interoperabilnost i kontinuitet pružanja osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti unutar Unije.

(11)

Da bi se osigurala pouzdanost i korisnost pružanja osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti, mora se postići osnovna razina kvalitete. Države članice trebaju i dalje raditi na utvrđivanju relevantnih kriterija kvalitete, metodama mjerenja i praćenja kvalitete i ciljevima kvalitete za sve vrste događaja ili uvjeta u vezi s cestovnom sigurnosti, cestovnih mreža i/ili operativnih okruženja. Države članice trebaju razmjenjivati znanje i primjere dobre prakse tako što će Komisiji prosljeđivati rezultate svojih analiza i iskustava povezanih s tom temom.

(12)

Iako se osnovne opće prometne informacije u vezi s cestovnom sigurnosti trebaju pružati besplatno, gdje je to moguće, kao osnovni program za krajnje korisnike, time mogu nastati troškovi povezani s telekomunikacijskim pristojbama, radijskim dozvolama ili nabavom opreme koja omogućava prijem informacija.

(13)

Osnovne opće prometne informacije u vezi s cestovnom sigurnosti trebale bi biti dostupne što većem broju krajnjih korisnika, u skladu s tehničkom izvedivosti, te voditi računa o različitim tehničkim mogućnostima vozila, distribucijskih kanala i prijemnih uređaja dostupnih na tržištu.

(14)

Javni i privatni operatori u cestovnom prometu trebaju imati za cilj uskladiti prikaz sadržaja informacija koje se pružaju krajnjim korisnicima, bez obzira na njihov jezik. Države članice trebaju se osloniti na Bečku konvenciju o prometnim znakovima i signalizaciji koju je 8. studenog 1968. donijelo Gospodarsko i socijalno vijeće Ujedinjenih naroda, a pogotovo Konsolidiranu rezoluciju o prometnim znakovima i signalizaciji koju je sastavila Radna skupina za sigurnost prometa na cestama (6).

(15)

Na temelju nacionalne procjene, državama članicama treba biti omogućeno da prikažu pokrivenost usluge osnovnim općim prometnim informacijama u vezi s cestovnom sigurnosti na transeuropskoj cestovnoj mreži na njihovom području da bi se usredotočile na dijelove i područja na cestama gdje je zbog prometnih i sigurnosnih uvjeta potrebno pružanje usluga informiranja te opravdale s njima povezana ulaganja. Prihvaća se, međutim, da se zbog različitih okolnosti i dionika zahtjevi ove Uredbe ne trebaju primjenjivati na gradska čvorišta. Države članice trebaju obavijestiti Komisiju o nacionalnom razgraničenju usluge informiranja.

(16)

Komisija se člankom 17. stavkom 4. Direktive 2010/40/EU obvezuje da svake tri godine podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o napretku provedbe ove Direktive. Izvješću se prilaže i analiza funkcioniranja i provedbe članaka 5. do 11. i članka 16. te se u njemu, ako je potrebno, ocjenjuje potreba za izmjenom ove Direktive. U tom bi se izvješću trebala ocijeniti i potreba za izmjenama i/ili dopunama specifikacija donesenih za prioritetne mjere, gdje je to potrebno, s obzirom na njihovo uvođenje na državnoj razini, tehnološki razvoj i napredak normizacije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju specifikacije potrebne da bi se osigurala usklađenost, interoperabilnost i kontinuitet za uvođenje i operativnu uporabu podataka i postupaka za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti na razini Unije u skladu s Direktivom 2010/40/EU.

Primjenjuje se na pružanje usluga osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti na transeuropskoj cestovnoj mreži.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„transeuropska cestovna mreža” znači cestovna mreža kako je definirana u odjeljku 2. Priloga I. Odluci br. 661/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća (7), a ne uključuje gradska čvorišta;

(b)

„privremeno skliska cesta” znači svi nepredviđeni uvjeti na površini ceste zbog kojih je skliska tijekom određenog vremenskog razdoblja, pa vozilo teško prianja za cestu;

(c)

„životinje, ljudi, prepreke, krhotine na cesti” znači sve okolnosti u kojima se životinje, krhotine ili ljudi nalaze na neočekivanim mjestima na cesti te će možda biti potrebno izbjeći sudar;

(d)

„nezaštićeno mjesto nesreće” znači područje gdje je došlo do nesreće i koje nadležno tijelo još nije osiguralo;

(e)

„kratkotrajni radovi na cesti” znači svi privremeni radovi na cesti ili uz cestu koji su zbog svoga kratkog trajanja samo minimalno označeni;

(f)

„smanjena vidljivost” znači vidljivost pod utjecajem bilo kakvih uvjeta koji smanjuju vidno polje vozača te bi mogli utjecati na sigurnu vožnju;

(g)

„vozač koji vozi u krivom smjeru” znači vozilo koje vozi krivom stranom ceste s odvojenim kolničkim tracima, suprotno od nadolazećeg prometa;

(h)

„neoznačena blokada ceste” znači sve blokade ceste, djelomične ili potpune, koje nisu primjereno osigurane niti označene;

