Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0543

Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

OJ L 163, 15.6.2013, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 274 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/543/oj

12/Sv. 5

HR

Službeni list Europske unije

274


32013R0543


L 163/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 543/2013

od 14. lipnja 2013.

o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 (1), a posebno njezin članak 18. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 714/2009, a posebno njezinim člankom 15. i točkom 5. Smjernica o upravljanju i dodjeli raspoloživih prijenosnih kapaciteta interkonekcija između nacionalnih sustava, navedenih u Prilogu I. toj uredbi, utvrđuje se zahtjevi za operatore prijenosnih sustava (TSO) o objavljivanju podataka o raspoloživosti mreža, kapacitetima prekograničnih interkonektora i proizvodnje, opterećenju i prekidima mreže.

(2)

U članku 4. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (2) navodi se da objava povlaštenih informacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 714/2009 ili smjernicama donesenima u skladu s njom predstavlja istodobno, potpuno i djelotvorno objavljivanje.

(3)

Raspoloživost takvih podataka nužna je za sudionike na tržištu jer im omogućuje učinkovito donošenje odluka o proizvodnji, potrošnji i trgovanju. Intenzivnija integracija tržišta i brzi razvoj izvora za povremenu proizvodnju obnovljive energije, kao što su energija vjetra i sunčeva energija, zahtijevaju objavljivanje potpunih, pravovremeno dostupnih, visokokvalitetnih i jednostavno uporabljivih informacija koje se odnose na temeljne čimbenike ponude i potražnje.

(4)

Pravovremena dostupnost cjelokupnih skupova podataka o temeljnim čimbenicima trebala bi također povećati sigurnost energetskih opskrba. Također bi trebala sudionicima na tržištu omogućiti precizno usklađivanje ponude i potražnje smanjujući rizik od nestanaka struje. To bi operatorima prijenosnih sustava trebalo omogućiti bolju kontrolu i upravljanje njihovim mrežama u predvidljivijim i sigurnijim uvjetima.

(5)

Postojeće mjere transparentnosti ne zadovoljavaju u potpunosti te kriterije. Pored toga, relevantne informacije o tržištu nejednako su raspoređene između sudionika na tržištu među kojima su veliki etablirani igrači koji imaju isključiv pristup informacijama u vezi s vlastitim sredstvima što nove sudionike na tržištu ili one bez vlastitih sredstava stavlja u nepovoljan položaj.

(6)

Sudionicima na tržištu trebalo bi omogućiti pravovremene informacije o očekivanoj potrošnji. Te bi informacije trebalo redovito ažurirati i davati za različite vremenske okvire. Stvarni rezultat očekivane potrošnje također bi trebao biti dostupan ubrzo nakon stvarnog vremena.

(7)

Planirana i neplanirana neraspoloživost jedinica za proizvodnju i potrošnju električne energije jedna je od najvažnijih relevantnih informacija o ponudi i potražnji za sudionike na tržištu. Sudionicima na tržištu i operatorima prijenosnih sustava treba osigurati detaljne informacije o mjestu, vremenu i razlozima sadašnje i buduće neraspoloživosti jedinica za proizvodnju ili potrošnju i očekivanom vremenu njihovog povratka u rad. To bi također trebalo pomoći operatorima prijenosnih sustava da bolje preraspodijele rezerve smanjujući time vjerojatnost nestanka struje.

(8)

Sudionici na tržištu i operatori prijenosnih sustava trebali bi također dobiti detaljne informacije o cjelokupnom instaliranom kapacitetu proizvodnje, procjenama ukupne planirane proizvodnje, uključujući zasebno za povremenu proizvodnju, te podatke o stvarnoj proizvodnji po jedinici većih objekata proizvodnje.

(9)

Kako bi tržištu bio omogućen prijenos električne energije od mjesta gdje je dostupna do mjesta gdje je najpotrebnija i kako bi se sukladno tome prilagodio portfelj, tržištu bi trebalo dati informacije o planiranoj i neplaniranoj neraspoloživosti postojeće prekogranične prijenosne infrastrukture i planovima o razvojima infrastrukture. Operatori prijenosnih sustava trebali bi također osigurati i redovito ažurirati podatke o planiranim i ponuđenim prekograničnim prijenosnim kapacitetima za različite vremenske okvire, kao i informacije u vezi s raspodjelom i korištenjem kapaciteta.

(10)

Brzim uvođenjem sredstava za povremenu proizvodnju izvan središta potrošnje dolazi do sve većeg zagušenja prijenosne infrastrukture u velikom dijelu Europe. S ciljem smanjivanja zagušenja, operatori prijenosnih sustava sve više interveniraju u djelovanje tržišta dajući upute sudionicima na tržištu da promijene svoje obveze u pogledu proizvodnje ili trgovanja. Kako bi se tržištu omogućilo razumijevanje o tome kada i zašto su mjere upravljanja zagušenjem postale nužne, operatori prijenosnih sustava trebaju osigurati pravovremene, detaljne i utemeljene informacije o svojim djelovanjima.

(11)

Čak i nakon pažljivog planiranja, proizvođači, dobavljači i trgovci mogli bi se naći u neravnoteži i biti izloženi režimu uravnoteženja i obračuna operatora prijenosnih sustava. S ciljem optimalnog ublažavanja rizika neravnoteže, sudionici na tržištu trebaju točne, jasne i pravovremene informacije o tržištima uravnoteženja. Operatori prijenosnih sustava trebali bi takve informacije osigurati u prekograničnom usporedivom obliku, uključujući detalje o ugovorenim rezervama, cijenama koje su platili i količinama koje su aktivirali u svrhu uravnoteženja.

(12)

Operatori prijenosnih sustava često su primarni izvor relevantnih temeljnih informacija. Također se koriste za prikupljanje i procjenu velikih količina informacija za potrebe rada sustava. Kako bi se omogućio cjelokupan pregled relevantnih informacija u čitavoj Uniji, operatori prijenosnih sustava trebali bi olakšati prikupljanje, provjeru i obradu podataka, a Europska mreža operatora prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO za električnu energiju) trebala bi podatke učiniti dostupnima javnosti putem središnje platforme za transparentnost informacija. Kako bi se postojeći izvori transparentnosti najbolje iskoristili, ENTSO za električnu energiju trebao bi moći dobivati podatke za objavu putem trećih strana, kao što su burze električne energije i platforme za transparentnost.

