Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1120

Uredba Komisije (EZ) br. 1120/2009 od 29. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu programa jedinstvenih plaćanja predviđenog u glavi III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike

OJ L 316, 2.12.2009, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 167 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; stavljeno izvan snage 32014R0639 . Latest consolidated version: 16/08/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1120/oj

03/Sv. 020

HR

Službeni list Europske unije

167


32009R1120


L 316/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.10.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1120/2009

od 29. listopada 2009.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu programa jedinstvenih plaćanja predviđenog u glavi III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore poljoprivrednicima u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (1), a posebno njezin članak 36., članak 39. stavak 2., članak 41. stavak 4., članak 43. stavak 3., članak 57. stavak 2., članak 68. stavak 7., članak 69. stavak 6., prvi podstavak, točka (a) i stavak 7., četvrti podstavak, članak 71. stavak 6., drugi podstavak i stavak 10., članak 142. točke (c), (d), (f), (g), (h) i (q) i njezini članci 147. i 148.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 795/2004 od 21. travnja 2004. o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima (2) znatno je izmijenjena. Slijedom toga usvojena je Uredba Komisije (EZ) br. 639/2009 od 22. srpnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u odnosu na posebne potpore (3). S obzirom da treba izvršiti daljnje izmjene Uredbe (EZ) br. 795/2004, primjereno je zbog jasnoće uključiti Uredbe (EZ) br. 795/2004 i (EZ) br. 639/2009 u jednu Uredbu koja sadrži sva detaljna pravila za provedbu glave III. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(2)

Zbog razloga pravne sigurnosti i jasnoće primjereno je donijeti određene definicije. Što se tiče kultura kratkih ophodnji, dopušta se državama članicama da definiraju sorte koje odgovaraju klimatskim i agronomskim uvjetima na njihovom državnom području.

(3)

Člankom 28. Uredbe (EZ) br. 73/2009 propisuju se minimalni zahtjevi koje treba uvažiti, ali primjena točke (b) prvog podstavka članka 28. stavka 1. nije primjerena za poljoprivrednike koji još uvijek primaju izravna plaćanja u sklopu određenih vezanih programa iako u posjedu nemaju ni jedan hektar zemljišta. Po svojoj su naravi premije za ovce i koze iz odjeljka 10. poglavlja 1. glave IV. navedene Uredbe ili plaćanja za govedinu i teletinu iz odjeljka 11. poglavlja 1. glave IV. navedene Uredbe takvi vezani programi. Ti su poljoprivrednici u jednakom položaju kao i poljoprivrednici koji imaju posebna prava, a za potpunu učinkovitost navedenih programa s njima treba postupati na isti način kao i s poljoprivrednicima koji imaju posebna prava u smislu članka 28. stavka 1. navedene Uredbe.

(4)

Kako bi se olakšao izračun jedinične vrijednosti prava na plaćanja, treba odrediti jasna pravila o zaokruživanju izračunanih iznosa i mogućnosti podjele postojećih prava na plaćanja kad veličina parcele koja je prijavljena ili prenesena s pravom iznosi samo dio hektara te pravila za spajanje prava i dijelova.

(5)

Člankom 51. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 omogućava se odgođeno uključivanje voća i povrća u program jedinstvenih plaćanja. Potrebno je utvrditi primjerena pravila koja će omogućiti takvu odgodu. Trećim podstavkom navedene odredbe se državama članicama omogućava promjena odluke donesene u skladu s člankom 68.b Uredbe Vijeća (EZ) br. 1782/2003 (4) kako bi se osiguralo brže uključivanje u program jedinstvenih plaćanja. Međutim, u skladu s člankom 38. Uredbe (EZ) br. 73/2009, kako bi se osigurao učinak trećeg podstavka članka 51. stavka 1. navedene Uredbe, treba se pobrinuti da navedene površine postanu prihvatljive za program jedinstvenih plaćanja. Države članice stoga trebaju imati mogućnost izmjene odluke donesene u skladu s drugim podstavkom članka 51. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

(6)

Potrebno je donijeti posebne odredbe za upravljanje nacionalnom rezervom.

(7)

Člankom 41. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđaju se mogući slučajevi dodjele prava na plaćanja iz nacionalne rezerve. Primjereno je odrediti pravila za izračun iznosa i vrijednosti prava na plaćanja dodijeljenih na taj način. Kako bi se osigurala veća fleksibilnost državama članicama, koje su u najboljem položaju za procjenu okolnosti svakog poljoprivrednika koji je podnio zahtjev za te mjere, najveći broj prava na plaćanja koji se dodjeljuje ne smije prijeći broj prijavljenih hektara, a njihova vrijednost ne smije biti viša od iznosa koji država članica određuje prema objektivnim kriterijima.

(8)

U nekim bi okolnostima poljoprivrednici mogli posjedovati više prava na plaćanja od zemljišta potrebnog za njihovo aktiviranje zbog isteka zakupa, uključujući i slučaj zajedničke uporabe površina pod krmnim biljem. Zato se čini primjereno odrediti mehanizam kojim se osigurava nastavak dodjele potpore poljoprivrednicima njezinim smanjenjem na preostao raspoloživ broj hektara. Međutim, kako bi se izbjegla zloupotreba, treba odrediti uvjete za pristup tom mehanizmu.

(9)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 73/2009 nacionalna se rezerva dopunjuje neiskorištenim pravima na plaćanja ili, po izboru, zadržavanjem prodaje prava na plaćanja ili prodaje izvršene prije određenog datuma koji određuju države članice kad dođe do daljnje nevezanosti plaćanja od proizvodnje. Zato je nužno odrediti datum nakon kojeg se neiskorištena prava na plaćanja vraćaju u nacionalnu rezervu.

(10)

Kad se primjenjuje zadržavanje prodaje prava na plaćanja, treba odrediti i razlikovati najviše postotke i kriterije za primjenu uzimajući u obzir vrstu prijenosa i vrstu prava na plaćanja koje se prenosi. Zadržavanja ne smiju, međutim, stvoriti znatne poteškoće za prijenos ili zabranu prijenosa prava na plaćanja. Međutim, kod regionalne primjene u hibridnom modelu zadržavanje ne smije utjecati na osnovnu regionalnu vrijednost prava na plaćanja, nego na iznose povezane s povijesnim referencama.

(11)

Kako bi se olakšalo upravljanje nacionalnom rezervom, primjereno je predvidjeti upravljanje na regionalnoj razini, osim u slučajevima iz članka 41. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ili, prema potrebi, iz članka 41. stavka 4. navedene Uredbe kad su države članice dužne dodijeliti prava na plaćanja.

(12)

Člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđeno je da se potpora u sklopu programa jedinstvenih plaćanja poljoprivrednicima stavlja na raspolaganje dodjelom ili prijenosom prava na plaćanja. Kako bi se spriječilo da se promjene pravnog statusa gospodarstva koriste kao izgovor za izbjegavanje primjene pravila za uobičajene prijenose gospodarstva s pridruženim referentnim iznosima, trebaju se primjenjivati uvjeti za buduće nasljeđivanje ili nasljeđivanje, spajanje i razdvajanje.

(13)

Člankom 62. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđeno je da poljoprivrednik u novoj državi članici, koja je uvela program jedinstvenih plaćanja, može prenijeti svoja prava na plaćanja bez zemljišta samo nakon što je iskoristio, u smislu članka 34. navedene Uredbe, najmanje 80 % prava na plaćanja u najmanje jednoj kalendarskoj godini. Kako bi se u obzir uzeli prijenosi zemljišta ostvareni prije primjene programa jedinstvenih plaćanja, opravdano je smatrati prijenos gospodarstva ili dijela gospodarstva zajedno s budućim pravima na plaćanja valjanim prijenosom prava na plaćanja sa zemljištem u skladu s člankom 43. navedene Uredbe, pod određenim uvjetima, posebno to da prodavatelj treba podnijeti zahtjev za utvrđivanje prava na plaćanja, budući da navedena Uredba propisuje da pristup programu imaju samo korisnici koji su u referentnom razdoblju primili izravna plaćanja.

(14)

Prema članku 41. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 73/2009, Komisija može definirati posebne okolnosti u kojima se dopušta određivanje referentnih iznosa za poljoprivrednike koji, zbog okolnosti u kojima su se zatekli u referentnom razdoblju, nisu primili, u cijelosti ili djelomično, izravna plaćanja. Stoga je primjereno navesti te posebne okolnosti uvođenjem pravila kojima se sprečava da isti poljoprivrednik gomila beneficije iz različitih prava na plaćanja, ne dovodeći u pitanje mogućnost Komisije da navedeni popis prema potrebi dopuni. Osim toga, države članice trebaju imati mogućnost slobodnog određivanja referentnog iznosa koji se dodjeljuje.

(15)

Kada država članica, u skladu s nacionalnim pravom ili ustaljenom praksom, u definiciju dugotrajnog zakupa uključi petogodišnji zakup, primjereno je toj državi članici omogućiti primjenu tog kraćeg razdoblja.

(16)

Kad se poljoprivrednik umirovi ili umre i prenese svoje gospodarstvo, u cijelosti ili djelomično, na člana obitelji ili drugog nasljednika koji na tom gospodarstvu namjerava nastaviti poljoprivrednu djelatnost, primjereno je osigurati neometan prijenos gospodarstva ili jednog njegovog dijela, posebno ako je zemljište koje se prenosi u referentnom razdoblju dano u zakup trećoj osobi, ne dovodeći u pitanje mogućnost da nasljednik nastavi poljoprivrednu djelatnost.

(17)

Poljoprivrednicima čija su ulaganja dovela do mogućeg povećanja iznosa izravnih plaćanja, koja bi bili dobili da nije bio uveden program jedinstvenih plaćanja ili da u navedenom sektoru nije bilo provedeno nevezanje plaćanja, također treba dodijeliti prava na plaćanja. Treba odrediti posebna pravila za izračun prava na plaćanja kad poljoprivrednik već raspolaže pravima na plaćanja ili nema hektara površine. U jednakim okolnostima, poljoprivrednici koji su kupili ili uzeli zemljište u zakup, ili su sudjelovali u nacionalnim programima prenamjene proizvodnje, za što se u referentnom razdoblju moglo dodijeliti izravno plaćanje u sklopu programa jedinstvenih plaćanja, ostali bi bez prava na plaćanja, iako su kupili zemljište, odnosno sudjelovali u takvim programima zbog obavljanja poljoprivredne djelatnosti koja bi i u budućnosti mogla imati pravo na određena izravna plaćanja. Zbog toga je primjereno utvrditi dodjelu prava na plaćanja i za takve slučajeve.

(18)

Za dobro upravljanje programom primjereno je odrediti pravila za prijenose i omogućiti izmjenu prava na plaćanja, a posebno omogućiti spajanje dijelova prava.

(19)

Člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđeno je da država članica može odlučiti da se prava na plaćanja mogu prenijeti ili koristiti samo unutar jedne te iste regije. Kako bismo izbjegli praktične poteškoće treba odrediti posebna pravila za gospodarstva koja se nalaze u dvije ili više regija.

(20)

Člankom 39. Uredbe (EZ) br. 73/2009 dopušta se proizvodnja konoplje pod određenim uvjetima. Potrebno je utvrditi popis prihvatljivih sorata i propisati njihovo certificiranje.

(21)

U slučaju uvođenja posebnih prava na plaćanja treba odrediti posebna pravila za izračun uvjetnoga grla na temelju postojeće pretvorbene tablice za sektor govedine, teletine, ovčjeg mesa i kozjeg mesa.

(22)

Kada država članica odluči iskoristiti mogućnost regionalizacije programa jedinstvenih plaćanja treba odrediti posebna pravila kako bi se olakšao izračun regionalnog referentnog iznosa za gospodarstva koja se nalaze u dvije ili više regija i kako bi se jamčila dodjela čitavog regionalnog iznosa u prvoj godini primjene programa. Neke odredbe ove Uredbe, posebno one koje se odnose na osnivanje nacionalne rezerve, prvu dodjelu prava na plaćanja i prijenos prava na plaćanja treba uskladiti kako bi se mogle provoditi u regionalnom modelu.

(23)

Treba izraditi zajednički okvir za posebna rješenja u nekim okolnostima koja nastaju daljnjim nevezanjem plaćanja.

(24)

U poglavlju 5. glave III. Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđena je dodjela posebne potpore poljoprivrednicima. Treba utvrditi detaljna pravila za provedbu navedenog poglavlja.

