Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1276

Uredba Komisije (EU) br. 1276/2011 od 8. prosinca 2011. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz postupak usmrćivanja za život sposobnih parazita u proizvodima ribarstva za prehranu ljudi Tekst značajan za EGP

OJ L 327, 9.12.2011, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 289 - 291

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1276/oj

03/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

289


32011R1276


L 327/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1276/2011

od 8. prosinca 2011.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz postupak usmrćivanja za život sposobnih parazita u proizvodima ribarstva za prehranu ljudi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1), a posebno njezin članak 10. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđena su posebna pravila za higijenu hrane životinjskoga podrijetla za subjekte u poslovanju s hranom. Između ostaloga, u njoj je predviđeno, da subjekti u poslovanju s hranom smiju stavljati na tržište u Europskoj uniji proizvode životinjskoga podrijetla samo ako su pripremljeni i obrađeni isključivo u pogonima koji zadovoljavaju važeće zahtjeve iz Priloga III. toj Uredbi.

(2)

U dijelu D poglavlja III. odjeljka VIII. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 predviđeno je da su subjekti u poslovanju s hranom dužni osigurati da se određeni proizvodi ribarstva, uključujući one koji se konzumiraju sirovi ili gotovo sirovi, podvrgavaju tretmanu zamrzavanja kako bi se usmrtili za život sposobni paraziti koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje potrošača.

(3)

U travnju 2010. Europska agencija za sigurnost hrane usvojila je znanstveno mišljenje o procjeni rizika od parazita u proizvodima ribarstva (2) (mišljenje EFSA-a). U tom su mišljenju sadržani podaci o slučajevima kad bi proizvodi ribarstva mogli predstavljati opasnost za zdravlje zbog prisutnosti za život sposobnih parazita. U mišljenju EFSA-e također se analiziraju učinci raznih postupaka obrade za usmrćivanje takvih parazita u proizvodima ribarstva.

(4)

Iako se u mišljenju EFSA-e ukazuje da se sav morski i slatkovodni ulov riba u divljini mora smatrati rizičnim jer bi mogao sadržavati za život sposobne parazite koji su opasni za zdravlje ljudi ako se ti proizvodi jedu sirovi ili gotovo sirovi, u slučaju da epidemiološki podaci pokazuju da ribolovna područja ne predstavljaju opasnost zbog prisutnosti parazita, nadležno tijelo može donijeti nacionalne mjere kojima se odobrava odstupanje od zahtijevane obrade zamrzavanjem proizvoda ribarstva dobivenih iz ulova u divljini. O tim nacionalnim mjerama trebalo bi obavijestiti Komisiju.

(5)

U mišljenju EFSA-e zaključuje se da, ako se atlantski losos uzgaja u plutajućim kavezima ili u bazenima na kopnu i ako se hrani smjesama hrane za životinje za koju je malo vjerojatno da sadrži žive parazite, rizik od zaraze ličinkama Anisakis je zanemariv ako ne dođe do promjena u praksi uzgoja. Iako se u mišljenju zaključuje da još nema dovoljnih podataka iz praćenja drugih riba iz uzgoja, EFSA je utvrdila kriterije prema kojima se može procijeniti kad proizvodi ribarstva iz akvakulture ne predstavljaju opasnost za zdravlje s obzirom na prisutnost parazita.

(6)

Zato, ako se slijede isti postupci uzgoja na temelju tih kriterija, može se smatrati da i drugi proizvodi ribarstva iz uzgoja osim atlantskog lososa predstavljaju tek zanemariv rizik od parazita koji bi mogli biti opasni za zdravlje potrošača. Prema tome, takvi se proizvodi ribarstva iz uzgoja također mogu izuzeti od obrade zamrzavanjem, a da se pri tom još uvijek osigurava visoka razina zaštite zdravlja.

