EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0874

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 874/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti električnih žarulja i rasvjetnih tijela Tekst značajan za EGP

OJ L 258, 26.9.2012, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 284 - 303

In force. Latest consolidated version: 25/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/874/oj

13/Sv. 54

HR

Službeni list Europske unije

284


32012R0874


L 258/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 874/2012

od 12. srpnja 2012.

o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti električnih žarulja i rasvjetnih tijela

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu (1), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Direktivom 2010/30/EU zahtijeva se da Komisija donese delegirane akte u vezi s označivanjem proizvoda koji koriste energiju koji imaju važan potencijal za uštedu energije i veliki raspon radnih značajki uz jednaku funkcionalnost.

(2)

Odredbe o označivanju energetske učinkovitosti žarulja za kućanstva utvrđene su Direktivom Komisije 98/11/EZ (2).

(3)

Električna energija koju troše električne žarulje čini značajan udio u ukupnim potrebama za električnom energijom u Uniji. Osim već postignutih poboljšanja energetske učinkovitosti, kod električnih žarulja postoje velike mogućnosti za daljnje smanjivanje potrošnje energije.

(4)

Direktivu 98/11/EZ trebalo bi staviti izvan snage i ovom bi Uredbom trebalo utvrditi nove odredbe kako bi se osiguralo da oznaka energetske učinkovitosti bude snažan poticaj dobavljačima za daljnje poboljšanje energetske učinkovitosti električnih žarulja i za ubrzanje transformacije tržišta prema energetski učinkovitim tehnologijama. Područje primjene Direktive 98/11/EZ ograničeno je na određene tehnologije unutar kategorije žarulja za kućanstva. S ciljem primjene oznake za poboljšanje energetske učinkovitosti ostalih rasvjetnih tehnologija, uključujući profesionalnu rasvjetu, ovom se Uredbom trebaju također obuhvatiti usmjerene žarulje, žarulje iznimno niskog napona, svjetlosne diode i žarulje koje se uglavnom koriste u profesionalnoj rasvjeti, poput žarulja s izbijanjem visokog intenziteta.

(5)

Rasvjetna tijela često se prodaju s ugrađenim ili pripadajućim žaruljama. Ovom se Uredbom treba osigurati da potrošači budu obaviješteni o sukladnosti rasvjetnog tijela sa štednim žaruljama i o energetskoj učinkovitosti žarulja koje se prodaju zajedno s rasvjetnim tijelom. Istodobno, ova Uredba ne bi smjela nametati nerazmjerno administrativno opterećenje proizvođačima žarulja i trgovcima na malo, niti raditi razliku između rasvjetnih tijela s obzirom na obvezu pružanja potrošačima informacija o energetskoj učinkovitosti.

(6)

Podaci navedeni na oznaci trebali bi biti dobiveni pouzdanim, točnim i ponovljivim mjernim postupcima, uzimajući u obzir najnovije priznate mjerne metode kao i usklađene norme, ako su raspoložive, koje donose europska tijela za normizaciju, kako je navedeno u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(7)

Ovom bi se Uredbom trebao odrediti jedinstveni oblik i sadržaj oznake za električne žarulje i rasvjetna tijela.

(8)

Osim toga, ovom bi se Uredbom trebali odrediti zahtjevi u pogledu tehničke dokumentacije električnih žarulja i rasvjetnih tijela te informacijskog lista za električne žarulje.

(9)

Nadalje, ovom bi se Uredbom trebali odrediti zahtjevi u pogledu informacija koje treba osigurati za bilo koji oblik prodaje na daljinu, oglašavanje i izradu tehničkih promidžbenih materijala za električne žarulje i rasvjetna tijela.

(10)

Primjereno je predvidjeti preispitivanje odredaba ove Uredbe vodeći pritom računa o tehnološkom napretku.

(11)

Da bi se olakšao prijelaz s Direktive 98/11/EZ na ovu Uredbu, žarulje za kućanstva označene u skladu s ovom Uredbom trebalo bi smatrati usklađenima s Direktivom 98/11/EZ.

(12)

Direktivu 98/11/EZ stoga bi trebalo staviti izvan snage,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi u pogledu označivanja i pružanja dodatnih informacija o proizvodu za električne žarulje, kao što su:

(a)

žarulje s nitima;

(b)

fluorescentne žarulje;

(c)

žarulje s izbijanjem visokog intenziteta;

(d)

LED žarulje i LED moduli.

Ovom se Uredbom također utvrđuju zahtjevi u pogledu označivanja rasvjetnih tijela namijenjenih uporabi zajedno s takvim žaruljama i prodaji krajnjim korisnicima, uključujući slučajeve kada čine sastavni dio ostalih proizvoda koji ne ovise o unosu energije prilikom ispunjavanja svoje prvotne namjene tijekom primjene (poput namještaja).

2.   Sljedeći proizvodi isključuju se iz područja primjene ove Uredbe:

(a)

žarulje i LED moduli sa svjetlosnim tokom manjim od 30 lumena;

(b)

žarulje i LED moduli stavljeni na tržište za uporabu s baterijama;

(c)

žarulje i LED moduli stavljeni na tržište za uporabu kada njihova prvotna namjena nije rasvjeta, poput:

i.

emisije svjetlosti kao agensa u kemijskim ili biološkim postupcima (kao što je polimerizacija, fotodinamička terapija, hortikultura, skrb za kućne ljubimce, proizvodi protiv insekata);

ii.

hvatanja i projiciranja slike (kao što su blicevi za fotoaparate, fotokopirni uređaji, video projektori);

iii.

grijanja (kao što su infracrvene žarulje);

iv.

signalizacije (kao što su žarulje na uzletištima zračnih luka).