(25)

U skladu s člankom 68. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 73/2009 zahtijeva se usklađenost između posebne potpore dodijeljene na temelju navedenog članka s drugim mjerama potpore Zajednice ili s mjerama koje se financiraju državnim potporama. Za pravilno upravljanje programima slične se mjere ne smiju financirati dvaput, i to na temelju posebne potpore i ostalih programa potpore Zajednice. Zbog različitih mogućnosti dostupnih za provedbu posebne potpore, odgovornost za osiguravanje dosljednosti treba prepustiti državama članicama u skladu s njihovom odlukom o provedbi posebnih mjera potpore, a u okviru određenom Uredbom (EZ) br. 73/2009 i u skladu s uvjetima Uredbe.

(26)

S obzirom da poljoprivrednici uvijek trebaju poštovati pravne uvjete, posebna se potpora ne smije koristiti kao način da bi im se udovoljilo.

(27)

U skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (a)(i) Uredbe (EZ) br. 73/2009 posebna se potpora može dodijeliti za određene vrste poljoprivredne proizvodnje koje su bitne za očuvanje ili unapređenje okoliša. Kako bi se zadržala diskrecija u odlučivanju država članica, uz istodobno jamstvo dobrog upravljanja mjerama, odgovornost za definiranje određenih vrsta poljoprivredne djelatnosti treba prenijeti na države članice, pri čemu se podrazumijeva kako mjere trebaju omogućiti zamjetne i mjerljive koristi za okoliš.

(28)

U skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (a)(ii) Uredbe (EZ) br. 73/2009 posebna se potpora može dodijeliti za unapređenje kakvoće poljoprivrednih proizvoda. Kako bismo izišli u susret državama članicama treba pripremiti okviran popis uvjeta.

(29)

U skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (1)(a)(iii) Uredbe (EZ) br. 73/2009 posebna se potpora može dodijeliti za unapređenje trženja poljoprivrednih proizvoda na temelju članka 68. stavka 2. točke (c) navedene Uredbe, u kojem se zahtijeva da takva potpora ispunjava kriterije iz članaka 2. do 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promidžbenim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (5). Treba odrediti sadržaj prihvatljivih mjera i mjerodavnih odredbi Uredbe Komisije (EZ) br. 501/2008 od 5. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o mjerama za informiranje o poljoprivrednim proizvodima i njihovu promidžbu na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (6).

(30)

U skladu s odredbama članka 68. stavka 1. točke (a)(iv) Uredbe (EZ) br. 73/2009 posebna potpora može se dodijeliti za primjenu strožih normi koje se odnose na dobrobit životinja. Za postizanje strožih normi koje se odnose na dobrobit životinja treba propisati državama članicama da uvedu sustav koji omogućuje ocjenjivanje projekata o različitim vidovima dobrobiti životinja kojima se podnositelji zahtjeva namjeravaju baviti.

(31)

U skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (a)(v) Uredbe (EZ) br. 73/2009 posebna se potpora može dodijeliti za određene vrste poljoprivredne djelatnosti koje donose dodatne koristi agrookolišu. U skladu s člankom 68. stavkom 2. točkom (a), potpora se može dodijeliti posebno ako ju je odobrila Komisija. Zbog toga treba točno odrediti detaljan okvir koji države članice trebaju poštovati prilikom određivanja kriterija prihvatljivosti za potporu. Komisija također treba odrediti postupak obavješćivanja, ocjenjivanja i odobravanja mjera.

(32)

U skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009 posebna potpora može se dodijeliti kao naknada za određene poteškoće kojima su izloženi poljoprivrednici u gospodarski nesigurnim sektorima ili ekološki osjetljivim područjima, te za gospodarski nesigurne vrste poljoprivredne proizvodnje. Kako bi se kvalitetno održavao prostor za odlučivanje država članica, uz istodobno jamstvo dobrog upravljanja mjerama, treba uvrstiti odredbu kojom se odgovornost za definiranje područja i/ili vrste poljoprivredne proizvodnje prihvatljive za potporu i određivanje primjerene razine potpore, prenosi na države članice. Kako bi se izbjeglo narušavanje tržišta, plaćanja se ne smiju temeljiti na kolebanju tržišnih cijena niti trebaju biti jednakovrijedna sustavu kompenzacijskih plaćanja, države članice poljoprivrednicima isplaćuju nacionalne potpore za poljoprivredu na temelju razlike između ciljane i domaće tržišne cijene.

(33)

U skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 73/2009 posebna potpora može se dodijeliti poljoprivrednicima na područjima gdje se provode programi restrukturiranja i/ili razvoja kako bi se spriječilo napuštanje zemlje i/ili kako bi se kompenzirale određene poteškoće u navedenim područjima. Posebno treba odrediti referentne iznose svakom poljoprivredniku koji udovoljava uvjetima i dodijeliti mu prava na plaćanja te izračun povećanja njegove vrijednosti, sve to uz nadzor država članica nad programima koje treba slijediti, a ti se referentni iznosi trebaju uskladiti s odredbama za dodjelu iznosa iz nacionalne rezerve.

(34)

U skladu s člankom 68. stavkom 1. točka (d) Uredbe (EZ) br. 73/2009 posebna potpora može se dodijeliti i u obliku doprinosa za premije osiguranja usjeva, životinja i bilja. Treba uspostaviti minimalan okvir u kojem države članice, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, određuju pravila u kojima se definira način dodjele financijskog doprinosa za premije osiguranja usjeva, životinja i bilja, kako bi se osiguralo održavanje doprinosa na primjerenoj razini kao i zaštita interesa poljoprivredne zajednice.

(35)

U članku 68. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 73/2009 detaljno se navode odredbe o dodjeli posebne potpore, koja se financira iz zajedničkih fondova, u slučaju gospodarskih gubitaka zbog bolesti životinja ili biljaka te ekoloških incidenata. Treba uspostaviti minimalan okvir u kojem države članice, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, određuju pravila kojima se definira način dodjele financijskog doprinosa za zajedničke fondove kako bi se osiguralo održavanje doprinosa na primjerenoj razini, a uz zaštitu interesa poljoprivredne zajednice.

(36)

Iznose iz članka 69. stavka 6. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 Komisija izračunava u skladu sa stavkom 7. navedenog članka. Zbog toga za svaku državu članicu treba odrediti iznose i uvjete na temelju kojih Komisija provjerava te iznose.

(37)

Člankom 46. Uredbe (EZ) br. 73/2009 propisuje se da države članice definiraju regije u skladu s objektivnim kriterijima, a člankom 47. navedene Uredbe propisuje se da, u opravdanim slučajevima i u skladu s objektivnim kriterijima, države članice mogu provoditi program jedinstvenih plaćanja na regionalnoj razini. Zbog toga je primjereno predvidjeti dostavljanje svih potrebnih podataka i informacija u propisanim rokovima.

(38)

Treba odrediti datume za obavješćivanje Komisije kada država članica odluči primjenjivati bilo koju mogućnost iz članka 28. stavaka 1. i 2., članka 38., članka 41. stavaka 2. do 5., članka 45. stavaka 1. i 3., članka 46. stavaka 1. i 3., članka 47. stavaka 1. do 4., članka 49., članka 51. stavka 1., članka 67. stavka 1., članaka 68. do 72. i članka 136. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(39)

Za ocjenu primjene programa jedinstvenih plaćanja primjereno je odrediti detaljna pravila i rokove za razmjenu informacija između Komisije i država članica te obavijestiti Komisiju o područjima za koja je isplaćena pomoć na nacionalnoj ili, prema potrebi, regionalnoj razini.

(40)

Uredbe (EZ) br. 795/2004 i (EZ) br. 639/2009 stoga treba staviti izvan snage.

(41)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Upravnog odbora za izravna plaćanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Sadržaj i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za provedbu programa jedinstvenih plaćanja iz glave III. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe glave III. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i za potrebe ove Uredbe koriste se sljedeće definicije:

(a)

„obradivo zemljište” znači zemljište koje se obrađuje zbog proizvodnje kultura ili se održava u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 73/2009, bez obzira je li to zemljište pod staklenicima ili pod čvrstim ili pomičnim pokrovom;

(b)

„trajni nasadi” znači kulture bez plodoreda, osim trajnih pašnjaka, koji se nalaze na istom zemljištu najmanje pet godina i koji više puta daju plodove, uključujući rasadnike i kulture kratkih ophodnji;

(c)

„trajni pašnjak” znači zemljište koje se koristi za uzgoj trave ili drugog zeljastog krmnog bilja, prirodnog, (samoniklog), ili uzgojenog, (zasijanog), koje nije uključeno u plodored na gospodarstvu pet ili više godina, osim površina koje se drže na ugaru u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2078/92 (7), površine koje se drže na ugaru u skladu s člancima 22., 23. i 24. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1999 (8) i površine koje se drže na ugaru u skladu s člankom 39. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (9); u tom smislu „trave ili drugo zeljasto krmno bilje” znači svo zeljasto bilje koje tradicionalno raste na prirodnim pašnjacima ili je uključeno u mješavinama sjemenja za pašnjake ili livade u državi članici (bez obzira koriste li se za ispašu ili ne). Države članice mogu uključiti ratarske kulture navedene u Prilogu I.;

(d)

„travnjak” znači obradivo zemljište koje se koristi za proizvodnju trave, (sijane ili prirodne); u skladu s člankom 49. Uredbe (EZ) br. 73/2009 travnjak uključuje trajne pašnjake;

(e)

„prodaja” znači prodaja ili svaki drugi prijenos vlasništva zemljišta ili prava na plaćanja; u prodaju zemljišta ne ubraja se zemljište koje se prenosi na tijela javne uprave i/ili ako je od javnog interesa, i u oba slučaja kad je prijenos izvršen za nepoljoprivredne svrhe;

(f)

„zakup” znači zakup ili slična vrsta privremene transakcije;

(g)

„prijenos, prodaja ili zakup prava na plaćanja sa zemljištem” znači, ne dovodeći u pitanje članak 27. stavak 1. ove Uredbe, prodaja ili zakup prava na plaćanja s prodajom, odnosno zakupom odgovarajućeg broja prihvatljivih hektara za jednako razdoblje u smislu članka 34. Uredbe (EZ) br. 73/2009 koja prenositelj posjeduje. Prijenos svih posebnih prava u skladu s člankom 44. Uredbe (EZ) br. 73/2009 koja poljoprivrednik posjeduje smatra se prijenosom prava na plaćanja sa zemljištem;

(h)

„spajanje” znači spajanje dva ili više poljoprivrednika u skladu s člankom 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 u novog poljoprivrednika čije djelovanje u vezi s upravljanjem, dobitkom i financijskim rizikom nadziru poljoprivrednici koji su prvobitno upravljali gospodarstvima ili jednim od njih;

(i)

„razdvajanje” znači:

i.

razdvajanje jednog poljoprivrednika u skladu s člankom 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 na najmanje dva nova poljoprivrednika, od kojih najmanje jednog, a što se tiče upravljanja, dobitka i financijskog rizika, nadzire najmanje jedna pravna ili fizička osoba koja je prvobitno upravljala gospodarstvom; ili

ii.

razdvajanje jednog poljoprivrednika u skladu s člankom 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 na najmanje jednog novog poljoprivrednika, u skladu s člankom 2. točke (a), a drugog, što se tiče upravljanja, dobitka i financijskog rizika, i dalje nadzire poljoprivrednik koji je prvobitno upravljao gospodarstvom;

(j)

„jedinica proizvodnje” znači najmanje jedna površina koja je u mjerodavnom referentnom razdoblju stekla pravo izravnog plaćanja, uključujući površine pod krmnim biljem, ili ona koja je posjedovanjem jedne životinje stekla pravo na izravna plaćanja u referentnom razdoblju koje, ovisno o slučaju, prati odgovarajuće pravo na premiju;

(k)

„površina pod krmnim biljem” znači površina gospodarstva koja je tijekom cijele kalendarske godine dostupna za uzgoj životinja, uključujući površine u zajedničkoj uporabi i površine koje su se koristile za uzgoj miješanih kultura; tu ne spadaju:

zgrade, šume, ribnjaci, staze,

površine koje se koriste za druge kulture koje su stekle pravo na potporu Zajednice ili za trajne nasade ili hortikulturne nasade,

površine koje ispunjavaju uvjete u sustavu potpora proizvođačima nekih ratarskih kultura koje se koriste u programu potpore za sušenu krmu ili one koje podliježu nacionalnom programu za zemljište na ugaru;

(l)

u skladu s člankom 41. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 „poljoprivrednici koji se počinju baviti poljoprivrednom djelatnošću” znači fizičke ili pravne osobe koje u razdoblju od pet godina prije početka nove poljoprivredne djelatnosti nisu obavljale poljoprivrednu djelatnost u svoje ime i na svoju odgovornost niti su imale nadzor nad pravnom osobom koja je obavljala poljoprivrednu djelatnost.