(i)

„iznimni vremenski uvjeti” znači neuobičajeni ili teški vremenski uvjeti ili uvjeti koji nisu u skladu s godišnjim dobom, koji bi mogli utjecati na sigurnu vožnju;

(j)

„korisnik osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti” znači sve pravne ili fizičke osobe koje sudjeluju u pružanju usluga osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti, poput javnih i privatnih operatora cestovnog prometa, upravitelja prometa, pružatelja usluga i radijskih i televizijskih nakladnika posvećenih prometnim informacijama;

(k)

„krajnji korisnik” znači svi vozači koji koriste osnovne opće prometne informacije u vezi s cestovnom sigurnosti;

(l)

„usluga osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti” znači usluga prometnih informacija u realnom vremenu kojom se pruža dogovoreni osnovni sadržaj povezan s cestovnom sigurnosti i kojoj uz što manji napor može pristupiti što veći broj krajnjih korisnika;

(m)

„prometni podaci povezani s cestovnom sigurnosti” znači podaci potrebni za pružanje usluge osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti, dobivene iz bilo kojeg privatnog ili javnog izvora;

(n)

„osnovne opće prometne informacije u vezi s cestovnom sigurnosti” znači svi dobiveni, prikupljeni i obrađeni prometni podaci u vezi s cestovnom sigurnosti koje korisnicima pružaju javni i/ili privatni operatori cestovnog prometa i/ili pružatelji usluga preko bilo kojeg distribucijskog kanala;

(o)

„pristupna točka” znači digitalna pristupna točka na kojoj se prometni podaci u vezi s cestovnom sigurnosti, potrebni za nastanak osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti prikupljaju, formatiraju i stavljaju na raspolaganje za razmjenu i ponovno korištenje;

(p)

„besplatno” znači pružanje usluge osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti bez dodatnog troška za krajnje korisnike u trenutku korištenja.

Članak 3.

Popis događaja ili uvjeta povezanih s cestovnom sigurnosti

Događaji ili uvjeti pokriveni uslugom osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti odnose se na barem jednu od sljedećih kategorija:

(a)

privremeno sklisku cestu;

(b)

životinje, ljude, prepreke, krhotine na cesti;

(c)

nezaštićeno mjesto nesreće;

(d)

kratkotrajne radove na cesti;

(e)

smanjenu vidljivost;

(f)

vozača koji vozi u krivom smjeru;

(g)

neoznačenu blokadu ceste;

(h)

iznimne vremenske uvjete.

Članak 4.

Sadržaj informacija

1.   Ponuđene informacije o događajima ili uvjetima povezanim s cestovnom sigurnosti moraju sadržavati sljedeće:

(a)

mjesto događaja ili uvjeta;

(b)

kategoriju i, prema potrebi, kratak opis događaja ili uvjeta, kao što je navedeno u članku 3.;

(c)

savjete o načinu vožnje, ako je potrebno.

2.   Informacije će se povući ako se taj događaj ili uvjet prekine, ili će se izmijeniti ako dođe do promjene tog događaja ili uvjeta.

Članak 5.

Pružanje usluge informiranja

1.   Države članice trebaju odrediti dionice transeuropske cestovne mreže na kojima je zbog prometnih i sigurnosnih uvjeta potrebno uvesti uslugu osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti.

O takvim dionicama moraju obavijestiti Komisiju.

2.   Pružanjem usluge informiranja ispunjavaju se uvjeti utvrđeni člancima 6. i 8.

Članak 6.

Otkrivanje događaja i uvjeta i prikupljanje podataka

Isključivo u svrhu pružanja usluge informiranja, javni i privatni operatori cestovnog prometa i/ili pružatelji usluga moraju uspostaviti ili koristiti sredstva za otkrivanje događaja ili uvjeta te prikupljati relevantne prometne podatke povezane s cestovnom sigurnosti.

Uvođenje tih sredstava mora biti usklađeno s uvjetima i zahtjevima utvrđenim u nacionalnom pravu.

Članak 7.

Dostupnost, razmjena i ponovno korištenje podataka

1.   Javni i/ili privatni operatori cestovnog prometa i/ili pružatelji usluga međusobno razmjenjuju podatke koje su prikupili u skladu s člankom 6. U tu će svrhu te podatke učiniti dostupnima u formatu DATEX II (CEN/TS 16157) ili bilo kojem drugom formatu u potpunosti sukladnom i interoperabilnom sa strojno čitljivim formatom DATEX II preko pristupne točke.

2.   Države članice upravljaju nacionalnom pristupnom točkom za podatke iz stavka 1., kojom se pregrupiraju pristupne točke koje su uspostavili javni i/ili privatni operatori cestovnog prometa i/ili pružatelji usluga koji djeluju na njihovom području.

3.   Ti podaci moraju biti dostupni svim korisnicima osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti za razmjenu i ponovno korištenje:

(a)

na nediskriminirajućoj osnovi;

(b)

unutar Unije, bez obzira na državu članicu u kojoj su uvedene;

(c)

u skladu s pravima pristupa i postupcima utvrđenim u Direktivi 2003/98/EZ;

(d)

unutar roka kojim se osigurava pravovremeno pružanje usluga informiranja;

(e)

preko nacionalne pristupne točke.