Ove žarulje i LED moduli ne isključuju se kada su stavljeni na tržište za rasvjetu;

(d)

žarulje i LED moduli stavljeni na tržište kao dio rasvjetnog tijela i koji nisu namijenjeni uklanjanju od strane krajnjeg korisnika kada su ponuđeni za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom cijene ili zasebno predstavljeni krajnjem korisniku, na primjer kao rezervni dijelovi;

(e)

žarulje i LED moduli stavljeni na tržište kao dio proizvoda čija prvotna namjena nije rasvjeta. Međutim, ako su ponuđeni za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom cijene ili zasebno predstavljeni, na primjer kao rezervni dijelovi, uvrštavaju se u područje primjene ove Uredbe;

(f)

žarulje i LED moduli koji ne udovoljavaju zahtjevima koji se počinju primjenjivati 2013. i 2014. u skladu s uredbama o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(g)

rasvjetna tijela namijenjena isključivo upotrebi sa žaruljama i LED modulima navedenima u točkama (a) do (c).

Članak 2.

Definicije

Pored definicija utvrđenih u članku 2. Direktive 2010/30/EU, za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„izvor svjetlosti” znači površina ili objekt namijenjen emitiranju uglavnom vidljivog optičkog zračenja koje nastaje zbog pretvorbe energije. Pojam „vidljiv” odnosi se na valnu duljinu od 380-780 nm;

(2)

„rasvjeta” znači primjena svjetlosti u prostoru, na predmetima ili njihovom okruženju kako bi ih ljudi mogli vidjeti;

(3)

„naglašena rasvjeta” znači oblik rasvjete kada je svjetlost usmjerena tako da se istakne predmet ili dio prostora;

(4)

„žarulja” znači jedinica čija se učinkovitost može neovisno ocijeniti i koja se sastoji od jednog ili više izvora svjetlosti. Može uključivati dodatne sastavne dijelove potrebne za pokretanje, napajanje ili stabilan rad jedinice ili za distribuciju, filtriranje ili pretvorbu optičkog zračenja, u slučajevima kada se ti sastavni dijelovi ne mogu ukloniti bez trajnog oštećenja jedinice;

(5)

„podnožak žarulje” znači onaj dio žarulje koji putem grla žarulje ili konektora žarulje omogućava povezanost s električnim napajanjem i može također služiti za zadržavanje žarulje u grlu žarulje;

(6)

„grlo žarulje” ili „utičnica” znači uređaj koji drži žarulju na mjestu, obično s umetnutim podnoškom, što omogućava povezanost žarulje s električnim napajanjem;

(7)

„usmjerena žarulja” znači žarulja s najmanje 80 % osvijetljenosti unutar prostornog kuta od π sr (što odgovara stošcu s kutom od 120°);

(8)

„neusmjerena žarulja” znači žarulja koja nije usmjerena žarulja;

(9)

„žarulja s nitima” znači žarulja u kojoj se svjetlost proizvodi pomoću vlaknastog vodiča koji se zagrijava do užarenosti prolaskom električne struje. Žarulja može sadržavati plinove koji utječu na postupak užarenosti;

(10)

„žarulja sa žarnom niti” znači žarulja s nitima u kojoj nit žari u evakuiranom staklenom balonu ili je okružena inertnim plinom;

(11)

„(volfram) halogena žarulja” znači žarulja s nitima u kojoj je nit izrađena od volframa i okružena plinom koji sadrži halogene ili halogene spojeve. Mogu se nabaviti s ugrađenim napajanjem;

(12)

„žarulja s izbijanjem” znači žarulja u kojoj se svjetlost proizvodi, izravno ili neizravno, električnim izbijanjem kroz plin, metalnu paru ili mješavinu nekoliko plinova i para;

(13)

„fluorescentna žarulja” znači niskotlačna živina žarulja s izbijanjem u kojoj se većina svjetlosti emitira putem jednog ili više slojeva fosfora pobuđenih ultraljubičastim zračenjem od izbijanja. Fluorescentne žarulje mogu se nabaviti s ugrađenom prigušnicom;

(14)

„fluorescentna žarulja bez ugrađene prigušnice” znači fluorescentna žarulja s jednostrukim ili dvostrukim podnoškom bez ugrađene prigušnice;

(15)

„žarulja s izbijanjem visokog intenziteta” znači električna žarulja s izbijanjem u kojoj se luk proizvodnje svjetlosti stabilizira temperaturom stijenke, s punjenjem stijenke staklenog balona luka preko 3 vata po kvadratnom centimetru;

(16)

„svjetlosna dioda (LED)” znači izvor svjetlosti koji se sastoji od čvrstog uređaja koji uključuje p-n spoj. Spoj emitira optičko zračenje kada je pobuđen električnom strujom;

(17)

„LED paket” znači sklop od jedne ili više svjetlosnih dioda. Sklop može obuhvaćati optički element te toplinsko, mehaničko i električno sučelje;

(18)