(13)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Ova Uredba donesena je na temelju Uredbe (EZ) br. 714/2009 koju dopunjuje i čiji je sastavni dio. Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 714/2009 u drugim pravnim aktima smatraju se također upućivanjima na ovu Uredbu.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 23. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 714/2009,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuje najmanji zajednički skup podataka u vezi s proizvodnjom, prijenosom i potrošnjom električne energije koji treba učiniti dostupnim sudionicima na tržištu. Njome se također predviđa središnje prikupljanje i objava podataka.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 714/2009. Osim toga, primjenjuju se i sljedeće definicije:

(1)

„rezerve uravnoteženja” znači sva sredstva, ako su nabavljena unaprijed (ex ante) ili u stvarnom vremenu, ili sukladno zakonskim obvezama, koja su dostupna operatorima prijenosnih sustava za potrebe uravnoteženja;

(2)

„vremenska jedinica uravnoteženja” znači razdoblje za koje je ustanovljena cijena za rezerve uravnoteženja;

(3)

„zona nadmetanja” znači najveće zemljopisno područje unutar kojeg sudionici na tržištu mogu razmjenjivati energiju bez raspodjele kapaciteta;

(4)

„raspodjela kapaciteta” znači dodjela kapaciteta među zonama;

(5)

„jedinica potrošnje” znači izvor koji prima električnu energiju za vlastitu primjenu, isključujući operatore prijenosnih sustava i operatore distribucijskih sustava (DSO);

(6)

„kontrolno područje” znači usklađen dio međusobno povezanog sustava, kojim upravlja jedan operator sustava i obuhvaća povezana fizička opterećenja i/ili proizvodne jedinice ako ih ima;

(7)

„usklađeni neto kapacitet prijenosa” znači metoda izračuna kapaciteta na temelju načela procjene i utvrđivanja unaprijed (ex ante) najveće razmjene energije između susjednih zona nadmetanja;

(8)

„kritični element mreže” znači element mreže bilo unutar zone nadmetanja ili između zona nadmetanja koji je uzet u obzir u postupku izračuna kapaciteta, ograničavajući količinu električne energije koja se može razmjenjivati;

(9)

„uravnoteženje između kontrolnih područja” znači sustav uravnoteženja gdje operator prijenosnog sustava može primiti ponude za aktivaciju iz područja drugih operatora prijenosnih sustava. Ne uključuje ponovnu otpremu ili isporuku energije u izvanrednim situacijama;

(10)

„kapacitet između zona” znači sposobnost međusobno povezanog sustava da prihvati prijenos energije između zona nadmetanja;

(11)

„valuta” je euro ako je barem jedan dio dotične zone (dotičnih zona) nadmetanja dio zemlje u kojoj je euro zakonsko sredstvo plaćanja. U svim ostalim slučajevima, to je lokalna valuta;

(12)

„vrijeme prekida” znači trenutak kada operatori prijenosnih sustava trebaju potvrditi sve usklađene nominacije na tržištu. Vrijeme prekida ne odnosi se samo na dnevna tržišta ili tržišta unutar dana, već također i na različita tržišta koja obuhvaćaju prilagodbe neravnoteže i raspodjelu rezervi;

(13)

„kompenzacija” znači razmjena između zona koju su pokrenuli operatori sustava između dvije zone nadmetanja radi ublažavanja fizičkog zagušenja;

(14)

„davatelj podataka” znači subjekt koji šalje podatke u središnju platformu za transparentnost informacija;

(15)

„izričita raspodjela” znači samo raspodjela kapaciteta među zonama, bez prijenosa energije;

(16)

„parametri na temelju protoka” znači raspoložive granice na kritičnim elementima mreže s povezanim čimbenicima distribucije prijenosa snage;

(17)

„proizvodna jedinica” znači jedinstveni generator električne energije koji pripada jedinici proizvodnje;

(18)

„neizričita raspodjela” znači metoda upravljanja zagušenjem pri čemu se energija dobiva istodobno s kapacitetom između zona;

(19)

„tržišna vremenska jedinica” znači razdoblje za koje je ustanovljena tržišna cijena ili najkraće moguće zajedničko razdoblje za dvije zone nadmetanja, ako su njihove tržišne vremenske jedinice različite;

(20)

„ponuđeni kapacitet” znači kapacitet između zona koji je na tržištu ponudio dodjeljitelj prijenosnog kapaciteta;

(21)

„planirani” znači događaj koji primarni vlasnik podataka poznaje unaprijed;

(22)

„čimbenik distribucije prijenosa snage” znači prikaz fizičkog protoka na kritičnom elementu mreže koji je prouzročila razlika neto položaja zone nadmetanja;

(23)

„primarni vlasnik podataka” znači subjekt koji stvara podatke;

(24)

„jedinica proizvodnje” znači objekt za proizvodnju električne energije koji čini jedna proizvodna jedinica ili skup proizvodnih jedinica;

(25)

„profil” znači zemljopisna granica između jedne zone nadmetanja i nekoliko susjednih zona nadmetanja;

(26)

„ponovna otprema” znači mjera koju je aktivirao jedan ili nekoliko operatora sustava izmjenom obrasca proizvodnje i/ili opterećenja s ciljem promjene fizičkih protoka u prijenosnom sustavu i ublažavanja fizičkog zagušenja;

(27)

„ukupno opterećenje”, uključujući gubitke bez električne energije koja se koristi za skladištenje energije, znači opterećenje jednako proizvodnji i uvozu umanjeno za izvoz i električnu energiju koja se koristi za skladištenje energije;

(28)

„dodjeljitelj prijenosnog kapaciteta” znači subjekt koji su operatori prijenosnih sustava ovlastili da upravlja raspodjelom kapaciteta između zona;

(29)

„vertikalno opterećenje” znači ukupna količina električne energije koja protječe iz prijenosne mreže prema distribucijskim mrežama, izravno povezanim krajnjim kupcima ili potrošnom dijelu proizvodnje;

(30)

„granica predviđanja za godinu unaprijed” znači razlika između godišnjeg predviđanja raspoloživog kapaciteta proizvodnje i godišnjeg predviđanja najvećeg ukupnog opterećenja uzimajući u obzir predviđanje ukupnog kapaciteta proizvodnje, predviđanje raspoloživosti proizvodnje i predviđanje rezervi ugovorenih za usluge sustava;

(31)

„vrijeme” znači lokalno vrijeme u Bruxellesu.