U slučaju da je u pitanju pravna osoba, fizička osoba ili osobe koje vrše nadzor nad pravnom osobom ne smiju se baviti nikakvom poljoprivrednom djelatnošću u svoje ime i na svoju odgovornost niti smiju nadzirati pravnu osobu koja je obavljala poljoprivrednu djelatnost u razdoblju od 5 godina prije nego pravna osoba započne novu poljoprivrednu djelatnost;

(m)

„rasadnici” znači rasadnici kako su definirani u točki G/5 Priloga I. Odluci Komisije 2000/115/EZ (10);

(n)

„kulture kratke ophodnje” znači površine zasađene drvenastim vrstama s oznakom KN 0602 90 41 u koje spadaju višegodišnji nasadi, podloge ili izdanci koji ostaju u tlu nakon sječe, kojima se novi izbojci pojavljuju sljedeće sezone, a nalaze se na popisu vrsta primjerenih za uporabu kao kulture kratke ophodnje i za maksimalan ciklus sječe, a taj popis države članice trebaju sastaviti od 2010.;

(o)

„posebne mjere potpore” znači mjere za provedbu posebne potpore predviđene člankom 68. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(p)

„drugi instrumenti potpore Zajednice” znači:

i.

mjere predviđene u Uredbama Vijeća (EZ) br. 1698/2005, (EZ) br. 509/2006 (11), (EZ) br. 510/2006 (12), (EZ) br. 834/2007 (13), (EZ) br. 1234/2007 (14) i (EZ) br. 3/2008; i

ii.

mjere financirane iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi na temelju članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 (15), uključujući veterinarske i fitosanitarne mjere.

GLAVA II.

PROVEDBA

POGLAVLJE 1.

Opće odredbe

Odjeljak 1.

Aktiviranje prava na plaćanja i zemljišta koje udovoljava uvjetima

Članak 3.

Nasljeđivanje i buduće nasljeđivanje

1.   Kad nasljeđivanje ili buduće nasljeđivanje omogućuje dodjelu prava na plaćanja, poljoprivrednik koji je dobio gospodarstvo ili dio gospodarstva podnosi zahtjev u svoje ime za izračun prava na plaćanja za gospodarstvo ili dio gospodarstva koje je dobio.

Referentni se iznos određuje na temelju naslijeđenih jedinica proizvodnje.

2.   U slučajevima mogućnosti opozvanog budućeg nasljeđivanja, pristup programu jedinstvenih plaćanja imenovanom se nasljedniku odobrava samo jedanput do datuma podnošenja zahtjeva za plaćanja u sklopu programa jedinstvenih plaćanja.

Nasljeđivanje na temelju ugovora o zakupu ili nasljeđivanja ili budućeg nasljeđivanja od poljoprivrednika koji je fizička osoba i koji je bio zakupac gospodarstva ili dijela gospodarstva u mjerodavnom referentnom razdoblju, stječe pravo na plaćanja ili povećanje vrijednosti prava na plaćanja, a to se smatra nasljeđivanjem gospodarstva.

3.   Kad poljoprivrednik prema stavku 1. već posjeduje pravo na plaćanja ili na povećanje vrijednosti prava na plaćanja, referentni iznos određuje se na temelju zbroja referentnih iznosa njegovog prvobitnoga gospodarstva i naslijeđenih jedinica proizvodnje.

4.   Za potrebe ove Uredbe za „nasljeđivanje” i „buduće nasljeđivanje” koriste se definicije iz nacionalnog prava.

Članak 4.

Promjene pravnog statusa ili naziva

U slučaju promjene pravnog statusa ili naziva, poljoprivrednik ima pristup programu jedinstvenih plaćanja pod jednakim uvjetima kao i poljoprivrednik koji je prije upravljao gospodarstvom, do gornje granice prava na plaćanja koje je imalo prethodno gospodarstvo, ili u slučaju dodjele prava ili povećanja vrijednosti prava na plaćanja do gornje granice koja se primjenjuje za dodjelu prethodnom gospodarstvu.

U slučaju promjene pravnog statusa pravne ili fizičke osobe u status pravne osobe ili promjene statusa pravne u fizičku osobu, poljoprivrednik koji preuzima upravljanje novim gospodarstvom mora biti poljoprivrednik koji je nadzirao prethodno gospodarstvo vodeći računa o upravljanju, dobitku i financijskom riziku.

Članak 5.

Spajanja i razdvajanja

Kad spajanje ili razdvajanje utječe na dodjelu prava na plaćanja ili na povećanje vrijednosti prava na plaćanja, poljoprivrednik ili poljoprivrednici koji upravljaju novim gospodarstvom imaju pristup programu jedinstvenih plaćanja pod jednakim uvjetima kao poljoprivrednik ili poljoprivrednici koji su upravljali prethodnim gospodarstvom.

Referentni se iznos određuje na temelju jedinica proizvodnje povezanih s prethodnim gospodarstvom ili gospodarstvima.

Članak 6.

Minimalni zahtjevi

U smislu članka 28. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 s poljoprivrednicima koji primaju premije za ovce i koze prema odjeljku 10. poglavlja 1. glave IV. navedene Uredbe ili plaćanja za govedinu i teletinu prema odjeljku 11. poglavlja 1. glave IV. navedene Uredbe, a koji posjeduju manje hektara od praga koji odredi država članica, postupa se na jednak način kao i s poljoprivrednicima koji imaju posebna prava prema članku 44. stavka 1. navedene Uredbe.

Članak 7.

Izračun jedinične vrijednosti prava na plaćanja

1.   Prava na plaćanja računaju se na tri decimale i zaokružuju na najbližu višu ili nižu drugu decimalu. Ako se izračunom dobije rezultat koji je točno u sredini, rezultat se zaokružuje na najbližu višu drugu decimalu.

2.   Kad je veličina parcele koja se prenosi s pravom na plaćanja u skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 73/2009 samo dio hektara, poljoprivrednik može prenijeti navedeni dio prava na novčanu isplatu za zemljište u vrijednosti razmjernoj tom dijelu. Preostali dio prava na plaćanja ostaje na raspolaganju poljoprivredniku u vrijednosti razmjernoj tom dijelu.

Ne dovodeći u pitanje članak 43. stavak 2. navedene Uredbe, ako poljoprivrednik prenese dio prava bez zemljišta, vrijednost dva dijela izračunava se razmjerno tim dijelovima.

3.   Države članice mogu izmijeniti prava na plaćanja spajanjem jednakih dijelova prava u vlasništvu poljoprivrednika. Na rezultat takvog spajanja primjenjuje se stavak 1.

Članak 8.

Prijava i korištenje prava na plaćanja

1.   Poljoprivrednik prijavljuje prava na plaćanja samo jedanput godišnje, i to ako mu ta prava pripadaju na zadnji dan roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 11. Uredbe Komisije (EZ) br. 1122/2009 (16).

Međutim, kad poljoprivrednik iskoristi mogućnost izmjene jedinstvenog zahtjeva u skladu s člankom 14. navedene Uredbe, on također može prijaviti prava na plaćanja na datum kad je o izmjenama službeno obavijestio nadležno tijelo, a pod uvjetom da navedena prava na plaćanja za tu godinu nije prijavio drugi poljoprivrednik.

Kad poljoprivrednik stekne prava na plaćanja prijenosom od drugog poljoprivrednika, a drugi je poljoprivrednik već prijavio navedena prava na plaćanja, dopuštaju se dodatne prijave navedenih prava na plaćanja samo ako je prenositelj nadležno tijelo već obavijestio o prijenosu u skladu s člankom 12. ove Uredbe i povukao u propisanom roku navedena prava na plaćanja iz svojeg jedinstvenog zahtjeva prema članku 14. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

2.   Kad poljoprivrednik, nakon prijave parcela koje odgovaraju svim njegovim cjelovitim pravima na plaćanja u skladu s člankom 35. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, još uvijek raspolaže parcelom manjom od hektara može prijaviti druga cjelovita prava na plaćanja što mu daje prava na plaćanja razmjerno veličini parcele. Međutim, prema članku 42. navedene Uredbe prava na plaćanja smatraju se u cijelosti iskorištenima.

Članak 9.

Pretežno poljoprivredna uporaba

Prema članku 34. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 poljoprivredna površina gospodarstva također se koristi za nepoljoprivredne djelatnosti, te se ta površina smatra površinom koja se koristi pretežno za poljoprivredne djelatnosti ako se ta poljoprivredna djelatnost može obavljati bez znatnih poteškoća izazvanih intenzitetom, prirodom, trajanjem i vremenskim rasporedom nepoljoprivredne djelatnosti.

Države članice utvrđuju kriterije za provedbu prvog podstavka na svojem državnom području.

Odjeljak 2.

Posebni kriteriji prihvatljivosti

Članak 10.

Proizvodnja konoplje

Prema članku 39. Uredbe (EZ) br. 73/2009 plaćanja prava za površine zasađene konopljom podliježu uporabi sjemena sorti navedenih u „Zajedničkom katalogu sorti poljoprivrednih vrsta” 15. ožujka u godini za koju se obavlja isplata u skladu s člankom 17. Direktive Vijeća 2002/53/EZ (17), osim za sorte Finola i Tiborszallasi. Sjeme se certificira u skladu s Direktivom Vijeća 2002/57/EZ (18).

Članak 11.

Odgođeno uključivanje voća i povrća u program jedinstvenih plaćanja

1.   Države članice, koje su iskoristile jednu od mogućnosti iz trećeg podstavka članka 51. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, mogu do 31. prosinca 2010. dopustiti uzgoj međuusjeva na prihvatljivim hektarima u razdoblju od najviše tri mjeseca, a koje počinje svake godine 15. kolovoza ili na datum određen u Prilogu II. za navedenu državu članicu i regiju.

2.   Kad je država članica iskoristila jednu od mogućnosti iz trećeg podstavka članka 51. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, ona prema potrebi može izmijeniti odluku donesenu u skladu s drugim podstavkom članka 51. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 u roku od dva tjedna nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Odjeljak 3.

Prijenos prava

Članak 12.

Prijenos prava na plaćanja

1.   Prava na plaćanja mogu se prenijeti u bilo koje vrijeme tijekom godine.

2.   Prenositelj obavješćuje nadležno tijelo države članice, u kojoj se obavlja prijenos, u razdoblju koje odredi navedena država članica.

3.   Država članica može zahtijevati da prenositelj o prijenosu obavijesti nadležno tijelo države članice u kojoj se obavlja prijenos u razdoblju koje odredi navedena država članica, ali najranije šest tjedana prije prijenosa, uzimajući u obzir zadnji dan roka za podnošenje zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja. Prijenos se obavlja nakon prispijeća obavijesti, osim kad nadležno tijelo iznese primjedbe u vezi s prijenosom i o tome u navedenom roku obavijesti prenositelja.

Nadležno tijelo može iznijeti primjedbe u vezi s prijenosom samo ako potonji nije u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 73/2009 i ove Uredbe.

4.   Prema članku 62. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009, postotak prava na plaćanja koji je poljoprivrednik iskoristio izračunava se na temelju broja prava na plaćanja koja su mu dodijeljena u prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja, uz iznimku prava na plaćanja prodanih sa zemljištem, a mora se iskoristiti u jednoj kalendarskoj godini.

Članak 13.

Regionalno ograničenje

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 50. stavak 1. i članak 62. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 država članica, koja iskoristi mogućnost predviđenu u trećem podstavku članka 43. stavka 1. navedene Uredbe, određuje regiju na primjerenoj teritorijalnoj razini u skladu s objektivnim kriterijima i na način kojim se osigurava jednako postupanje prema poljoprivrednicima i ne uzrokuje narušavanje tržišta i tržišnog natjecanja.

2.   Država članica određuje regiju iz stavka 1. najkasnije jedan mjesec prije datuma koji je država članica odredila u skladu s člankom 35. Uredbe (EZ) br. 73/2009, u prvoj godini primjene mogućnosti iz trećeg podstavka članka 43. stavka 1. navedene Uredbe.

Poljoprivrednik čije se gospodarstvo nalazi u toj regiji svoja prava na plaćanja, razmjerna broju hektara koje je prijavio u prvoj godini primjene mogućnosti iz trećeg podstavka članka 46. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 ili ih prijavljuje u prvoj godini primjene mogućnosti iz članka 43. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, ne smije prenijeti niti iskoristiti izvan te regije.

Poljoprivrednik čije se gospodarstvo djelomično nalazi u toj regiji svoja prava na plaćanja, razmjerna broju hektara koje je prijavio u prvoj godini primjene mogućnosti, ne smije prenijeti niti iskoristiti izvan te regije.