„LED modul” znači sklop bez podnoška, a uključuje jedan ili više LED paketa na ploči s tiskanim krugovima. Sklop može sadržavati električne, optičke, mehaničke i toplinske sastavne dijelove, sučelja i upravljački uređaj;

(19)

„LED žarulja” znači žarulja koja obuhvaća jedan ili više LED modula. Žarulja može imati podnožak;

(20)

„upravljački uređaj žarulje” znači uređaj smješten između električnog napajanja i jedne ili više žarulja, koji osigurava funkcionalnost u vezi s radom žarulje(-a), poput pretvaranja napona napajanja, ograničavanja struje žarulje(-a) na traženu vrijednost, osiguravanja početnog napona i struje predgrijavanja, sprečavanja hladnog pokretanja, korekcije faktora snage ili smanjivanja radijske interferencije. Uređaj može biti namijenjen povezivanju s drugim upravljačkim uređajem žarulje radi obavljanja ovih funkcija. Pojam ne uključuje:

kontrolne uređaje,

napajanja koja pretvaraju napon električne mreže u drugi napon napajanja, a koja su namijenjena napajanju u istoj instalaciji proizvoda rasvjete i proizvoda čija prvotna namjena nije rasvjeta;

(21)

„kontrolni uređaj” znači elektronički ili mehanički uređaj koji kontrolira ili nadzire svjetlosni tok žarulje bez pretvorbe energije za žarulju sredstvima kao što su vremenski prekidači, senzori zauzetosti, svjetlosni senzori i uređaji za regulaciju dnevne svjetlosti. Pored toga, fazno regulirani uređaji za regulaciju svjetlosti također se smatraju kontrolnim uređajima;

(22)

„vanjski upravljački uređaj žarulje” znači neugrađeni upravljački uređaj žarulje namijenjen ugradnji izvan kućišta žarulje ili rasvjetnog tijela, ili uklanjanju iz kućišta bez trajnoj oštećenja žarulje ili rasvjetnog tijela;

(23)

„prigušnica” znači upravljački uređaj žarulje umetnut između napajanja i jedne ili više žarulja s izbijanjem koji putem induktivnosti, kapacitivnosti ili kombinacije induktivnosti i kapacitivnosti, služi uglavnom za ograničavanje struje žarulje(-a) na traženu vrijednost;

(24)

„upravljački uređaj za halogene žarulje” znači upravljački uređaj žarulje koji pretvara napon električne mreže u iznimno nizak napon za halogene žarulje;

(25)

„kompaktna fluorescentna žarulja” znači fluorescentna žarulja koja obuhvaća sve sastavne dijelove nužne za pokretanje i stabilan rad žarulje;

(26)

„rasvjetno tijelo” znači aparat koji distribuira, filtrira ili pretvara svjetlost dobivenu od jedne ili više žarulja i koji obuhvaća sve dijelove potrebne za podupiranje, učvršćivanje i zaštitu žarulja i, prema potrebi, pomoćne sklopove zajedno s načinima njihovog povezivanja s električnim napajanjem;

(27)

„prodajno mjesto” znači fizičko mjesto na kojem je proizvod izložen ili ponuđen za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom cijene krajnjem korisniku;

(28)

„krajnji korisnik” znači fizička osoba koja kupuje ili se očekuje da će kupiti električnu žarulju ili rasvjetno tijelo u svrhe koje ne ulaze u okvir njezine trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;

(29)

„konačni vlasnik” znači osoba ili subjekt koji posjeduje proizvod tijekom faze uporabe njegovog životnog ciklusa ili svaka osoba ili subjekt koji djeluje u ime takve osobe ili subjekta.

Članak 3.

Obveze dobavljača

1.   Dobavljači električnih žarulja stavljenih na tržište kao pojedinačni proizvodi osiguravaju da:

(a)

informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu II., bude dostupan;

(b)

tehnička dokumentacija, kako je navedena u Prilogu III., bude dostupna na zahtjev tijelima država članica i Komisiji;

(c)

se u svakom oglasu, formalnom navođenju cijena ili ponudi gdje se navode podaci povezani s energijom ili podaci o cijeni za određenu žarulju navede razred energetske učinkovitosti;

(d)

svi tehnički promidžbeni materijali o određenoj žarulji u kojima su navedeni njezini specifični tehnički parametri sadržavaju razred energetske učinkovitosti te žarulje;

(e)

ako je žarulja namijenjena prodaji na prodajnom mjestu, oznaka čiji su izgled i sadržaj utvrđeni u Prilogu I.1. bude postavljena ili otisnuta na, ili priložena, vanjskoj strani pojedinačnog pakiranja i da se na pakiranju navede nazivna snaga žarulje izvan oznake.

2.   Dobavljači rasvjetnih tijela namijenjenih stavljanju na tržište krajnjim korisnicima osiguravaju da:

(a)

tehnička dokumentacija, kako je navedena u Prilogu III., bude dostupna na zahtjev tijelima država članica i Komisiji;

(b)

se podaci navedeni na oznaci u skladu s Prilogom I.2. daju u sljedećim situacijama:

i.

u svakom oglasu, formalnom navođenju cijena ili ponudi gdje se navode podaci povezani s energijom ili podaci o cijeni za određeno rasvjetno tijelo;

ii.

u svim tehničkim promidžbenim materijalima o određenoj žarulji u kojima su navedeni njezini specifični tehnički parametri.