Članak 3.

Uspostava središnje platforme za transparentnost informacija

1.   Središnja platforma za transparentnost informacija uspostavlja se i radi na učinkovit i isplativ način u okviru Europske mreže operatora prijenosnih sustava za električnu energiju („ENTSO za električnu energiju”). ENTSO za električnu energiju objavljuje na središnjoj platformi za transparentnost informacija sve podatke koje operatori prijenosnih sustava trebaju dostaviti ENTSO-u za električnu energiju u skladu s ovom Uredbom.

Središnja platforma za transparentnost informacija dostupna je javnosti besplatno putem interneta i barem na engleskom jeziku.

Podaci su ažurirani, lako dostupni, moguće ih je preuzeti i raspoloživi su najmanje pet godina. Ažuriranja podataka datiraju se, arhiviraju i dostupna su javnosti.

2.   ENTSO za električnu energiju dostavlja prijedlog u vezi s radom središnje platforme za transparentnost informacija i povezanim troškovima Agenciji za suradnju energetskih regulatora (Agencija) u roku od četiri mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe. Agencija daje svoje mišljenje u roku od tri mjeseca od datuma podnošenja prijedloga.

3.   ENTSO za električnu energiju osigurava rad središnje platforme za transparentnost informacija 18 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 4.

Dostava i objavljivanje podataka

1.   Primarni vlasnici podataka dostavljaju podatke operatorima prijenosnih sustava u skladu s člancima od 6. do 17. Oni osiguravaju da su podaci koje daju operatorima prijenosnih sustava, ili kada je to predviđeno sukladno stavku 2., davateljima podataka, potpuni, tražene kvalitete i dobiveni na način koji operatorima prijenosnih sustava ili davateljima podataka omogućuje pravovremenu obradu i dostavu podataka ENTSO-u za električnu energiju čime se ENTSO-u za električnu energiju omogućuje ispunjavanje njegovih obveza na temelju ove Uredbe s obzirom na rok objavljivanja informacija.

Operatori prijenosnih sustava i, prema potrebi, davatelji podataka, obrađuju primljene podatke i pravovremeno ih dostavljaju ENTSO-u za električnu energiju za objavljivanje.

2.   Primarni vlasnici podataka mogu ispuniti svoju obvezu utvrđenu u stavku 1. dostavljanjem podataka izravno središnjoj platformi za transparentnost informacija pod uvjetom da koriste treću stranu koja u njihovo ime nastupa kao davatelj podataka. Taj način podnošenja podataka podložan je prethodnoj suglasnosti operatora prijenosnog sustava u čijem se kontrolnom području nalazi primarni vlasnik. Prilikom davanja svoje suglasnosti, operator prijenosnog sustava procjenjuje je li davatelj podataka udovoljio zahtjevima iz članka 5. prvog podstavka točaka (b) i (c).

3.   Operatori prijenosnih sustava smatraju se primarnim vlasnicima podataka za potrebe članaka od 6. do 17., osim ako je drukčije navedeno.

4.   U slučaju da se zona nadmetanja sastoji od nekoliko kontrolnih područja u različitim državama članicama, ENTSO za električnu energiju objavljuje podatke iz stavka 1. zasebno za dotične države članice.

5.   Ne dovodeći u pitanje obveze operatora prijenosnih sustava i ENTSO-a za električnu energiju navedene u stavku 1. i članku 3., podaci se mogu također objaviti na internetskim stranicama operatora prijenosnih sustava ili drugih strana.

6.   Nacionalna regulatorna tijela osiguravaju da se primarni vlasnici podataka, operatori prijenosnih sustava i davatelji podataka pridržavaju svojih obveza na temelju ove Uredbe.

Članak 5.

Priručnik za postupanje

ENTSO za električnu energiju izrađuje priručnik u kojem se utvrđuju:

(a)

detalji i obrazac dostave podataka iz članka 4. stavka 1.;

(b)

standardizirani načini i obrasci priopćivanja i razmjene podataka između primarnih vlasnika podataka, operatora prijenosnih sustava, davatelja podataka i ENTSO-a za električnu energiju;

(c)

tehnički i operativni kriteriji koje bi davatelji podataka trebali ispuniti prilikom davanja podataka središnjoj platformi za transparentnost informacija;

(d)

odgovarajuće razvrstavanje vrsta proizvodnje iz članka 14. stavka 1., članka 15. stavka 1. i članka 16. stavka 1.

ENTSO za električnu energiju izrađuje priručnik nakon otvorenog i transparentnog savjetovanja sa zainteresiranim stranama.

ENTSO za električnu energiju stavlja priručnik na raspolaganje javnosti.

ENTSO za električnu energiju prema potrebi ažurira priručnik. Prije objavljivanja ili ažuriranja priručnika, ENTSO za električnu energiju dostavlja nacrt Agenciji na mišljenje, koje Agencija daje u roku od dva mjeseca. Nacrt prve objave dostavlja se Agenciji u roku od četiri mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 6.

Informacije o ukupnom opterećenju

1.   Za svoja kontrolna područja, operatori prijenosnih sustava izračunavaju i dostavljaju sljedeće podatke ENTSO-u za električnu energiju za svaku zonu nadmetanja:

(a)

ukupno opterećenje po tržišnoj vremenskoj jedinici;

(b)

predviđanje za dan unaprijed ukupnog opterećenja po tržišnoj vremenskoj jedinici;

(c)

predviđanje za tjedan unaprijed ukupnog opterećenja za svaki dan sljedećeg tjedna, koje za svaki dan uključuje najveću i najmanju vrijednost opterećenja;

(d)

predviđanje za mjesec unaprijed ukupnog opterećenja za svaki tjedan sljedećeg mjeseca, koje uključuje za određeni tjedan najveću i najmanju vrijednost opterećenja;

(e)

predviđanje za godinu unaprijed ukupnog opterećenja za svaki tjedan sljedeće godine, koje uključuje za određeni tjedan najveću i najmanju vrijednost opterećenja.