3.   Ograničenje prijenosa prava na plaćanja iz trećeg podstavka članka 43. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ne primjenjuje se u slučaju stvarnog ili budućeg nasljeđivanja prava na plaćanja bez jednakog broja prihvatljivih hektara.

Odjeljak 4.

Posebna prava

Članak 14.

Izračun broja uvjetnih grla za posebna prava

1.   Za potrebe članka 44. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 poljoprivredna djelatnost ostvarena u referentnom razdoblju i izražena brojem uvjetnih grla, („UG”), je poljoprivredna djelatnost izračunana u skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 795/2004.

2.   Za potrebe članka 65. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i u vezi s izračunom poljoprivredne djelatnosti ostvarene tijekom primjene članaka 67. i 68. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i izražene u UG-ima iz članka 44. stavka 2. točke (c) Uredbe (EZ) br. 73/2009, a za prosječan broj životinja određenih za dodjelu izravnog plaćanja iz članaka 67. i 68. Uredbe (EZ) br. 1782/2003, u mjerodavnom referentnom razdoblju primjenjuje se sljedeća pretvorbena tablica.

Muška goveda i junice stariji od 24 mjeseca, krave dojilje, mliječne krave

1,0 UG

Muška goveda i junice od 6 do 24 mjeseca

0,6 UG

Muška i ženska goveda mlađa od 6 mjeseci

0,2 UG

Ovce

0,15 UG

Koze

0,15 UG

U slučaju premije za klanje, kad nisu dostupni potrebni podaci o starosti životinja, država članica može primjenom koeficijenta 0,7 priznati bikove, volove, krave i junice kao UG, a telad primjenom koeficijenta 0,25.

Kad se za istu životinju dobije nekoliko premija, mjerodavan je koeficijent prosječna vrijednost koeficijenta koji se primjenjuje za različite premije.

3.   Broj UG-ova iz stavaka 1. i 2. izračunava se razmjerno pravima na plaćanja za koja poljoprivrednik nema hektare u godini uključivanja programa vezane potpore u skladu s programom jedinstvenog plaćanja ili primjene programa jedinstvenih plaćanja, a za koje je poljoprivrednik zatražio dodjelu prava podložnih posebnim uvjetima. Taj se broj primjenjuje počevši od prava na plaćanja s najmanjom vrijednošću.

Taj se zahtjev podnosi samo u prvoj godini uključivanja programa vezane potpore u program jedinstvenih plaćanja ili primjene programa jedinstvenih plaćanja. Datum za podnošenje zahtjeva određuje država članica. U sljedećim se godinama zahtjev može obnoviti za isti broj posebnih prava iz članka 44. Uredbe (EZ) br. 73/2009, a za koja je podnesen zahtjev u prethodnoj godini za preostala prava na plaćanja u slučaju prijenosa nekih prava na plaćanja ili u slučaju prijave nekih prava na plaćanja s odgovarajućim brojem hektara.

U tim se slučajevima broj UG-ova preračunava u skladu s preostalim pravima na plaćanja za koju je poljoprivrednik zatražio primjenu posebnih uvjeta.

Bez obzira na sadržaj članka 44. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009 nije moguće zatražiti ponovnu uspostavu uvjeta iz članka 44. Uredbe (EZ) br. 73/2009 za ona prava na plaćanja koja su prijavljena s jednakim brojem hektara ili su prenesena.

4.   Za provjeru poštuje li se minimalna poljoprivredna djelatnost, izražena u UG-ima, države članice koriste pretvorbenu tablicu iz stavka 2. i određuju broj životinja u skladu s jednim od sljedećih postupaka:

(a)

države članice zatražit će od svakog proizvođača da na temelju podataka iz registra o svom gospodarstvu prijavi broj UG-ova prije datuma koji odredi država članica, ali najkasnije do datuma isplate; i/ili

(b)

države članice za određivanje broja UG-ova koriste računalnu bazu podataka uspostavljenu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (19), pod uvjetom da ta baza podataka nudi, u mjeri u kojoj to država članica smatra zadovoljavajućim, dovoljna jamstva u vezi s vjerodostojnošću podataka koji se odnose na program jedinstvenih plaćanja.

5.   Zahtjev za minimalnu poljoprivrednu djelatnost smatra se ispunjenim kad broj UG-ova dosegne 50 % tijekom određenog razdoblja ili od datuma koji odredi država članica. Uzimaju se u obzir sve životinje koje su bile prodane ili zaklane u tekućoj godini.

6.   Države članice donose mjere nužne za primjenu članka 30. Uredbe (EZ) br. 73/2009 kad se radi o proizvođačima koji imaju neuobičajeno veliki broj UG-ova tijekom dijela godine i na taj način umjetno ostvaruju minimalne uvjete poljoprivredne djelatnosti.

POGLAVLJE 2.

Nacionalna rezerva

Odjeljak 1.

Povrat u nacionalnu rezervu

Članak 15.

Neiskorištena prava na plaćanja

1.   Osim u slučajevima više sile ili iznimnih okolnosti, neiskorištena prava na plaćanja smatraju se vraćenim u nacionalnu rezervu na dan nakon isteka roka za izmjenu zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja u kalendarskoj godini u kojoj istječe razdoblje, a prema članku 28. stavaka 3. i 42. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Prava na plaćanja smatraju se neiskorištenim kad ta prava nisu dodijeljena u razdoblju iz prvog podstavka. Prava na plaćanja za koja je podnesen zahtjev, a koja su vezana uz površinu određenu prema članku 2. stavka 23. Uredbe (EZ) br. 1122/2009, smatraju se iskorištenim.

Kad je površina određena za potrebe programa jedinstvenih plaćanja manja od prijavljene, a kako bi se utvrdilo koja prava na plaćanja treba vratiti u nacionalnu rezervu u skladu s člankom 42. Uredbe (EZ) br. 73/2009, primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a)

određena površina uzima se u obzir s pravom na najveću vrijednost plaćanja;

(b)

prava na plaćanja s najvećom vrijednošću prva se pripisuju toj površini, a zatim slijede prava sa sljedećom manjom vrijednošću.

2.   Poljoprivrednici mogu dobrovoljno odustati od prava na plaćanja nacionalnoj rezervi.

Članak 16.

Zadržavanje prodaje prava na plaćanja

1.   Kad iskoristi mogućnost iz članka 43. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009 država članica može odlučiti da se u nacionalnu rezervu vraćaju prava na plaćanja:

(a)

u slučaju prodaje prava na plaćanja bez zemljišta do 30 % vrijednosti svakog prava na plaćanja ili jednakovrijednih iznosa izraženih u broju prava na plaćanja. Međutim, tijekom prve tri godine primjene programa jedinstvenih plaćanja, postotak od 30 % može se zamijeniti postotkom od 50 %; i/ili

(b)

u slučaju prodaje prava na plaćanja sa zemljištem do 10 % vrijednosti svakog prava na plaćanja ili jednakovrijednih iznosa izraženih brojem prava na plaćanja; i/ili

(c)

u slučaju prodaje prava na plaćanja za čitavo gospodarstvo do 5 % vrijednosti svakog prava na plaćanja i/ili jednakovrijednih iznosa izraženih brojem prava na plaćanja.

Zadržavanje se ne primjenjuje u slučaju prodaje prava sa zemljištem, ili bez njega, poljoprivredniku koji se počinje baviti poljoprivrednom djelatnošću i u slučaju stvarnog ili budućeg nasljeđivanja prava na plaćanja.

2.   Kod određivanja postotaka prema stavku 1., država članica može primjenjivati različite postotke u bilo kojem od slučajeva iz točaka (a), (b) i (c) stavka 1. u skladu s objektivnim kriterijima kojima se osigurava jednako postupanje prema poljoprivrednicima na način koji ne uzrokuje narušavanje tržišta i tržišnog natjecanja.

3.   Kada država članica, koja je regionalizirala program jedinstvenih plaćanja u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 ili iskoristila mogućnost iz članka 48. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, odluči iskoristiti mogućnost iz članka 43. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009, postoci sniženja predviđeni stavcima 1. i 2. ovog članka primjenjuju se nakon što se od vrijednosti prava na plaćanja odbije franšiza koja je jednaka regionalnoj jediničnoj vrijednosti izračunanoj u skladu s člankom 59. stavkom 2. ili stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 ili člankom 46. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Odjeljak 2.

Određivanje prava na plaćanja iz nacionalne rezerve

Članak 17.

Utvrđivanje prava na plaćanja

1.   Kada država članica iskoristi mogućnosti iz članka 41. stavaka 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009, poljoprivrednici mogu dobiti prava na plaćanja iz nacionalne rezerve u skladu s uvjetima utvrđenim u ovom odjeljku i u skladu s objektivnim kriterijima koja utvrđuje država članica.

2.   Poljoprivrednik koji nema prava na plaćanja, a podnese zahtjev za prava na plaćanja iz nacionalne rezerve, može dobiti prava na plaćanja jednaka ili manja od broja hektara koje u tom trenutku posjeduje (u vlasništvu ili u zakupu).

3.   Poljoprivrednik koji ima prava na plaćanja, a podnese zahtjev za prava na plaćanja iz nacionalne rezerve, može dobiti broj prava na plaćanja jednak ili manji od broja hektara u svojem posjedu za koje nema prava na plaćanja.

Jedinična vrijednost svakog prava na plaćanja koje već ima, može se povećati.

4.   Vrijednost svakog prava na plaćanja dobivenog u skladu sa stavkom 2. ili 3., uz iznimku drugog podstavka stavka 3., izračunava se dijeljenjem referentnog iznosa s brojem prava koja treba dodijeliti, a taj iznos određuje država članica u skladu s objektivnim kriterijima na način kojim se osigurava jednako postupanje prema poljoprivrednicima i ne uzrokuje narušavanje tržišta i tržišnog natjecanja.

Članak 18.

Primjena članka 41. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009 kad je broj hektara manji od prava na plaćanja

1.   Kada država članica koristi mogućnost predviđenu člankom 41. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009, ona može na zahtjev, a u skladu s ovim člankom, posebno dodijeliti prava na plaćanja poljoprivrednicima koji prijave manji broj hektara od broja odgovarajućih prava na plaćanja dodijeljenih u skladu s člancima 43. i 59. Uredbe (EZ) br. 1782/2003.

U tom slučaju poljoprivrednik vraća u nacionalnu rezervu sva prava na plaćanja koja posjeduje ili koja bi mu trebala biti dodijeljena, osim prava na plaćanja koja podliježu uvjetima iz članka 44. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Za potrebe ovog članka, „prava na plaćanja” znači prava na plaćanja koja je država članica dodijelila u prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja, uračunavši godinu uključivanja vezane potpore.

2.   Broj prava na plaćanja dodijeljenih iz nacionalne rezerve jednak je broju hektara koje je poljoprivrednik prijavio u godini podnošenja zahtjeva.

3.   Jedinična vrijednost prava na plaćanja dodijeljenih iz nacionalne rezerve izračunava se dijeljenjem referentnog iznosa koji je s brojem hektara prijavio poljoprivrednik.

4.   Stavci 1., 2. i 3. ne primjenjuju se na poljoprivrednika koji prijavljuje manje od 50 % hektara koje je posjedovao u referentnom razdoblju (u vlasništvu ili u zakupu).

5.   Za potrebe stavaka 1., 2. i 3., hektari koji se prenose prodajom ili zakupom, a ne nadomjeste odgovarajućim brojem hektara, ubrajaju se u broj hektara koje poljoprivrednik prijavljuje.

6.   Poljoprivrednik je dužan prijaviti sve hektare koje posjeduje u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 19.

Opće odredbe za poljoprivrednike u posebnim okolnostima

1.   Za potrebe članka 41. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 73/2009 „poljoprivrednici u posebnim okolnostima” znači poljoprivrednici iz članaka 20. do 23. ove Uredbe.

2.   Kad poljoprivrednik u posebnim okolnostima ispunjava uvjete za primjenu dva ili više sljedećih članaka: 20., 21. i 22., on dobiva prava na plaćanja u skladu s člankom 17. stavcima 2. i 3., čija vrijednost je najveća vrijednost koju može dobiti odvojenom primjenom svakog od navedenih članaka za koji ispunjava uvjete.

Kaa se poljoprivredniku dodijele prava na plaćanja, također u skladu s člankom 22., ukupan broj dodijeljenih prava ne prelazi broj određen u skladu s navedenim člankom.

3.   Kad zakup iz članaka 20. i 22. istječe nakon roka za podnošenje zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja u prvoj godini njegove primjene, poljoprivrednik može podnijeti zahtjev za utvrđivanje svojih prava na plaćanja nakon isteka zakupa, a u roku koji odrede države članice, ali najkasnije do roka određenog za izmjenu zahtjeva za pomoć u sljedećoj godini.