U ovim se slučajevima podaci mogu dati u drugačijem obliku od onih navedenih u Prilogu I.2., npr. potpuno tekstualno;

(c)

ako je rasvjetno tijelo namijenjeno prodaji na prodajnom mjestu, oznaka čiji su izgled i sadržaj utvrđeni u Prilogu I. bude besplatno stavljena na raspolaganje distributerima u elektroničkom ili papirnatom obliku. Ako dobavljač odabere sustav isporuke gdje se oznake daju samo na zahtjev distributera, dobavljač odmah isporučuje oznake na zahtjev;

(d)

ako je rasvjetno tijelo stavljeno na tržište u pakiranju za krajnje korisnike koje uključuje električne žarulje koje krajnji korisnik može zamijeniti u rasvjetnom tijelu, izvorno pakiranje tih žarulja bude uvršteno u pakiranje rasvjetnog tijela. Ako ne, tada se s vanjske ili unutarnje strane pakiranja rasvjetnog tijela moraju navesti, u nekom drugom obliku, podaci navedeni na izvornom pakiranju žarulja i koji se zahtijevaju ovom Uredbom i propisima Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za žarulje sukladno Direktivi 2009/125/EZ.

Smatra se da su dobavljači rasvjetnih tijela namijenjenih prodaji na prodajnom mjestu koji navode podatke na temelju ove Uredbe ispunili svoje obveze kao distributeri s obzirom na zahtjeve o podacima proizvoda za žarulje navedene u propisima Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za žarulje sukladno Direktivi 2009/125/EZ.

Članak 4.

Obveze distributera

1.   Distributeri električnih žarulja osiguravaju da:

(a)

se svaki model ponuđen za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom cijene, kada se ne može očekivati da će konačni vlasnik vidjeti izloženi proizvod, prodaju s priloženim informacijama koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom IV.;

(b)

se u svakom oglasu, formalnom navođenju cijena ili ponudi gdje se navode podaci povezani s energijom ili podaci o cijeni za određeni model navede razred energetske učinkovitosti;

(c)

svi tehnički promidžbeni materijali o određenom modelu u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadržavaju razred energetske učinkovitosti tog modela.

2.   Distributeri rasvjetnih tijela stavljenih na tržište krajnjim korisnicima osiguravaju da:

(a)

se podaci navedeni na oznaci u skladu s Prilogom I.2. daju u sljedećim situacijama:

i.

u svakom oglasu, formalnom navođenju cijena ili ponudi gdje se navode podaci povezani s energijom ili podaci o cijeni za određeno rasvjetno tijelo;

ii.

u svim tehničkim promidžbenim materijalima o određenom rasvjetnom tijelu u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri.

U ovim se slučajevima podaci mogu dati u drugačijem obliku od onih navedenih u Prilogu I.2., npr. potpuno tekstualno;

(b)

svaki model predstavljen na prodajnom mjestu nosi oznaku kako je navedeno u Prilogu I.2. Oznaka se prikazuje na jedan ili oba sljedeća načina:

i.

u blizini izloženog rasvjetnog tijela, tako da bude jasno vidljiva i prepoznatljiva kao oznaka koja pripada modelu, bez potrebe čitanja zaštićenog imena i broja modela na oznaci;

ii.

jasno navedene najizravnije vidljive informacije o izloženom rasvjetnom tijelu (poput cijene ili tehničkih podataka) na prodajnom mjestu;

(c)

ako se rasvjetno tijelo prodaje u pakiranju krajnjim korisnicima koje obuhvaća električne žarulje koje krajnji korisnik može zamijeniti u rasvjetnom tijelu, izvorno pakiranje tih žarulja bude uvršteno u pakiranje rasvjetnog tijela. Ako ne, tada se s vanjske ili unutarnje strane pakiranja rasvjetnog tijela moraju navesti, u nekom drugom obliku, podaci navedeni na izvornom pakiranju žarulja i koji se zahtijevaju ovom Uredbom i propisima Komisije o utvrđivanju zahtjeva za ekološki dizajn za žarulje sukladno Direktivi 2009/125/EZ.

Članak 5.

Metode mjerenja

Podaci koje treba osigurati u skladu s člancima 3. i 4. dobivaju se primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih postupaka, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate mjerne metode, kako je utvrđeno u Prilogu V.

Članak 6.

Postupak provjere radi nadzora nad tržištem

Pri ocjenjivanju sukladnosti navedenog razreda energetske učinkovitosti i potrošnje energije države članice primjenjuju postupak utvrđen u Prilogu V.

Članak 7.

Revizija

Komisija preispituje ovu Uredbu u svjetlu tehnološkog napretka najkasnije tri godine od njezina stupanju na snagu. U okviru preispitivanja posebno se ocjenjuju odstupanja dopuštena pri verifikaciji, utvrđena u Prilogu V.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 98/11/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 1. rujna 2013.

Upućivanja na Direktivu 98/11/EZ smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu. Upućivanja na Prilog IV. Direktivi 98/11/EZ smatraju se upućivanjima na Prilog VI. ovoj Uredbi.

Članak 9.

Prijelazne odredbe

1.   Članak 3. stavak 2. i članak 4. stavak 2. ne primjenjuju se na rasvjetna tijela prije 1. ožujka 2014.