2.   Informacije iz:

(a)

stavka 1. točke (a) objavljuju se najkasnije jedan sat nakon operativnog razdoblja;

(b)

stavka 1. točke (b) objavljuju se najkasnije dva sata prije zatvaranja trgovanja na tržištu za dan unaprijed u zoni nadmetanja i ažuriraju se kada nastupe značajne promjene;

(c)

stavka 1. točke (c) objavljuju se svaki petak najkasnije dva sata prije zatvaranja trgovanja na tržištu za dan unaprijed u zoni nadmetanja i ažuriraju se kada nastupe značajne promjene;

(d)

stavka 1. točke (d) objavljuju se najkasnije tjedan dana prije mjeseca isporuke i ažuriraju se kada nastupe značajne promjene;

(e)

stavka 1. točke (e) objavljuju se najkasnije 15. kalendarskog dana u mjesecu prije godine na koju se podaci odnose.

3.   Proizvodne jedinice smještene unutar kontrolnog područja operatora prijenosnog sustava dostavljaju tom operatoru prijenosnog sustava sve relevantne informacije potrebne za izračun podataka iz stavka 1. točke (a).

Proizvodne jedinice smatraju se primarnim vlasnicima relevantnih informacija koje dostavljaju.

4.   Operatori distribucijskih sustava, smješteni unutar kontrolnog područja operatora prijenosnog sustava dostavljaju tom operatoru prijenosnog sustava sve relevantne informacije potrebne za izračun podataka iz stavka 1. točaka od (b) do (e).

Operatori distribucijskih sustava smatraju se primarnim vlasnicima relevantnih informacija koje dostavljaju.

Članak 7.

Informacije koje se odnose na neraspoloživost jedinica potrošnje

1.   Za svoja kontrolna područja, operatori prijenosnih sustava dostavljaju sljedeće informacije ENTSO-u za električnu energiju:

(a)

planiranu neraspoloživost od 100 MW ili više jedinice potrošnje, uključujući promjene od 100 MW ili više planirane neraspoloživosti jedinica potrošnje, u trajanju od najmanje jedne tržišne vremenske jedinice, navodeći:

zonu nadmetanja,

raspoloživi kapacitet po tržišnoj vremenskoj jedinici tijekom događaja,

razlog neraspoloživosti,

procijenjeni datum (dan, sat) početka i završetka promjene u raspoloživosti;

(b)

promjene u stvarnoj raspoloživosti jedinice potrošnje nazivne snage od 100 MW ili više, navodeći:

zonu nadmetanja,

raspoloživi kapacitet po tržišnoj vremenskoj jedinici tijekom događaja,

razlog neraspoloživosti,

datum početka i procijenjeni datum (dan, sat) završetka promjene u raspoloživosti.

2.   Informacije iz stavka 1. točke (a) objavljuju se u zbirnom obliku po zoni nadmetanja navodeći zbroj neraspoloživog kapaciteta potrošnje po tržišnoj vremenskoj jedinici tijekom određenog razdoblja što je prije moguće, ali najkasnije jedan sat nakon donošenja odluke u vezi planirane neraspoloživosti.

Informacije iz stavka 1. točke (b) objavljuju se u zbirnom obliku po zoni nadmetanja navodeći zbroj neraspoloživog kapaciteta potrošnje po tržišnoj vremenskoj jedinici tijekom određenog razdoblja što je prije moguće, ali najkasnije jedan sat nakon promjene u stvarnoj raspoloživosti.

3.   Jedinice potrošnje smještene u kontrolnom području operatora prijenosnog sustava izračunavaju i dostavljaju podatke iz stavka 1. tom operatoru prijenosnog sustava.

Jedinice potrošnje smatraju se primarnim vlasnikom podataka koje podnose.

Članak 8.

Granica predviđanja za godinu unaprijed

1.   Za svoja kontrolna područja, operatori prijenosnih sustava izračunavaju i daju za svaku zonu nadmetanja granicu predviđanja za godinu unaprijed procijenjenu po lokalnoj tržišnoj vremenskoj jedinici ENTSO-u za električnu energiju.

Informacije se objavljuju tjedan dana prije godišnje raspodjele kapaciteta, a najkasnije 15. kalendarskog dana u mjesecu prije godine na koju se podaci odnose.

2.   Proizvodne jedinice i operatori distribucijskih sustava, smješteni unutar kontrolnog područja operatora prijenosnog sustava dostavljaju tom operatoru prijenosnog sustava sve relevantne informacije potrebne za izračun podataka iz stavka 1.

Proizvodne jedinice i operatori distribucijskih sustava smatraju se primarnim vlasnicima podataka koje podnose.

Članak 9.

Prijenosna infrastruktura

Operatori prijenosnih sustava utvrđuju i dostavljaju ENTSO-u za električnu energiju za naredne tri godine informacije o budućim promjenama u elementima mreže i projektima spojnih vodova, uključujući proširenje ili uklanjanje u svojim prijenosnim mrežama. Te se informacije daju samo za mjere za koje se očekuje da će imati učinak od barem 100 MW na kapacitet između zona između zona nadmetanja ili na profile najmanje tijekom jedne tržišne vremenske jedinice. Te informacije uključuju:

(a)

utvrđivanje dotičnih sredstava;

(b)

lokaciju;

(c)

vrstu sredstva;

(d)

učinak na kapacitet interkonekcije za svaki smjer između zona nadmetanja;

(e)

procijenjeni datum dovršetka.

Informacije se objavljuju tjedan dana prije godišnje raspodjele kapaciteta, a najkasnije 15. kalendarskog dana u mjesecu prije godine na koju se raspodjela odnosi. Informacije se ažuriraju relevantnim promjenama prije kraja ožujka, kraja lipnja i kraja rujna godine na koju se raspodjela odnosi.

Članak 10.