4.   Kad u skladu s nacionalnim pravom, ili uobičajenom praksom, definicija dugotrajnog zakupa uključuje petogodišnji zakup, država članica može primijeniti članke 20., 21. i 22. na takve zakupe.

Članak 20.

Prijenos zemljišta u zakupu

1.   Poljoprivrednik koji je prijenosom, ili prodajom ili zakupom na šest ili više godina, bez naknade ili po simboličnoj cijeni, ili na temelju stvarnog ili budućeg nasljeđivanja stekao gospodarstvo ili dio gospodarstva, koje je u referentnom razdoblju bilo u zakupu treće osobe, ili od poljoprivrednika koji je otišao u mirovinu ili umro prije roka za podnošenje zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja u prvoj godini njegove primjene, može dobiti prava na plaćanja koja se izračunavaju tako da se referentni iznos, koji odredi država članica u skladu s objektivnim kriterijima i na način kojim se osigurava jednako postupanje prema poljoprivrednicima i ne uzrokuje narušavanje tržišta i tržišnog natjecanja, podijeli s brojem hektara istim ili manjim od broja hektara gospodarstva ili dijela gospodarstva koje je stekao.

2.   Prema stavku 1. poljoprivrednik je svaka osoba koja može dobiti gospodarstvo ili dio gospodarstva iz stavka 1. kao stvarno ili buduće nasljeđivanje.

Članak 21.

Ulaganja

1.   Države članice mogu povećati vrijednost prava na plaćanja ili dodijeliti prava na plaćanja poljoprivrednicima koji su ulagali u sektor podložan uključivanju u program jedinstvenih plaćanja u skladu s poglavljem 4. glave III. Uredbe (EZ) br. 73/2009, a u skladu s objektivnim kriterijima i na način kojim se osigurava jednako postupanje prema poljoprivrednicima i ne uzrokuje narušavanje tržišta i tržišnog natjecanja.

Pri utvrđivanju kriterija iz prvog podstavka, države članice uzimaju u obzir referentno razdoblje i/ili druge kriterije korištene za uključivanje relevantnog sektora.

2.   U slučaju prestanka primjene programa jedinstvenih plaćanja po površini u skladu s člankom 122. Uredbe (EZ) br. 73/2009 primjenjuje se mutatis mutandis stavak 1.

Članak 22.

Zakup i kupnja zemljišta u zakupu

1.   Poljoprivrednik koji je, bilo prije kraja mjerodavnog referentnog razdoblja za uvođenje programa jedinstvenih plaćanja i 15. svibnja 2004., a u vezi s uvođenjem programa jedinstvenih plaćanja prije 2009. godine, bilo prije 31. siječnja 2009. u slučaju primjene poglavlja 3. glave III. Uredbe (EZ) br. 73/2009, uzeo u zakup na najmanje šest godina gospodarstvo ili dio gospodarstva za koje nije moguće izmijeniti uvjete zakupa, može dobiti prava na plaćanja izračunana tako da se referentni iznos, koji odredi država članica u skladu s objektivnim kriterijima i na način kojim se osigurava jednako postupanje prema poljoprivrednicima i ne uzrokuje narušavanje tržišta i tržišnog natjecanja, podijeli s brojem hektara istim ili manjim od broja hektara koje je uzeo u zakup.

Pri utvrđivanju kriterija iz prvog podstavka, države članice posebno uzimaju u obzir slučajeve poljoprivrednika koji raspolažu samo zakupljenim hektarima.

2.   Stavak 1. primjenjuje se u slučaju poljoprivrednika koji je kupio obzirom na uvođenje programa jedinstvenih plaćanja prije 2009. godine, bilo u referentnom razdoblju za uvođenje tog programa bilo prije 15. svibnja 2004., ili prije 31. siječnja 2009. u slučaju uporabe poglavlja 3. glave III. Uredbe (EZ) br. 73/2009 gospodarstvo ili dio gospodarstva čije je zemljište u mjerodavnom referentnom razdoblju bilo u zakupu, i koji započinje ili proširuje poljoprivrednu djelatnost u roku od jedne godine nakon isteka zakupa.

Za potrebe prvog podstavka „zemljište u zakupu” znači zemljište koje je u trenutku kupnje, ili nakon nje, u zakupu koji nikad nije bio obnovljen, osim kad je obveza obnavljanja zakupa propisana zakonom.

Članak 23.

Upravni akti i sudske odluke

U slučaju kad poljoprivrednik stječe pravo na dobivanje plaćanja ili povećanja vrijednosti postojećih prava, a na temelju pravomoćne sudske presude ili pravomoćnog upravnog akta nadležnog tijela uprave države članice, on dobiva broj i vrijednost prava na plaćanja presudom ili aktom do roka koji treba odrediti država članica, ali najkasnije do roka za podnošenje zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja, uzimajući u obzir primjenu članka 34. i/ili članka 35. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Odjeljak 3.

Regionalna uprava

Članak 24.

Regionalne rezerve

1.   Države članice mogu upravljati nacionalnom rezervom na regionalnoj razini.

U tom slučaju države članice, a u skladu s objektivnim kriterijima i na način kojim se osigurava jednako postupanje prema poljoprivrednicima i ne uzrokuje narušavanje tržišta i tržišnog natjecanja, mogu na regionalnoj razini dodijeliti, u cijelosti ili djelomično, iznose koji su raspoloživi na nacionalnoj razini.

2.   Iznosi koji su dodijeljeni svakoj regiji mogu se dodijeliti samo unutar te regije, osim u slučajevima koji su u skladu s člankom 41. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ili, kada država članica tako odluči, u slučaju primjene članka 41. stavka 2. navedene Uredbe.

GLAVA III.

DODJELA PRAVA NA PLAĆANJA

POGLAVLJE 1.

Opće odredbe

Članak 25.

Zahtjevi

1.   Vrijednost i broj ili povećanje prava na plaćanja dodijeljenih na temelju zahtjeva poljoprivrednika mogu biti privremeni. Konačna vrijednost i broj utvrđuju se najkasnije do 1. travnja naredne godine od početka primjene programa jedinstvenih plaćanja ili uključivanja vezane potpore, a nakon izvršenih provjera u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

2.   Poljoprivrednici mogu podnijeti zahtjeve, koji podliježu provjeri, u sklopu programa jedinstvenih plaćanja na temelju privremenih prava ili, ako država članica iskoristi mogućnost predviđenu člancima 26. i 27., na temelju prava stečenih u skladu s klauzulama građanskopravnog ugovora iz navedenih članaka.

3.   Podnositelj zahtjeva dokazuje, u mjeri u kojoj to država članica smatra zadovoljavajućim, da je on, na dan podnošenja zahtjeva za prava na plaćanja, poljoprivrednik u skladu s člankom 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009.

4.   Država članica može odrediti minimalnu veličinu gospodarstva s obzirom na površinu poljoprivrednog zemljišta za koje se može zahtijevati utvrđivanje prava na plaćanja. Međutim, minimalna veličina ne može biti veća od ograničenja u skladu s člankom 28. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Za utvrđivanje posebnih prava iz članaka 60. ili 65. Uredbe (EZ) br. 73/2009, kako je predviđeno člankom 28. stavkom 1 navedene Uredbe, ne određuje se minimalna veličina.

Članak 26.

Klauzula građanskopravnih ugovora u slučaju prodaje

1.   Kad kupoprodajni ugovor, sklopljen ili izmijenjen najkasnije do roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava, bilo u prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja bilo u godini uključivanja vezane potpore, određuje da je gospodarstvo ili dio gospodarstva prodano, u cijelosti ili djelomično, zajedno s pravima na plaćanja ili povećanjem vrijednosti prava na plaćanja koja se dodjeljuju za prenesen broj hektara gospodarstva ili dijela gospodarstva, država članica može takav kupoprodajni ugovor smatrati prijenosom prava na plaćanja sa zemljištem.

2.   Prodavatelj podnosi zahtjev za dodjelu ili povećanje prava na plaćanja, a zahtjevu prilaže primjerak kupoprodajnog ugovora uz navođenje proizvodnih cjelina i broja hektara za koje namjerava prenijeti prava na plaćanja.

3.   Država članica može dopustiti kupcu da u ime prodavatelja i uz njegovu suglasnost podnese zahtjev za dodjelu prava na plaćanja. U tom slučaju država članica provjerava ispunjava li prodavatelj na dan prijenosa tražene kriterije prihvatljivosti, a posebno ispunjava li uvjet iz članka 25. stavka 3. Kupac podnosi zahtjev za plaćanja u sklopu programa jedinstvenih plaćanja kojem prilaže primjerak kupoprodajnog ugovora.

4.   Država članica može zahtijevati zajedničko podnošenje zahtjeva kupca i prodavatelja ili može zahtijevati da se u drugom zahtjevu navede uputa koja se odnosi na prvi zahtjev.

Članak 27.

Klauzula građanskopravnih ugovora u slučaju zakupa

1.   Klauzula u ugovoru o zakupu kojom se uređuje prijenos broja prava na plaćanja koji je isti ili manji od broja hektara u zakupu, može se smatrati zakupom prava na plaćanja sa zemljištem u skladu s člankom 43. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, i to u sljedećim slučajevima:

(a)

kad poljoprivrednik drugom poljoprivredniku daje u zakup svoje gospodarstvo ili dio gospodarstva najkasnije do roka za podnošenje zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja u prvoj godini njegove primjene ili godini uključivanja vezane potpore;

(b)

kad ugovor o zakupu istječe nakon zadnjeg dana roka za podnošenje zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja;

(c)

kad poljoprivrednik daje u zakup svoja prava na plaćanja poljoprivredniku kojem je dao u zakup svoje gospodarstvo ili dio gospodarstva.

2.   Zakupodavac podnosi zahtjev za dodjelu ili povećanje prava na plaćanja, a zahtjevu prilaže primjerak ugovora o zakupu u kojem navodi broj hektara za koje namjerava dati u zakup prava na plaćanja.

3.   Zakupac podnosi zahtjev za plaćanja u sklopu programa jedinstvenih plaćanja, a zahtjevu prilaže primjerak ugovora o zakupu.

4.   Država članica može zahtijevati zajedničko podnošenje zahtjeva zakupodavca i zakupca ili može zahtijevati da se u drugom zahtjevu navede uputa koja se odnosi na prvi zahtjev.

POGLAVLJE 2.

Primjena programa jedinstvenih plaćanja u novim državama članicama koje su uvele program jedinstvenih plaćanja po površini

Članak 28.

Opće odredbe

1.   Osim kad se u ovom poglavlju ne odredi drukčije, ova se Uredba primjenjuje za nove države članice koje su uvele program jedinstvenih plaćanja po površini.

2.   Svaka uputa u ovoj Uredbi u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 73/2009 smatra se uputom na članak 57. navedene Uredbe.

3.   Za potrebe članka 57. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009 nova država članica može odrediti reprezentativno razdoblje koje prethodi prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja.

4.   Svaka uputa u ovoj Uredbi u vezi s „referentnim razdobljem” tumači se kao preporuka za prvu godinu primjene programa jedinstvenih plaćanja ili za referentno razdoblje iz članka 59. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Članak 29.

Prva dodjela prava na plaćanja

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 59. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009, u smislu članka 59. stavka 2. navedene Uredbe, nove države članice utvrđuju broj hektara koji udovoljavaju uvjetima iz navedenog stavka na temelju broja hektara prijavljenih za utvrđivanje prava na plaćanja u prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja.

2.   Odstupajući od stavka 1., nove države članice mogu utvrditi broj hektara koji udovoljavaju uvjetima u skladu s člankom 59. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, a na temelju broja hektara prijavljenih za godinu koja prethodi prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja.

Kad je broj hektara koji udovoljavaju uvjetima, a koje su poljoprivrednici prijavili u prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja, manji od broja hektara koji udovoljavaju uvjetima utvrđenih u skladu s prvim podstavkom, nova država članica može djelomično ili u cijelosti prerasporediti iznose koji odgovaraju broju hektara koji ne udovoljavaju uvjetima kao dodatak svakom pravu na plaćanja dodijeljenom u prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja. Dodatak se izračunava tako da se odgovarajuć iznos podijeli s brojem dodijeljenih prava na plaćanja.

3.   Kada država članica koristi mogućnost predviđenu člankom 59. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009, ona može, počevši od godine koja prethodi prvoj godini primjene programa jedinstvenih plaćanja, nastaviti s određivanjem poljoprivrednika koji udovoljavaju uvjetima i privremenim utvrđivanjem broja hektara iz navedenog stavka te prethodnom provjerom uvjeta iz članka 25. stavka 3. ove Uredbe.