2.   Članak 3. stavak 1. točke (c-d) i članak 4. stavak 1. točke (a-c) ne primjenjuju se na tiskane oglase i tiskane tehničke promidžbene materijale objavljene prije 1. ožujka 2014.

3.   Žarulje iz članka 1. stavaka 1. i 2. Direktive 98/11/EZ stavljene na tržište prije 1. rujna 2013. u skladu su s odredbama utvrđenima u Direktivi 98/11/EZ.

4.   Žarulje iz članka 1. stavaka 1. i 2. Direktive 98/11/EZ koje su u skladu s odredbama ove Uredbe i koje su stavljene na tržište ili ponuđene za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom cijene prije 1. rujna 2013., smatraju se sukladnima zahtjevima Direktive 98/11/EZ.

Članak 10.

Stupanje na snagu i primjena

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od 1. rujna 2013., osim u slučajevima navedenima u članku 9.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 153, 18.6.2010., str. 1.

(2)  SL L 71, 10.3.1998., str. 1.

(3)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

(4)  SL L 285, 31.10.2009., str. 10.


PRILOG I.

Oznaka

1.   OZNAKA ZA ELEKTRIČNE ŽARULJE PREDSTAVLJENE NA PRODAJNOM MJESTU

1.

Ako nije otisnuta na pakiranju, oznaka izgleda kao na sljedećem prikazu:

Image

2.

Oznaka sadržava sljedeće podatke:

I.

naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela, odnosno kod, obično alfanumerički, po kojemu se određeni model žarulje razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III.

razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom VI.; vrh strelice s oznakom razreda energetske učinkovitosti žarulje postavljen je na istu visinu kao i vrh strelice s oznakom relevantnog razreda energetske učinkovitosti;

IV.

ponderiranu potrošnju energije (EC) izraženu u kWh na 1 000 sati, izračunanu i zaokruženu na najbliži cijeli broj u skladu s Prilogom VII.

3.

Ako je oznaka otisnuta na pakiranju, a podaci navedeni u točki 2.(I.), (II.) i (IV.) se nalaze negdje drugdje na pakiranju, ti se podaci mogu izostaviti s oznake. Oznaka se tada odabire iz sljedećih prikaza:

Image

Image

Image

Image

4.

Izgled oznake je sljedeći:

Image

gdje:

(a)

se specifikacije veličine na gornjoj slici i u točki (d) primjenjuju na oznaku žarulje širine 36 mm i visine 75 mm. Ako se oznaka tiska u drugačijem obliku, njezin sadržaj svejedno mora ostati razmjeran gornjim specifikacijama.

Verzija oznake navedena u točkama 1. i 2. mora biti najmanje 36 mm široka i 75 mm visoka, a verzije navedene u točki 3. moraju biti najmanje 36 mm široke i 68 mm visoke, odnosno najmanje 36 mm široke i 62 mm visoke. Ako niti jedna strana pakiranja nije dovoljno velika za oznaku i njezin neotisnut obrub ili ako bi zauzeli preko 50 % površine najveće strane, oznaka i obrub mogu se smanjiti, ali ne više od potrebnog za zadovoljenje oba ova uvjeta. Međutim, oznaka ni u kojem slučaju ne smije biti smanjena na manje od 40 % (po visini) od svoje standardne veličine. Ako je pakiranje premalo za tako smanjenu oznaku, oznaka širine 36 mm i visine 75 mm mora se priložiti uz žarulju ili uz pakiranje;

(b)

pozadina je bijela za višebojne i jednobojne verzije oznake;

(c)

kod višebojne verzije oznake, boje su CMYK - cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna;

(d)

oznaka ispunjava sve dolje navedene zahtjeve (brojevi se odnose na gornju sliku; specifikacije boja primjenjuju se samo na višebojnu verziju oznake):

Image

Crta obruba: 2 pt — boja: cijan 100 % — zaobljeni uglovi: 1 mm.

Image

Logotip EU-a — boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logotip „Energija”: boja: X-00-00-00. Piktogram kako je prikazano: logotip EU-a i logotip „Energija” (zajedno): širina: 30 mm, visina: 9 mm.

Image

Obrub ispod logotipova: 1 pt — boja: cijan 100 % — duljina: 30 mm.

Image

Raspon od A++ do E

Strelica: visina: 5 mm, razmak: 0,8 mm — boje:

Najviši razred: X-00-X-00,

Drugi razred: 70-00-X-00,

Treći razred: 30-00-X-00,

Četvrti razred: 00-00-X-00,

Peti razred: 00-30-X-00,

Šesti razred: 00-70-X-00,

Najniži razred: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri bold 15 pt, velika slova i bijela boja; „+” simboli: Calibri bold 15 pt, eksponenti, bijela boja, poravnati u jednom redu.

Image

Razred energetske učinkovitosti

Strelica: širina: 11,2 mm, visina: 7 mm, 100 % crna boja.

Tekst: Calibri bold 20 pt, velika slova i bijela boja; „+” simboli: Calibri bold 20 pt, eksponenti, bijela boja, poravnati u jednom redu.

Image

Ponderirana potrošnja energije

Vrijednost: Calibri bold 16 pt, 100 % crna boja; i Calibri regular 9 pt, 100 % crna boja.

Image

Naziv ili zaštitni znak dobavljača

Image

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebali bi stati u prostor 30 × 7 mm.