Informacije koje se odnose na neraspoloživost prijenosne infrastrukture

1.   Za svoja kontrolna područja, operatori prijenosnih sustava izračunavaju i dostavljaju ENTSO-u za električnu energiju:

(a)

planiranu neraspoloživost, uključujući promjene u planiranoj neraspoloživosti interkonekcija i prijenosnoj mreži koje smanjuju kapacitete između zona između zona nadmetanja za 100 MW ili više tijekom najmanje jedne tržišne vremenske jedinice, navodeći:

utvrđivanje dotičnih sredstava,

lokaciju,

vrstu sredstva,

procijenjeni učinak na kapacitet između zona za svaki smjer između zona nadmetanja,

razloge neraspoloživosti,

procijenjeni datum (dan, sat) početka i završetka promjene u raspoloživosti;

(b)

promjene u stvarnoj raspoloživosti interkonekcija i prijenosnoj mreži koje smanjuju kapacitete između zona između zona nadmetanja za 100 MW ili više tijekom najmanje jedne tržišne vremenske jedinice, navodeći:

utvrđivanje dotičnih sredstava,

lokaciju,

vrstu sredstva,

procijenjeni učinak na kapacitet između zona za svaki smjer između zona nadmetanja,

razloge neraspoloživosti,

datum početka i procijenjeni datum (dan, sat) završetka promjene u raspoloživosti;

(c)

promjene u stvarnoj raspoloživosti mrežne infrastrukture na moru koje smanjuju dobavu električne energije iz energije vjetra za 100 MW ili više tijekom najmanje jedne tržišne vremenske jedinice, navodeći:

utvrđivanje dotičnih sredstava,

lokaciju,

vrstu sredstva,

instalirani kapacitet proizvodnje električne energije iz energije vjetra (MW) povezan sa sredstvom,

dobavu električne energije iz energije vjetra (MW) u trenutku promjene u raspoloživosti,

razloge neraspoloživosti,

datum početka i procijenjeni datum (dan, sat) završetka promjene u raspoloživosti.

2.   Informacije iz stavka 1. točke (a) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije jedan sat nakon donošenja odluke u vezi planirane neraspoloživosti.

3.   Informacije iz stavka 1. točaka (b) i (c) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije jedan sat nakon promjene u stvarnoj raspoloživosti.

4.   U pogledu informacija navedenih u stavku 1.točkama (a) i (b), operatori prijenosnih sustava mogu odabrati neutvrđivanje dotičnog sredstva i nenavođenje njegove lokacije ako su te informacije u njihovim državama članicama klasificirane kao osjetljive informacije povezane sa zaštitom kritične infrastrukture, kako je predviđeno u članku 2. točki (d) Direktive Vijeća 2008/114/EZ (3). To ne dovodi u pitanje njihove ostale obveze navedene u stavku 1. ovog članka.

Članak 11.

Informacije koje se odnose na procjenu i ponudu kapaciteta između zona

1.   Za svoja kontrolna područja, operatori prijenosnih sustava ili, prema potrebi, dodjeljitelji prijenosnog kapaciteta, izračunavaju i dostavljaju sljedeće informacije ENTSO-u za električnu energiju dovoljno prije postupka raspodjele:

(a)

predviđeni i ponuđeni kapacitet (MW) za svaki smjer između zona nadmetanja u slučaju usklađenog neto kapaciteta prijenosa na temelju raspodjele kapaciteta; ili

(b)

relevantne parametre na temelju protoka u slučaju raspodjele kapaciteta na temelju protoka.

Operatori prijenosnih sustava ili, prema potrebi, dodjeljitelji prijenosnog kapaciteta smatraju se primarnim vlasnicima informacija koje izračunavaju i dostavljaju.

2.   Informacije iz stavka 1. točke (a) objavljuju se kako je navedeno u Prilogu.

3.   S obzirom na vodove istosmjerne struje, operatori prijenosnih sustava dostavljaju ažurirane informacije o svim ograničenjima stavljenim na korištenje raspoloživog prekograničnog kapaciteta, uključujući putem primjene ograničenja naglog povećanja proizvodnje električne energije ili ograničenja prijenosa unutar dana najkasnije jedan sat nakon što je s tim informacijama upoznat ENTSO za električnu energiju.

Operatori vodova istosmjerne struje smatraju se primarnim vlasnicima ažuriranih informacija koje dostavljaju.

4.   Operatori prijenosnih sustava ili, prema potrebi, dodjeljitelji prijenosnog kapaciteta, dostavljaju godišnje izvješće ENTSO-u za električnu energiju navodeći:

(a)

glavne kritične elemente mreže koji ograničavaju ponuđeni kapacitet;

(b)

kontrolno područje (kontrolna područja) kojem (kojima) pripadaju kritični elementi mreže;

(c)

opseg u kojem bi rasterećenje kritičnih elementa mreže povećalo ponuđeni kapacitet;

(d)

sve moguće mjere koje bi se mogle provesti s ciljem povećanja ponuđenog kapaciteta, zajedno s njihovim procijenjenim troškovima.

Prilikom izrade izvješća, operatori prijenosnih sustava mogu odabrati neutvrđivanje dotičnog sredstva i nenavođenje njegove lokacije ako su te informacije u njihovim državama članicama klasificirane kao osjetljive informacije povezane sa zaštitom kritične infrastrukture, kako je predviđeno u članku 2. točki (d) Direktive 2008/114/EZ.

Operatori prijenosnih sustava ili, prema potrebi, dodjeljitelji prijenosnog kapaciteta smatraju se primarnim vlasnicima izvješća koji dostavljaju.

Članak 12.