4.   Javni i privatni operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga moraju osigurati pravovremenu obnovu i kvalitetu podataka dostupnih preko njihove pristupne točke.

Članak 8.

Distribucija informacija

1.   Javni operatori cestovnog prometa, pružatelji usluga i radijski i televizijski nakladnici posvećeni prometnim informacijama pružaju krajnjim korisnicima osnovne opće prometne informacije u vezi s cestovnom sigurnosti prije bilo kakvih drugih prometnih informacija koje nisu povezane sa sigurnosti.

2.   Usluga pružanja informacija mora ispunjavati sljedeće uvjete:

(a)

mora se pružati na način da se osigura dostupnost što većem broju krajnjih korisnika na koje se odnosi određeni događaj ili uvjet iz članka 3.;

(b)

moraju ih pružati, ako je moguće besplatno, javni i/ili privatni operatori cestovnog prometa i/ili pružatelji usluga i/ili radijski i televizijski nakladnici specijalizirani za prometne informacije krajnjim korisnicima.

3.   Javni i privatni operatori u cestovnom prometu trebaju međusobno surađivati da bi uskladili prikazivanje sadržaja informacija koje se pružaju krajnjim korisnicima.

Moraju obavijestiti krajnje korisnike o postojanju usluge informiranja i njezinoj pokrivenosti.

Članak 9.

Ocjena sukladnosti zahtjevima

1.   Države članice moraju imenovati nepristrano i neovisno nacionalno tijelo nadležno za ocjenu ispunjavaju li javni i privatni operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga te radijski i televizijski nakladnici specijalizirani za prometne informacije zahtjeve iz članaka 3. do 8. Dvije ili više država članica mogu imenovati zajedničko tijelo nadležno za ocjenu sukladnosti tim zahtjevima na njihovom području.

Države članice obavješćuju Komisiju o tim nacionalnim tijelima.

2.   Javni i privatni operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga i radijski i televizijski nakladnici posvećeni prometnim informacijama imenovanim nacionalnim tijelima moraju dati svoje identifikacijske podatke i opis usluge informiranja koju pružaju te predati izjavu o sukladnosti zahtjevima iz članaka 3. do 8.

Izjava treba sadržavati sljedeće elemente, ako je primjenljivo:

(a)

pokrivene kategorije povezane s cestovnom sigurnosti te pokrivenost cestovne mreže uslugom informiranja;

(b)

informacije o njihovoj pristupnoj točki za prometne podatke povezane s cestovnom sigurnosti i uvjetima njezina korištenja;

(c)

oblik prometnih podataka povezanih s cestovnom sigurnosti dostupnih preko njihove pristupne točke;

(d)

način širenja usluge informiranja među krajnjim korisnicima.

Nakon svake izmjene u vezi s pružanjem usluge, javni i privatni operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga te radijski i televizijski nakladnici specijalizirani za prometne informacije moraju odmah ažurirati svoje izjave o sukladnosti.

3.   Imenovana nacionalna tijela moraju nasumično provjeravati ispravnost deklaracija javnih i privatnih operatora cestovnog prometa i pružatelja usluga te radijskih i televizijskih nakladnika posvećenih prometnim informacijama, kao i zahtijevati dokaze o sukladnosti zahtjevima iz članaka 3. do 8.

Imenovana nacionalna tijela moraju svake godine podnositi izvješća nacionalnim vlastima o predanim izjavama i o rezultatima njihovih nasumičnih provjera.

Članak 10.

Daljnje postupanje

1.   Najkasnije 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe, Države članice moraju Komisiju izvijestiti o sljedećem:

(a)

o nacionalnom tijelu imenovanom za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima iz članaka 3. do 8.;

(b)

o opisu postojeće ili predviđene nacionalne pristupne točke.

2.   Najkasnije 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe te svake naredne kalendarske godine, države članice moraju Komisiju izvijestiti o sljedećem:

(a)

o napretku postignutom u vezi s provedbom usluge informiranja, uključujući kriterije korištene za utvrđivanje njezine razine kvalitete te sredstva za praćenje kvalitete;

(b)

o rezultatima ocjene sukladnosti zahtjevima iz članaka 3. do 8.;

(c)

prema potrebi, o opisu promjena izvršenih na nacionalnoj pristupnoj točki.

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. listopada 2013. Međutim, u odnosu na uslugu informiranja uvedenu prije stupanja na snagu ove Uredbe, primjenjuje se od 1. listopada 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 207, 6.8.2010., str. 1.

(2)  COM(2010) 389 završna verzija.

(3)  SL L 345, 31.12.2003., str. 90.

(4)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(5)  SL L 201, 31.7.2002., str. 37.

(6)  Ujedinjeni narodi — ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2 – 27. svibnja 2010.

(7)  SL L 204, 5.8.2010., str. 15.


Top