Ništa što je postavljeno ili otisnuto na, ili priloženo pojedinačnom pakiranju ne smije zakloniti oznaku ili smanjiti njezinu vidljivost.

Odstupajući od navedenog, ako je nekome modelu dodijeljen „znak zaštite okoliša EU-a” u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (1), može se dodati i kopija znaka zaštite okoliša EU-a.

2.   OZNAKA ZA RASVJETNA TIJELA PREDSTAVLJENA NA PRODAJNOM MJESTU

1.

Oznaka na odgovarajućem jeziku, izgleda kao na sljedećem prikazu, ili kao u inačicama navedenima u točkama 2. i 3.:

Image

2.

Oznaka sadržava sljedeće podatke:

I.

naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela, odnosno kod, obično alfanumerički, po kojemu se određeni model rasvjetnog tijela razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III.

rečenicu iz primjera u točki 1. ili neku od njezinih inačica iz dolje navedenih primjera iz točke 3., prema potrebi. Umjesto riječi „rasvjetno tijelo” može se koristiti precizniji pojam koji opisuje određenu vrstu rasvjetnog tijela ili proizvod u koji je rasvjetno tijelo ugrađeno (kao što je namještaj), ako je jasno da se pojam odnosi na proizvod u prodaji s ugrađenim izvorima svjetlosti;

IV.

raspon razreda energetske učinkovitosti u skladu s dijelom 1. ovog Priloga, uz koji se, prema potrebi, navode sljedeći elementi:

(a)

piktogram „staklenog balona” gdje se navode razredi žarulja koje korisnik može zamijeniti i s kojima je rasvjetno tijelo sukladno prema najnovijim zahtjevima o sukladnosti;

(b)

precrtavanje razreda žarulja s kojima rasvjetno tijelo nije sukladno prema najnovijim zahtjevima o sukladnosti;

(c)

slova „LED” raspoređena vertikalno duž razreda A do A++ ako rasvjetno tijelo sadrži LED module koji nisu namijenjeni uklanjanju od strane krajnjeg korisnika. Ako takvo rasvjetno tijelo ne sadrži utičnice za žarulje koje korisnik može zamijeniti, razredi od B do E se precrtavaju.

V.

jednu od sljedećih opcija, prema potrebi:

(a)

ako rasvjetno tijelo upotrebljava žarulje koje krajnji korisnik može zamijeniti i takve su žarulje uvrštene u pakiranje rasvjetnog tijela, rečenicu iz primjera u točki 1. navodeći odgovarajuće energetske razrede. Prema potrebi, rečenica se može prilagoditi tako da se odnosi na jednu žarulju ili nekoliko žarulja i može se navesti nekoliko energetskih razreda;

(b)

ako rasvjetno tijelo sadrži samo LED module koji nisu namijenjeni uklanjanju od strane krajnjeg korisnika, rečenicu iz primjera u točki 3.(b);

(c)

ako rasvjetno tijelo sadrži LED module koji nisu namijenjeni uklanjanju od strane krajnjeg korisnika i utičnice za žarulje koje se mogu zamijeniti, a takve žarulje nisu dio rasvjetnog tijela, rečenicu iz primjera u točki 3.(d);

(d)

ako rasvjetno tijelo upotrebljava samo žarulje koje krajnji korisnik može zamijeniti, a takve žarulje nisu dio rasvjetnog tijela, prostor se ostavlja praznim, kako je prikazano u primjeru iz točke 3.(a).

3.

Sljedeći prikazi daju primjere tipičnih oznaka rasvjetnog tijela pored prikaza iz točke 1., bez navođenja svih mogućih kombinacija:

(a)

rasvjetno tijelo koje upotrebljava žarulje koje korisnik može zamijeniti, a sukladne su žaruljama svih energetskih razreda bez priloženih žarulja:

Image

(b)

rasvjetno tijelo koje sadrži samo LED module koji se ne mogu zamijeniti:

Image

(c)

rasvjetno tijelo koje sadrži LED module koji se ne mogu zamijeniti i utičnice za žarulje koje korisnik može zamijeniti, s priloženim žaruljama:

Image

(d)

rasvjetno tijelo koje sadrži LED module koji se ne mogu zamijeniti i utičnice za žarulje koje korisnik može zamijeniti, bez priloženih žarulja:

Image

4.

Oznaka izgleda onako kako je prikazano na donjim slikama:

Image

(a)

oznaka je široka najmanje 50 mm i visoka najmanje 100 mm;

(b)

pozadina je bijela ili prozirna, dok su slova energetskih razreda uvijek bijela. Kada je pozadina prozirna, distributer osigurava da je oznaka postavljena na površinu bijele ili svjetlo sive boje kako bi se sačuvala čitljivost svih elemenata oznake;

(c)

boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna;

(d)

oznaka ispunjava sve dolje navedene zahtjeve (brojevi se odnose na gornju sliku):

Image

Crta obruba: 2 pt — boja: cijan 100 % — zaobljeni uglovi: 1 mm.

Image

Obrub ispod logotipova: 1 pt — boja: cijan 100 % — duljina: 43 mm.

Image

Logotip rasvjetnog tijela: crta: 1 pt — boja: cijan 100 % — veličina: 13 mm × 13 mm — zaobljeni uglovi: 1 mm. Piktogram kako je prikazan, ili dobavljačev vlastiti piktogram ili fotografija ako bolje opisuje rasvjetno tijelo na koje se oznaka odnosi.