Informacije koje se odnose na korištenje kapaciteta između zona

1.   Za svoja kontrolna područja, operatori prijenosnih sustava izračunavaju i dostavljaju sljedeće informacije ENTSO-u za električnu energiju:

(a)

u slučaju izričitih raspodjela, za svaku tržišnu vremensku jedinicu i svaki smjer između zona nadmetanja:

kapacitet (MW) koji zahtijeva tržište,

kapacitet (MW) raspodijeljen tržištu,

cijenu kapaciteta (valuta/MW),

prihod od dražbe (u valuti) za svaku granicu između zona nadmetanja;

(b)

za svaku tržišnu vremensku jedinicu i svaki smjer između zona nadmetanja, ukupan nominirani kapacitet;

(c)

prije svake raspodjele kapaciteta, ukupan kapacitet već dodijeljen putem prethodnih postupaka raspodjele po tržišnoj vremenskoj jedinici i smjeru;

(d)

za svaku tržišnu vremensku jedinicu, cijene za dan unaprijed u svakoj zoni nadmetanja (valuta/MWh);

(e)

u slučaju neizričitih raspodjela, za svaku tržišnu vremensku jedinicu, neto položaje svake zone nadmetanja (MW) i prihod od zagušenja (u valuti) za svaku granicu između zona nadmetanja;

(f)

planirane komercijalne razmjene za dan unaprijed u zbirnom obliku između zona nadmetanja za svaki smjer i tržišnu vremensku jedinicu;

(g)

fizičke protoke između zona nadmetanja po tržišnoj vremenskoj jedinici;

(h)

kapacitete između zona raspodijeljene između zona nadmetanja u državama članicama i trećim zemljama po smjeru, raspoređenom proizvodu i razdoblju.

2.   Informacije iz:

(a)

stavka 1. točaka (a) i (e) objavljuju se najkasnije jedan sat nakon svake raspodjele kapaciteta;

(b)

stavka 1. točke (b) objavljuju se najkasnije jedan sat nakon svakog kruga nominacije;

(c)

stavka 1. točke (c) objavljuju se najkasnije kada treba objaviti brojke za ponuđeni kapacitet kako je navedeno u Prilogu;

(d)

stavka 1. točke (d) objavljuju se najkasnije jedan sat nakon zatvaranja trgovanja;

(e)

stavka 1. točke (f) objavljuju se svakog dana najkasnije jedan sat nakon posljednjeg vremena prekida i ažuriraju se, prema potrebi, najkasnije dva sata nakon svakog postupka nominacije unutar dana;

(f)

stavka 1. točke (g) objavljuju se za svaku tržišnu vremensku jedinicu što je moguće bliže stvarnom vremenu, a najkasnije jedan sat nakon operativnog razdoblja;

(g)

stavka 1. točke (h) objavljuju se najkasnije jedan sat nakon raspodjele.

3.   Dodjeljitelji prijenosnog kapaciteta ili, prema potrebi, burze električne energije, dostavljaju operatorima prijenosnih sustava sve relevantne informacije potrebne za izračun podataka navedenih u stavku 1.

Dodjeljitelji prijenosnog kapaciteta smatraju se primarnim vlasnicima informacija koje dostavljaju.

Burze električne energije smatraju se primarnim vlasnicima informacija koje dostavljaju.

Članak 13.

Informacije koje se odnose na mjere upravljanja zagušenjem

1.   Za svoja kontrolna područja operatori prijenosnih sustava dostavljaju sljedeće informacije ENTSO-u za električnu energiju:

(a)

informacije u vezi s ponovnom otpremom za tržišnu vremensku jedinicu, navodeći:

poduzete mjere (tj. povećanje ili smanjenje proizvodnje, povećanje ili smanjenje opterećenja),

utvrđivanje, lokaciju i vrstu elemenata mreže na koje se mjere odnose,

razloge mjera,

kapacitet na koji poduzete mjere utječu (MW);

(b)

informacije u vezi s kompenzacijom za tržišnu vremensku jedinicu, navodeći:

poduzete mjere (tj. povećanje ili smanjenje razmjene između zona),

dotične zone nadmetanja,

razloge mjera,

promjenu u razmjenama između zona (MW);

(c)

troškove nastale u određenom mjesecu zbog mjera iz točaka (a) i (b) i bilo koje druge popravne mjere.

2.   Informacije iz:

(a)

stavka 1. točaka (a) i (b) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije jedan sat nakon operativnog razdoblja, osim zbog razloga koji se objavljuju što je prije moguće, a najkasnije jedan dan nakon operativnog razdoblja;

(b)

stavka 1. točke (c) objavljuju se najkasnije mjesec dana nakon završetka navedenog mjeseca.

Članak 14.

Predviđanje proizvodnje

1.   Za svoja kontrolna područja operatori prijenosnih sustava izračunavaju i dostavljaju sljedeće informacije ENTSO-u za električnu energiju:

(a)

zbroj kapaciteta proizvodnje (MW) instaliran za sve postojeće jedinice proizvodnje koji je jednak ili veći od 1 MW instaliranog kapaciteta proizvodnje, po vrsti proizvodnje;

(b)

informacije o jedinicama proizvodnje (postojećim i planiranim) čiji je instalirani kapacitet proizvodnje jednak ili veći od 100 MW. Informacije sadrže:

naziv jedinice,

instalirani kapacitet proizvodnje (MW),

lokaciju,

priključni napon,

zonu nadmetanja,

vrstu proizvodnje;

(c)

procjenu ukupne planirane proizvodnje (MW) za svaku zonu nadmetanja, po svakoj tržišnoj vremenskoj jedinici sljedećeg dana;

(d)

predviđanje proizvodnje električne energije iz energije vjetra i sunčeve energije (MW) za svaku zonu nadmetanja, po svakoj tržišnoj vremenskoj jedinici sljedećeg dana.

2.   Informacije iz:

(a)

stavka 1. točke (a) objavljuju se godišnje najkasnije tjedan dana prije kraja godine;

(b)

stavka 1. točke (b) objavljuju se godišnje za tri sljedeće godine najkasnije tjedan dana prije početka prve godine na koju se podaci odnose;

(c)

stavka 1. točke (c) objavljuju se najkasnije u 18.00 sati po briselskom vremenu, jedan dan prije stvarne isporuke;

(d)

stavka 1. točke (d) objavljuju se najkasnije u 18.00 sati po briselskom vremenu, jedan dan prije stvarne isporuke. Informacije se redovito ažuriraju i objavljuju tijekom trgovanja unutar dana pri čemu se barem jedno ažuriranje objavljuje u 8.00 sati po briselskom vremenu na dan stvarne isporuke. Informacije se daju za sve zone nadmetanja samo u državama članicama gdje je dobava električne energije proizvedene iz energije vjetra ili sunčeve energije veća od 1 % godišnje ili za zone nadmetanja gdje je dobava električne energije proizvedene iz energije vjetra ili sunčeve energije veća od 5 % godišnje.