Ne dovodeći u pitanje članak 61. Uredbe (EZ) br. 73/2009, vrijednost prava izračunava se tako da se iznos iz članka 59. stavka 1. navedene Uredbe podijeli s ukupnim brojem prava dodijeljenih u skladu s ovim stavkom.

4.   Poljoprivrednik se o privremenim pravima obavješćuje najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje zahtjeva određenog u skladu s člankom 56. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

Za izračun poljoprivredne djelatnosti izražene brojem uvjetnih grla, (UG), iz članka 44. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009, broj životinja koje poljoprivrednik posjeduje u razdoblju koje odredi država članica pretvara se u UG-ove u skladu s pretvorbenom tablicom iz članka 14. stavka 2. Za provjeru minimalne poljoprivredne djelatnosti u novim državama članicama, u skladu s člankom 44. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009, primjenjuje se članak 14. stavci 4., 5. i 6.

POGLAVLJE 3.

Integracija vezane potpore

Odjeljak 1.

Integracija sektora voća i povrća u program jedinstvenih plaćanja

Članak 30.

Opća pravila

1.   Za potrebe utvrđivanja iznosa i određivanja prava na plaćanja u sklopu integracije sektora voća i povrća u program jedinstvenih plaćanja primjenjuje se odjeljak A Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009 u skladu s člankom 31. ove Uredbe, a u slučaju da je država članica iskoristila mogućnost predviđenu člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1782/2003, primjenjuje se taj članak koji treba biti u skladu i s člankom 32. ove Uredbe.

2.   Prema potrebi članak 40. Uredbe (EZ) br. 73/2009 primjenjuje se za vrijednost svih prava na plaćanja koja postoje prije integracije potpore za voće i povrće i za referentne iznose izračunane za potpore za voće i povrće.

3.   Za potrebe ove Uredbe, a u vezi sa sektorom voća i povrća, prva godina primjene programa jedinstvenih plaćanja je godina u kojoj država članica određuje iznose i hektare koji udovoljavaju uvjete iz odjeljka A Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009, pri čemu se u obzir uzima mogućnost trogodišnjeg prijelaznog razdoblja iz drugog podstavka točke 2. navedenog odjeljka.

Članak 31.

Posebna pravila

1.   Ako poljoprivrednik do roka za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje prava na plaćanja nema prava na plaćanja, ili posjeduje samo posebna prava, on dobiva prava na plaćanja za voće i povrće koja su izračunana u skladu s odjeljkom A Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009.

Prvi podstavak primjenjuje se također u slučaju da je poljoprivrednik zakupio prava na plaćanja između prve godine primjene programa jedinstvenih plaćanja i godine integriranja sektora voća i povrća.

2.   Kad su poljoprivredniku dodijeljena prava na plaćanja, ili ih je kupio ili dobio do roka za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje prava na plaćanja, vrijednost i broj njegovih prava na plaćanja ponovno se izračunavaju na sljedeći način:

(a)

broj prava na plaćanja jednak je broju prava na plaćanja koja posjeduje i uvećan je za broj hektara utvrđenih u skladu s točkom 3. odjeljka A Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009, a koji se koriste za voće i povrće, merkantilni krumpir i rasadnike;

(b)

vrijednost prava dobije se dijeljenjem zbroja vrijednosti prava na plaćanja i referentnog iznosa izračunanog u skladu s točkom 2. odjeljka A Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009 za voće i povrće, a prema broju dobivenom u skladu s točkom (a) ovog stavka.

Za izračun iz ovog stavka ne uzimaju se u obzir posebna prava.

3.   Prava na plaćanja dana u zakup prije roka za podnošenje zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja uzimaju se u obzir za izračun iz stavka 2. Međutim, prava na plaćanja dana u zakup uz primjenu ugovorne klauzule iz članka 27. uzimaju se u obzir za izračun iz stavka 2. ovog članka samo ako se uvjeti zakupa mogu izmijeniti.

Članak 32.

Provedba na regionalnoj razini

1.   Kad je država članica iskoristila mogućnost predviđenu člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1782/2003, poljoprivrednici dobivaju broj prava na plaćanja jednak broju novih hektara koji udovoljavaju uvjetima za voće i povrće, merkantilni krumpir i rasadnike, a koji su prijavljeni u njihovim jedinstvenim zahtjevima u godini 2008.

Vrijednost prava izračunava se na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija.

2.   Odstupanjem od prvog podstavka stavka 1., države članice mogu utvrditi dodatan broj prava po poljoprivredniku na temelju objektivnih kriterija u skladu s odjeljkom A Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009 za voće i povrće, merkantilni krumpir i rasadnike.

Odjeljak 2.

Vino

Pododjeljak 1.

Prijelaz iz programa potpore za vino u program jedinstvenih plaćanja

Članak 33.

Opća pravila

1.   U svrhu utvrđivanja iznosa i određivanja prava na plaćanja - u sklopu prijelaza s programa potpore za vino u program jedinstvenih plaćanja - primjenjuje se odjeljak C. Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009 u skladu s člankom 34. ove Uredbe, a kad je država članica iskoristila mogućnost predviđenu člankom 59. ili člankom 71.f Uredbe (EZ) br. 1782/2003 ili člankom 47. ili člankom 58. Uredbe (EZ) br. 73/2009, bez utjecaja na članak 35. ove Uredbe.

2.   Od 1. siječnja 2009. države članice mogu nastaviti s određivanjem poljoprivrednika koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu prava na plaćanja izvedenih iz prijelaza s programa potpore za vino u program jedinstvenih plaćanja.

3.   Za potrebe članka 18. ove Uredbe, a u vezi s vinskim sektorom, prva godina primjene programa jedinstvenih plaćanja je godina u kojoj država članica određuje iznose i hektare koji udovoljavaju uvjetima iz odjeljka C Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009.

Članak 34.

Posebna pravila

1.   Ako poljoprivrednik do roka za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje prava na plaćanja u skladu s ovom Uredbom ne posjeduje prava na plaćanja ili posjeduje samo posebna prava, on dobiva prava na plaćanja za vino izračunana u skladu s odjeljkom C Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009.

Prvi se podstavak također primjenjuje kad je poljoprivrednik zakupio prava na plaćanja između prve godine primjene programa jedinstvenih plaćanja i godine prijelaza iz programa potpore.

2.   Ako su poljoprivredniku do roka za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje prava na plaćanja u skladu s ovom uredbom dodijeljena prava na plaćanja ili ih je kupio ili dobio, vrijednost i broj njegovih prava na plaćanja ponovno se izračunava na sljedeći način:

(a)

broj prava na plaćanja jednak je broju prava na plaćanja koja poljoprivrednik ima, a uvećan je za broj hektara utvrđenih u skladu s odjeljkom C Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009;

(b)

vrijednost prava se dobije dijeljenjem zbroja vrijednosti prava na plaćanja i referentnog iznosa izračunanog u skladu s odjeljkom C Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009, a s brojem dobivenim u skladu s točkom (a) ovog stavka.

Za izračun iz ovog stavka ne uzimaju se u obzir posebna prava.

3.   Prava na plaćanja, dana u zakup prije roka za podnošenje zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja određenog u skladu s ovom Uredbom, uzimaju se u obzir za izračun iz stavka 2.

Članak 35.

Provedba na regionalnoj razini

1.   Kad je država članica iskoristila mogućnost predviđenu člankom 59. ili člankom 71.f Uredbe (EZ) br. 1782/2003 ili člankom 47. ili člankom 58. Uredbe (EZ) br. 73/2009, poljoprivrednici dobivaju broj prava na plaćanja jednak broju novih hektara koji udovoljavaju uvjetima za vinograde prijavljene u njihovim jedinstvenim zahtjevima u godini 2009.

Vrijednost prava na plaćanja izračunava se na temelju objektivnih i nediskriminatornih kriterija.

2.   Odstupanjem od stavka 1., države članice mogu utvrditi broj prava poljoprivrednika na temelju objektivnih kriterija u skladu s odjeljkom C Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009.

Pododjeljak 2.

Krčenje vinograda

Članak 36.

Regionalni prosjek

Za određivanje vrijednosti prava na plaćanja primjenjujući odjeljak B Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 73/2009, države članice utvrđuju regionalni prosjek na teritorijalnoj razini. Regionalni se prosjek utvrđuje u roku koji odrede države članice. Svake godine taj se prosjek može revidirati. Temelji se na vrijednosti prava na plaćanja dodijeljenih poljoprivrednicima u regiji i ne smije se razlikovati s obzirom na proizvodni sektor.

GLAVA IV.

POSEBNA POTPORA

POGLAVLJE 1.

Opća pravila

Članak 37.

Prihvatljivost za posebne mjere potpore

1.   Države članice utvrđuju kriterije prihvatljivosti za posebne mjere potpore u skladu s Uredbom (EZ) br. 73/2009 i uvjetima određenim u ovoj glavi.

2.   Države članice provode odredbe iz ove glave, a posebno stavak 1., u skladu s objektivnim kriterijima i na način kojim se osigurava jednako postupanje prema poljoprivrednicima, a ne uzrokuje narušavanje tržišta i tržišnog natjecanja.

Članak 38.

Usklađenost i kumuliranje potpore

1.   Države članice vode računa o usklađenosti između:

(a)

posebnih mjera potpore i mjera koje se provode u sklopu drugih instrumenata potpore Zajednice;

(b)

različitih posebnih mjera potpore;

(c)

posebnih mjera potpore i mjera financiranih državnim potporama.

Države članice posebno vode računa da posebne mjere potpore ne ometaju pravilno djelovanje mjera koje se provode u sklopu drugih instrumenata potpore Zajednice ili mjera financiranih državnim potporama.

2.   Kad se potpora u okviru posebne mjere potpore može dodijeliti u sklopu mjere koja se provodi na temelju drugih instrumenata potpore Zajednice, ili druge posebne mjere potpore, države članice vode računa da poljoprivrednik potporu za djelatnost može primiti samo u okviru jedne od tih mjera.

Članak 39.

Uvjeti za mjere potpore

1.   Posebne mjere potpore ne koriste se kao naknada za troškove nastale ispunjavanjem zakonskih obveza, a posebno ne zakonski propisanih zahtjeva za upravljanje te dobro poljoprivredno i okolišno stanje, kako je određeno u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 73/2009, ili pak drugih zahtjeva iz prvog podstavka članka 39. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

2.   Posebne mjere potpore ne koriste se za financiranje poreza.

3.   Države članice vode računa o tome da se posebne mjere potpore koje provode mogu provjeriti i nadzirati.

POGLAVLJE 2.

Posebna pravila

Članak 40.

Posebne vrste poljoprivredne proizvodnje koje su bitne za očuvanje ili poboljšanje okoliša

Države članice definiraju posebne vrste poljoprivredne proizvodnje bitne za očuvanje ili poboljšanje okoliša za koje je u članku 68. stavku 1. točki (a)(i) Uredbe (EZ) br. 73/2009 predviđeno dodatno godišnje plaćanje. Te posebne vrste poljoprivredne proizvodnje osiguravaju zamjetne i mjerljive koristi za okoliš.

Članak 41.

Unapređenje kakvoće poljoprivrednih proizvoda

Dodatnim godišnjim plaćanjem za unapređenje kakvoće poljoprivrednih proizvoda, predviđenim člankom 68. stavkom 1. točkom (a)(ii) Uredbe (EZ) br. 73/2009, poljoprivrednicima se posebno može omogućiti:

(a)

ispunjavanje uvjeta potrebnih za uključivanje u programe Zajednice za kakvoću hrane, kako je određeno aktima navedenim u članku 68. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009 i u Uredbama Komisije (EZ) br. 1898/2006 (20), (EZ) br. 1216/2007 (21), (EZ) br. 889/2008 (22) i (EZ) br. 114/2009 (23);

(b)

uključivanje u privatne ili nacionalne programe za certificiranje kakvoće hrane.

Ako se odobre posebne mjere potpore u skladu s točkom (b) prvog stavka, primjenjuju se mutatis mutandis zahtjevi iz članka 22. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1974/2006 (24).

Članak 42.

Unapređenje marketinga poljoprivrednih proizvoda

1.   Dodatnim godišnjim plaćanjem za unapređenje marketinga poljoprivrednih proizvoda, predviđenim člankom 68. stavkom 1. točkom (a)(iii) Uredbe (EZ) br. 73/2009, potiče se poljoprivrednike na unapređenje marketinga tako da iscrpnijom promidžbom svojih proizvoda daju informacije o kakvoći ili karakteristikama proizvoda ili o proizvodnim metodama.