Image

Tekst: Calibri regular 9 pt ili veći, 100 % crna boja.

Image

Raspon od A++ do E

Strelica: visina: 5 mm, razmak: 0,8 mm — boje:

Najviši razred: X-00-X-00,

Drugi razred: 70-00-X-00,

Treći razred: 30-00-X-00,

Četvrti razred: 00-00-X-00,

Peti razred: 00-30-X-00,

Šesti razred: 00-70-X-00,

Najniži razred: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri bold 14 pt, velika slova i bijela boja; „+” simboli: Calibri bold 14 pt, eksponenti, bijela boja, poravnati u jednom redu.

Image

Tekst LED: Verdana Regular 15 pt, 100 % crna boja.

Image

Precrtavanje: boja: 13-X-X-04, crta: 3 pt.

Image

Logotip staklenog balona: Piktogram kako je prikazan.

Image

Tekst: Calibri regular 10 pt ili veći, 100 % crna boja.

Image

Broj Uredbe: Calibri bold 10 pt, 100 % crna boja.

Image

Logotip EU-a: boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Naziv ili zaštitni znak dobavljača.

Image

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela:

Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebali bi stati u prostor dimenzija 43 × 10 mm.

Image

Strelica energetskog razreda

Strelica: visina: 3,9 mm, širina: kako je prikazano na slici u točki 4., ali smanjena u istim razmjerima kao visina, boja: boja definirana u točkiImage, ovisno što je primjenjivo.

Tekst: Calibri bold 10,5 pt, velika slova i bijela boja; „+” simboli: Calibri bold 10,5 pt, eksponenti, bijela boja, poravnati u jednom redu.

Ako nema dovoljno prostora za prikaz strelica energetskog razreda unutar rečenice navedene u točki 2.(V.)(a), prostor između broja Uredbe i logotipa EU-a može se koristiti u tu svrhu;

(e)

oznaka se također može prikazati u vodoravnom smjeru i u tom slučaju široka je najmanje 100 mm, a visoka najmanje 50 mm. Sastavni dijelovi oznake u skladu su s opisima iz točaka (b) do (d) i raspoređeni u skladu sa sljedećim primjerima, ovisno što je primjenjivo. Ako nema dovoljno prostora za prikaz strelica energetskog razreda unutar prostora za tekst s lijeve strane od ljestvice gdje se navodi raspon od A++ do E, prostor za tekst može se prema potrebi okomito povećati.

Image Image Image

(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.


PRILOG II.

Informacijski list proizvoda za električne žarulje

Informacijski list sadrži podatke navedene na oznaci. Ako brošure o proizvodu nisu priložene, oznaka na proizvodu može se također smatrati informacijskim listom.


PRILOG III.

Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (b) i stavka 2. točke (a) uključuje:

(a)

naziv i adresu dobavljača;

(b)

opći opis modela, dovoljan za njegovo nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje;

(c)

prema potrebi, upute na primijenjene usklađene norme;

(d)

prema potrebi, ostale korištene tehničke norme i specifikacije;

(e)

ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(f)

tehničke parametre za utvrđivanje potrošnje energije i energetske učinkovitosti u slučaju električnih žarulja te sukladnosti sa žaruljama u slučaju rasvjetnih tijela, navodeći najmanje jednu realnu kombinaciju postavki proizvoda i uvjeta u kojima se proizvod ispituje;

(g)

za električne žarulje, rezultate izračuna napravljenih u skladu s Prilogom VII.

Podaci navedeni u ovoj tehničkoj dokumentaciji mogu se uklopiti u tehničku dokumentaciju predviđenu u skladu s mjerama iz Direktive 2009/125/EZ.


PRILOG IV.

Informacije koje treba osigurati kada se ne može očekivati da će konačni vlasnici vidjeti izloženi proizvod

1.

Informacije iz članka 4. stavka 1. točke (a) navode se sljedećim redoslijedom:

(a)

razred energetske učinkovitosti, kako je definiran u Prilogu VI.;

(b)

ako se to zahtijeva Prilogom I., ponderirana potrošnja energije izražena u kWh na 1 000 sati, zaokružena na najbliži cijeli broj i izračunana u skladu s dijelom 2. Priloga VII.

2.

Ako se navode i drugi podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, navode se u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno u Prilogu II.

3.

Veličina i font koji se koriste za tiskanje ili prikazivanje svih podataka koji se spominju u ovom Prilogu moraju biti čitljivi.


PRILOG V.

Postupak provjere radi nadzora nad tržištem

Prilikom provedbe provjera nadzora nad tržištem, tijela zadužena za nadzor nad tržištem obavješćuju ostale države članice i Komisiju o rezultatima tih provjera.

Tijela država članica primjenjuju pouzdane, točne i ponovljive mjerne postupke pri kojima se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.

1.   POSTUPAK PROVJERE ZA ELEKTRIČNE ŽARULJE I LED MODULE STAVLJENE NA TRŽIŠTE KAO POJEDINAČNI PROIZVODI

Za potrebe provjere sukladnosti sa zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4., tijela država članica ispituju uzorak šarže od najmanje 20 žarulja istog modela od istog proizvođača, dobivenih po mogućnosti u jednakom omjeru iz četiri nasumce odabrana izvora i uzimajući u obzir tehničke parametre navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom (f) Priloga III.