(7)

Zato je primjereno izmijeniti zahtjeve navedene u dijelu D poglavlja III. odjeljka VIII. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 kako bi se uzele u obzir određene točke novih znanstvenih spoznaja sadržanih u mišljenju EFSA-e i stečeno iskustvo.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) b. 853/2004 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. prosinca 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(4):1543.


PRILOG

U Prilogu III. odjeljku VIII. poglavlju III. Uredbe (EZ) br. 853/2004, dio D zamjenjuje se sljedećim:

„D.   ZAHTJEVI VEZANI UZ PARAZITE

1.

Subjekti u poslovanju s hranom koji na tržište stavljaju sljedeće proizvode ribarstva dobivene od riba ili glavonožaca:

(a)

proizvode ribarstva namijenjene da se konzumiraju sirovi; ili

(b)

marinirane, osoljene i na neki drugi način obrađene proizvode ribarstva, ako obrada nije dovoljna da usmrti za život sposobne parazite;

moraju osigurati da sirovina ili gotov proizvod prođe obradu zamrzavanjem kako bi se usmrtili za život sposobni paraziti koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje potrošača.

2.

Za parazite osim metilja obrada zamrzavanjem mora se sastojati od sniženja temperature u svim dijelovima proizvoda na najmanje:

(a)

– 20 °C najmanje 24 sata; ili

(b)

– 35 °C najmanje 15 sati.

3.

Subjekti u poslovanju s hranom ne trebaju provoditi obradu zamrzavanjem navedenu u stavku 1. za proizvode ribarstva:

(a)

koji su podvrgnuti, ili je predviđeno da se prije konzumacije podvrgnu termičkoj obradi kojom se usmrćuju za život sposobni paraziti. U slučaju drugih parazita osim metilja proizvod se zagrijava do temperature unutrašnjeg dijela (jezgre) od 60 °C ili više u trajanju od najmanje jedne minute.

(b)

koji se konzerviraju kao zamrznuti proizvodi ribarstva dovoljno dugo da uginu svi za život sposobni paraziti;

(c)

koji potječu iz ulova u divljini, pod uvjetom da:

i.

ako su na raspolaganju epidemiološki podaci koji ukazuju da ribolovna područja podrijetla ne predstavljaju opasnost za zdravlje s obzirom na prisutnost parazita; i

ii.

to dopusti nadležno tijelo;

(d)

koji potječu iz uzgoja riba, uzgojenih iz zametaka i koji se hrane isključivo hranom koja ne može sadržavati za život sposobne parazite koji predstavljaju opasnost za zdravlje, a ispunjen je jedan od sljedećih zahtjeva:

i.

isključivo su uzgojeni u okolišu koji je slobodan od za život sposobnih parazita; ili

ii.

subjekt u poslovanju s hranom provjerava postupcima koje je odobrilo nadležno tijelo da proizvodi ribarstva ne predstavljaju opasnost za zdravlje s obzirom na prisutnost za život sposobnih parazita.

4.

(a)

Prilikom stavljanja na tržište, osim kad se isporučuju krajnjem potrošaču, proizvode ribarstva navedene u stavku 1. mora pratiti dokument koji izdaje subjekt u poslovanju s hranom koji provodi obradu zamrzavanjem, uz naznaku vrste obrade zamrzavanjem kroz koju su proizvodi prošli.

(b)

Prije stavljanja na tržište proizvodi ribarstva navedeni u stavcima 3. točkama (c) i (d) koji nisu podvrgnuti obradi zamrzavanjem ili za koje nije predviđeno da prije konzumacije prođu obradu za usmrćivanje za život sposobnih parazita koji predstavljaju opasnost za zdravlje, subjekt u poslovanju s hranom mora osigurati da proizvodi ribarstva potječu iz ribolovnih područja ili uzgoja riba koji ispunjavaju posebne uvjete navedene u jednom od tih stavaka. Ispunjenje te odredbe može se pokazati podacima u komercijalnom dokumentu ili informacijom naznačenom na neki drugi način koja se prilaže proizvodima ribarstva.”


Top