2.   Članci 4., 5. i 6. i prilozi I. i II. Uredbi (EZ) br. 501/2008 primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 43.

Provedba strožih normi u području dobrobiti životinja

1.   Prilikom utvrđivanja uvjeta prihvatljivosti za posebne potpore poljoprivrednicima koji provode strože prakse u području dobrobiti životinja, predviđene člankom 68. stavkom 1. točkom (a)(iv) Uredbe (EZ) br. 73/2009, države članice prema potrebi uzimaju u obzir:

(a)

vrstu poljoprivredne djelatnosti;

(b)

veličinu gospodarstva u smislu gustoće stoke i radne snage;

(c)

sustav upravljanja na gospodarstvu.

2.   Strože prakse u području dobrobiti životinja su prakse koje premašuju minimum zahtjeva određenih u primjenjivom pravu Zajednice i nacionalnom pravu, posebno u aktima iz točke C Priloga II. Uredbi (EZ) br. 73/2009. Te prakse mogu uključivati poboljšane norme iz članka 27. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 1974/2006.

Članak 44.

Određene poljoprivredne djelatnosti koje donose dodatnu korist agrookolišu

1.   Prilikom utvrđivanja uvjeta prihvatljivosti za posebne potpore poljoprivrednicima koji se bave određenim poljoprivrednim djelatnostima, onima koje donose dodatne koristi agrookolišu i predviđene su člankom 68. stavkom 1. točkom (a)(v) Uredbe (EZ) br. 73/2009, države članice posebno uzimaju u obzir:

(a)

okolišne ciljeve za regiju u kojoj će se određena mjera provoditi;

(b)

sve potpore koje su već dodijeljene u sklopu drugih instrumenata potpore Zajednice ili u sklopu drugih posebnih mjera potpore ili mjera financiranih državnim potporama.

2.   Članak 27. stavci 2. do 6. stavci 8., 9. i 13., članak 48. i članak 53. Uredbe (EZ) br. 1974/2006 primjenjuju se mutatis mutandis za posebnu potporu poljoprivrednicima koji se bave određenim poljoprivrednim djelatnostima, onima koje donose dodatne koristi agrookolišu.

3.   Komisija ocjenjuje jesu li države članice dostavile, u skladu s Uredbom (EZ) br. 73/2009 i ovom Uredbom, predložene posebne mjere potpore poljoprivrednicima koji se bave određenim poljoprivrednim djelatnostima, onima koje donose dodatne koristi agrookolišu.

Ako Komisija smatra da su predložene mjere u skladu s navedenim Uredbama, ona ih odobrava u skladu s člankom 68. stavkom 2. točkom (a)(ii) Uredbe (EZ) br. 73/2009 u roku od četiri mjeseca nakon primitka informacija u skladu s člankom 50. stavkom 3. ove Uredbe.

Ako Komisija smatra da predložene mjere nisu u skladu s navedenim Uredbama, ona od države članice zahtijeva primjerenu izmjenu predloženih mjera i njihovo dostavljanje Komisiji. Ako smatra da su mjere izmijenjene na primjeren način, Komisija ih odobrava.

Članak 45.

Posebne poteškoće kojima su izloženi poljoprivrednici u sektorima mliječnih proizvoda, govedine, teletine, ovčjeg mesa, kozjeg mesa i riže

1.   Pri utvrđivanju uvjeta prihvatljivosti za dobivanje posebne potpore, kojom se nadoknađuju posebne poteškoće kojima su izloženi poljoprivrednici u sektorima mliječnih proizvoda, govedine, teletine, ovčjeg mesa, kozjeg mesa i riže, a na gospodarski ranjivim ili ekološki osjetljivim područjima ili gospodarski ranjivim vrstama poljoprivredne proizvodnje, a u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009 države članice definiraju gospodarski ranjiva i/ili ekološki osjetljiva područja i/ili gospodarski ranjive vrste poljoprivredne proizvodnje prihvatljive za potporu, pri čemu posebno uzimaju u obzir konkretnu strukturu i uvjete proizvodnje.

2.   Posebna potpora ne temelji se na kolebanju tržišnih cijena niti je jednakovrijedna sustavu kompenzacijskih plaćanja.

Članak 46.

Područja na kojima se provode programi restrukturiranja i/ili razvoja

1.   U uvjetima prihvatljivosti za posebne mjere potpore na područjima gdje se provode programi restrukturiranja i/ili razvoja kako bi se spriječilo napuštanje zemlje i/ili kompenziralo određene poteškoće poljoprivrednika na tim područjima, predviđene člankom 68. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 73/2009, posebno se određuje:

(a)

način na koji se trebaju odrediti pojedinačni referentni iznosi za poljoprivrednike koji zadovoljavaju uvjete;

(b)

programi restrukturiranja i/ili razvoja i/ili uvjeti za njihovo odobrenje.

2.   Poljoprivrednik koji ne posjeduje prava na plaćanja, a podnese zahtjev za prava na plaćanja iz stavka 1., može dobiti broj prava na plaćanja, isti ili manji od broja hektara koje u tom trenutku posjeduje (u vlasništvu ili u zakupu).

Poljoprivrednik koji posjeduje prava na plaćanja, a podnese zahtjev za prava na plaćanja iz stavka 1., može dobiti broj prava na plaćanja, isti ili manji od broja hektara u njegovom posjedu za koje nema prava na plaćanja.

Jedinična vrijednost svakog prava na plaćanja, koje mu već pripada, može se povećati.

Vrijednost svakog prava na plaćanja dobivenog u skladu s ovim stavkom, uz iznimku trećeg podstavka, izračunava se dijeljenjem pojedinačnog referentnog iznosa, koji određuje država članica, s brojem prava iz drugog podstavka.

3.   Povećanje iznosa plaćanja po hektaru, a u sklopu programa jedinstvenih plaćanja po površini iz članka 131. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009, utvrđuje se tako da se referentni iznos plaćanja poljoprivredniku podijeli s brojem hektara koji udovoljavaju uvjetima i koje je prijavio za dobivanje plaćanja u sklopu programa jedinstvenih plaćanja po površini.

4.   Države članice brinu se o tom da se za posebne poteškoće kojima su izloženi poljoprivrednici na područjima gdje se provode programi restrukturiranja i/ili razvoja, a za što se dodjeljuje posebna potpora, ne dodjeljuje nadoknada za istu svrhu na temelju drugih odredbi tih programa.

Članak 47.

Osiguranje usjeva, životinja i bilja

1.   Države članice određuju uvjete prihvatljive za ugovore kojima se osigurava posebna potpora u obliku premije za osiguranje usjeva, životinja i bilja iz članka 68. stavka 1. točke (d) Uredbe (EZ) br. 73/2009.

2.   U ugovorima se određuje:

(a)

osiguranje od rizika;

(b)

osiguranje od gospodarskih gubitaka;

(c)

isplaćena premija bez poreza.

3.   Ugovori obuhvaćaju jednogodišnju proizvodnju. Međutim, ako ugovor obuhvaća dvije kalendarske godine, države članice brinu se o tome da se naknada ne dodijeli dvaput.

4.   Države članice donose pravila za izračun uništenog dijela prosječne godišnje proizvodnje poljoprivrednika u skladu s člankom 70. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

5.   Poljoprivrednik svake godine obavješćuje državu članicu o broju svoje police osiguranja, te dostavlja primjerak ugovora i dokaz o uplati premije osiguranja.

Članak 48.

Zajednički fondovi predviđeni za bolesti životinja i bilja te ekološke incidente

1.   Pravila koja države članice definiraju u skladu s člankom 71. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 73/2009 za zajedničke fondove prihvatljive za financijske doprinose, koji su predviđeni za bolesti životinja i bilja te ekološke incidente, a u skladu s člankom 68. stavkom 1. točkom (e) navedene Uredbe, posebno uključuju:

(a)

uvjete za financiranje zajedničkog fonda;

(b)

isplatu naknade poljoprivrednicima u slučaju bolesti životinja i bilja te ekoloških incidenata, uz moguće navođenje geografskog područja na kojem se sve to zbiva;

(c)

određivanje kriterija po kojima se isplaćuju naknade poljoprivrednicima za određene događaje;

(d)

metode za izračun dodatnih troškova koji uzrokuju ekonomske gubitke na temelju članka 71. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(e)

izračun administrativnih troškova iz članka 71. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(f)

sva ograničenja koja se primjenjuju u skladu s drugim podstavkom članka 71. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 73/2009 za troškove prihvatljive za financijski doprinos;

(g)

postupak za akreditaciju zajedničkog fonda na temelju nacionalnog prava;

(h)

poslovnik; i

(i)

preglede usklađenosti i revizije računa koji se provode u zajedničkom fondu nakon njegove akreditacije.

2.   U slučaju da je izvor financijske naknade koja se treba isplatiti zajedničkom fondu komercijalni zajam, trajanje zajma je od minimalno jedne do maksimalno pet godina.

3.   Države članice brinu se o tom da su njihove poljoprivredne zajednice upoznate sa:

(a)

svim akreditiranim zajedničkim fondovima;

(b)

uvjetima za uključivanje u određen zajednički fond;

(c)

načinima financiranja zajedničkih fondova.

Članak 49.

Financijske odredbe za posebne mjere potpore

1.   Iznosi iz članka 69. stavka 6. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009 određeni su u Prilogu III. ovoj Uredbi.

2.   Za potrebe četvrtog podstavka članka 69. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 73/2009, države članice mogu do 1. kolovoza svake navedene kalendarske godine, počevši od 2010., zahtijevati reviziju iznosa iz stavka 1. ovog članka u slučaju kad se iznos dobiven primjenom izračuna određenog u prvom podstavku članka 69. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 73/2009 za financijsku godinu razlikuje za više od 20 % od iznosa određenog u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Svaki iznos koji Komisija izmijeni primjenjuje se od kalendarske godine koja slijedi nakon godine podnošenja zahtjeva.

GLAVA V.

OBAVJEŠĆIVANJE I ZAVRŠNE ODREDBE

POGLAVLJE 1.

Obavješćivanje

Članak 50.

Obavješćivanje o odlukama

1.   Ako država članica iskoristi mogućnosti predviđene člankom 28. stavcima 1. i 2., člankom 38., člankom 41. stavcima 2. do 5., člankom 45. stavcima 1. i 3., člankom 46. stavcima 1. i 3., člankom 47. stavcima 1. do 4., člankom 48., člankom 49., člankom 51. stavkom 1. i člankom 67. Uredbe (EZ) br. 73/2009 te člankom 11. stavkom 2. ove Uredbe, ona obavješćuje Komisiju o detaljima donesene odluke i o obrazloženju te o objektivnim kriterijima na temelju kojih je donijela odluku o primjeni navedene mogućnosti:

(a)

za odluke koje se primjenjuju za godinu 2010., i to u roku od dva tjedna:

i.

od dana stupanja na snagu ove Uredbe; ili

ii.

od dana donošenja odluke ako je kasniji od dana stupanja na snagu ove Uredbe; i

(b)

do 1. kolovoza 2010. u ostalim slučajevima.

Ako donese novu odluku u vezi s uporabom mogućnosti iz članka 41. stavaka 2. do 5. Uredbe (EZ) br. 73/2009, država članica u roku od dva tjedna nakon donošenja odluke obavješćuje Komisiju o detaljima donesene odluke i o obrazloženju te o objektivnim kriterijima na temelju kojih je donijela odluku o primjeni navedene mogućnosti.

2.   Ako nova država članica namjerava prestati s primjenom programa jedinstvenih plaćanja po površini u skladu s člankom 122. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009, ona najkasnije do 1. kolovoza u godini prije prve godine primjene programa jedinstvenih plaćanja obavješćuje Komisiju o detaljima primjene programa jedinstvenih plaćanja, uključujući mogućnosti predviđene člankom 55. stavkom 3., člankom 57. stavcima 3. do 6., člankom 59. stavkom 3. i člankom 61. navedene Uredbe i objektivnim kriterijima na temelju kojih su odluke donesene.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju o posebnim mjerama potpore koje namjeravaju primijeniti do 1. kolovoza tekuće godine, dakle godinu dana nakon početka primjene navedene mjere.

Sadržaj informacija treba biti u skladu s dijelom A Priloga IV., osim ako su u pitanju posebne mjere potpore za određene poljoprivredne djelatnosti koje donose dodatne koristi agrookolišu, a taj sadržaj informacija treba biti u skladu s dijelom B navedenog Priloga.

Članak 51.