Smatra se da model udovoljava zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4. ako indeks energetske učinkovitosti modela odgovara njegovom deklariranom razredu energetske učinkovitosti i ako se prosječni rezultati šarže ne razlikuju od graničnih vrijednosti, vrijednosti praga ili deklariranih vrijednosti (uključujući indeks energetske učinkovitosti) za više od 10 %.

U suprotnom se smatra da model nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4.

Dopuštena odstupanja gore navedene razlike odnose se samo na provjeru mjernih parametara koju provode tijela država članica i dobavljač ih ne smije koristiti kao dopušteno odstupanje u vrijednostima iz tehničke dokumentacije radi postizanja višeg razreda energetske učinkovitosti.

Deklarirane vrijednosti ne smiju biti povoljnije za dobavljača od vrijednosti prijavljenih u tehničkoj dokumentaciji.

2.   POSTUPAK PROVJERE ZA RASVJETNA TIJELA NAMIJENJENA STAVLJANJU NA TRŽIŠTE ILI STAVLJENA NA TRŽIŠTE KRAJNJEM KORISNIKU

Smatra se da rasvjetno tijelo udovoljava zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4. ako su uz njega priložene potrebne informacije o proizvodu i ako se pokaže sukladno s bilo kojim žaruljama za koje se tvrdi da je sukladno u skladu s točkom 2.2. (IV.)(a) i (b) Priloga I., primjenjujući najnovije metode i kriterije ocjenjivanja sukladnosti.


PRILOG VI.

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti žarulja određuje se na temelju njihovog indeksa energetske učinkovitosti (EEI), kako je utvrđen u tablici 1.

EEI žarulja određuje se u skladu s Prilogom VII.

Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti za žarulje

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) za neusmjerene žarulje

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) za usmjerene žarulje

A++ (najviša učinkovitost)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (najniža učinkovitost)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


PRILOG VII.

Metoda za izračun indeksa energetske učinkovitosti i potrošnje energije

1.   IZRAČUN INDEKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Za izračun indeksa energetske učinkovitosti (EEI) modela, njegova snaga korigirana za sve gubitke upravljačkog uređaja uspoređuje se s njegovom referentnom snagom. Referentna snaga dobiva se na osnovi korisnog svjetlosnog toka, koji čini ukupni tok za neusmjerene žarulje, i toka u stošcu s kutom od 90° ili 120° za usmjerene žarulje.

EEI se izračunava prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

EEI = Pcor/Pref

gdje je:

Pcor nazivna snaga (Prated) za modele bez vanjskog upravljačkog uređaja i nazivna snaga (Prated) korigirana u skladu s tablicom 2. za modele s vanjskim upravljačkim uređajem. Nazivna snaga žarulja mjeri se pri njihovom nominalnom ulaznom naponu.

Tablica 2.

Korekcija snage ako model zahtijeva vanjski upravljački uređaj

Područje primjene korekcije

Snaga korigirana za gubitke upravljačkog uređaja (Pcor)

Žarulje koje rade na osnovi vanjskog upravljačkog uređaja halogene žarulje

Prated × 1,06

Žarulje koje rade na osnovi vanjskog upravljačkog uređaja LED žarulje

Prated × 1,10

Fluorescentne žarulje promjera 16 mm (žarulje T5) i fluorescentne žarulje s jednim četverokontaktnim podnoškom koje rade na osnovi vanjskog upravljačkog uređaja fluorescentne žarulje

Prated × 1,10

Ostale žarulje koje rade na osnovi vanjskog upravljačkog uređaja fluorescentne žarulje

Formula

Žarulje koje rade na osnovi vanjskog upravljačkog uređaja žarulje s izbijanjem visokog intenziteta

Prated × 1,10

Žarulje koje rade na osnovi vanjskog upravljačkog uređaja niskotlačne natrijeve žarulje

Prated × 1,15

Pref referentna snaga koja se dobiva na osnovi korisnog svjetlosnog toka modela (Φuse) primjenom sljedećih formula:

 

za modele s Φuse < 1 300 lumena: Pref = 0,88√Φuse + 0,049Φuse

 

za modele s Φuse ≥ 1 300 lumena: Pref = 0,07341Φuse

Korisni svjetlosni tok (Φuse) definira se u skladu s tablicom 3.

Tablica 3.

Definicija korisnog svjetlosnog toka

Model

Korisni svjetlosni tok (Φuse)

Neusmjerene žarulje

Ukupni nazivni svjetlosni tok (Φ)

Usmjerene žarulje s kutom snopa ≥ 90° osim žarulja s nitima i na čijem se pakiranju nalazi tekstualno ili grafičko upozorenje da nisu prikladne za naglašenu rasvjetu

Nazivni svjetlosni tok u stošcu s kutom od 120° (Φ120°)

Ostale usmjerene žarulje

Nazivni svjetlosni tok u stošcu s kutom od 90° (Φ90°)

2.   IZRAČUN POTROŠNJE ENERGIJE

Ponderirana potrošnja energije (Ec ) izračunava se u kWh/1 000 h prema sljedećoj formuli i zaokružuje na dvije decimale:

Formula

gdje je Pcor snaga korigirana za sve gubitke upravljačkog uređaja u skladu s gornjim dijelom 1.


Top