3.   Jedinice proizvodnje smještene u kontrolnom području operatora prijenosnog sustava dostavljaju tom operatoru prijenosnog sustava sve relevantne informacije potrebne za izračun podataka iz stavka 1.

Jedinice proizvodnje smatraju se primarnim vlasnicima relevantnih informacija koje dostavljaju.

Članak 15.

Informacije koje se odnose na neraspoloživost proizvodnih jedinica i jedinica proizvodnje

1.   Za svoja kontrolna područja operatori prijenosnih sustava dostavljaju sljedeće informacije ENTSO-u za električnu energiju:

(a)

planiranu neraspoloživost od 100 MW ili više proizvodne jedinice, uključujući promjene od 100 MW ili više planirane neraspoloživosti te proizvodne jedinice, u očekivanom trajanju od najmanje jedne tržišne vremenske jedinice do tri godine unaprijed, navodeći:

naziv jedinice proizvodnje,

naziv proizvodne jedinice,

lokaciju,

zonu nadmetanja,

instalirani kapacitet proizvodnje (MW),

vrstu proizvodnje,

raspoloživi kapacitet tijekom događaja,

razlog neraspoloživosti,

datum početka i procijenjeni datum (dan, sat) završetka promjene u raspoloživosti;

(b)

promjene od 100 MW ili više stvarne raspoloživosti proizvodne jedinice, u očekivanom trajanju od najmanje jedne tržišne vremenske jedinice, navodeći:

naziv jedinice proizvodnje,

naziv proizvodne jedinice,

lokaciju,

zonu nadmetanja,

instalirani kapacitet proizvodnje (MW),

vrstu proizvodnje,

raspoloživi kapacitet tijekom događaja,

razlog neraspoloživosti, i

datum početka i procijenjeni datum (dan, sat) završetka promjene u raspoloživosti;

(c)

planiranu neraspoloživost jedinice proizvodnje od 200 MW ili više, uključujući promjene od 100 MW ili više planirane neraspoloživosti te jedinice proizvodnje, ali koja nije objavljena u skladu s točkom (a), u očekivanom trajanju od najmanje jedne tržišne vremenske jedinice do tri godine unaprijed, navodeći:

naziv jedinice proizvodnje,

lokaciju,

zonu nadmetanja,

instalirani kapacitet proizvodnje (MW),

vrstu proizvodnje,

raspoloživi kapacitet tijekom događaja,

razlog neraspoloživosti,

datum početka i procijenjeni datum (dan, sat) završetka promjene u raspoloživosti;

(d)

promjene od 100 MW ili više stvarne raspoloživosti jedinice proizvodnje instaliranog kapaciteta proizvodnje od 200 MW ili više, ali koje nisu objavljene u skladu s točkom (b), u očekivanom trajanju od najmanje jedne tržišne vremenske jedinice, navodeći:

naziv jedinice proizvodnje,

lokaciju,

zonu nadmetanja,

instalirani kapacitet proizvodnje (MW),

vrstu proizvodnje,

raspoloživi kapacitet tijekom događaja,

razlog neraspoloživosti, i

datum početka i procijenjeni datum (dan, sat) završetka promjene u raspoloživosti.

2.   Informacije iz stavka 1. točaka (a) i (c) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije jedan sat nakon donošenja odluke u vezi planirane neraspoloživosti.

Informacije iz stavka 1. točaka (b) i (d) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije jedan sat nakon promjene u stvarnoj raspoloživosti.

3.   Proizvodne jedinice smještene u kontrolnom području operatora prijenosnog sustava dostavljaju tom operatoru prijenosnog sustava podatke navedene u stavku 1.

Proizvodne jedinice smatraju se primarnim vlasnicima podataka koje dostavljaju.

Članak 16.

Stvarna proizvodnja

1.   Za svoja kontrolna područja operatori prijenosnih sustava izračunavaju i dostavljaju sljedeće informacije ENTSO-u za električnu energiju:

(a)

stvarnu količinu proizvodnje (MW) po tržišnoj vremenskoj jedinici i proizvodnoj jedinici od 100 MW ili više instaliranog kapaciteta proizvodnje;

(b)

ukupnu količinu proizvodnje po tržišnoj vremenskoj jedinici i vrsti proizvodnje;

(c)

stvarnu ili procijenjenu proizvodnju električne energije iz energije vjetra i sunčeve energije (MW) u svakoj zoni nadmetanja po tržišnoj vremenskoj jedinici;

(d)

ukupnu tjednu prosječnu brzinu punjenja svih spremnika za vodu i akumulacijskih hidroelektrana (MWh) po zoni nadmetanja, uključujući brojku za isti tjedan prethodne godine.

2.   Informacije iz:

(a)

stavka 1. točke (a) objavljuju se pet dana nakon operativnog razdoblja;

(b)

stavka 1. točke (b) objavljuju se najkasnije jedan sat nakon operativnog razdoblja;

(c)

stavka 1. točke (c) objavljuju se najkasnije jedan sat nakon operativnog razdoblja i ažuriraju na temelju izmjerenih vrijednosti čim budu raspoložive. Informacije se daju za sve zone nadmetanja samo u državama članicama gdje je dobava električne energije proizvedene iz energije vjetra ili sunčeve energije veća od 1 % godišnje ili za zone nadmetanja gdje je dobava električne energije proizvedene iz energije vjetra ili sunčeve energije veća od 5 % godišnje;

(d)

stavka 1. točke (d) objavljuju se trećeg radnog dana nakon tjedna na koji se informacije odnose. Informacije se daju za sve zone nadmetanja samo u državama članicama gdje je dobava električne energije ove vrste proizvodnje veća od 10 % godišnje ili za zone nadmetanja gdje je dobava električne energije ove vrste proizvodnje veća od 30 % godišnje.

3.   Proizvodne jedinice i jedinice proizvodnje smještene unutar kontrolnog područja operatora prijenosnog sustava dostavljaju tom operatoru prijenosnog sustava sve relevantne informacije potrebne za izračun podataka iz stavka 1.

Proizvodne jedinice, odnosno jedince proizvodnje smatraju se primarnim vlasnicima relevantnih informacija koje dostavljaju.