Statistika i izvješća

Države članice dostavljaju Komisiji putem elektroničkog obrasca Komisije sljedeće podatke:

1.

najkasnije do 1. rujna navedene godine:

(a)

ukupan broj podnesenih zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja za tekuću godinu, zajedno s odgovarajućim ukupnim iznosom prava na plaćanja i ukupnim brojem pridruženih hektara koji udovoljavaju uvjetima; u slučaju regionalne primjene programa jedinstvenih plaćanja, ti se podaci raščlanjuju po regijama. Za prvu godinu primjene programa jedinstvenih plaćanja podaci se temelje na privremenim pravima na plaćanja;

(b)

u slučaju primjene mjera u skladu s člankom 68. Uredbe (EZ) br. 73/2009, države članice dostavljaju ukupan iznos potpore za koju su u tekućoj godini podneseni zahtjevi, uključujući i podatke za svaku mjeru i, prema potrebi, podatke za navedene sektore;

2.

najkasnije do 1. svibnja sljedeće godine, za prvu godinu primjene programa jedinstvenih plaćanja, dostavljaju iste podatke kao iz stavka 1. točke (a), ali koji se temelje na konačnim pravima na plaćanja;

3.

najkasnije do 15. rujna sljedeće godine:

(a)

podatke o ukupnoj vrijednosti postojećih prava na plaćanja, aktiviranih ili neaktiviranih u navedenoj godini, i broj hektara potrebnih za aktiviranje. Podaci se raščlanjuju po vrsti prava i, u slučaju regionalne primjene programa jedinstvenih plaćanja, po regijama;

(b)

konačne podatke o ukupnom broju zahtjeva u sklopu programa jedinstvenih plaćanja koji su prihvaćeni za prethodnu godinu i odgovarajuć ukupan iznos dodijeljenih plaćanja nakon primjene, ovisno o slučaju, mjera iz članka 7., članka 9., članka 11. stavaka 1. i 2., članaka 21., 22. i 23. Uredbe (EZ) br. 73/2009; također dostavljaju podatke o ukupnom zbroju iznosa koji su do 31. prosinca prethodne godine ostali u nacionalnoj rezervi i ukupan broj pridruženih hektara koji udovoljavaju uvjetima; u slučaju regionalne primjene programa jedinstvenih plaćanja ti se podaci prema potrebi raščlanjuju po regijama;

(c)

što se tiče članka 68. Uredbe (EZ) br. 73/2009 za prethodnu godinu, dostavljaju podatke o ukupnom broju korisnika i iznos plaćanja dodijeljenih za pojedinačnu mjeru i, prema potrebi, za svaki od navedenih sektora;

(d)

također, države članice dostavljaju Komisiji godišnje izvješće o provedbi članka 71. Uredbe (EZ) br. 73/2009 koje sadrži informacije navedene u Prilogu V. ovoj Uredbi;

4.

najkasnije do 1. listopada 2012. države članice dostavljaju izvješće o posebnim mjerama potpore koje su provedene tijekom 2009., 2010. i 2011. godine, te izvješće o njihovom učinku na ciljeve i o poteškoćama na koje se nailazilo.

POGLAVLJE 2.

Završne odredbe

Članak 52.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 795/2004 i Uredba (EZ) br. 639/2009 stavljaju se izvan snage.

Međutim, one se i dalje primjenjuju na zahtjeve koji se odnose na potporu za razdoblja koja započinju prije 1. siječnja 2010., a u kojima se dodjeljuju premije.

Članak 53.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske Unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2010., osim članka 11. stavka 2. i članka 50. stavka 1. točke (a), koji se primjenjuju od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2009.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 30, 31.1.2009., str. 16.

(2)  SL L 141, 30.4.2004., str. 1.

(3)  SL L 191, 23.7.2009., str. 17.

(4)  SL L 270, 21.10.2003., str. 1.

(5)  SL L 3, 5.1.2008., str. 1.

(6)  SL L 147, 6.6.2008., str. 3.

(7)  SL L 215, 30.7.1992., str. 85.

(8)  SL L 160, 26.6.1999., str. 80.

(9)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1.

(10)  SL L 38, 12.2.2000., str. 1.

(11)  SL L 93, 31.3.2006., str. 1.

(12)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(13)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(14)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(15)  SL L 209, 11.8.2005., str. 1.

(16)  SL L 316, 2.12.2002., str. 65.

(17)  SL L 193, 20.7.2002., str. 1.

(18)  SL L 193, 20.7.2002., str. 74.

(19)  SL L 204, 11.8.2000., str. 1.

(20)  SL L 369, 23.12.2006., str. 1.

(21)  SL L 275, 19.10.2007., str. 3.

(22)  SL L 250, 18.9.2008., str. 1.

(23)  SL L 38, 7.2.2009., str. 26.

(24)  SL L 368, 23.12.2006., str. 15.


PRILOG I.

Popis ratarskih kultura iz članka 2. točke (c)

Oznaka KN

Opis

I.   

ŽITARICE

1001 10 00

Tvrda pšenica

1001 90

Druga pšenica i suražica, osim tvrde pšenice

1002 00 00

Raž

1003 00

Ječam

1004 00 00

Zob

1005

Kukuruz

1007 00

Sirak za zrno

1008

Heljda, proso i kanarska svjetlica; druge žitarice

0709 90 60

Slatki kukuruz

II.   

ULJARICE

1201 00

Soja

ex 1205 00

Sjeme uljane repice

ex 1206 00 10

Sjeme suncokreta

III.   

PROTEINSKE KULTURE

0713 10

Grašak

0713 50

Stočni bob

ex 1209 29 50

Slatka lupina

IV.   

LAN

ex 1204 00

Sjeme lana (Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00

Lan, sirov ili namočen, uzgajan za vlakna (Linum usitatissimum L.)

V.   

KONOPLJA

ex 5302 10 00

Konoplja, sirova ili namočena, uzgajana za vlakna (Cannabis sativa L.)


PRILOG II.

Datumi iz članka 11. stavka 1.

Država članica i regije

Datum

Španjolska: Kastilja-La Mancha

1. lipnja

Španjolska: Aragonija, Asturija, Baleari, Kantabrija, Kastilja i León, Katalonija, Galicija, Madrid, Murcia, Baskija, Rioja, autonomna općina Valencia

1. srpnja

Španjolska: Andaluzija

1. rujna

Španjolska: Estremadura

15. rujna

Španjolska: Navarra

15. kolovoza

Francuska: Akvitanija, Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon

1. srpnja

Francuska: Alzas, Auvergne, Burgundija, Bretanja, Centre, Šampanja-Ardeni, Korzika, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorena, Nord-Pas-de-Calais, Donja Normandija, Gornja Normandija, Pays de la Loire (osim departmana Loire-Atlantique i Vendée), Pikardija, Poitou-Charentes, Provansa-Alpe-Azurna obala i Rona-Alpe

15. srpnja

Francuska: departmani Loire-Atlantique i Vendée

15. listopada

Austrija

30. lipnja


PRILOG III.

Iznosi iz članka 49. stavka 1. izračunani na temelju članka 69. stavka 6. točke (a) Uredbe (EZ) br. 73/2009

(u milijunima eura)

Belgija

8,6

Danska

15,8

Njemačka

42,6

Irska

23,9

Grčka

74,3

Španjolska

144,4

Francuska

97,4

Italija

144,9

Luksemburg

0,8

Malta

0,1

Nizozemska

31,7

Austrija

11,9

Portugal

21,7

Finska

4,8

Slovenija

2,4

Švedska

13,9

Ujedinjena Kraljevina

42,8


PRILOG IV.

Sadržaj informacija koje se dostavljaju Komisiji u skladu s člankom 50. stavkom 3.

DIO A

Za sve posebne mjere potpore, osim mjera za posebne vrste poljoprivredne djelatnosti koje donose dodatne koristi agrookolišu, informacije obuhvaćaju:

(a)

naziv svake mjere s uputom na odgovarajuću odredbu članka 68. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(b)

opis svake mjere koji uključuje barem sljedeće stavke:

i.

navedene sektore;

ii.

njezino trajanje;

iii.

njezine ciljeve;

iv.

odgovarajuće uvjete prihvatljivosti;

v.

indikativnu razinu potpore za mjeru;

vi.

ukupan iznos određen za mjeru;

vii.

informacije potrebne za utvrđivanje proračunskih gornjih granica;

viii.

izvor sredstava za mjeru;

(c)

sve postojeće mjere koje se provode u sklopu drugih programa potpore Zajednice ili drugih mjera koje se financiraju državnim potporama, na istom području ili u istom sektoru kao posebna mjera potpore i prema potrebi razgraničenje između tih mjera;

(d)

prema potrebi, opis:

i.

posebnih vrsta poljoprivredne proizvodnje bitnih za očuvanje ili poboljšanje okoliša iz članka 68. stavka 1. točke (a)(i) Uredbe (EZ) br. 73/2009;

ii.

strožih normi o dobrobiti životinja iz članka 68. stavka 1. točke (a)(iv) Uredbe (EZ) br. 73/2009;

iii.

gospodarski ranjivih i/ili ekološki osjetljivih područja i/ili gospodarski ranjivih vrsta poljoprivredne proizvodnje iz članka 68. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 73/2009 i opis sadašnjih razina proizvodnje iz članka 68. stavka 3. navedene Uredbe;

iv.

programa restrukturiranja i/ili razvoja iz članka 68. stavka 1. točke (c) Uredbe (EZ) br. 73/2009.

DIO B

Za posebne mjere potpore namijenjene posebnim vrstama poljoprivredne djelatnosti, koje donose dodatne koristi agrookolišu, informacije uključuju:

(a)

naziv mjere;

(b)

geografsko područje koje ta mjera obuhvaća;

(c)

opis predložene mjere i očekivanog utjecaja na okoliš u vezi s ekološkim potrebama i prioritetima te opis ciljeva koji se posebno provjeravaju;

(d)

razloge za interventne mjere, opseg i postupke, pokazatelje, kvantificirane ciljeve i, prema potrebi, korisnike;

(e)

kriteriji i administrativna pravila kojima se osigurava da te djelatnosti istodobno ne dobivaju potporu iz drugih programa potpore Zajednice;

(f)

dokaze iz članka 48. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1974/2006 koji Komisiji omogućavaju provjeru usklađenosti i vjerodostojnosti izračuna;

(g)

podroban opis nacionalne primjene minimalnih zahtjeva za korištenje gnojiva i sredstava za zaštitu bilja te drugih mjerodavnih obveznih zahtjeva navedenih u točki 5.3.2.1 dijela A Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1974/2006;

(h)

opis metodologije i agronomskih pretpostavki te parametara, (uključujući opis temeljnih zahtjeva navedenih u članku 39. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 značajnih za svaku vrstu obveze), koji su korišteni kao referentna točka za izračune kojima se opravdavaju: (a) dodatni troškovi i (b) gubitak dohotka zbog preuzete obveze; kad je to svrsishodno u ovoj se metodologiji uzima u obzir potpora odobrena na temelju Uredbe (EZ) br. 73/2009; prema potrebi u obzir se uzima metoda konverzije koja se koristi za druge jedinice mjere u skladu s člankom 27. stavkom 9. Uredbe (EZ) br. 1974/2006;

(i)

iznose potpore;

(j)

prema potrebi i informacije iz pete i šeste alineje točke 5.3.2.1.4 dijela A Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1974/2006.


PRILOG V.

Sadržaj informacija koje treba uključiti u godišnje izvješće o zajedničkim fondovima u skladu s člankom 51. stavkom 3. točkom (d)

Te informacije uključuju:

(a)

popis akreditiranih zajedničkih fondova i broj poljoprivrednika koji su uključeni u pojedini fond;

(b)

prema potrebi i administrativne troškove nastale pri osnivanju novih zajedničkih fondova;

(c)

izvor financiranja u skladu s člankom 69. stavkom 6. točkom (a) ili točkom (c) Uredbe (EZ) br. 73/2009 i, prema potrebi, iznos linearnog sniženja kao i iznos navedenih plaćanja;

(d)

vrste gospodarskih gubitaka za koje se isplaćuje naknada, a koje su raščlanjene po akreditiranim fondovima i razlozima koji su navedeni u članku 71. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(e)

za svaki akreditirani fond broj poljoprivrednika kojima je isplaćena naknada, raščlanjene po vrstama gospodarskoga gubitka i razlozima koji su navedeni u članku 71. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(f)

izdatke svakog akreditiranog fonda koji su raščlanjeni po vrsti gospodarskoga gubitka;

(g)

postotak i iznos koje svaki fond isplaćuje za financijski doprinos u skladu s člankom 71. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 73/2009;

(h)

iskustva stečena provedbom posebne mjere potpore u zajedničkim fondovima.


Top