Članak 17.

Uravnoteženje

1.   Za svoja kontrolna područja, operatori prijenosnih sustava ili, prema potrebi, operatori tržišta uravnoteženja, gdje takva tržišta postoje, dostavljaju sljedeće informacije ENTSO-u za električnu energiju:

(a)

pravila o uravnoteženju, uključujući:

postupke nabave različitih vrsta rezervi uravnoteženja i energije uravnoteženja,

metodologiju naknade za osiguranje rezervi i aktivirane energije uravnoteženja,

metodologiju izračuna troškova neravnoteže,

prema potrebi, opis načina provođenja prekograničnog uravnoteženja između dvaju ili više kontrolnih područja te uvjete uključivanja proizvođača i opterećenja;

(b)

količinu ugovorenih rezervi uravnoteženja operatora prijenosnog sustava (MW), navodeći:

izvor rezerve (proizvodnja ili opterećenje),

vrstu rezerve (npr. rezerva za ograničavanje frekvencije, rezerva za obnovu frekvencije, zamjenska rezerva),

razdoblje za koje su rezerve ugovorene (npr. sat, dan, tjedan, mjesec, godina itd.);

(c)

cijene koje plaća operator prijenosnog sustava prema vrsti nabavljene rezerve uravnoteženja i razdoblju nabave (valuta/MW/razdoblje);

(d)

prihvaćene zbirne ponude po vremenskoj jedinici uravnoteženja, zasebno za svaku vrstu rezerve uravnoteženja;

(e)

količinu aktivirane energije uravnoteženja (MW) prema vremenskoj jedinici uravnoteženja i prema vrsti rezerve;

(f)

cijene koje plaća operator prijenosnog sustava za aktiviranu energiju uravnoteženja prema vremenskoj jedinici uravnoteženja i prema vrsti rezerve; informacije o cijenama dostavljaju se zasebno za regulaciju prema gore i prema dolje;

(g)

cijene neravnoteže prema vremenskoj jedinici uravnoteženja;

(h)

ukupnu količinu neravnoteže prema vremenskoj jedinici uravnoteženja;

(i)

mjesečnu financijsku bilancu kontrolnog područja, navodeći:

troškove koje snosi operator prijenosnog sustava za nabavu rezervi i aktiviranje energije uravnoteženja,

neto prihod operatora prijenosnog sustava nakon podmirenja računa neravnoteže sa stranama odgovornim za uravnoteženje;

(j)

prema potrebi, informacije u vezi s uravnoteženjem između kontrolnih područja prema vremenskoj jedinici uravnoteženja, navodeći:

količine podnesenih ponuda i ponuda razmijenjenih po vremenskoj jedinici nabave,

najveće i najniže cijene podnesenih ponuda i ponuda razmijenjenih po vremenskoj jedinici nabave,

količinu energije uravnoteženja aktivirane u dotičnim kontrolnim područjima.

Operatori tržišta uravnoteženja smatraju se primarnim vlasnicima informacija koje dostavljaju.

2.   Informacije iz:

(a)

stavka 1. točke (b) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije dva sata prije provođenja sljedećeg postupka nabave;

(b)

stavka 1. točke (c) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije jedan sat nakon završetka postupka nabave;

(c)

stavka 1. točke (d) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije jedan sat nakon operativnog razdoblja;

(d)

stavka 1. točke (e) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije 30 minuta nakon operativnog razdoblja. U slučaju preliminarnih podataka, brojke se ažuriraju kada podaci budu raspoloživi;

(e)

stavka 1. točke (f) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije jedan sat nakon operativnog razdoblja;

(f)

stavka 1. točke (g) objavljuju se što je prije moguće;

(g)

stavka 1. točke (h) objavljuju se što je prije moguće, a najkasnije 30 minuta nakon operativnog razdoblja. U slučaju preliminarnih podataka, brojke se ažuriraju kada podaci budu raspoloživi;

(h)

stavka 1. točke (i) objavljuju se najkasnije tri mjeseca nakon operativnog mjeseca. U slučaju preliminarnog obračuna, brojke se ažuriraju nakon završnog obračuna;

(i)

stavka 1. točke (j) objavljuju se najkasnije jedan sat nakon operativnog razdoblja.

Članak 18.

Odgovornost

Odgovornost primarnog vlasnika podataka, davatelja podataka i ENTSO-a za električnu energiju na temelju ove Uredbe ograničava se na slučajeve grube nepažnje i/ili namjerne povrede. Ni u kojem slučaju nisu dužni nadoknaditi osobi koja koristi podatke bilo koji gubitak dobiti, gubitak posla ili neku drugu neizravnu slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu bilo koje vrste koja proizlazi iz povrede njihovih obveza na temelju ove Uredbe.

Članak 19.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 714/2009

Točke od 5.5 do 5.9 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 brišu se s učinkom od 5. siječnja 2015.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4. stavak 1. primjenjuje se 18 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. lipnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 211, 14.8.2009., str. 15.

(2)  SL L 326, 8.12.2011., str. 1.

(3)  SL L 345, 23.12.2008., str. 75.


PRILOG

Objava informacija iz članka 11. stavka 2.

Razdoblje raspodjele kapaciteta

Predviđeni kapacitet između zona koji se objavljuje

Ponuđeni kapacitet koji se objavljuje

Godišnje

Tjedan dana prije godišnjeg postupka raspodjele, a najkasnije 15. prosinca, za sve mjesece sljedeće godine

Tjedan dana prije godišnjeg postupka raspodjele, a najkasnije 15. prosinca

Mjesečno

Dva radna dana prije mjesečnog postupka raspodjele za sve dane sljedećeg mjeseca

Dva radna dana prije mjesečnog postupka raspodjele

Tjedno

Svaki petak za sve dane sljedećeg tjedna

Jedan dan prije tjednog postupka raspodjele

Dan unaprijed

 

Jedan sat prije zatvaranja trgovanja na promptnom tržištu za svaku tržišnu vremensku jedinicu

Unutar dana

 

Jedan sat prije prve raspodjele unutar dana i zatim u stvarnom vremenu, za svaku tržišnu vremensku jedinicu


Top